Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

Částka 11/1999
Platnost od 19.02.1999
Účinnost od 19.02.1999
Zrušeno k 01.05.2004 (231/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 29. prosince 1998

o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 3 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Bezpečnostní list1) k nebezpečné chemické látce (dále jen "látka") a přípravku se zpracovává v českém jazyce v písemné nebo elektronické formě.

§ 2

(1) V bezpečnostním listu se uvede

a) identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce nebo dovozce,

b) informace o složení látky nebo přípravku,

c) údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku,

d) pokyny pro první pomoc,

e) opatření pro hasební zásah v případě požáru způsobeného látkou nebo přípravkem nebo vzniklého v okolí látky nebo přípravku,

f) opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku,

g) pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku,

h) způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a ochrany osob,

i) informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku,

j) informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku,

k) informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku s uvedením, zda byly údaje získány zkoušením na zvířatech,

l) ekologické informace o látce nebo přípravku,

m) informace o zneškodňování látky nebo přípravku,

n) informace pro přepravu látky nebo přípravku,

o) informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku,

p) další informace.

(2) Vzor formuláře bezpečnostního listu a pokyny pro jeho sestavení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(3) Nové závažné informace2) o látce nebo přípravku se poskytují na novém bezpečnostním listu označeném jako revize.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

2) § 14 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 27/1999 Sb.

POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

1. Identifikace látky nebo přípravku a identifikace výrobce nebo dovozce

Uvede se

1.1 u látky nebo přípravku

1.1.1 výraz pro identifikaci látky nebo přípravku totožný s výrazem uvedeným na označení obalu látky nebo přípravku,

1.1.2 další názvy, v případě látky např. skupinový název, triviální název, obchodní název,3)

1.1.3 další způsoby označení, pokud je to vhodné,

1.2 u výrobce nebo dovozce

1.2.1 jméno, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo a telefonní číslo u fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a telefonní číslo u právnické osoby,

1.2.2 nouzové telefonní číslo, na kterém se poskytují informace pro případ nouze (např. havárie, ohrožení života a zdraví člověka) související s látkou nebo přípravkem.

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Uvedou se

2.1 chemické názvy složek nebo přísad

2.1.1 chemické názvy látek podle § 2 odst. 8 písm. a) až n) zákona, včetně jejich koncentrací nebo koncentračních rozmezí, pokud jsou látky přítomny v koncentracích rovných nebo větších, než jsou koncentrace uvedené v § 3 odst. 3 písm. a) až c) zákona,

2.1.2 chemické názvy látek, u nichž jsou stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší na základě zvláštního předpisu,4) popisným způsobem pouze charakteristika chemické struktury látky nebo přípravku k zajištění bezpečného zacházení s látkou nebo přípravkem, pokud je složení látky nebo přípravku předmětem obchodního tajemství,

2.2 výstražné symboly nebezpečnosti a R-věty.5)

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Uvede se

3.1 nejzávažnější nebezpečí, která daná látka nebo přípravek představují, zejména závažná nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí,

3.2 nejzávažnější negativní účinky na zdraví člověka a předpokládané negativní účinky vzniklé při obvyklém nebo při nesprávném používání látky nebo přípravku.

4. Pokyny pro první pomoc

Uvedou se rozčleněné podle jednotlivých způsobů expozice osob látkou nebo přípravkem (vdechování, styk s kůží, styk s očima, požití)

4.1 pokyny pro první pomoc, zejména údaj, zda je nutno ihned vyhledat pomoc lékaře nebo zda je přítomnost lékaře doporučena,

4.2 příznaky a účinky expozice osob látkou nebo přípravkem,

4.3 úkony, které je v případě nehody nutno provést přímo na místě nehody,

4.4 údaj, zda lze očekávat po expozici osob látkou nebo přípravkem dlouhodobé účinky této expozice,

4.5 údaj o nutnosti umístění zvláštních prostředků na pracovištích pro poskytnutí zvláštního okamžitého ošetření po expozici osob látkou nebo přípravkem, a to v případě některých látek a přípravků.

5. Opatření pro hasební zásah v případě požáru způsobeného látkou nebo přípravkem nebo vzniklého v okolí látky nebo přípravku

Uvedou se

5.1 vhodná hasiva,

5.2 hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít,

5.3 zvláštní nebezpečí způsobená látkou nebo přípravkem, zplodinami hoření, vznikajícími plyny,

5.4 zvláštní ochranné prostředky pro hasiče.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Uvedou se

6.1 doporučená bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví člověka (např. odstranit zdroje zapálení, vypracovat a na vhodném místě vyvěsit pokyny o dostatečném větrání nebo ochraně dýchacích orgánů, provádět kontrolu prašnosti, zamezit styku látky nebo přípravku s kůží nebo očima),

6.2 doporučená bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí (např. uchovávat látku nebo přípravek mimo kanalizaci, mimo povrchové a podzemní vody, mimo půdu, údaj o nutnosti upozornit okolí),

6.3 doporučené metody čistění (např. použití sorpčního materiálu, snížení obsahu plynů nebo dýmů vodou nebo zředěním).

7. Pokyny pro zacházení s látkou a přípravkem a skladování látky nebo přípravku

Uvedou se

7.1 pro zacházení s látkou nebo přípravkem

7.1.1 opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem, včetně údajů o technických opatřeních (např. místní a celkové větrání, bezpečnostní opatření proti tvorbě aerosolu a prachu a vzniku požáru),

7.1.2 další zvláštní požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku (např. zakázané nebo doporučené postupy a vybavení skladu),

7.2 pro skladování

7.2.1 podmínky pro bezpečné skladování [např. údaj o specifické konstrukci skladovacích prostor nebo kontejnerů (včetně záchytných stěn), údaj o větrání, údaj o materiálu, s nímž nesmí látka nebo přípravek přijít do styku, údaj o teplotním rozmezí a vlhkosti skladovacích prostor, údaj o světelných podmínkách skladovacích prostor, údaj o inertním plynu ve skladovacích prostorách, údaj o zvláštním elektrickém vybavení a údaj o zamezení vzniku statické elektřiny ve skladovacích prostorách],

7.2.2 nejvyšší přípustné množství látky nebo přípravku pro dané skladovací podmínky,

7.2.3 zvláštní požadavky (např. typ materiálu použitého na obal nebo kontejner) pro látku nebo přípravek.

8. Způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a ochrany osob

Uvedou se

8.1 technická opatření k minimalizování expozice osob (např. informace o konstrukci pracovních prostor),

8.2 kontrolní parametry (např. limitní hodnoty látky nebo přípravku nebo biologické standardy),

8.3 doporučené postupy monitorování expozice osob,

8.4 typy osobních ochranných prostředků

8.4.1 pro ochranu dýchacích orgánů (např. dýchací přístroj, ochranná maska s filtry) v případě nebezpečných plynů, par nebo prachu,

8.4.2 pro ochranu očí (např. bezpečnostní brýle, ochranné brýle, obličejový ochranný štít),

8.4.3 pro ochranu rukou (např. rukavice, opatření pro ochranu rukou a kůže) při zacházení s látkou nebo přípravkem,

8.4.4 pro ochranu kůže (např. zástěra, boty a ochranný oděv, hygienická opatření), pokud je třeba chránit kromě rukou další části těla.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Uvedou se údaje o

9.1 skupenství při 20 °C (pevná látka nebo přípravek, kapalina, plyn) a zbarvení látky nebo přípravku,

9.2 zápachu nebo vůni látky nebo přípravku,

9.3 hodnotě pH látky nebo přípravku v dodávané formě nebo ve vodném roztoku; v případě vodného roztoku se uvede jeho koncentrace,

9.4 teplotě tání nebo rozmezí teplot tání látky nebo přípravku,

9.5 teplotě varu nebo rozmezí teplot varu látky nebo přípravku,

9.6 bodě vzplanutí látky nebo přípravku,

9.7 hořlavosti látky nebo přípravku,

9.8 samozápalnosti látky nebo přípravku,

9.9 výbušnosti látky nebo přípravku (horní a dolní mez),

9.10 oxidačních vlastnostech látky nebo přípravku,

9.11 tenzi par látky nebo přípravku,

9.12 hustotě látky nebo přípravku,

9.13 rozpustnosti látky nebo přípravku ve vodě a v tucích včetně rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda,

9.14 další údaje (např. hustota par, mísitelnost, rychlost odpařování, vodivost, viskozita).

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Uvedou se

10.1 podmínky (např. teplota, tlak, světlo, náraz), jež mohou způsobit nebezpečnou reakci látky nebo přípravku a jichž je třeba se vyvarovat, a jejich popis,

10.2 látky a materiály (např. voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla nebo jiné specifické látky), jež mohou způsobit nebezpečnou reakci a s nimiž látka nebo přípravek nesmí přijít do styku, a jejich popis,

10.3 nebezpečné látky vznikající při rozkladu látky nebo přípravku v nebezpečném množství, včetně údajů o

10.3.1 potřebě stabilizátoru v látce nebo přípravku,

10.3.2 možnosti nebezpečné exotermní reakce,

10.3.3 významu změny fyzikálních vlastností (např. vzhledu, zbarvení, morfologie) pro stabilitu a bezpečnost látky nebo přípravku,

10.3.4 nebezpečných rozkladných produktech látky a přípravku vznikajících při styku látky nebo přípravku s vodou,

10.3.5 možnosti rozkladu látky nebo přípravku na nestabilní produkty.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Uvede se

11.1 úplný popis všech (okamžitých, dlouhodobých a chronických) toxikologických účinků látky nebo přípravku na zdraví člověka plynoucích jak ze zkušeností, tak z výsledků vědeckých pokusů, které mohou nastat při krátkodobé nebo dlouhodobé expozici osob látkou nebo přípravkem (např. senzibilizace, karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci, narkotické účinky),

11.2 informace o různých způsobech expozice osob látkou nebo přípravkem (např. vdechování, požití, styk s kůží, styk s okem) a symptomy účinků této expozice ve vztahu k fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem látky nebo přípravku,

11.3 u některých přípravků odkazy na zvláštní účinky jejich složek na zdraví člověka,

11.4 zda byly údaje získány zkoušením na zvířatech.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

Uvedou se

12.1 vlivy, chování a rozpad látky nebo přípravku nebo jejich rozkladných produktů v životním prostředí ve vztahu k vlastnostem látky nebo přípravku (mobilita, rozložitelnost, kumulace, krátkodobé a dlouhodobé účinky na ekologii),

12.2 další nepříznivé účinky látky nebo přípravku na životní prostředí (např. poškození ozónové vrstvy, fotochemická tvorba ozónu, globální oteplování, účinky na odpadní vody v čistírnách),

12.3 nevyřešené oblasti spojené s hodnocením účinků látky nebo přípravku na životní prostředí, a to pouze jsou-li přítomny látky (samostatně nebo jako součást přípravku), které jsou klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí.

13. Informace o možnosti zneškodňování látky nebo přípravku a obalu

Uvede se

13.1 popis zneškodňování přebytků nebo odpadů látky nebo přípravku vznikajících při předpokládaném používání látky nebo přípravku, pokud jejich zneškodňování představuje nebezpečí pro zdraví člověka nebo životní prostředí, a informace o bezpečném zacházení s těmito přebytky nebo odpady,

13.2 vhodné metody zneškodňování látky nebo přípravku a kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování),

13.3 odkazy na právní předpisy o odpadech.6),7)

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

Uvedou se

14.1 zvláštní bezpečnostní opatření týkající se přepravy látky nebo přípravku mimo areál nebo v areálu výrobce, dovozce nebo distributora,

14.2 další informace, pokud je to vhodné (např. odkaz na právní předpisy týkající se přepravy nebezpečného zboží).7)

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

Uvedou se odkazy na právní předpisy vztahující se k látce nebo přípravku.

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Uvede se

16.1 datum vydání bezpečnostního listu, pokud není uvedeno na jiném místě,

16.2 informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, doporučené použití látky nebo přípravku, doporučení omezení použití látky nebo přípravku),

16.3 informace o kontaktním místě výrobce nebo dovozce,

16.4 informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu.

3) Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek.

4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 5 nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.

6) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru