Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 256/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Částka 87/1999
Platnost od 23.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 04.03.2005 (103/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

256

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 8. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu vojenské činné služby.

(2) Zdravotní způsobilost k vojenské činné službě se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách u odvodního a přezkumného řízení, při preventivních prohlídkách vojáků v činné službě, při vyšetřeních občanů povolávaných do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen "uchazeči") a při zařazování vojáků do některých speciálních funkcí (dále jen "specialisté").

§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřuje zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k vojenské činné službě a pro potřebu administrativního a statistického zpracování výsledků posudkové činnosti se označují příslušnou značkou.

(2) Zdravotní způsobilost se vyjadřuje těmito zdravotními klasifikacemi:

a) Schopen (značka A) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a kladou zvýšené nároky na zdravotní stav.

b) Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII), se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu s omezením pro určité odbornosti a funkce, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), duševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace BI - BIII může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení.

c) Schopen s omezením prvního stupně (značka C1) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje výkon některých funkcí a vyžaduje poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností.

d) Neschopen v míru, schopen s omezením druhého stupně za stavu ohrožení státu a válečného stavu (značka C2) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům, kteří nejsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po dobu delší než 12 měsíců schopni vykonávat vojenskou činnou službu v míru nebo jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu jenom při poskytnutí podstatných a trvalých úlev v plnění služebních povinností.

e) Dočasně neschopen (značka D) se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů vojákům v náhradní službě, 4 měsíce vojákům v základní službě, 12 měsíců odvedencům a vojákům mimo činnou službu. Jde o přechodnou zdravotní klasifikaci, která se může stanovit nejdéle na dobu 3 roků od jejího prvního stanovení při odvodním nebo přezkumném řízení.

f) Trvale neschopen (značka Dv) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotné posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro posuzování specialistů a uchazečů.

§ 4

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen "posádkové ošetřovny"), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen "posuzující lékaři"). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu. Je podkladem pro odvodní nebo přezkumné rozhodnutí nebo vyjadřuje zdravotní způsobilost uchazeče nebo specialisty k výkonu vojenské činné služby a k výkonu funkce.

(2) Posuzující lékaři si mohou vyžádat od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékaři odesílají posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší než 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby sledované a léčené v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo se nejedná o mimořádnou prohlídku.

(6) Posudky o zdravotní způsobilosti jsou pro velitele závazné při zařazování vojáků do funkcí a jejich určování k plnění služebních úkolů.

§ 5

Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a předpokládané funkce.

(2) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě k výkonu funkce a k plnění služebních úkolů se posuzuje při preventivních nebo jiných lékařských prohlídkách a vyšetřeních.

(3) Preventivní prohlídky se provádějí v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a) vstupní lékařské prohlídky se provádějí u vojáků, kteří nastupují základní nebo náhradní službu, u nově přijatých vojáků z povolání a u vojáků v záloze, kteří nastupují vojenské cvičení nejpozději do 4 týdnů po jejich nástupu. Obsahem je anamnéza (rodinná, osobní, pracovní, epidemiologická), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,

b) pravidelné lékařské prohlídky se provádějí

1. roční lékařské prohlídky vojáků z povolání jednou ročně. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory (ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce. Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí laboratorní vyšetření krve (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin, krevní obraz), klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření (vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu) a cílené psychologické vyšetření,

2. lékařské prohlídky vojáků na rizikových pracovištích v termínech a v rozsahu podle povahy a druhu rizika,1)

3. lékařské prohlídky vojáků, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné,1)

c) mimořádné lékařské prohlídky specialistů se provádějí tehdy, jestliže jejich činnost vykázala nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob, anebo jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

d) zvláštní lékařské prohlídky se provádějí

1. bezprostředně před nástupem kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,

2. bezprostředně po ukončení nebo přerušení kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,

3. před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,

e) výstupní lékařské prohlídky vojáků v základní nebo náhradní službě, vojáků v záloze na vojenském cvičení a vojáků z povolání se provádějí před jejich propuštěním z vojenské činné služby nebo před přemístěním nebo převedením k výkonu funkce, pro niž se nepožaduje zdravotní způsobilost podle této vyhlášky. Obsah prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 6

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje výhradně ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží vyplněný dotazník2) nebo výpis ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a) ověření a doplnění anamnestických údajů,

b) antropometrická měření,

c) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,

d) vyšetření EKG,

e) laboratorní vyšetření moče a krve (moč chemicky + sediment, krevní skupina + Rh, ALT, AST, bilirubin celk., glykemie, cholesterol celk.),

f) rtg hrudních orgánů (vyšetření se může nahradit rtg snímkem, který nesmí být starší než 6 měsíců),

g) vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,

h) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

i) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,

j) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,

k) u žen gynekologické vyšetření (vyšetření se může nahradit odborným nálezem ošetřujícího ženského lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc),

l) cílené psychologické vyšetření,

m) další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Uchazeči, kteří mají konat službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí, se dále podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve (sedimentace erytrocytů, krevní obraz a diferenciál, GMT, HbsAg), o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu.

(4) Kladný posudkový závěr lze vydat tehdy, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(5) Posudkový závěr obsahuje odpovídající zdravotní klasifikaci a vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče.

§ 7

Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Přísnější zdravotní hlediska se stanoví pro posuzování zdravotní způsobilosti specialistů, jejichž činnost může ve zvýšené míře ohrozit jejich vlastní bezpečnost a zdraví nebo zdraví a životy ostatních osob. Specialisty se rozumějí zejména řidiči vojenských vozidel, vůdcové vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže.

(2) Kladný posudkový závěr lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen, popřípadě Schopen, ne pro I nebo Schopen, ne pro III podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

(3) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při preventivních prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích (výsadkáři) nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví (potápěči určení k potápění do hloubky větší než 7 m).

(4) Specialisté, jejichž činnost vyžaduje zvýšené nároky na odolnost psychických funkcí a osobnostní kvality, se při posuzování zdravotní způsobilosti vždy podrobují cílenému psychologickému vyšetření v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic. Jde zejména o operátory řízených střel, vojáky strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, vůdce vojenských plavidel, řidiče vojenských vozidel s právem přednosti jízdy, vybavených zvláštním znamením, vozidel určených k přepravě nebezpečných nákladů, řidiče osobních, středních a těžkých nákladních automobilů a autobusů používaných k hromadné přepravě osob a řidiče speciálních kolových vozidel, speciálních stavebních strojů a jeřábové techniky a řidiče dalších speciálních vozidel s nástavbou značné finanční hodnoty.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,

b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,

c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a) při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále

1. u vojáků v náhradní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů, u vojáků v základní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 3 měsíce, a u odvedenců a vojáků mimo činnou službu, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 12 měsíců,

2. u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

b) vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení,

c) je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti s ní.3) Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(2) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

§ 9

Základní dokumentace pro přezkumné řízení

Pro posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení se stanoví tato základní dokumentace:

a) "Lékařské vysvědčení o zdravotní způsobilosti". Vystavuje se pro potřebu posouzení zdravotní způsobilosti uchazečů a některých specialistů. Je v něm objektivně vyjádřen jejich zdravotní stav k určitému datu a je nedílným podkladem pro poskytování další zdravotní péče a navazující posudkovou činnost. Jeho platnost se stanoví na dobu 6 měsíců,

b) "Osvědčení o nemoci". Je základním dokumentem pro přezkumné řízení s vojáky v činné službě. Obsahuje podrobné údaje o zdravotním stavu a posudkový závěr přezkumné komise,

c) "Rozhodnutí přezkumné komise". Toto rozhodnutí obsahuje posudkový závěr přezkumné komise s poučením o možnosti odvolání,

d) "Odborný lékařský nález". Tento nález vystavuje odborné oddělení vojenské nemocnice jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny ke zpracování "Osvědčení o nemoci". Obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení,

e) "Charakteristika vojáka pro přezkumné řízení". Tato charakteristika obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti vojáka z povolání k vojenské činné službě, o dosud zastávaných funkcích a stanovisko velitele k možnosti jeho dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované zdravotní klasifikace,

f) "Zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka". V této zprávě ošetřující lékař posádkové ošetřovny hodnotí dosavadní zdravotní stav vojáka a navrhuje odpovídající zdravotní klasifikaci,

g) "Přihláška o léčení - o sociální zabezpečení". Tuto přihlášku vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům v základní nebo v náhradní službě propouštěným z vojenské činné služby ze zdravotních důvodů jako zprávu o jejich zdravotním stavu a jako doklad k uplatňování zákonných nároků na další léčení nebo na sociální a důchodové zabezpečení,

h) "Lékařský nález". Tento nález vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.


§ 10

Zrušuje se předpis Federálního ministerstva obrany evid. zn. Všeob-P-41 (práv.) - Lékařské posuzování schopnosti k vojenské činné službě a přezkumné řízení v ČSLA, registrovaný v částce 34/1981 Sb.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

2) § 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

3) § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (dále jen MKN - 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10). Za číslem - značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:

- branci,

- odvedenci,

- mužstvo a poddůstojníci.

Podle sloupce II se posuzují:

- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové,

- čekatelé - praporčíci, čekatelé - důstojníci,

- uchazeči.

Ve sloupci "Poznámka" slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:

1. průzkumníci, potápěči, operátoři řízených střel,

2. výsadkáři,

3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,

4. radisté,

5. operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky,

6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,

7. uchazeči.

Poznámka "ne strážní služba" znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI - BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotního stavu držitelů řidičského oprávnění, u kterých posuzující lékař zjistí nemoc nebo vadu, která omezuje nebo vylučuje bezpečné ovládání motorového vozidla, postupuje podle Směrnice MZ ČR č. 8/1986 Ú.v. ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají (vydá posudek o nezpůsobilosti k řízení a zašle jeho opis příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie České republiky).

OBSAH

Strana
I.Některé infekční a parazitní nemoci (A00 - B99)4177
II.Novotvary (C00 - D48)4189
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D50 - D89)4193
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)4196
V.Duševní poruchy a poruchy chování (F00 - F99)4202
VI.Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)4211
VII.Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)4217
VIII.Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)4231
IX.Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)4237
X.Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)4241
XI.Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)4247
XII.Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)4253
XIII.Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)4257
XIV.Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)4263
XV.Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)4269
XVI.Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)4270
XVII.Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)4272
XVIII.Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)4274
XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)4278
XX.Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)4301
XXI.Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)4302

I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci
A00 - A09STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDvDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánůDC1, C2
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
A15 - A19TUBERKULÓZA
A15 - A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřenáDg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice jsou uvedeny samostatně dále
a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaciDvléčení
b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaciDvléčení
c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rokDvC2, Dv
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózuDvC1, C2ad d) ve sl. II u stavů s těžkou poruchou ventilace stanovit zdravotní klasifikaci C2
e) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilaceBI, DA, C1ad e) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A15.6 A16.5Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený
a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením)Dvléčení
b) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchouDvC1, C2ad b) ve sl. II u stavů s těžkou poruchou ventilace stanovit zdravotní klasifikaci C2
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkceBI, DA, C1ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18Tuberkulóza jiných orgánů
A19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plenDvC2, Dv
b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánůDvC1
c) Stavy zhojení ad integrumBI, BII, BIII, DA, C1ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A20 - A28NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
A30 - A49JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCIDg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDvDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánůDC1, C2
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
A 39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněníDléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnostDvDv
c) Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami nebo postižením CNSDC1, C2
d) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocněníDC1
e) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA, BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A50 - A64INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM
A65 - A69JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCIPatří sem A69.2 - Lymeská nemoc
A70 - A74JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
A75 - A79RICKETTSIÓZY
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDvDv
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběDC2
d) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciBIC1ad d) ne 1, 2, 5, 6
e) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuAA
A80 - A89VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
A80Akutní poliomyelitida
A81Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A82Vzteklina - rabies
A83 - A89Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnamiDvDv
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNSDC1, C2
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocněníDC1
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocněníA, BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A90 - A99VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDC2
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocněníDC1
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
B00 - B09VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběDC2
c) Nezávažná, ale často recidivující onemocněníBIC1ad c) ne 1, 2, 6
d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následkůAA
B15 - B19VIROVÁ HEPATITIDA
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitidaDg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále
B19Neurčená virová hepatitida
B25.1Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocněníDC1
c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA, BIAad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemik
Následky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 - K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky
B18Chronická virová hepatitida
a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnostiDvC2, Dv
b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávažným snížením výkonnostiDC1
c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnostiB1Aad c) ne l, 2, 6, 7 a strážní služba Ve sl. II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu
B20 - B24ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
a) Aktivní onemocněníDvDv
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevůDvC1, C2, Dv
B25 - B34JINÉ VIROVÉ NEMOCI
B25Cytomegalovirová nemocKromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše
B26Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemicaKromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1), které se hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
B27Infekční mononukleózaPoruchy mechanismu imunity
a) Aktivní onemocněníléčení(imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocněníDC1
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocněníA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a chemik
B30 - B34Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkceD, DvC1, C2
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánuA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B35 - B49MYKÓZY
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchamiDC1, C2
c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B50 - B64PROTOZOÁRNÍ NEMOCI
B50 - B54Malárie
B55 - B57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B58 - B64Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnostDvDv
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánůDC1, C2
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
B65 - B83HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuDC1, C2
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad c) při poruše funkce ne l, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy
B85 - B89ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčběDC2
c) Nezávažná nebo recidivující onemocněníA, BIA, C1ad c) při častých recidivách ne l, 2, 6, 7
B90 - B94NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
B95 - B97BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENSTyto položky se poskytují pro použití pouze jako dodatkové kódy, je- li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde
B99JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchamiDC1, C2
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy

II. NOVOTVARY (C00 - D48)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
C00 - C14ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU
C15 - C26ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
C30 - C39ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
C40 - C41ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY
C43 - C44MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
C45-C49ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
C50ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
C51 - C58ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C60 - C63ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C64 - C68ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
C69 - C72ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYDg. C73 - C75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále
C76 - C80ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ
C81 - C96ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
C97ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
D37 - D48NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍDg. D00 - D09 - Novotvary in situ a Dg. D10 - D36 - Nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále
a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázamiDvDv
b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.DvC2, Dv
c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčbyDC1
d) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 5 let po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavuBI, BII, BIII, DA, C1ad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
C73 - C75ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
D09.3CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánůDvDv
b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbuD, DvC1, C2ad b) zdravotní klasifikace C1 se stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění
c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu, déle než 5 let po ukončení léčbyBI, DA, C1ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D00 - D09NOVOTVARY IN SITUKromě Dg. D09.3 - Carcinoma insitu štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části
a) Opakované postižení in situDvC2, Dv
b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 30 měsíců po ukončení léčbyDC1
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 30 měsíců při celkovém dobrém stavuBI, BII, BIIIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D10 - D36NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbrojeD, DvC2, Dv
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávažnou poruchou funkce orgánůBI, BII, BIIIA, C1ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
U nezhoubných novotvarů štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A ve sloupci II nestanovuje
c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavuAA

III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
D50 - D53NUTRIČNÍ ANÉMIEPosuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu
D55 - D59HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
D60 - D64APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
D65 - D69VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
D70 - D77JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismuD, DvC2
c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismuDC1
d) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazuA, BIAad d) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D80 - D89NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITYPosuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost.
a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismuDvC2, Dv
Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnostiD, DvC1, C2
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavuA, BIAad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D86.0 - 2Sarkoidóza plic a mízních uzlin
a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami u plicní formy přechod do plicní fibrózy - stadium IIIDvDv
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcíDvC2
c) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcíDC1
d) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivityBIAad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
D86.3 - 9Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánuD, DvC1, C2
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba

IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech. Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření
E00 - E07PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZYPatří sem Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismuDvDv
b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml. Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčby. Hypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismuDC1, C2
c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu. Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsií. Stavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismuA, BIAad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 6, 7
E10 - E14ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA
E15 - E16JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ
a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzovanéDvDv
b) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinem. Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismuDvC2
c) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismuDC1
d) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonnostíBIAad d) ne l, 2, 6, 7 Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy
E20 - E35PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinamKromě Dg E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše
a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismu. Tělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývojeDvDv
b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaci. Endokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastiíDC1, C2
c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismuA, BIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 6, 7
E40 - E46PODVÝŽIVA - MALNUTRICE
E50 - E64JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismuD, DvC2, Dv
b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismuA, BIA, C1ad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6, 7
E65 - E68OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACEPři posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadhmotnosti, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu.
Při orientačním posouzení obezity vycházet z měření tloušťky kožních řas na několika místech kaliperem, hodnot relativní hmotnosti (RW) a indexu tělesné hmotnosti (BMI)
a) Obezita těžkého stupně, vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti (BMI nad 40)DvDv
b) Obezita středního stupně, vzdorující řízené redukci, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost (BMI 30 - 40)DC1, C2ad b) při obezitě, která trvale snižuje tělesnou zdatnost a výkonnost u vojáků z povolání, se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C2
c) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30)A, BIAad c) podle závažnosti ne 1, 2, 6
BMI = Body-Mass index
(tělesná hmotnost v kg / výška v m2)
Výška v mVýška v m2
1,552,40
1,602,56
1,652,72
1,702,89
1,753,06
1,803,24
1,853,42
1,903,61
1,953,80
2,004,00
2,054,20
2,104,41
E70 - E90PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMUDg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie.
a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismuDvC2, Dv
Dg. E89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše.
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismuDC1
Patří sem Dg. E80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 - K77 - Nemoci jater
c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normyA, BIAad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2 , 7 Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)

V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu
F00 - F09ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH
F00Demence u Alzheimerovy choroby
F01Vaskulární demence
F02Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03Nespecifikovaná (neurčená) demenceDvDv
F04Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami
F05Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
F06Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
F07Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F09Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnostiDvDv
b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnostiDC2
c) Při nezávažných poruchách duševní činnostiBIIA, C1ad c) ne I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
d) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchyAAad d) do 2 let po odeznění poruchy ne 7
F10 - F19DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEKPosuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnamiDvDv
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti odvykací léčbyDC1, C2
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislostiBIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba Ve sloupci I se zdravotní klasifikace B II stanovuje po 2 letech, ve sloupci II zdravotní klasifikace A až po 5 letech od ústavní odvykací léčby
F20 - F29SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY
F20Schizofrenie
F21Schizotypní (schizotypální) porucha
F22Trvalé duševní poruchy s bludyDg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchyDvDv
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, i po úplné úpravě duševního stavuDvDv
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavuBII, DC1, C2ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F30 - F39PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická (rekurentní) depresivní poruchaDg. F30 - Manická fáze a Dg. F32
F34Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)- Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále
F38Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
F39Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
a) Těžké poruchy provázené častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
b) Středně závažné poruchyDC2
c) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismuBIIA, C1ad c) ne l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F30Manická fáze
F32Depresívní fáze
a) Při těžké nebo déletrvající fáziDvDv
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelnéBII, DC1, C2ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F40 - F48NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORMNÍ PORUCHYPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
H53.1Subjektivní poruchy vidění
F50 - F59BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
a) Těžké poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stresDC2
c) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptaceBIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismuAA
F60 - F69PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCHPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
F63Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se závažným snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
b) Středně závažné poruchy s mírným snížením celkové výkonnosti organismuDC2
c) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismuBIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAA
F64Poruchy pohlavní identitySexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu
F65Poruchy sexuální preferencePosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F66Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
a) Těžké poruchyDvDv
b) Středně závažné poruchyDC2
c) Lehké nezávažné poruchyA, BIIA, C1ad c) ne l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělýchPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F69Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnostiDvDv
b) Středně závažné poruchy s mírným snížením výkonnosti organismuDC2
c) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismuBIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAA
F70 - F79MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)
a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69)DvDv
b) Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptaceDDvad b) - c) u IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60 - Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 - Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje)
c) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptaceBIIC2ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F80 - F89PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE
F90 - F98PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCIKromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 - Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále
F99NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ ) DUŠEVNÍ PORUCHA
a) Těžké formyDvDv
b) Středně těžké formyDC2
c) Poruchy lehkého stupněBIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAA
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčběDvDv
b) Středně těžké formy prokázané ústavním pozorovánímDDv
c) Lehké formy s ojedinělým výskytemBIIC2ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F98.5Koktavost (zadrhávání)Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49
F98.6Breptavost
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)DvDv- Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu
b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)DC2ad c) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
c) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvěA, BIIA, C1

VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací
G00 - G09ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYDiagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. U vojáků, kteří onemocněli v základní službě, se přezkum uskutečňuje ihned po ukončení aktivního onemocnění a stanovuje se zdravotní klasifikace D. Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1)
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonnostíDvDv
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNSDC1, C2
d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocněníDC1
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocněníA, BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G10 - G13SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU
G20 - G26EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
G30 - G32JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
G35 - G37DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanýmiDvDv
b) Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnostDC2
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektuBII, BIIIC1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
G40 - G47PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍPři posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčeníDvDv
b) S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčeníDC2
c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatuDC1
d) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatuBII, BIIIC1ad d) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
Epileptické záchvaty před více než 30 měsíci při opakovaném normálnímEEG záznamu bez nutnosti léčení
e) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčeníAA
G43MigrénaDg. G43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyKromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. I60 - I69 - Cévní nemoci mozku
G47Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnostiD, DvC2, Dv
b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvatyA, BIIA, C1b) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G50 - G59ONEMOCNĚNÍ NERVŮ , NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍPro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svalů je nezbytné EMG vyšetření. Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
a) Akutní stavyléčení
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčeníDvC2

VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet i k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky a i k případnému onemocnění očních adnex
H00 - H06NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE
H10 - H13ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY
H15 - H22NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA
H15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaD, DvC2, Dv
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávažným omezením funkce okaBIIICIad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba
d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následkůAA
H16Zánět rohovky - keratitisU stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H18Jiné nemoci rohovky
a) Akutní formyléčení
b) Následné stavypodle zrakové ostrostiad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesaDg. H21.4 - Pupilární - zornicové - membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDvC2, Dv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC1
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA, BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H25 - H28ONEMOCNĚNÍ ČOČKY
H25Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H26Jiná kataraktaDg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
a) Postupujícíléčení
b) Nepostupujícípodle zrakové ostrostiad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H27Jiná onemocnění čočkyPřítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.0Afakie
H27.1Dislokace čočky
a) Stav po intrakapsulární extrakciDvDv
b) Stav po extrakapsulární extrakciDvpodle zrakové ostrosti s kontaktní čočkouad b) ve sl. II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
H27.8Jiná určená onemocnění čočky
H27.9Onemocnění čočky, NS
a) Zjištěné onemocněníléčení
b) Následné stavypodle zrakové ostrostiad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H30 - H36NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítniceDvC2, Dv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC1
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA, BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H40 - H42GLAUKOM
a) Zjištěné onemocněníDvléčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10)DvC2 , Dvad b) - d) při dlouhodobé terapii pilokarpinem se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5)DvC1U sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků ad d) ne 7
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce okaDvA, C1
H43 - H45NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDvC2, Dv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC1
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA, BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5, 7
H46 - H48NEMOCI ZRAKOVÉ HO NERVU A ZRAKOVÝ CH DRAH
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formyléčení
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H49 - H52PORUCHY OČNÍCH SVALŮ , BINOKULÁ RNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCEDg. H51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbouDvDv
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbouléčeníPosuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru
c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčeníPodle binokulárního vidění a zrakové ostrostiad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H50Jiný strabismus
a) Akutníléčení
b) Je-li dvojité viděníDC2
c) Není-li dvojité viděnípodle zrakové ostrosti a prostorového viděníad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H52Poruchy refrakce a akomodacePři posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad.
H52.0Hypermetropie - dalekozrakost
a) Při refrakci nad +10 DDvDv
b) Při refrakci nad +8 DDvC2
Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase
c) Při refrakci nad +2 DBIIIA, C1ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
Ve sl. II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C1
d) Při refrakci do +2 DAAad d) ve sl. I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5)
H52.1Myopie - krátkozrakostMyopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36 - Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny
a) Při refrakci nad -10 DDvDv
b) Při refrakci nad -7 DDvC1, C2ad b) ve sl. II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci C2
c) Při refrakci nad -1 DBIIIAad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň
d) Při refrakci do -1 DAAad d) ve sl. I při refrakci do -1D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5)
H52.2Astigmatismuspodle zrakové ostrostiPro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, při- čemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.
H52.3Anisometropie a aniseikonie
Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H52.4 - H52.7Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodacepodle zrakové ostrostiHodnotit až po skončení léčení.
Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53 - H54PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA
H53.0Amblyopie z anopsiepodle zrakové ostrostiOmezení stanovit podle přílohy č. 3
„Diferencované zdravotní požadavky“
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2DiplopieDg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus
H53.3Jiné poruchy binokulárního vidění
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní stavy dvojitého viděníléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpředDvDv
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stranDC1, C2ad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sl. II stanovit zdravotní klasifikaci C2
d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité viděníBIIIAad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.4Poruchy zorného pole
a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15)DvDv
b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10)DC2
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5)BIIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Posuzovaný nerozezná barevné signályDvC2
b) Posuzovaný rozezná základní barevné signályA, BIIIAad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik
Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně
H53.6Noční slepota
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Poruchy vidění, NS
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDvDv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC2
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA, BIIIA, C1ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H54Slepota a slabozrakostpodle zrakové ostrostiOmezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H55 - H 59JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEXDg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci okaDvC2, Dv
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC1
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA, BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2 , 3, 5, 6, 7 a strážní služba
Návod k posuzování refrakčních vad
1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.
2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.
3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují +3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.

POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD

Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí
(s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)
12345678
Enukleace
jednoho oka
Pod 0,050,05 - 0,080,100,160,250,330,5 - 1,0
Pod 3/603/60 - 5/606/606/366/246/186/12 - 6/6
Pod 2,5/502,5/50 - 4/505/505/305/205/155/10 - 5/5
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1Enukleace jednoho okaDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDvDv
2Pod 0,05DvDvDvDvDvDvDvDvDvC2DvC2DvC2DC1
Pod 3/60
Pod 2,5/50
30,05 - 0,08DvDvDvDvDvDvDvC2DvC2DvC2DvC1DC1
3/60 - 5/60
2,5/50 - 4/50
40,10DvDvDvDvDvC2DvC2DC1DC1DC1*)
BIII
A
6/60
5/50
50,16DvDvDvC2DvC2DC1DC1DC1DABIIIA
6/36
5/30
60,25DvDvDvC2DvC2DC1DC1BIIIABIIIABIIIA
6/24
5/20
70,33DvDvDvC2DC1DC1DABIIIABIIIABIIIA
6/18
5/15
80,5 - 1,0DvDvDC1DC1*)
BIII
ABIIIABIIIABIIIA**)
A
**)
A
6/12 - 6/6
5/10 - 5/5

*) Při nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti s korekcí u jednoho oka horší než 0,5 a u druhého oka 0,1 se stanovuje zdravotní klasifikace D

**) Viz poznámky k Dg. H52.0 d) - Hypermetropie - dalekozrakost a H52.1 d) - Myopie - krátkozrakost

VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů
H60 - H62NEMOCI ZEVNÍHO UCHA
H65 - H75NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
H92Otalgie a výtok z ucha
H95Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu.DvDv
Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem).DC2
Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomem.
Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě
c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza s perforací bubínku.BIII, DC1, C2ad c) ne l, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly.
Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku.
Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvouBIIIA, C1ad d) ne l, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz.
Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkemBIIIA, C1ad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz.
Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchuAAad f) ne potápěč
H80 - H83NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA
H80Otoskleróza
H81Poruchy vestibulární funkce
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčběDvDv
b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, C1DvC2
c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci)DC1, C2
d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez poruchy funkceA, BIIIAad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H90 - H95JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHAKromě Dg. H92 - Otalgie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše.
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy
H90Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500, 1000 a 2000 HzPři střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranněDvDv
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranněDC2
Ztráty větší než 35 dB jednostranně
c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranněBIIIC1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strážní služba a hlučný provoz
d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranněA, BIIIAad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba; při ztrátách větších než 10 dB oboustranně i jednostranně 7
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U žadatelů do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí
Návod k posuzování vad sluchu
1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).
2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu“. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.
3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz.
4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.
5. Zdravotní klasifikace C1, C2, D a Dv je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.
6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik.
7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla nemohou být vojáky v činné službě.

POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU

Sluch pro akcentovaný šepot12345678
0,00 m
(hluchota)
Menší než
0,5 m
0,5 m1m2m3m4m6m
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10,00 m
(hluchota)
DvDvDvDvDvDvDvDvDvC2
Dv
DC1
C2
DC1
C2
DC1
C2
2menší než
0,5 m
DvDvDvDvDvDvDvDvDvC2
Dv
DC1
C2
DC1
C2
DC1
C2
30,5 mDvDvDvDvDvDvDvC2
Dv
DC2DC1
C2
DC1
C2
BIIIA
C1
41mDvDvDvDvDvC2
Dv
DC2DC2BIIIABIIIABIIIA
52mDvC2
Dv
DvC2
Dv
DC2DC2BIIIABIIIABIIIABIIIA
63mDC1
C2
DC1
C2
DC1
C2
BIIIABIIIABIIIABIIIABIIIA
74mDC1
C2
DC1
C2
DC1
C2
BIIIABIIIABIIIABIIIABIIIA
86mDC1
C2
DC1
C2
BIIIA
C1
BIIIABIIIABIIIABIIIAAA

IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 - I99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu
I00 - I02AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA
I05 - I09CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu. Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepnyDvDv
b) Stavy do 30 měsíců po ústavně prokázané atace revmatické horečkyD, DvC1, C2ad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let
Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované
c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 30 měsíci, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojíA, BIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
I10 - I15HYPERTENZNÍ NEMOCI
a) III. stadium podle WHO - závažné orgánové změny
(porucha funkce mozku, srdce a ledvin)
DvC2, Dv
b) II. stadium podle WHO - orgánové změny bez poruchy funkceD, DvC1, C2
c) I. stadium podle WHO - bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnostiDC1
d) Kolísavé zvýšení krevního tlakuA, BIAad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Za hraniční hodnoty TK považovat 141 - 159 / 91 - 94 torrů (18,8 - 21,2 / 12,1 - 12,5 kPa)
I20 - I25ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI
I26 - I28KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU
a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnostiDvDv
b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cévDvC1, C2ad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sl. II zdravotní klasifikaci C2
c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatnostíBI, DA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
I30 - I52JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěžiDvC2, Dv
b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce.D, DvC1, C2
Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru bez podstatného snížení výkonnosti
c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy.BIA, C1ad c) ne 1, 2, 6, a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
Zánět endokardu, srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 30 měsíců po ukončení léčby.
Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením
I60 - I69CÉVNÍ NEMOCI MOZKUPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci
a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí.DvDv
Patří sem Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech.
b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postiženíDC2
c) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismuBI, BII, BIIIA, C1ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
I70 - I79NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNICPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I80 - I89NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost)DvC2, Dv
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce.DC1, C2
Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnostA, BIA, C1ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
I95 - I99JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚ HOVÉ SOUSTAVYPatří sem Dg. I95 - Hypotenze
a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkceDvC2, Dv
b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbuDC1
c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčeníA, BIAad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech
J00 - J06AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J10 - J18CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE
J20 - J22JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍPři stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímDvC2, Dv
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cestBI, DA, C1ad c) ne 1, 2, 6, 7
d) Lehké formy zhojené bez následkůAA
J30 - J39JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J30Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčeníDC2Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou s přítomností atopie, příznaky imunodeficience, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru., eozinofilií popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu. Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J45.0 - Alergická rýma s astmatem
b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbouBIA, C1ad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letechAA
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutinDg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále
J33Nosní polypy
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevyDvDv
b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacíchDC1, C2ad b) po opakovaných operacích se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C2
c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonuA, BIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozéna.DvDv
Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.
b) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení.DC2
Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust
c) Vleklý atrofický zánět hltanu.Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou.B1C1ad c) ne 1, 2, 4, 6
Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání
d) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.AAad d) ne 1, 2
Ostatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu)
J40 - J47CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍKromě Dg. J45 - Astma a Dg. J46
- Astmatický stav - status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dále.
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou irreversibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdceDvDv
Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření
b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testyDC1, C2
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkceBIAad c) ne 1, 2, 6, 7
J45Astma
J46Astmatický stav - status asthmaticus
J67Hypersensitivní pneumonitis způ sobená organickými prachy
a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci , těžce omezující celkovou výkonnostDvDv
b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčbyDC1, C2
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatancii nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnostiA, BIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
J60 - J70NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELIDg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J45 - Astma
J80 - J84JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravyléčení
b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním postižením plic a rtg nálezemDvDv
c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního postižení plic, při pozitivním rtg nálezuDC1, C2
d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezuA, BIAad d) ne 1, 2; do 3 let od zhojení ne 7
J85 - J86HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
J90 - J94JINÉ NEMOCI POHRUDNICE
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním postižením plic.DvDv
Stavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení
nebo často recidivují
c) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plicDC1, C2
d) Následné stavy zhojené bez následkůA, BIAad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let od zhojení ne 7
J95 - J99JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímDvDv
c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plicDC1, C2
d) Lehké formy zhojené bez následkůA, BIAad d) ne 1, 2; do 3 let od zhojení ne 7

XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle závažnosti újmy celkového stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost
K00 - K14NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K07Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
a) Ú plná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální rozmělňování potravy a s následnou poruchou výživyD, DvC2, Dv
b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživuA, BIA, C1ad b) ne 1, 2, 6, 7
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K10Jiné nemoci čelistí
K11Nemoci slinných žláz
K12Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K14Nemoci jazyka
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou.D, DvC2, Dv
Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí
b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceA, BIA, C1ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K20 - K31NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismuDvDv
b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavuDC1, C2
c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy a nebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K25Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
K26Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživyDvDv
b) Vředové léze ovlivnitelné léčbou. Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené.DC1, C2
Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnosti
c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové léze bez recidivy za posledních 12 měsíců. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživyBIAad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové léze bez recidivy v posledních 3 letech, bez nutnosti dietních opatřeníAAPři pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sl. I zdravotní klasifikace A
K35 - K38NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU
a) Akutní formyléčení
b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčeníAAJiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
K40 - K46KÝLY
a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánůD, DvC2, Dv
b) Nezávažné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy a nebo s nezávažnou funkční poruchouBIA, C1ad b) ne 1, 2, 5, 7 a 3 bojových vozidel
c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýlAA
K50 - K52NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA
K55 - K63JINÉ NEMOCI STŘEV
K65 - K67NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE
a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčení, při značných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnostiDvDv
b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnostiDC1, C2
c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživyA, BIA, C1ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
K70 - K77NEMOCI JATERHepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 - B19 - Virová hepatitida
a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitouDvDv
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektemDC1, C2Hyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek - metabolismu
c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocněníA, BIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7
K80 - K87NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ
K90 - K93JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnostiDvDv
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnostDC1 , C2
c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy - stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace.A, BIA, C1ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7
Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené

XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje
L00 - L08INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
L10 - L14PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismuDvDv
c) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbrojeDC1, C2
d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismuA, BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L20 - L30DERMATITIS A EKZÉMU Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismu.DC1 , C2
Prokázaná atopická dermatitida
d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčbyBIAad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L40 - L45PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postiženímDvDv
c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou ode- zvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí tělaDC1, C2
d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionární mi ložisky na loktech a kolenouBIAad d) ne 1, 2, 6, 7
L50 - L54KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismuDC1, C2
c) Nezávažné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismuA, BIAad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7
L55 - L59ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismuDvDv
c) Formy s výraznými projevy na exponovaných místech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismuDC2
d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůžeA, BIA, C1ad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7
L60 - L75NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX
L80 - L99JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí těla.DvDv
Acne conglobata s častou tvorbou abscesů a píštělí a s celkovou odezvou organismu
c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušícíDC1, C2
d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv.A, BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7

XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu
M00 - M03INFEKČNÍ ARTROPATIE
M05 - M14ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnostiDvDv
c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismuDC1, C2
d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
M15 - M19ARTRÓZY
M20 - M25JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu. Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubuDvDvad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismu.DC1, C2
Formy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy.
Fixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání
d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu.A, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy
M30 - M36SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnamiDvDv
b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánůDC2
c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postižených orgánůDC1
M40 - M43DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIEPatří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza-páteře (Mb. Scheuermann).
a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů.DvDvPři hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40o, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současnému pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem.
Scheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu.
Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle Cobba
b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu. Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle CobbaDC1, C2
c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismuA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M45 - M49SPONDYLOPATIE
M50 - M54JINÉ DORZOPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnostiDvDv
c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnosti.DC1 , C2ad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčních efektem, umožňujícím běznou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d)
Stavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce
d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonnostíA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M60 - M63ONEMOCNĚNÍ SVALŮ
M65 - M68ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70 - M79JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismuDvDv
c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové pohyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánůDC1, C2
d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivituA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M80 - M85PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI
M86 - M90JINÉ OSTEOPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu.DvDv
Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy sčastou nebo trvalou sekrecí z píštělí
c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením.DC1, C2
Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby
d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismuA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
M91 - M94CHONDROPATIE
M95 - M99JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu.DvDv
Mb. Perthes s oploštělou degenerovanou hlavici kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavice
b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžující dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC1, C2
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu.A, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
Dobře zhojený Mb. Perthes se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez artrotických změn

XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí uropoetického systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost
N00 - N08NEMOCI GLOMERULŮ
N00Akutní nefritický syndrom
N01Rychle postupující nefritický syndromKromě
N05Neurčený nefritický syndromDg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie,
Dg. N03 - Chronický nefritický syndrom,
Dg. N04 - Nefrotický syndrom,
Dg. N06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením,
Dg. N07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a
Dg. N08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále
a) Ústavně potvrzené formy do 30 měsíců po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvinDC1, C2
b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících letech po prodělaném onemocněníBIAad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N03Chronický nefritický syndrom
N04Nefrotický syndromDg. N05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena výše
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N10 - N16TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronickáDg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvinKromě Dg. N15.1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N17 - N19SELHÁNÍ LEDVIN
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnostiDvDv
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismuDC1, C2
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčeníDC1
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících od prodělaného onemocněníBIAad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N20 - N23UROLITIÁZA
a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětu.DvC2, Dv
Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění
b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letechDC1, C2
c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojíBIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let po operaci nebo po posledních projevech ne 7
N25 - N29JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮKromě Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnostiD, DvC2, Dv
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnostiDC1, C2
c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnostiDC1
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsíců po prodělaném onemocněníB1Aad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N15.1Ledvinný a perinefrický absces
N28.1Získaná cysta ledviny
a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavuDvDv
b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnostiDC2
c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 30 měsících od skončení léčby, při dobrém celkovém stavuBIA, C1ad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N30 - N39JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVYDg. N39.1 - Přetrvávající proteinurie, NS a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R80 - Izolovaná proteinurie
a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnostiDC2, Dv
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaciDC1, C2
c) Nezávažné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčeníBIA, C1ad c) ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocněníAAad d) do 3 let po prodělaném onemocnění ne 7
N40 - N51NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
a) Těžké stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčběD, DvC2, Dv
b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potíže; stavy po úspěšné léčbě při celkově dobrém stavuBIA, C1ad b) při obtížích ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
N60 - N64NEMOCI PRSU
N70 - N77ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
N80 - N98NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíDvDv
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkceDC1, C2
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci s nezávažnou poruchou nebo bez poruchy funkce a při celkovém dobrém stavuA, BIA, C1ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba

XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
O00-O08TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM
O10-O16EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ
O20-O29JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM
O30-O48PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM
O60-O75KOMPLIKACE PORODU
O80-O84POROD
O85-O92KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM
O95-O99JINÉ PORODNICKÉ STAVY, NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Akutní formyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčeníad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného oddělení

XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
P00 - P04POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODUNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód
P05 - P08PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU
P10 - P15PORANĚNÍ ZA PORODU
P20 - P29RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P35 - P39INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ
P50 - P61KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE
P70 - P74PŘECHODNÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY A PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE
P75 - P78PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE
P80 - P83STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLOTY PLODU A NOVOROZENCE
P90 - P96JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 - Q99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní
klasifikace
podle sloupce
Poznámka
III
Q00 - Q07VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY
Q10 - Q18VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU
Q20 - Q28VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Q30 - Q34VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY
Q35 - Q37ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA
Q38 - Q45JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY
Q50 - Q56VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
Q60 - Q64VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují.DvDv
Stavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cév
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC1, C2
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkciA, BI, BII, BIIIA, C1ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Q65 - Q79VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo tvale progredující stavy s těžkým omezením funkceDvC2, Dv
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postiženíA, BIAad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 6, 7
Q80 - Q89JINÉ VROZENÉ VADY
Q90 - Q99ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíDvDv
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismuDC1, C2
c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu , bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkceA, BIA, C1ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace
podle sloupce
Poznámka
III
Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
R00 - R09PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníD, DvC2, Dv
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouBI, DA, C1ad b) ne 1, 2, 6, 7
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyAA
R10 - R19PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHAPodle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R20 - R23PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
R25 - R29PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ NERVOVÉ , SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkceDvC2, Dv
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým posti- žením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez morfologických následkůA, BIAad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6, 7
R40 - R46PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍDg. R30 - R39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále
R50 - R69CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníD, DvC2, Dv
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouBI, BII, BIIIA, C1ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchyAA
R47 - R49PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASUPatří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 - Breptavost
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná )DvDv
b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)DC2
c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvěA, BIIA, C1ad c) ne l, 2, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
R30 - R39PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVYKromě Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R70 - R79ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZYDg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus.
Dg. R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience.
R80 - R82ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZYPatří sem Dg. R81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E74.8 - Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
N39.1Přetrvávající proteinurie, NS
N39.2Ortostatická proteinurie NS
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezemD, DvC1, C2Funkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu
b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopnosti, který v posledních 30 měsících vyžadoval dispenzarizaci nebo léčeníDC1
c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismuA, BIAad c) ne 1, 2, 6, 7
R83 - R89ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY
R90 - R94ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatněníDvC2, Dv
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchouDC1
c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkceA, BIAad c) ne l, 2, 6, 7
R95 - R99NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTINehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód

XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00 - T98)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
S00 - S09PORANĚNÍ HLAVYNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S00Povrchní poranění hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové výkonnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDvDv
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce či omezením po- hybů; stavy bez zohaveníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervůDg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S08Traumatická amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDvDv
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kostiDC1, C2
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zraněníBI, BII, BIIIAad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e) Následné stavy po dokonalé zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zraněníAA
S05Poranění oka a očniceNásledné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad
S10 - S19PORANĚNÍ KRKU
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavenímDvDv
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC1, C2
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krkuDg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S19Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybůDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S20 - S29PORANĚNÍ HRUDNÍKU
S20Povrchní poranění hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezení pohybů hrudníku a hrudní páteřeA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC1, C2
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DvDv
Traumatická amputace části hrudníku
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením po- hybůDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy nitrohrudních orgánů či omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S30 - S39PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDC1 , C2
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánůPatří sem m. j. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodů
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
Patří sem m. j. rozdrcení zevních pohlavních orgánů, a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DvDv
Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC1, C2
Stavy do 30 měsíců po odstranění sleziny nebo sta- vy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krvetvorby
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S40 - S49PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DvDv
Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybůDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S50 - S59PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDvDv
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S58Traumatická amputace předloktí
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DvDv
Traumatická amputace předloktí
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezením pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S60 - S69PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavyléčeníad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu
b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná.DvDv
Následné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím či jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce).
Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým a trvalým zohavením
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení, recidivující stavyDC1, C2
d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky.A, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována
S70 - S79PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DvDvad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běznou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
Stav po totální náhradě kyčelního kloubu
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či s omezením nebo bez omezení pohybůA, BIAad d) pri poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DvDv
Traumatická amputace kyčle a stehna
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybůDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybůA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S80 - S89PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE
S80Povrchní poranění bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce včetně kotníku
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DvDvad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)
Stav po totální náhradě kolenního kloubu
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez nějA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S88Traumatická amputace bérce
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustrannáDvDv
Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybůDC1, C2
c) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů nebo bez nějA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S90 - S99PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stáníDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stáníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stáníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod nímDg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stáníDvDv
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stáníDC1, C2
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stáníA, BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostrannáDvC2, Dv
b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stáníDvC1, C2
c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stáníDC1
d) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stáníBIAad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služ- ba
T00 - T07PORANĚNÍ, KTERÁ POSTIHUJÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLAUvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg.T07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08 - T14PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA
T15 - T19ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA, KTERÉ VNIKLO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA
T20 - T32POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ
T33 - T35OMRZLINY
T36 - T50OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
T51 - T65TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍPatří sem Dg. T 63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T66 - T78JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN
T79Některé časné komplikace úrazů , nezařazené jinde
T80 - T88KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE
T80Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81.1Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části tělaDvDv
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC1, C2
Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšné specifické umunoterapii
c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohaveníA, BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
T81Komplikace výkonů , nezařazené jindeKromě Dg. T81.1 - Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený, která je uvedena výše
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T87Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci
T88Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T90 - T98NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NEURČENÝCH ÚČINKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČINPosuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00 - T78

XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
V01 - V99DOPRAVNÍ NEHODYNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
X60 - X84ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
X85 - Y09NAPADENÍ (ÚTOK)
Y10 - Y34PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
Y35 - Y36ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
Y40 - Y84KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Y85 - Y89NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
Y90 - Y98DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE

XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
Z00 - Z13OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
Z20 - Z29OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEMKromě Dg. Z21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV], která se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) a Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I - Některé infekční a parazitární nemoci.
Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně- preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)
Z30 - Z39OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKCÍ
Z40 - Z54OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI, ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Z55 - Z65OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM
Z70 - Z76OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ
Z80 - Z99OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAVPatří sem i přítomnost protetických pomůcek.
Kromě Dg. Z 96.1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkceDvDv
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějnéDC1, C2
c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceA, BI, BII, BIIIAad c) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Z96.1Přítomnost nitrooční čočky
a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkouDvC2, Dv
b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komořeDvpodle zrakové ostrosti a zorného pole
Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře
Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou
c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komořeDvpodle zrakové ostrosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Diferencované požadavky na tělesnou výšku a hmotnost

Tělesná výška Tělesná hmotnostÚ tvary a jednotky AČR, určené funkcePoznámka
A. Tělesná výška
od 155 cmDělostřelecké jednotky
Dělostřelecké speciální jednotky
Letecký pozemní personál
Obsluhy radiolokátorů
Průzkumné jednotky
Radiotechnické jednotky
Uchazečky
Ostatní útvary a jednotky AČR, kromě dále uvedených skupin
od 155 cm do 185 cmChemiciŘidiči tanků a ShD od 160 cm do 185 cm
Osádky tanků a samohybných děl kromě řidičů
od 160 cmŘidiči
Vůdci vojenských plavidel
Strážní jednotky
Výsadkové jednotky
Ženijní jednotky
Uchazeči
od 160 cm do 185 cmPotápěči
od 182 cm do 186 cmHradní strážČestné a strážní jednotky
od 175 cm do 186 cmOstatní
B. Tělesná hmotnost
od 60 kg do 90 kgVýsadkové jednotkyU výsadkářů, kteří splnili výsadkový výcvik, je možno připustit seskoky s padákem při vyšší tělesné hmotnosti, jsou-li upraveny technické podmínky seskoku
od 65 kg do 80 kgHradní stráž

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče

1234567
Specialisté a uchazeči Podmínky zdravotní způsobilostiPrůzkumníci, potápěči, operátoři ŘSVýsadkářiŘidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidelRadistéOperátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací technikyStrážní služba u strážních jednotek a Hradní strážeUchazeči1)
Požadovaná zdravotní klasifikaceAAA,BI,BIIIA,BI,BIIIA,BI,BIIIA,BI,BIIIA
1Zraková ostrost bez korekce (alespoň)1,0+1,00,5+0,50,5+0,52)0,25+0,250,5+0,50,5+0,54)0,25+0,253) 4)
2Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů 5)neneanoanoanoneano
3Poruchy vidění za šera (hemeralopie)neneneanonenene
4Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cestneneanoanonenene
5Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočkyneneneanonenene
6Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň ... m)6+66+64+46+66+66+66+6
7Atrofické jizvy bubínkuneneano6)neanonene
8Nitroušní nedoslýchavostneneano6)nenenene10)
9Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředkůneneano6)nenenene
10Lehká vleklá onemocnění dýchacích cestneneanoanoanonene
11Lehké duševní poruchy a poruchy chovánínenenenenenene
12Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupněnenenenenenene
13Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěnyneneano8)anoanoanone
14Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánůne11)ne11)anoanoanone11)ne11)
15Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcíneneano8)anoanonene9)
16Lehká vleklá onemocnění dolních cest močovýchneneano8)anoanonene
17Lehké formy kožních onemocněníne7)ne7)ne7)anoanone7)ne7)
18Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivostineneano8)anoanonene
19Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupněneneano8)anoanonene
20Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti rukyneneano8)neanonene
21Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzineneano8)anoanonene

Poznámka:

ano - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

Doplňující kritéria ( k příloze č. 3 )

1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.

2) Vycvičení řidiči mohou mít i lehčí krátkozrakost korigovatelnou skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně - kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do -3D nebo do +3D na 1,0 oboustranně. Používánín brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.

3) Uchazeči o přijetí ke studiu ve vojenských středních školách, kteří dosud nedovršili 18 let věku zraková ostrost bez korekce 0,66 + 0,66.
Uvedená zraková ostrost musí být korigovatelná skly do -1D nebo do +2D na 1,0 oboustranně.

4) Může být i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně.

5) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.

6) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.

7) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.

8) Kromě řidičů bojových vozidel.

9) Do 5 let po prodělaném onemocnění.

10) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.

11) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.

Přesunout nahoru