Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 304/1999 Sb.Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Částka 100/1999
Platnost od 03.12.1999
Účinnost od 03.12.1999
Zrušeno k 27.04.2001 (148/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1999

o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Základní ustanovení

Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie sankční opatření vůči Svazové republice Jugoslávii v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutím uvedených orgánů mezinárodních organizací o těchto sankčních opatřeních.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) sankcionovaným subjektem Svazová republika Jugoslávie anebo její orgány a představitelé,

b) sankcionovaným územím území Svazové republiky Jugoslávie nebo jeho část,

c) sankcionovanou osobou

1. občan sankcionovaného subjektu,

2. jiná fyzická osoba trvale nebo převážně se zdržující na sankcionovaném území, anebo

3. právnická osoba zcela nebo převážně kontrolovaná sankcionovaným subjektem či jinými sankcionovanými osobami anebo sídlící, ať už formálně či fakticky, na sankcionovaném území,

d) českou osobou

1. Česká republika,

2. občan České republiky,

3. fyzická osoba bez státní příslušnosti trvale se zdržující na území České republiky,

4. právnická osoba či instituce se sídlem v České republice, a

5. zahraniční právnická osoba či instituce zcela nebo převážně kontrolovaná právnickými osobami či institucemi se sídlem v České republice,

e) zbožím jakákoli surovina, výrobek nebo služba, bez ohledu na to, zda je za její poskytnutí poskytována nějaká protihodnota,

f) sankcionovaným zbožím zboží vlastněné, držené či jinak kontrolované sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou,

g) českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak kontrolované českou osobou,

h) jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím,

i) dopravním prostředkem jakýkoli stroj či zařízení způsobilé k přepravě osob či zboží,

j) dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek

1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak kontrolovaný, nebo

2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak kontrolovaný sankcionovanou osobou,

k) českým dopravním prostředkem dopravní prostředek

1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak kontrolovaný, nebo

2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak kontrolovaný českou osobou,

l) jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu.

§ 3

Obchod a služby

V oblasti obchodu a služeb může sankční režim zahrnovat

a) omezení či zákaz dovozu anebo koupě sankcionovaného zboží, jeho prodej či jakékoli jiné nakládání s ním českými osobami anebo na českém území, s výjimkou jeho získání darem či děděním,

b) omezení či zákaz vývozu, prodeje anebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionovaném území,

c) omezení či zákaz průvozu českého zboží přes sankcionované území a sankcionovaného zboží přes území České republiky,

d) omezení či zákaz průvozu přes území České republiky jiného zboží na sankcionované území anebo určeného sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám,

e) omezení či zákaz poskytování jakéhokoli jiného plnění českými osobami ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob anebo na sankcionované území, jakož i uzavírání obchodů s nimi, a

f) omezení či zákaz jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou činnosti zmíněné v písmenech a) až e),

g) omezení či zákaz převodů peněz z účtů a na účty vedených ve prospěch sankcionovaných subjektů či sankcionovaných osob českými osobami anebo na území České republiky s tím, že po dobu provádění sankčního režimu se zmrazené peněžní prostředky neúročí,

h) omezení či zákaz jakéhokoli jiného poskytování českými osobami anebo z území České republiky peněžních prostředků a finančních a ekonomických zdrojů sankcionovaným subjektům či sankcionovaným osobám, a

i) omezení či zákaz uzavírání či plnění z pojistek ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob.

§ 4

Doprava a spoje

(1) V oblasti dopravy může sankční režim zahrnovat

a) omezení či zákaz překračování státních hranic České republiky českými dopravními prostředky za účelem vstupu na sankcionované území,

b) omezení či zákaz překračování státních hranic České republiky ostatními dopravními prostředky přes anebo z území České republiky za účelem vstupu na sankcionované území,

c) omezení či zákaz překračování státních hranic České republiky dopravními prostředky sankcionovaného subjektu, ať už za účelem vstupu anebo opuštění území České republiky,

d) omezení či zákaz jakékoli fyzické či právní dispozice s dopravními prostředky sankcionovaného subjektu nalézajícími se na území České republiky,

e) omezení či zákaz poskytování českých dopravních prostředků sankcionovanému subjektu, a

f) omezení či zákaz provádění oprav a poskytování náhradních dílů, součástek či nářadí potřebných pro opravy či úpravy dopravních prostředků sankcionovaného subjektu.

(2) V oblasti spojů může sankční režim zahrnovat

a) omezení či zákaz přepravy a přijetí k přepravě z území anebo přes území České republiky listovních, balíkových a jiných zásilek na sankcionované území anebo určených pro sankcionovaný subjekt,

b) omezení či zákaz telefonních hovorů se sankcionovaným subjektem anebo na sankcionované území,

c) omezení či zákaz zasílání zpráv sankcionovanému subjektu anebo na sankcionované území, ať už prostřednictvím pošty, telefonu, telegrafu, počítačové sítě anebo jakýmkoli jiným prostředkem komunikace, a

d) zákaz rádiového, televizního či jiného vysílání na sankcionované území.

(3) Omezení či zákazy stanovené v odstavci 2 se nedotýkají práva Ministerstva zahraničních věcí na styk s diplomatickými misemi a konzulárními úřady nacházejícími se na sankcionovaném území.

§ 5

Technická infrastruktura

V oblasti technické infrastruktury může sankční režim zahrnovat omezení či zákaz dodávek energie a dodávek surovin potřebných k její výrobě z území anebo přes území České republiky sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území.

§ 6

Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky

(1) V oblasti vědeckotechnických styků může sankční režim zahrnovat omezení či zákaz činnosti českých osob nebo činnosti prováděné na území České republiky anebo z území České republiky řízené či kontrolované, která představuje vědeckotechnickou spolupráci, na které jsou zúčastněny sankcionovaný subjekt či sankcionované osoby, anebo která k takové vědeckotechnické spolupráci směřuje.

(2) V oblasti kulturních styků může sankční režim zahrnovat omezení či zákaz činnosti českých osob nebo činnosti prováděné na území České republiky anebo z území České republiky řízené či kontrolované, která představuje kulturní výměnu osob či předmětů, na které jsou zúčastněny sankcionovaný subjekt či sankcionované osoby, anebo která k takové kulturní výměně směřuje. To platí přiměřeně i pro jednostranné kulturní návštěvy osob či poskytování předmětů.

(3) V oblasti sportovních styků může sankční režim zahrnovat

a) omezení či zákaz účasti osob nebo skupin reprezentujících sankcionovaný subjekt či sankcionované osoby na sportovních utkáních či jiných sportovních akcích pořádaných na území České republiky anebo českými osobami,

b) omezení či zákaz účasti českých osob nebo skupin reprezentujících Českou republiku na sportovních utkáních pořádaných sankcionovaným subjektem anebo na sankcionovaném území.

§ 7

Výjimky ze sankčního režimu

(1) Sankční režim se nevztahuje na dodávky potravin, ošacení, léků, zdravotnického materiálu a jiných humanitárních potřeb nezbytných pro záchranu a přežití civilních osob na sankcionovaném území; tyto dodávky však lze podřídit kontrole příslušných mezinárodních orgánů anebo orgánů České republiky a lze je vázat na vydání povolení.

(2) Sankční režim se nevztahuje na platby a jiná plnění za humanitární dodávky podle odstavce 1.

(3) Dopravní prostředek sankcionovaného subjektu smí vstoupit na území České republiky a český dopravní prostředek smí vstoupit na sankcionované území, nalézá-li se ve stavu tísně.

§ 8

Náhrada škody

(1) Nikdo nemá nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku provádění sankčního režimu.

(2) Vláda může nařízením stanovit, které české osoby, kterým vznikla škoda v důsledku provádění sankčního režimu a které nemají nárok na její náhradu podle odstavce 1, mají být odškodněny z prostředků České republiky, za jakých podmínek a do jaké výše; takové osoby však musí prokázat, že v rámci provádění sankčního režimu učinily všechna opatření, která po nich lze rozumně požadovat, včetně uzavření přiměřených pojistek, aby škodě předešly nebo ji omezily anebo se jinak zahojily.


§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru