Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 273/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

Ministerstvo obrany stanoví podle § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:


ČÁST PRVNÍ

URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

§ 1

Základní ustanovení

Technická zařízení podléhající státnímu dozoru orgánů Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo") jsou určená technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, ochranná a ostatní, která jsou konstruována a vyráběna k použití s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou, a určená technická zařízení konstruovaná a vyráběná pro potřeby ozbrojených sil umístěná ve vojenských objektech.

§ 2

Zařízení tlaková

Zařízení tlaková jsou zejména

a) tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak převyšuje 0,05 MPa a které obsahují plyn, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo ostatní kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

b) tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa,

c) potrubí, jehož jmenovitý průměr je větší než 25 mm a pracovní látkou jsou hořlavé, žíravé, jedovaté, výbušné nebo ekologicky nebezpečné látky o nejvyšším pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo ostatní plyny a páry o nejvyšším pracovním přetlaku vyšším než 1 MPa,

d) bezpečnostní zařízení zajišťující sledování a dodržení přetlaků, teplot a úrovní hladiny, kde jejich možné nedodržení stanovených mezí ohrožuje bezpečnost vyhrazených tlakových nebo plynových zařízení, a zařízení určená k odkalování kotlů.

§ 3

Zařízení plynová

(1) Zařízení plynová skupiny A jsou zejména zařízení

a) pro výrobu plynů, kde plyn je hlavním výrobním produktem, včetně zařízení, kterými se plyn upravuje, popřípadě zkapalňuje nebo vypařuje,

b) ke skladování plynů,

c) k plnění tlakových nádob na dopravu plynů,

d) bateriových tlakových stanic jako souhrnného celku sloužícího k odběru plynů,

e) kompresorových stanic,

f) regulačních stanic,

g) k rozvodu plynů hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, inertních a hoření podporujících, s výjimkou vzduchu, s pracovním přetlakem vyšším než 5,0 kPa,

h) pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem vyšším než 50 kW, tj. průmyslové pece, spotřebiče a zařízení plynového otopu kotlů a pece s řízenou atmosférou.

(2) Zařízení plynová skupiny B jsou zejména

a) jednoduché tlakové stanice jako součást souhrnného funkčního celku sloužícího k odběru plynu z nejvýše dvou tlakových nádob na dopravu plynů,

b) zařízení k rozvodu hořlavých plynů s pracovním přetlakem nepřevyšujícím 5,0 kPa,

c) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem nepřevyšujícím 50 kW.

(3) Za plyny se zde považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa, včetně směsí plynů.

§ 4

Zařízení elektrická

Zařízení elektrická jsou zejména zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny.

§ 5

Zařízení zdvihací

(1) Zdvihací zařízení skupiny A jsou zařízení s vysokým rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména

a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby s motorovým pohonem o nosnosti 1 000 kg a více,

b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla s ručním pohonem o nosnosti 5 000 kg a více,

c) hydraulické ruky,

d) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 m,

e) regálové zakladače a stohovací jeřáby.

(2) Zdvihací zařízení skupiny B jsou zařízení s nižším rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména

a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby do nosnosti 1 000 kg s motorovým pohonem,

b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby o nosnosti 1 000 kg až 5 000 kg s ručním pohonem,

c) zdvihací ústrojí dopravních vozíků a nakladačů určených pro zdvihání a přepravu břemen pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení,

d) zdvihací rampy, plošiny, stojanové zvedáky a zvedací čela, jimiž se zdvíhají břemena,

e) vrátky, které jsou použity jako zařízení ke zvedání břemen,

f) svisle posuvná vrata s motorovým pohonem,

g) prostředky pro vázání, zavěšení nebo uchopení břemen o nosnosti nad 100 kg používané u zdvihacích zařízení.

§ 6

Zařízení ostatní a ochranná

(1) Zařízení ostatní jsou zařízení určená k zabezpečení činnosti ozbrojených sil.

(2) Zařízení ochranná jsou zařízení zajišťující bezpečnost osádek a obsluh a osobní ochranné prostředky.

ČÁST DRUHÁ

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 7

Zkoušky určených technických zařízení se provádí ve vojenských zařízeních stanovených ministerstvem.

§ 8

Zkoušky určených technických zařízení se provádí v závislosti na jejich technickém stavu a charakteru provozu, nejméně však v rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými technickými předpisy nebo normami.


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Přesunout nahoru