Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/1999 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách

Částka 105/1999
Platnost od 17.12.1999
Účinnost od 17.12.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 6. prosince 1999,

kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 34 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v příloze limity koncentrace a množství jaderného materiálu,1) který je při přepravě nebo použití vně jaderného zařízení vzhledem k malému rozsahu zahrnutého rizika vyňat z krytí odpovědnosti za jadernou škodu podle zákona.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 324/1999 Sb.

Limity koncentrace a množství jaderného materiálu

1. Limity koncentrace pro veškeré radionuklidy vyjádřené limitem aktivity

a) Celková aktivita jaderného materiálu, obsahujícího jeden nebo několik radionuklidů ze stejné skupiny, nepřekročí následující limity:

SkupinaRadionuklidy ve skupině s hodnotami A22)limit aktivity (Bq)
1nepřevyšující 370 MBq74,00 GBq
2převyšující 370 MBq a nepřevyšující 37 GBq740,00 GBq
3převyšující 37 GBq a nepřevyšující 3,7 TBq7,40 TBq
4převyšující 3,7 TBq a nepřevyšující 37 TBq185,00 TBq
537 TBq a výše1,85 PBq

b) Neidentifikovaný radionuklid se pokládá za náležící ke skupině 1 tabulky uvedené pod písmenem a).

c) Celková aktivita radionuklidů, které jsou radionuklidovými zářiči zvláštní formy, nesmí překročit 18,5 TBq.

d) Obsahuje-li jaderný materiál radionuklidové zářiče zvláštní formy3) a radionuklidy jiné než radionuklidové zářiče zvláštní formy nebo takové radionuklidy v různých skupinách, ať již jsou v oddělených obalových souborech či ve společném obalovém souboru, nesmí součet podílů získaných dělením aktivity každého z přítomných radionuklidů odpovídajícím limitem uvedeným pod písmeny a), b) a c) překročit 1. Pokud jednotlivé aktivity některých z těchto radionuklidů nejsou známé, musí být jako dělitel jejich celkové aktivity použit nejnižší limit předepsaný tabulkou uvedenou pod písmenem a) pro kterýkoliv z těchto radionuklidů.

2. Limity množství pro zvláštní štěpné materiály4) a plutonium-241

a) Pro jaderný materiál obsahující jeden radionuklid

Radionuklidlimit v gramech (g)
Plutonium-239375
Plutonium-241375
Uran-233375
Uran-235600

b) Pro jaderný materiál obsahující více než jeden radionuklid je hmotnostní limit určen součtem podílů získaných dělením hmotnosti každého z přítomných radionuklidů jeho odpovídajícím limitem uvedeným v předcházející tabulce. Součet takto vzniklých podílů nesmí překročit 1.

Poznámky pod čarou

1) Článek I bod 1 písm. h) Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, vyhlášené pod č. 133/1994 Sb.

2) Příloha č. 4 vyhlášky č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování).

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 143/1997 Sb., o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů.

4) § 2 písm. j) bod 1 bb) zákona č. 18/1997 Sb.

Přesunout nahoru