Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 282/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

Částka 92/1999
Platnost od 30.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 17. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 40 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:


§ 1

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu, u studentů v těchto studijních oborech, u uchazečů o zařazení do funkce palubního střelce, u výkonných vojenských letců a pozemního vojenského leteckého personálu - řízení letového provozu (dále jen "personál řízení letového provozu").

(3) Zdravotní způsobilost se posuzuje při vstupních, pravidelných, mimořádných a výstupních lékařských prohlídkách.

§ 2

Lékařské prohlídky

(1) Při lékařských prohlídkách se provádí interní a odborná vyšetření - klinicko psychologické, chirurgické, zubní a rentgenologické, pokud nebyl rentgenologický snímek proveden v posledních šesti měsících, oční a otorinolaryngologické, neurologické a funkční neinvazivní zátěžová vyšetření, zejména zátěžové elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce je možno provést ještě další odborná vyšetření.

(2) Odborné lékařské nálezy potvrzuje lékař, který má odpovídající příslušnou odbornou kvalifikaci.

(3) Vstupní lékařské prohlídky se provádějí

a) u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,

b) u uchazečů o zařazení do funkce palubního střelce.

Minimální rozsah těchto prohlídek je stanoven v odstavci 1, přičemž zvláštní důraz je kladen na bezchybné funkce smyslových orgánů, kdy se vedle standardních vyšetřovacích postupů vyšetřuje zejména zrak na noční vidění, barvocit, rovnováha očních svalů, akomodace a konvergence, hloubkové vidění, zorné pole, vyšetření sluchu tónovou audiometrií a vyšetření barofunkcí v podtlakové komoře. Při klinicko psychologickém vyšetření je nutno vyloučit především afektivní, neurotické, osobnostní a organické duševní poruchy, posoudit dovednosti a senzomotorické regulace.

(4) Pravidelné lékařské prohlídky u vojenského leteckého personálu

a) provádějí lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven jednou za čtvrt roku. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory, například ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika, fyzikální vyšetření a vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce,

b) provádí Ústav leteckého zdravotnictví jednou ročně. Minimální rozsah vyšetření je stanoven v odstavci 1. Tato prohlídka může nahradit jednu pravidelnou čtvrtletní prohlídku,

c) ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se provádí v Ústavu leteckého zdravotnictví rozšířená lékařská prohlídka, při které se dále provádí laboratorní vyšetření krve na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, AST, bilirubin, GMT, kreatinin, močovina, kyselina močová, krevní obraz, klidové EKG, případně zátěžové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, tj. vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu a cílené psychologické vyšetření.

(5) Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí tehdy, jestliže při výkonu činnosti se projevily nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob. Mimořádné prohlídky se provádějí vždy po

a) každé letecké nehodě,

b) onemocnění nebo zranění, které způsobilo neschopnost ke službě nebo létání delší než 30 dnů,

c) každém případu poruchy vědomí a závratí,

d) každém úrazu hlavy.

Vyšetření se v takovém případě provádí ambulantně nebo na lůžku v Ústavu leteckého zdravotnictví. Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí též před vysláním k činnostem v mezinárodních organizacích ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích nebo před odesláním do zahraničních kurzů zaměřených na výcvik vojenského leteckého personálu trvajících 3 měsíce a déle.

(6) Výstupní lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí před ukončením vojenské letecké služby podle odstavce 4 písm. b).

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k činnosti vojenského leteckého personálu se zajišťuje podle seznamu nemocí a vad s výčtem jednotlivých nemocí a vad a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou příslušné letecké zdravotní klasifikace, uvedeným v příloze této vyhlášky.

§ 4

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven nebo lékaři posudkové komise Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen "posuzující lékař"). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu a vyjadřuje zdravotní způsobilost k výkonu vojenského leteckého personálu.

(2) Posuzující lékař si vyžádá od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékař odesílá posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby léčené pro poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo nejsou dány důvody pro mimořádnou prohlídku.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti je pro velitele útvaru závazný při zařazování vojenského leteckého personálu do funkcí.

(7) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,

b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku vyjádřeny,

c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

§ 5

Stupně zdravotní způsobilosti

Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu se vyjadřuje leteckými zdravotními klasifikacemi. Letecké zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k činnosti vojenského leteckého personálu a označují se těmito značkami:

a) "schopen leteckého výcviku", značka LA(Ž), nebo "schopen výcviku v řízení letového provozu", značka LA-ŘL(Ž), se stanoví uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat letecký výcvik v dané výcvikové skupině výkonných letců nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,

b) "neschopen leteckého výcviku", značka LD(Ž), nebo "neschopen výcviku v řízení letového provozu", značka LD-ŘL(Ž), se stanoví uchazečům nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat letecký výcvik nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,

c) "schopen letecké služby na nadzvukových letounech", značka LA1, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na nadzvukových letounech a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání, například výška letu, zrychlení, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky. Při prvním posouzení lze tuto zdravotní klasifikaci přiznat až po úspěšném ukončení nácviku přetlakového dýchání v Ústavu leteckého zdravotnictví,

d) "schopen letecké služby na všech typech podzvukových letadel", značka LA2, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na všech typech podzvukových letounů a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání, například výška letu a zrychlení odpovídající hodnotám dosahovaným na podzvukových letounech, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky,

e) "schopen letecké služby na všech typech dopravních, cvičných a ostatních letounů a na bojových typech vrtulníků", značka LB, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou službu na všech typech dopravních letadel a spojovacích letadel, na proudových cvičných letounech a na bojových typech vrtulníků,

f) "schopen letecké služby na turbovrtulových dopravních letounech a na dopravních a ostatních vrtulnících", značka LC, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu u dopravního a ostatního letectva,

g) "schopen letecké služby na všech typech letadel", značka LA(O), se stanoví u výkonných letců všech ostatních výcvikových skupin při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, při níž se uplatňují vlivy výšky letu, v omezené míře vlivy zrychlení a často se uplatňuje vliv déletrvajícího letu,

h) "dočasně neschopen letecké služby", značka LD, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, ale nevylučuje možnost návratu plné nebo snížené schopnosti k další letecké službě po uplynutí určené doby. Stanovení dočasné neschopnosti k letecké službě se provádí přezkumným řízením a určuje se na dobu nejdéle 12 až 36 měsíců. Dodatek určující časový interval do dalšího přezkumného řízení je třeba vždy uvést formou "před uplynutím (12 až 36) měsíců znovu přezkoumat",

i) "trvale neschopen letecké služby", značka LDv, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu,

j) "schopen řízení letového provozu", značka LA-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu bez omezení,

k) "schopen řízení letového provozu s omezením .........", značka LC-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který připouští výkon funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu s určitými omezeními. Omezení se uvádí konkrétně. Jeho zdravotní stav však musí dovolovat vykonávání vojenské činné služby podle zvláštního právního předpisu,1)

l) "dočasně neschopen řízení letového provozu", značka LD-ŘL, nebo "trvale neschopen řízení letového provozu", značka LDv-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dočasně nebo trvale nedovoluje vykonávat funkci v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu.

§ 6

Stanovení letecké zdravotní klasifikace, její změny a provádění přezkumného řízení

(1) Letecké zdravotní klasifikace uvedené v § 5 se stanoví při vstupních, pravidelných, mimořádných, výstupních lékařských prohlídkách a při přezkumném řízení.

(2) Letecká zdravotní klasifikace se změní vždy při trvalé změně zdravotního stavu vojenského leteckého personálu.

(3) Přezkumné řízení se provádí

a) při všech vážných změnách zdravotního stavu vojenského leteckého personálu a dále v případě, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

b) vždy, kdy přezkumná komise, při předchozím přezkumném řízení, stanovila provést nové přezkumné řízení,

c) je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu činnosti vojenského leteckého personálu nebo v přímé souvislosti s ní. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon činnosti vojenského leteckého personálu byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(4) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména leteckou zdravotní klasifikaci, s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské letecké služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

§ 7

Zdravotnická dokumentace pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení s vojenským leteckým personálem

Pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení vojenského leteckého personálu se stanoví tato základní zdravotnická dokumentace:

a) zdravotnická část dotazníku o žadateli, který vystavuje všem uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany z občanských řad zvolený praktický lékař a z řad vojáků v činné službě příslušný lékař zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,

b) lékařský dodatek k výcvikové charakteristice, kterou vystavuje určený letecký lékař ve spolupráci s vedoucím příslušné organizace Aeroklubu České republiky, Letecké amatérské asociace nebo Svazu balonového létání, v níž žadatel vykonává leteckou nebo jinou příbuznou činnost. Tento lékařský dodatek se nevyžaduje u uchazečů pro výkon funkcí v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu,

c) protokol o vyšetření výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, který vystavuje přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví, při každém celkovém vyšetření a posouzení schopnosti k létání nebo ke službě v řízení letového provozu,

d) zpráva o výsledcích léčení výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, kterou vystavuje odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví, pro potřebu ošetřujícího lékaře,

e) záznam o výsledcích zvláštní dispenzární péče, který vystavuje příslušné odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví,

f) lékařská charakteristika, která obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu v dosud zastávaných funkcích, a stanovisko velitele útvaru k možnosti dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované letecké zdravotní klasifikace,

g) letecká zdravotnická dokumentace u letecké základny a zdravotní knížka výkonného letce,

h) osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu, které obsahuje podrobný popis jednotlivých poruch zdravotního stavu a posudkové závěry,

i) rozhodnutí přezkumné komise, které obsahuje posudkový závěr přezkumné komise, s poučením o možnosti odvolání,

j) odborný lékařský nález, který obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení, vystavený odborným oddělením Ústavu leteckého zdravotnictví nebo vojenskou nemocnicí jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře ke zpracování osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu,

k) zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka v činné službě, která obsahuje hodnocení jeho dosavadního zdravotního stavu a návrh odpovídající letecké zdravotní klasifikace zpracovaný příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,

l) lékařský nález, který je vystaven příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů, jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 282/1999 Sb.

Seznam nemocí a vad

Seznam nemocí a vad je zpracován podle trojmístného číslování seznamu Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ve znění 10. decenální revize. Podrobně jsou zpracována ta onemocnění a následné stavy po nich a vady, které se běžně vyskytují v letecké lékařské posudkové činnosti.

Podle sloupce I se posuzují:

a) uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor letecký pilotní,

b) uchazeči o přijetí do škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců, s výjimkou palubních techniků,

c) studenti Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního, kromě posluchačů 4. ročníku.

Podle sloupce II se posuzují:

a) piloti všech typů vojenských letadel, kromě pilotů operátorů bezpilotních prostředků,

b) studenti 4. ročníku Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního.

Podle sloupce III se posuzují:

a) navigátoři,

b) palubní radiotelegrafisté,

c) palubní operátoři,

d) palubní technici, včetně žadatelů o přijetí do kurzů pro přípravu palubních techniků,

e) palubní průvodčí,

f) technický doprovodný personál při zkušebních, zalétávacích nebo přepravních letech, zdravotnický doprovodný personál, ostatní doprovodný personál tvořený specialisty záchranné služby a výsadkové přípravy a technický personál ověřující pozemní vojenskou leteckou techniku,

g) posluchači škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců při vyšetření před skončením školy nebo kurzu,

h) palubní střelci.

Podle sloupce IV se posuzují:

a) personál řízení letového provozu,

b) uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,

c) piloti operátoři bezpilotních prostředků.

Označení *) u čísel nemoci znamená, že zdravotní klasifikaci je možno stanovit jen po odborném vyšetření - ústavním pozorování, pokud se neuskutečnilo již dříve.

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Letecká zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
IIIIIIIV
I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce a závažnosti následků. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci
A00 - A09 STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostLDLDvLDvLDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánůLDLD - LCLD - LALD - LAAd c) podle závažnosti poruchy funkce
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALC - LA1LALA
A15 - A19TUBERKULÓZA
A15 - A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřenáDg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice je uveden samostatně dále
a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaciLDléčeníléčeníléčení
b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaciLDléčeníléčeníléčeníNekomplikované pooperační stavy po extirpaci tuberkulomu je možno po 2 letech posoudit ve sl. II - LB
c) Veškeré formy tuberkulózy u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než 1 rokLDvyšetřeníaléčení
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchouLDLDLDLD
e) Stavy po částečné resekci plíce pro tbc, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná tbc ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro tbc plicLDLDLDLD - LC
f) Inaktivní tbc dýchacího ústrojí menšího rozsahu při uspokojivém celkovém stavu nebo jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledních 3 letech u žadatelů a posluchačů VA - FL a PVO, u vojáků z povolání v posledním roce, po ukončení rehabilitační léčbyLDLD - LCLD - LALD - LA
g) Inaktivní tbc plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků aktivity nejméně v posledních 3 letech u žadatelů a posluchačů VA - FL a PVO, u vojáků z povolání nejméně v posledním roce nebo v době kratší než jeden rok, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotikyLDLC - LA1LALA
h) Zhojený primární komplex při celkovém dobrém stavuLALA1LALA
A15.6 A16.5
Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený
*)a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí
(u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením)
LDléčeníléčeníléčení
b) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchouLDLD - LCLD - LALC - LA
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkceLD - LALD - LA1LALA
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18Tuberkulóza jiných orgánů
A19
Miliární tuberkulóza
*)a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, formy které vzdorují léčbě nebo úporně recidivují. Stavy i po dobře zhojeném tbc zánětu mozkových plenLDLDvLDvLDv
b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánůLDLDLDLD
c) Formy nejméně 1 rok klinicky zhojené, úspěšně léčené antituberkulotiky bez následných poruch funkceLDLD - LCLD - LALC - LA
d) Nejméně 1 rok klinicky zhojené tbc mízní soustavy - je-li nepatrného rozsahuLDLC - LA2LALA
A20 - A28NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
A30 - A49 JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCIDg. A39 - Meningokoková infekce je uvedena samostatně dále
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní činnostLDLDvLDvLDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánůLDLD - LCLD - LALD - LA
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALC - LA1LALA
A39Meningokoková infekce
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostLDLDvLDvLDv
c) Následné stavy s funkčními poruchami CNSLDLDLDLD- LC
d) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocněníLDLC - LA2LALA
e) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALA1LALA
A50 - A64INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM
A65 - A69JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI
A70 - A74JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
A75 - A79 RICKETSIÓZY
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánůLDLDvLDvLDv
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběLDLDLDLD
d) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciLDLC - LA2LALC - LA
e) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuLD - LALA1LALA
VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (A80 - A89)
A80Akutní poliomyelitida
A81Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A82Vzteklina - rabies
*)Aktivní onemocněníLDLDvLDvLDv
A83 - A89 OSTATNÍ VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
*)a) Aktivní onemocněníLDléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnamiLDLDvLDvLDv
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNSLDLDLDLD
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocněníLDLC - LA2LALC - LA
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od onemocněníLD - LALA1LALA
A90 - A99VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
*)a) Aktivní onemocněníLDléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů, onemocnění vleklá, vzdorující léčběLDLDLDLD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocněníLDLC - LA2LALA
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníLD - LALA1LALA
B00 - B09 VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběLDLDLDLD
c) Nezávažná, ale často recidivující onemocněníLDLC - LA2LALC - LA
d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následkůLD - LALA1LALA
VIROVÁ HEPATITIDA (B15 - B19)
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida BDg. B18 - Chronická virová hepatitis je uvedena samostatně dále
B17Jiná akutní virová hepatitida
B19Neurčená virová hepatitida
B25.1Cytomegalovirová hepatitida (K77.0 *)
B27Infekční mononukleosa
*)a) S aktivními klinickými příznakyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Stavy po ústavně prokázaných formách do 1 roku ( u zcela lehkých stavů s rychlou úpravou výjimečně do 6 měsíců od počátku onemocnění)LDLDLDLD - LC
c) Stavy po 1 roce, popřípadě po 6 měsících (u hepatitidy typu A) od počátku onemocnění, při negativním objektivním nálezu a bez poruchy funkceLD - LALC - LA1LALC - LA
Poznámka: U žadatelů lze přiznat schopnost po 2 letech od začátku onemocnění
U p o z o r n ě n í : U posluchačů VA - FL a PVO se čerstvé onemocnění posuzuje podle klinických a laboratorních nálezů a podle ústupu subjektivních obtíží až po 4 měsících od začátku léčení. U normalizovaných nálezů bez funkčních poruch se zdravotní klasifikace nemění a posluchač se ponechá dále ve vojenské škole; zajistí se mu dietní režim a úlevy od fyzické námahy po potřebnou dobu
B18Chronická virová hepatitida
*)a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostLDLDvLDvLDv
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následně stavy s výraznější poruchou funkce postižených orgánůLDLDLDLD
B20 - B24ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
*)Zjištěné onemocněníLDLDvLDvLDv
JINÉ VIROVÉ NEMOCI (B25 - B34)
B25Cytomegalovirová nemoc mimo cytomegalovirové hepatitidy B25.1
B26Epidemický zánět příušnic mimo cytomegalovirové meningitidy B26.1 a encefalitidy B26.2
B26.1Meningitis parotica (G02.0)Meningitis parotica - Dg. B26.1
B26.2Encephalitis parotica (G05.1)Encephalitis parotica - Dg. B26.2 se hodnotí jako G00 - G09 zánětlivé nemoci CNS
*)a) aktivní onemocněníLDléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s mírnými poruchami funkce do 1 roku po aktivním onemocněníLDLC - LA2LALC - LA
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocněníLD - LALA1LALA
B30 - B34 Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
*)a) Aktivní onemocněníLDléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuLDLDLDLD
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánuLD - LALC - LA1LALC - LA
B35 - B49MYKÓZY
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchamiLDLD - LA2LD - LALD - LC
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLALA1LALA
PROTOZOÁRNÍ NEMOCI (B50 - B64)
B50 - B54Malárie
B55 - B57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B58 - B64 Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
*)a) aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostLDLDvLDvLDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánůLDLD - LCLD - LALD - LC
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALA1LALA
B65 - B83 HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami funkce postiženého orgánuLDLDLDLD . LC
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALA1LALA
B85 - B89 ZAVŠIVENÍ AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ (PARAZITY)
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběLDLDLDLD - LC
c) Nezávažná, nebo recidivující onemocněníLD - LALA1LALA
B90 - B94NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
B95 - B97BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENSTyto položky se poskytují k použití pouze jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde
B99JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchamiLDLDLDLD - LC
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALA1LALA
II. NOVOTVARY (C00 - D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00 - C97)
C00 - C14ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU
C15 - C26ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
C30 - C39ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
C40 - C44MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
C45 - C49ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
C50ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
C51 - C58ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁ NŮ
C60 - C63ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁ NŮ
C64 - C68ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
C69 - C72ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
C72 - C75ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
C76 - C80ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ
C81- C96ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
C97ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
D37 - D48 NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍDg. D00 - D09 novotvary in situ a D10 - D36 nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále
*)a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázamiLDLDvLDvLDv
b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založená stomie, laryngektomie apod.LDLDLDLDAd c) a ad d) s výjimkou laryngektomie, při níž je třeba stanovit leteckou zdravotní klasifikaci LDv
c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčbyLDLC - LA2LC - LALC - LA
d) Stavy beze známek nádorového onemocnění déle než 5 letLD - LALA1LALA
D00 - D09 NOVOTVARY IN SITU
*)a) Formy léčením neovlivnitelné, rozsáhlé, s metastázami nebo s těžkou poruchou funkce orgánůLDLDvLDvLDv
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně po 3 roky nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném chirurgickém léčení i při celkovém příznivém stavuLDLD - LA2LD - LALD - LAAd b) Posuzuje se podle charakteru, rozsahu a lokalizace léčených (operovaných) nádorů a podle poruchy funkce postižených orgánů
D10 - D36 NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
*)a) Léčbou neovlivnitelné stavy s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstrojeLDLDLDLD - LC
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity s následnou poruchou funkce orgánuLDLC - LBLALC - LA
c) Stavy beze známek onemocnění při celkovém dobrém stavuLD - LALB - LA1LALA
III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)
D50 - D53NUTRIČNÍ ANÉMIE
D55 - D59HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
D60 - D64APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
D65 - D69VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
D70 - D77JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
*)a) Těžké, léčením neovlivnitelné formyLDLDvLDvLDv
b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou odolnost a odolnost organismuLDLDLDLD
c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršenímLDLD - LA2LD - LA LD - LA
d) Lehké formy po úspěšném léčení jen se zanedbatelnými známkami poruchy funkceLD - LALA1LALA
D80 - D89NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY
*)a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání lékůLDLDLDLDDg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbuLDLD - LA2LD - LALD - LA
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavuLDLC - LA1LALA
D86.0 - D86.2Sarkoidóza plic a mízních uzlin
*)a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plicní formy přechod do plicní fibrózy - stádium IIILDLDvLDvLDv
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy i bez závažnější ventilační poruchyLDLD - LCLD - LALD - LA
c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivityLDLA1LALA
D 86.3 - D 86.9Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuLDLDLDLD - LAAd b) Dg. D86.3 - je možno individuálně posuzovat
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD - LALA1LALA
IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00 - E90)
E00 - E07 PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
*)a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, léčením neovlivnitelné či provázené závažnými komplikacemiLDLDvLDvLDv
b) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, které působí obtíže z tlaku na okolní orgány. Vleklé či recidivující formy se zvýšením nebo snížením funkce štítné žlázy s méně závažnými funkčními poruchamiLDLDLDLD - LC
c) Malé eufunkční klidové strumy bez příznaků tlaku na okolí a nutnosti medikamentózní léčby při normální fyzické zdatnostiLD - LALC - LA1LALA
E10 - E14DIABETES MELLITUS - CUKROVKA - ÚPLAVICE CUKROVÁ
E15 - E16 JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ
*)a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemiLDLDvLDvLDvAbnormální test tolerance glukózy - Dg. R73.0
b) Formy kompenzované inzulinemLDLDLDLD - LC
c) Formy kompenzované perorálními antidiabetikyLDLD - LCLD - LA LC - LA
d) Formy kompenzované dietouLDLC - LA2LALA
E20 - E35 PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
*)a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované. Tělesná výška nižší než 160 cm a vyšší než 185 cm (pro nadzvukové typy), s ukončením tělesného vývojeLDLDvLDvLDv
b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu. Je nutno přihlížet také k výšce sedu, která nesmí být u pilotů nadzvukových letounů vyšší než 96 cm a u pilotů vrtulníků a dopravních letounů nesmí být vyšší než 100 cm, při celkové tělesné výšce pilota maximálně 190 cm (pro vrtulníky a dopravní letouny).Délka dolních končetin musí být nejméně 84 cm a délka horních končetin nejméně 76 cmLD - LALC - LA1LALC - LA
E40 - E46PODVÝŽIVA - MALNUTRICE
E50 - E64JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
E70 - E90 PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMU
*)a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy a trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů.LDLDvLDvLDv
Benigní hyperbilirubinemie s morfologickým defektem
b) Formy provázené lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu.LDLD - LCLD - LALD - LA
Opakovaná klidová hyperbilirubinemie nad 50 umol/l s poruchou jaterních funkcí
c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou a plně zachovanou fyzickou zdatností.LD - LALC - LA1LALA
Klidová hyperbilirubinemie pod 50 umol/l
E65 - E68 OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE
*)a) Těžké i lehké formy, avšak léčením neovlivnitelnéLDLDLDLD - LARozlišuje se prostá otylost, kterou hodnotí a posuzuje chirurg, a komplikovaná otylost, u níž se hodnotí také podle komplikací Body Mass Index vz.001
+) Způsob redukce hmotnosti stanovuje PK Ú LZ
b) Otylost vyššího stupně (25% a více nad ideální hmotnost, BMI = 30 a více), která vzdoruje řízené redukci i při dobré tělesné zdatnosti a výkonnosti organismuLDLDLDLC - LA
c) Otylost nižšího stupně (do 24% nad ideální hmotnost, BMI = do 30 ) a dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu +)LDLC - LA1LALA
V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)
F00Demence u Alzheimerovy choroby
F01Vaskulární demence
F02Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03Nespecifikovaná (neurčená) demenceLDLDvLDvLDv
F04Organický amnestický syndrom, jiný než vyvolaný alkoholem nebo jinými drogamiZneužívání psychoaktivních látek není možno považovat jen za zdravotnickou problematiku. Kompetence mezi zdravotnickými a velitelskými orgány se řeší podle platných předpisů
F05Delirium, jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
F06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F07Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F09Nespecifikované organické nebo symptomatické duševní poruchy
*)a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnostiLDLDvLDvLDv
b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnostiLDLDLDLD
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchyLD - LALD - LA2LD - LALD - LA
F10 - F19 DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁ NÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁ TEK
*)a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnamiLDLDvLDvLDv
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, stavy blízké závislosti při nutnosti odvykací léčbyLDLDLDLD
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislostiLDLD - LA2LD - LALD - LAAd c) ve sloupci II je možno přiznat schopnost k letecké - službě pouze ve vícečlenné osádce
SCHIZOFRENIE, PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY (F20 - F29)
F20Schizofrenie
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25
Schizoafektivní poruchy
*)LD LDv LDv LDv
F23Akutní a přechodné psychosomatické poruchy
F28Jiné organické psychotické poruchy
F29Neurčené neorganické psychózy (jakákoli forma)LDLDvLDvLDv
AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 - F39)
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická depresivní porucha
*)Aktivní onemocnění - jakákoli formaLDLDvLDvLDv
F34Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
F38Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
F39Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
*)a) Těžké poruchyLDLDvLDvLDvAd c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchyLDLDLDLD
c) Lehké poruchyLDLD - LBLD - LALD - LA
F30Manická fáze
F32 Depresivní fáze
*)a) Při těžké nebo déletrvající fáziLDLDvLDvLDv
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelnéLDLDvLDvLDv
F40 - F48NEUROTICKÉ , STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY
F50 - F59 BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ), SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
*)a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivujícíLDLDvLDvLDv
b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stresLDLDLDLDAd c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
c) Lehké poruchyLD - LALC - LA1LALC - LA
PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH (F60 - F69)
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku
F63Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
*)a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektemLDLDvLDvLDvAd c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchyLDLDLDLD
c) Poruchy lehkého stupněLD - LALC - LA1LALAPodmínkou přiznání schopnosti je úspěšná profesionální adaptace
F64Poruchy pohlavní identity
F65Poruchy sexuální preference
F66Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
*)a) Těžké poruchyLDLDvLDvLDvAd c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchyLDLDLDLD
c) Lehké nezávažné poruchyLDLC - LA1LALC - LAAd c) nelze přiznat schopnost ke studiu ve vojenských školách
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69 Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
*)a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektemLDLDvLDvLDvAd b) a c) posuzuji se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace a podle výsledků terapeutického pokusu
b) Středně závažné poruchyLDLDLDLD - LC
c) Poruchy lehkého stupněLD - LALC - LA1LALC - LA
F70 - F79MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)
Jakákoli formaLDLDvLDvLDv
F80 - F89PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE
F90 - F98PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ
F99 Nespecifikovaná (neurčená) duševní porucha
*)a) Těžké formyLDLDvLDvLDv
b) Středně těžké formyLDLDvLDvLDv
c) Poruchy, které jen lehce omezují výkonnost a nenarušují společenské uplatněníLDLDvLDvLDv
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
*)a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčběLDLDvLDvLDv
b) Středně těžké formy prokázané pozorovánímLDLDvLDvLDv
c) Lehké formy s ojedinělým či řídkým výskytemLDLDLDLD
F98.5Koktavost (zadrhávání)
F98.6Breptavost
*)a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči značného stupně při zcela nesrozumitelné nebo těžko srozumitelné mluvěLDLDvLDvLDv
b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvěLDLDLD - LALD - LA
c) Lehké poruchy řeči a výslovnostiLALC - LA1LALA
VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)
G00 - G09 ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYDiagnosa se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. Patří sem :
*)a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu a výrazně sníženou pracovní schopnostíLDLDvLDvLDv
Dg. B26.1 Meningitis parotitica
Dg. G02.0+ a
c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocněníLDLD - LBLD - LALD - LADg. B26.2 Encefalitis parotitica
Dg. G05.1+
d) Stavy nejdříve po 2 letech od ukončení léčení, bez subjektivních obtíží nebo s lehkými subjektivními obtížemi, při neporušeném intelektuLDLC - LA1LALA
G10 - G13SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVUDiagnosa se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření s využitím všech nezbytných pomocných vyšetřovacích metod
G20 - G23EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
G30 - G32JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
G35 - G37 DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
*)a) Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce, ústavně prokázanými, nebo lehčí formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánůLDLDvLDvLDv
b) Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánůLDLD - LBLD - LALD - LA
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektuLDLD - LBLD - LALD - LA
PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ (G40 - G47)
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
*)Jakékoli formyLDvLDvLDvLDvVe sl. IV lze schopnost přiznat, je-li postižený 5 let bez záchvatu, bez léčby a je- li normální EEG
G43Migréna
G44 Jiné syndromy bolesti hlavyNutné vyšetření EEG
*)a) Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném ústavním léčení se snížením výkonnosti během záchvatuLDLDvLDvLDv
b) Migréna s řídkými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatuLDLDLD - LALD - LC
c) Migréna s řídkými záchvaty, které neovlivňují výkonnost organismuLDLC - LA2LALA
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyPosuzuje se podle Dg. I 60 až I 67
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech
G47Poruchy spánku
*)a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázanéLDLDvLDvLDv
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy s lehkou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce a výkonnosti organismuLD - LALD - LA1LD - LALD - LA
ONEMOCNĚNÍ NERVŮ , NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ
( G50 - G59 )
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
*)a) Akutní stavyLéčeníLéčeníLéčeníLéčení
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčeníLDLDvLDvLD
c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézamiLDLDLDLD - LC
d) Recidivující lehká obrna bez lagoftalmu se synkinézami nebo ostatní formy do 1 roku od zahájení léčeníLDLC - LA1LALA
e) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 1 rok po ukončení léčeníLALA1LALA
G50Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G58Jiné mononeuropatie
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G60 - G64POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
G70 - G72NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ
G80 - G83MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ
G90 - G99 JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
*)a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následkyLDLDvLDvLDv
b) S lehkými porucha funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následkyLDLDLDLD - LC
c) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčeníLDLC - LA1LALA
d) S ukončeným léčením bez následků či recidivLALA1LALA
VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)
H00 - H06NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE
H10 - H13ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY
NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA (H15 - H22)
H15Nemoci skléry - bělimy
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, zdlouhavé léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDLDLD
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení funkce okaLD - LALC - LA1LALC - LA
H16Zánět rohovky - keratitisPři Dg. H16 - H18 se zahájí léčení a následky se hodnotí podle zrakové ostrosti.
H17Rohovkové jizvy a zákalyU stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i podle stavu zorného pole obou očí a jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se letecká zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší. Hodnotí se nejdříve za 12 měsíců od operace
H18Jiné nemoci rohovky
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesaDg. H21.4 - Pupilární - zornicové - membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
*)a) Akufní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDLDLD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci okaLDLD - LBLD - LALC - LA
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaLD - LALB - LA1LALA
ONEMOCNĚNÍ ČOČKY (H25 - H28)Přítomnost nitrooční čočky (pseudoafakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H25Senilní katarakty - stařecký zákal oční čočky
H26Jiná katarakta
H27Jiná onemocnění čočkyH27 - Jiné nemoci čočky jsou uvedeny dále
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
*)a) PostupujícíLDléčeníléčeníléčeníNení-li ještě indikována operace, hodnotí se podle zrakové ostrosti
b) NepostupujícíLDLD - LALALC - LA
H27.0AfakieLDLDvLDvLDvPřítomnost nitrooční čočky (pseudoafakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.1Dislokace čočkyLDLDvLDvLDv
H27.2Jiná neurčená onemocnění čočkyléčeníléčeníléčeníléčeníNásledky se hodnotí podle zrakové ostrosti
H27.3Onemocnění čočky, NS
H30 - H36 NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY
*)a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDLDLD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci okaLDLC - LA2LALC - LA
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaLD - LALA1LALA
H33ODCHLÍPENÍ A TRHLINY SÍTNICE
Všechny formyLDLDvLDvLD - LC
H40 - H42 GLAUKOM
*)a) Zjištěné onemocněníLDléčeníléčeníléčení
b) Při závažnějších změnách zorného pole a disku zrakového nervuLDLDvLDvLDv
c) Při mírnějších změnách zorného pole a zrakového nervuLDLD - LCLD - LALD - LA
d) Beze změn zorného pole i disku zrakového nervuLDLC - LA1LALC - LA
H43 - H45 NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDLDLD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci okaLDLC - LA2LALC - LA
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaLD - LALA1LALA
NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH (H46 - H48)
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu (2. ) a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu (2. ) a zrakových drah při nemocech zařazených jindeS přihlédnutím k základnímu onemocnění
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4
PORUCHY OČNÍCH SVALŮ , BINOKULÁRNÍHO POHYBU AKOMODACE A REFRAKCE (H49 - H52)
H49Paralytický strabismus
*) a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbouLDLDvLDvLDv
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbouléčeníléčeníléčeníléčení
H50Jiný strabismus
a) Zjevné šilhání
Šilhání více než 10°
Heteroforie větší, než je uvedeno v odstavci b)
LDLD - LBLD - LALC - LA
b) Exoforie do 8, prisma D
Exoforie do 6, prisma D
Hyperforie pravá nebo levá do 1, prisma D
LALA1LALAAd b) hodnotí se také podle zrakové ostrosti
H52Poruchy refrakce a akomodace
*)Snížení zrakové ostrosti při snesitelné korekci
H52.0Hypermetropie - dalekozrakost
H52.1Myopie - krátkozrakost
H52.2 Astigmatismus
*)a) Zraková ostrost bez korekceHodnotí se podle tabulky 1 posuzování zrakových vad zařazené na konci této přílohy
b) Refrakční vady - ametropie
(při vstupní prohlídce do pilotní školy [ zjišťuje se v arteficiální mydriáze ] )
1. Žadatelé o přijetí do škol a kurzů pro výkonné letce (posuzovaní podle sl. I)
- studijní obor : pilot
neschopni k přijetí : krátkozrakost nad 0,5 DNa jedno oko nebo na obě oči
dalekozrakost nad 2,0 D
astigmatismus nad 0,5 D
- do škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců
neschopni k přijetí : krátkozrakost nad 1,0 DNa jedno oko nebo na obě oči
dalekozrakost nad 2,0 D
astigmatismus nad 1,0 D
2. Výkonní letci (posuzovaní podle sl. II a III )
neschopni letecké služby : krátkozrakost nad 1,0 DNa jedno oko nebo na obě oči
dalekozrakost nad 2,0 D
astigmatismus nad 1,0 D
3. Řídící letového provozu (posuzováni podle sl. IV)Uvedené hodnoty platí pro lepší oko, horší se posuzuje podle zrakové ostrosti nebo záleží na refrakci
neschopni služby v ŘLP : krátkozrakost nad 3,0 D
dalekozrakost nad 3,0 D
astigmatismus nad 3,0 D
H52.4 - H52.7Ostatní poruchy refrakce a akomodacePro stanovení letecké zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla
H52.4 Presbyopie - vetchozrakost+) Podmínkou je bifokální korekce a čtení
(s korekcí) Jägerovy tabulky č.7 z 50 cm a č. 11 ze 100 cm
*)a) Korigovatelná hodnotou vyšší než +3,0 D sph.LDLD +)LD - LALD - LA
b) Korigovatelná hodnotou vyšší než +1,5 D sph.LDLC - LA2LALA++) podmínkou je čtení Jägerovy tabulky č. 7 z 50 cm bez korekce
c) Korigovatelná hodnotou do 1,5 D sph.LD++) LA1LALA
PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA (H53 - H54)
H53.0Amblyopie z anopsieHodnotí se podle zrakové ostrosti
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2DiplopieDg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus
H53.3 Jiné poruchy binokulárního vidění
Jiné poruchy binokulárního pohybu
*)a) Akutní stavy dvojitého viděníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpředLDLDvLDvLDv
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stranLDLDLDLD
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité viděníLD - LALC - LA2LALC - LA
H53.4 Poruchy zorného pole
*)a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie, kvadrantová anopsieLDLDvLDvLDv
b) Koncentrické zúžení zorného pole při funkčních poruchách, nepatrné hemianoptické skotomyLDLDLDLD - LC
c) Menší sektorovité defekty zorného pole, není-li zúženo po 308, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomyLDLDLD - LALA - LC
H53.5Vady barevného vidění
d) Jakékoli stupněLDLDLD - LALD - LARozeznání základních barevných signálů se vyšetřuje barevnými signálními světly
H53.6Noční slepota
e) Těžké formy podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervuLDLDvLDvLDvKarence vitamínu A s šeroslepostí - hemeralopií
f) Lehčí formyLDLDLDLD
g) Zcela lehké nezávažné formyLDLD - LBLD - LALD - LA
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Poruchy vidění, NS
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDLDLD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci okaLDLD - LBLD - LALD - LA
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaLDLB - LALA2LA
H54Slepota a slabozrakostPosuzuje se podle tabulky 3, podle zrakové ostrosti
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaLDLDvLDvLDv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci okaLDLD - LBLD - LALD - LA
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaLDLD - LA2LALA
VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)
H60 - H62NEMOCI ZEVNÍHO UCHADg.. H69.9 - Jiné onemocnění Eustachovy trubice
H63 - H75 NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKUSem se zařazují poruchy otobarofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice nebo jejího okolí
*)a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintuLDLDvLDvLDv
- s fenestrací labyrintuDg. H72 - Perforace bubínku
Dg. S09.2 - Traumatická perforace bubínku
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují ( s výtokem ).LDLDLDLD
Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty
- vzdorující konzervativní léčbě,
- s cholesteatomem.
Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické Operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a S výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě
c) Adhezivní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza s perforací bubínku.
Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku.
Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické Operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s Klidnou výstelkou
LDLD - LA2LD - LALC - LA
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvouLDLC - LA1LALAPřihlíží se také ke stavu sluchu
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaciLDLD - LCLD - LALAPodle stavu sluchu a barofunkce
- s neporušeným zevním zvukovodem,
- s atrofickou jizvou bubínku
f) Stavy po antromastoidektomiiLD - LALC - LA1LALA
- při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu
- s atrofickým zjizveným bubínkem
g) Poruchy ušní barofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice, které se často opakují a vzdorují léčeníLDLDLDLA
NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA (H80 - H83)
H80Otoskleróza
(otospongióza) i stavy po operaci s příznivým a déletrvajícím efektemLDLD - LCLD - LALD - LA
H81Poruchy vestibulární funkce
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha
*)a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčběLDLDvLDvLDv
b) Lehké formy s řídkými záchvaty, stavy po úspěšné operaciLDLD - LA2LD - LALC - LA
JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA (H90 - H95)
H90Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchuDg. H90.3 - Percepční (senzorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchuDg. H90.4 - Percepční (senzorineurální) nedoslýchavost, jednostranná ztráta sluchu s neporušeným
H92Otalgie a výtok z ucha
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinamDg. H90.5 - Percepční nedoslýchavost ztráta sluchu NS
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jindeDg. H90.6 - Smíšená převodní a sensorineurální oboustranná nedoslýchavost
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde
Dg. H90.7 - Smíšená převodní a sensori- neurální jednostranná nedoslýchavost s neporuše- ným sluchem na druhé straně
*)a) Úplná oboustranná i jednostranná hluchotaLDLDvLDvLDv
b) Nitroušní nedoslýchavost, která dosahuje 50% sluchových ztrát (podle Fowlera).LDLDvLDvLDDg. H90.8 - Smíšená převodní a sensori- neurální nedoslýchavost NS jsou uvedeny samostatně dále
Nitroušní nedoslýchavost, která přesahuje 40% sluchových ztrát se zřetelnou progresí
c) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátách větších než 30 dB ne kmitočtu 2000 Hz a níže, oboustranněLDLD - LC+) LD - LALC - L+) Přihlíží se také k výsledkům letecké A slovní audiometrie a popř. také k indexu vnitřní informace
d) Stejné jednostranné postiženíLD++) LC - LA1LALA++) Při podstatně lepším sluchu na druhé straně
e) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátách do 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže, oboustranně i jednostranněLDLC - LA1LALA
f) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše, jednostranně i oboustranněLDLA1LALA
g) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty od 15 do 60 dB ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše, jednostranně i oboustranněLDLA1LALA
Poznámka : Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejně jako nitroušní nedoslýchavost
U převodní nedoslýchavosti, která přesahuje 30 % sluchových ztrát (podle Fowlera) se posuzuje také podle výsledků letecké slovní audiometrie
Při hodnocení audiogramu se přihlíží k průměrné ztrátě na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz a ke ztrátám na kmitočtech 4000 a více Hz
Ve výběru se stanovuje neschopnost při ztrátě 20 dB a větší na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz, při ztrátě 30 dB a větší na kmitočtu 3000 Hz a při ztrátě 40 dB a větší na kmitočtech 4000 Hz a více
IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 - I99)
I00 - I02 AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA
*)a) Následné stavy s těžkými trvalými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstvaLDLDvLDvLDvNásledné stavy 1. ataky revmatické horečky po 3 letech od jejího prodělání je třeba zařadit, posuzovat a vykazovat podle nemocí, jež se na podkladě revmatické horečky vyvinuly
b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečkyLDLD-LA2LD-LALC-LA
c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdceLDLC-LA2LALA
d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety, vyléčené bez následků, bez postižení srdce, se spolehlivým odstraněním fokusůLALA1LALA
I05 - I09 CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
*)a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce a velkých cév, i dobře kompenzované (po odborném kardiologickém vyšetření)LDLDvLDvLD-LC
b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzovanéLDLC-LBLALC-LA
c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy srdeční činnostiLDLC-LA2LALA
I10 - I15 HYPERTENZNÍ NEMOCI
*)a) III. stadium podle SZO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)LDLDvLDvLDv
b) II. stadium podle SZO (orgánové změny bez poruchy funkce)LDLD-LCLD-LALD-LAMožnost povolit výkon letecké služby (služby v OŘL) při medikaci posoudí LLK na základě vyšetření na lůžku po ověření tolerance léků a po zjištění, že celková výkonnost organismu v zátěžích není nepříznivě ovlivněna (nejdříve po 1 měsíci od zahájení léčby)
c) I. stadium podle SZO (bez morfologických a funkčních orgánových změn)LDLC-LA1LALA
d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku, bez nutnosti trvalé medikamentózní léčbyLDLA1LALA
I20 - I25ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
I26 - I28 KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU
*)a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnostiLDLDvLDvLDv
b) Stavy s malou nebo s neprokazatelnou poruchou funkce oběhového ústrojí. Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cévLDLDLD-LALCad b) a c) ve sl. II lze výjimečně přiznat schopnost k letecké službě po splnění mezinárodně uznávaných podmínek (ICAO, JAA)
c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a fyzickou zdatnostíLDLDLD-LALC-LA
I30 - I52 JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
*)a) Následné, vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce (včetně prolapsu srdečních chlopní)LDLDvLDvLDv
b) Stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdceLDLD-LBLD-LALC-LA
c) Stavy bez poškození funkce a bez recidivy. Zánět srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby, včetně prolapsu srdečních chlopní bez známek poruch oběhu (regurgitace, hypertrofie)LDLC-LA1LALA
I60 - I69CÉVNÍ NEMOCI MOZKU
a) Se závažnou trvalou progredující nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřenímLDLDvLDvLDv
b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismuLDLDLDLD
c) Ojedinělá klinická manifestace bez následků při celkově dobrém stavu organismuLDLDLDLC-LA
I70 - I79NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC
I80 - I89 NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDEDg. I83 - Žilní městky - varices - na dolních končetinách
*)a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami
(poruchy trofiky, mízní nedostatečnosti)
LDLDvLDLDDg. I84 - Hemoroidy
Dg. I86 - Žilní městky jiných lokalizací jsou uvedeny samostatně dále
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky či funkceLDLDLDLD-LC
c) Lehké formy bez poruchy trofiky i funkce a bez obtíží při typické zátěžiLDLC-LA2LALC-LA
I71Výduť srdečnice - aneurysma aortae
I72Jiné výdutě - aneurysmataLDLDvLDvLDv
I83Žilní městky - varices - na dolních končetinách
a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky na dolních končetinách (po neúspěšném léčení)LDLDvLDvLDv
b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky dolních končetin (po léčení)LDLC-LA1LALA
c) Rozsáhlé i nerozsáhlé městky beze známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží po fyzickém zatíženíLD-LALC-LA1LALA
I84Hemoroidy
a) S poruchou trofiky - s vředovatěním, častým těžkým krvácením
(po neúspěšném léčení)
LDLDLDLD
b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácejícíLD-LALC-LA1LALA
I86Žilní městky jiných lokalizací
a) Značné městky chámového provazce (varikokela), které ztěžují chůzi
(po neúspěšném léčení)
LDLDLDLC-LA
b) Městky chámového provazce, které nepůsobí obtížeLD-LALC-LA1LALA
c) Městky ostatních místpodle stupně poruchy postižených orgánů
I95 - I99 JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVYPatří sem Dg. I95 - Hypotenze
*)a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkceLDLDvLDvLDv
b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkceLDLC-LA1LALC-LA
X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)
J00 - J06AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CESTléčeníléčeníléčeníléčeníNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následných onemocnění
J10 - J18CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIEPři stanovování letecké zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
J20 - J22 JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímLDLDLDLD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cestLDLC-LA2LALC-LA
d) Lehké formy zhojené bez následkůLALA1LALA
JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J30 - J39)
J30Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
a) Formy dlouhodobé často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plicLDLDvLDvLDZa alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivitou intradermálních testů s anamnesticky prokázaným podáváním hyposensibilizačních preparátů, ve sporných případech se zvýšenou hladinou IgE v séru
b) Formy sezónní, alergologicky prokázané, vyžadující trvalé užívání léků, s příznaky současného postižení dolních dýchacích cest a s funkčním postižením plicní ventilaceLDLD-LBLD-LALC-LA
c) Ostatní formy sezónního typu i se symptomatickou léčbou, bez funkčního postižení plic i po desenzibilizační léčbě, s normální barofunkcíLDLC-LA1LALA
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis chronicaDg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevyLDLDvLDvLDv
b) Formy hnisavé, které často recidivují.
Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích
LDLDLDLD-LC
c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy úspěšně léčitelné, při normální barofunkci.
Stavy po úspěšném operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách, dobře zhojené
LD-LALC-LA1LALA
J34.2Vybočení nosní přepážky - deviatio septi nasi
J33Nosní polypyU nosních polypů je nutno uskutečnit alergologické vyšetření
a) Působící značné snížení průchodnosti nosu
(po neúspěšném léčení, nebo kde nemocný léčení odmítá)
LDLDLDLA
b) Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, které neomezují dýchání, bez poruchy barofunkceLD-LALA1LALA
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu a průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
*)a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozénaLDLDvLDvLDv
b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvouLDLDLDLD
c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžkou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení, vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krustLDLD-LBLD-LALC
d) Vleklá rýma s častými záchvaty, avšak bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání. Vleklý atrofický zánět hltanu. Chronický zánět hrtanu lehkého stupně s chrapotem a srozumitelnou mluvouLDLD-LA2LD-LALC-LA
e) Prostá vleklá rýma, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. Ostatní vleklé stavy léčením ovlivnitelné (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu, při normální barofunkci)LD-LALA1LALA
J40 - J47 CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍDg. J45 - Astma a J46 - Astmatický stav - status asthmaticus jsou uvedeny samostatně dále
*)a) Formy s častými exacerbacemi, s těžkou ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdceLDLDvLDvLDvPři stanovování letecké zdravotní klasifikace je třeba se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testyLDLD-LCLD-LALD-LC
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčbyLDLC-LA1LALA
J45Astma
J46Astmatický stav - status asthmaticus
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
*)a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaciLDLDLDLD
b) Lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, které je možno zvládnout ambulantní léčbouLDLDLDLD-LC
c) Remise bez nutnosti trvalé léčby nejméně po dobu 3 letLDLD-LCLD-LALC-LA
J60 - J70NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELIDg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy je uvedena samostatně dále u Dg. J45 - Astma
J80 - J84 JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
*)a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a rtg nálezemLDLDLDLD-LC
c) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezuLDLD-LBLD-LALC-LA
J85 - J86HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
J90 - J94JINÉ NEMOCI POHRUDNICE
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivujíLDLDLD-LALD-LA
c) Následné stavy s malými pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui bez funkčního postižení plicLDLC-LA2LALA
J95 - J99JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY
a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímLDLDvLDvLDv
c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic a obstrukce dolních dýchacích cestLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Lehké formy zhojené bez následkůLALA1LALA
XI. NEMOCI TRÁ VICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)
NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ (K00 - K14)
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K06Jiné onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K07Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
K08Jiné onemocnění zubů a podpůrných tkáníPatří sem Dg. K08.0 - Exfoliace
*)a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, které znemožňují normální rozmělňování potravy, se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživouLDLDvLDvLDv
b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů nenahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a dostatečnou výživouLDLC-LA1LALC-LA
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K10Jiné nemoci čelistí
K11Nemoci slinných žláz
K12Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
K13Jiné nemoci rtů a ústní sliznice
K14Nemoci jazyka
*)a) Stavy po neúspěšném léčení spojeném s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecíLDLDvLDvLDv
b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceLD-LALC-LA1LALC-LA
NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20 - K31)
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelnéLDLDvLDvLDv
b) Stavy s omezenou průchodností jícnu po ukončeném léčení při dostatečné výživě a dobrém celkovém stavu.
Ostatní nezávažné stavy po ukončeném léčení
LD-LALC-LA1LALC-LA
K25Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
K26Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformacíLDLDvLDvLDv
b) Konzervativně léčené i operované formy, zhojené s výraznou deformací a s opakovanými dyspeptickými obtížemi při výrazné poruše výživy (v posledních 3 letech), gastritis et duodenitis, dyspepsie a jiné nemoci, při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavuLDLDLDLD
c) Anatomicky a funkčně zhojené formy. Operativně léčené formy za 3 měsíce při dobrém celkovém stavu a bez závažnějších funkčních poruch. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení. Dyspepsie v anamnéze po vyloučení organického podkladuLDLC-LA1LALA
K35 - K38 NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčeníLD-LALA1LALAJiné následné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
K40 - K46KÝLY
*)a) Rozsáhlé břišní kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelnéLDLDLDLD
b) Břisní kýly menšího rozsahu, které nečiní funkční poruchy a jsou odstranitelné operacíléčeníléčeníléčeníléčení
c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl Pupeční kýla nepatrného rozsahuLALA1LALA
K50 - K52NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA
K55 - K63JINÉ NEMOCI STŘEV
K65 - K67 NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE
*)a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné
(po neúspěšném léčení)
LDLDvLDvLDv
b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce nebo bez poruchy funkceLDLD-LA2LD-LALD-LA
K70 - K77 NEMOCI JATER
*)a) Těžké formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitouLDLDLDLD
b) Stacionární formy se známkami aktivity nebo s větším morfologickým defektemLDLD-LA2LD-LALD-LA
c) Ostatní formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivityLDLC-LA1LALA
K80 - K87NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ
K90 - K93 JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
*)a) Těžké stavy, s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení). Recidivující formy a stavy, které mohou vést k náhlé neschopnosti ovládat letadlo (plnit povinnosti na palubě)LDLDvLDvLDv
b) Stavy bez výraznější poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), které vyžadují dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)LDLDLDLD-LC
c) Stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů bez dyspeptických potíží při normální stravě, nejdříve za 3 až 6 měsíců po operaci (u uchazečů o letecký výcvik nejdříve za 1 rok po prodělaném onemocnění nebo po operaci). Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky i funkčně dobře zhojené)LD-LALC-LA1LALC-LA
XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)
L00 - L08INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
L10 - L14PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
L20 - L30DERMATITIS A EKZÉM
L40 - L45PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ
L50 - L54KOPŘIVKA - URTICARIA - AERYTÉM
L55 - L59ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM
L60 - L75NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX
L80 - L99JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Rozsáhlé, vleklé nebo recidivující formy, které vzdorují léčbě a postihují exponovaná místa či vzbuzují odpor.
Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami, které významně snižují pracovní schopnost
LDLDvLDvLDv
c) Onemocnění vleklá, často recidivující, obtížně léčitelná.
Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce, které omezují nošení letecké výstroje a výzbroje anebo i s méně závažnou poruchou funkce, které postihují zejména exponovaná místa
LDLD-LBLD-LALC-LA
d) Nezávažné formy nebo následné stavy s menšími změnami kůže, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceLD-LALC-LA1LALA
XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ(M00 - M99)
M00 - M03 INFEKČNÍ ARTROPATIE
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce, léčením obtížně ovlivnitelnéLDLDvLDvLDv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postiženímLDLD-LCLD-LALD-LA
d) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení a anatomických následkůLD-LALC-LA1LALA
M05 - M14ZÁNĚTLIVÉ POLYATROPATIE
M15 - M19ARTRÓZY
M20 - M25 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
*)a) Akutní formyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLDvLDvLDv
c) Vleklé, neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce; podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních potížíLD-LALC-LA1LALA
M21.4Plochá noha (pes planus) (získaná)
M21.8Jiné určené získané deformity končetin
M21.9Získaná deformita končetin
M22.3Jiné poruchy čéšky
M22.8Jiná onemocnění čéšky
M22.9Onemocnění čéšky, NS
M24.1Jiná onemocnění kloubní chrupavky
M24.8Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M24.9Porucha kloubu, NS
M25.0Hemartros
M25.4Výpotek v kloubu
M25.5Bolest v kloubu
M25.6Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M25.8Jiné určené poruchy kloubu
M25.9Porucha kloubu, NS
*)a) Akutní onemocněníléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLDvLDvLDv
c) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.
Plochá noha 2. stupně nefixovaná, ztěžuje-li i krátkou chůzi nebo stání
LDLD-LBLD-LALD-LA
d) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních potížíLD-LALB-LA1LALA
M30 - M36SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů)LDLDvLDvLDv
b) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkceLDLDvLDvLD-LC
c) Lehké formy bez poruchy funkceLDLD-LBLD-LALC-LA
M40 - M43DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE
a) Těžké, trvalé formy, které značně a trvale omezují funkci páteře nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánůLDLDvLDvLDvPatří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondrosa páteře s klínovým obratlem
b) Lehčí trvalé postižení, které omezuje funkci páteře a působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánůLDLC-LALALA
c) Ostatní lehké formy bez poruchy funkce a subjektivních obtížíLD-LALA1LALA
M45 - M49SPONDYLOPATIE
a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkceLDLDvLDvLDv
b) Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkceLDLDLDLD
c) Lehké neprogredující formy bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánůLD-LALC-LA1LALC-LA
M50 - M54JINÉ DORZOPATIE
a) Stavy s výraznou poruchou funkce (hybnosti)LDLDvLDvLDv
b) Ostatní formy; stavy po chirurgickém zákroku bez poruchy funkceLDLC-LA2LALAad b) patří sem Dg. M51.4 - Schmorlovy uzle, která postihuje 3 a více obratlů
c) Lehké, formy bez kořenového dráždění a výraznějších subjektivních obtížíLDLA1LALA
M60 - M63ONEMOCNĚNÍ SVALŮ
M65 - M68ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70 - M79JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkceLDLDvLDvLDv
b) Lehčí, nevýrazné formy při pomalé progresi, s poruchou funkce postižených orgánů, léčebně těžce ovlivnitelnéLDLD-LBLD-LALD-LA
c) Lehčí nevýrazné formy léčebně ovlivnitelnéLD-LALB-LA1LALA
M80 - M85PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI
M86 - M90JINÉ OSTEOPATIE
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkceLDLDvLDvLDv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLC-LA2LALA
d) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtížíLD-LALA1LALA
M91 - M94CHONDROPATIE
M95 - M99JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké poruchy léčením neovlivnitelné se značnou poruchou funkceLDLDvLDvLDv
b) Vleklé neprogredující formy s menší poruchou funkceLDLC-LA2LALA
c) Lehké formy jen s mírnou poruchou funkceLD-LALA1LALA
XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)
NEMOCI GLOMERULŮ (N00 - N08)
N00Akutní nefrotický syndrom
N01Rychle postupující nefrotický syndrom
N05Neurčený nefrotický syndrom
*)a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvinLDLD-LBLD-LALD-LC
b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníLDLC-LA1LALA
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N03Chronický nefrotický syndrom
N04Nefrotický syndrom
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN (N10 - N16)
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N17 - N19SELHÁNÍ LEDVIN
N17Akutní selhání ledvin
*)a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvinLDLDvLDvLDv
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkceLDLD-LBLD-LALD-LC
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 1 roku po skončeném léčeníLDLC-LA2LALC-LAIzolované, asymptomatické abnormální močové nálezy, které neovlivňují funkci ledvin a které nejsou nefrologickým vyšetřením objasněné, se posuzují podle Dg. R31 - Hematurie; R80 - Proteinurie a R82 - Hemoglobinurie
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 1 roce od prodělaného onemocněníLD-LALA1LALA
N20 - N23 UROLITIÁZA
*)a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchami funkce močového ústrojí (po neúspěšném léčení). Operativní odstranění ledviny pro uvedené onemocněníLDLDLDLD
b) S malými subjektivními obtížemi a smírnou poruchou funkce močového ústrojí.
Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutální extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií)
LDLD-LA2LD-LALC-LA
c) S malými subjektivními obtížemi, bez poruchy funkce močového ústrojíLDLB-LA1LALA
d) Prokázané kaménky fixované v ledvině, u nichž není indikováno operativní odstranění, není-li porušena funkce a nepůsobí-li obtížeLDLC-LA2LALA
N25 - N29 JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ
*)a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvinLDLDvLDvLDv
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvinLDLD-LBLD-LALC-LA
c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčeníLDLC-LA1LALA
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníLALA1LALA
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N15.1Ledvinný a perinefritický absces
N28.1Získaná cysta ledviny
*)a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavuLDLDvLDvLDv
b) Lehké formy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce a při dobrém stavuLDLDLDLD
c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkceLD-LALC-LA2LALC-LA
JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (N30 - N39)
a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvinLDLDLDLD
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvinLDLDLDLD - LC
c) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčeníLD - LALC - LA2LALC - LA
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavyLALA1LALA
N40 - N51 NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
*)a) Těžké stavy spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčběLDLDvLDvLDv
b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potížemi. Stavy po léčběLD-LALC- LA1LALC-LA
N60 - N64NEMOCI PRSU
N70 - N77ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
N80 - N98NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ
N99 JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY PO VÝKONECH, NEZAŘAZENÉ JINDE
*)a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci (se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují)LDLDvLDvLD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkceLDLD-LCLD-LALD-LC
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci, bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavuLD-LALC-LA2LALC-LA
XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků
XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00 - P96)
Následné stavy se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
P00 - P04POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU
P05 - P08PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU
P10 - P15PORANĚNÍ ZA PORODU
P20 - P29RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P35 - P39INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P50 - P61KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE
P70 - P74PŘECHODNÉ PORUCHY ENDOKRINNÍ A PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE
P75 - P78PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE
P80 - P83STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLOTY PLODU A NOVOROZENCE
P90 - P96JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 - Q99)
Q00 - Q07VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY
Q10 - Q18VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU
Q20 - Q28VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Q30 - Q34VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY
Q35 - Q37ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA
Q38 - Q45JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY
Q50 - Q56VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮDg. Q53 - Nesestouplé varle
Q60 - Q64VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY- zadržené v tříselném kanálu se hodnotí podle písm. b)
Q80 - Q89JINÉ VROZENÉ VADY- zadržené v břišní dutině se hodnotí podle odst. c)
Q90 - Q99ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují.
Všechny stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i funkčně dobře výkonné
LDLDvLDvLDv
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce.
Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí
LDLD-LCLD-LALD-LA
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkciLD-LALC-LA1LALA
Q65 - Q79VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s omezením funkceLDLDvLDvLDv
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLC-LA2LALC-LA
c) Lehké ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních potížíLALA1LALA
XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)
R00 - R09PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVYPodle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázané těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníLDLDvLDvLDv
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouLDLC-LA2LALC-LA
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyLD-LALA1LALA
R10 - R19PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA
R20 - R23PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
R25 - R29PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkceLDLDvLDvLDv
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLC-LA2LALC-LA
c) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtížíLD-LALA1LALA
R30 - R39PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVYMimo Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod položkou N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R40 - R46PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ
R50 - R69CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníLDLDvLDvLDv
b) Méně závažného rázu ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouLDLC-LA2LALC-LA
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyLD-LALA1LALA
R47 - R49 PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASUPatří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod položkou F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F 98.6 - Breptavost
*)a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)LDLDvLDvLDv
b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)LDLDLDLD
c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvěLD-LALC-LA1LALC-LA
R70 - R79ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZYDg. R50 - R69 - celkové příznaky a znaky jsou uvedeny výše
Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus
Dg. R75 - Laboratorní průkaz lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B20 -
B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience
R80 - R82ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZYPodle Dg. R80 - Izolovaná proteinurie se posuzuje i N39.1 - Přetrvávající proteinurie a N39.2 - Ortostatická proteinurie
a) Trvalý či opakovaný nálezLDLD-LA2LD-LALD-LA
b) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčeníLDLC-LA1LALA
c) Jednorázový či ojedinělý patologický močový nález bez známek poškození ledvin, který nevyžaduje léčeníLD-LALA1LALA
R83 - R89ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZYPodle dále uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R90 - R94ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníLDLD-LDvLD-LDvLD-LDv
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouLDLC-LA2LALA
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkceLALA1LALA
R94Nespecificky abnormální EEG (elektroencefalogram)
a) Hrubé paxysmální, ložiskové a dysrytmické nálezy i bez klinických projevůLDLD-LA1LD-LALA
b) Atypické EEG záznamyLD-LALA1LALA
R94.3Abnormální EKG (elektrokardiogram)U pilotů se rozhoduje o jejich zařazení individuálně (popřípadě se přizná schopnost létat jen na letounech se 2 piloty)
a) Nález podezřelý z organické příčinyLDLDLDLD
b) Nespecifický nálezLDLD-LA1LD-LALC-LA
R94.8Nízká tělesná trénovanost, zjištěná zátěžovým vyšetřením
a) Značného stupně, opakovaně zjišťovaná, která vzdoruje snaze o úpravuLDLDLDLD-LC
b) Při dobrém klinickém stavu s možností úpravy po přiměřené pohybové rehabilitacidočasná neschopnost k létáníCílená pohybová rehabilitace ve VLÚ Jeseník nebo v podmínkách leteckého útvaru
R94.9Abnormální nálezy při laboratorním funkčním psychofyziologickém vyšetření
a) Podlimitní laboratorní psychofyziologická výkonnostLDLD-LA2LD-LALD-LCSpolurozhoduje klinické hodnocení psychofyziologické aktivity
b) Výrazně negativní vliv emocí na laboratorní psychofyziologickou výkonnostLD-LALD-LA2LD-LALD-LA
c) Abnormální laboratorní psychofyziologická reaktivitaLD-LALC-LA2LALASpolurozhoduje souhlasnost výsledků laboratorních vyšetření
d) Abnormální psychofyziologická výkonnost při reálných specifických zátěžích létání a leteckého výcviku (hypoxie, přetížení apod.)LDLD-LA2LD-LA
e) Maladaptační syndrom různého klinického obrazu s narušením motivace pro létáníx) LD-LA2LD-LALD-LAx) Tzv. racionální, prostou změnu motivace pro létání, která nepatří do oblasti lékařskopsychologického posuzování, je nutno řešit velitelsky
f) Psychofyziologická neschopnost leteckého výcviku blíže nespecifikovanáLDLD-LBLD-LALD-LC
R95 - R99NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTINehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód
XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁ SLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00 - T98)
PORANĚNÍ HLAVY (S00 - S09)Posuzuje se po skončeném léčení podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S00Povrchní poranění hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímLDLDvLDvLDv
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníLDLDLD-LALD-LC
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníLD-LALC-LA1LALC-LA
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervůDg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S08Traumatická amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy; stavy s těžkým a trvalým zohavenímLDLDvLDvLDv
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a stavy bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kostiLDLDLD-LALD-LC
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů; stavy bez zohaveníLDLC-LA1LALC-LA
S05Poranění oka a očniceNásledné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59)
PORANĚNÍ KRKU (S10 - S19)
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímLDLDvLDvLDv
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníLDLDLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezením pohybů; stavy bez zohaveníLDLC-LA2LALC-LA
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné. Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLDLDLD-LC
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybůLDLC-LA2LALC-LA
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůLDLD-LCLD-LALD-LC
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůLD-LALB-LA1LALA
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krkuDg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S19Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybůLDLD-LCLD-LALD-LC
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů; stavy bez zohaveníLD-LALC-LA1LALC-LA
PORANĚNÍ HRUDNÍKU (S20 - S29)
S20Povrchní poranění hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřeLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LC
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřeLD-LALB-LA1LALA
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůLDLD-LCLD-LALD-LA
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s mírnou poruchou anebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůLDLC-LA1LALA
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníkuLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybůLDLD-LCLD-LALD-LA
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybůLD-LALC-LA1LALA
PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE (S30 - S39)
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LCLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s omezením pohybůLDLC-LA1LALA
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy.
Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; recidivující stavy
LDLD-LCLD-LALD-LA
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůLDLC-LA1LALA
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánů
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánveLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu do 3 let po odstranění sleziny nebo s poruchou krvetvorbyLDLD-LCLD-LALD-LC
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve bez omezení pohybůLD-LALC-LA1LALA
PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (nadloktí) (S40 - S49)*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 1 na konci této přílohy
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LCLD-LALD-LC
d) Následné stavy zhojené, jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybůLD-LALC-LA1LALA
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)Dg. S48 - Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí) je hodnocena dále
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)LDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LCLD-LALD-LA
d) Následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybůLD-LALC-LA1LALA
PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ (S50 - S59)*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin posuzovat podle obr. 1 na konci této přílohy
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybůLDLDvLDvLDv
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybůLD-LALB-LA1LALA
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S58Traumatická amputace předloktí
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění Oboustranná i jednostranná traumatická amputace předloktíLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybůLD-LALB-LA1LALA
PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY (S60 - S69)*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 1 na konci této přílohy
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou. Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné. Následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení. Recidivující stavyLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy i po zraněních nebo ztrátových poraněních, zhojené jen s mírnou poruchou a nebo bez poruchy funkce zápěstí a ruky a úchopové schopnosti ruky. Následné stavy zhojené se ztrátou s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku pravé ruky, u leváka levé) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně čtyř prstů na obou rukách, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li uchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo bězná pracovní aktivita zachovánaLD-LALB-LA1LALA
PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA (S70 - S79)*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin posuzovat podle obr. 2 na konci této přílohy
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, s těžkým, nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubuLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či omezením pohybů nebo bez omezení pohybůLD-LALB-LA1LALA
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyčle a stehnaLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybůLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybůLD-LALB-LA1LALC-LA
PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE (S80 - S89)* Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 2 na konci této přílohy
S80Povrchní poranění bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce včetně kotníku
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kolenního kloubuLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez nějLD-LALB-LA1LALA
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S88Traumatická amputace bérce
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kolena a bérce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace bérceLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kolena a bérce; stavy se zřetelným omezením pohybůLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kolena a bérce či omezení pohybů nebo bez nějLD-LALB-LA1LALA
PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM (S90 - S99)* Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 2 na konci této přílohy
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stáníLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stáníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stáníLD-LALB-LA1LALA
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčeníléčeníléčeníléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stáníLDLDvLDvLDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stáníLDLD-LBLD-LALD-LA
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním či omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stáníLD-LALB-LA1LALA
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
Oboustranná i jednostranná traumatická amputace kotníku a nohy pod nímLDLDvLDvLD-LC
PORANĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA (T00 - T07)Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg. T07 - Neurčená mnohočetná poranění
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08 - T14PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA
T15 - T19ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA VNIKLÉHO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA
T20 - T32POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ
T33 - T35OMRZLINY
T36 - T50OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
T51 - T65TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍPatří sem Dg. T63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T66 - T78JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN
T79Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jindeDg. T75.3 - Letadlová nemoc je uvedena samostatně dále
T80 - T88KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE (T80 - T88)
T80Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T80.1Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo část tělaLDLDvLDvLDv
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníLDLD-LBLD-LALD-LA
c) Následné stavy, u kterých po jednom roce od ukončení léčby neexistuje funkční porucha; stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohaveníLD-LALB-LA1LALA
T81Komplikace výkonů, nezařazené jinde
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T86Neúspečh a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T87Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
T88Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T90 - T98NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČINPosuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00 až T78
T75.3Letadlová nemoc
a) Závažnější formy, které recidivují a vzdorují léčeníLDLDLDLA
b) Lehká přechodná forma po příznivém ovlivnění léčením a vestibulárním nácvikem, nejsou-li známky poruchy adaptace na letecký výcvik (leteckou službu)LD-LALC-LA1LALA
XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)
V01- V99DOPRAVNÍ NEHODYNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód.
Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
X60 - X84ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
X85 - Y09NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10 - Y34PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35 - Y36ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40 - Y84KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y85 - Y89NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90 - Y98DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE
XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)
Z00 - Z13OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
Z04.8Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodůZdravotní obtíže za letu je třeba zařadit podle vedoucího příznaku, kterým se projevily
×Toto označení se používá po zjištění zdravotních obtíží za letu. Postupuje se podle pokynů v poznámce
Dg. R11 - Nausea a zvracení
Dg. R10 - Bolest v břiše
Dg. R07.3 - Jiná bolest na hrudi
Dg. R29.0 - Hyperventilace nebo Dg. F45.3 při prokázaném, psychogenním původu hyperventilace
Dg. R44.8 - Prostorová dezorientace
Dg. R55 - Porucha vědomí
Dg. R53 - Slabost nebo únava
Dg. N23 - Neurčená ledvinová kolika
Dg. T70 - s tříděním na 4. místě u účinků tlaku vzduchu
Dg. T75 - s tříděním na 4. místě u účinků jiných vnějších příčin, např. T75.3 - Nemoc z pohybu, T75.8 - Ú činky přetížení nebo beztíže
Tyto diagnózy musí být uvedeny jako předběžné při přijetí výkonného letce k vyšetření na lůžku. Po objasnění příčiny je pak třeba ji označit příslušnou diagnózou. Pro zpracování výsledků je však třeba, aby byly tyto případy označeny jak značkou Z04.8, tak i symptomatologicky podle převládajících příznaků a navíc podle konečně diagnózy
Z20 - Z29OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEMOsoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně-preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)
Z30 - Z39OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKCÍ
Z40 - Z54OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Z55 - Z65OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM
Z70 - Z76OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍDg. Z83 - Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze
Z80 - Z99OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAVDg. Z86.4 - Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze
Dg. Z86.5 - Duševní porucha v osobní anamnéze
*)a) Stavy po neúspěšném léčení spojené hrubou poruchou funkceLDLDvLDvLDvDg. Z87 - Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějnéLDLD-LBLD-LALD-LADg. Z88 - Alergie na léčebné nebo profylaktické prostředky v osobní anamnéze
c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceLD-LALB-LA1LALADg. Z91 - Rizikové faktory v osobní anamnéze, nejsou-li uvedeny jinde
Z96.1Přítomnost nitrooční čočky
a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře
Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
LDLDvLDvLD
b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře
Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře
Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
LDLD-LA2LD-LALD-LA
c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komořeLDLD-LA2LD-LALD-LA

Tabulka 1

Posuzování zrakových vad (k H52.0 - H52.4)

Ostrost zraková
bez korekce
Levé oko1,00,90,80,70,60,50,1
Pravé okoSloupec
1,0 ILALD*)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)
IILA1LA2LA2LA2 - LBLB - LCLB - LCLD
IIILALALALALALALD
IVLALALALALALALA
0,9 ILD*)LD*)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)
IILA2LA2LA2LA2 - LBLB - LCLB - LCLD
IIILALALALALALALD
IVLALALALALALALA
0,8 ILD**)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)
IILA2LA2LA2LA2 - LBLB - LCLC - LDLD
IIILALALALALALALD
IVLALALALALALALA
0,7 ILD**)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)LD**)
IILA2 - LBLA2 - LBLA2 - LBLBLCLC - LDLD
IIILALALALALALCLD
IVLALALALALALALA
0,6 ILD**)LD**)LD**)LD**)LDLDLD
IILB - LCLB - LCLB - LCLCLCLC - LDLD
IIILALALALALALALD
IVLALALALALALALA
0,5 ILD**)LD**)LD**)LD**)LDLDLD
IILB - LCLB - LCLB - LCLCLC - LDLC - LDLD
IIILALALALALA - LDLA - LDLD
IVLALALALALALALC
0,1 ILDLDLDLDLDLDLD
IILDLDLDLDLDLDLD
IIILDLDLDLDLDLDLD
IVLALALALALALCLC
*) Mimo žadatele do škol a kurzů palubních radiotelegrafistů, palubních techniků, žadatele do kurzu leteckých pozorovatelů a palubních průvodčích
**) Mimo žadatele do kurzů palubních techniků a palubních průvodčích

Pohyblivost horních končetin

Pohyblivost horních končetin

Pohyblivost dolních končetin

Pohyblivost dolních končetin

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Přesunout nahoru