Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 251/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů

Částka 83/1999
Platnost od 11.11.1999
Účinnost od 11.08.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. dubna 1999 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 11. srpna 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky á vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen „smluvní strany",

řídíce se principy a normami mezinárodního práva v humanitární oblasti a ustanoveními Ženevských umluv z 12. srpna 1949 a Dodatkovými protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1949 sjednanými v roce 1977,

vycházejíce z článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané dne 26. srpna 1993 v Praze,

berouce v úvahu existenci válečných hrobu na území obou států s cílem zajistit jejich zachování a důstojné udržování,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmu

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a) „české válečné hroby" - místa na území Ruské federace, kde jsou pochováni čeští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalého Československa), kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovu, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené;

b) „ruské válečné hroby" - místa na území České republiky, kde jsou pochováni občané Ruska a občané bývalého SSSR, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktu, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovu, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené;

c) „úprava válečných hrobu" - vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolu, pomníku a jiných památných objektu nebo jejich rekonstrukce a další opatření předpokládající stavební změny válečných hrobů;

d) „udržování válečných hrobu" - zabezpečení jejich údržby a zachovaní v poznatelném stavu.

Článek 2

Oblasti spolupráce

(1) Smluvní strany napomáhají při vyhledávání, evidování, udržování a úpravě válečných hrobů nacházejících se na území statuí smluvních stran, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným uložením ostatků občanů, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku.

(2) Smluvní strany se vzájemně informují o místech výskytu a stavu válečných hrobů, vyměňují si příslušné seznamy a doplňky k nim. Dodatečné zápisy nově objevených pohřebišť do těchto seznamů jsou prováděny se souhlasem smluvních stran.

(3) Smluvní strany zabezpečují ochranu válečných hrobů na území svých států a jejich udržování v poznatelném stavu. Při ochraně údržbě a úpravě nových válečných hrobů smluvní strany postupují v souladu s právními předpisy svého státu a dbají národních, náboženských a jiných tradic obou států.

(4) Smluvní strany se zavazují, v souladu s právními předpisy svého státu, umožnit občanům druhého státu přístup k válečným hrobům na území jejich států za účelem vzdaní úcty padlým.

(5) Smluvní strany zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů nacházejících se na území jejich států prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů a zplnomocněných orgánů, které budou vytvořeny v souladu s článkem 7 teto Dohody.

(6) Smluvní strany se neprodleně informují o všech jim známých případech protiprávních činů vůči válečným hrobům státu druhé smluvní strany, zabezpečí jejich uvedení do původního stavu a vynasnaží se, aby v budoucnu k takovým jevům nedocházelo.

Článek 3

Umístění válečných hrobu

(1) Smluvní strany se zavazují, že bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí užívání pozemků stávajících a nově zjištěných válečných hrobů občanů státu druhé smluvní strany.

(2) Pokud smluvní strana bude potřebovat tyto pozemky pro jiné účely, zabezpečí jiné pozemky a uhradí náklady spojené s nalezením a opětovným pohřbením ostatků, přemístěním náhrobků a pomníků a úpravou nových válečných hrobů.

(3) Vyber nového pozemku a opětovné uložení ostatků se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

(4) Úprava nově zjištěných válečných hrobů bude prováděna zpravidla v místech nalezení ostatků, nebo pokud to nebude možné, na jiných důstojných místech.

Článek 4

Doplňkové protokoly

Zplnomocněné organy smluvních stran zřízené podle článku 7 této Dohody mohou v případě potřeby podepsat Doplňkové protokoly ke konkrétním opatřením tykajícím se umístění, udržování a úpravy válečných hrobů.

Článek 5

Exhumace a opětovné uložení ostatku zemřelých

(1) Exhumace ostatků občanů, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí a v jeho důsledku, z pohřebišť za účelem jejich převozu k uložení ve vlasti se uskutečňuje výlučně na žádost zainteresované smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany.

(2) Zástupci státu druhé smluvní strany mají právo se zúčastnit exhumace ostatků provedené z důvodů změny místa hrobu.

Článek 6

Finanční a materiální zabezpečení

(1) Náklady na udržování českých válečných hrobů nacházejících se na území Ruské federace hradí ruská strana.

(2) Náklady na udržování ruských válečných hrobů nacházejících se na území České republiky hradí česká strana.

(3) Každá smluvní strana může podle vlastního uvážení se souhlasem druhé smluvní strany na vlastní náklady vykonávat práce při údržbě válečných hrobů nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

(4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků zemřelých hradí ta smluvní strana, na jejíž žádost se práce provádějí.

(5) Náklady na úpravu nove zjištěných válečných hrobů hradí zainteresovaná smluvní strana.

Článek 7

Koordinace činnosti

(1) Za účelem koordinace této Dohody se zřizuje společná mezivládní komise (dále jen „Komise"). Statut Komise bude přijat na jejím prvním zasedaní.

(2) Kazda smluvní strana určí zplnomocněný orgán, který bude pověřen prováděním této Dohody, a písemně informuje druhou smluvní stranu.

Článek 8

Řešení sporu

Všechny spory vzniklé při provádění Dohody se řeší jednáním v rámci Komise zřízené podle článku 7 této Dohody.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější noty o tomto schválení.

(2) Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou a zůstává v platnosti do uplynutí 6 měsíců od data, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámila druhé smluvní straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost této Dohody.

Dáno v Moskvě dne 15. dubna 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

Luboš Dobrovský v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky

Za vládu Ruské federace:

Alexandr Alexejeviř Avdejev v. r. I. náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru