Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 262/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích

Částka 89/1999
Platnost od 25.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.12.2009 (414/2009 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Služební hodnocení vojáků z povolání

(1) Služebním hodnocením (dále jen "hodnocení") vojáka z povolání (dále jen "voják") je posouzení a hodnotové vyjádření dosažených služebních výsledků. Vojáka hodnotí jeho nejbližší nadřízený (dále jen "hodnotitel").

(2) Hodnocení provádí hodnotitel, který zná hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení a výkonu služby nejméně 6 měsíců. Nesplňuje-li hodnotitel tuto podmínku, provádí hodnocení jeho nejbližší nadřízený nebo jím určený hodnotitel z úrovně řízení o jeden stupeň vyšší než hodnocený, který zná hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení a výkonu služby nejméně 6 měsíců. Vojáci přímo podřízení ministrovi obrany České republiky, jeho náměstkům a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky jsou hodnoceni bez ohledu na dobu přímé podřízenosti.

(3) Písemné hodnocení se zpracovává na předepsaných tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 6. Vyhotovuje se v jednom výtisku, který se zakládá do osobního spisu vojáka.

§ 2

Druhy služebního hodnocení

Služební hodnocení má tyto druhy:

a) průběžné hodnocení,

b) periodické hodnocení,

c) kariérové hodnocení,

d) speciální hodnocení,

e) hodnocení fyzické zdatnosti.

§ 3

Průběžné hodnocení

Průběžné hodnocení je posouzení způsobu plnění služebních úkolů a jednání vojáka. Je podkladem pro další druhy hodnocení vojáka. Toto hodnocení provádí hodnotitel formou pohovoru s vojákem. O případném zaznamenání výsledků průběžného hodnocení rozhoduje hodnotitel.

§ 4

Periodické hodnocení

(1) Periodické hodnocení je pravidelné písemné posouzení profesionálních kvalit vojáka podle přílohy č. 1.

(2) Profesionální kvality vojáka se hodnotí v soustavě osmnácti hledisek s využitím pětibodové stupnice. Voják je hodnocen z hlediska požadavků, které jsou na něho kladeny při výkonu služby ve služebním zařazení a plnění uložených úkolů. Zpracovává se jednou za rok, a to na závěr výcvikového roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

(3) Zvláštní formou periodického hodnocení je hodnocení vojáků, kteří studují v denním studiu ve vojenských školách. Tito vojáci jsou hodnoceni písemně na závěr každého školního roku.

(4) Periodické hodnocení se nezpracovává na vojáky

a) přímo podřízené ministrovi obrany České republiky, náměstkům ministra obrany a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky,

b) kteří byli vysláni do kurzů s dobou studia delší než 6 měsíců,

c) kteří v hodnoceném období vykonávali službu ve služebním zařazení po dobu kratší než 6 měsíců,

d) kteří byli více než polovinu z hodnoceného období neschopni služby pro nemoc nebo úraz nebo kterým byla na takovou dobu poskytnuta dovolená bez nároku na peněžní náležitosti,

e) u kterých bylo v daném roce provedeno kariérové hodnocení, které není starší 6 měsíců,

f) u kterých bylo rozhodnuto o propuštění ze služebního poměru nebo kteří požádali o propuštění ze služebního poměru, popřípadě kterým do konce kalendářního roku uplyne stanovená doba trvání služebního poměru.

(5) Periodické hodnocení se rovněž nezpracovává na vojákyně z povolání, které v hodnoceném období čerpaly mateřskou dovolenou nebo další mateřskou dovolenou po dobu delší než 6 měsíců.

(6) Jestliže byl voják nejméně v šesti hlediscích posledního periodického hodnocení hodnocen stupněm 0, není způsobilý pro další výkon služby.1)

§ 5

Kariérové hodnocení

(1) Kariérové hodnocení je písemné posouzení profesionální způsobilosti vojáka podle přílohy č. 2. Posuzuje se při něm osobnost vojáka, jeho výkonnost, schopnosti, znalosti a celková způsobilost pro předpokládaný další průběh služby a změny ve služebním zařazení. Zpracovává se

a) před rozhodnutím o změně doby trvání služebního poměru,

b) před služebním zařazením vojáka na systemizované místo se stanovenou vyšší hodností,

c) při ukončení studia ve vojenské škole,

d) jednou za 2 roky na vojáky přímo podřízené ministrovi obrany České republiky, náměstkům ministra obrany a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky,

e) v důsledku dlouhodobého neplnění uložených úkolů nebo závažných nedostatků ve služební činnosti,

f) pokud má dojít ke změně podřízenosti hodnoceného vojáka a hodnocená doba přesáhne 6 měsíců.

(2) Kariérové hodnocení se nezpracovává, jestliže od zpracování předchozího kariérového hodnocení uplynul méně než 1 rok; v takovém případě se zpracovává pouze doplněk ke kariérovému hodnocení podle přílohy č. 3.

§ 6

Speciální hodnocení

Speciální hodnocení je komplexní posouzení osobnosti vojáka formou psychologického vyšetření nebo posouzení jazykových znalostí. Zpracovává se písemně v závislosti na služebním zařazení, které svou povahou vyžaduje u vojáka speciální psychickou způsobilost k výkonu služby nebo stanovený stupeň jazykových znalostí, podle přílohy č. 4 nebo č. 5.

§ 6a

Hodnocení fyzické zdatnosti

Hodnocení fyzické zdatnosti je posouzení způsobilosti vojáka k výkonu služby po fyzické stránce. Ověřuje se každoročně v prvním pololetí daného kalendářního roku při povinném výročním přezkoušení. Hodnocení se zpracovává písemně podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Pokud je voják na základě výročního přezkoušení hodnocen stupněm "nesplnil" nebo se tohoto hodnocení nezúčastnil z důvodu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz anebo z jiných služebních důvodů, je povinen zúčastnit se dalšího přezkoušení ve druhém pololetí daného kalendářního roku.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Periodické hodnocení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 262/1999 Sb.

Hodnocení fyzické zdatnosti

Hodnocení fyzické zdatnosti

Přesunout nahoru