Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.

Částka 105/1999
Platnost od 17.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. listopadu 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "reziduí pesticidů" zrušují.

2. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

4. V příloze č. 1 části 1 odst. 7 se na konci písmene b) doplňují slova: "nejde-li o révové víno,".

5. V příloze č. 1 části 1 se na konci odstavce 8 doplňuje věta: "Potraviny, u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se označí údajem "Baleno v ochranné atmosféře". Přítomnost oxidu siřičitého a kyseliny sorbové se neuvádí u révového vína.".

6. V příloze č. 1 části 5 v tabulce č. 2 položka 5 zní: "kysané mléčné výrobky (neochucené)".

7. V příloze č. 1 části 5 v tabulce č. 2 položka 22 zní: "pražená káva, kávoviny, čaj, extrakty z čaje, vč. ovocných a bylinných, přípravky na bázi čaje, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a instantní produkty a směsi z nich".

8. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 2 položka "vína se zbytkovým obsahem cukru nejméně 5 g.kg-1, fermentované ovocné šťávy kromě vína, např. cidr, perry, ovocná vína" se nahrazuje tímto zněním: "vína, ovocná vína, fermentované ovocné šťávy, např. cidr, perry".

9. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 2 se do položky "emulgované studené omáčky, majonézy s obsahem tuku nejméně 60 % se NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1" vkládá do sloupce B hodnota "500" a do sloupce S+B hodnota "1000".

10. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 2 se do položky "emulgované studené omáčky, majonézy s obsahem tuku pod 60 % se NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1" vkládá do sloupce B hodnota "1000" a do sloupce S+B hodnota "2000".

11. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 2 položka "sirupy se sníženým obsahem využitelné energie pro prodej přímému spotřebiteli" se nahrazuje tímto zněním: "sirupy a nízkoenergetické nápojové koncentráty pro prodej přímému spotřebiteli".

12. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 2 se položka "ovocné a zeleninové sirupy pro prodej přímému spotřebiteli (xx), (xxx)" zrušuje.

13. V příloze č. 1 části 6 v tabulce č. 4 se v položce "citrónová šťáva, limetová šťáva" hodnota "100" nahrazuje hodnotou "350".

14. V příloze č. 1 části 6 se do tabulky č. 4 vkládají nové položky, které včetně poznámek pod čarou č. 7a) a 7b) znějí:

"- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "pozdní sběr" a jakostní vína dovážená ze zemí EU splňující požadavky7b) na označení názvem "pozdní sběr" ... 300 mg.l-1,

- jakostní vína bílá dovážená splňující požadavky7b) na označení původu z oblasti Francie (Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes des Bourdeaux St. Macaire, Premieres Côtes de Bourdeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac s dodatkem i bez dodatku "Côtes de Saussignac", Haut-Montravel, Côtes de Montravel a Rosette) a z oblasti Španělska (Allela, La Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda, Tarragona a Valencia) ... 300 mg.l-1,

- jakostní vína bílá dovážená z oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska splňující požadavky na označení "botrytis", "noble harwest" nebo "noble late harvested"a "special late harvested" ... 300 mg.l-1,

- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "výběr z hroznů", dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Auslese" a jakostní vína bílá z Rumunska splňující požadavky na označení některým z následujících názvů (Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca) ... 350 mg.l-1,

- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení "ledové víno" a "slámové víno" a dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" a jakostní vína bílá z oblastí Francie splňující požadavky na označení oblasti původu (Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Crois-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de ľAubance, Graves Supérieures, Jurancon) ... 400 mg.l-1.

15. V příloze č. 1 části 8 odst. 3 se v první větě ke slovům "stolních sladidel" vkládá poznámka pod čarou č. 10a), která zní:

16. V příloze č. 1 části 8 se v tabulce do položky "E 950 Acesulfam K" vkládá do skupiny potravin položka "ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 1000".

17. V příloze č. 1 části 9 odstavec 5 zní:

"(5) Při použití kofeinu (kofein, kofeinmonohydrátu) nebo chininu (chininsulfátu, chininhydrochloridu) k výrobě nealkoholických nápojů nebo koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na bázi vody musí být na obalu uvedeno upozornění na obsah těchto látek. Obsah těchto látek v koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů smí být nejvýše takový, aby při přípravě podle návodu nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro tuto látku, stanovená pro nealkoholické nápoje na bázi vody. Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje kofein".

18. V příloze č. 1 části 9 odstavec 6 zní:

"(6) Při obsahu přidaného chininu v nápoji, v koncentrátu na přípravu nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje chinin".".

19. V příloze č. 2 části 3 se odstavec 3 zrušuje.

20. V příloze č. 2 části 3 v tabulce se hodnota NPM1) mg.l-1 resp. mg.kg-1 v položce "L-a D, L-Menthol"mění z hodnoty "400" na hodnotu "NM".

21. V příloze č. 3 části 1 se na konci odstavce 3 doplňuje tento text: "Jedlým podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Limitní hodnoty pro čaj jsou stanoveny pro čaj jako nápoj podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení. Sušené a zahuštěné potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu se hodnotí po obnovení dle návodu.".

22. V příloze č. 3 části 1 se v tabulce "OSTATNÍ POTRAVINY, POCHUTINY" slovo "pochutiny" a text "čaj fermentovaný i nefermentovaný, aromatizovaný, bylinné čaje, čaje ze suchých plodů a květů, čajové směsi" zrušují.

23. V příloze č. 3 části 1 se do tabulky "NÁPOJE" vkládá tento text: "čaj fermentovaný i nefermentovaný, aromatizovaný, bylinné čaje, čaje ze suchých plodů a květů, čajové směsi A".

24. V příloze č. 3 části 1 se do tabulky "MLÝNSKÉ A PEKAŘSKÉ VÝROBKY" vkládá položka "müsli B".

25. V příloze č. 3 části 1 se do tabulky "ZELENINA A ZELENINOVÉ VÝROBKY" vkládá položka "tekuté výrobky ze zeleniny (zeleninové šťávy) B".

26. V příloze č. 3 části 1 se do tabulky "OSTATNÍ POTRAVINY" vkládají položky "doplňky stravy B" a "instantní polévky B".

27. V příloze č. 3 části 2 "ARSEN" se ve sloupci "Potravina" v položkách "potraviny obecně A" a "potraviny obecně B" doplňují slova "včetně nápojů".

28. V příloze č. 3 části 2 "ARSEN" položka "rýže" zní: "rýže kromě parboild rýže".

29. V příloze č. 3 části 6 "KADMIUM" se hodnota "PM mg.kg-1 v položce "čaj" mění z hodnoty "1,0" na hodnotu "0,1".

30. V příloze č. 3 částech 7 a 8 se položka "čaj" zrušuje.

31. V příloze č. 3 části 9 se hodnota "PM mg.kg-1 v položce "čaj" mění z hodnoty "5,0" na hodnotu "0,2".

32. V příloze č. 3 části 15 položka "nealkoholické nápoje, pivo, víno" se nahrazuje položkou "nápoje, pivo, víno, čaj (výluh připravený podle návodu, případně podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení)".

33. V příloze č. 3 části 19 se v tabulkách č. 1, 3, 4, 6 a 7 položky "potraviny obecně A" doplňují slovy "včetně nápojů A a B".

34. V příloze č. 3 části 19 v tabulce č. 3 se slovo "potravina" nahrazuje slovem "potraviny".

35. V příloze č. 3 části 20 v tabulce č. 3 se na konci doplňuje položka "olomoucké tvarůžky PM mg.kg-1 350,0".

36. Příloha č. 4 se zrušuje.

37. V příloze č. 8 položka E 953 zní:

"E 953 - ISOMALT

SynonymaHydrogenovaná isomaltulóza, hydrogenovaná palatinóza
Definice
Chemický názevIsomalt je směsí hydrogenovaných mono- a disacharidů, z nichž hlavními jsou tyto:
 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6 GPS) a
 1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát (1,1 GPM)
Einecs
Kód EE 953
Chemický vzorec6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol C12H24O11
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát C12H24O11 . 2H2O
Molekulová hmotnost6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol: 344,32
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát: 380,32
ObsahObsah ne méně než 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a ne méně než 86 % směsi 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-α-D-glukolpyranosyl-D-mannitolu stanovené na bezvodé bázi
PopisBílá, krystalická, lehce hygroskopická látka bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, velmi mírně rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvě Zkouší se metodou chromatografie na tenké vrstvě s použitím desky s vrstvou 0,2 mm chromatografického silikagelu. Na chromatografu jsou základní skvrny pro 1,1-GPM a 1,6-GPS
Čistota
Obsah vodyNe více než 7 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 % vztaženo na sušinu
D-mannitol Ne více než 3 %
D-sorbitol Ne více než 6 %
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
NiklNe více než 2 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg.kg-1 vztaženo na sušinu

38. V příloze č. 9 se pod název části E 160a(i) SMĚS KAROTENŮ vkládají slova "1. Karoteny pocházející z rostlin".

39. V příloze č. 9 se na konci části E 160a(i) SMĚS KAROTENŮ doplňuje nový bod 2, který zní:

"2. Karoteny pocházející z řas.

DefiniceSměs karotenů produkovaných řasou Dunaliella šalina, rostoucí ve velkých slaných jezerech lokality Whyalla v Jižní Austrálii. Beta-karoten se extrahuje olejem. 20 - 30 % suspenze v sojovém oleji obsahuje přírodní tokoferoly (do 0,3 %). Podíl trans a cis izomerů je v rozsahu 50/50 - 71/29.
 Většina barviva sestává z karotenů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-karoten, lutein, zeaxanthin a beta-kryptoxanthin. Kromě barevných pigmentů mohou být přítomny oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující v surovině.
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75130
ObsahObsah karotenů (počítáno jako beta-karoten) nesmí být nižší než 20 %
Identifikace 
A. SpektrometrickyMaximum v cyklohexanu při 448 nm - 457 nm a 474 nm - 486 nm
Čistota 
ArzenNe více než 3 mg.kg-1
OlovoNe více než 10 mg.kg-1
RtuťNe více než 1 mg.kg-1
KadmiumNe více než 1 mg.kg-1
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg.kg-1".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výrobky vyrobené přede dnem účinnosti vydání této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

7a) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

7b) Průvodní certifikát vystavený příslušným orgánem v zemi původu.".

"10a) Potraviny obsahující náhradní sladidla, příp. další složky, určené k přislazování pokrmů před spotřebou.".

Přesunout nahoru