Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 266/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Částka 90/1999
Platnost od 26.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování

Pro účely bezplatného stravování se rozumí

a) výkonným letcem voják z povolání (dále jen "voják") ve služebním zařazení pilota, navigátora, palubního technika, palubního radiotelefonisty, palubního operátora, palubního střelce a palubního průvodčího,

b) výkonným výsadkářem voják ve služebním zařazení spojeném s prováděním výsadkové přípravy,

c) nepřetržitým praktickým výcvikem v létání letová činnost u leteckého útvaru na území České republiky nebo v zahraničí za účelem přípravy výkonného letce pro bojové použití; za nepřetržitý praktický výcvik v létání se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,

d) nepřetržitým praktickým výsadkářským výcvikem provádění výcviku stanoveného pro výcvikový rok; za nepřetržitý praktický výsadkářský výcvik se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,

e) letovou přípravou letová činnost prováděná u leteckého útvaru za účelem přípravy vojáků k výkonu funkce výkonného letce, a to od zahájení letové přípravy do jejího přerušení nebo ukončení; za letovou přípravu ve vojenské škole ve studijním oboru pilot vojenského letadla se považuje i doba jejího přerušení nepřesahující dobu 1 měsíce,

f) prostorem nasazení geograficky vymezený prostor zahraniční operace,

g) vysláním výkon služby vojáka v zahraniční operaci, který začíná dnem opuštění území České republiky nebo místa, v němž je dislokováno zahraniční pracoviště nebo působiště, ze kterého je voják odvelen, a končí dnem návratu ze zahraniční operace na území České republiky nebo na místo, v němž je dislokováno jeho zahraniční pracoviště nebo působiště.

§ 2

Formy bezplatného stravování

(1) Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává formou

a) teplého jídla, nebo

b) studeného jídla, anebo

c) potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(2) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování výdejem jídla nebo potravin podle odstavce 1 nebo rozhodne-li o tom služební orgán,1) vyplácí se za ně náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce, popřípadě přídavku potravin.

(3) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování v zahraniční operaci podle odstavce 1 nebo rozhodne-li o tom služební orgán, vyplácí se stravné jako při zahraniční služební cestě s výjimkou případu, kdy voják k zabezpečení své činnosti dostává stravné od mezinárodní vládní organizace.

§ 3

Bezplatné stravování při nepřetržité službě

Při nepřetržité službě, která trvá alespoň 24 hodin, se bezplatné stravování vojákovi zabezpečuje počínaje prvním jídlem vydaným po začátku nepřetržité služby a končí posledním jídlem vydaným před ukončením nepřetržité služby.

Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností

§ 4

(1) Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností se zabezpečuje

a) výkonnému letci ode dne jmenování do výcvikové skupiny, koná-li nepřetržitý praktický výcvik v létání, do dne vyřazení nebo vyloučení z výcvikové skupiny,

b) výkonnému výsadkáři ode dne zahájení nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku do dne skončení nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku,

c) vojákovi, který zabezpečuje letovou akci, a to po celou dobu její přípravy a konání,

d) vojákovi, který zabezpečuje kontrolně přejímací lety letadel ve dnech inženýrsko-leteckého zabezpečení u letových zkušebních pracovišť, trvá-li tato činnost déle než 11 hodin,

e) vojákovi, který se připravuje k výkonu funkce výkonného letce, a to ode dne, kdy zahájil letovou přípravu, do dne, kdy ji přerušil nebo ukončil,

f) vojákovi, který studuje ve vojenské škole ve studijním oboru se zaměřením na proviantní zabezpečení, a to ve dnech praktické samostatné nebo skupinové přípravy jídel,

g) vojákovi odvelenému do zahraniční operace, pokud k zabezpečení své činnosti nedostává stravné od mezinárodní vládní organizace, a to po dobu vyslání. Bezplatné stravování se zabezpečuje i v případě uvedeném v § 5 odst. 1 písm. b), pokud je voják v prostoru nasazení,

h) vojákovi, který se po povolání do služebního poměru výcvikem připravuje k získání základních vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby; vojákovi se bezplatně poskytují hlavní denní jídla, která spadají do doby výkonu služby,

i) vojákovi při preventivním hospitalizačním lékařském vyšetření, kterému je povinen se podrobit bezprostředně po návratu ze zahraniční operace.

(2) Při výkonu zvláštní profese nebo činnosti podle odstavce 1 písm. a) až e) se bezplatné stravování zabezpečuje počínaje prvním jídlem vydávaným po začátku výkonu zvláštní profese nebo činnosti a končí posledním jídlem vydávaným před ukončením zvláštní profese nebo činnosti.

§ 5

(1) Bezplatné stravování ani náhrada v penězích se vojákovi uvedenému v § 3 a 4 nezabezpečují v době

a) dovolené, volna uděleného za nepřetržitý vojenský výcvik, volna uděleného za nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky a služebního volna,

b) neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,

c) pobytu v léčebných, lázeňských a rekreačních zařízeních,

d) vazby,

e) mateřské a rodičovské dovolené.

(2) Výkonnému letci a výkonnému výsadkáři se bezplatné stravování ani náhrada v penězích nezabezpečují také ode dne zahájení studia ve vojenské škole nebo v kurzu, kde se neuskutečňuje praktický výcvik v létání nebo praktický výsadkářský výcvik.

Stravní dávky a přídavky potravin

§ 6

Jídlo a potraviny musí odpovídat stravním dávkám a přídavkům potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 této vyhlášky a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 7

Stravní dávky se podle náročnosti vykonávané služby dělí na

a) základní stravní dávku, která se poskytuje vojákovi, jemuž nenáleží jiná stravní dávka. Pro vojáka v nepřetržité službě dozorčího, která trvá alespoň 24 hodin, ve vojenských školách, u leteckých a výsadkových útvarů, u nichž se základní stravní dávka nepřipravuje, se poskytuje ta stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje,

b) stravní dávku pro letce, která se poskytuje výkonnému letci podle § 4 odst. 1 písm. a), vojákovi připravujícímu se k výkonu funkce výkonného letce podle § 4 odst. 1 písm. e) a výkonnému výsadkáři, který je služebně zařazen u leteckého útvaru,

c) stravní dávku pro výsadkáře, která se poskytuje výkonnému výsadkáři podle § 4 odst. 1 písm. b) a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k plnění služebních úkolů v zahraniční operaci nebo plní služební úkoly v zahraniční operaci.

§ 8

(1) K jednotlivým stravním dávkám se podle náročnosti vykonávané služby zabezpečují tyto přídavky potravin:

a) přídavek potravin A - zdravotní,

b) přídavek potravin B - při namáhavé službě,

c) přídavek potravin C - při zvlášť namáhavé službě,

d) přídavek potravin D - při nepřetržitém vojenském výcviku,

e) přídavek potravin E - při tělovýchovné činnosti,

f) přídavek potravin F - při sportovních přeborech v působnosti Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo"),

g) přídavek potravin G - pro výkonné letce ve dnech letové činnosti,

h) přídavek potravin H - pro výkonné letce zařazené do letových osádek nadzvukových a podzvukových letadel vybavených zbraňovými systémy a dopravních letadel.

(2) Přídavky potravin se zabezpečují jen při současném zabezpečování bezplatného stravování s výjimkou přídavku potravin A. Přídavky potravin se vydávají jen ve dnech nároku nejméně na dvě denní jídla, a to k prvnímu z nich. Přídavek potravin A náleží bez ohledu na počet vydávaných jídel.

(3) K jednotlivým stravním dávkám se mohou vydávat jen tyto přídavky potravin:

a) k základní stravní dávce přídavky potravin A, B, C, D, E a F,

b) ke stravní dávce pro letce přídavky potravin D, G a H,

c) ke stravní dávce pro výkonné výsadkáře přídavek potravin D.

(4) Ke každé stravní dávce může být vydáván vždy jen jeden přídavek potravin. Pouze přídavek potravin

a) D je možno vydávat spolu s přídavkem A, B, C, G nebo H,

b) G je možno vydávat spolu s přídavkem H.

§ 9

(1) Přídavek potravin A se vydává vojákovi při

a) neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny nebo v jiném zařízení zdravotní péče jí na roveň postavené,

b) pobytu ve vojenských útvarech v případech, vyžaduje-li to zdravotní situace, zejména ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

(2) Přídavek potravin B se vydává vojákovi při

a) nepřetržité službě v místě pravidelného výkonu služby, která trvá alespoň 24 hodin, s výjimkou nepřetržité služby dozorčího, která trvá 24 hodin,

b) zabezpečování letových akcí podle § 4 odst. 1 písm. c).

(3) Přídavek potravin C se vydává vojákovi při

a) nepřetržité službě mimo místo pravidelného výkonu služby, připravuje-li se nebo vydává-li se jídlo mimo místo pravidelného výkonu služby,

b) soustředění k nácviku na vojenskou přehlídku a hromadnému tělovýchovnému vystoupení u vojenského útvaru,

c) službě v noci2) u vojenského útvaru protivzdušné obrany státu,

d) praktickém výcviku v jízdě od 22 hodin do 6 hodin v trvání alespoň 3 hodiny, a to řidiči vojenské techniky.

(4) Přídavek potravin D se vydává vojákovi při

a) plnění úkolů podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) až c),

b) zařazení do služby v noci2) při služební pohotovosti, a to výkonnému letci.

(5) Přídavek potravin E se vydává vojákovi při

a) soustředění k centrálnímu nácviku a provedení vojenské přehlídky nebo hromadného tělovýchovného vystoupení,

b) soustředění k sportovním hrám u větších organizačních celků.3)

(6) Přídavek potravin F se vydává vojákovi při soustředění k uskutečnění sportovních her Armády České republiky (dále jen "armáda").

(7) Přídavek potravin G se vydává výkonnému letci ve dnech letové činnosti a při služební pohotovosti.

(8) Přídavek potravin H se vydává výkonnému letci zařazenému do letových osádek nadzvukových a podzvukových letadel vybavených zbraňovými systémy a výkonnému letci zařazenému do letových osádek dopravních letadel.

§ 10

Náhrada v penězích

(1) Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši jejich finanční hodnoty. Náhrada v penězích se nevyplácí za přídavky potravin s výjimkou přídavku potravin H. Výkonnému výsadkáři, kterému se poskytuje stravní dávka podle § 7 písm. b), se vyplácí náhrada v penězích ve výši finanční hodnoty stravní dávky podle § 7 písm. c).

(2) Při nepřetržité službě dozorčího se náhrada v penězích vyplácí ve výši finanční hodnoty základní stravní dávky, s výjimkou nepřetržité služby dozorčího - výkonného letce nebo výsadkáře, kterému se náhrada v penězích vyplácí podle odstavce 1.

Energetická, výživová a finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin

§ 11

(1) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování vojáků za poslední 3 měsíce.

(2) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za poslední 3 měsíce vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

(4) Finanční hodnota stravní dávky pro vojáka v zahraniční operaci se stanoví v závislosti na vývoji obchodních cen potravin v prostoru nasazení.

§ 12

(1) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u vojenských útvarů s počtem stravovaných do 50 osob, u kterých je nutný nákup potravin v maloobchodu, lze zvýšit až o 10 % v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(2) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u vojenských útvarů zabezpečujících záchranné práce při pohromách nebo při odstraňování jiného hrozícího nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, anebo u vojenských útvarů, které byly pohromou postiženy, lze zvýšit až o 20 %.

(3) Energetická a výživová hodnota stravních dávek a přídavků potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 13

Zabezpečování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje a bezplatnými službami nebo náhradou v penězích. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba výstrojních součástek (dále jen "údržba").

(2) Podle služebního zařazení se vojákovi zabezpečují výstrojní součástky

a) určené do vlastnictví,

b) svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál přecházejí do vlastnictví vojáka,

c) svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál nepřecházejí do vlastnictví vojáka,

d) spotřebního charakteru.

(3) Pro účely pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi zřizuje elektronické konto měsíčních výstrojních náležitostí. Nelze-li použít postup podle věty první, vydají se vojákovi poukázky na vydání vojenské výstroje.

(4) Náhrada v penězích se vyplácí za

a) pořízení a doplnění vojenské výstroje, která se nenakupuje na náklady státu,

b) pořízení a údržbu občanského oděvu vojákovi, kterému bylo nařízeno jeho nošení ke služebním účelům,

c) pořízení a doplnění vojenské výstroje, kterou nelze poskytnout.

Výdej vojenské výstroje do vlastnictví

§ 14

(1) Vojenská výstroj se vydává do vlastnictví formou základní výbavy. Základní výbavu tvoří oděv, prádlo, obuv a jiná výbava vojáka nutná k výkonu služby, k zabezpečení výcviku a plnění jeho úkolů.

(2) Vojákovi, který byl jmenován do hodnosti generála, se vydává doplnění základní výbavy.

(3) Vojákovi, který byl přeložen od Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo Hradní stráže k plnění služebních úkolů v armádě nebo v ministerstvu anebo naopak, se se vydává vojenská výstroj podle odstavce 1.

(4) Vojákovi, který se připravuje pro výkon služby studiem ve školách a kurzech v zahraničí nebo je odvelen do zahraničí, a vojákovi, který je vyslán k plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, se poskytuje vojenská výstroj pro působení v zahraničí. Po ukončení vyslání se vojákovi poskytuje vojenská výstroj podle odstavce 1, pokud mu při povolání do služebního poměru nebyla vydána základní výbava.

(5) Ve zkušební době se vojákovi vydává pouze vojenská výstroj formou základní výbavy nezbytná pro absolvování výcviku. Po úspěšném ukončení zkušební doby se vojákovi vydává ostatní vojenská výstroj do doplnění základní výbavy podle odstavce 1.

§ 15

(1) Vojenská výstroj do vlastnictví se zabezpečuje za každý celý kalendářní měsíc, po který měl voják nárok na plat nebo náhradu ve výši platu3a) anebo nemocenské3b), a to zpětně. Nárok vojáka na zabezpečení vojenské výstroje vzniká i v případě, že do tohoto období spadají dny dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, kdy se vojákovi ze zákona náhrada ve výši platu neposkytuje. Vojenskou výstroj lze poskytnout jednorázově za kalendářní rok3a).

(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely stanovení výše konta měsíčních výstrojních náležitostí podle § 13 odst. 3 nebo pro účely vydání poukázek na vydání vojenské výstroje stanovuje v závislosti na době životnosti výstrojních součástek a výši jejich pořizovacích nákladů.

(3) Vojenská výstroj se zabezpečuje poprvé za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém byla poskytnuta základní výbava; vojenská výstroj se naposledy zabezpečuje za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž služební poměr vojáka zanikne nebo zanikl.

§ 16

Náhrada v penězích za používání občanského oděvu

(1) Vojákovi se vyplácí při prvním služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu ke služebním účelům, jednorázová náhrada v penězích za jeho pořízení ve výši 70 % hodnoty základní výbavy.

(2) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání a plnil služební úkoly ve služebním zařazení, ve kterém bylo nařízeno nošení občanského oděvu, a vojákovi ve služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu, se jednorázová náhrada v penězích za pořízení občanského oděvu vyplatí opětovně

a) podle odstavce 1, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu takového služebního zařazení uplynulo 5 a více let,

b) v hodnotě dvojnásobku náležitosti na rok na výstrojní materiál určený k obnovení základní výbavy, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu takového služebního zařazení uplynulo méně než 5 let ale více než 2 roky.

(3) Jednorázová náhrada v penězích se vojákovi vyplácí v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vojákovi nárok na poskytnutí náhrady v penězích vznikl.

(4) Příslušníkům Vojenského zpravodajství se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů Vojenského zpravodajství. Ředitel Vojenského zpravodajství každoročně vydává seznam systemizovaných míst, u kterých je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník Vojenského zpravodajství zařazen na uvedeném systemizovaném místě po celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.

(5) Příslušníkům Vojenské policie se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu k plnění specifických úkolů Vojenské policie. Náčelník Vojenské policie každoročně vydává seznam systemizovaných míst, u kterých je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník Vojenské policie zařazen na uvedeném systemizovaném místě po celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.

§ 17zrušeno

§ 17a

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj

Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro účely stanovené v § 91 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. činí ve zkušební době 250 Kč. Po ukončení zkušební doby tato výše nákladů činí

a) pro vojáka z povolání 1400 Kč,

b) pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky, 2700 Kč,

c) pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže, 2800 Kč.

§ 18

Vojenská výstroj při pohřbu

(1) Zemře-li voják v době trvání služebního poměru, může být pohřben ve vojenském stejnokroji, který mu byl vydán formou základní výbavy.

(2) Zemře-li voják, kterému nebyla vydána vojenská výstroj ve formě základní výbavy, při výkonu služby v zahraničí nebo v zahraniční operaci, anebo v mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj zemřelého nelze dohledat, je zničen nebo poškozen, vydá služební orgán vojenský stejnokroj bez bot a jednu soupravu prádla k pohřbení vojáka.

§ 19

Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se vydává na základě poukazu, který předepsal lékař, vojákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela.

(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje pro vojáka vojenský útvar zvláštní zakázkou.

§ 20

Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 13 odst. 2 písm. c) se obměňuje podle potřeby. Údržba se provádí pouze u vojenské výstroje podle § 13 odst. 2 písm. b) a c).

§ 21

Zabezpečování bezplatné přepravy

Bezplatnou přepravu (dále jen "přeprava") schvaluje služební orgán.1)

§ 22

Přeprava při preventivní rehabilitaci a léčebné péči

(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při cestě na preventivní rehabilitaci nebo léčebnou péči se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa trvalého pobytu nebo pravidelného výkonu služby do místa preventivní rehabilitace nebo léčebné péče a zpět.

(2) Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě.5)

§ 23

Přeprava při přestěhování

(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při přestěhování v důležitém zájmu služby se vojákovi a příslušníkům jeho domácnosti zabezpečuje za cestu z místa dosavadního trvalého pobytu do místa nového trvalého pobytu.

(2) Vojákovi a příslušníkům jeho domácnosti náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě.5)

§ 24

Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou

(1) Náhrada jízdních výdajů na řádnou dovolenou se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa jeho trvalého pobytu nebo pravidelného výkonu služby do jednoho zvoleného místa dovolené na území České republiky a při cestě na řádnou dovolenou do zahraničí do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Jestliže voják uskuteční společnou rekreaci v zařízení v působnosti ministerstva nebo armády a nebo jestliže mu byla hrazena část nákladů na rekreační pobyt z fondu kulturních a sociálních potřeb,6) zabezpečuje se náhrada jízdních výdajů z místa trvalého pobytu do místa nástupu na společnou rekreaci nebo rekreační pobyt a zpět. Při společné rekreaci nebo rekreačním pobytu v zahraničí se náhrada jízdních výdajů zabezpečuje do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(3) Náhrada jízdních výdajů náleží ve výši jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku, při jízdě vlakem nad vzdálenost 101 km za druhou vozovou třídu rychlíku nebo za autobus. Při použití silničního motorového vozidla náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky podle odstavce 1.

§ 25

Přeprava při zániku služebního poměru

Náhrada jízdních výdajů se podle § 92 odst. 1 věty druhé zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, při zániku služebního poměru poskytuje na území České republiky nebo do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla.

§ 26

Náležitosti vojáků v mimořádné službě

Vojákovi, který je povolán do mimořádné služby, je stravování, přeprava a ubytování poskytováno bezplatně.


§ 27

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky.

2. Vyhláška Ministerstva obrany č. 310/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky.

3. Vyhláška Ministerstva obrany č. 314/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Stravní dávky (SD). Přídavky potravin (PP)Energ. hodnotaBílkovinyTukyKyselina linolováSacharidyMinerální látkyVitamíny
vápníkfosforželezoA-ekv. retinoluB1B2P-P-ekv. niacinuC
kJggggmgµgmg
SD - základní134749011294609008002010001,21,416100
SD - pro letce142129612010480100010002012001,41,618100
SD - pro výsadkáře151119612610520100010002012001,41,618100
PP - A430---243-----22
PP - B11709,814,40,628721251,3240,120,122,3-
PP - C152014100,55426,41312,1940,170,133,72,4
PP - D159618120,5501892642,71460,120,287,42,1
PP - E259614181100193,63443,12580,390,296,45,3
PP - F462034362,5160471107510,48701,10,8321,420,5
PP - G6353,93,8-3558653,3400,10,080,655
PP - H7601,90,5-4142491,1250,120,060,945

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Druh potravinStravní dávka
základnípro výsadkářepro letce
dávka v gramechdávka v gramechdávka v gramech
Vepřové maso69103103
Hovězí maso6889102
Uzené maso6911
Ostatní maso224
Vnitřnosti61420
Uzeniny a výrobky z masa456050
Masové konzervy384327
Maso celkem234320317
Drůbež a drůbeží výrobky303035
Kosti223
Ryby1089
Rybí výrobky a konzervy161114
Máslo202524
Sádlo a slanina11158
Jedlé tuky a oleje273526
Čerstvé mléko280295325
Mléčné výrobky7472121
Sýry303432
Vejce365065
Chléb320340250
Běžné pečivo9059120
Jemné pečivo334015
Trvanlivé pečivo14208
Těstoviny212017
Mouka, kroupy, vločky707886
Rýže322725
Luštěniny141811
Cukr a cukrářské výrobky608050
Brambory460419408
Čerstvá a mražená zelenina185190222
Nakládaná a sušená zelenina8570100
Kysané a sterilované zelí202020
Zelenina celkem290280342
Čerstvé, mražené a sušené ovoce8988106
Citrusové plody404090
Kompoty283535
Zahuštěné ovocné výrobky353565
Ovoce celkem192198296
Přísady, nápoje, ostatní potraviny357355723
Druh potravinPřídavek potravin
ABCDEFGH
Dávka v gramech
Maso celkem-50505050100--
Čerstvé mléko-----400--
Mléčné výrobky-----100--
Chléb-100100100100---
Trvanlivé pečivo-----70--
Cukr a cukrářské výrobky25--253030--
Ovoce celkem--100100100200-380
Přísady, nápoje, ostatní potraviny300300300350300500300-

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

2) § 29 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb.

3) § 13 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

3a) § 68 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

3b) Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 473 až 475a občanského zákoníku.

5) § 74 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.

6) § 7 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Přesunout nahoru