Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 268/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

268

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

Ministerstvo obrany stanoví podle § 133 odst. 2 a podle § 143 odst. 11 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, (dále jen "zákon"):


§ 1

Výkonný letec

Pro účely posuzování výše výsluhového příspěvku se za výkonného letce považuje

a) pilot, s výjimkou operátora bezpilotních prostředků,

b) navigátor,

c) palubní radiotelefonista,

d) palubní operátor,

e) palubní technik,

f) palubní průvodčí.

g) palubní zdravotnický personál letecké záchranné služby a letecké služby pátrání a záchrany,

h) palubní střelec.

§ 2

Služba zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti

Službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti se rozumí služba vojáka zařazeného na služebním místě

a) řídícího letového provozu,

b) výkonného výsadkáře,

c) pyrotechnika,

d) pomocníka pyrotechnika, který vykonává nebezpečné práce,

e) potápěče, který vykonává speciální práce pod vodou,

f) hasiče,

g) spojeném s výkonem práce s výbušninami,

h) spojeném s výkonem činnosti na zvláštním pracovišti v podzemí,

i) stanoveném ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství podle zákona o zpravodajských službách České republiky1),

j) spojeném s výkonem činnosti příslušníka Speciálních sil při plnění úkolů Speciálních sil Armády České republiky, nebo

k) vojenského policisty podle zákona o Vojenské policii,

při jejímž výkonu trvale převažují činnosti, za které vojákovi přísluší zvláštní příplatek podle § 68c odst. 1 zákona, a to i tehdy, kdy jej z důvodu splnění nároku na jiný výhodnější příplatek nepobírá.

§ 3

Postup při výplatě výsluhových náležitostí

(1) Výsluhový příspěvek se vyplácí do jedenáctého dne kalendářního měsíce na běžný kalendářní měsíc.

(2) Odbytné, odchodné a úmrtné se vyplácejí jednorázově do jedenáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém na ně vznikl nárok.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. c) a § 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.

1a) Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. a zákona č. 213/2000 Sb.

Přesunout nahoru