Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 281/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace

Částka 92/1999
Platnost od 30.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 17. listopadu 1999,

kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace

Ministerstvo obrany stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 37 a podle § 97 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná

§ 1

Za službu zdraví škodlivou nebo zvlášť obtížnou se pro účely zvláštní dovolené považuje služba vojáka z povolání (dále jen "voják"), který

a) je při výkonu služby nebo dozorové činnosti vystaven ve významné míře nepříznivým vlivům ionizujícího záření na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v kontrolovaném pásmu,1)

b) je při výkonu služby vystaven přímému nebezpečí nákazy podle § 2,

c) vykonává činnost se zdraví škodlivými chemickými a toxickými látkami podle § 3,

d) vykonává službu jako kriminalistický technik nebo jako expert kriminalistické techniky u Vojenské policie,

e) vykonává službu jako potápěč nebo vykonává speciální práce pod vodou při použití potápěčského přístroje s přetlakovým přívodem vzduchu hadicí, kyslíkového přístroje s regenerací vzduchu, skafandru anebo provádí kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách,

f) je při výkonu služby vystaven elektromagnetickému záření v pásmu vysoké a velmi vysoké frekvence,2) při němž jsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ozáření pro pracovníky,3)

g) je při výkonu služby vystaven ekvivalentní hladině hluku přesahující 85 dB (A),

h) vykonává službu při přímém ošetřování nebo obsluze pacientů s duševními poruchami na lůžkové části psychiatrického oddělení nemocnice alespoň v rozsahu poloviny základní týdenní doby služby,

i) vykonává fyzicky mimořádně namáhavou službu, při níž je překračována hodnota průměrné srdeční frekvence 110 min-1 v celkovém rozsahu základní týdenní doby služby,

j) vykonává službu jako pyrotechnik,

k) vykonává službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil mimo území České republiky,

l) působí v zahraničí v oblastech tropických nebo jinak zdravotně obtížných.4)

§ 2

Služba, při níž je voják vystaven přímému nebezpečí nákazy, je služba

a) ve specializovaných zdravotnických nebo veterinárních pracovištích, při níž se provádí odběr, zpracování a zneškodňování materiálu obsahujícího lidské nebo na člověka přenosné choroboplodné zárodky nebo biologického anebo jiného materiálu z přítomnosti těchto zárodků podezřelého,

b) při níž se provádí vyšetřování, ošetřování, léčení, převoz a zabezpečování jiných potřeb nemocných s infekčními nemocemi nebo nosičů choroboplodných zárodků při přímém styku s nimi nebo s infekčním materiálem od nich,

c) při níž se provádí manipulace s biologickým materiálem potencionálně infekčním při vyhledávání a zajišťování biologických stop a jejich zpracování v kriminalistické laboratoři,

d) při níž se provádí epidemiologická a epizootologická šetření v ohniscích nákazy,

e) při níž se provádí ohnisková dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

f) při níž dochází k přímému styku s biologickými odpadními vodami a odpady.

§ 3

Služba, při níž voják vykonává činnost se zdraví škodlivými chemickými a toxickými látkami, je služba

a) při níž je vystaven působení chemických škodlivin, jejichž koncentrace v pracovním ovzduší překračují průměrnou nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním ovzduší nebo dochází k překračování mezní nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší,5)

b) na pracovištích s toxickými látkami,6) a to alespoň v rozsahu poloviny základní týdenní doby služby,

c) na pracovištích s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity,7)

d) při níž běžně dochází ke znečištění kůže a pracovního oděvu silnými kožními alergeny, látkami dráždivými, akneigenními, ropou a ropnými produkty.

§ 4

Okruh služebního zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace

Preventivní rehabilitace se poskytuje vojákovi, který je služebně zařazen

a) ve Vojenské policii u bezpečnostní, pořádkové nebo dopravní služby,

b) v jednotce sil okamžité reakce nebo v jednotce speciálních sil jako výkonný příslušník,

c) jako výkonný hasič,

d) ve vojenském záchranném útvaru jako výkonný příslušník,

e) na pracovišti bez denního světla,

f) při výrobě, laboraci, delaboraci, údržbě, manipulaci, zpracování a zkoušení munice a výbušnin nebo při dozorové činnosti nad nimi,

g) při zkouškách zbraní a jiných zařízení za použití ostré munice nebo při dozorové činnosti nad nimi,

h) jako výkonný výsadkář,

i) jako výkonný letec nebo jako příslušník palubního personálu letadel,

j) při přímém řízení letového provozu nebo jako příslušník technického personálu při přímém zabezpečení letového provozu ve 24 hodinových směnách,

k) jako výkonný příslušník operativního útvaru a zvláštního pracoviště v přímém výkonu odborné činnosti Vojenského zpravodajství.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

2) § 2 vyhlášky č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření.

3) § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 408/1990 Sb.

4) § 5 vyhlášky č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.

5) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, oznámená v částce 21/1978 Sb.

6) Přílohy č. 1 až č. 3 vyhlášky č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.

7) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64 o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny, oznámená v částce 1/1985 Sb.

Přesunout nahoru