Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.04.2008 (105/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Naturální náležitosti

Naturální náležitosti se poskytují ve formě proviantních, výstrojních, přepravních náležitostí a ubytování.

§ 2

Poskytování proviantních náležitostí

(1) Proviantními náležitostmi se rozumí naturální stravování, potraviny a materiální prostředky.

(2) Naturálním stravováním se rozumí výdej jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává formou

a) teplého jídla, nebo

b) studeného jídla, anebo

c) potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(3) Nelze-li poskytnout jídlo nebo potraviny podle odstavce 2, vyplácí se za ně náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finační hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce.

(4) Materiálními prostředky se rozumí jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se žákovi vojenské střední školy (dále jen "žák") vydávají do vlastnictví dnem nástupu do vojenské střední školy (dále jen "škola").

§ 3

Naturální stravování

(1) Naturální stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení studia nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání, s výjimkou doby

a) pobytu v nemocnici,

b) vazby,

c) mateřské dovolené,

d) nepřítomnosti ve škole.

(2) Dobou nepřítomnosti ve škole se pro účely této vyhlášky rozumí doba školních prázdnin, studijního volna, návštěvy rodiny a léčení v místě trvalého pobytu. Dobou nepřítomnosti ve škole není den odchodu ze školy.

Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin

§ 4

Jídlo a potraviny musí odpovídat stravní dávce pro žáka a přídavku potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 této vyhlášky a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

(1) Stravní dávka se žákovi poskytuje po celou dobu studia do dne nástupu základní nebo náhradní vojenské služby.1)

(2) Pokud žák koná praktickou výuku u vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru (dále jen "vojenský útvar"), zabezpečuje se mu stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje.

(3) Ke stravní dávce pro žáka se poskytuje přídavek potravin A - zdravotní. Přídavek potravin A se vydává žákovi při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny nebo v jiném zařízení zdravotní péče jí na roveň postavené, nebo vyžaduje-li to zdravotní situace ve škole nebo ve vojenském útvaru, zejména při ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

§ 6

Náhrada v penězích a příplatek k náhradě v penězích

(1) Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši jejich finanční hodnoty.

(2) Příplatek k náhradě v penězích se vyplácí žákovi spolu s náhradou v penězích, jestliže se účastní sportovní či hromadné kulturní akce, kterou organizuje škola, a nemá-li možnost stravovat se ve škole nebo ve vojenském útvaru.

(3) Výše příplatku k náhradě v penězích se rovná nejnižší výši stravného podle zvláštního právního předpisu.2) Z této částky se vyplácí k náhradě v penězích za snídani 20 %, za oběd 40 % a za večeři 40 %.

Energetická, výživová a finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin

§ 7

(1) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 této vyhlášky se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování žáků za poslední 3 měsíce.

(2) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za období posledních 3 měsíců vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

§ 8

(1) Finanční hodnota stravní dávky se žákovi studujícímu ve studijním oboru zaměřeném na proviantní zabezpečení zvyšuje o 10 % ve dnech přípravy stravy ve skupinách do 25 osob. Finanční hodnotu stravní dávky u vojenské školy postižené pohromami nebo jinými závažnými situacemi ohrožujícími životy, zdraví nebo životní prostředí lze zvýšit až o 20 %.

(2) Energetická a výživová hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro stravní dávku pro žáka v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 9

Poskytování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje a poskytováním bezplatných služeb na její opravy a údržbu. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba výstrojních součástek (dále jen "údržba") a úprava vlasů.

(2) Žákovi se poskytnou výstrojní součástky

a) určené do vlastnictví,

b) svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál přechází do vlastnictví žáka,

c) svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál nepřechází do vlastnictví žáka,

d) spotřebního charakteru.

(3) Náhrada v penězích se poskytuje za pořizování a doplňování vojenské výstroje, kterou nelze vydat.

(4) Výstrojní náležitosti se žákovi poskytují ode dne nástupu do školy do dne ukončení studia nebo do dne nástupu základní nebo náhradní vojenské služby.1) Výstrojní součástky vydané před výkonem základní nebo náhradní vojenské služby podle § 9 odst. 2 písm. a) a b) se mu již nevydávají.

§ 10

Poskytování vojenské výstroje

(1) Žákovi se poskytuje základní vojenská výstroj. K plnění studijních úkolů se žákovi mohou poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky a další výstroj. Žákyni se vydává do vlastnictví i vojenská výstroj osobního charakteru.

(2) Za vojenskou výstroj, která není zabezpečována na náklady státu, se žákovi poskytuje náhrada v penězích za její pořizování nebo doplňování. Výše náhrady v penězích za pořízení nebo doplnění vojenské výstroje se stanovuje v závislosti na výši maloobchodních cen.

(3) Při přeložení žáka ke studiu do jiné školy se mu ponechává ze základní vojenské výstroje pro žáky jen vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. a) a b).

§ 11

Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li žák, vydá se k pohřbení oblek pro žáky bez bot a jedna souprava prádla.

§ 12

Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se poskytuje na základě poukazu, který předepsal lékař žákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela. Po ukončení studia nebo po uplynutí doby životnosti obuvi se ortopedická obuv ponechává žákovi ve vlastnictví.

(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje škola pro žáka zvláštní zakázkou.

§ 13

Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. c) se obměňuje podle potřeby. Obměna ortopedické obuvi se provádí stejně jako u obuvi, která by jinak žákovi náležela. Údržba se provádí pouze u výstrojního materiálu podle § 9 odst. 2 písm. b) a c).

§ 14

Poskytování bezplatné přepravy a náhrada jízdních výdajů v penězích

(1) Bezplatnou přepravu (dále jen "přeprava") zabezpečuje služební orgán.3)

(2) Není-li přeprava zabezpečena podle odstavce 1, poskytne se náhrada prokázaných jízdních výdajů v penězích (dále jen "náhrada jízdních výdajů").

§ 15

Přeprava na školní prázdniny

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu na školní prázdniny4) se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky nebo do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 16

Přeprava do zdravotnických zařízení

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu do zdravotnického zařízení určeného ošetřujícím lékařem k ošetření, vyšetření nebo hospitalizaci, které jsou v zájmu přípravy na budoucí povolání, se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa zdravotnického zařízení a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku, při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem za první vozovou třídu nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 17

Způsob ubytování žáka

(1) Žákovi se poskytuje ubytování ve vojenských internátech. Ubytování se poskytuje bezplatně s výjimkou nákladů za spotřebovanou elektrickou energii za používání elektrických spotřebičů. Nelze-li poskytnout ubytování ve vojenském internátu, zabezpečí se v jiném vojenském objektu nebo v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.

(2) Ubytování podle odstavce 1 se poskytuje ode dne nástupu do školy po celou dobu studia, včetně pobytu na praxi u vojenského útvaru, s výjimkou doby

a) pobytů a cest mimo místo školy,

b) studijního volna,

c) dovolené a školních prázdnin.

(3) Bezplatné ubytování lze poskytnout i žákovi, který má trvalý pobyt v místě, které je sídlem školy, nebo v místě, které umožňuje denní dojíždění.

§ 18

Kapesné

(1) Žákovi se poskytuje měsíčně kapesné ve výši 60 % služného vojína stanoveného zvláštním právním předpisem5) ode dne nástupu do školy po celou dobu studia s výjimkou doby

a) výkonu základní nebo náhradní služby, po kterou mu náleží peněžní náležitosti podle zvláštního právního předpisu,6)

b) vazby,

c) mateřské dovolené.

(2) Ředitel školy zvýší na základě studijních výsledků kapesné žákovi

a) do výše 80 % služného vojína, jestliže dosáhl celkové hodnocení "prospěl velmi dobře",

b) do výše 100 % služného vojína, jestliže dosáhl celkové hodnocení "prospěl s vyznamenáním".

(3) Zvýšené kapesné podle odstavce 2 se přiznává k 1. únoru a k 1. září kalendářního roku a zaokrouhluje se na celé desetikoruny směrem nahoru.


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení.

2) § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

3) § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

4) § 3 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

5) § 76 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

6) § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/1999 Sb.

Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin na osobu a den a normy energetických a výživových hodnot

Stravní dávka (SD) Přídavek potravin (PP)Energ. hodnotaBílkovinyTukyKyselina linolováSacharidyMinerální látkyVitamíny
živočišnérostlinnécelkemvápníkfosforželezoA-ekv. retinoluB1B2P-P-
-ekv. niacinu
C
kJgmgµgmg
SD - pro žáka15 9777655,5131,512411,55301 2002 000211 2001,822390
PP - A430243

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/1999 Sb.

Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravní dávky a přídavku potravin k určení výše jejich peněžní hodnoty

Druh potravinStravní dávka pro žáka
Dávka v gramech
Vepřové maso70
Hovězí maso69
Uzené maso5
Ostatní maso2
Vnitřnosti15
Uzeniny a výrobky z masa44
Masové konzervy34
Maso celkem239
Drůbež a drůbeží výrobky32
Kosti2
Ryby9
Rybí výrobky a konzervy15
Máslo23
Sádlo a slanina10
Jedlé tuky a oleje21
Čerstvé mléko410
Mléčné výrobky97
Sýry32
Vejce48
Chléb310
Běžné pečivo92
Jemné pečivo45
Trvanlivé pečivo10
Těstoviny17
Mouka, kroupy, vločky65
Rýže26
Cukr a cukrářské výrobky68
Brambory490
Čerstvá a mražená zelenina190
Nakládaná a sušená zelenina70
Kysané a sterilované zelí20
Zelenina celkem280
Čerstvé, mražené a sušené ovoce88
Citrusové plody40
Kompoty35
Zahuštěné ovocné výrobky36
Ovoce celkem199
Přísady, nápoje, ostatní potraviny362
Druh potravinPřídavek potravin A
Dávka v gramech
Cukr a cukrářské výrobky25
Přísady, nápoje, ostatní potraviny300
Přesunout nahoru