Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 253/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

Částka 84/1999
Platnost od 12.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.01.2001 (444/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

253

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 3. listopadu 1999

o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 21 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:


§ 1

Prvky nálepky

(1) Na přední straně nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen "přední strana nálepky") a na zadní straně nálepky viditelné z vnější strany vozidla (dále jen "zadní strana nálepky") jsou následující prvky:

a) rastrované symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" ve tvaru stanoveném zvláštním právním předpisem,1)

b) celoplošná ochranná perforace,

c) údaj o hmotnosti vozidla, pro které je nálepka určena,

d) rok platnosti vyjádřený číslem označujícím příslušný rok platnosti,

e) doba platnosti, která je u ročních nálepek označena písmenem R, u měsíčních písmenem M a u desetidenních písmenem D,

f) po obvodu spodní části nálepky s platností na jeden kalendářní měsíc číslice 1 až 12 pro vyznačení její platnosti v příslušném měsíci,

g) po obvodu horní části nálepky s platností na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku její platnosti a po obvodu dolní části nálepky číslice 1 až 12 pro vyznačení platnosti nálepky v příslušném měsíci,

h) holografický prvek,

i) vyznačený prostor pro zápis státní poznávací značky na přední straně nálepky.

(2) Dolní část nálepky je na přední straně nálepky opatřena vyznačeným prostorem pro vyplnění státní poznávací značky a nápisem SPZ pod ním.

(3) Přední strana nálepky i zadní strana nálepky je doplněna holografickým prvkem, který je na přední straně nálepky přetištěný dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem.

(4) Jde-li o motorová vozidla používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz tohoto motorového vozidla, je na přední a zadní straně nálepky prvek podle odstavce 1 písm. c) nahrazen symbolem označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou, a to ve tvaru stanoveném zvláštním předpisem.2) Ostatní prvky nálepky jsou shodné s prvky nálepky platné na období jednoho kalendářního roku pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny.

(5) K ochraně před paděláním nálepka obsahuje ochranné prvky.

§ 2

Rozměry a tvar nálepky

Nálepka má tvar nepravidelného symetrického šestiúhelníku se zaoblenými rohy o poloměru 4 mm. Vnější rozměry jsou 61 x 61 mm se dvěma zkrácenými rohy. Vzdálenost mezi protilehlými stranami ve vodorovném a svislém směru je 61 mm.

§ 3

Plošné řešení nálepky

(1) Symbol dopravní značky "Dálnice" je 8,5 mm vysoký a 7 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 18,5 mm, od horního okraje 20,5 mm. Vzdálenost od levého okraje rámečku je 28 mm a od pravého okraje 13 mm.

(2) Symbol dopravní značky "Silnice pro motorová vozidla" je 8,5 mm vysoký a 7 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 18,5 mm, od horního okraje 20,5 mm. Vzdálenost od levého okraje rámečku je 37,5 mm a od pravého okraje 3 mm.

(3) Vzdálenost mezi symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" je 2 mm.

(4) Údaj o hmotnosti vozidla

a) "vozidlo do 3,5 tuny", nebo

b) "vozidlo nad 3,5 do 12 tun", nebo

c) "vozidlo nad 12 tun"

je umístěn ve dvou řádcích na přední straně nálepky vlevo pod holografickým prvkem, na zadní straně nálepky je umístěn vpravo pod holografickým prvkem. Vzdálenost spodního účaří textu od spodního okraje rámečku je 14 mm, vzdálenost horního účaří textu od horního okraje rámečku je 26,5 mm. Výška písma je 2,5 mm.

(5) Vyznačený prostor k vyplnění státní poznávací značky je široký 34 mm, vysoký 5 mm a je umístěn na přední straně nálepky. Jeho horní část je ve vzdálenosti 36 mm od horního okraje rámečku, dolní část je ve vzdálenosti 6 mm od dolního okraje rámečku. Pod vyznačeným prostorem je nápis "SPZ" umístěný v pravé části nálepky. Výška písma je 2 mm. Platná nálepka obsahuje i údaj o státní poznávací značce, který se vyplní tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, např. plnicím perem, propisovací tužkou.

(6) Rok platnosti vyjádřený číslem označujícím příslušný rok platnosti má 7 mm vysoké číslice, které jsou umístěny v pravé horní části přední strany nálepky a v levé horní části zadní strany nálepky. Spodní okraj číslic je vzdálen 29 mm od spodního okraje rámečku nálepky. Číslice nul se částečně překrývají.

(7) Platnost je vyznačena u nálepky:

a) na jeden kalendářní rok písmenem "R" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části, na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm,

b) na jeden kalendářní měsíc písmenem "M" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části, na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm,

c) na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů písmenem "D" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části a na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm.

(8) Holografický prvek je umístěn na přední straně nálepky v levé horní části a na zadní straně nálepky v pravé horní části. Tvar holografického prvku je odlišný podle hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 4.

(9) Dvoupísmenná série je vysoká 2,6 mm, šestimístné pořadové číslo je vysoké 3 mm a jsou umístěny na přední straně nálepky přes holografický prvek. Série je uvedena pod pořadovým číslem umístěným na středové ose holografického prvku.

(10) U nálepek s roční platností jsou na přední straně samolepicí fólie v levém dolním rohu uvedeny dvoupísmenná série vysoká 3,5 mm a pořadové šestimístné číslo vysoké 3 mm. Na zadní straně nosiče uvedené fólie je pod informačním textem vymezen prostor pro zápis státní poznávací značky.

§ 4

Barevné provedení nálepky

Barvy prvků nálepky uvedených v § 1 odst. 1 až 5 a v § 3 odst. 5 a 7 musí být voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pokud jde o barvy podkladu nálepky, použije se u jedné z barev ochranný irisový přechod odstínů. U nálepek je použita jako základní podkladová barva pro vozidla o celkové hmotnosti:

a) do 3,5 tuny modrá,

b) nad 3,5 tuny do 12 tun červenofialová,

c) nad 12 tun zelená.

§ 5

Evidence nálepek a zacházení s nimi

(1) Nálepky se evidují podle sérií označených velkými písmeny a šestimístnými pořadovými čísly. Odděleně se evidují nálepky podle hmotnostních kategorií vozidel, podle doby platnosti nálepek, podle přijatých, prodaných a vydaných nálepek. Nálepky se u prodejce evidují jako ceniny podle zvláštního předpisu.3)

(2) Zvlášť se evidují poškozené, vyměněné či jinak nepoužitelné nálepky.

(3) Právnická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s prodejem nálepek vede evidenci nálepek podle odstavce 1 a předává je k distribuci a prodeji na základě předávacího protokolu.

(4) Platnost měsíčních a desetidenních nálepek vyznačuje prodejce děrováním.

§ 6

Výměna nálepek z důvodu poškození motorového vozidla s nalepenou nálepkou

(1) Poškozené nálepky se vyměňují při poškození motorového vozidla v důsledku dopravní nehody.4) Nálepky sejmuté z poškozeného motorového vozidla vyměňují vybrané pobočky České pošty, s. p., uvedené v příloze, na základě řádně vyplněné žádosti. K žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, že nežádal o náhradu poškozené nálepky pojišťovnu a kopii protokolu (záznamu) Policie České republiky o dopravní nehodě.

(2) Výměna nálepky je možná, pokud na vyměňované nálepce, kterou žadatel předává nalepenou na průhledné fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, je zachována dvoupísmenná série a nejméně tři číslice z šestimístného pořadového čísla nálepky.

(3) Vyměňovat lze pouze nálepky s platností na jeden kalendářní rok.

(4) V případě, že za nálepku poskytla náhradu pojišťovna, náhradní nálepka se neposkytne.

§ 7

Platnost nálepek vzoru 1999 prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic, vydaných podle dosavadního předpisu, není do 31. ledna 2000 dotčena.


§ 8

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

2. Vyhláška č. 260/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Dopravní značky "Dálnice" (č. D 14a) a "Silnice pro motorová vozidla" (č. D 15a) uvedené v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

2) Symbol 02 uvedený v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

4) § 2 bod 3 a § 38 odst. 3 vyhlášky č. 99/1989 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 253/1999 Sb.

SEZNAM POŠT ZAJIŠŤUJÍCÍCH VÝMĚNU DÁLNIČNÍCH NÁLEPEK

OZ PRAHA
Obvod Praha - střed
PoštaPraha 1, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Praha 2, Moravská 9, 120 00 Praha 2
Praha 3, Olšanská 9, 130 00 Praha 3
Obvod Praha - jih
PoštaPraha 4, Na Strži 42, 140 00 Praha 4-Krč
Praha 411, Durychova 972, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Praha 412, Plovdivská 3406, 143 00 Praha 4 - Modřany
Praha 415, Mikulova 18/2118, 149 00 Praha 4 - Háje
Praha 10, Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Praha 101, Sportovní 22, 150 00 Praha 10 - Vršovice
Obvod Praha - západ
PoštaPraha 5, Presslova 12, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Praha 52, Hilmarova 791, 152 00 Praha 5 - Barrandov
Praha 515, Hábova 1516, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Praha 6, Kafkova 19, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Praha 616, Na Petřinách 42, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Praha 7, Milady Horákové 81, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Obvod Praha - sever
PoštaPraha 8, Sokolovská 143, 180 00 Praha 8 - Libeň
Praha 81, Lodžská 598, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Praha 9, Mimoňská 113/407, 190 00 Praha 9 - Prosek
Praha 98, Cíglerova 1139, 198 00 Praha 9 - Kyje

Oblastní závod (dále jen „OZ“) Praha celkem 19 pošt

OZ STŘEDNÍ ČECHY
Obvod Benešov
PoštaŘíčany u Prahy, Masarykovo nám. 62, 251 01
Benešov u Prahy, Poštovní 478, 256 01
Vlašim, Blanická 1108, 258 01
Mnichovice, Pražská 325, 251 64
Votice, Nerudova 21, 259 01
Obvod Nymburk
PoštaNymburk 1, nám. Přemyslovců 127, 288 01
Nymburk 2, Bezručova 362, 288 02
Přerov nad Labem, č.p. 300, 289 16
Sadská 1, Pražská 534, 289 12
Poděbrady, Jiráskova 740, 290 01
Brandýs nad Labem 1, Riegrova 630, 250 01
Zdiby, Veltěž č.p. 54, 250 66
Obvod Beroun
PoštaBeroun 1, Kostelní 121, 266 01
Hořovice, Pražská ul., 268 01
Jílové u Prahy, Pražská 57, 254 01
Roztoky u Prahy, Tyršovo nám. 380, 252 63
Průhonice, Hlavní 197, 252 43
Řevnice, Mníšecká 1060, 252 30
Hostivice, nám. J. Husa 59, 253 01
Obvod Kladno
PoštaKladno 1, Poštovní náměstí 2357, 272 01
Kladno 4, Petrohradská 3112, 272 04
Slaný 1, Masarykovo nám. 1004, 274 01
Velvary, nám. krále Vladislava 219, 273 24
Rakovník 1, Husovo nám. 21, 269 01
Křivoklát, č.p. 142, 270 23
PoštaNové Strašecí, Školní 119, 271 01
Obvod Kolín
PoštaKolín 2, Pod hroby 541, 280 02
Český Brod, Arnošta z Pardubic 45, 282 01
Kostelec nad Černými lesy, Pražská 455, 281 63
Kutná Hora 1, Masarykova 148, 284 01
Čáslav, Masarykova 204, 286 01
Zruč nad Sázavou 1, Tomáše Bati 597, 285 22
Uhlířské Janovice, Komenského 400, 285 01
Obvod Mladá Boleslav
PoštaMladá Boleslav 1, Komenského nám. 95, 293 01
Mladá Boleslav 3, V. Klementa 882, 293 03
Benátky nad Jizerou 1, Husovo nám. 41, 294 71
Brodce nad Jizerou, Dobrovická 58, 294 73
Mnichovo Hradiště, nám. T.G. Masaryka 239, 295 01
Mělník 1, Tyršova 100, 276 01
Kralupy nad Vltavou 1, Nerudova 880, 278 01
Neratovice 1, Mládežnická 1353, 277 11
Obvod Příbram
PoštaPříbram 1, G. Tesaříka 179, 261 01
Příbram 2, náměstí 305, 261 02 Příbram VII
Sedlčany, Nádražní 106, 264 01
Rožmitál pod Třemšínem, č.p. 24, 262 42
Dobříš 1, č.p. 536, 263 01

OZ Střední Čechy celkem 46 pošt

OZ JIŽNÍ ČECHY
Obvod České Budějovice
PoštaČeské Budějovice 1, Senovážné nám. 1, 370 01
České Budějovice 4, Pražská 69, 370 04
České Budějovice 5, A. Barcala 32, 370 05
Týn nad Vltavou 1, Sakařova 757, 375 01
Trhové Sviny, Bezručova 1000, 374 01
Český Krumlov 1, Latrán 193, 381 01
Kaplice 1, Tržní 86, 382 41
Obvod Jindřichův Hradec
PoštaJindřichův Hradec 1, Klášterská 129/II, 377 01
Třeboň, Seifertova 588, 370 01
Dačice, Gothova 71/I, 380 01
Pelhřimov 1, Příkopy 1889, 393 01
Humpolec, Havlíčkovo nám. 839, 396 01
Pacov, Španovského 316, 395 01
Kamenice nad Lipou, Táborská 136, 394 70
České Velenice, Revoluční 206, 378 10
Obvod Strakonice
PoštaStrakonice 1, Podskalská 601, 386 01
Vodňany, Kampánova 591, 389 01
Blatná, T. G. Masaryka 293, 388 01
Prachatice, Pivovarská 284, 383 01
Vimperk, 1. máje 195, 385 01
Obvod Tábor
PoštaTábor 2, U Bechyňské dráhy 2926, 390 02
Bechyně, nám. T.G. Masaryka 147, 391 65
Soběslav, E.Beneše 286/II, 392 01
Písek 1, Žižkovo nám. 270, 397 01
PoštaMilevsko 1, Komenského 1190, 399 01
Protivín, Masarykovo nám. 32, 398 11
Veselí nad Lužnicí 1, ul. Čs. armády 582/I, 391 81

OZ Jižní Čechy celkem 27 pošt

OZ ZÁPADNÍ ČECHY
Obvod Plzeň
PoštaPlzeň 1, Solní 20, 301 00
Plzeň 12, Masarykova 93, 312 00
Plzeň 23, Alej Svobody 23, 323 00
Obvod Plzeň - sever
PoštaKaznějov, Poštovní 424, 331 51
Zbiroh, Čs. armády 535, 338 08
Rokycany 1, Jiráskova 220, 337 01
Obvod Domažlice
PoštaDomažlice 1, Msgre. B. Staška 71, 344 01
Přimda, Borská 232, 348 06
Rozvadov, č.28, 348 07
Stříbro, 28. října 217, 349 01
Tachov 1, Hornická 1596, 347 01
Obvod Klatovy
PoštaKlatovy 1, Nádražní 89/III, 339 01
Sušice 1, Havlíčkova 16/I, 342 01
Obvod Cheb
PoštaCheb 2, Riegrova 56, 350 02
Mariánské Lázně 1, Poštovní 160, 353 01
Sokolov 1, K.H. Borovského 1420, 356 01
Obvod Karlovy Vary
PoštaKarlovy Vary 1, T.G. Masaryka 1, 360 01
Ostrov nad Ohří, Hlavní 800, 363 01

OZ Západní Čechy celkem 18 pošt

OZ SEVERNÍ ČECHY
Obvod Nový Bor
PoštaČeská Lípa 1, nám T.G. Masaryka 194, 470 01
Děčín 2, Podmokelská 1, 405 02
Nový Bor, Dvořákova 66, 473 01
Obvod Žatec
PoštaChomutov 1, Palackého 4276, 430 01
Žatec 1, Volyňských Čechů 330, 436 01
Obvod Liberec
PoštaJablonec nad Nisou 1, Liberecká 2, 466 01
Liberec 1, nám. Dr.E. Beneše 26, 460 01
Obvod Litoměřice
PoštaLitoměřice 1, Na valech 18, 412 01
Lovosice 2, Žižkova 922/28, 410 02
Roudnice nad Labem, Husovo nám. 69, 413 01
Štětí, Obchodní 537 bl. 2a, 411 08
Obvod Most
PoštaLouny 1, Štefánikova 1465, 440 01
Litvínov 1, nám. Míru 13, 436 01
Most 1, Moskevská 6/6, 434 01
Obvod Teplice
PoštaTeplice 1, Dubská 1, 415 01
Bílina 1, nádraží ČD, 418 01
Duchcov, Husova 427, 419 01
Ústí nad Labem 1, Brněnská 1000, 400 01
Ústí nad Labem 2, Předmostí 5/1545, 400 02
Ústí nad Labem 3, Žukovova 15, 400 03

OZ Severní Čechy celkem 20 pošt

OZ VÝCHODNÍ ČECHY
Obvod Havlíčkův Brod
PoštaHavlíčkův Brod 1, Svatovojtěšská 58, 580 01
Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 1045, 582 91
Chotěboř, Trčků z Lípy 55, 583 01
Ledeč nad Sázavou, Nádražní 461, 584 01
Hlinsko v Čechách, Adámkova 1094, 539 01
Skuteč, Tylova 134, 539 73
Obvod Hradec Králové
PoštaHradec Králové 2, Riegrovo náměstí 915, 500 02
Hradec Králové 3, třída SNP 789, 500 03
Hradec Králové 12, třída E. Beneše 1423, 500 12
Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 402/II, 503 51
Jaroměř 1, náměstí ČSA 18, 551 01
Náchod 1, náměstí T.G. Masaryka 43, 547 01
Obvod Jičín
PoštaJičín 1, Šafaříkova 142, 506 01
Semily 1, Husova 9, 513 01
Turnov 1, Skálova 65, 511 01
Obvod Pardubice
PoštaPardubice 1, třída Míru 105, 530 01
Pardubice 2, Palackého 1233, 530 02
Chrudim 1, Resselovo náměstí 109, 537 01
Obvod Rychnov nad Kněžnou
PoštaÚstí nad Orlicí 1, Lochmanova 1400, 562 01
Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 14, 516 01
Dobruška, Opočenská 71, 518 01
Žamberk, Nádražní 833, 564 01
Obvod Svitavy
PoštaPolička, Eimova 245, 572 01
Litomyšl, Smetanovo náměstí 15, 570 01
Moravská Třebová, náměstí T.G. Masaryka 7, 571 01
Svitavy 1, Tyrše a Fügnera 15, 568 01
Svitavy 4, Bratří Čapků 1, 568 04
Svitavy 5, Svitavská 6, 568 05
Lanškroun, náměstí J.M. Marků 8, 563 01
Vysoké Mýto, Smetanova 33/I, 566 01
Česká Třebová 2, Bezručovo náměstí 584, 560 02
Česká Třebová 1, Klácelova 7, 560 01
Obvod Trutnov
PoštaTrutnov 1, Hradební 4, 541 01
Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 406, 544 01
Vrchlabí 1, Krkonošská 149, 543 01
Broumov 1, Opočenského 72, 550 01

OZ Východní Čechy celkem 36 pošt

OZ JIŽNÍ MORAVA
Obvod Brno
PoštaBrno 1, Poštovská 3/5, 601 00
Brno 2, Nádražní 3, 602 00
Brno 12, Mojmírovo nám. 22, 612 00
Brno 28, Vlkova 4, 628 00
Brno 25, U pošty 16, 625 00
Ivančice, Komenského nám. 9, 664 91
Kuřim, Legionářská 334, 664 34
Tišnov 1, nám. Míru č. 22, 666 01
Židlochovice, Nádražní 160, 667 01
Rosice u Brna, Palackého nám. 19, 665 01
Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 100, 664 51
Obvod Břeclav
PoštaBřeclav 2, Břetislavova 1, 690 02
Hustopeče u Brna, Husova 5, 693 01
Mikulov na Moravě, Česká 7, 692 01
Pohořelice, Brněnská 3, 691 23
Lanžhot, Komárnov 2, 691 51
Obvod Zlín
PoštaZlín 1, Bartošova 4393, 760 01
Zlín 4, Masarykovo nám. 1014, 763 02
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 778, 766 01
Luhačovice, Dr. Veselého 468, 763 26
Otrokovice 2, Tř. Osvobození 1210, 765 02
Stavičín 1, Vystrčilova 39, 763 21
Obvod Hodonín
PoštaHodonín 1, Velkomoravská 6, 695 01
Kyjov 1, Komenského 50, 697 01
Veselí nad Moravou 1, nám. Míru 675, 698 01
Obvod Jihlava
PoštaJihlava 1, Masarykovo nám. 8, 586 01
Žďár nad Sázavou 1, Nádražní 23, 591 01
Velká Bíteš, nám T.G. Masaryka 81, 595 01
Velké Meziříčí, Poštovní 1, 594 01
Obvod Prostějov
PoštaProstějov 1, Poděbradovo nám. 13, 796 01
Kroměříž 1, Oskol 3763, 767 01
Holešov 1, Palackého 521, 769 01
Obvod Třebíč
PoštaTřebíč 1, Smila Osovského 1, 674 01
Moravské Budějovice 2, 1. máje 322, 676 02
Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 94, 675 71
Obvod Uherské Hradiště
PoštaUherské Hradiště 1, Masarykovo nám. 11, 686 01
Uherský Brod 1, Bratří Lužů 107, 688 01
Obvod Vyškov
PoštaBlansko 1, Svitavská 1, 678 01
Vyškov 1, Čs. Armády 8, 682 01
Boskovice, Hybešova 1, 680 01
Bučovice, nám. Svobody 823, 685 01
Obvod Znojmo
PoštaZnojmo 2, Milady Horákové 6, 669 02
Hrušovany nad Jevišovkou, č.p. 707, 671 67
Moravský Krumlov, nám T.G. Masaryka 29, 672 01

OZ Jižní Morava celkem 44 pošt

OZ SEVERNÍ MORAVA
Obvod Ostrava
PoštaOstrava 1, Poštovní 20, 701 00
Ostrava 2, Wattova 1046, 702 00
Ostrava 8, Porubská 713, 708 00
Ostrava 9, Jablonského, 709 00
Ostrava 30, B. Četyny 12, 700 30
Bohumín 1, nám. Mickiewicze 62, 735 81
Český Těšín 1, Nádražní 349/2a, 737 01
Havířov 1, Dlouhá 7, 736 01
Karviná 1, Masarykovo nám. 3/2, 733 01
Orlová 4, Osvobození 796, 735 14
Obvod Frýdek-Místek
PoštaFrýdek-Místek 12, Antonínovo nám. 92, 738 02
Třinec 1, Poštovní 207, 739 61
Obvod Nový Jičín
PoštaNový Jičín 1, Máchova 1, 741 01
Kopřivnice 1, Obránců míru 890, 742 21
Příbor, Jičínská č. 240, 742 58
Rožnov pod Radhoštěm, nám. Míru 1268, 756 61
Vsetín 1, Mostecká 1144, 755 01
Valašské Meziříčí 1, Poláškova 122, 757 01
Obvod Olomouc
PoštaOlomouc 1, nám. Republiky 2, 771 00
Olomouc 2, Jeremenkova 19, 772 00
Olomouc 8, Horní nám. 27, 770 08
Olomouc 9, Försterova 129, 779 00
Litovel, Hrnčířská 173, 784 01
Uničov 1, Dr. Beneše 79, 783 91
Šternberk, ČSA 17, 785 01
Obvod Opava
PoštaOpava 1, Masarykova 22, 746 01
Hlučín, Školní 4, 748 01
Vítkov 1, Dělnická 664, 749 01
Obvod Přerov
PoštaPřerov 1, Kratochvílova 114/4, 751 51
Přerov 2, Husova 3, 750 02
Hranice 1, nám. 8. května 3, 753 01
Lipník nad Bečvou, 28. října 29, 751 31
Kojetín, nám. T.G. Masaryka 5, 752 01
Obvod Šumperk
PoštaŠumperk 1, gen. Svobody 13, 787 01
Jeseník 1, Poštovní 341, 790 01
Mohelnice, Nádražní 9, 789 85
Rýmařov, nám. Míru 19, 795 01
Zábřeh, Postřelmovská 1a, 789 01
Bruntál 1, Tyršova 4, 792 01
Krnov 1, nám. Minoritů 11/88, 794 01

OZ Severní Morava celkem 40 pošt

Přesunout nahoru