Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování studijního volna vojákům z povolání

Částka 89/1999
Platnost od 25.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o poskytování studijního volna vojákům z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 42 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah studijního volna vojáka z povolání (dále jen "voják"), který studuje při výkonu služby formou studia při zaměstnání, distančního studia nebo kombinovaného studia (dále jen "studium při výkonu služby") na střední škole, na vyšší odborné škole nebo na konzervatoři, na vysoké škole nebo v jiném studiu a uzavřel dohodu o zvýšení nebo rozšíření vzdělání.

Rozsah studijního volna vojáka studujícího při výkonu služby

§ 2

Vojákovi studujícímu při výkonu služby na střední škole náleží studijní volno v rozsahu

a) 3 hodiny týdně ke studiu,

b) stanoveném učebním plánem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 3 dny v každém školním roce k přípravě a vykonání zkoušek,

d) 20 dnů k přípravě a vykonání maturitní zkoušky.

§ 3

Vojákovi, který získal úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání a studuje při výkonu služby na vyšší odborné škole nebo na konzervatoři, náleží studijní volno v rozsahu

a) 3 hodiny týdně ke studiu,

b) stanoveném učebním plánem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 5 dnů v každém školním roce k přípravě a vykonání zkoušek,

d) 20 dnů k přípravě a vykonání absolutoria.

§ 4

Vojákovi studujícímu při výkonu služby na vysoké škole v bakalářském a magisterském studijním programu náleží studijní volno v rozsahu

a) 14 dnů v každém školním roce ke studiu,

b) stanoveném studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 2 dny k přípravě a vykonání každé zkoušky,

d) 30 dnů k přípravě a vykonání státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu,

e) 80 dnů k přípravě a vykonání státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu nebo 60 dnů, vykonal-li již státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu.

§ 5

Vojákovi studujícímu při výkonu služby v nástavbovém studiu na střední škole nebo v dalším (doplňujícím) vzdělávání na vysoké škole náleží studijní volno v rozsahu

a) stanoveném učebním plánem nebo studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

b) 2 dny k přípravě a vykonání každé zkoušky,

c) 20 dnů k přípravě a vykonání maturitní zkoušky nebo zkoušky, s níž je spojeno ukončení studia.

§ 6

Vojákovi studujícímu při výkonu služby v doktorském studijním programu náleží studijní volno v rozsahu

a) 7 dnů v každém školním roce ke studiu,

b) stanoveném studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 2 dny k přípravě a vykonání každé zkoušky,

d) 40 dnů k přípravě a vykonání státní doktorské zkoušky a na zpracování a obhajobu disertační práce.

§ 7

(1) Vojákovi studujícímu při výkonu služby v jiném studiu, než je uvedeno v § 2 až 6, po dobu přesahující 3 měsíce, ale nepřesahující dobu 6 měsíců, náleží studijní volno v rozsahu

a) 2 hodiny týdně ke studiu,

b) stanoveném studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 3 dny k přípravě a vykonání závěrečné zkoušky.

(2) Vojákovi studujícímu při výkonu služby po dobu přesahující 6 měsíců, ale nepřesahující 2 roky u studia, na které se nevztahuje § 2 až 6, náleží studijní volno v rozsahu

a) 7 dnů v každém školním roce studia,

b) stanoveném studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 2 dny k přípravě a vykonání každé zkoušky,

d) 5 dnů k přípravě a vykonání závěrečné zkoušky.

(3) Vojákovi studujícímu při výkonu služby po dobu přesahující 2 roky ve studiu, na které se nevztahuje § 2 až 6, náleží studijní volno v rozsahu

a) 10 dnů v každém školním roce ke studiu,

b) stanoveném studijním programem pro každý školní rok k účasti na studijních soustředěních,

c) 2 dny k přípravě a vykonání každé zkoušky,

d) 10 dnů k přípravě a vykonání závěrečné zkoušky.

§ 8

Další studijní volno

Osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a jemuž náleží studijní volno podle § 2 až 7, náleží další studijní volno v rozsahu 5 dnů v každém školním roce.

§ 9

Čerpání studijního volna

(1) Studijní volno vojáka stanovené počtem hodin týdně lze se souhlasem nadřízeného sčítat a čerpat vcelku, nejdéle však za období 4 týdnů. Studijní volno se čerpá ve dnech, které jsou jinak obvyklými dny služby vojáka.

(2) Studijní volno lze čerpat pouze v příslušném školním roce. Do jiného školního roku lze převádět pouze studijní volno poskytované na přípravu a vykonání zkoušek.

(3) Studijní volno nelze čerpat na přípravu k opravné zkoušce.

(4) Studijní volno se přerušuje, byl-li voják v době čerpání studijního volna uznán neschopným ke službě pro nemoc nebo úraz anebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny; studijní volno se přerušuje také nástupem na mateřskou dovolenou. Trvá-li přerušení studijního volna déle než 1 měsíc, náleží vojákovi studijní volno stanovené počtem hodin týdně, nejdéle však za 1 měsíc.

(5) Studijní volno stanovené počtem hodin týdně nenáleží vojákovi za dobu čerpání řádné dovolené v době studia.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Vojákovi, který zahájil studium před nabytím účinnosti této vyhlášky a studuje při výkonu služby, náleží studijní volno podle této vyhlášky.

(2) Vojákovi studujícímu při výkonu služby ve vědecké výchově do 31. prosince 2001 náleží studijní volno v rozsahu stanoveném v § 6.

§ 11

Zrušuje se vyhláška Ministerstva obrany č. 113/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Přesunout nahoru