Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 255/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Částka 86/1999
Platnost od 19.11.1999
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 24.04.2014 (69/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

255

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 21. října 1999

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany:

a) analogových radiostanic používaných v rádiových sítích požární ochrany (dále jen "radiostanice"),

b) přilby pro hasiče (dále jen "přilba"),

c) autonomního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen "dýchací přístroj"),

d) přenosných motorových stříkaček,

e) ochranného oděvu pro hasiče (dále jen "ochranný oděv"),

f) pracovního stejnokroje II pro hasiče (dále jen "pracovní stejnokroj II"),

g) trika s dlouhými rukávy pro hasiče a trika s krátkými rukávy pro hasiče (dále jen "triko s dlouhými rukávy" a "triko s krátkými rukávy"),

h) pulovru s dlouhými rukávy pro hasiče a pulovru bez rukávů pro hasiče (dále jen "pulovr s dlouhými rukávy" a "pulovr bez rukávů"),

i) ochranného oděvu pro likvidaci požárů ve venkovním prostředí.

(2) Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany podle odstavce 1 jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 9.

(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Technické podmínky stanovené touto vyhláškou nemusí splňovat věcné prostředky požární ochrany, které byly již před počátkem její účinnosti zařazeny do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany.1)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:
PhDr. Grulich v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.


Příloha č. 1 k vyhlášce 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOSTANICE

1. V rádiových sítích požární ochrany se smí používat pouze radiostanice schválené pro používání v České republice.1)

2. Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulaceF3E,
b) počet kanálů8,
c) kanálová rozteč12,5 kHz,
d) přeladitelnost v jednom segmentu150 - 174 MHz,
e) kmitočtový rozsah150 - 174 MHz,
f) simplexní a semiduplexní provoz,
g) VF výkon - programově nastavitelný 10 W,
h) NF výkon zesilovače4 W,
i) připojení přídavného reproduktoru,
j) citlivost 12 dB SINAD> 0.3 µV,
k) formáty selektivní volby1 × 5, 1 × 6 (1 × 5 tónů + status), 2 × 5 tónů,
l) užití CTCSS,
m) užití funkce SCAN.

3. Přenosná radiostanice pro mužstvo, která je určena pro rádiové spojení při zásahu a ostatních činnostech jednotek požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulaceF3E,
b) počet kanálů3,
c) kanálová rozteč12,5 kHz,
d) přeladitelnost v jednom segmentu150 - 174 MHz,
e) kmitočtový rozsah150 - 174 MHz,
f) simplexní a semiduplexní provoz,
g) VF výkon1 - 5 W,2)
h) citlivost 12 dB SINAD> 0,3 µV,
i) užití CTCSS,
j) krytíIP 54,
k) rozsah pracovních teplot-25 až +55 °C,
l) přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti
v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.

4. Přenosná radiostanice pro velitele, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulaceF3E,
b) počet kanálů10,
c) kanálová rozteč12,5 kHz,
d) přeladitelnost v jednom segmentu150 - 174 MHz,
e) kmitočtový rozsah150 - 174 MHz,
f) simplexní a semiduplexní provoz,
g) VF výkon1 - 5 W,2)
h) citlivost 12 dB SINAD> 0.3 mV,
i) formáty selektivní volby1 × 5, 1 × 6 (1 × 5 tónů + status), 2 × 5 tónů,
j) volitelné formáty selektivní volby jedna sekvence,
k) užití CTCSS,
l) užití funkce SCAN,
m) krytíIP 54,
n) rozsah pracovních teplot-25 až +55 °C,
o) přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti
v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.

5. Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulace F3E,
b) počet kanálů 10,
c) kanálová rozteč 12,5 kHz,
d) přeladitelnost v jednom segmentu 150 - 174 MHz,
e) kmitočtový rozsah 150 - 174 MHz,
f) simplexní a semiduplexní provoz,
g) VF výkon 10 W,
h) NF výkon zesilovače 4 W,
i) připojení přídavného reproduktoru,
j) citlivost 12 dB SINAD > 0.3 µV,
k) formáty selektivní volby 1 × 5, 1 × 6 (1 × 5 tónů + status), 2 × 5 tónů,
l) volitelný formát selektivní volbyšestý tón 0 - 9,
m) užití CTCSS,
n) užití funkce SCAN.

1) Vyhláška č. 26/1996 Sb., o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení.

2) U radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven max. 1 W.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘILBY

Technické podmínky přilby jsou splněny za předpokladu, že:

1. Přilba splňuje

a) požadavky ČSN EN 443,

b) elektroizolační odolností volitelné požadavky klasifikace E2 E3 podle ČSN EN 443,

c) volitelné požadavky klasifikace alespoň *** podle ČSN EN 443 na odolnost proti nárazu a na odolnost proti úderu ostrým předmětem při nízkých teplotách,

d) volitelné požadavky na odolnost proti sálavému teplu podle ČSN EN 443 při intenzitě sálání (14 ± 0,1) kW . m-2.

2. Trvalou součástí přilby je

a) podbradní pásek jednostranně odnímatelný,

b) nátýlník k ochraně šíje,

c) obličejový štít z netříštivého a proti sálavému teplu odolného materiálu.

3. Přilba umožňuje

a) bezpečné použití ochranné masky,

b) bezpečné použití v ochranných oděvech, zejména svým tvarem a příslušenstvím,

c) uchycení svítilny,

d) montáž zařízení umožňující kombinované ovládání radiostanice hlasem a stiskem tlačítka a montáž reproduktoru.

4. Povrch skořepiny je proveden v barvě žlutozelené luminiscenční.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE

Technické podmínky dýchacího přístroje jsou splněny za předpokladu, že:

1. Dýchací přístroj splňuje požadavky ČSN EN 137 pro přístroj s přetlakem. Dýchací přístroj umožňuje použití jedné 7litrové tlakové láhve s nejvyšším plnicím tlakem 30 MPa (300 bar) a dále umožňuje i použití dvou tlakových láhví, případně jedné 9litrové tlakové láhve a umožňuje nouzové použití 5litrové nebo 7litrové tlakové láhve s nejvyšším plnicím tlakem 20 MPa (200 bar) bez omezení pohybu uživatele v předepsaných ochranných oděvech1). Nejvyšší plnicí tlak dýchacího přístroje je 30 MPa (300 bar).

2. Kovové tlakové láhve podléhají schválení podle zvláštních předpisů.2)

3. Označování tlakových láhví odpovídá ČSN EN 1089-1, ČSN EN 1089-2, ČSN EN 1089-3.

4. Kompozitové tlakové láhve jsou chráněny snímatelným nehořlavým obalem odolným proti mechanickému poškození. Barevné označení obalu je modré se svislým reflexním pruhem o šířce 50 mm. Reflexní pruh se skládá ze tří pásků stejné šířky. Dva krajní jsou žluté, prostřední je stříbrný.

5. Připojení tlakové láhve k dýchacímu přístroji je provedeno závitem G 5/8” podle ČSN EN 144-2.

6. Obličejová maska splňuje podmínky ČSN EN 136 klasifikační třídy 3 a umožňuje uchycení hlavovým křížem, síťkou nebo pomocí rychloupínačů.

7. Konstrukce dýchacího přístroje umožňuje druhý vstup a výstup pro dálkový přívod vzduchu nebo druhou obličejovou masku anebo záchrannou vyváděcí kuklu nebo ventilaci protichemického oděvu.

8. Dýchací přístroj

a) má ručně ovladatelnou přídavnou dodávku vzduchu,

b) je zhotoven z materiálů, které znemožní vznik a výboj statické elektřiny,

c) má akustické výstražné zařízení pro signalizaci minimální zásoby vzduchu podle ČSN EN 137.

9. Ovládání ventilů pro spuštění dýchacího přístroje je pro nositele oběma rukama snadno přístupné.

10. Tlakoměr pro kontrolu přetlaku v tlakové láhvi pro zjištění zásoby vzduchu je umístěn na levém ramenním popruhu v poloze umožňující kontrolu nositelem a je cejchován v MPa nebo v barech; tlakoměr má červené pole v rozsahu odpovídajícím 0 - 5 MPa (0 - 50 bar).

11. Popruhy a korpus dýchacího přístroje je vyroben z materiálů, které umožňují mokrý způsob dekontaminace při teplotě do 100 °C bez poškození; části z pórovitých materiálů jsou odepínatelné a vyměnitelné.

12. Hmotnost kompletního dýchacího přístroje s tlakovou láhví se zásobou vzduchu nejméně 1 600 l nepřesahuje 15 kg.

13. Ovládání přídavné dodávky vzduchu musí být umožněno i v ochranných rukavicích, které splňují ČSN EN 659.

1) § 4 odst. 2 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

2) Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb.
Vyhláška č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘENOSNÝCH MOTOROVÝCH STŘÍKAČEK

1. Technické podmínky přenosných motorových stříkaček jsou splněny za předpokladu, že splňují požadavky ČSN EN 14466, ČSN EN 1028-1, ČSN EN 1028-2 a dále ČSN EN a EN souvisejících.

2. Přenosné motorové stříkačky se vybavují požárními odstředivými čerpadly, která vyhovují třídění zejména v souladu s parametry specifikovanými jmenovitým výtlačným tlakem (bar) a jmenovitým průtokem čerpadla (l/min). Nachází-li se parametry požárního odstředivého čerpadla mezi popsanými hodnotami, velikost požárního čerpadla se přiřazuje k nejbližší nižší hodnotě.

I. Základní funkce přenosných motorových stříkaček

1. Konstrukce přenosných motorových stříkaček umožňuje

a) zavodnění sacího řádu z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením při sací výšce 7,5 m,

b) čerpání a dopravu vody hadicemi z vnějšího volného zdroje,

c) čerpání a dopravu vody hadicemi při napojení na vnější tlakový zdroj.

2. Sací hrdla u přenosných motorových stříkaček jsou závitová 110 mm podle ČSN 38 9409.

3. Sací a výtlačná hrdla jsou vyvedena do prostoru, ve kterém neomezují obsluhu.

4. Přenosné motorové stříkačky jsou vybaveny výtlačnými hrdly o průměru 75 mm opatřenými uzavíracími armaturami vyvedenými do dvou stran. Výška spodní hrany výtlačných hrdel je nejméně 250 mm nad zemí.

5. Konstrukce přenosných motorových stříkaček umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 8 hodin tak, aby nedošlo k překročení přípustné teploty motoru a případného převodového ústrojí k čerpadlu.

II. Požární odstředivá čerpadla

1. Požární odstředivá čerpadla jsou opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.

2. Výtlačná hrdla požárních odstředivých čerpadel včetně ovládacích armatur jsou skloněna pod vodorovnou rovinu tak, aby z nich vytekla zbylá voda.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY OCHRANNÉHO ODĚVU

Technické podmínky ochranného oděvu jsou splněny za předpokladu, že:

1. Ochranný oděv splňuje požadavky ČSN EN 469 a ČSN EN 1149-1.

2. Ochranný oděv je tvořen dvoudílným oděvem, skládajícím se z kabátu a kalhot. Překrytí kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm. Podle potřeby se k ochrannému oděvu používají oděvní doplňky.

3. Konstrukčně se ochranný oděv skládá ze svrchní vnější oděvní součásti a spodní oděvní součásti. Pokud je spodní oděvní součást odepínatelná od svrchní oděvní součásti, tvoří společně sestavu. V případě, že jsou základní bezpečnostní požadavky podle ČSN EN 469 splněny pouze pro sestavu, musí být tato informace uvedena na štítcích obou oděvních součástí.

4. Materiál svrchní vnější oděvní součásti je

a) odolný proti oděru,

b) stálobarevný,

c) trvale antistatický,

d) proveden v barvě námořnická modř.

5. V ochranném oděvu může být všitý bezpečnostní polohovací opasek certifikovaný dle požadavků ČSN EN 469 a ČSN EN 358.

6. Po odborných opravách ochranného oděvu se jeho ochranné vlastnosti nemění.

7. Ochranný oděv, svrchní vnější oděvní součást a spodní oděvní součást, lze prát ve vodě 60 °C teplé při dodržení požadavků ČSN EN 469.

8. Na vnitřní straně svrchní vnější oděvní součásti a na spodní oděvní součásti je stabilním způsobem upevněn štítek s textem v českém jazyce s údaji a se značením podle ČSN EN 340 a piktogramem podle ČSN EN 469, datumem výroby a výrobním číslem.

I. Kabát

1. Kabát je v provedení s jednořadovým zapínáním a se vsazovanými rukávy.

2. Kabát má

a) zapínání zdrhovadlem překrytým krycí částí jištěným stuhovým uzávěrem, případně stuhovým uzávěrem s kovovými karabinami; zapínání zdrhovadla je umožněno v ochranných rukavicích, které splňují požadavky ČSN EN 659,

b) nejméně dvě boční svrchní kapsy s patkou na zapnutí stuhovým uzávěrem proti vnikání mechanických nečistot a částečně i vody,

c) jednu vnitřní kapsu o rozměru 150x180 mm opatřenou zdrhovadlem nebo knoflíkem,

d) v horní levé přední části svrchní kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při prudkém předklonu, běhu a práci hasiče,

e) uzávěrky rukávů z nehořlavého úpletu s palečnicí zabraňující shrnování rukávů,

f) systém signalizující vyjmutí spodní oděvní součásti; je řešen pruhem barvy oranžové podle barevnice PANTONE 16 - 1542 PC, který pomocí stuhového uzávěru spojuje svrchní vnější oděvní součást a spodní oděvní součást.

3. Na kabátě v jeho horní pravé přední části může být přišit nesnadno hořlavý stuhový uzávěr, o rozměrech 125 × 25 mm, určený pro osobní evidenční číslo nebo jmenovku. Na kabátě je přišita část stuhového uzávěru se smyčkami.

4. Jmenovka nebo osobní evidenční číslo je z podkladového materiálu shodného se svrchní vnější oděvní součástí, našitého na část stuhového uzávěru s háčky o rozměrech 125×25 mm.

5. Jmenovku nebo osobní evidenční číslo tvoří vyšívaný rámeček o síle 2,3 mm se stuhovým uzávěrem na rubu a vyšívané jméno a příjmení nebo osobní evidenční číslo s výškou písma nejvýše 8,2 mm a šířkou písma přizpůsobenou délce jména a příjmení. Výška čísla je 15 mm. Příjmení je provedeno velkými tiskacími písmeny. Barva písma, čísel a rámečkuje zlatá č. 1189 podle barevnice MARATHON.

II. Kalhoty

1. Kalhoty mají

a) zvýšený pas a šle,

b) rozparek s překryvem a fixací zabraňující jeho rozevření při práci.

2. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

III. Reflexní značení

1. Reflexní značení tvoří nápis “HASIČI“ a reflexní pásy o nejmenší šířce 50 mm.

2. Nápis “HASIČI“ je v barvě vrchní vnější oděvní součásti v reflexním rámečku žluté barvy o rozměrech 330 × 75 mm a výška písma (bez háčku) je 60 mm, šířka písma je 12 mm. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny switzerland bold.

3. Reflexní rámeček s nápisem “HASIČI“ je umístěn na horní zádové části kabátu nad reflexním pásem.

4. Reflexní pás s parametry odpovídajícími požadavkům ČSN EN 471, se skládá ze tří pruhů v barvě žluté a stříbrné; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté a prostřední třetina barvy stříbrné. Reflexní pás je umístěn ve vodorovné linii po obvodu

a) kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění reflexního rámečku s nápisem dle bodu 3,

b) spodní části kabátu, přičemž jeho spodní okraj je ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu,

c) rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodní části rukávů, přičemž jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 140 mm od dolního okraje rukávu,

d) spodní části nohavic, přičemž jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 240 mm od dolního okraje nohavice.

IV. Doplňky ochranného oděvu

1. Pod ochranný oděv mohou být použity oděvní doplňky, které svým provedením odpovídají ČSN 80 5004, vykazují lepší nebo stejnou nehořlavost a odvod vlhkosti od těla v porovnání s tkaninami trik s dlouhými nebo krátkými rukávy podle této vyhlášky a splní požadavky podle ČSN EN 533.

2. Oděvní doplňky k ochrannému oděvu jsou používány pro zvýšení komfortu pohybu, zlepšení tepelné pohody pod ochranným oděvem, například snížením tepelného stresu, zvýšením odolnosti proti mrazu.

3. Mezi doplňky ochranného oděvu patří spodní prádlo, kterými jsou zejména nátělníky s dlouhými nebo krátkými rukávy stejného střihu jako trika s dlouhými a krátkými rukávy dle této vyhlášky, spodky a dále také prostředky pro ochranu hlavy a krku před účinky tepelného sálání.

4. Všechny tyto doplňky jsou v barevném provedení tmavě modré.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRACOVNÍHO STEJNOKROJE II

1. Pracovní stejnokroj II splňuje požadavky ČSN EN 340.

2. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy, kalhot a čepice. Podle potřeby se k pracovnímu stejnokroji II používají trika s dlouhými a krátkými rukávy a oděvní doplňky.

3. Pracovní stejnokroj II se variantně vyrábí z uvedených tkanin barvy modré podle barevnice PANTONE 19-4019. Tkaniny s obsahem aramidových vláken musí splňovat požadavky ČSN EN 533 a kompletní oděv ČSN EN 1149-1.

Materiál/ParametryBavlna
100 %
Polyester/bavlna
65 %/35 %
Aramid 100 %Aramid/viskóza FR 50
%/50 %
Vazbakepr 2/2 atlasováKepr 2/1kepr 2/1kepr 2/1
Plošná hmotnost g•m-2250 ± 7%265 ± 7%225 ± 7%260 ± 7%
Maximální rozměrová
změna v %
Os/út
2/22/22/22/2
Minimální pevnost v tahu
N
Os/út
600/400800/6001000/800800/700
Stálobarevnost na světle min. stupeň33-444
Stálobarevnost v otěru za sucha min. stupeň2-32-344
Stálobarevnost v otěru za mokra min. stupeň333 -43 -4
Stálobarevnost při praní 60 °C min. stupeň33-444
Stálobarevnost v potu min. stupeň3-43-444

4. Blůza a kalhoty jsou trvale opatřeny etiketou se jménem výrobce, velikostním značením, materiálovým složením a symboly pro ošetřování podle ČSN EN ISO 3758.

I. Blůza

1. Přední díly blůzy mají nakládaná sedla z vrchového materiálu. Náprsní kapsy jsou nakládané s patkou na zapnutí. Boční kapsy jsou všity do bočních švů. Zapínání je na zdrhovadlo překryté lištou se stuhovými uzávěry. Zadní díl je členěný od sedla dolů s protizáhyby. Rukávy jsou jednodílné, ukončené manžetou. Límec je jednodílný, pod límcem je našita spínka na stuhové uzávěry. Blůza je ukončena do pásku. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr, určený pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo. Nad pravou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr se samolepící vrstvou, určený pro hodnostní nebo funkční označení. Vzor blůzy je uveden na obr. č. 1.

Obr. č. 1 - vzor blůzy z přední a zadní strany

Obr. č. 1 - vzor blůzy z přední a zadní strany

2. Provedení blůzy

a) přední díly mají naložené rovné sedlo z vrchového materiálu. Na levém předním díle je našita léga zapínaná na 5 ks stuhových uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm. Zapínání je na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr o rozměrech 70 × 38 mm tak, že jeho střed je totožný se středem kapsy a je našit mezi patkou a sedlem. Slouží pro hodnostní označení. Na levém předním díle je našit stuhový uzávěr o rozměrech 125 × 25 mm. Je umístěn nad levou kapsou tak, že jeho střed je shodný se středem kapsy. Části stuhových uzávěrů se smyčkami jsou našity na vrchovém materiálu blůzy,

b) náprsní kapsy o rozměrech 150 × 180 mm jsou nakládané s patkou na zapínání na stuhové uzávěry. Boční kapsy jsou umístěny v bočních švech. Kapesní váčky jsou z vrchového materiálu,

c) zadní díl má nadšité sedlo a pod sedlem jsou zhotoveny záhyby směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybu je zašita,

d) přes přední a zadní díly je našité sedlo z vrchového materiálu,

e) rukávy jsou hlavicové, jednodílné, ukončené manžetou, která je přes spodní část stažena pruženkou šíře 20 mm v tunelu, 2 krát nad sebou. Na manžetě je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínce,

f) límec je jednodílný, v rožcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku je všito vložení věšáku a etikety. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Spínka se nenašívá na blůzu z materiálu bavlna/polyester,

g) dolní kraj je ukončen páskem, přes zadní díl a část předního dílu je stažen pružením,

h) všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešité speciálním strojem se současným obnitkováním. Límec, patky, lišta s pásky, přední kraje sedla a průramky jsou prošity dvoujehlovým šicím strojem.

3. Stuhový uzávěr určený pro osobní evidenční číslo má rozměry 125 × 25 mm, na části s háčky je našitý pruh látky o stejné velikosti a je shodný s vrchovým materiálem.

4. Stuhový uzávěr určený pro hodnostní nebo funkční značení má rozměry 70 × 38 mm, na části s háčky je samolepící vrstva. Barva stuhového uzávěru je modrá podle barevnice PANTONE 19-4019.

5. Na předním díle blůzy nad stuhovými uzávěry pro jméno nebo osobní evidenční číslo a hodnost je umístěn zvýrazňující pásek barvy žlutozelené fluorescentní z polyesteru o šířce 20 mm. Na blůze vyrobené ze 100% aramidu je tento pásek se sníženou hořlavostí. Tento pásek je taktéž umístěn na zádové části blůzy tak, že jeho spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem. Zvýrazňující pásek se nenašívá na blůzu ze směsového materiálu bavlna/polyester.

6. Na zádové části blůzy z tkaniny ze 100% bavlny je umístěn nápis “HASIČI“ o délce 260 mm, výšce písma (bez háčku) 60 mm, šířce písma 12 mm, provedený velkými tiskacími písmeny switzerland bold. Horní okraj nápisu je 40 mm pod sedlem. Písmo je vyrobeno metodou tepelného transferu v barvě žlutozelené fluorescentní.

7. Na zádové části blůzy z tkaniny ze 100%) aramidu a směsového materiálu aramid/viskóza FR je umístěn žlutý reflexní rámeček, jehož horní okraj je 10 mm pod sedlem, vyrobený z nesnadno hořlavého materiálu maximální délky 300 mm a šířky 75 mm. V rámečku je nápis “HASIČI“ o délce 260 mm, výšce písma (bez háčku) 60 mm, šířce písma 12 mm provedený velkými tiskacími písmeny switzerland bold v barvě vnější oděvní součásti.

II. Kalhoty

1. Přední díly kalhot mají v pase složený záhyb, boční kapsy jsou klínové. Rozparek je na zdrhovadlo nebo knoflíky. Zadní díly mají záševky. Na pravém zadním díle je umístěna jedna výpustková kapsa s patkou na zapínání. Na pravém bočním švu je umístěna nakládaná kapsa s patkou na zapínání. Pasový límec je nadšitý se 7 poutky na řemen. V dolním okraji je spínka na stuhový uzávěr. Dolní okraj je podehnutý a prošitý. Vzor kalhot je uveden na obr. č. 2.

Obr. č. 2 - vzor kalhot z přední a zadní strany

Obr. č. 2 - vzor kalhot z přední a zadní strany

2. Provedení kalhot

a) přední díly mají záhyb směřující k bočnímu švu a zadní díly mají odšité záševky,

b) boční kapsy jsou klínové, v horním a dolním kraji zpevněné uzávěrkou, a zadní kapsa je jednovýpustková s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry. Na pravém předním a zadním díle přes boční šev v místě holeně je zhotovena nakládaná kapsa s patkou do tvaru o rozměrech 180 × 190 mm zapínaná na stuhové uzávěry,

c) rozparek je na zdrhovadlo nebo na knoflíky a ukončení rozparku je zpevněné dvěma uzávěrkami,

d) pasový límec je nadšitý z vrchového materiálu, na pasovém límci jsou našita poutka na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Pasový límec je přes boky stažen pruženkou o šíři 20 mm v tunelu, 2× nad sebou a zapíná se na 2 knoflíky,

e) dolní okraj je podehnutý a prošitý strojem, u spodu kalhot je umístěna spínka na stuhový uzávěr. Spínka se nenašívá na kalhoty z materiálu bavlna/polyester,

f) v pasovém límci jsou pod sebou strojem vyšity 2 dírky.

3. U švů na vnější straně nohavic kalhot je po celé jejich délce všitá paspule barvy žlutozelené o šíři 2 až 4 mm na dvoujehlovém šicím stroji. Zvýrazňující paspuli nelze našívat na kalhoty ze směsového materiálu bavlna/polyester.

4. Opasek je z materiálu polyester o šíři 40 mm černé barvy.

5. Rychlospona je černé barvy.

6. Knoflíky průměru 16 mm se čtyřmi otvory jsou přišity v počtu

a) 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot,

b) 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí,

c) 3 knoflíků v rozparku.

7. Všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešity speciálním strojem se současným obnitkováním a zajištěny proti párání.

8. U kalhot z materiálu bavlna/polyester jsou na přední části odšité puky.

9. Kalhoty jsou opatřeny opaskem s rychlosponou nebo šlemi.

III. Čepice

1. Čepice je vyrobena z tmavě modré tkaniny, doplněná štítkem a žlutozelenými zvýrazňujícími prvky.Vzor a provedení je na obr. č. 3 a 4. Na čele je výšivka HASIČI. Tímto není dotčen postup podle zvláštního právního předpisu1) .

2. Čepice sestává ze šesti panelů sešitých k sobě rovnostehem. Tento šev je z rubové strany překryt paspuli a prošit dvoujehlou s rozpichem 10 mm. Čelní dva panely jsou z rubové strany vyztuženy podlepením - tkaninou.

3. K čepici je přišit plastový tvarovaný štítek, který je potažen stejnou tkaninou. Kšilt má šest prošití a hrana kšiltu je opatřena paspuli ze žlutozelené tkaniny.

4. Z vnitřní strany čepice je všit vyztužený černý potní pásek z bavlněné tkaniny.

5. Zapínání čepice je provedeno kovovou sponkou s oválným průvlakem na schování konce pásku. V horní části čepice, vždy uprostřed panelů, jsou kovové větrací otvory s otvorem o velikosti 4 mm.

6. Všechny kovové součástky jsou pokoveny staromosazí. Na vrchlíku čepice je plastový knoflík, který je potažen stejnou tkaninou.

7. Na čele čepice nad kšiltem je výšivka HASIČI o rozměru 58 × 16 mm, písmo GROTESK MEDIUM, provedená žlutozelenou nití. Spodek výšivky je 30 mm nad kšiltem. Výšivka je provedená na střed čela čepice.

Obr. č. 3 - vzor čepice - vrchní a boční pohled

Obr. č. 3 - vzor čepice - vrchní a boční pohled

Obr. č. 4 - vzor čepice čelní a zadní pohled

Obr. č. 4 - vzor čepice čelní a zadní pohled

IV. Kukla zimní

1. Kukla je vyrobena z oboulícní pleteniny v tmavě modré barvě dle barevnice Meixner 291. V rozvinutém tvaru kryje hlavu a krk a má otvor pro oči a krk. Ve svinutém tvaru kryje hlavu. Vzor a provedení je na obrázku č. 5.

2. Je upletena z oboulícní pleteniny s pevným začátkem z jednoho dílu úpletu. Je vystřižena do požadovaného tvaru s jedním otvorem pro oči a nos. Otvor je lemován pruhem úpletu. Švy jsou sešité na čtyřnitném stroji. Šířka švu je maximálně 8 mm. Počet stehů na 10 cm je minimálně 42.

3. Materiálové složení je 30 % vlna a 70% acryl. Síla příze je 32/2 Nm.

Obrázek č. 5 - vzor kukla zimní

Obrázek č. 5 - vzor kukla zimní

V. Doplňky pracovního stejnokroje II

Pod pracovní stejnokroj II mohou být použity kromě trik s krátkými a dlouhými rukávy dle této vyhlášky i oděvní doplňky uvedené v části IV přílohy č. 5 této vyhlášky.

1) § 43 odst. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění č. 226/2005 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY TRIKA S DLOUHÝMI RUKÁVY A TRIKA S KRÁTKÝMI RUKÁVY

Technické podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou splněny za předpokladu, že:

1. Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy svým provedením odpovídá ČSN 80 5004.

2. Stanoveným podmínkám vyhovuje triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy zařazené do 1. volby podle ČSN 80 5006.

3. Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna.

4. Okraje rukávů u trika s dlouhými rukávy a průkrčníky jsou zhotoveny z pružných lemů.

5. Počet stehů je nejméně 46 na 10 cm.

6. Švy jsou rovné, trvanlivé, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly.

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

8. U trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy se zkouší

a) hmotnostpodle ČSN 80 0863,
b) rozměry a vnější vzhledpodle ČSN 80 0864,
c) hustota stehů a pevnost, poškození a prosekání švůpodle ČSN 80 0880,
d) rozměrové změnypodle ČSN 80 0866,
e) plošná hmotnostpodle ISO 3801, nebo ČSN 80 0845,
f) stálobarevnostpodle ČSN EN ISO 105.

9. V průkrčníku trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je napevno umístěna etiketa s údaji o výrobci, velikostmi, se symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN 23 758. Označení velikosti odpovídá ČSN EN 13402-2.

10. Přípustná tolerance rozměrů trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je - 5 % od rozměrů velikostí uvedených v části I. bodě 2 a v části II. v bodě 2.

I. Triko s dlouhými rukávy

1. Triko s dlouhými rukávy splňuje tyto podmínky:

ÚpletZákladnílemy
Vazbajednolícní krytážebrová 1:1
Strojokrouhlý jednolůžkovýokrouhlý dvoulůžkový
Barvašedé meléšedé melé
Použitý materiálbavlna/viskóza min. % 60/40
bavlna/polyamid min. % 80/20
bavlna % 58/viskóza 38,5/elastan 3,5
Plošná hmotnost g • m-2180 - 8 %265 - 8 %
Rozměrová změna při mechanickém praní 60 °C po 5 cyklech- 6,5 %- 6,5 %
Stálobarevnost v mechanickém praní 60 °C44
Stálobarevnost
v potu alkalickém44
v potu kyselém44
Suchý otěr44
Mokrý otěr44

2. Rozměry trika s dlouhými rukávy odpovídají následujícím velikostem

Označení velikosti88 - 9296 - 100104 - 108112 - 116120 - 124
Velikost - kód44 - 4648 - 5052 - 5456 - 5860 - 62
A prsní šířka5256606468
B celková délka7474767678
C délka rukávu6060626264
D podpažní šířka rukávu2627282930
E šířka náramenice18,519,520,521,522,5

3. Vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 1.

II. Triko s krátkými rukávy

1. Triko s krátkými rukávy splňuje tyto podmínky:

ÚpletZákladnílemy
Vazbajednolícní krytážebrová 1:1
Strojokrouhlý jednolůžkovýokrouhlý dvoulůžkový
Barvašedé meléšedé melé
Použitý materiálbavlna/viskóza min. % 60/40
bavlna/polyamid min. % 80/20
bavlna % 58/viskóza 38,5/elastan 3,5
Plošná hmotnost g • m-2140 ± 8 %200 ± 8 %
Maximální rozměrová změna při mechanickém praní 60 °C po 5 cyklech- 6,5 %- 6,5 %
Stálobarevnost při mechanickém praní 60 °C44
Stálobarevnost v potu alkalickém44
v potu kyselém44
Suchý otěr44
Mokrý otěr44

2. Rozměry trika s krátkými rukávy odpovídají následujícím velikostem

Označení velikosti88 - 9296 - 100104 - 108112 - 116120 - 124
Velikost - kód44 - 4648 - 5052 - 5456 - 5860 - 62
A prsní šířka5256606468
B celková délka7474767678
C délka rukávu2020212122
D podpažní šířka rukávu2627282930
E šířka náramenice18,519,520,521,522,5

3. Vzor trika s krátkými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 2.

Obr. č. 1 - vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry

Obr. č. 2 - vzor trika s krátkými rukávy s rozměry

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

Technické podmínky pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů

Technické podmínky pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů jsou splněny za předpokladu, že:

1. Pulovr s dlouhými rukávy a pulovr bez rukávů odpovídá ČSN 80 5004.

2. Změna rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů po pětinásobném mechanickém praní při 30 °C není větší než ± 5 %.

3. Přípustná tolerance rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů je ± 5 % od rozměrů příslušné velikosti.

4. Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna.

5. Počet stehů je minimálně 46 na 100 mm.

6. Švy jsou rovné, trvanlivé s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly.

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání zatažením nití do švů.

8. Do bočního švu pulovru s dlouhým rukávem a pulovru bez rukávů je všita etiketa s údaji o výrobci, velikostmi, symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN 23 758.

9. U pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů se zkoušejí

a) hmotnostpodle ČSN 80 0863,
b) rozměry a vnější vzhledpodle ČSN 80 0864,
c) hustota stehů a pevnost, poškození a prosekání švůpodle ČSN 80 0880,
d) rozměrové změnypodle ČSN 80 0866,
e) materiálové složenípodle ČSN 80 0067,
f) plošná hmotnostpodle ISO 3801, nebo ČSN 80 0845,
g) stálobarevnostpodle ČSN EN ISO 105.

I. Pulovr s dlouhými rukávy

1. Pletený pulovr s dlouhými rukávy, v provedení pánském a dámském, má látkové zesílení na rukávech a ramenou. Na levé straně předního dílu je umístěna kapsa se stuhovým uzávěrem určeným pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo. Na pravé straně předního dílu je přišita část stuhového uzávěru se samolepící vrstvou určená pro hodnostní nebo funkční značení.

2. Materiál a parametry pulovru s dlouhými rukávy

a) úplet 30 % vlna/70 % akryl, tloušťka příze: Nm 28/2,

b) plochý pletací stroj s dělením "10",

c) perlový chyt, začátek patent 1:1 (výška patentu 130 mm, po ohnutí a přiřetízkování na řetízkovacím stroji je výsledná výška 65 mm),

d) patent krčního výstřihu 1:1 (vysoký 50 mm) z obou stran volný řádek pro přiřetízkování na kruhovém řetízkovacím stroji, výsledná výška patentu je 25 mm,

e) barva úpletu námořnická modř (dle barevnice katalogu MEIXNER barva č. M 291),

f) stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,

g) stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,

h) stálobarevnost při mechanickém praní 30 °C je 3-4,

i) stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,

j) stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5.

3. Materiál a parametry kapsy a látkového zesílení

a) 65 % polyester, 35 % bavlna,

b) úprava SILITEX, sanforizovaný,

c) vazba kepr 2/1,

d) dostava cm-1os/út 32,0/19,0,

e) minimální plošná hmotnost je 265 g • m-2,

f) maximální rozměrová změna v % os/út je -3/-1,

g) minimální pevnost v N os/út 1 000/950,

h) stálobarevnost na světle (Xenotest) je 4-5,

i) stálobarevnost v chemickém čištění je 4/3-4,

j) barva modrá, podle barevnice PANTONE 19 4019.

4. Stuhový uzávěr použitý na jmenovku nebo osobní evidenční číslo má rozměry 125 × 25 mm a je barvy shodné s barvou tkaniny. Na části s háčky je našitý pruh látky stejného rozměru jako jmenovka nebo osobní evidenční číslo a je totožný s materiálem látkového zesílení. Část se smyčkami se našívá na patku kapsy.

5. Stuhový uzávěr použitý na hodnostní nebo funkční označení má rozměry 70 × 38 mm a je barvy modré dle barevnice PANTONE 19 4019, na části s háčky je samolepící vrstva. Část se smyčkami je našita na pravou přední část pulovru tak, že osa hodnostního nebo funkčního označení je shodná s levým okrajem ramenního látkového zesílení na pravé straně.

6. Ramenní švy pulovru s dlouhými rukávy jsou sešity čtyřnitkovými obnitkovacími stehy.

7. U pulovru s dlouhými rukávy jsou okraje patentu v těle a v rukávech ohnuty a přiřetízkovány na řetízkovacím stroji.

8. Rozměry pánského pulovru s dlouhými rukávy odpovídají těmto velikostem:

Velikost464850525456586062
A prsní šířka525456586062626668
B celková délka pro výšku postavy 176 cm636365656567676767
B celková délka pro výšku postavy 188 cm676769696971717175
B celková délka pro výšku postavy 194 cm707072727274747478
C délka rukávu646465656566666667

9. Rozměry dámského pulovru s dlouhými rukávy odpovídají těmto velikostem:

Velikost4244464850525456
A prsní šířka4547495153555759
B celková délka pro výšku postavy 168 cm6263636365656565
B celková délka pro výšku postavy 174 cm6667676769696969
C délka rukávu5858595959606060

10. Rozměry pánského pulovru s dlouhými rukávy a rozměry dámského pulovru s dlouhými rukávy pro netypovou postavu se řeší individuálně.

11. Rozměry a tvar kapsy jsou uvedeny na obr. č. 1.

12. Rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení ramen jsou uvedeny na obr. č. 2.

13. Rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení ramen jsou uvedeny na obr. č. 3.

14. Rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení rukávů jsou uvedeny na obr. č. 4.

15. Rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení rukávů jsou uvedeny na obr. č. 5.

16. Osové umístění hodnostního nebo funkčního značení a kapsy je uvedeno na obr. č. 6.

17. Rozměrové parametry pulovru s dlouhými rukávy jsou uvedeny na obr. č. 7.

II. Pulovr bez rukávů

1. Pletený pulovr bez rukávů s krčním výstřihem do "V" je v provedení pánském a dámském.

2. Materiál a parametry pulovru bez rukávů

a) materiál úpletu 30 % vlna/70 % akryl, tloušťka příze: Nm 28/2.

b) plochý pletací stroj s dělením "12",

c) oboulícní úplet začátek patent 2:1 vysoký 85 mm, ve spodním okraji patentu je zapletena gumička,

d) patent krčního výstřihu a průramků je lemován dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm. Dutinka je určena pro řetízkování na kruhovém řetízkovacím stroji, fixace je provedena propařením párou jednolícního úpletu včetně přípravy s patentem,

e) barva úpletu námořnická modř, podle barevnice katalogu MEIXNER barva č. M 291,

f) stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,

g) stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,

h) stálobarevnost při mechanickém praní 30 °C je 3-4,

i) stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,

j) stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5.

3. Ramenní švy jsou sešity pomocí zajišťovacího proužku čtyřnitkovými obnitkovacími stehy.

4. Oba průramky jsou ořetízkovány dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm, obvod podle střihů jednotlivých velikostí.

5. Průkrčník je ořetízkován dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm, obvod průkrčníku je podle střihů jednotlivých velikostí.

6. Rozměry pánského pulovru bez rukávů odpovídají těmto velikostem:

Velikost464850525456586062
A prsní šířka525456586062626668
B celková délka pro výšku postavy 176 cm636365656567676767
B celková délka pro výšku postavy 188 cm676769696971717175
B celková délka pro výšku postavy 194 cm707072727274747478

7. Rozměry dámského pulovru bez rukávů odpovídají těmto velikostem:

Velikost4244464850525456
A prsní šířka4547495153555759
B celková délka pro výšku postavy 168 cm6263636365656565
B celková délka pro výšku postavy 174 cm6667676769696969

8. Rozměry pánského a dámského pulovru bez rukávů pro netypovou postavu se řeší individuálně.

9. Rozměrové parametry pulovrů bez rukávů jsou uvedeny na obr. č. 8.

Obr. č. 1 - rozměry a tvar kapsy

Obr. č. 2 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení ramen

AB = 134 mm; AC = 210 mm; CD = 140 mm; BD = 175 mm

Obr. č. 3 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení ramen

AB = 163 mm; AC = 190 mm; CD = 175 mm; BD = 150 mm

Obr. č. 4 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení rukávů

AB = 80 mm; AC = 305 mm; CD = 25 mm; DE = 70 mm; BE = 325 mm

Obr. č. 5 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení rukávů

AB = 104 mm; AC = 335 mm; CD = 110 mm; DE = 50 mm; BE = 270 mm

Obr. č. 6 - osové umístění hodnostního nebo funkčního značení a kapsy

Obr. č. 7 - rozměrové parametry pulovru s dlouhými rukávy

Obr. č. 8 - rozměrové parametry pulovru bez rukávů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY OCHRANNÉHO ODĚVU PRO LIKVIDACI POŽÁRŮ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

1. Technické podmínky ochranného oděvu pro likvidaci požárů ve venkovním prostředí jsou splněny za předpokladu, že ochranný oděv splňuje požadavky ČSN EN 15614, ČSN EN 531, ČSN EN 1149-5 a ČSN EN 340.

2. Další technické podmínky pro střih a provedení jednovrstvého ochranného oděvu pro likvidaci požárů ve venkovním prostředí podle bodu 1 (dále jen „jednovrstvý ochranný oděv“), který se skládá z blůzy a kalhot, uvedené v této příloze platí v případě jeho použití příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky a členy jednotek dobrovolných hasičů obcí, pro zajištění jejich jednotného vzhledu a k jejich identifikaci na místě zásahu.

I. Blůza

1. Blůza je volného střihu, nepodšitá, zapínaná na zdrhovadlo kryté légou až do límce. Přední a zadní díly jsou členěny tvarovaným sedlem. Rukávy jsou dvoudílné hlavicové ukončené pružnou manžetou se spínadlem. Rukávy mají našitou ve dvou úrovních reflexní pásku. Límec je tvarovaný. Reflexní páska je našitá po obvodě hrudní části kabátu a od délky blůzy ve vzdálenosti 5 cm.

2. Přední díly jsou členěny zdvojeným tvarovaným sedlem a prostřižené v pase. Ve spodní části prostřižení je všitá šikmá kapsa s patkou a poutkem pro lepší otevření kapes. Na pravé hrudní části předního dílu je našita poloměchová kapsa s patkou a poutkem pro lepší otevření patky, 20 mm nad patkou je našitá smyčková část stuhového uzávěru 70 × 38 mm pro hodnostní značení. Na levé hrudní části předního dílu je našita měchová kapsa na radiostanici s patkou a poutkem pro lepší otevření patky. V obou hradních patkách je poutko pro zajištění kapsy.

3. Zadní díl je členěný zdvojeným tvarovaným sedlem. Průramky zadního dílu mají vypracované golfové záhyby kopírující tvar průramku. V pasové části je našitý tunel z lícní strany šíře 40 mm s provlečenou pruženkou šíře 30 mm. Ve vzdálenosti 50 mm nad reflexní páskou je tepelně zafixovaný negativní reflexní nápis HASIČI - žluté barvy. Zadní díl je tvarovaný, prodloužený o 40 mm. Ve středu zadního průkrčníku je všité zavěšovací poutko délky 80 mm.

4. Rukávy jsou dvoudílné, ukončené do manžety, z části stažené pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách, doplněné spínadlem šíře 50 mm, zapínaným na háčkovou část stuhového uzávěru 50 × 25 mm. Pod spínadlem je smyčková část stuhového uzávěru 70 × 25 mm, s možností regulace dolní šířky rukávu. Loketní část je tvarovaná odšitými záševky pro lepší pohyblivost. Spodní část rukávu u průramku je mírně upravená tvarováním do výšky, umožňující lepší pohyb při zvedání rukou. Horní reflexní páska má umístění navazující na reflexní pásku na hrudi. Spodní reflexní páska je umístěna 150 mm od spodní hrany rukávu.

5. Provedení kapes:

a) kapsa hrudní poloměchová pravá 1 ks - rozměr 160 × 180 × 40 mm, rozměry háčkové části stuhového uzávěru 160 × 25 mm - 1 ks, reflexní páska našitá přes kapsu v návaznosti na přední díl,

b) kapsa hrudní měchová levá 1 ks - rozměr 160 × 75 × 40 mm, rozměry háčkové části stuhového uzávěru 40 × 38 mm - 1 ks, reflexní páska našitá přes kapsu v návaznosti na přední díl, pruženka šíře 10 mm všitá v horní části kapsy,

c) kapsa spodní boční šikmá 2 ks - rozměr 180 × 180 mm, rozměry háčkové části stuhového uzávěru 50 × 25 mm - 2 × 2 ks,

d) v pravé kapse je všité poutko s kovovým polokroužkem pro zavěšení rukavic.

6. Provedení patek:

a) patka hrudní pravá s poutkem 1 ks - rozměr 180 × 70 mm, rozměry smyčkové části stuhového uzávěru 50 × 25 mm - 2 ks,

b) patka hrudní levá s poutkem 1 ks - rozměr 95 × 85 mm, rozměry smyčkové části stuhového uzávěru 70 × 38 mm - 1 ks,

c) patka spodní boční šikmá s poutkem 2 ks - rozměr 200 × 50 mm, rozměry smyčkové části stuhového uzávěru 50 × 25 mm - 2 × 2 ks.

7. Límec je stojatého tvaru s mírným vytvarováním pro lepší položení límce při otevření zdrhovadla a ohnutí límce. Přední délka límce je 100 mm, ve středu límce je 80 mm.

8. Přední zapínání je provedeno na zdrhovadlo spirálového typu, dělitelné, sahající do konce stojatého límce. Zdrhovadlo je kryté légou šíře 70 mm, sahající po celé délce předního dílu. Léga je zapínaná na stuhový uzávěr po celé délce, pouze v místech všitého límce s přerušením 20 mm. Léga má našitou reflexní pásku podle umístění na blůze v hrudní i spodní části blůzy. Pod zdrhovadlem je našito podložení.

9. Dolní okraj blůzy je v předních dílech se záložkami, 2 × podehnutý, prošitý v šíři 20 mm, navazující na zadní část. Zadní část je vytvarovaná do maximální hloubky 40 mm.

10. Reflexní páska je našitá na předních dílech 50 mm od okraje podehnuté délky a pokračuje v rovině přes zadní díl k druhému přednímu dílu.

11. Zpracování blůzy je provedeno tak, že všechny švy včetně nakládaných kapes jsou zajištěny proti třepení obnitkováním. Švy, patky jsou prošity na dvou jehlovém šicím stroji. Začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm. Počet stehů na 10 mm strojového šití je 3,5 - 4 stehy. Stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím. Šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů. Všechna namáhaná místa jako jsou kapsy, patky jsou zpevněny uzávěrkami. Stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy. Konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

12. Na blůze v její horní pravé přední části nad kapsou může být přišit nesnadno hořlavý stuhový uzávěr, o rozměrech 70 × 38 mm, určený pro funkční nebo hodnostní označení nositele oděvu. Na blůze je přišita část stuhového uzávěru se smyčkami.

13. Funkční nebo hodnostní označení je z podkladového materiálu, shodného se svrchní vnější oděvní součástí, našité na část stuhového uzávěru s háčky o rozměrech 70 × 38 mm.

14. Funkční nebo hodnostní označení tvoří vyšívaný rámeček o síle 2,3 mm se stuhovým uzávěrem na rubu a vyšívané funkční nebo hodnostní označení.

15. Blůza je střihově řešena podle obrázku č. 1.

16. Hradní kapsy blůzy jsou střihově řešeny podle obrázku č. 2.

Obrázek č. 1

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 2

II. Kalhoty

1. Kalhoty jsou dlouhé, nepodšité, volného střihu, se zvýšeným pasem, poutky pro opasek a šle. Na pravém bočním švu je našitá poloměchová kapsa, krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Kapsa je umístěná od pasového kraje 360 mm. Kromě prostřižení předního dílu ve stehenní části mají kalhoty všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku.

2. Přední díly mají zesílení v kolenní části (bez výztuže), prostřižené a tvarované ve stehenní části. Rozparek kalhot je zapínán na zdrhovadlo kryté légou.

3. Dvě šikmé kapsy jsou jednovýpustkové se zdrhovadlem délky 180 mm, umístěné 100 mm od horní hrany pasu.

4. Zadní díly jsou rovné s odšitými pasovými záševky. Zadní díl není prostřižený. Pruženka v pase je všitá od poutka předního dílu k záševku zadního dílu. Ve spodní části mají našité spínadlo délky 125 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr.

5. Nohavice mají našitou reflexní pásku pod kolenním zesílením. Spojení reflexních pásek při sešití navazují přesně na sebe.

6. Pasový límec je zvýšený, s podšitím 60 mm, přes boční šev stažený 2 × pruženkou šíře 20 mm.

7. Poutka na opasek a šle jsou minimální šíře 40 mm se zapínáním v rubní straně kalhot na stuhový uzávěr. V rubní straně je na pásku našitá smyčková část stuhového uzávěru 40 × 50 mm. Průchodnost poutek na opasek je 50-60 mm. Pasový límec je v přední části zapínán na kovový drak.

8. Poutka na opasek a šle mají 10 mm od přehnuté zažehlené strany našitou háčkovou část stuhového uzávěru 40 × 50 mm. Kalhoty mají v pasové části 4 poutka.

9. Šle jsou nastavitelné, odnímatelné, zhotovené ze 40 mm pruženky. V přední části je pruženka provlečená v průvlečné sponě černé barvy šíře 40 mm, pro možnost nastavení délky šlí. Pro přichycení šlí do poutek kalhot mají šle plastové oválné spony černé barvy. Proti padání šlí z ramen jsou šle v zadní části jištěné plastovou křížovou sponou černé barvy šíře 45 mm.

10. Kapsa boční poloměchová - rozměr 190 × 200 × 40 mm, rozměry háčkové části stuhového uzávěru 50 × 25 mm - 2 ks.

11. Patka boční s poutkem - rozměr 210 × 75 mm, rozměry smyčkové části stuhového uzávěru 50 × 25 mm - 2 ks.

12. Dolní okraj nohavic je 2 × podehnutý se záložkou 30 mm. V záložce je provlečená tkanice černé barvy na stažení, s plochou brzdičkou černé barvy uvnitř krokového švu. Brzdička s provlečenou tkanicí je přišitá poutkem na krokový šev.

13. Zpracování kalhot je provedeno tak, že všechny švy včetně nakládaných kapes jsou zajištěny proti třepení obnitkováním. Švy jsou prošity na dvou jehlovém šicím stroji. Začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm. Počet stehů na 10 mm strojového šití je 3,5 - 4 stehy. Stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím. Šití nebo ozdobné prošití nezpůsobují stažení nebo vrásnění švů. Všechna namáhaná místa jako jsou kapsy, patky a poutka jsou zpevněny uzávěrkami. Stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek. Konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

14. Kalhoty jsou střihově řešeny podle obrázku č. 3.

15. Boční kapsa kalhot je střihově řešena podle obrázku č. 4.

Obrázek č. 3

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4

Obrázek č. 4

III. Materiály jednovrstvého ochranného oděvu

1. Materiály pro výrobu jednovrstvého ochranného oděvu jsou následující:

a) vrchový materiál - vhodné materiálové složení je například 93 % meta-aramid, 5 % para-aramid, 2 % antistatické vlákno, hmotnost 220 g/m2, nebo materiál obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností, barva tmavě modrá podle barevnice RAL 5004,

b) nápadný materiál - šíře 50 mm, barva žlutá s kombinovanými vlastnostmi,

c) nápis HASIČI - nápadný, barva žlutá, kombinovaný materiál, negativní, rozměr rámečku 290 × 75 mm, velikost písma 260 × 55 mm bez háčku, s háčkem 63 mm, typ písma Switzerland CE,

d) stuhový uzávěr - s nehořlavou úpravou, šíře 25 mm, 38 mm, 50 mm, barva černá,

e) zdrhovadlo pro přední zapínání blůzy - dělitelné, spirálové, se sníženou hořlavostí, barva černá,

f) zdrhovadla do kapes kalhot - nedělitelné, spirálové, se sníženou hořlavostí, barva černá, délka 18 cm - 2 ks,

g) zdrhovadla do rozparku kalhot - nedělitelné, spirálové, se sníženou hořlavostí, barva černá - 1 ks,

h) šicí nitě - například 100 % aramid, nebo materiál obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností, barva černá a režná pro našívání nápadného materiálu.

2. Použitý základní materiál pro výrobu jednovrstvého ochranného oděvu splňuje požadavky z hlediska:

a) zdravotní nezávadnosti1),

b) stálobarevnosti2),

c) odolnosti proti žmolkování3),

d) odolnosti proti povrchovému smáčení4),

e) odolnosti proti průniku kapalných chemikálií5),

f) odolnosti v oděru6).

IV. Značení jednovrstvého ochranného oděvu

Blůza je označena našitou etiketou na vnitřním pravém předním dílu pod hrudní kapsou. Kalhoty jsou označené našitou etiketou na levém spodním kapesním váčku. Etikety obsahují údaje podle ČSN EN 340.

1) například podle ČSN EN ISO 3071, ČSN ENISO 105-E04,ČSN EN 14362 a ČSN EN ISO 14184

2) například podle ČSN EN ISO 105

3) například podle ČSN EN ISO 12945

4) například podle ČSN EN 24920

5) například podle ČSN EN ISO 6530

6) například podle ČSN EN ISO 12947

Přesunout nahoru