Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.07.2015 (146/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

267

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70, § 73 odst. 1, § 78 a 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Výše náborového příspěvku

(1) Náborový příspěvek lze přiznat vojákovi z povolání (dále jen "voják"), je-li doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru stanovena na 2 roky, ve výši:

a) 30 000 Kč při dosažení středního odborného vzdělání. Je-li stanovena doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč až do výše 60 000 Kč,

b) 40 000 Kč při dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Je-li stanovena doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč až do výše 70 000 Kč,

c) 50 000 Kč při dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li stanovena doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč až do výše 80 000 Kč,

d) 60 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu. Je-li stanovena doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 15 000 Kč až do výše 120 000 Kč,

e) 70 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Je-li stanovena doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 15 000 Kč až do výše 130 000 Kč.

(2) Náborový příspěvek lze přiznat jen za nejvyšší dosažený stupeň vzdělání.

(3) Při opětovném povolání do služebního poměru lze vojákovi přiznat náborový příspěvek, jestliže mu při dřívějším povolání nebyl vyplacen, nebo jde-li o případy podle zvláštního právního předpisu.1) Nedosáhl-li při opětovném povolání do služebního poměru dosud vyplacený náborový příspěvek nejvyšší částky, stanovené podle dosaženého stupně vzdělání v odstavci 1, může být vojákovi vyplacen pouze do výše rozdílu mezi nejvyšší částkou náborového příspěvku podle dosaženého vzdělání a částkou dříve vyplaceného náborového příspěvku.

§ 2

Výše stravného

Stravné, které se při služebních cestách poskytuje vojákovi, činí za každý kalendářní den

a) 73 Kč, trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin,

b) 111 Kč, trvá-li služební cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 173 Kč, trvá-li služební cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

Za prokázané nutné vedlejší výdaje se považují výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s plněním služebních úkolů na služební cestě, například poplatky za přepravu a úschovu služebních a osobních zavazadel, za parkování silničních motorových vozidel, telefonní a dálniční poplatky.

§ 4

Postup při přiznávání náhrad při služební cestě

(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, určí místo jejího nástupu, způsob dopravy, místo plnění služebního úkolu, dobu trvání, ukončení služební cesty a popřípadě další podmínky služební cesty.

(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit stanovené místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se voják v den nástupu služební cesty zdržuje, je-li to hospodárnější.

§ 5

Náhrada při denním dojíždění

(1) Vojákovi, kterému náleží náhrada při denním dojíždění,2) se poskytuje

a) náhrada jízdních výdajů za denní dojíždění z místa trvalého pobytu rodiny do obce výkonu služby ve výši prokázaných jízdních výdajů za druhou třídu osobního vlaku nebo za autobus. Příplatek za vlak vyšší kvality nebo náhrada za použití autobusu včetně místenky se hradí při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem a dále se hradí jízdní výdaje za místní hromadnou dopravu při přestupu z jednoho hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy na jiný. Použije-li voják po předchozím souhlasu služebního orgánu k cestě při denním dojíždění soukromé silniční motorové vozidlo, poskytne se mu náhrada ve výši jízdních výdajů, které by mu náležely při použití vlaku nebo autobusu,

b) příplatek na stravu ve výši 25 % z výše stravného podle § 2 písm. c). Při poskytnutí bezplatné snídaně se příplatek na stravu krátí o 85 %. Doba 11 hodin2) se počítá od okamžiku opuštění bytu do návratu do něj.

(2) Náhrada podle odstavce 1 se poskytuje, jestliže voják

a) podal žádost o přiznání náhrady a

b) jeho rodina žije mimo jeho obec výkonu služby jen proto, že v této obci nemá byt.

(3) Náhrada podle odstavce 1 se poskytuje ode dne vzniku služebního poměru nebo ode dne přeložení, jestliže je žádost o přiznání náhrady podána do 30 dnů ode dne přijetí do služebního poměru nebo přeložení. Byla-li žádost podána později, poskytuje se náhrada ode dne, kdy byla žádost o přiznání náhrady podána.

(4) Celková denní výše náhrady podle odstavce 1 nesmí přesáhnout nejvyšší částku stravného podle § 2 písm. c).

(5) Vojákovi, kterému pro důležitý zájem služby nebyl umožněn návrat k rodině,4) se za každý kalendářní den odloučení od rodiny poskytuje stravné podle § 2, a to podle doby trvání odloučení od rodiny.

§ 5a

Náhrady jako při služební cestě

(1) Náhrady jako při služební cestě se poskytují, jestliže voják podal žádost o jejich přiznání a jeho rodina žije mimo obec jeho výkonu služby jen proto, že v této obci nemá voják byt, a dopravní spojení nebo výkon služby mu neumožňují denní dojíždění do místa trvalého pobytu rodiny.

(2) Vojákovi, kterému náleží náhrady jako při služební cestě, se poskytuje stravné podle § 2, a to podle doby trvání odloučení od rodiny v jednotlivém kalendářním dni, a náhrada jízdních výdajů podle § 5 odst. 1 písm. a). Pro poskytování náhrad jako při služební cestě platí obdobně § 5 odst. 3.

§ 6

Výše příspěvku při přestěhování

(1) Vojákovi, který se přestěhuje do jiného bytu v důležitém zájmu služby, se poskytne příspěvek při přestěhování ve výši 90 % minimální mzdy5) platné ke dni přestěhování na kuchyň, základní příslušenství6) a na každou obytnou místnost a ve výši 45 % minimální mzdy na neúplné základní příslušenství.6)

(2) Počet místností se stanoví podle nájemní smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o podnájmu bytu nebo podle jiného písemného právního úkonu, na jehož základě je byt užíván.

(3) Vojákovi, který se stěhuje do bytu, jehož je vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem, se poskytne příspěvek při přestěhování podle odstavce 1 nejvýše za 5 obytných místností, jednu kuchyň a jedno základní příslušenství; stěhuje-li se více vojáků do bytu ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo v nájmu vojáka, poskytne se jim příspěvek při přestěhování rovným dílem z částky stanovené podle odstavce 1.

(4) Při přestěhování do bytu, kdy po jeho kolaudaci se voják stává jeho prvním vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem, a při přestěhování do bytu v podnájmu nebo do bytu ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo v nájmu jeho manželky (manžela), družky (druha) nebo jiné osoby, se kterou vytvoří společnou domácnost, se poskytne příspěvek při přestěhování ve výši jedné poloviny částky stanovené podle odstavce 1; stěhuje-li se do bytu více vojáků, poskytne se jim příspěvek při přestěhování rovným dílem.

(5) Příspěvek při přestěhování se vojákovi vyplatí na základě písemné žádosti poté, co služební orgán po vyhodnocení skutečností uvedených v žádosti písemně potvrdí, že přestěhování je v důležitém zájmu služby.


§ 7

Přechodné ustanovení

Náhrady jako při služební cestě a náhrada při denním dojíždění přiznané podle dosavadních předpisů se považují za náhrady přiznané podle této vyhlášky. Nároky vzniklé při služebních cestách a přestěhování, které se uskutečnily před účinností této vyhlášky, se posuzují podle předpisů platných před 1. prosincem 1999.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 69odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

2) § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

4) § 71 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb.

5) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., č. 317/1998 Sb. a č. 131/1999 Sb.

6) § 3 odst. 2 vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášek č. 30/1995 Sb., č. 274/1995 Sb., č. 86/1997 Sb. a č. 41/1999 Sb.

Přesunout nahoru