Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Částka 11/1999
Platnost od 19.02.1999
Účinnost od 19.02.1999
Zrušeno k 01.05.2004 (356/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Klasifikace chemické látky (dále jen "látka") nebo chemického přípravku (dále jen "přípravek") spočívá v jejich zařazení do skupin uvedených v § 2 odst. 8 zákona, a to způsobem stanoveným v tomto nařízení.

(2) Látky nebo přípravky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci se dále zařazují do kategorie 1, 2 nebo 3 (dále jen "kategorizace").

(3) V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uveden Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek (dále jen "Seznam klasifikovaných látek").

(4) Klasifikaci látek neuvedených v Seznamu klasifikovaných látek a klasifikaci přípravků provádí jejich výrobce nebo dovozce.

§ 2

(1) Klasifikace látek neuvedených v Seznamu klasifikovaných látek se provádí na základě výsledků zkoušek jejich vlastností1),2),3),4) nebo údajů z odborné literatury s použitím kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Klasifikace přípravků se provádí

a) s využitím údajů uvedených v Seznamu klasifikovaných látek, pokud přípravek obsahuje látku uvedenou v Seznamu klasifikovaných látek,

b) s použitím kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud byly údaje o jejich vlastnostech získány na základě výsledku zkoušek jejich vlastností, nebo

c) s použitím konvenční výpočtové metody uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud byly údaje o jejich vlastnostech získány z odborné literatury.

(3) Přípravky, jejichž toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti byly zjištěny na základě provedených zkoušek nebo konvenční výpočtovou metodou, se klasifikují na základě výsledků provedených zkoušek, s výjimkou přípravků karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci, které se klasifikují výhradně konvenční výpočtovou metodou.

(4) Přípravky výbušné, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé a oxidující se klasifikují výhradně na základě provedených zkoušek, s výjimkou oxidujících plynných směsí a přípravků obsahujících organické peroxidy, které se klasifikují konvenční výpočtovou metodou.

(5) Látky a přípravky, u nichž jsou známy účinky na zdraví člověka, se klasifikují podle těchto účinků.

(6) Při klasifikaci se zvažují všechny nebezpečné vlastnosti jednotlivých látek, které tvoří složky přípravku, i jejich vzájemně zesilující a zeslabující působení. Za aditivní se považují následující vlastnosti: akutní toxicita (R-věty: R 20 až R 28), žíravé účinky (R-věty: R 34 a R 35) a dráždivé účinky (R-věty: R 36 až R 38 a R 41). Ostatní vlastnosti se považují za neaditivní.

(7) Kategorizace látek podle specifických účinků na zdraví člověka se provádí na základě kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(8) Kategorizace přípravků podle specifických účinků na zdraví člověka se provádí na základě kritérií uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Nebezpečné vlastnosti látek a přípravků uvedené v § 2 odst. 8 zákona se dělí na

a) fyzikálně-chemické vlastnosti zahrnující vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. a) až e) zákona,

b) toxikologické vlastnosti zahrnující vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. f) až n) zákona,

c) ekotoxikologické vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. o) zákona.

§ 4

Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo nebezpečnému přípravku přiřazují

a) výstražné symboly nebezpečnosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

b) označení specifické rizikovosti v podobě R-vět,

c) pokyny pro bezpečné nakládání v podobě S-vět.

§ 5

(1) Výstražný symbol nebezpečnosti zahrnuje grafický symbol nebezpečnosti ve formě piktogramu a slovní vyjádření nebezpečnosti. Pro vyjádření nebezpečných vlastností látek a přípravků lze použít také písmenné vyjádření (dále jen "symbol").

(2) Výstražné symboly nebezpečnosti a symboly nejsou stanoveny pro nebezpečné vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. e), k), l), m) a n) zákona.

(3) Je-li nebezpečné látce nebo nebezpečnému přípravku přiřazeno více symbolů a není-li v Seznamu klasifikovaných látek uvedeno jinak, platí, že

a) při přiřazení symbolu "T" ("T+") současně se symboly "X" ("Xn", "Xi") a "C" se použije symbol "T" ("T+"),

b) při přiřazení symbolu "C" současně se symbolem "X" ("Xn", "Xi") se použije symbol "C",

c) při přiřazení symbolu "E" současně se symbolem "F" ("F+") a "O" se použije symbol "E".

§ 6

(1) R-věty a S-věty pro nebezpečné látky a nebezpečné přípravky jsou uvedeny ve slovním vyjádření včetně číselného označení v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Nebezpečným látkám, které nejsou uvedeny v Seznamu klasifikovaných látek, se přiřazují R-věty a S-věty na základě kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Nebezpečným přípravkům se přiřazují R-věty a S-věty na základě kritérií uvedených v příloze č. 2 a příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Slovní vyjádření R-vět a S-vět nelze měnit.

(5) Jestliže nebezpečná látka neuvedená v Seznamu klasifikovaných látek nebo nebezpečný přípravek má více nebezpečných vlastností, přiřazují se R-věty a S-věty odpovídající všem těmto vlastnostem. Lze použít zároveň jednoduché i kombinované R-věty a S-věty.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 258/2001 Sb. Čl. II

Kategorizaci a klasifikaci látek a přípravků lze provádět do 31. prosince 2002 podle dosavadních právních předpisů.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.

Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, včetně informací k jeho používaní

Obsah:

Úvod: Vysvětlivky k tabulkám

Tabulka A: Seznam chemických prvků seřazených podle atomového čísla (Z)

Tabulka B: Speciální třídy organických látek

Tabulka C: Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Úvod: vysvětlivky k tabulkám

Tabulka C obsahuje Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, u kterých byla odsouhlasena harmonizovaná klasifikace a označování na obalech. Tabulka C je rozdělena na čtyři základní části:

1. Identifikace nebezpečné látky

2. Informace pro označení na obalu

3. Informace pro klasifikaci přípravku

4. Poznámka

1. Identifikace nebezpečné látky

1.1 Číslování položek

V Tabulce C jsou u jednotlivých položek uváděny tři druhy číselných údajů, tj. indexové číslo, ES číslo a CAS číslo.

Indexové číslo

Indexová čísla jednotlivých látek jsou ve tvaru číselného kódu ABC-RST-VW-Y, kde

- ABC je buď atomové číslo nejcharakterističtějšího chemického prvku (jemuž předchází jedna nebo dvě nuly za účelem vytvoření posloupnosti), nebo obvyklé číslo třídy organických látek (Seznam chemických prvků seřazených podle atomového čísla je uveden v Tabulce A. Organické látky jsou vzhledem ke své rozmanitosti zařazeny do obvyklých tříd, jak je uvedeno v Tabulce B.),

- RST je pořadové číslo látky uvedené v sérii ABC,

- VW označuje formu, v níž je látka vyráběna nebo uváděna na trh,

- Y je kontrolní číslo vypočtené mezinárodní standardní metodou (mezinárodní standardní označování knižních publikací ISBN=International Standard Book Number)

Například indexové číslo chlorečnanu sodného je 017-005-00-9.

ES čísla

U nebezpečných látek uvedených v evropském Seznamu obchodovaných látek (EINECS) - viz § 6 odst. 2 písm. a) zákona, je uvedeno sedmimístné číslo ve tvaru XXX-XXX-X, číslování začíná číslem 200-001-8. Je nutno uvést, že číslo EINECS zahrnuje nehydratovanou i hydratovanou formu látky.

U nebezpečných látek, které jsou uvedeny v evropském Seznamu nových látek (ELINCS) - viz § 6 odst. 2 písm. b) zákona, je uvedeno sedmimístné číslo ve tvaru XXX-XXX-X, číslování začíná číslem 400-010-9.

U nebezpečných látek uvedených v Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery (NLP) - viz § 6 odst. 2 písm. a) zákona je uvedeno sedmimístné číslo ve tvaru XXX-XXX-X, číslování začíná číslem 500-001-0.

CAS číslo

Pro lepší identifikaci chemických položek je uvedeno rovněž číslo Chemical Abstracts Service (CAS). Čísla CAS pro nehydratovanou a hydratovanou formu látky jsou často rozdílná. V Tabulce C se uvádí pouze číslo CAS pro nehydratovanou formu látky, a proto uvedené číslo CAS nepopisuje vždy danou položku tak přesně jako číslo EINECS.

Čísla EINECS, ELINCS, čísla látek nadále nepovažovaných za polymery nebo čísla CAS nejsou obvykle uvedena u položek, které zahrnují více než čtyři jednotlivé látky.

1.2 Názvosloví

Nebezpečné látky jsou uvedeny podle mezinárodně uznávaného názvosloví (např. ISO, IUPAC) a seřazeny v tabulce C v abecedním pořádku podle prvního slova názvu. Vedle toho je v některých případech uveden rovněž běžný název. Dehtochemické látky (indexová čísla začínající skupinou čísel 648) a ropné látky (indexová čísla začínající skupinou 649) jsou zařazeny v závěru tabulky C.

Nečistoty, aditiva a složky obsažené v malém množství obvykle nejsou uvedeny, pokud významně nepřispívají ke klasifikaci látky.

Některé položky jsou popsány jako směs látek A a B. Tyto položky označují jednu určitou směs. V některých případech, kdy je nezbytné charakterizovat látku uváděnou na trh, jsou specifikovány podíly hlavních látek ve směsi.

Některé látky jsou uvedeny s určitým procentem čistoty. Látky s vyšším obsahem aktivního materiálu (např. organického peroxidu), nejsou zařazeny do položky Tabulky C a mohou mít další nebezpečné vlastnosti (např. výbušné). Jestliže jsou uvedeny určité koncentrační limity, vztahují se tyto limity na látku nebo látky uvedené v dané položce. Zejména v případě položek, které popisují směsi látek nebo látky s určitým procentem nečistoty, vztahují se tyto limity na látku popsanou v Tabulce C a ne na čistou látku.

§ 3 písm. a) vyhlášky č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků vyžaduje, aby u látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek byl pro označení na obalu použit jeden název uvedený v tomto seznamu. U některých látek jsou v hranaté závorce uvedeny doplňkové informace, které napomáhají identifikaci látky. Tyto doplňkové informace nemusí být uvedeny v označení na obalu.

Některé položky obsahují informace o nečistotách. Například látka s indexovým číslem 607-190-00-X: methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) (obsahující ≥ 0,1 % akrylamidu). V těchto případech tvoří údaje v závorce součást názvu a musí být uvedeny v označení na obalu.

Některé položky označují skupiny látek. Například indexové číslo 006-007-00-5 „kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů, jako např. ferro- a ferrikyanidů a kyanid-oxidu rtuťnatého“). Pro jednotlivé látky, které spadají pod tyto položky, je nutno použít název podle EINECS nebo jiný uznávaný název.

Do Tabulky C je zařazeno mnoho skupinových položek. V těchto případech se požadavky na klasifikaci a označení na obalu vztahují na všechny látky, uváděné na trh, na něž se vztahuje uvedený popis, pokud jsou uvedeny v seznamu EINECS nebo ELINCS. Pokud látka, která je zahrnuta do skupinové položky, je nečistotou jiné látky, berou se při označení této jiné látky v úvahu požadavky na klasifikaci a označení uvedené skupinové položky.

V některých případech se vyskytují požadavky na klasifikaci a označení na obalu určitých látek, které by mohly být zahrnuty ve skupinové položce. V těchto případech je v Tabulce C specifická položka pro látku a u skupinové položky je poznamenáno „s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze“.

V některých případech mohou být jednotlivé látky zahrnuty ve více než jedné skupinové položce. Např. šťavelan olovnatý je zahrnut v položce pro sloučeniny olova (indexové číslo 082-001-00-6) a rovněž v položce pro soli kyseliny šťavelové (607-007-00-3). V těchto případech označení na obalu odráží označení každé z obou skupinových položek. V případech, kdy je uvedena tato rozdílná klasifikace, použije se pro označení na obalu dané látky postup uvedený v poznámce A.

Položky v Tabulce C pro soli (pod jakýmkoli označením) zahrnují jak hydratovanou tak nehydratovanou formu, pokud není uvedeno jinak.

1.3 Klasifikace

Klasifikace spočívá v zařazení látky do jedné nebo více skupin nebezpečnosti uvedených v § 2 odst. 8 zákona a na základě výsledků klasifikace se látce nebo přípravku přiřadí standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty). Klasifikace je důležitá nejenom pro označování na obalech, ale rovněž pro další právní předpisy a opatření vztahující se k nebezpečným chemickým látkám.

Klasifikace je uvedena ve zkrácené formě (symbolem, pokud existuje), představujícím nebezpečnou vlastnost, společně s příslušnou větou nebo větami charakterizujícími rizikovost. Avšak v některých případech (tj. u látek klasifikovaných jako hořlavé, senzibilizující a u některých látek klasifikovaných jako nebezpečných životnímu prostředí) je použita pouze R-věta.

Zkrácená forma značení, která se používá pro zařazení látek do skupin nebezpečnosti:

výbušná: E

oxidující: O

extrémně hořlavá: F+

vysoce hořlavá: F

hořlavá: R10

vysoce toxická: T+

toxická: T

zdraví škodlivá: Xn

žíravá: C

dráždivá: Xi

senzibilizující: R 42 anebo R 43

karcinogenní: Karc. kat. (1, 2 nebo 3)

mutagenní: Mut. kat (1, 2, nebo 3)

toxická pro reprodukci: Repr. kat. (1, 2, nebo3)

nebezpečná pro životní prostředí: N a/nebo R 52, R 53, R 59

Další (doplňkové R-věty), které jsou přiřazeny pro popis dalších vlastností (viz body 2.2.6 a 3.2.8 přílohy č. 2 tohoto nařízení) jsou uvedeny samostatně.

2. Informace pro označení na obalu

2.1 Symbol (nebo jiná zkrácená forma značení, která se používá pro zařazení látek do skupin nebezpečnosti).

2.2 R-věty: standardní věty označující specifickou rizikovost jsou uváděny jako serie čísel s předřazeným písmenem R, podle přílohy č. 5 tohoto nařízení. Čísla jsou oddělena buď:

pomlčkou (-) pro oddělení formulací jednotlivých R-vět, jak je uvedeno v příloze č. 5 tohoto nařízení, nebo

lomítkem (/) pro označení kombinované formulace jednou kombinovanou R-větou, jak je uvedeno v příloze č. 5 tohoto nařízení.

2.3 S-věty: standardní pokyny pro bezpečné nakládání jsou uváděny jako serie čísel s předřazeným písmenem S, podle přílohy č. 5 tohoto nařízení. Opět jsou čísla oddělena buď pomlčkou nebo lomítkem. Standardní pokyny pro bezpečné nakládání jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto nařízení. V Tabulce C uvedené S-věty se vztahují pouze na látky; pro přípravky se volí podle obvyklých pravidel (viz příloha č. 2 tohoto nařízení).

Upozorňujeme, že pro některé nebezpečné látky a přípravky prodávané spotřebiteli jsou některé S-věty povinné.

Věty S 1, S 2, a S 45 jsou povinné pro všechny vysoce toxické, toxické a žíravé látky a přípravky prodávané spotřebiteli.

Věty S 2 a S 46 jsou povinné pro všechny ostatní nebezpečné látky a přípravky prodávané spotřebiteli, vyjma látek a přípravků klasifikovaných pouze jako nebezpečné pro životní prostředí.

Věty S 1 a S 2, které jsou v Tabulce C uvedeny v závorkách, lze vynechat v označení na obalu pouze v případě, kdy látka nebo přípravek je prodáván pouze pro průmyslové použití.

3. Informace pro klasifikaci přípravku

3.1 Koncentrační limity

Koncentrační limity (a s nimi spojená klasifikace nezbytná pro klasifikaci nebezpečných přípravků obsahujících nebezpečnou látku podle přílohy č. 3 tohoto nařízení).

Pokud není uvedeno jinak, jsou koncentrační limity uvedeny v hmotnostních procentech látky, vztaženo k celkové hmotnosti přípravku.

Pokud nejsou uvedeny žádné koncentrační limity, použijí se koncentrační limity používané při aplikaci konvenční výpočtové metody pro klasifikaci přípravků pro vyhodnocení všech rizik pro zdraví člověka a životní prostředí, uvedené v příloze č. 3 tohoto nařízení.

3.2 Klasifikace; R-věty

Klasifikace (spojená s koncentračními limity) nezbytná pro klasifikaci nebezpečných přípravků obsahujících nebezpečnou látku podle přílohy č. 3 tohoto nařízení.

4. Poznámka

4.1. Vysvětlení poznámek týkajících se identifikace, klasifikace a označování látek na obalech: poznámky označené písmeny jsou uvedeny v Tabulce C v kolonce vpravo vedle koncentračních limitů.

Poznámka A:

Název látky na označení obalu musí být uveden v jedné z forem označení uvedeného v Tabulce C.

V Tabulce C se někdy používá obecný popis typu „... sloučeniny“ nebo „... soli“.

V tomto případě se požaduje, aby výrobce nebo kterákoliv osoba, která uvádí tuto látku na trh uvedla na označení obalu správný název dle vysvětlivek uvedených v Úvodu, v odstavci 1.2 Názvosloví.

Příklad: pro BeCl2 (ES č. 232-116-4): chlorid berylnatý.

Rovněž se vyžaduje, aby symboly nebezpečnosti, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky byly tytéž, jak jsou uvedeny v Tabulce C.

Pro látky zahrnuté do určité skupiny látek, zařazených do Tabulky C, se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly nebezpečnosti, označení nebezpečnosti na obalu, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny pro příslušnou skupinovou položku v Tabulce C.

Pro látky zahrnuté do více než jedné skupinové položky zařazené do Tabulky C se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly nebezpečnosti, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny pro příslušné skupinové položky v Tabulce C. V těch případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace.

Příklad:
klasifikace skupinové položky 1:Repr. kat. 1; R 61, R 33Repr. kat. 3; R 62 N; R 50-53Xn; R 20/22
klasifikace skupinové položky 2:Karc. kat. 1; R 45T; R 23/25N; R 51-53
klasifikace látky:Karc. kat. 1 ; R 45 T; R 23/25Repr. kat. 1; R 61 R 33Repr. kat. 3; R 62 N; R 50-53

Poznámka B:

Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci a vyžadují tedy odlišné označení na obalu, protože jejich nebezpečnost při různých koncentracích je různá.

Položky v Tabulce C, u nichž je uvedena Poznámka B, mají obecně označení následujícího tvaru: „kyselina dusičná ...%“.

V tomto případě výrobce nebo kterákoli jiná osoba, která uvádí látku na trh, musí uvést v označení na obalu koncentraci roztoku v procentech.

Například: 45 % kyselina dusičná.

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.

Použití dalších údajů (např. specifická hmotnost, stupně Baumé) nebo slovní popis (např. dýmavá nebo ledová) je přípustné.

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uváděny na trh buď ve formě určitého isomeru nebo jako směs několika isomerů.

V Tabulce C je někdy uveden obecný popis následujícího typu: „xylenol“.

V tomto případě výrobce nebo kterákoli osoba, která uvádí látku na trh, musí uvést v označení na obalu, zda je látka určitým isomerem (a) nebo směsí isomerů (b).

Příklad: (a) 2,4-xylenol

(b) xylenol (směs isomerů)

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. To je ta forma, v níž jsou uvedeny v seznamu v Tabulce C.

Někdy jsou však takové látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést v označení na obalu za název látky slovo nestabilizovaná. Příklad: kyselina methakrylová (nestabilizovaná).

Poznámka E:

Látkám se specifickým účinkem na zdraví člověka (viz příloha č. 3, část 4 tohoto nařízení), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, je přiřazena Poznámka E, jestliže jsou současně klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před R-větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 a R 65 a všemi kombinacemi těchto vět uvedeno slovo „rovněž“.

R 46-27/28 „Může vyvolat poškození dědičných vlastností. Rovněž vysoce toxická při styku s kůží a při požití“.

Poznámka F:

Tato látka může obsahovat stabilizátor. Jestliže stabilizátor změní nebezpečné vlastnosti látky, které jsou uvedeny v označení na obalu v Tabulce C, je nutno provést označení podle pravidel pro označování nebezpečných přípravků.

Poznámka G:

Tato látka může být uváděna na trh ve výbušné formě. V tomto případě musí být provedeno hodnocení příslušnými zkušebními metodami a označení na obalu musí být provedeno tak, aby odráželo její výbušné vlastnosti.

Poznámka H:

Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na nebezpečnou vlastnost(i) označené R-větou (větami) v kombinaci s uvedenou kategorií (kategoriemi) nebezpečnosti. Požadavky § 4 zákona kladené na výrobce a dovozce této látky se vztahují na všechna další hlediska klasifikace a označování. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky § 12 zákona.

Tato poznámka se používá pouze pro některé látky vznikající při zpracování ropy a uhlí a pro určité skupinové položky uvedené v Tabulce C.

Poznámka J:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (ES č. 200-753-7). Tato poznámka se používá pouze u určitých komplexních látek vznikajících při zpracování uhlí a ropy, uvedených v Tabulce C.

Poznámka K:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1% hmot. buta-1,3-dienu (ES č. 203-450-8). Pokud látka není klasifikována jako karcinogenní, musí se uvést alespoň S-věty S (2-)9-16. Tato poznámka se používá pouze u určitých komplexních látek vznikajících při zpracování ropy, uvedených v Tabulce C.

Poznámka L:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3% látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO), měřeno metodou IP 346. Tato poznámka se používá pouze u určitých komplexních látek vznikajících při zpracování ropy, uvedených v Tabulce C.

Poznámka M:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005% hmot. benzo[a]pyrenu (ES č. 200-028-5). Tato poznámka se používá pouze u některých komplexních látek vznikajících při zpracování uhlí, uvedených v Tabulce C.

Poznámka N:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže je známý celý technologický proces rafinace a jestliže lze prokázat, že výchozí surovina není karcinogenní. Tato poznámka se používá pouze u určitých komplexních látek vznikajících při zpracování ropy, uvedených v Tabulce C.

Poznámka P:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1% hmot. benzenu.(ES č. 200-753-7).

Jestliže je látka klasifikována jako karcinogenní, uvede se rovněž poznámka E. Jestliže látka není klasifikována jako karcinogenní, uvedou se alespoň S-věty S (2-)23-24-62.

Tato poznámka se používá pouze u některých komplexních látek vznikajících při zpracování ropy, uvedených v Tabulce C.

Poznámka Q:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže lze prokázat, že látka splňuje jednu z následujících podmínek:

- krátkodobý test biopersistence při vdechování prokáže, že vlákna delší než 20 mikronů mají vážený poločas kratší než 10 dnů

- krátkodobý test při intratracheální instilaci prokáže, že vlákna delší než 20 mikronů mají vážený poločas kratší než 40 dnů

- příslušný intraperitoneální test prokáže, že neexistuje důkaz o zvýšení karcinogenity

- nepřítomnost příslušných patogenních nebo neoplastických změn u vhodně dlouhodobého inhalačního testu.

Poznámka R:

Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít na vlákna o délce, jejíž vážený geometrický průměr po odečtení dvojnásobku standardní odchylky je větší než 6 mikronů.

Poznámka S:

U této látky se nemusí vyžadovat označení na obalu podle § 12 zákona, ale použije se ustanovení z odst. 7 přílohy č. 2 tohoto nařízení.

4.2. Vysvětlení poznámek týkajících se označování přípravku: poznámky s čísly jsou v Tabulce C uvedeny vpravo od koncentračních limitů. Jejich význam je následující:

Poznámka 1:

Uvedená koncentrace, nebo pokud žádná koncentrace není uvedena, tedy koncentrace podle přílohy č. 3 tohoto nařízení, je koncentrace v hmotnostních procentech kovového prvku, vztaženo k celkové hmotnosti přípravku.

Poznámka 2:

Koncentrace isokyanátu je uvedena v hmotnostních procentech volného monomeru, vztaženo k celkové hmotnosti přípravku.

Poznámka 3:

Koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech chromanových iontů rozpuštěných ve vodě, vztaženo k celkové hmotnosti přípravku.

Poznámka 4:

Přípravky obsahující tuto látku se musí klasifikovat jako zdraví škodlivé s větou R 65, jestliže splňují kritéria uvedená v bodu 3.2.3 přílohy č. 2 tohoto nařízení.

Poznámka 5:

Koncentrační limity plynných přípravků jsou uvedeny v objemových procentech.

Poznámka 6:

Přípravkům obsahujícím tyto látky musí být přiřazena věta R 67, jestliže splňují kritéria uvedená v bodu 3.2.8. přílohy č. 2 tohoto nařízení.

TABULKA A

Seznam chemických prvků seřazených podle atomového čísla (Z)

atom. číslo Znázev prvkuatom. číslo Znázev prvkuatom. číslo Znázev prvkuatom. číslo Znázev prvku
1vodík27kobalt53jod79zlato
2helium28nikl54xenon80rtuť
3lithium29měď55cesium81thallium
4beryllium30zinek56baryum82olovo
5bor31gallium57lanthan83bismut
6uhlík32germanium58cer84polonium
7dusík33arsen59praseodym85astat
8kyslík34selen60neodym86radon
9fluor35brom61promethium87francium
10neon36krypton62samarium88radium
11sodík37rubidium63europium89aktinium
12hořčík38stroncium64gadolinium90thorium
13hliník39yttrium65terbium91protaktinium
14křemík40Zirkonium66dysprosium92uran
15fosfor41niob67holmium93neptunium
16síra42molybden68erbium94plutonium
17chlor43technecium69thulium95americium
18argon44ruthenium70ytterbium96curium
19draslík45-rhodium71lutecium97berkelium
20vápník46palladium72hafnium98kalifornium
21skandium47stříbro73tantal99einsteinium
22titan48kadmium74wolfram100fermium
23vanad49indium75rhenium101mendelevium
24chrom50cín76osmium102nobelium
25mangan51antimon77iridium103lawrencium
26železo52tellur78platina

TABULKA B

Speciální třídy organických látek

601uhlovodíky
602halogenované uhlovodíky
603alkoholy a jejich deriváty
604fenoly a jejich deriváty
605aldehydy a jejich deriváty
606ketony a jejich deriváty
607organické kyseliny a jejich deriváty
608nitrily
609nitrosloučeniny
610chlorované nitrosloučeniny
611azoxy- a azosloučeniny
612aminosloučeniny
613heterocyklické báze a jejich deriváty
614glykosidy a alkaloidy
615kyanáty a isokyanatany
616aminy a jejich deriváty
617organické peroxidy
647enzymy
648dehtochemické produkty
649ropné produkty
650různé látky

TABULKA C

Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : Acefat (ISO)O,S-dimethyl-N-acetylfosforamidothioát
30560-19-1Xn; R22XnR22S(2-)36
250-241-2
015-079-00-7
Název : Acetaldehydethanal
75-07-0F+; R12 Karc.kat.3; R40Xi; R36/37F+ XnR12-36/37-40S(2-)16-33-36/37
200-836-8
605-003-00-6
Název : Acetamid
60-35-5 Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
200-473-5
616-022-00-4
Název : 1-(4-{3-Acetamido-4-[4'-(4-nitro-2-sulfonatostyryl)-3-sulfonatofenylazo]anilino}-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-karboxylatopyridinum, tetrasodná sůl
115099-55-3R43XiR43S(2-)22-24-37
404-250-5
611-014-00-7
Název : 6-Acetamido-4-hydroxy-3-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2-sulfonan dilithný
401-010-1R43XiR43S(2-)24-37
016-043-00-3
Název : Acetanhydridanhydrid kyseliny octové
108-24-7R10CR10-20/22-34S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/22-34
203-564-8Xn; R20/225% ≤ c < 25%Xi; R37/38-41
607-008-00-9C; R341% ≤ c < 5%Xi; R36
Název : Acetofenonfenyl(methyl)keton1-fenylethan-1-on
98-86-2 Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)26
202-708-7
606-042-00-1
Název : Reakční produkt acetofenonu, formaldehydu, cyklohexylaminu, methanolu a octové kyseliny
406-230-1 R10 Karc.kat.3; R40Xn; R20C; R34R43N; R50-53C NR10-20-34-40-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
650-018-00-3
Název : Aceton2-propanon
67-64-1F; R11 Xi; R36R66R67F XiR11-36-66- 67S(2-)9-16-26Poznámka 6
200-662-2
606-001-00-8
Název : Acetonitril
75-05-8F; R11 T; R23/24/25F TR11-23/24/25S(1/2-)16-27-45c ≥ 20%T; R23/24/25
200-835-2
608-001-00-33% ≤ c < 20%Xn; R20/21/22
Název : 2-({4-|(4-Acetoxybutyl)ethylamino|-2-methylfenyl}azo)-3-acetyl-5-nitrothiofen
404-830-8 R53R53S61
611-045-00-6
Název : Směs (1:1): 2-({4-|(2-acetoxyethyl)ethylamino]fenyl}azo)-5,6-dichlorbenzothiazol a 2-({4-|(2-acetoxyethyl)ethylamino]fenyl}azo)-6,7-dichlorbenzothiazol
111381-11-4R53R53S61
407-890-3
611-047-00-7
Název : 2-(Acetoxymethyl)-4-(benzyloxy)butyl-acetát
131266-10-9 R52 R53R52/53S61
407-140-5
607-282-00-X
Název : Acetylenethin
74-86-2R5 R6F+; R12F+R5-6-12S(2-)9-16-33
200-816-9
601-015-00-0
Název : Acetylchlorid
75-36-5 F; R11 R14C; R34F CR11-14-34S(l/2-)9-16-26-45
200-865-6
607-011-00-5
Název : Akonitin
302-27-2T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)24-45
206-121-7
614-008-00-2
Název : Akonitin, soli
614-009-00-8T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)24-45Poznámka A
Název : Akrylaldehydprop-2-enal akrolein
107-02-8F; R11 T+; R26T; R25C; R34F T+R11-25-26-34S(1/2-)3/9/14-26-36/37/39-38-45
203-453-4
605-008-00-3
Název : Akrylamid
79-06-1Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46T; R24/25-48/23/24/25TR45-46-24/25-48/23/24/25S53-45Poznámka D Poznámka E
201-173-7
616-003-00-0
Název : Akryláty (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
607-133-00-9Xi; R36/37/38 N; R51-53Xi NR36/37/38-51/53S(2-)26-28-61c ≥ 10%Xi; R36/37/38Poznámka A
Název : Akrylonitril
107-13-1F; R11 Karc.kat.2; R45T; R23/24/25Xi; R37/38-41R43N; R51-53F TNR45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53S9-16-53-45-61c ≥ 20%T; R45-23/24/25-37/38-41-43Poznámka D Poznámka E
10% ≤ c < 20%T; R45-23/24/25-41-43
203-466-55% ≤ c < 10%T; R45-23/24/25-36-43
1% ≤ c < 5%T; R45-23/24/25-43
608-003-00-40,2% ≤ c < 1%T; R45-20/21/22
0,1% ≤ c < 0,2%T; R45
Název : Směs : 2-(akryloyloxy)ethyl-hydrogen-cyklohexan-1,2-dikarboxylát, 2-(methakryloyloxy)ethyl-hydrogen-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
405-360-6 Xi; R41-38 R43R52R53XiR38-41-43-52/53S(2-)24-26-37/39-61
607-226-00-4
Název : Alachlor (ISO)2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)chloracetanilid
15972-60-8 Karc.kat.3; R40 Xn; R22R43XnR22-40-43S(2-)36/37/39
240-110-8
616-015-00-6
Název : Aldikarb(ISO)2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(methylkarbarnoyl)oxim
116-06-3T+; R26/28 T; R24N; R50-53T+ NR24-26/28-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
204-123-2
006-017-00-X
Název : Aldrin (ISO)1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,5,8,4a,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen
309-00-2T; R24/25-48/24/25 Karc.kat.3; R40 N; R50-53T NR24/25-40-48/24/25-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
206-215-8
602-048-00-3
Název : 5-Alkyl(n-C13-n-C18)-2-hydroxybenzoát zinečnatýzink-5-alkyl(n-C13 - n-C18)-2-hydroxybenzoát 5-alkyl(n-C13 - n-C18)-2-salicylát zinečnatý
402-280-3 Xi; R36/38 N; R51-53Xi NR36/38-51/53S(2-)26-61
607-183-00-1
Název : Alkyl(C12-C14)(2,3-epoxypropyl)ether(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
68609-97-2 Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24-37
271-846-8
603-103-00-4
Název : Směs : terc-alkyl(C12-C14)amonium-difenyl-fosfát a dinonylsulfíd (nebo dinonyldisulfid)
400-930-0 Xi; R38-41 R43N; R51-53Xi NR38-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
015-147-00-6
Název : terc-Alkyl(C12-C14)amonium-methylfosfonát
119415-07-5 Xn; R22 C; R34N; R51-53C NR22-34-51/53S(l/2-)26-28-36/37/39-45-61
404-750-3
612-117-00-X
Název : Směs (1:1) : alkyl(C1-C10)-dodecyldifenylethery a alkyl(C1-C10)-tetradecyldifenylethery(C12 a C14 jsou lineární)[(Směs substituovaných dodecyl- nebo tetradecyldifenyletherů. Látka se vyrábí Friedel-Craftsovou reakcí.Katalyzátor se odstraní z reakčního produktu. Difenylether je substituován C1-C10-alkylskupinami. Alkylskupiny jsou vázány nahodile mezi C2 a C6 a C2 a C6. Jsou použity lineární C12 a C14(50/50)).]
410-450-3 R53R53S61
603-134-00-3
Název : Směs: alkyl(C7-C9 rozvětvené a lineární)-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoáty
127519-17-9 N; R51-53NR51/53S61
407-000-3
607-281-00-4
Název : Alkyl(C8-C18)(benzyl)dimethylamonium-chlorid
63449-41-2 Xn; R21/22 C; R34N; R50C NR21/22-34-50S(2-)36/37/39-45-61
264-151-6
612-140-00-5
Název : Alkyl-2-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát; (alkyl C10-C14)
118232-72-7N; R50-53NR50/53S60-61
404-800-4
607-261-00-5
Název : Alkyly (C1-C5) olova alkyl(C1-C5)plumbany
082-002-00-1Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62T+; R26/27/28 R33N; R50-53T+ NR61-26/27/28-33-50/53-62S53-45-60-61c ≥ 5%T+; R61-26/27/28-33-62Poznámka A Poznámka EPoznámka 1
0,5% ≤ c < 5%T+; R61-26/27/28-33
0,1% ≤ c < 0,5% T; R61-23/24/25-33
0,05% ≤ c < 0,1%Xn; R20/21/22-33
Název : Alkyly magnesia Mg(CnH2n+1)2, n = 1-5
012-003-00-4R14 F; R17 C; R34F CR14-17-34 S(1/2-)16-43-45Poznámka A
Název : Allethrin [1]; S-Bioallethrin [2]; Esbiothrin [3]3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-cis,trans-chrysanthemát[1]3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát][ 1]; S-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1 -yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropankarboxylát][2]
584-79-2 [1]Xn; R20/22 N; R50-53Xn NR20/22-50/53S(2-)36-60-61Poznámka C
28434-00-6 [2]
84030-86-4 [3]
209-542-4 [1]
249-013-5 [2]
006-025-00-3
Název : Allidochlor (ISO)N, N-diallylchloracetamid
93-71-0Xn; R21/22 Xi; R36/38XnR21/22-36/38S(2-)26-28-36/37/39
202-270-7
616-004-00-6
Název : Allylalkoholprop-2-en-1-ol
107-18-6R10 T; R23/24/25 Xi; R36/37/38 N; R50T NR10-23/24/25-36/37/38-50S(l/2-)36/37/39-38-45-61
203-470-7
603-015-00-6
Název : Allylamin
107-11-9F; R11 T; R23/24/25N; R51-53F TNR11-23/24/25-51/53S(1/2-)9-16-24/25-45-61
203-463-9
612-046-00-4
Název : 1-Allyloxy-2,3-epoxypropylpropan allylglycidylether
106-92-3Xn; R20 R43XnR20-43S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R20-43
203-442-4
603-038-00-11% ≤ c < 25%Xi; R43
Název : Ametryn (ISO)2-ethylamino-4-isopropylamino-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin
834-12-8Xn; R22XnR22-50/53S(2-)36-60-61
212-634-7N; R50-53N
613-010-00-0
Název : Amidithion (ISO)S-{[N-(2-methoxyfenyl)karbamoyl]methyl}-O, O-dimethyl-fosforodithioát
919-76-6Xn; R22XnR22S(2-)24-36
015-080-00-2
Název : 4-Amino-N,N-diethylanilinN,N-diethyl-p-fenylendiamin
93-05-0T; R25 C; R34TR25-34S(1/2-)26-36-45
202-214-1
612-080-00-X
Název : 2-(4-Amino-N-ethyI-3-methylaniIino)ethan-1-ol-sulfát4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylanilin-sulfát N'-ethyl-N'-(2-hydroxyethyl)-3-methylbenzen-1,4-diamin-sulfát
25646-77-9T; R25 Xn; R48/22R43 N; R50-53T NR25-43-48/22-50/53S(1/2-)24-37-45-60-61
247-162-0
612-133-00-7
Název : N-[2-Amino-N-ethyl-3-methylanilino]ethyl]methansulfonamid-seskvisulfát
25646-71-3Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
247-161-5
612-134-00-2
Název : Směs : 3-(4-amino-2-chlor-5-nitroanilino)propan-1,2-diol a 3,3'-[(2-chlor-5-nitro-1,4-fenylen)diimino]bis(propan-1,2-diol
408-240-1Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)22-36-61
603-133-00-8
Název : 2-Amino-2-methylpropan-1-ol
124-68-5Xi; R36/38 R52R53XiR36/38-52/53S(2-)61c ≥ 10%Xi; R36/38
204-709-8
603-070-00-6
Název : 2-Amino-2-methylpropanoát draselný oktahydrát
120447-91-8Xn; R22 C; R35CR22-35S(1/2-)26-28-36/37/39-45
405-560-3
607-227-00-X
Název : 4-Amino-3-fluorfenol
399-95-1Karc.kat.2; R45 Xn; R22R43N; R51-53T NR45-22-43-51/53S53-45-61Poznámka E
402-230-0
604-028-00-X
Název : 1-Amino-4-(4-benzensulfonamido-3-sulfonatoanilino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonan disodný
85153-93-1 Xi; R41 R52/53XiR41-52/53S(2-)26-39-61
400-350-8
016-037-00-0
Název : 2-Amino-4,6-dinitrofenolkyselina pikrová
96-91-3E; R1Xn; R20/21/22R52R53E XnR1-20/21/22-52/53S(2-)35-61
202-544-6
612-034-00-9
Název : 1-Amino-4-[2-methyl-5-(4-methylbenzensulfonamido)anilino]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonan sodný
84057-97-6N; R51-53NR51/53S61
400-100-8
016-065-00-3
Název : 6-Amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonan tetrakis(tetramethylamonný) tetrakis(tetramethylamonium)-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonát
116340-05-7T; R25 R43R52R53TR25-43-52/53S(1/2-)22-24-37-45-61
405-170-3
611-020-00-X
Název : 6-Amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonan tetralithný
106028-58-4 R43XiR43S(2-)24-37
405-150-4
611-019-00-4
Název : 6-Amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonan tetralithný
107246-80-0 R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
403-660-1
611-035-00-1
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : 2-Amino-4-chlor-6-methoxypyrimidin
5734-64-5Xn; R22XnR22S(2-)22
410-050-9
613-154-00-4
Název : 4-Amino-5-hydroxy-6-{3-[N-(2-{|2-(sulfonatooxy)ethyl|sulfonyl}ethyl)karbamoyl]fenylazo}-3-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2-sulfonan tetrasodný
116889-78-2R43XiR43S(2-)22-24-37
404-320-5
611-015-00-2
Název : 3-Amino-6,13-dichlor-10-[(3-{[4-chlor-6-(2-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2yl[amino}propyl)amino]-1,4-benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonan trisodný
136248-03-8R43XiR43S(2-)22-24-37
410-130-3
016-071-00-6
Název: 4-Amino-6-[5-(2-bromakrylamido)-2-sulfonatofenylazo]-5-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonan trisodný
136213-71-3R52 R53R52/53S61
411-770-6
611-042-00-X
Název : 4-Amino-6-{5-[(5-chlor-2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenylazo}-5-hydroxy-3-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2,7-disulfonan lithnosodný
108624-00-6R43XiR43S(2-)22-24-37
401-560-2
016-045-00-4
Název : 4-Amino-6-fenyl-3-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-onmetamitron
41394-05-2Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
255-349-3
613-129-00-8
Název : 1-{4-[(4-Amino-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-karboxylatofenyl}-5-(2-hydroxy-3,5-disulfonatofenyl)-3-(2-sulfonatofenyl)formazan, měďnatý komplex, tetrasodná sůl
116912-62-0R52 R53R52/53S61
404-070-7
016-066-00-9
Název : 2,2'{(1-Amino-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaftalen-2,7-diyl)bis[azo(4-sulfonato-3,1-fenylen)imino(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino]}di(ethan-1-ol), tetrasodná sůl
400-510-7Xi; R41 R43XiR41-43S(2-)22-24-26-37/39
016-055-00-9
Název : 4-Aminoazobenzen4-fenylazoanilin
60-09-3Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
200-453-6
611-008-00-4
Název : Směs:7-(3-aminobenzensulfonamido)naftalen-1,3-disulfonová kyselina, kalium-7-(3-aminobenzensulfonamido)naftalen-1,3-disulfonát a natrium-7-(3-aminobenzensulfonamido)naftalen-1,3-disulfonát
410-065-0 R43XiR43S(2-)22-24-37
607-285-00-6
Název : 4-Aminobifenyl
92-67-1 Karc.kat.1; R45 Xn; R22TR45-22S53-45Poznámka E
202-177-1
612-072-00-6
Název : 4-Aminobifenyl, soli
612-073-00-1Karc.kat.1; R45 Xn; R22TR45-22S53-45Poznámka A Poznámka E
Název : 2-Aminoethan-1-olethanolamin monoethanolamin
141-43-5Xn; R20 Xi; R36/37/38XnR20-36/37/38S(2)
205-483-3
603-030-00-8
Název : Směs : 1-(2-aminoethyl)piperazin-1,4-diium-[(2,4,6-trimethylnonyl)fenoxy]benzendisulfonát a 1-(2-aminoethyl)piperazin-1,4-diium-(bis(2,4,6-trimethylnonyl)fenoxy]benzendisulfonát
410-650-0 Xi; R41 R43N; R51-53Xi NR41-43-51/53S(2-)26-36/37/39-61
607-293-00-X
Název : 2-Aminoethyldimethylamin2-(dimethylamino)ethylamin
108-00-9F; R11 Xn; R21/22C; R35F CR11-21/22-35S(1/2-)16-23-26-28-36-45
203-541-2
612-075-00-2
Název: 3-Aminofenol
591-27-5Xn; R20/22 N; R51-53Xn NR20/22-51/53S(2-)28-61
209-711-2
612-127-00-4
Název : 4-Aminofenol
123-30-8Mut.kat.3; R40 Xn; R20/22N; R50-53Xn NR20/22-40-50/53S(2-)28-36/37-60-61
204-616-2
612-128-00-X
Název : 2-Aminofenol
95-55-6 Xn; R20/22 Mut.kat.3; R40XnR20/22-40S(2-)28-36/37
202-431-1
612-033-00-3
Název : Aminokarb (ISO)(4-dimethylamino-3-methylfenyl)-methylkarbamát
2032-59-9 217-990-7 006-018-00-5T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(l/2-)28-36/37-45-60-61
Název : 2-Aminopropanisopropylamin propan-2-amin
75-31-0 200-860-9 612-007-00-1F+; R12 Xi; R36/37/38F+ XiR12-36/37/38S(2-)16-26-29
Název : 1-Aminopropan-2-olIsopropanolamin
78-96-6C; R34CR34S(1/2-)23-26-36-45
201-162-7
603-082-00-1
Název : 3-Aminopropyltriethoxysilan
919-30-2Xn; R22 C; R34CR22-34S(1/2-)26-36/37/39-45
213-048-4
612-108-00-0
Název : Amitraz (ISO)N,N-bis[N-(2,4-dimethylfenyl)formimidoyl]rnethanamin
33089-61-1Xn; R22XnR22S(2-)22
251-375-4
612-086-00-2
Název : Amitrol (ISO)1,2,4-triazol-3-amin
61-82-5Karc.kat.3; R40 Xn; R48/22 N; R51-53Xn NR40-48/22-51/53S(2-)36-37-61
200-521-5
613-011-00-6
Název : Amoniak, bezvodý
7664-41-7 R10 T; R23 C; R34 N; R50T NR10-23-34-50S(1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61c ≥ 5%T; R23-34Poznámka 5
231-635-3
007-001-00-50,5% ≤ c < 5%Xn; R20-36/37/38
Název : Amoniak, roztok...%
1336-21-6C; R34 N; R50C NR34-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%C; N; R34-50Poznámka B
215-647-610% ≤ c < 25%C; R34
007-001-01-25% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Amonium-(3-amino-3-karboxypropyl)methylfosfinátglufosinát amonium
77182-82-2Xn; R22XnR22S(2)
278-636-5
015-155-00-X
Název : Směs (o neznámém poměru) : amonium-1-alkyl(C14-C18)-4-(3-allyloxy-2-hydroxypropyl)-2-sulfonatobutandioát a amonium-4-alkyl(C14-C18)-1-(3-alIyloxy-2-hydroxypropyl)-2-sulfonatobutandioát
410-540-2Xi; R38 R43N; R50-53Xi NR38-43-50/53S(2-)24-37-60-61
607-290-00-3
Název : Amonium-7-{2,6-dimethyl-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naftyl}-3,5-dihydroxyheptanoát
404-520-2 R52 R53R52/53S61
607-273-00-0
Název : Amylalkohol (vyjma terc-pentylalkoholu)
30899-19-5 R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R20Poznámka C
250-378-8
603-006-00-7
Název : α-Amylasa
9000-90-2R42XnR42S(2-)22-24-36/37
232-565-6
647-015-00-4
Název : Amylasy (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
647-016-00-XR42XnR42S(2-)22-24-36/37
Název : Anilazin (ISO)2-chlor-N-(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)anilin
101-05-3Xi; R36/38 N; R50-53Xi NR36/38-50/53S(2-)22-60-61
202-910-5
613-053-00-5
Název : Anilin
62-53-3Karc.kat.3; R40 T; R48/23/24/25Xn; R20/21/22 N; R50T NR20/21/22-40-48/23/24/25-50S(1/2-)28-36/37-45-61c ≥ 1%T; R20/21/22-40-48/23/24/25
200-539-3
612-008-00-70,2% ≤ c < 1%Xn; R48/20/21/22
Název : Anilin, soli
612-009-00-2Karc.kat.3; R40 T; R48/23/24/25Xn; R20/21/22 N; R50T NR20/21/22-40-48/23/24/25-50S(1/2-)28-36/37-45-61c ≥ 1%T; R20/21/22-40-48/23/24/25Poznámka A
0,2% ≤ c < 1%Xn; R48/20/21/22
Název : 6-Anilino-1-benzoyl-4-(4-terc-pentylfenoxy)-7H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2(3H),7-dion
72453-58-8N; R51-53NR51/53S61
412-480-2
606-050-00-5
Název : [6-Anilino-2-(5-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato][4-sulfonato-1,1'-azodi(2-naftolato)]chromitan trisodný
402-500-8 Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)26-39-61
024-013-00-6
Název : 5-Anilino-3-[4-(4-{(4-chlor-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2,5-dimethylfenylazo)-2,5-disulfonatofenylazo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan pentasodný
400-120-7 Xi; R36XiR36S(2-)22-26
016-035-00-X
Název : (1-{5-[4-(4-Anilino-3-sulfofenylazo)-5-methansulfonamido-2-methylfenylazo]-3-fenylazo-4-hydroxy-2-oxidofenylazo}-6-nitro-4-sulfonato-2-naftolato)železnatý komplex, sodná sůl
401-220-3Xn; R20 R52R53XnR20-52/53S(2-)61
611-009-00-X
Název : 2'-Anilino-6'-(N-ethyl-N-isobutylamino)-3'-methylspiro[ isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen]-3-on
95235-29-3R53R53S61
410-890-6
612-154-00-1
Název : 2'-Anilino-6'-(dipentylamino)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen]-3-on
406-480-1 N; R50-53NR50/53S60-61
606-048-00-4
Název : 2'-Anilino-6'-[N-(3-ethoxypropyl)-N-ethylamino]-3'-niethylspiro[isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen]-3-on
93071-94-4R53R53S61
411-730-8
612-155-00-7
Název : Antimon, sloučeniny (s výjimkou Sb2O4, Sb2O5, Sb2S3, Sb2S5 a sloučenin jmenovitě uvedených v této příloze)
051-003-00-9Xn; R20/22 N; R51-53Xn NR20/22-51/53S(2-)61c ≥ 0,25%Xn; R20/22Poznámka A Poznámka I
Název : ANTU (ISO) (1 -naftyl)thiomočovina 1-(1-naftyl)thiomočovina
86-88-4T+; R28 Karc.kat.3; R40T+R28-40S(1/2-)25-36/37-45
201-706-3
006-008-00-0
Název : [Aqua{4-](2-hydroxy-3,5-dinitrofenyl)azo[-6-](6-sulfonato-1-naftyl)azo[benzen-1,3-diolato}]železnatý komplex, sodná sůl
400-720-9 R52 R53R52/53S61
611-052-00-4
Název : Arsen
7440-38-2 T; R23/25TR23/25S(1/2-)20/21-28-45
231-148-6
033-001-00-X
Název : Arsen, sloučeniny (s výjimkou sloučenin jmenovitě uvedených v této příloze)
033-002-00-5T; R23/25 N; R50-53T NR23/25-50/53S(1/2-)20/21-28-45-60-61c ≥ 0,2%T; R23/25Poznámka A Poznámka 1
0,1 ≤ c < 0,2%Xn; R20/22
Název : Arsenovodík arsinarsan
7784-42-1F+; R12 T+; R26Xn; R48/20N; R50-53F+ T+NR12-26-48/20-50/53S(1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61
232-066-3
033-006-00-7
Název : Atrazin 2-chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin
1912-24-9Karc.kat.3; R40 Mut.kat.3; R40Xn; R20/22Xi; R36R43XnR20/22-36-40-43S(2-)36/37-46
217-617-8
613-068-00-7
Název : Atropin endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát
51-55-8T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45
200-104-8
614-010-00-3
Název : Atropin, soli endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1 ]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli
614-011-00-9T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45Poznámka A
Název : Auramin N,N,N´,N´-tetramethyl-4,4´-karbonimidoyldianilin
492-80-8Karc.kat.3; R40 Xn; R22Xi; R36N; R51-53Xn NR22-36-40-51/53S(2-)36/37-61
207-762-5
612-096-00-7
Název : Auramin, soli N,N,N´,N´-tetramethyl-4,4´-karbonimidoyldianilin,soli
612-097-00-2Karc.kat.3; R40 Xn; R22Xi; R36N; R51-53Xn NR22-36-40-51/53S(2-)36/37-61Poznámka A
Název : Azakonazol (ISO)1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol
60207-31-0R44 Xn; R22XnR22-44S(2-)24
262-102-3
613-040-00-4
Název : Azbestasbest
132207-33-1 132207-32-012172-73-577536-66-477536-68-677536-67-5Karc.kat.1; R45 T; R48/23TR45-48/23S53-45Poznámka E
650-013-00-6
Název : Azid olovnatý
13424-46-9E; R3 Repr.kat.1; R61Repr.kat.3; R62Xn; R20/22R33N; R50-53E TNR61-3-20/22-33-50/53-62S53-45-60-61Poznámka E Poznámka 1
236-542-1
082-003-00-7
Název : Azid sodný
26628-22-8T+; R28 R32N; R50-53T+ NR28-32-50/53S(1/2-)28-45-60-61
247-852-1
011-004-00-7
Název : Azinfos-ethyl (ISO)O,O-diethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát
2642-71-9T+; R28 T; R24N; R50-53T+ NR24-28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
220-147-6
015-056-00-1
Název : Azinfos-methyl (ISO)O,O-dimethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát
86-50-0 T+; R26/28 T; R24R43N; R50-53T+ NR24-26/28-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
201-676-1
015-039-00-9
Název : Aziridinethylenimin
151-56-4 F; R11 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46 T+; R26/27/28 C; R34 N; R51-53F T+ NR45-46-11-26/27/28-34-51/53S53-45-61Poznámka D Poznámka E
205-793-9
613-001-00-1
Název : Azobenzen
103-33-3Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40Xn; R20/22-48/22N; R50-53T NR45-20/22-48/22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
203-102-5
611-001-00-6
Název : 2,2'-Azobis(2-methylpropannitril)2,2'-azobis(isobutyronitril) AIBN
78-67-1E; R2 F; R11Xn; R20/22R52R53E XnR2-11-20/22-52/53S(2-)39-41-47-61
201-132-3
608-019-00-1
Název : C,C'-Azodi(formamid)
123-77-3 R42 R44XnR42-44S(2-)22-24-37
204-650-8
611-028-00-3
Název : AzothoatO-[4-(4-chlorfenylazo)fenyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
5834-96-8Xn; R20/22XnR20/22S(2-)13
227-419-3
015-082-00-3
Název : Azoxybenzen
495-48-7Xn; R20/22XnR20/22S(2-)28
207-802-1
611-002-00-1
Název : Azoxystrobin methyl-(E)-2-(2-{[6-(2-kyanfenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy}fenyl)-3-methoxyakrylát methyl-(E)-2-(2-{[6-(2-kyanfenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy}fenyl)-3-methoxyprop-2-enoát
131860-33-8 T; R23 N; R50-53T NR23-50/53S(1/2-)22-45-60-61
607-256-00-X
Název : Barban (ISO)(4-chlorbut-2-yn-1-yl)-N-(3-chlorfenyl)karbamát
101-27-9Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-36/37-60-61
202-930-4
006-020-00-6
Název : Baryum, soli (s výjimkou síranu barnatého, solí (2-hydroxy-1-naftylazo)arensulfonových kyselin a solí jmenovitě uvedených jinde v této příloze)
056-002-00-7Xn; R20/22XnR20/22S(2-)28c ≥ 1%Xn; R20/22Poznámka A Poznámka 1
Název : Benazolin (ISO)(4-chlor-2(3H)-oxobenzothiazol-3-yl)octová kyselina
3813-05-6Xi; R36/38 R52R53XiR36/38-52/53S(2-)22-61
223-297-0
607-153-00-8
Název : Bendiokarb (ISO)2,2 -dimethyl-1,3 benzodioxol-4-ylmethylkarbamát
22781-23-3 T; R23/25 Xn; R21N; R50-53T NR21-23/25-50/53S(l/2-)22-36/37-45-60-61
245-216-8
006-046-00-8
Název : Benfurakarb (ISO)(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-[N-({N-[2-(ethoxykarbonyl)ethyl]-N-isopropylamino}sulfanyl)-N-methylkarbamát]
82560-54-1 T; R23/25 N; R50-53T NR23/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
006-088-00-7
Název : Benchinox (ISO)N-[4-(hydroxyimino)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]benzohydrazid
495-73-8T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)36/37-45
207-807-9
650-006-00-8
Název : Benomyl (ISO)methyl-N-[1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-yl]karbamát
17804-35-2Mut.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
241-775-7
613-049-00-3
Název : Bensulid (ISO)O,O-diisopropyl-S-(2-benzensulfonamidoethyl)-fosforodithioát
741-58-2 Xn; R22XnR22S(2-)24-36
212-010-4
015-083-00-9
Název : Bensultap S,S'(2-dimethylaminopropen-1,3-diyl)-bis(benzenthiosulfonát)
17606-31-4 Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
016-062-00-7
Název : Bentazon (ISO)3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid
25057-89-0Xn; R22 Xi; R36R43R52R53XnR22-36-43-52/53S(2-)24-37-61
246-585-8
613-012-00-1
Název : Benz[a]anthracen
56-55-3Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
200-280-6
601-033-00-9
Název : Benzaldehyd
100-52-7Xn; R22XnR22S(2-)24
202-860-4
605-012-00-5
Název : 5-Benzamido-3-(5-{[4-fluor-6-(1-sulfonato-2-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan tetrasodný
85665-97-0Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)22-24/25-37
400-790-0
016-042-00-8
Název : Benzen
71-43-2 F; R11 Karc.kat.1; R45 T; R48/23/24/25F TR45-11-48/23/24/25S53-45Poznámka E
200-753-7
601-020-00-8
Název : Benzen-1,2,3-triolpyrogallol
87-66-1Mut.kat.3; R40 Xn; R20/21/22R52 R53XnR20/21/22-40-52/53S(2-)36/37-61c ≥ 10%Xn; R20/21/22-40
201-762-9
604-009-00-61% ≤ c < 10%Xn; R40
Název : Benzen-1,2,4-trikarboxanhydrid1,2-anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny
552-30-7Xi; R37-41 R42/43XnR37-41-42/43S(2-)22-26-36/37/39
209-008-0
607-097-00-4
Název : Benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydriddianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny
89-32-7Xi; R41 R42/43XnR41-42/43S(2-)22-24-26-37/39
201-898-9
607-098-00-X
Název : Benzen-1,2-diolpyrokatechol pyrokatechin
120-80-9Xn; R21/22 Xi; R36/38XnR21/22-36/38S(2-)22-26-37
204-427-5
604-016-00-4
Název : Benzen-1,3-diolresorcin resorcinol
108-46-3Xn; R22 Xi; R36/38N; R50Xn NR22-36/38-50S(2-)26-61c ≥ 20%Xn; R22-36/38
203-585-2
604-010-00-110% ≤ c < 20%Xn; R22
Název : Benzen-1,4-diamin-dihydrochloridp-fenylendiamin-dihydrochlorid
624-18-0T; R23/24/25 Xi; R36R43N; R50-53T NR23/24/25-36-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
210-834-9
612-029-00-1
Název : Benzen-1,4-diolhydrochinon
123-31-9Karc.kat.3; R40 Mut.kat.3; R40Xn; R22Xi; R41R43N; R50Xn NR22-40-41-43-50S(2-)26-36/37/39-61
204-617-8
604-005-00-4
Název : [N-(Benzensulfonyl)anthranilato]hydroxozinečnatý komplex
113036-91-2Xn; R20 N; R51-53Xn NR20-51/53S(2-)22-57-61
403-750-0
030-008-00-X
Název : 4-{4-(Benzensulfonyloxy)fenylazo|-4'-|(l-hydroxy-4-sulfonato-2-naftyl)azo|-3,3'-dimethylbifenyl-2,2'-disulfonan trisodný
406-820-9 Xi; R36XiR36S(2-)25-26
611-038-00-8
Název : Benzidin4,4'-diaminobifenyl bifenyl-4,4'-diamin 1,1'-bifenyl-4,4'-diamin
92-87-5Karc.kat.1; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61c ≥ 25%T; R45-22Poznámka E
202-199-1
612-042-00-20,01% ≤ c < 25%T; R45
Název : Benzidin, soli
531-85-1 Karc.kat.1; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
531-86-2
21136-70-9
36341-27-2
208-519-6
208-520-1
244-236-4
252-984-8
612-070-00-5
Název : Benzo[a]pyrenbenzo[def]chrysen
50-32-8 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46Repr.kat.2; R60-61N; R50-53T NR45-46-60-61-50/53S53-45-60-61
200-028-5
601-032-00-3
Název : Benzo[e]acefenanthrylenbenzo[e]fluoranthen
205-99-2Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
205-911-9
601-034-00-4
Název : Benzo[j]fluoranthen
205-82-3 Karc.kat.2; R45 N; R53-50T NR45-50/53S45-53-60-61
205-910-3
601-035-00-X
Název : Benzo[k]fluoranthen
207-08-9 Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
205-916-6
601-036-00-5
Název : Benzo[e]pyren
192-97-2Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
205-892-7
601-049-00-6
Název : Benzofenon-3,4,3',4'-tetrakarboxdianhydrid4,4'-karbonylbis(ftalanhydrid)
2421-28-5Xi; R36/37XiR36/37S(2-)25c ≥ 1%Xi; R36/37
219-348-1
607-100-00-9
Název : 1,4-Benzochinonp-benzochinon
106-51-4T; R23/25 Xi; R36/37/38N; R50T NR23/25-36/37/38-50S(1/2-)26-28-45-61
203-405-2
606-013-00-3
Název : 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on
2634-33-5Xn; R22 Xi; R38-41R43N; R50Xn NR22-38-41-43-50S(2-)24-26-37/39-61c ≥ 25%Xn; R22-38-41-43
20% ≤ c < 25%Xi; R38-41-43
220-120-910% ≤ c < 20% Xi; R41-43
5% ≤ c < 10%Xi; R36-43
613-088-00-60,05% ≤ c < 5%Xi; R43
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název :Benzonitril
100-47-0Xn; R21/22XnR21/22S(2-)23
202-855-7
608-012-00-3
Název : 2-{4-[(5,6- nebo 6,7-Benzothiazol-2-yl)azo]-N,3-dimethylanilino}ethyl-acetát
405-440-0 R43XiR43S(2-)22-24-37
611-036-00-7
Název : [(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methylthiokyanátTCMTB
21564-17-0T+; R26 Xn; R22Xi; R36/38R43N; R50-53T+ NR22-26-36/38-43-50/53S(1/2-)28-36/37-38-45-60-61
244-445-0
613-119-00-3
Název : (Z)-2-(1-Benzothiofen-2-yl)ethan-1-on-oxim-hydrochlorid
410-780-8Xn; R22-48/22 Xi; R41R43N; R51-53Xn NR22-41-43-48/22-51/53S(2-)22-26-36/37/39-61
612-157-00-8
Název : 3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-sek-butyl-4-hydroxybenzensulfonan sodný
92484-48-5Xi; R41XiR41S(2-)26-39
403-080-9
613-095-00-4
Název : 4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
118-48-9Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)24-26-37
204-255-0
607-250-00-5
Název : Benzoylchlorid
98-88-4C; R34CR34S(1/2-)26-45
202-710-8
607-012-00-0
Název : Benzoylprop-ethyl (ISO)ethyl-N-benzoyl-N-(3,4-dichlorfenyl)-DL-alaninát
22212-55-1Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)24-60-61
244-845-5
607-154-00-3
Název : Benzthiazuron (ISO)1-(benzothiazol-2-yl)-3-methylmočovina
1929-88-0Xn; R22XnR22S(2-)24/25
217-685-9
006-036-00-3
Název : Benzyl(2-hydroxydodecyl)dimethylamonium-benzoát
113694-52-3C; R34 Xn; R22N; R50-53C NR22-34-50/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61
402-610-6
612-095-00-1
Název : Benzyl(dimethyl)amin
103-83-3R10 Xn; R20/21/22 C; R34 R52 R53CR10-20/21/22-34-52/53S(1/2-)26-36-45-61
203-149-1
612-074-00-7
Název : Benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-3-nitrobenzensulfonát
405-330-2 Xi; R38-41 N; R50-53Xi NR38-41-50/53S(2-)26-37/39-60-61
612-119-00-0
Název : 3- nebo 5-{4-|Benzyl(ethyl)amino|-2-methylfenylazo}-1,4-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-1-ium-methylsulfát
124584-00-5Xn; R22 Xi; R41R43N; R51-53Xn NR22-41-43-51/53S(2-)22-24-26-37/39-61
406-055-0
611-037-00-2
Název : Benzyl(tributyl)amonium-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát
102561-46-6 Xn; R20 N; R51-53Xn NR20-51/53S(2-)22-61
402-240-5
016-052-00-2
Název : 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morfolinofenyI)butan-1-on
119313-12-1 N; R50-53NR50/53S60-61
404-360-3
606-047-00-9
Název : Benzyl-2-chlor-4-(trifluormethyl)thiazol-5-karboxylátflurazol
72850-64-7N; R51-53NR51/53S61
276-942-3
607-237-00-4
Název : Benzylalkoholfenylmethanol
100-51-6Xn; R20/22XnR20/22S(2-)26c ≥ 25%Xn; R20/22
202-859-9
603-057-00-5
Název : Benzylamin
100-46-9Xn; R21/22 C; R34CR21/22-34S(1/2-)26-36/37/39-45
202-854-1
612-047-00-X
Název : Benzyl-benzoát
120-51-4Xn; R22XnR22S(2-)25
204-402-9
607-085-00-9
Název : Benzylbromid(brommethyl)benzen
100-39-0Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)39
202-847-3
602-057-00-2
Název : S-Benzyl-dipropylthiokarbamát
52888-80-9Xn; R22-48/22 N; R51-53Xn NR22-48/22-51/53S(2-)37-61
401-730-6
006-072-00-X
Název : Benzyl-chlorformiát
501-53-1C; R34 N; R50-53C NR34-50/53S(1/2-)26-45-60-61c ≥ 10%C; R34
207-925-0
607-064-00-45% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název :Benzylchlorid
100-44-7Karc.kat.3; R40 T; R23Xn; R22Xi; R37/38-41TR22-23-37/38-40-41S(1/2-)36/37-38-45
202-853-6
602-037-00-3
Název : 2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl-3-aminobut-2-enoát
54527-73-0R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
405-350-1
607-274-00-6
Název : 2-(N-Benzyl-N-ethylamino)-1-(3-hydroxyfenyl)ethan-1-on-hydrochlorid
55845-90-4Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)26-39-61
401-840-4
606-040-00-0
Název : 4-(Benzyloxy)fenolhydrochinonmonobenzylether monobenzon
103-16-2Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)24/25-26-37
203-083-3
604-043-00-1
Název : [(4-(Benzyloxy)fenyl][4-(2,3-epoxy-2-methylpropoxy)fenyl]sulfon
408-220-2 R53R53S61
016-070-00-0
Název : (S)-3-(Benzyloxykarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium-4-methylbenzensulfonát
77497-97-3N; R51-53NR51/53S61
406-960-0
613-145-00-5
Název : Benzylvioleť 4BN-{4-[(4-dimethylaminofenyl){4-[N-ethyl-N-(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}-N-ethyl-N-(3-sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl
1694-09-3 Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
216-901-9
650-010-00-X
Název :Beryllium
7440-41-7Karc.kat.2; R49 T+; R26T; R25-48/23Xi; R36/37/38R43T+R49-25-26-36/37/38-43-48/23S53-45Poznámka E
231-150-7
004-001-00-7
Název : Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů hlinito-berylnatých)
004-002-00-2Karc.kat.2; R49 T+; R26T; R25-48/23Xi; R36/37/38R43N; R51-53T+ NR49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53S53-45-61Poznámka A Poznámka E
Název : 4,4´-Bi-o-toluidin3,3'-dimethylbenzidin
119-93-7Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R51-53T NR45-22-51/53S53-45-61Poznámka E
204-358-0
612-041-00-7
Název : Bifenyldifenyl
92-52-4Xi; R36/37/38 N; R50-53Xi NR36/37/38-50/53S(2-)23-60-61
202-163-5
601-042-00-8
Název : Bifenyl-2-aminbifenyl-2-ylamin2-aminobifenyl2-fenylanilin
90-41-5Karc.kat.3; R40 Xn; R22R52R53XnR22-40-52/53S(2-)36/37-61
201-990-9
612-142-00-6
Název : Bifenyl-2-ol2-hydroxybifenyl
90-43-7Xi; R36/37/38 N; R50Xi NR36/37/38-50S(2-)22-61
201-993-5
604-020-00-6
Název : Bifenyl-2-olát sodný
132-27-4Xn; R22 Xi; R37/38-41N; R50Xn NR22-37/38-41-50S(2-)22-26-61
205-055-6
604-021-00-1
Název : Binapakryl (ISO)2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3,3-dimethylakrylát
485-31-4Repr.kat.2; R61 Xn; R21/22TR61-21/22S53-45Poznámka E
207-612-9
609-024-00-1
Název : Bioresmetrin[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-2,2-dirnethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát
28434-01-7N; R50-53NR50/53S60-61
249-014-0
613-120-00-9
Název : 2,2´- Bioxiran1,2:3,4-diepoxybutan
1464-53-5Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46T+; R26T; R24/25C; R34T+R45-46 -24/25-26-34S53-45Poznámka E
215-979-1
603-060-00-1
Název : Bis(N,N-dibutyldithiokarbamát) zinečnatýzink-bis(N,N-dibutyldithiokarbamát)
136-23-2Xi; R36/37/38 R43N; R50-53Xi NR36/37/38-43-50/53S(2-)24-37-60-61
205-232-8
006-081-00-9
Název : Bis(N,N-diethyldithiokarbamát) zinečnatýzink-bis(N,N-diethyldithiokarbamát)
14324-55-1Xn; R22 Xi; R36/37/38R43N; R50-53Xn NR22-36/37/38-43-50/53S(2-)24-37-60-61
238-270-9
006-082-00-4
Název : 2,5-Bis(1,1-dimethylbutyl)hydrochinon2,5-bis(1,1-dimethylbutyl)benzen-1,4-diol
400-220-0 N; R51-53NR51/53S61
604-025-00-3
Název : Bis(1-fenyl-1-methylethyl)peroxiddikumylperoxid
80-43-3O; R7 Xi; R36/38N; R51-53O XiNR7-36/38-51/53S(2-)3/7-14-36/37/39-61
201-279-3
617-006-00-X
Název : Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-sukcinát
62782-03-0Xi; R36 R52R53XiR36-52/53S(2-)26-61
402-940-0
607-187-00-3
Název : N,N'-Bis(2,2-dimethylpropyliden)hexan-1,6-diamin
1000-78-8Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24-37
401-660-6
612-092-00-5
Název : 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan
17557-23-2Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24-37
241-536-7
603-094-00-7
Název : 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzenresorcinoldiglycidylether
101-90-6T; R23/24/25 Xn; R40R43TR23/24/25-40-43S(1/2-)23-24-45c ≥ 1%T; R23/24/25-40-43
202-987-5
603-065-00-90,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan1,4- butandiol-diglycidylether
2425-79-8Xn; R20/21 Xi; R36/38R43XnR20/21-36/38-43S(2-)26-28-37/39c ≥ 25%Xn; R20/21-36/38-43
219-371-7 20% ≤ c < 25%Xi; R36/38-43
603-072-00-71% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylaminhexyldipikrylamin
131-73-7E; R2 T+; R26/27/28R33N; R51-53E T+ NR2-26/27/28-33-51/53S(1/2-)35-36-45-61
205-037-8
612-018-00-1
Název : Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin, amonná sůldipikrylamin, amonná sůl 2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylamin, amonná sůl
2844-92-0E; R1 T+;R26/27/28R33N; R51-53E T+ NR1-26/27/28-33-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
220-639-0
612-019-00-7
Název : 3,9-Bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan
80693-00-1R53R53S61
410-290-4
015-166-00-X
Název : Bis(2,6-dimethoxybenzoyl)(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinoxid
145052-34-2R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
412-010-6
015-163-00-3
Název : Směs (1:1) : 2-({4-|Bis(2-acetoxyethyl)amino)fenyl}azo)-5,6-dichlorbenzothiazol a 2-({4-[bis(2-acetoxyethyl)amino|fenyl}azo)-6,7-dichlorbenzothiazol
111381-12-5R53R53S61
407-900-6
611-048-00-2
Název : 3,3'-Bis(2-allylfenoxy)-1,1'-(1,3-fenylendioxy)di(propan-2-ol)
405-840-5 R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
603-119-00-1
Název : N,N-Bis(2-dimethylaminoethyl)methylamin
3030-47-5T; R24 Xn; R22C; R34TR22-24-34S(1/2-)26-36/37/39-45
221-201-1
612-109-00-6
Název : [Bis(2-ethylhexanoato)bis(1-methylimidazol)] zinečnatý komplex
405-635-0 Xi; R38-41 N; R50-53Xi NR38-41-50/53S(2-)26-37/39-60-61
607-276-00-7
Název : O,O-Bis(2-ethylhexyl) nebo O,O-diisobutyl nebo O,O-diisopropyl-S-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-8(nebo 9)-yl)-fosforodithioát
401-850-9 N; R50-53NR50/53S60-61
015-146-00-0
Název : N,N-Bis(2-ethylhexyl)[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amin
91273-04-0C; R34 R43N; R51-53C NR34-43-51/53S(l/2-)26-28-36/37/39-45-61
401-280-0
613-072-00-9
Název : 3-{|Bis(2-ethylhexyl)amino]methyl}benzothiazol-2(3H)-thion
105254-85-1 C; R34 R43N; R50-53C NR34-43-50/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61
402-540-6
613-080-00-2
Název : Bis(2-ethylhexyl)-dithiodiacetát
62268-47-7Xn; R22 R43N; R51-53Xn NR22-43-51/53S(2-)24/25-37-61
404-510-8
607-219-00-6
Název : 3-{4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitroanilino}propan-1-ol
104226-19-9R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)24-37-61
410-910-3
603-136-00-4
Název : Bis(2-hydroxyethyl)amonium-(4-chlorfenoxy)acetátDiethanolamin-(4-chlorfenoxy)acetát
607-161-00-1Xn; R22XnR22S(2)
Název : Směs: N,N-bis(2-hydroxyethyl)amonium-6-methyl-2-{4-[(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yl)azo]fenyl}benzothiazol-7-sulfonát, N-(3-diethylaminopropyl)amonium-6-methyl-2-{4-[(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yl)azo]fenyl}benzothiazol-7-sulfonát, N-(2-hydroxyethyl)-N-methylamonium-6-methyl-2-{4-[(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yl)azo]fenyl}benzothiazol-7-sulfonát
114565-65-0R43XiR43S(2-)22-24-26-37
403-410-1
611-012-00-6
Název : Bis(2-chlorethyl)ether2,2´-dichlordiethylether
111-44-4R10 T+; R26/27/28 Xn; R40T+R10-26/27/28-40S(1/2-)7/9-27-38-45c ≥ 7%T+; R26/27/28-40
203-870-1 1% ≤ c < 7%T; R23/24/25-40
603-029-00-20,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : Bis(2-methoxyethyl)-ftalát
117-82-8Repr.kat.2; R61 Repr.kat.3; R62TR61-62S45-53
204-212-6
607-228-00-5
Název : Směs : bis(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxybenzoato)hydroxoaluminium a 3,5-di-terc-butyl-2-hydroxybenzoová kyselina
130296-87-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)22-60-61
406-890-0
607-266-00-2
Název : Bis(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxybenzoato-O1,O2)zinečnatý komplexbis(3,5-di-terc-butylsalicylato-(O1,O2)zinek
42405-40-3F; R11 Xn; R22N; R50-53F Xn NR11-22-50/53S(2-)7-22-60-61
403-360-0
030-007-00-4
Název : 3,5-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydrozybenzyl)-2,4,6-trimethylfenol
87113-78-8R52 R53R52/53S61
401-110-5
604-051-00-5
Název : N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamin
105-83-9T; R23/24 Xn; R22C; R34TR22-23/24-34S(1/2-)26-36/37/39-45
203-336-8
612-102-00-8
Název : N,N'-Bis(3-diethylaminopropyl)-7,14-dioxo-5,7,12,14-tetrahydrochinolino[2,3-b]akridin-2,9-disulfonamid
404-230-6 R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
613-100-00-X
Název : {4-[Bis(4-aminofenyl)rnethyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}amonium-chloridC.I. Basic Red 9
569-61-9Karc.kat.2; R45TR45S53-45
209-321-2
611-031-00-X
Název : Bis(4-dodecylfenyl)jodonium-hexafluorantimonát
71786-70-4R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)24-37-61
404-420-9
051-007-00-0
Název : Bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan-hydrochlorid
401-380-4 Xi; R36 N; R51-53Xi NR36-51/53S(2-)26-61
014-006-00-6
Název : Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)-sulfát
55-55-0Xn; R22-48/22 R43N; R50-53Xn NR22-43-48/22-50/53S(2-)36/37-46-60-61
200-237-1
650-031-00-4
Název : Bis(4-methylbenzoyl)peroxid
895-85-2 E; R2 O; R7N; R50-53E NR2-7-50/53S(2-)7-14-36/37/39-47-60-61
407-950-9
617-015-00-9
Název : Směs: [Bis(5-alkyl(rozvětvený C12))-2-hydroxybenzaldoximato)]měďnatý komplex a 4-dodecyl-2-hydroxybenzaldoximsměs : [bis(5-alkyl(rozvětvený C12))-2-hydroxybenzaldoximato)]měďnatý komplex a 4-dodecylsalicylaldoxim
410-820-4 R53R53S61
612-158-00-3
Název : Směs: [Bis(5-nitrobenzen-1-azo-1´-naftalen-2,2'-diolato)]chromitan terc-alkyl(C12-C14)amonný,[bis(4-nitrobenzen-1-azo-1´-naftalen-2,2'-diolato)|chromitan terc-alkyl(C12-C14)amonný, |(5-terc-butyl-3-nitrobenzen-1-azo-1´-naftalen-2,2´-diolato)(5-nitrobenzen-1-azo-1´-naftalen-2,2'-diolato)]chromitan terc-alkyl(C12-C14)amonný a |(4- nebo 5-nitrobenzen-1-azo-1´-naftalen-2,2'-diolato) (3-nitro-5-pentylbenzen-1-azo-1'-naftalen-2,2'-diolato)|chromitan terc-alkyl(C12-C14)amonný
117527-94-3N; R51-53NR51/53S61
403-720-7
611-044-00-0
Název : Směs(2:1:1): |Bis(6-{|1-(N-fenylkarbamoyl)-2-hydroxyprop-1-en-1-yl|azo}-5-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azo-1´-benzen-1,2´-diolato|)chromitan trisodný, |bis{6-|(2-amino-4-hydroxyfenyl)azo| nebo 6-|(2-amino-6-hydroxyfenyl)azo| nebo 6-|(4-amino-2-hydroxyfenyl)azo|-5-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azo-1'-benzen-1,2'-diolato}chromitan trisodný a |{6-|(2-amino-4-hydroxyfenyl)azo] nebo 6-|(4-amino-2-hydroxyfenyl)azo|-5-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azo-1´-benzen-1,2'-diolato}(6-{|1-(N-fenylkarbamoyl)-2-hydroxyprop-1-en-1-yl|azo}-5-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azo-1´-benzen-1,2´-diolato)chromitan trisodný
402-850-1 Xi; R41 R52R53XiR41-52/53S(2-)26-39-61
611-043-00-5
Název : 1,3-Bis(6-isokyanatohexyl)-5-|6-({|3-(trimethoxysilyl)propyl|sulfanyl}karbonylamono)hexyl)biuretS-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-N-(6-{[2,4-bis(isokyanatohexyl)allofanyl]amino}hexyl)thiokarbamát
85702-90-5 R10 R42/43XnR10-42/43S(2-)23-24-37
402-290-8
607-184-00-7
Název : Bis(8-hydroxychinolinium)-sulfát
134-31-6Xn; R22XnR22 S(2-)36
205-137-1
613-017-00-9
Název : 4,4'-Bis(arylazo)-3,3'-dimethoxybifenyl (azobarviva na bázi o-dianisidinu s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
611-029-00-9Karc.kat.2; R45TR45S53-45Poznámka A Poznámka H
Název : 4,4'-Bis(arylazo)-3,3'-dimethylbifenyl (azobarviva na bázi o-tolidinu s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
611-030-00-4Karc.kat.2; R45TR45S53-45Poznámka A Poznámka H
Název : 4,4'-Bis(arylazo)bifenylová barviva (s výjimkou jmenovitě uvedených)
611-024-00-1Karc.kat.2; R45TR45S53-45Poznámka A
Název : 6,6'-Bis(fenylazo)-5,5'-dihydroxy-4,4'-{ethen-1,2-diyIbis[(3-sulfonato-4,1-fenylen)imino(6-mofrolino-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino]}di(naftalen-2,7-disulfonan) hexakis(tetramethylamonný)
124537-30-0 T; R25 R43R52R53TR25-43-52/53S(1/2-)24-37-45-61
405-160-9
613-105-00-7
Název : Bis(fosforečnan) triolovnatý
7446-27-7Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62Xn; R48/22R33N; R50-53T NR61-33-48/22-50/53-62S53-45-60-61Poznámka E Poznámka I
231-205-5
082-006-00-3
Název : 1-{4-[Bis(hydroxymethyl)methyl]anilino}-4,5-dihydroxy-8-nitro-9,10-anthrachinon1-[4-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)anilino]-4,5-dihydroxy-8-nitro-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion
114565-66-1Karc.kat.3; R40 R43R53XnR40-43-53S(2-)36/37-61
406-057-1
603-121-00-2
Název : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetraakrylátpentaerythritol-tetraakrylát
4986-89-4Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)26-39c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
225-644-1
607-122-00-91% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrátpentaerythritol-tetranitrátpentritPENT
78-11-5E; R3ER3S(2-)35
201-084-3
603-035-00-5
Název : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-triakrylátpentaerythritol-triakrylát
3524-68-3Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)39c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
222-540-8
607-110-00-31% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : 2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran
104-80-3Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)39c ≥ 10%Xi; R36/37/38
203-239-0
603-062-00-2
Název : Bis(chlormethyl)etherdichlormethylether
542-88-1R10 Karc.kat.1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22T+R45-10-22-24-26S53-45Poznámka E
208-832-8
603-046-00-5
Název : 5'-[Bis(2-methoxyethyl)amino]-2'-[(5-nitro-1,3-dihydro-2,1-benzoisothiazol-3-yl)azo]acetaniIid
105076-77-5R53R53S61
402-430-8
611-034-00-6
Název : Bis(piperidin-1-karbothioyl)disulfid
94-37-1Xi; R36/37/38 R43XiR36/37/38-43S(2-)24-26-37
202-328-1
613-109-00-9
Název : 4,4´-Bis[(2,3-epoxypropyl)oxy]-3,3´,5,5´-tetramethylbifenyl
85954-11-6Mut.kat.3; R40XnR40S(2-)22-36-37
413-900-7
604-055-00-7
Název : 2-({2,6-Bis[(3-hydroxypropyl)amino]-5-kyan-4-methylpyridin-3-yl}azo)- 3,5-dichlorbenzen-1-sulfonan sodný
401-870-8 Xi; R41 R52R53XiR41-52/53S(2-)26-61
016-048-00-0
Název : Bis[1-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-3-(N-fenylkarbamoyl)-2-naftolato]chromitan amonný
400-110-2 F; R11FR11S(2-)33
024-011-00-5
Název : Bis[1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato]chromitan tetradecylamonnýtetradecylamonium-bis[1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato]chromát(III)
88377-66-6Xn; R48/22 R53XnR48/22-53S(2-)22-36-61
405-110-6
024-016-00-2
Název : Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethanolato]bis(2,2',2´´-nitrilotriethan-1-olato-N,O)titaničitý komplex
410-500-4 Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)26-39-61
603-135-00-9
Název : Bis[2-(5-chlor-4-nitro-2-oxidofenylazo)-5-sulfonato-1-naftolato]chromitan trisodný
93952-24-0Xi; R41 R52R53XiR41-52/53S(2-)26-39-61
402-870-0
024-014-00-1
Název : Směs: 2,4-bis[3-(4-methylfenyl)ureido]toluen a 2,6-bis[3-(4-methylfenyl)ureido]toluensměs:3,3'bis(4-methylfenyl)-1,1´-(4-methyl-1,3-fenylen)dimočovina a 3,3'-bis(4-methylfenyl)-1,1'-(2-methyl-1,3-fenylen)dimočovina
411-070-0 R53R53S61
616-051-00-2
Název : Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amin
403-480-3 Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)24-26-39-61
014-012-00-9
Název : Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propandiglycidylether dianu diglycidylether bisfenolu A
1675-54-3Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)28-37/39c ≥ 5%Xi; R36/38-43
216-823-5
603-073-00-21% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Bis[7-acetamido-2-(5-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato]chromitan trisodný
400-810-8 Mut.kat.3; R40XnR40S(2-)22-36/37
024-012-00-0
Název : Bis[alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amonium]-bis(2-ethylhexyl)-difosfát
68132-19-4T; R23 C; R34R43N; R50-53T NR23-34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
404-690-8
612-116-00-4
Název : 3,5-Bis{N-[3-(2,4-Di-terc-pentylfenoxy)propyl]karbamoyl}benzensulfonan sodný
405-510-0 Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24-37
007-023-00-5
Název : N,N´-Bis{4,6-bis[N-butyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}-3,3'-[ethylenbis(N-{4,6-bis[N-butyl-N-(1,2,2,6,6,-pentamethylpiperidin-4-yl)amino|-1,3,5-triazin-2-yl}-imino)]di(propan-1-amin)
106990-43-6R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)22-24-37-61
401-990-0
613-078-00-1
Název : 4,4'-Bis{4-[(2,2´-dihydroxy-5´-sulfonatoazobenzen-4-yl)azo]-2-sulfonaíostyryl}azobenzen-3,3'-disulfonan hexasodný, diměďnatý komplex
82027-60-9N; R51-53NR51/53S61
400-020-3
611-033-00-0
Název : Blasticidin-s 5-[3-amino-5-(1-methylguanidino)pentanamido]-2-(4-amino-2(1H)-oxopyrimidin-1-yl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-karboxylová kyselina
2079-00-7 T+; R28T+R28S(1/2-)24/25-36/37-45
607-155-00-9
Název : Brodifakum 3-[3-(4´-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
56073-10-0T+; R27/28 T; R48/24/25N; R50-53T+ NR27/28-48/24/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
259-980-5
607-172-00-1
Název : Brom
7726-95-6T+; R26 C; R35N; R50T+ CNR26-35-50S(1/2-)7/9-26-45-61
231-778-1
035-001-00-5
Název : Brom(brombenzyl)methylbenzen (směs isomerů)
99688-47-8Xn; R48/22 R43N; R50-53Xn NR43-48/22-50/53S(2-)24-37-41-60-61
402-210-1
602-071-00-9
Název : 1-Brom-2-(2-furyl)-1-nitroethen
35950-52-8Xn; R48/22-22 C; R34R43N; R50-53C NR22-34-43-48/22-50/53S(1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61
406-110-9
610-010-00-2
Název : Brombenzen
108-86-1R10 Xi; R38 N; R51-53Xi NR10-38-51/53S(2-)61
203-623-8
602-060-00-9
Název : Bromelain (přírodní)
9001-00-7Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-572-4
647-005-00-X
Název : Bromethanethylbromid
74-96-4F; R11 Karc.kat.3; R40 Xn; R20/22F XnR11-20/22-40S(2-)36/37
200-825-8
602-055-00-1
Název : 1-(2-Bromethoxy)-2-methoxybenzen2-(2-bromethoxy)anisol
4463-59-6Xn; R22 R52/53XnR22-52/53S(2-)22-61
402-010-4
603-090-00-5
Název : Bromičnan draselný
7758-01-2O; R9 Karc.kat.2; R45 T; R25O TR45-9-25S53-45Poznámka E
231-829-8
035-003-00-6
Název : Bromid boritý
10294-33-4 R14 T+; R26/28 C; R35T+ CR14-26/28-35S(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
233-657-9
005-003-00-0
Název : Bromid fosforitý
7789-60-8R14 C; R34Xi; R37CR14-34-37S(1/2-)26-45
232-178-2
015-103-00-6
Název: Brommethanmethylbromid
74-83-9Mut.kat.3; R40 T; R23/25Xn; R48/20Xi; R36/37/38N; R50-59T NR23/25-36/37/38-40-48/20-50-59S(1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61
200-813-2
602-002-00-2
Název : Bromofenoxim3,5-dibrom-4-hydroxybenzaldehyd-O-(2,4-dinitrofenyl)oxim
13181-17-4Xn; R22XnR22S(2-)25
236-129-6
609-032-00-5
Název : Bromoformtribrommethan
75-25-2T; R23 Xi; R36/38N; R51-53T NR23-36/38-51/53S(1/2-)28-45-61
200-854-6
602-007-00-X
Název : Bromofos (ISO)O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
2104-96-3Xn; R22XnR22S(2-)36
218-277-3
015-108-00-3
Název : Bromofos-ethyl (ISO)O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O,O-diethyl-fosforothioát
4824-78-6T; R25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
225-399-0
015-064-00-5
Název : Bromovodík
10035-10-6C; R35 Xi; R37CR35-37S(1/2-)7/9-26-45
233-113-0
035-002-00-0
Název : Bromoxynil (ISO)2,6-dibrom-4-hydroxybenzonitril
1689-84-5Repr.kat.3; R63 T; R25TR25-63S(1/2-)36/37-45
216-882-7
608-006-00-0
Název : 1-Brompropanpropylbromid
106-94-5R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)9-24
203-445-0
602-019-00-5
Název : Bronopol2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
52-51-7Xn; R21/22 Xi; R37/38-41N; R50-53Xn NR21/22-37/38-41-50/53S(2-)26-37/39-60-61
200-143-0
603-085-00-8
Název : Brucin2,3-dimethoxystrychnidin-10-on
357-57-3T+; R26/28 R52R53T+R26/28-52/53S(1/2-)13-45-61
206-614-7
614-006-00-1
Název : Brucin-sulfát [1]; brucin-nitrát [2]; brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát [3]; brucin, sloučenina s (S)-(1-methylheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem(1:1) [4]
4845-99-2[1] 5786-97-0[2]68239-26-9[3]68310-42-9[4]T+; R26/28 R52R53T+R26/28-52/53S(1/2-)13-45-61
225-432-9[1] 227-317-9[2] 269-439-5[3]269-710-8[4]
614-007-00-7
Název : Bufenkarb (ISO)3-(1-methylbutyl)fenyl-methylkarbamát, 3-(1-ethylpropyl)fenyl-methylkarbamát (směs 3:1)
8065-36-9 T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
006-047-00-3
Název : But-2-enalkrotonaldehyd
123-73-9 4170-30-3F; R11 T; R23Xi; R36/37/38N; R50-53F TNR11-23-36/37/38-50/53S(1/2-)29-33-45-60-61
204-647-1224-030-0
605-009-00-9
Název : But-2-yn-1,4-diol
110-65-6T; R23/25TR21-23/25-34-48/22S(1/2-)26-c ≥ 50%T; R21-23/25-34-48/22
203-788-6Xn; R21-48/2236/37/39-4525% ≤ c < 50%T; R21-23/25-36/38-48/22
603-076-00-9C; R3410% ≤ c < 25%Xn; R20/22-48/22
3% ≤ c < 10%Xn; R20/22
Název : Buta-1,3-dienbutadien
106-99-0F+; R12 Karc.kat.2; R45F+ TR45-12S53-45Poznámka D
203-450-8
601-013-00-X
Název : Butan [1] a isobutan [2]
106-97-8 [1] 75-28-5 [2]F+; R12F+R12S(2-)9-16Poznámka C
203-448-7 [1]200-857-2 [2]
601-004-00-0
Název : Butan [1] a isobutan [2] (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (číslo ES 203-450-8))
106-97-8 [1] 75-28-5 [2]F+; R12 Karc.kat.2; R45F+ TR45-12S53-45Poznámka C Poznámka S
203-448-7 [1]200-857-2 [2]
601-004-01-8
Název : Butan-1,3-diyl-diakrylátbutan-1,3-diol-diakrylát 1,3-butylenglykol-diakrylát
19485-03-1Xn; R21 C; R34R43CR21-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21-34-43Poznámka D
243-105-910% ≤ c < 25%C; R34-43
607-118-00-75% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1 % ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Butan-1,4-diyl-diakrylátbutan-1,4-diol-diakrylát 1,4-butylenglykol-diakrylát
1070-70-8Xn; R21 C; R34 R43CR21-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21-34-43Poznámka D
213-979-610% ≤ c < 25%C; R34-43
607-119-00-25% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Butan-1-olbutylalkoholn-butylalkohol
71-36-3R10 Xn; R22Xi; R37/38-41R67XnR10-22-37/38-41-67S(2-)7/9-13-26-37/39-46Poznámka 6
200-751-6
603-004-00-6
Název : (R,S)-Butan-2-ol [1]; (S)-butan-2-ol [2]; (R)-butan-2-ol [3]; (+-)-butan-2-ol [4]
78-92-2[1] 4221-99-2[2]14898-79-4(3]15892-23-6[4]R10 Xi; R36/37 R67XiR10-36/37-67S(2-)7/9-13-24/25-26-46Poznámka C Poznámka 6
201-158-5[1]224-168-1(2]238-967-8(3]240-029-8(4]
603-127-00-5
Název : Butannitrilbutyronitril
109-74-0R10 T; R23/24/25TR10-23/24/25S(1/2-)45
203-700-6
608-005-00-5
Název : Butanonethyl(methyl)keton
78-93-3F; R11 Xi; R36R66R67F XiR11-36-66- 67S(2-)9-16Poznámka 6
201-159-0
606-002-00-3
Název : Butanonoximbutan-2-on-oxim
96-29-7Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)23-24
202-496-6
616-014-00-0
Název : But-1-en [1]; buten, směs but-1-enu a but-2-enu [2]; 2-methylpropen [3]; (E)-but-2-en [4]; (E)-but-2-en [5]
106-98-9[1] 107-01-7[2]115-11-7[3]590-18-1 [4]624-64-6[5]F+; R12F+R12S(2-)9-16-33Poznámka C
203-449-2[1]203-452-9[2]204-066-3[3]209-673-7[4]210-855-3[5]
601-012-00-4
Název : Butokarboxim3-(methylsulfanyl)butan-2-on-oxim-O-(N-methylkarbamát) 3-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-[(methylamino)karbonyl]oxim
34681-10-2R10 T; R23/24/25 Xi; R36 N; R50-53T NR10-23/24/25-36-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
252-139-3
006-083-00-X
Název : 1-Butoxy-2,3-epoxypropanbutyl(glycidyl)ether butyl(2,3-epoxypropyl)ether
2426-08-6Xn; R20 R43XnR20-43S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R20-43
219-376-4
603-039-00-71% ≤ c < 25%Xi; R43
Název : 2-Butoxyethan-1-olethylenglykolmonobutylether butylglykol
111-76-2Xn; R20/21/22 Xi; R37XnR20/21/22-37S(2-)24/25c ≥ 20%Xn; R20/21/22-37
203-905-0
603-014-00-012,5% ≤ c < 20%Xn; R20/21/22
Název : 2-(2-Butoxyethoxy)ethanolbutyldiglykol
112-34-5Xi; R36XiR36S(2-)24-26
203-961-6
603-096-00-8
Název : 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-thiokyanát
112-56-1R10 T; R24/25TR10-24/25S(1/2-)13-36/37-45
203-985-7
615-018-00-X
Název : 2-Butoxyethyl-acetátbutylglykolacetát
112-07-2Xn; R20/21XnR20/21S(2-)24c ≥ 25%Xn; R20/21
203-933-3
607-038-00-2
Název : 1-Butoxypropan-2-olpropylenglykolmonobutylether
5131-66-8Xi; R36/38XiR36/38S(2)c ≥ 20%Xi; R36/38
225-878-4
603-052-00-8
Název : 1-terc-Butoxypropan-2-ol
57018-52-7R10 Xi; R41XiR10-41S(2-)26-39
406-180-0
603-129-00-6
Název : 1-(2-Butoxypropoxy)propan-2-ol
24083-03-2Xn; R21/22XnR21/22S(2)c ≥ 25%Xn; R21/22
246-011-6
603-050-00-7
Název : Iso-butyl-(R)-2-hydroxypropanoátisobutyl-L-laktát
61597-96-4Xi; R36XiR36S(2-)26
407-770-0
607-268-00-3
Název : terc-Butyl-(1S,7R,7aR)-3-(brommethyl)-7-(fenylacetamido)-1,6(7H)-dioxo-2H-azeto-[2,1-b][1,3]thiazin-4-karboxylát
33610-13-8 R42/43 R52R53XnR42/43-52/53 | S(2-)22-24-37-61
407-620-4
607-267-00-8
Název : terc-Butyl(2-fenylpropan-2-yl)peroxid
3457-61-2O; R7 Xi; R38N; R51-53O XiNR7-38-51/53S(2-)3/7-14-36/37/39-61
222-389-8
617-007-00-5
Název : 2-{4-[Butyl(fenethyl)amino]fenyl}ethen-1,1,2-trikarbonitril
97460-76-9R53R53S61
407-650-8
608-024-00-9
Název : terc-Butyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyljamin
400-390-6 C; R35 Xn; R22CR22-35S(1/2-)26-28-36/37/39-45
603-089-00-X
Název : Butyl-{bis(alkyloxy)[(dibutoxyfosforyl)oxy]titanyl}-[tris(alkyloxy)titanyl]-fosfát
401-100-0 F; R11 Xi; R36N; R51-53F XiNR11-36-51/53S(2-)7/9-16-26-43-61
015-142-00-9
Název : 4(5)-terc-Butyl-2'-chlor-6'-ethylamino-3',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-on
400-680-2 Xn; R20 N; R50-53Xn NR20-50/53S(2-)60-61
606-039-00-5
Název : 4-terc-Butyl-2-methyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
157661-93-3Xi; R38 R43N; R50-53Xi NR38-43-50/53S(2-)24-37-60-61 \
410-760-9
604-053-00-6
Název : 1-Butyl-2-methylpyridinium-bromid
26576-84-1 Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
402-680-8
613-081-00-8
Název : 2-Butyl-4-chlor-5-formylimidazol2-buryl-5-chlorimidazol-4-karbaldehyd
83857-96-9R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
410-260-0
613-156-00-5
Název : 2-terc-Butyl-5-[(4-terc-butylbenzyl)sulfanyl]-4-chlorpyridazin-3(2H)-on
96489-71-3T; R23/25 N; R53-50T NR23/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
405-700-3
613-149-00-7
Název : Butyl-acetát
123-86-4R10 R66R67R10-66-67S(2-)25Poznámka 6
204-658-1
607-025-00-1
Název : sek-Butylacetát[1]; isobutylacetát [2]; terc-butylacetát[3]
105-46-4[1] 110-19-0[2]540-88-5[3]F; R11 R66FR11-66S(2-)16-23-25-29-33Poznámka C
203-300-1[1]203-745-1 [2]208-760-7[3]
607-026-00-7
Název : terc-Butyl-akrylátterc-butyl-prop-2-enoát
1663-39-4Xi; R36/37/38 R52R53XiR36/37/38-52/53S(2-)26-28-61c ≥ 10%Xi; R36/37/38
216-768-7
607-245-00-8
Název : Butyl-akrylátbutyl-prop-2-enoát
141-32-2R10 Xi; R36/37/38 R43XiR10-36/37/38-43S(2-)9Poznámka D
205-480-7
607-062-00-3
Název : (S)-sek-Butylamin[1]; (R)-sek-butylamin[2]; sek-butylamin[3]; butan-2-amin[3]
513-49-5[1] 13250-12-9[2]13952-84-6[3]F; R11 Xn; R20/22C; R35N; R50F CNR11-20/22-35-50S(1/2-)9-16-26-28-36/37/39-45-61Poznámka C
208-164-7[1]236-232-6[2]237-732-7[3]
612-052-00-7
Název : Butylaminbutan-1-amin
109-73-9F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35F CR11-20/21/22-35S(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/21/22-35
203-699-210% ≤ c < 25%C; R35
612-005-00-05% ≤ c < 10%C; R34
1% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : 2-(terc-Butylamino)ethyl-methakrylát
3775-90-4Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)26c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
223-228-4
607-128-00-11% ≤ c <20%Xi; R43
Název : 5-Butylbenzotriazol, sodná sůl
118685-34-0Xn; R22 C; R34R43N; R51-53C NR22-34-43-51/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
404-450-2
613-103-00-6
Název : Butyl-butyrátbutyl-butanoát
109-21-7R10R10S(2)Poznámka C
203-656-8
607-031-00-4
Název : terc-Butyl-dokosyl-monoperoxyoxalát
116753-76-5O; R7 N; R50-53O NR7-50/53S(2-)7-14-36/37/39-47-60-61
404-300-6
617-013-00-8
Název : cis-4-[3-(4-terc-Butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolinfenpropimorf
67564-91-4Xn; R20 Xi; R38N; R51-53Xn NR20-38-51/53S(2-)36/37/39-61
266-719-9
613-124-00-0
Název : 4-[2-(4-terc-Butylfenyl)ethoxy]chinazolin
120928-09-8T; R25 Xn; R20N; R50-53T NR20-25-50/53S(1/2-)37-45-60-61
410-580-0
613-159-00-1
Název : 2-sek-Butylfenyl-N-methylkarbamátfenobukarb
3766-81-2Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
223-188-8
006-085-00-0
Název : Butylformiát[1]; terc -butylformiát[2]; isobutylformiát[3]
592-84-7[l] 762-75-4[2]542-55-2[3]F; R11 Xi; R36/37F XiR11-36/37S(2-)9-16-24-33Poznámka C
209-772-5[1]212-105-0[2]208-818-1[3]
607-017-00-8
Název : Butyl-chlorformiát
592-34-7R10 T; R23C; R34TR10-23-34S(1/2-)26-36-45
209-750-5
607-138-00-6
Název : 5-terc-Butylisoxazol-3-amin-hydrochlorid
404-840-2Xn; R22-48/22 Xi; R41R52R53XnR22-41-48/22-52/53S(2-)26-36/39-61
613-104-00-1
Název : Butyl-methakrylát
97-88-1 R10 Xi; R36/37/38 R43XiR10-36/37/38-43S(2)Poznámka D
202-615-1
607-033-00-5
Název : Butyl-nitrit
544-16-1F; R11 T; R23/25F TR11-23/25S(1/2-)16-24-45
208-862-1
007-016-00-7
Název : terc-Butyl-nitrit
540-80-7 208-757-0 007-019-00-3F; R11 Xn; R20/22F XnR11-20/22S(2-)16-24-46
Název : sek-Butyl-nitrit
924-43-6F; R11 Xn; R20/22F XnR11-20/22S(2-)16-24-46
213-104-8
007-018-00-8
Název : terc-Butylovaný nebo isopropylovaný trifenyl-fosfát
405-010-2 N; R51-53NR51/53S61
015-151-00-8
Název : N-Butyl-propionát[1]; sek-butyl-propionát[2]; terc-butyl-propionát[3]; isobutyl-propionát[4]
590-01-2[n] 591-34-4[sec]20487-40-5[terc]540-42-1[iso] R10R10S(2)Poznámka C
209-669-5[n]208-746-0[iso]
607-029-00-3
Název : Butyraldehydbutanal
123-72-8F; R11FR11S(2-)9-29-33
204-646-6
605-006-00-2
Název : Butyraldehyd-oximbutanaloxim
110-69-0T; R24 Xn; R22Xi; R36TR22-24-36S(1/2-)23-36-45
203-792-8
616-013-00-5
Název : Butyrylchloridbutanoylchlorid
141-75-3F; R11 C; R34F CR11-34S(1/2-)16-23-26-36-45
205-498-5
607-136-00-5
Název : C.I.Direct Black 384-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)bifenyl-4-ylazo]-6-fenylazo-5-hydroxynaftalen-2,6-disulfonan disodný
1937-37-7Karc.kat.2; R45 Repr.kat.3; R63TR45-63S53-45
217-710-3
611-025-00-7
Název : C.I. Direct Blue 65,5'-diamino-4,4'-dihydroxy-3,3'-[bifenyl-4,4'-diylbis(azo)]di(naftalen-2,7-disulfonan) tetrasodný
2602-46-2Karc.kat.2; R45 Repr.kat.3; R63TR45-63S53-45
220-012-1
611-026-00-2
Název : C.I. Direct Brown 952-hydroxy-5-({4'-[6-hydroxy-2-oxido-3-(2-oxido-5-sulfonatofenylazo)fenylazo]bifenyl-4-yl}azo)benzoát disodný,měďnatý komplex
16071-86-6Karc.kat.2; R45TR45S53-45
240-221-1
611-005-00-8
Název : C.I.Direct Red 284,4'-diamino-3,3'-[bifenyl-4,4'-diylbis(azo)]di(naftalen-1-sulfonan) disodný
573-58-0 209-358-4 611-027-00-8Karc.kat.2; R45 Repr.kat.3; R63TR45-63S53-45
Název : C10-CI3-alkylderiváty benzenu
67774-74-7N; R50NR50S61
267-051-0
601-050-00-1
Název : catena-Poly[[[(2-butoxyethyl)-acetoacetato-O1,O3] aluminium]-(-oxo)]
403-430-0 Xi; R41XiR41S(2-)26-39
013-007-00-9
Název : Celulasa
9012-54-8R42XnR42 S(2-)22-24-36/37
232-734-4
647-002-00-3
Název : Celulasy (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
647-004-00-4R42XnR42S(2-)22-24-36/37
Název : Cinerin I3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]
25402-06-6 Xn; R22XnR22S(2)
246-948-0
613-025-00-2
Název : Cinerin II3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2-(2-acetoxyprop-1-en-1-yl)-3,3-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]
121-20-0Xn; R22XnR22S(2)
204-454-2
613-026-00-8
Název : Citral3,7-dimethylokta-2,6-dienal
5392-40-5Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24/25-37
226-394-6
605-019-00-3
Název : Cyhexatin (ISO)tricyklohexyl(hydroxy)stannan
13121-70-5Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)13-60-61
236-049-1
050-002-00-0
Název : Směs : (E)-cyklohexadec-8-en-1-on a (Z)-cyklohexadec-8-en-1-on
3100-36-5 N; R50-53NR50/53S60-61
401-700-2
606-046-00-3
Název : Cyklohexan
110-82-7F; R11 Xn; R65Xi; R38R67N; R50-53F Xn NR11-38-50/53-65- 67S(2-)9-16-33-60-61-62Poznámka 4 Poznámka 6
203-806-2
601-017-00-1
Název : Cyklohexan-1,2-dikarboxanhydrid [1]; ciscyklohexan-1,2-dikarboxanhydrid [2]; transcyklohexan-1,2-dikarboxanhydrid [3]
85-42-7[1] 13149-00-3(2]14166-21-3[3]Xi; R41 R42/43XnR41-42/43S(2-)23-24-26-37/39Poznámka C
201-604-9[1]236-086-3[2]238-009-9[3]
607-102-00-X
Název : Cyklohexanol
108-93-0Xn; R20/22 Xi; R37/38XnR20/22-37/38S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R20/22-37/38
203-630-6
603-009-00-320% ≤ c < 25%Xi; R37/38
Název : Cyklohexanon
108-94-1R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)25c ≥ 25%Xn; R20
203-631-1
606-010-00-7
Název : Cykloheximid4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
66-81-9Mut.kat.3; R40 Repr.kat.2; R61T+; R28N; R51-53T+ NR61-28-40-51/53S53-45-61Poznámka E
200-636-0
613-140-00-8
Název : Cyklohexyl(dimethoxy)methylsilan
17865-32-6Xi; R38 N; R51-53Xi NR38-51/53S(2-)24-61
402-140-1
014-011-00-3
Název : 3-Cyklohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H),4(3H)-dionhexazinon
51235-04-2Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-)60-61
257-074-4
613-132-00-4
Název : Cyklohexyl-akrylát
3066-71-5Xi; R37/38 N; R51-53Xi NR37/38-51/53S(2-)61c ≥ 10%Xi; R37/38Poznámka D
221-319-3
607-116-00-6
Název : Cyklohexylamin
108-91-8R10 Xn; R21/22 C; R34CR10-21/22-34S(1/2-)36/37/39-45c ≥ 25%C; R21/22-34
203-629-010% ≤ c < 25%C; R34
612-050-00-62% ≤ c < 10%Xi; R36/38
Název : N-Cyklohexylbenzothiazol-2-sulfenamid
95-33-0R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
202-411-2
613-136-00-6
Název : (Cyklookt-4-en-1-yl)-methyl-karbonát
87731-18-8R43XiR43S(2-)24-37
401-620-8
006-071-00-4
Název : (η5-Cyklopentadienyl)(η6-isopropylbenzen)železnatý komplex, hexafluorofosforečnan
32760-80-8R52 R53R52/53S61
402-340-9
015-158-00-6
Název : Cyklopentan
287-92-3F; R11 R52R53FR11-52/53S(2-)9-16-29-33-61
206-016-6
601-030-00-2
Název : Cyklopentan-1,2:3,4-tetrakarboxdianhydrid
6053-68-5Xi; R36/37XiR36/37S(2-)25c ≥ 1%Xi; R36/37
227-964-7
607-104-00-0
Název : Cyklopentanon
120-92-3R10 Xi; R36/38XiR10-36/38S(2-)23
204-435-9
606-025-00-9
Název : Cyklopropan
75-19-4F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
200-847-8
601-016-00-6
Název : Cymoxanil1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina
57966-95-7Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)36/37-60-61
261-043-0
616-035-00-5
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : Cyprokonazol (ISO)(2R,3R)-,(2S,3S)-, (2R,3S)-,(2S,3R)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
94361-06-5 Repr.kat.3; R63 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-50/53-63S(2-)36/37-60-61
650-032-00-X
Název : Červeň na bázi chroman-molybdenan-síranu olovnatéhoC.I. Pigment Red 104[Tato látka je identifikovaná v Colour Index číslem Colour Index Constitution Number, C.I.77605].
12656-85-8Karc.kat.3; R40 Repr.kat.1; R61Repr.kat.3; R62R33N; R50-53T NR61-33-40-50/53-62S53-45-60-61Poznámka 1
235-759-9
082-010-00-5
Název : 2,4-D (ISO)kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová
94-75-7Xn; R22 Xi; R36/37/38XnR22-36/37/38S(2-)36/37
202-361-1
607-039-00-8
Název : Dalaponkyselina 2,2-dichlorpropanová
75-99-0Xn; R22 Xi; R41-38R52R53XnR22-38-41-52/53S(2-)26-39-61
200-923-0
607-162-00-7
Název : DaminozidN-(dimethylamino)sukcinamová kyselina3-(2,2-dimethylhydrazinokarbonyl)propanová kyselina
1596-84-5Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
216-485-9
607-171-00-6
Název : Dapson4,4'-diaminodifenylsulfon bis(4-aminofenyl)sulfon
80-08-0Xn; R22XnR22S(2-)22
201-248-4
612-084-00-1
Název : Dazomet (ISO)3,5-dimethylhexahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion
533-74-4Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-) 15-22-24-60-61
208-576-7
613-008-00-X
Název : DDT1,1,1 -trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan dichlordifenyltrichloretan
50-29-3Karc.kat.3; R40 T; R25-48/25N; R50-53T NR25-40-48/25-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
200-024-3
602-045-00-7
Název : 2-(Decylsulfanyl)ethylamonium-chlorid
36362-09-1Xn; R48/22 Xi; R38-41N; R50-53Xn NR38-41-48/22-50/53S(2-)26-36/37/39-60-61
405-640-8
007-024-00-0
Název : Dekarbofuran(2-methyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-N-methylkarbamát
1563-67-3 T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-36/37-45
006-022-00-7
Název : Demeflon-O (ISO)O,O-diethyl-O-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
682-80-4T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)28-36/37-45
211-666-9
015-116-00-7
Název : Demefion-S (ISO)O,O-dimethyl-S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
2587-90-8T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)28-36/37-45
219-971-9
015-117-00-2
Název : Demeton
8065-48-3 T+; R27/28 N; R50T+ NR27/28-50S(1/2-)28-36/37-45-61
015-118-00-8
Název : Demeton-S-methylsulfonO-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
17040-19-6T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)22-28-36/37-45
241-109-5
015-078-00-1
Název : Demeton-O (ISO)O,O-diethyl-O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
298-03-3T+; R27/28 N; R50T+ NR27/28-50S(1/2-)28-36/37-45-61
206-053-8
015-028-00-9
Název : Demeton-O-methyl(ISO)O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
867-27-6T; R25TR25S(1/2-)24-36/37-45
212-758-1
015-030-00-X
Název : Demeton-S (ISO)O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát
126-75-0T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
204-801-8
015-029-00-4
Název : Demeton-S-methyl (ISO)S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
919-86-8T; R24/25 N; R51-53T NR24/25-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
213-052-6
015-031-00-5
Název : Směs(3:1) : 1-deoxy-1-[methyl(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol a 1-deoxy-1-[methyl(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol
Xi; R41XiR41S(2-)26-39
407-290-1
603-131-00-7
Název : Směs: 1-deoxy-1-[methyl(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol a 1-deoxy-1-[methyl(1-oxooktadecyl)amino]-D-gIucitol
Xi; R41XiR41S(2-)26-39
411-130-6
603-137-00-X
Název : 1-(2-Deoxy-3-O-mesyl-5-O-trityl-β-D-threo-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
104218-44-2R53R53S61
406-360-9
613-151-00-8
Název : Desmetrin (ISO)2-isopropylamino-4-methylamino-6-(methylsulfonyl)-1,3,5-triazin
1014-69-3Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
213-800-1
613-007-00-4
Název : Di(benzothiazol-2-yl)disulfid
120-78-5R31 R43N; R50-53Xi NR31-43-50/53S(2-)36/37-60-61
204-424-9
613-135-00-0
Název : Směs: 1,3-di(hex-5-en-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan a 1,3-di(hex-x-en-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan
N; R51-53NR51/53S61
406-490-6
014-016-00-0
Název : Di-n-butylamin [1]; di-sek-butylamin [2]
111-92-2 [1] 626-23-3 [2]R10 Xn; R20/21/22XnR10-20/21/22S(2)
203-921-8[1]210-937-9 [2]
612-049-00-0
Název : 2,4-Di-terc-butylcyklohexan-1-on
13019-04-0Xi; R38 N; R51-53Xi NR38-51/53S(2-)37-61
405-340-7
606-043-00-7
Název : 2-(2,4-Di-terc-butylfenoxy)-N-(3,5-dichlor-4-ethyl-2-hydroxyfenyl)hexanamid
99141-89-6R53R53S61
408-150-2
616-049-00-1
Název : Di-terc-butylperoxid
110-05-4O; R7 F; R11O FR7-11S(2-)3/7-14-16-36/37/39
203-733-6
617-001-00-2
Název : N,N'-Diacetylbenzidin
613-35-4Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)22-36
210-338-2
612-044-00-3
Název : Dialifos (ISO) S-(2-chlor-1 -ftalimidoethyl)-O,O-diethyl-fosforodithioát
10311-84-9T+; R28 T; R24N; R50-53T+ NR24-28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
233-689-3
015-088-00-6
Název : Dialkylamonium-2-(N,N-dialkylkarbamoyl)benzensulfonát (alkyl n-C16 nebo n-C18)
Xi; R38 R43R53XiR38-43-53S(2-)24-37-61
402-460-1
016-053-00-8
Název : Diallat (ISO)S-(2,3-dichlorallyl)-diisopropylthiokarbamát
2303-16-4Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-40-50/53S(2-)25-36/37-60-61
218-961-1
006-019-00-0
Název : Diallyl-ftalát
131-17-9Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)24/25-60-61c ≥ 25%Xn; R22
205-016-3
607-086-00-4
Název : 4,4'-Diamino-2-methylazobenzen2-methylazobenzen-4,4'-diamin
43151-99-1T; R25 Xn; R48/22R43N; R50-53T NR25-43-48/22-50/53S(1/2-)22-28-36/37-45-60-61
407-590-2
611-046-00-1
Název : 1,4-Diamino-3-(2-butyl-2H-tetrazol-5-yl)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-karbonitril
93686-63-6R53R53S61
401-470-3
613-141-00-3
Název : 2,4-Diamino-5-(methoxymethyI)pyrimidin5-(methoxymethyl)pyrimidin-2,4-diamin
54236-98-5Xn; R48/22-22 Xi; R36XnR22-36-48/22S(2-)22-26-36
410-330-0
613-157-00-0
Název : 1,1'-Diamino-9,10,9',10'-tetraoxo-4,4'-{ethylenbis[imino(6-fluor-13,5-triazin-4,2-diyl)imino(2,4,6-trimethyl-5-sulfonato-3,1-fenylen)imino]}di(9,10-dihydroantracen-2-sulfonan) tetrasodný
143683-23-2R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)22-24/25-37-61
411-240-4
613-148-00-1
Název : 3-[({2-[(Diaminomethyliden)amino]thlazol-4-yl}methyl)sulfanyl)propannitrH
76823-93-3Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)22-61
403-710-2
608-021-00-2
Název : Diaminotoluenmethylfenylendiamin methylbenzendiamin
25376-45-8Karc.kat.2; R45 T; R25Xn; R20/21Xi; R36R43N; R51-53T NR45-20/21-25-36-43-51/53S53-45-61Poznámka E
246-910-3
612-151-00-5
Název : Diazinon (ISO)O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)-fosforothioát
333-41-5Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)24/25-60-61
206-373-8
015-040-00-4
Název : Diazomethan
334-88-3Karc.kat.2; R45TR45S53-45
206-382-7
006-068-00-8
Název : Dibenzo[a,h]anthracen
53-70-3Karc.kat.2; R45 N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
200-181-8
601-041-00-2
Název : Dibenzoylperoxid
94-36-0E; R2 Xi; R36R43E XiR2-36-43S(2-)3/7-14-36/37/39
202-327-6
617-008-00-0
Název : 1,2-Dibrom-3-chlorpropan
96-12-8Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46T; R25Xn; R48/20/22TR45-46-25-48/20/22S53-45Poznámka E
202-479-3
602-021-00-6
Název : 2,6-Dibrom-4-kyanfenyl-oktanoátbromoxyniloktanoát
1689-99-2Repr.kat.3; R63 Xn; R21/22XnR21/22-63S(2-)36/37
216-885-3
608-017-00-0
Název : 1,2-Dibromethanethylendibromid
106-93-4Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25Xi; R36/37/38N; R51-53T NR45-23/24/25-36/37/38-51/53S53-45-61c ≥ 20%T; R45-23/24/25-36/37/38Poznámka E
203-444-5 1% ≤ c < 20% T; R45-23/24/25
602-010-00-60,1% ≤ c < 1%T; R45-20/21/22
Název : Dibrommethan methylenbromid
74-95-3Xn; R20 R52R53XnR20-52/53S(2-)24-61c ≥ 12,5%Xn; R20
200-824-2
602-003-00-8
Název : 2,2-Dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol dibutylcín-hydrogenborát
75113-37-0T; R48/25 Xn; R21/22Xi; R41R43N; R50-53T NR21/22-41-43-48/25-50/53S(1/2-)22-26-36/37-45-60-61
401-040-5
005-006-00-7
Název : Dibutylether
142-96-1R10 Xi; R36/37/38XiR10-36/37/38S(2)c ≥ 10%Xi; R36/37/38
205-575-3
603-054-00-9
Název : Dicyklohexylamin
101-83-7Xn; R22 C; R34N; R50-53C NR22-34-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61c ≥ 25%C; R22-34
202-980-710% ≤ c < 25%C; R34
612-066-00-32% ≤ c < 10%Xi; R36/38
Název : Dicyklohexylamonium-nitrit
3129-91-7Xn; R20/22XnR20/22S(2-)15-41c ≥ 10%Xn; R20/22
221-515-9
007-009-00-9
Název : Dicyklohexylkarbodiimid
538-75-0T; R24 Xn; R22Xi; R41R43TR22-24-41-43S(1/2-)24-26-37/39-45
208-704-1
615-019-00-5
Název : Dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
5124-30-1T; R23 Xi; R36/37/38R42/43TR23-36/37/38-42/43S(1/2-)26-28-38-45c ≥ 20%T; R23-36/37/38-42/43Poznámka 2
225-863-2 2% ≤ c < 20%T; R23-42/43
615-009-00-00,5% ≤ c < 2%Xn; R20-42/43
Název : Dicyklopentadien3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-inden
77-73-6F; R11 Xn; R20/22 Xi; R36/37/38 N; R51-53F Xn NR11-20/22-36/37/38-51/53S(2-)36/37-61
201-052-9
601-044-00-9
Název : Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid
7173-51-5Xn; R22 C; R34CR22-34S(2-)26-36/37/39-45
230-525-2
612-131-00-6
Název : Dieldrin (ISO)1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen
60-57-1Karc.kat.3; R40 T+; R27T; R25-48/25N; R50-53T+ NR25-27-40-48/25-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
200-484-5
602-049-00-9
Název : Diethanolamin2,2'-iminodi(ethan-1-ol)
111-42-2Xn; R22-48/22 Xi; R38-41XnR22-38-41-48/22S(2-)26-36/37/39-46
203-868-0
603-071-00-1
Název : 1,1-Diethoxyethanacetal
105-57-7F; R11 Xi; R36/38F XiR11-36/38S(2-)9-16-33c ≥ 10%Xi; R36/38
203-310-6
605-015-00-1
Název : Diethyl[diethyl(methyl)silyloxy]aluminium
55426-95-4F; R14/15-17 C; R35F CR14/15-17-35S(1/2-)6-16-30-36/39-43-45
401-160-8
013-005-00-8
Název : N,N-diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diamin
62478-82-4R10 Xn; R48/20-20/22C; R35R52R53CR10-20/22-35-48/20-52/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
406-610-7
612-152-00-0
Název : O,O-Diethyl-O-(4-methyl-2-oxo-2H- chromen-7-yl)-fosforothioát
299-45-6 T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)13-28-45
015-076-00-0
Název : 4,6-Diethyl-2-methyl-1,3-benzendiamin [1]; 2,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzendiamin [2]; diethyl(methyl)benzendiamin [3]4,6-diethyl-2-methyl-1,3-fenylendiamin [1]; 2,4-diethyl-6-methyl-1,3-fenylendiamin[2]; diethyl(methyl)fenylendiamin [3]
2095-01-4[1] 2095-02-5[2]68479-98-1 [3]Xn; R21/22-48/22 Xi; R36N; R50-53Xn NR21/22-36-48/22-50/53S(2-)26-28-36/37/39-60-61Poznámka C
218-255-3[1]218-256-9[2]270-877-4[3]
612-130-00-0
Název : N1,N1-Diethyl-3-methyl-1,4-fenylendiamin-hydrochloridN1,N1-diethyl-3-methylbenzen-1,4-diamin-hydrochlorid
2051-79-8T; R25 Xi; R36R43N; R50-53T NR25-36-43-50/53S(1/2-)24-26-37-45-60-61
218-130-3
612-143-00-1
Název : N,N-Diethyl-3-methylbenzamid
134-62-3Xn; R22 Xi; R36/38XnR22-36/38S(2)
205-149-7
616-018-00-2
Název : 2,2'-Diethyl-4,4'-methylendianilin
19900-65-3Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-40-50/53S(2-)36/37-60-61
243-420-1
612-141-00-0
Název : Diethylamin
109-89-7F; R11 Xn; R20/21/22C; R35F CR11-20/21/22-35S(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/21/22-35
203-716-310% ≤ c < 25%C; R35
612-003-00-X5% ≤ c < 10%C; R34
1% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : 2-(Diethylamino)ethan-1-ol
100-37-8R10CR10-20/21/22-34S(1/2-)25-26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/21/22-34
202-845-2Xn; R20/21/2210% ≤ c < 25%C; R34
603-048-00-6C; R345% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : 2-(Diethylamino)ethyl-methakrylát2-(diethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoát
105-16-8Xn; R20XnR20-36/38-43S(2-)26c ≥ 25%Xn; R20-36/38-43Poznámka D
203-275-7Xi; R36/3810% ≤ c < 25%Xi; R36/38-43
607-127-00-6R431% ≤ c < 10%Xi; R43
Název : Směs (2:1:1): 7-[(4-{(3-(diethylamino)propyl]amino}-6-{[3-(diethylamonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát, kyselina octová a mléčná kyselina
118658-98-3Xn; R48/22 R43R52R53XnR43-48/22-52/53S(2-)22-36/37-61
408-000-6
611-049-00-8
Název : 2-{4-[N-(3-Diethylaminopropyl)karbamoyl]fenylazo}-3-oxo-N-(2(3H]-oxobenzimidazol-5-yI)butanamid
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
404-910-2
611-017-00-3
Název : N,N-Diethylanilin
91-66-7 T; R23/24/25 R33N; R51-53T NR23/24/25-33-51/53S(1/2-)28-37-45-61c ≥ 5%T; R23/24/25-33
202-088-8
612-054-00-81% ≤ c < 5%Xn; R20/21/22-33
Název : 2,6-Diethylanilin
579-66-8Xn; R22XnR22S(2-)23-24
209-445-7
612-106-00-X
Název : Diethylenglykol-diakrylát(2,2'-oxydiethyl)-diakrylát
4074-88-8T; R24 Xi; R36/38R43TR24-36/38-43S(1/2-)28-39-45c ≥ 20%T; R24-36/38-43Poznámka D
223-791-62% ≤ c < 20%T; R24-43
607-120-00-80,2% ≤ c < 2%Xn; R21-43
Název : Diethylenglykol-dinitrát(oxydiethylen)-dinitrát
693-21-0E; R3 T+; R26/27/28R33 R52 R53E T+R3-26/27/28-33-52/53S(1/2-)33-35-36/37-45-61
211-745-8
603-033-00-4
Název : Diethylentriamin2,2'-iminodi(ethan-1-amin)
111-40-0Xn; R21/22 C; R34R43CR21/22-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21/22-34-43
203-865-410% ≤ c < 25%C; R34-43
612-058-00-X5% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Diethyletherether
60-29-7F+; R12 R19 Xn; R22R66R67F+ XnR12-19-22-66-67S(2-)9-16-29-33Poznámka 6
200-467-2
603-022-00-4
Název : N,N-Diethylkarbamoylchlorid
88-10-8Karc.kat.3; R40 Xn; R20/22Xi; R36/37/38XnR20/22-36/37/38-40S(2-)26-36/37
201-798-5
607-229-00-0
Název : Diethyl-oxalát
95-92-1Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)23
202-464-1
607-147-00-5
Název : N,N-Diethylpropan-1,3-diaminN,N-diethyl-1,3-diaminopropan 3-diethylaminopropylamin
104-78-9R10 Xn; R21/22 C; R34 R43CR10-21/22-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21/22-34-43
10% ≤ c < 25%C; R34-43
203-236-4 5% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
612-062-00-11% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Diethyl-sulfát
64-67-5Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46Xn; R20/21/22C; R34TR45-46 -20/21/22-34S53-45Poznámka E
200-589-6
016-027-00-6
Název : Difacinon (ISO)2-(difenylacetyl)indan-1,3-dion
82-66-6T+; R28 T; R48/23/24/25T+R28-48/23/24/25S(1/2-)36/37-45
201-434-5
606-038-00-X
Název : Difenakum3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
56073-07-5T+; R28 T; R48/25N; R50-53T+ NR28-48/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
259-978-4
607-157-00-X
Název : Difenamid (ISO)N,N-dimethyl-2,2-difenylacetamid
957-51-7Xn; R22XnR22S(2)
213-482-4
616-007-00-2
Název : Difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfonium-hexafluorantimonát
R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
403-500-0
051-006-00-5
Název : 3,5-Difenyl-1,2-dimethyl-1H-pyrazol-2-ium-methylsulfát
43222-48-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
256-152-5
613-056-00-1
Název : N,N'-Difenyl-1,4-fenylendiaminN,N'-difenyl-p-fenylendiamin N,N'-difenyl-benzen-1,4-diamin 4-anilinodifenylamin
74-31-7R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)24-37-61
200-806-4
612-132-00-1
Název : Difenylamin
122-39-4T; R23/24/25 R33N; R50-53T NR23/24/25-33-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
204-539-4
612-026-00-5
Název : 1,3-Difenylguanidin
102-06-7Repr.kat.3; R62 Xn; R22Xi; R36/37/38N; R51-53Xn NR22-36/37/38-51/53-62S(2-)26-36/37/39-61
203-002-1
612-149-00-4
Název : Difenylmethan-4,4'-diisokyanát [1]; difenylmethan-2,2'-diisokyanát [2]; difenylmethan-2,4'-diisokyanát [3]4,4'-diisokyanatodifenylmethan [1]; 2,2'-diisokyanatodifenylmethan [2]; 2,4'diisokyanatodifenylmethan [3]
101-68-8[1] 2536-05-2[2]5873-54-1[3]Xn; R20 Xi; R36/37/38R42/43XnR20-36/37/38-42/43S(1/2-)23-36/37-45c ≥ 25%Xn; R20-36/37/38-42/43Poznámka C Poznámka 2
5% ≤ c < 25%Xn; R36/37/38-42/43
202-966-0[1]219-799-4[2]227-534-9[3]1 % ≤ c < 5%Xn; R42/43
615-005-00-90,1% ≤ c < 1%Xn; R42
Název : DiflufenikanN-(2,4-difluorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-3-karboxamid
83164-33-4 R52 R53R52/53S61
616-032-00-9
Název : Digitoxin
71-63-6T; R23/25 R33TR23/25-33S(1/2-)45
200-760-5
614-022-00-9
Název : 5,6-Dihydro-3H-imidazo[2,1-c][1,2,4]dithiazol-3-thionetem
33813-20-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
251-684-4
613-123-00-5
Název : Směs: 1-(4-{4-[(5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yliden)imino]benzyl}fenyl)-2,5-dihydropyrrol-2,5-dion, 1,1'-[(methylendi(4,1-fenylen)]bis(2,5-dihydropyrrol-2,5-dion, N-{4-[4-(2,5-dioxo-2,5-dihydropyrrol-1-yl)benzyl]fenyl}acetamid
R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
401-970-1
613-085-00-X
Název : 1,1'-(m-Dihydroxybenzendiylbis{azo-1,3-fenylenazo[1-(3-dimethylaminopropyl)-2-hydroxy-4-methyl-6(1H)-oxopyridin-3,5-diyl]})di(pyridinium)-dichlorid-dihydrochlorid(směs isomerů)
R43XiR43S(2-)22-24-37
404-540-1
611-016-00-8
Název : Směs : 6-(2,4-dihydroxyfenylazo)-3-{4-(4-(2,4-dihydroxyfenylazo)anilino)-3-sulfanatofenylazo)anilino)-3-sulfonatofenylazo)4-hydroxynaftalen-2-sulfonát disodný a 6-(2,4-Dihydroxyfenylazo)-3-{4-(4-(7-(2,4-dihydroxyfenylazo)-1-hydroxy-3-sulfanato-2-naftylazo)anilino)-3-sulfonatofenylazo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát trisodný
Xi; R36XiR36S(2-)26
400-570-4
016-040-00-7
Název : Dichlobenil (ISO)2,4-dichlorbenzonitril
1194-65-6Xn; R21XnR21S(2-)36/37
214-787-5
608-015-00-X
Název : Dichlofenthion (ISO)O-(2,4-dichlorfenyl)-O,O-diethyl-fosforothioát
97-17-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
202-564-5
015-068-00-7
Název : Dichlofluanid (ISO)N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N-fenyl-N',N'-dimethylsulfonamid
1085-98-9Xn; R20 Xi; R36R43N; R50-53Xn NR20-36-43-50/53S(2-)24-37-60-61
214-118-7
616-006-00-7
Název : Dichlon (ISO)2,3-dichlor-1,4-naftochinon
117-80-6Xn; R22 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR22-36/38-50/53S(2-)26-60-61
204-210-5
606-018-00-0
Název : Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs isomerů)
76253-60-6N; R50-53NR50/53S60-61
278-404-3
602-072-00-4
Název : 4,6-Dichlor-1,3,5-triazin-2-olkyselina dichlorisokyanurová
2782-57-2O; R8 Xn; R22R31Xi; R36/37 N; R50-53O XnNR8-22-31-36/37-50/53S(2-)8-26-41-60-61
220-487-5
613-029-00-4
Název : 7-[(4,6-Dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-(4-{[2-(sulfonatoxy)ethyl]sulfonyl}fenylazo)naftalen-2-sulfonan disodný
R43XiR43S(2-)22-24-37
404-600-7
611-023-00-6
Název : 1,1-Dichlor-1-fluorethan
1717-00-6N; R52-53-59NR52/53-59S59-61
404-080-1
602-084-00-X
Název : 1,1-Dichlor-1-nitroethan
594-72-9T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)26-45
209-854-0
610-002-00-9
Název : 3',5'-Dichlor-2-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)-4'-ethyl-2'-hydroxyhexananilid
101664-25-9 R53R53S61
406-840-8
616-041-00-8
Název : 3,5-Dichlor-2,4-difluorbenzoylfluorid
101513-70-6T; R23 C; R34Xn; R22R29R43R52R53T CR22-23-29-34-43-52/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
401-800-6
607-181-00-0
Název : 6,13-Dichlor-3,10-bis[(3-{[4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propyl)amino]benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonan hexasodný
85153-92-0R42/43XnR42/43S(2-)22-24-37
400-050-7
613-093-00-3
Název : 2,4-Dichlor-3-ethylfenol
C; R34 N; R50-53C NR34-50/53S(1/2-)26-36/39-45-60-61
401-060-4
604-023-00-2
Název : 3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)aniIin
104147-32-2 Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)24/25-26-57-60-61
401-790-3
612-093-00-0
Název : 1-[2,5-Dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorfenyl)močovina
103055-07-8R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
410-690-9
616-050-00-7
Název : 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin4,4'-methylenbis(2-chloraniIin)
101-14-4Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
202-918-9
612-078-00-9
Název : 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin, soli4,4'-methylenbis(2-chloranilin), soli
Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
612-079-00-4
Název : 2,5-Dichlor-4-[4-(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl]benzensulfonan vápenatý
Xn; R20XnR20S(2)
400-710-4
016-041-00-2
Název : N-(3,5-Dichlor-4-ethyl-2-hydroxyfenyl)-2-(3-pentadecylfenoxy)butanamid
N; R51-53NR51/53S61
402-510-2
616-044-00-4
Název : 3',5'-Dichlor-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilid3',5'-dichlor-4'-ethyl-2'-hydroxyhexadekananilid
117827-06-2R43XiR43S(2-)24-37
406-200-8
616-039-00-7
Název : 2,6-Dichlor-4-nitroanisol1,3-dichlor-2-methoxy-5-nitrobenzen
17742-69-7T; R25 N; R51-53T NR25-51/53S(1/2-)36/37-45-61
403-350-6
610-008-00-1
Název: 2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
69045-84-7Xn; R20/22 Xi; R41R43N; R51-53Xn NR20/22-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
410-340-5
613-158-00-6
Název : 1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
89415-87-2O; R8 T+; R26C; R34Xn; R22R43N; R50O T+NR8-22-26-34-43-50S(1/2-)8-26-36/39-45-61
401-570-7
613-075-00-5
Název : 8-[(4,6-Dichlor-5-kyanpyrimidin-2-yl)aminol-1-hydroxy-2,2'-azonaftalen-3,6,1, 5'-tetrasulfonan tetrasodný
R42 N; R51-53Xn NR42-51/53S(2-)22-61
400-130-1
016-036-00-5
Název : [c(N-{3-[(1-{3-[(2,6(4,6)-Dichlor-5-kyanpyrimidin-4(2)-yl)methylamino]propyI}-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6- a,b,d-trisulfonatoftalocyanin]nikelnatý komplex, tetrasodná sůl c≥15,16,17 nebo 18, a≥1,2,3 nebo 4, b≥8,9,10 nebo 11, d≥22,23,24 nebo 25
148732-74-5Xi; R36 R43R52R53XiR36-43-52/53S(2-)22-26-36/37-61
410-160-7
607-288-00-2
Název : Dichloracetylchlorid
79-36-7 C; R35 N; R50C NR35-50S(1/2-)9-26-45-61
201-199-9
607-067-00-0
Název : 1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid
5836-73-7T+; R28T+R28S(1/2-)22-36/37-45
616-016-00-1
Název : 1,3-Dichlorbenzen
541-73-1Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
208-792-1
602-067-00-7
Název : 1,4-Dichlorbenzen p-dichlorbenzen
106-46-7Xi; R36 N; R50-53Xi NR36-50/53S(2-)24/25-46-60-61
203-400-5
602-035-00-2
Název : 1,2-Dichlorbenzeno-dichlorbenzen
95-50-1Xn; R22 Xi; R36/37/38N; R50-53Xn NR22-36/37/38-50/53S(2-)23-60-61c ≥ 20%Xn; R22-36/37/38
202-425-9
602-034-00-75% ≤ c < 20%Xn; R22
Název : 3,3'-Dichlorbenzidin
91-94-1Karc.kat.2; R45 Xn; R21R43N; R50-53T NR45-43-21-50/53S53-45-60-61Poznámka E
202-109-0
612-068-00-4
Název : 3,3'-Dichlorbenzidin, soli
612-83-9 64969-34-274332-73-3Karc.kat.2; R45 Xn; R21R43N; R50-53T NR45-43-21-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
210-323-0265-293-1277-822-3
612-069-00-X
Název : 1,4-Dichlorbut-2-en
764-41-0Karc.kat.2; R45 T+; R26T; R24/25C; R34N; R50-53T+ NR45-24/25-26-34-50/53S53-45-60-61Poznámka E
212-121-8
602-073-00-X
Název : Dichlordimethylsilan
75-78-5F; R11 Xi; R36/37/38F XiR11-36/37/38S(2)
200-901-0
014-003-00-X
Název : 1,1-Dichlorethan
75-34-3F; R11 Xn; R22Xi; R36/37R52R53F XnR11-22-36/37-52/53S(2-) 16-23-61c ≥ 20%Xn; R22-36/37
200-863-5
602-011-00-112,5% ≤ c < 20%Xn; R22
Název : 1,2-Dichlorethanethylenchlorid ethylendichlorid
107-06-2 F; R11 Karc.kat.2; R45Xn; R22Xi; R36/37/38F TR45-11-22-36/37/38S53-45c ≥ 25%T; R45-22-36/37/38 Poznámka E
203-458-120% ≤ c < 25%T; R45-36/37/38
602-012-00-70,1% ≤ c < 20%T; R45
Název : 1,2-Dichlorethen [1]; (Z)-1,2-dichlorethen [2]; (E)-1,2-dichlorethen [3]cis-1,2-dichlorethen [2]; trans-1,2-dichlorethen [3]
540-59-0[1] 156-59-2[2]156-60-5[3]F; R11 Xn; R20R52R53F XnR11-20-52/53S(2-)7-16-29-61c ≥ 12,5%Xn; R20Poznámka C
208-750-2[1] 205-859-7[2]205-860-2[3]
602-026-00-3
Název : 1,1-Dichlorethenvinylidenchlorid vinylidendichlorid
75-35-4F+; R12 Xn; R20-40F+ XnR12-20-40S(2-)7-16-29c ≥ 12,5%Xn; R20-40Poznámka D
200-864-0
602-025-00-81% ≤ c < 12,5%Xn; R40
Název : Dichlorethindichloracetylen
7572-29-4 E; R2 Karc.kat.3; R40 Xn; R48/20E XnR2-40-48/20S(2-)36/37
602-069-00-8
Název : 2,4-Dichlorfenol
120-83-2Xn; R21/22 C; R34N; R51-53C NR21/22-34-51/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
204-429-6
604-011-00-7
Název : 2-(2,4-Dichlorfenoxy)ethyl-hydrogensulfátdisul
149-26-8Xn; R22 Xi; R38-41XnR22-38-41S(2-)26
205-259-5
016-025-00-5
Název : 2-(2,4-Dichlorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
89544-40-1Xn; R22 Xi; R41N; R51-53Xn NR22-41-51/53S(2-)26-39-61
407-850-5
603-125-00-4
Název : N-[(Dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4- methylfenyl)sulfonamidtolylfluanid
731-27-1T; R23 Xi; R36/37R43N; R50-53T NR23-36/37-43-50/53S(1/2-)24-26-37-38-45-60-61
211-986-9
613-116-00-7
Název : N-[(Dichlorfluormethyl)sulfanyl]ftalimid
719-96-0 Xi; R38XiR38S(2-)28
211-952-3
616-012-00-X
Název : Dichlorisokyanurát draselný [1]; dichlorisokyanurát sodný [2]4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát draselný [1]; 4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný [2]
2244-21-5[1]O; R8 R31 Xn; R22 Xi; R36/37 N; R50-53O XnNR8-22-31-36/37-50/53S(2-)8-26-41-60-61c ≥ 10%Xn; R22-31-36/37
2893-78-9[2]
218-828-8[1]
220-767-7[2]
613-030-00-X
Název : Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát
51580-86-0R31 Xn; R22 Xi; R36/37 N; R50-53Xn NR22-31-36/37-50/53S(2-)8-26-41-60-61
220-767-7
613-030-01-7
Název : Dichlormethanmethylenchlorid
75-09-2Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)23-24/25-36/37
200-838-9
602-004-00-3
Název : (Dichlormethyl)benzenbenzylidenchlorid benzalchlorid
98-87-3Karc.kat.3; R40 T; R23Xn; R22Xi; R37/38-41TR22-23-37/38-40-41S(1/2-)36/37-38-45
202-709-2
602-058-00-8
Název : Dichlorofen4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol
97-23-4Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-)26-60-61
202-567-1
604-019-00-0
Název : Dichlorprop (ISO)2-(2,4-dichlorfenoxy)propanová kyselina
120-36-5Xn; R21/22 Xi; R38-41XnR21/22-38-41S(2-)26-36/37
204-390-5
607-045-00-0
Název : Dichlorprop, soli2-(2,4-dichlorfenoxy)propanoáty (soli)
Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13Poznámka A
607-046-00-6
Název : 1,3-Dichlorprop-1-en [1]; (Z)-1,3-dichlorprop-1-en [2]
542-75-6[1] 10061-01-5[2]R10 T; R25Xn; R20/21Xi; R36/37/38R43N; R50-53T NR10-20/21-25-36/37/38-43-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61Poznámka C Poznámka D
208-826-5[1]233-195-8[2]
602-030-00-5
Název : 2,3-Dichlorprop-1-en
78-88-6F; R11 Mut.kat.3; R40Xn; R20/21/22 Xi; R37/38-41 R52 R53F XnR11-20/21/22-37/38-40-41-52/53S(2-)9-16-23-26-36/37/39-61
201-153-8
602-079-00-2
Název : 1,1-Dichlorprop-1-en
563-58-6F; R11 T; R25R52R53F TR11-25-52/53S(1/2-)16-29-33-45-61
209-253-3
602-031-00-0
Název : 1,2-Dichlorpropanpropylendichlorid
78-87-5 F; R11 Xn; R20/22F XnR11-20/22S(2-)16-24
201-152-2
602-020-00-0
Název : 1,3-Dichlorpropan-2-ol
96-23-1Karc.kat.2; R45 T; R25Xn; R21TR45-25-21S53-45Poznámka E
202-491-9
602-064-00-0
Název : 2,2-Dichlorvinyl-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-methyl-fosfát
7076-53-1 T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45
015-077-00-6
Název : Dichlorvos (ISO)2,2-dichlorvinyl-dimethyl-fosfát
62-73-7T; R24/25TR24/25S(1/2-)23-36/37-45
200-547-7
015-019-00-X
Název : Dichroman amonnýdvojchroman amonný
7789-09-5E; R1O; R8Karc.kat.2; R49Mut.kat.2; R46T+; R26T; R25Xn; R21Xi; R37/38-41R43N; R50-53E T+ NR49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 7%T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43Poznámka E Poznámka 3
232-143-1
024-003-00-1
0,5% ≤ c < 7%T; R49-46-43
0,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Dichroman draselnýdvojchroman draselný
7778-50-9Karc.kat.2; R49 Mut.kat.2; R46T+; R26T; R25Xn; R21Xi; R37/38-41R43N; R50-53T+ NR49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 7%T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43Poznámka E Poznámka 3
231-906-6
024-002-00-6
0,5% ≤ c < 7%T; R49-46-43
0,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Dichroman sodný dvojchroman sodný
10588-01-9O; R8 Karc.kat.2; R49Mut.kat.2; R46T+; R26T; R25Xn; R21Xi; R37/38-41R43N; R50-53O T+NR49-46-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 7%T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43Poznámka E Poznámka 3
234-190-3
024-004-00-7
0,5% ≤ c < 7%T; R49-46-43
0,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Dichroman sodný, dihydrát dvojchroman sodný, dihydrát
7789-12-0Karc.kat.2; R49 Mut.kat.2; R46T+; R26T; R25Xn; R21Xi; R37/38-41R43N; R50-53T+ NR49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 7%T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43Poznámka E Poznámka 3
234-190-3
024-004-01-40,5% ≤ c < 7%T; R49-46-43
0,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Diisokyanatan diaminozinečnatý
Xn; R22 Xi; R41R42/43N; R50Xn NR22-41-42/43-50S(2-)22-26-36/37/39-41-61
401-610-3
030-005-00-3
Název : 1,5-Diisokyanatonaftalennaftalen-1,5-diyldiisokyanát
3173-72-6Xn; R20 Xi; R36/37/38R42R52R53XnR20-36/37/38-42-52/53S(2-)26-28-38-45-61
221-641-4
615-007-00-X
Název : Diisopropylamin
108-18-9F; R11 Xn; R20/22C; R34F CR11-20/22-34S(1/2-)16-26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/22-34
203-558-510% ≤ c < 25%C; R34
612-129-00-55% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Diisopropylether[1]; dipropylether[2]
108-20-3[1] 111-43-3[2]R19 F; R11R66R67FR11-19-66-67S(2-)9-16-29-33Poznámka C Poznámka 6
203-560-6[1]203-869-6[2]
603-045-00-X
Název : Směs: O,O'-diisopropyl-pentasulfandiylbis(thioformiát), O,O'-diisopropyl-tetrasulfandiylbis(thioformiát), O,O'-diisopropyl-trisulfandiylbis(thioformiát)
Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)36/37-60-61
403-030-6
607-209-00-1
Název : (2,6-Dijod-4-kyanfenyl)-oktanoátioxyniloktanoát
3861-47-0Repr.kat.3; R63 Xn; R22XnR22-63S(2-)36/37
223-375-4
608-018-00-6
Název : Dikamba (ISO)3,6-dichlor-2-methoxybenzoová kyselina
1918-00-9Xn; R22 Xi; R41R52R53Xn NR22-41-52/53S(2-)26-61
217-635-6
607-043-00-X
Název : Diketen4-methylidenoxetan-2-on
674-82-8R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)3Poznámka D
211-617-1
606-017-00-5
Název : Diklobutrazol(2-RS, 3-RS)-1-(2,4-dichlorfenyl)-4,4-dimethyl-2-( 1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol
75736-33-3Xi; R36 N; R51-53Xi NR36-51/53S(2-)26-61
613-122-00-X
Název : Diklofop-methyl (ISO)methyl-2-[4-(2,4-dichlorfenoxy)fenoxy]propanoát
51338-27-3Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
257-141-8
607-165-00-3
Název : Dikofol (ISO)2,2,2-trichlor-1,1 -bis(4-chlorfenyl)ethan-1-ol
115-32-2Xn; R21/22 Xi; R38R43XnR21/22-38-43S(2-)36/37
204-082-0
603-044-00-4
Název : Dikrotofos (ISO)(Z)-[1-(N,N-dimethylkarbamoyl)prop-1-en-2-yl]-dimethyl-fosfát
141-66-2T+; R28 T; R24N; R50-53T+ NR24-28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
205-494-3
015-073-00-4
Název : Dikumarin4,4'-dihydroxy-3,3'-methylendi(2H-chromen-2-on)
66-76-2T; R48/25 Xn; R22N; R51-53T NR22-48/25-51/53S(1/2-)37-45-61
200-632-9
607-060-00-2
Název : Dikvat dibromid [1]; dikvat dichlorid [2]; 6,7-dihydropyrido[1,2-α:2,1-c]pyryzinediylium dihydroxid [3]
85-00-7[1] 4032-26-2[2]94021-76-8[3]T+; R26 T; R48/25Xn; R22Xi; R36/37/38R43N; R50-53T+ NR22-26-36/37/38-43-48/25-50/53S(1/2-)28-36/37/39-45-60-61
201-579-4[1]223-714-6[2]301-467-6[3]
613-089-00-1
Název : Dilauroylperoxidbis(dodekanoyl)peroxid
105-74-8O; R7OR7S(2-)3/7-14-36-37/39
203-326-3
617-003-00-3
Název : Dimefox (ISO)N,N,N',N'-tetramethylfosfordiamidoylfluorid
115-26-4T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)23-28-36/37-38-45
204-076-8
015-061-00-9
Název : Dimepranol1-(dimethylamino)propan-2-ol
108-16-7R10 Xn; R22 C; R34CR10-22-34S(1/2-)23-26-36-45
203-556-4
603-077-00-4
Název : Dimetan(5,5-dimethyl-3-oxocyklohex-1-en-1-yl)-dimethylkarbamát
122-15-6T; R25TR25S(1/2-)36/37-45
204-525-8
006-010-00-1
Název : Dimethoat (ISO)O,O-dimethyl-S-(N-methylkarbarnoyl)methyl-fosforodithioát
60-51-5Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
200-480-3
015-051-00-4
Název : 3,3'-Dimethoxybenzidino-dianisidin
119-90-4Karc.kat.2; R45 Xn; R22TR45-22S53-45Poznámka E
204-355-4
612-036-00-X
Název : 3,3'-Dimethoxybenzidin, solio-dianisidin, soli
Karc.kat.2; R45 Xn; R22TR45-22S53-45Poznámka A Poznámka E
612-037-00-5
Název : 1,2-Dimethoxyethandimethylglykol
110-71-4R19 R10Xn; R20XnR10-19-20S(2-)24/25
203-794-9
603-031-00-3
Název : 1,1-Dimethoxyethandimethylacetal
534-15-6F; R11FR11S(2-)9-16-33
208-589-8
605-007-00-8
Název : 1,2-Dimethoxypropan
7778-85-0F; R11-19FR11-19S(2-)9-16-24/25-33
404-630-0
603-100-00-8
Název : Dimethyl(dioktadecyl)amonium-hydrogensulfát
123312-54-9Xi; R36 R53XiR36-53S(2-)26-39-61
404-050-8
612-115-00-9
Název : Dimethyl(oktadecyl)benzensulfonan vápenatý oktadecylxylensulfonan vápenatý
C; R34 N; R51-53C NR34-51/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
402-040-8
016-049-00-6
Název : Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát
3254-63-5 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
015-119-00-3
Název : 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
22961-82-6Xi; R41XiR41S(2-)24-26-39
400-900-7
604-022-00-7
Název : N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan N,N-dimethylpropan-1,3-diamin
109-55-7R10 Xn; R22 C; R34 R43CR10-22-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R22-34-43
203-680-910% ≤ c < 25%C; R34-43
612-061-00-65% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : N,N-Dimethyl-1,3-fenylendiamin [1]; N,N-dimethyl-1,4-fenylendiamin [2]3-(dimethylamino)anilin [1], 4-(dimethylamino)anilin [2] N,N-dimethyl-m-fenylendiamin[1], N,N-dimethyl-p-fenylendiamin[2]
2836-04-6[1] 99-98-9[2]T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)28-45Poznámka C
220-623-3[1]202-807-5[2]
612-031-00-2
Název : N,N-Dimethyl-2-({4-[3-(4-chlorfenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]fenyl}sulfonyl)ethan-1-amin
10357-99-0Xn; R48/22 R43N; R51-53Xn NR43-48/22-51/53S(2-)24-37-61
401-410-6
613-073-00-4
Název : (2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-[N-(dibutylaminosulfanyl)-N-methylkarbamát]karbosulfan
55285-14-8 T; R23/25 R43N; R50-53T NR23/25-43-50/53S(1/2-)24-37-38-45-60-61
259-565-9
006-084-00-5
Název : (2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-y^ furathiokarb
65907-30-4T+; R26 T; R25Xn; R48/22Xi; R36/38R43N; R50-53T+ NR25-26-36/38-43-48/22-50/53S(1/2-)28-36/37-38-45-60-61
265-974-3
006-087-00-1
Název : 2,2-Dimethyl-3-(3-methylfenyl)propan-1-ol3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluen
103694-68-4R52 R53R52/53S61
430-140-4
603-138-00-5
Název : Dimethyl-3,3'-(N-4-[(3-ethoxykarbonyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-3-methylfenyl}imino)dipropanoát
R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)24-37-61
400-460-6
607-173-00-7
Název : 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenbis(cyklohexylamin)
6864-37-5T; R23/24 Xn; R22C; R35N; R51-53T CNR22-23/24-35-51/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
229-962-1
612-110-00-1
Název : 3,3'-Dimethyl-4,4'-methylendianilin4,4'-methylendi(o-toluidin)
838-88-0Karc.kat.2; R45 Xn; R22R43N; R50-53T NR45-43-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
212-658-8
612-085-00-7
Název : 2,2'-Dimethyl-4,4'-sulfandiyldifenol4,4'-thiodi(o-kresol)
24197-34-0 Xi; R41 N; R50-53Xi NR41-50/53S(2-)26-39-60-61
403-330-7
604-034-00-2
Název : N,N-Dimethylacetamid
127-19-5Xn; R20/21 Xi; R36XnR20/21-36S(2-)26-28-36c ≥ 20%Xn; R20/21-36
204-826-4
616-011-00-412,5% ≤ c < 20%Xn; R20/21
Název : 4-(Dimethylamino)benzendiazonium-4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát
E; R2 T; R23/25Xn; R21-48/22Xi; R41R43N; R50/53E TNR2-21-23/25-41-43-48/22-50/53S(1/2-)3-12-26-35-36/37/39-45-61
404-980-4
611-022-00-0
Název : 2-(Dimethylamino)ethan-1-ol
108-01-0R10 Xn; R20/21/22 C; R34CR10-20/21/22-34S(1/2-)25-26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/21/22-34
203-542-810% ≤ c < 25%C; R34
603-047-00-05% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : 2-(Dimethylamino)ethanolato)(ethyl-3-oxobutanoato-O1,O3)(1-methoxypropan-2-olato)hlinitý komplex (dimer)
R10 Xi; R41XiR10-41S(2-)26-39
402-370-2
013-006-00-3
Název : 2-(Dimethylamino)ethyl-methakrylát
2867-47-2Xn; R21/22 Xi; R36/38R43XnR21/22-36/38-43S(2-)26-28c ≥ 25%Xn; R21/22-36/38-43Poznámka D
220-688-810% ≤ c < 25%Xi; R36/38-43
607-132-00-31% ≤ c < 10%Xi; R43
Název: 6-(Dimethylamino)hexan-1-ol
1862-07-3Xn; R22 C; R34R52R53CR22-34-52/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
404-680-3
603-118-00-6
Název: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]močovina
31506-43-1Xi; R41XiR41S(2-)26-39
401-950-2
006-073-00-5
Název : 3,6-Dichlor-2-methoxybenzoová kyselina, sloučenina s dimethylaminem (1:1) [1]; kalium-3,6-dichlor-2-methoxybenzoát [2]
2300-66-5[1] 1007-85-9[2]Xi; R36 R52R53XiR36-52/53S(2-)26-61
218-951-7[1]233-002-7[2]
607-044-00-5
Název : N,N-Dimethylanilin
121-69-7Karc.kat.3; R40 T; R23/24/25N; R51-53T NR23/24/25-40-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
204-493-5
612-016-00-0
Název : N,N' -Dimethylbenzidin
2810-74-4 Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)22-36
612-043-00-8
Název : Směs isomerů : α -(dimethylbifenylyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen)
Xn; R22 R53R52XnR22-52/53S(2-)39-61
406-325-8
603-130-00-1
Název : 1,4-Dimethylcyklohexan
589-90-2F; R11 Xn; R65Xi; R38N; R51-53R67F Xn NR11-38-51/53-65- 67S(2-)9-16-33-61-62Poznámka 4 Poznámka 6
209-663-2
601-019-00-2
Název : N,N-Dimethylethan-1-aminethyl(dimethyl)amin
598-56-1F+; R12 Xn; R20/22C; R34F+ CR12-20/22-34S(1/2-)3-16-26-36-45
209-940-8
612-076-00-8
Název : Dimethylether
115-10-6F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
204-065-8
603-019-00-8
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : (3,5-Dimethylfenyl)-methylkarbamát
2655-14-3Xn; R22XnR22S(2)
006-067-00-2
Název : N-(2,6-Dimethylfenyl)-N-(2-methoxyethyl)-2-chloracetamiddimetachlor
50563-36-5Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
256-625-6
616-031-00-3
Název : N,N-Dimethylformamiddimethylformamid
68-12-2Repr.kat.2; R61 Xn; R20/21Xi; R36TR61-20/21-36S53-45Poznámka E
200-679-5
616-001-00-X
Název : 2,6-Dimethylheptan-4-ondiisobutylketon
108-83-8R10 Xi; R37XiR10-37S(2-)24c ≥ 10%Xi; R37
203-620-1
606-005-00-X
Název : 1,1-DimethylhydrazinN,N-dimethylhydrazin
57-14-7F; R11 Karc.kat.2; R45T; R23/25C; R34N; R51-53F TNR45-11-23/25-34-51/53S53-45-61Poznámka E
200-316-0
007-012-00-5
Název : 1,2-DimethylhydrazinN,N'-dimethylhydrazin
540-73-8Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25N; R51-53T NR45-23/24/25-51/53S53-45-61c ≥ 25%T; R45-23/24/25Poznámka E
3% ≤ c < 25%T; R45-20/21/22
007-013-00-00,01% ≤ c < 3%T; R45
Název : 1,2-Dimethylimidazol
1739-84-0Xn; R22 Xi; R38-41XnR22-38-41S(2-)24-26
217-101-2
613-034-00-1
Název : N,N-Dimethylkarbamoylchlorid
79-44-7Karc.kat.2; R45 T; R23Xn; R22Xi; R36/37/38TR45-22-23-36/37/38S53-45Poznámka E
201-208-6
006-041-00-0
Název : Dimethyl-karbonát
616-38-6F; R11FR11S(2-)9-16
210-478-4
607-013-00-6
Název : 6-(2,3-Dimethylmaleimido)hexyl-methakrylát
63740-41-0R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
404-870-6
607-222-00-2
Název : 3,7-Dimethyloktannitril
40188-41-8Xi; R38 R43 N; R51-53Xi NR38-43-51/53S(2-)36/37-61
403-620-3
608-022-00-8
Název : 2,4-Dimethylpentan-3-ondiisopropylketon
565-80-0F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)9-16-24/25
209-294-7
606-028-00-5
Název : 1,1-Dimethylpiperidinium-chloridN,N-dimethylpiperidinium-chlorid mepiquát chlorid
24307-26-4Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
246-147-6
613-127-00-7
Název : 2,2-Dimethylpropan
463-82-1F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
207-343-7
601-005-00-6
Název : 2,2-Dimethylpropan-1,3-diyl-diakrylátneopentylglykoldiakrylát
2223-82-7T; R24 Xi; R36/38 R43TR24-36/38-43S(1/2-)28-39-45c ≥ 20%T; R24-36/38-43Poznámka D
218-741-55% ≤ c < 20%T; R24-43
607-112-00-41% ≤ c < 5%Xn; R21-43
0,2% ≤ c < 1%Xn; R21
Název : N,N-Dimethyl-p-toluidin [1]; N,N-dimethyl-m-toluidin [2]; N,N-dimethyl-o-toluidin [3]
99-97-8[1] 121-72-2[2]609-72-3[3]T; R23/24/25 R33R52R53TR23/24/25-33-52/53S(1/2-)28-36/37-45-61c ≥ 5%T; R23/24/25-33Poznámka C
202-805-4[1]204-495-6[2]210-199-8[3]
612-056-00-91% ≤ c < 5%Xn; R20/21/22-33
Název : Dimethylrtuť [1]; diethylrtuť [2]
593-74-8 [1] 627-44-1 [2]T+; R26/27/28 R33N; R50-53T+ NR26/27/28-33-50/53S(1/2-)13-28-36-45-60-61c ≥ 0,5%T+; R26/27/28-33Poznámka 1
209-805-3 [1]211-000-7 [2]0,1% ≤ c < 0,5%T; R23/24/25-33
080-007-00-30,05% ≤ c < 0,1%Xn; R20/21/22-33
Název : N,N-Dimethylsulfamoylchlorid
13360-57-1Karc.kat.2; R45 T+; R26Xn; R21/22C; R34T+R45-21/22-26-34S53-45Poznámka E
236-412-4
016-033-00-9
Název : Dimethyl-sulfát
77-78-1 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40T+; R26 T; R25 C; R34 R43T+R45-25-26-34-43S53-45c ≥ 25%T+; R45-25-26-34-43Poznámka E
10% ≤ c < 25%T+; R45-22-26-34-43
7% ≤ c < 10%T+; R45-22-26-36/37/38-43
201-058-15% ≤ c < 7%T; R45-22-23-36/37/38-43
3% ≤ c < 5%T; R45-22-23-43
1% ≤ c < 3%T; R45-23-43
016-023-00-40,1% ≤ c < 1%T; R45-20
0,01% ≤ c < 0,1%T; R45
Název : Dimethylzinek [1]; diethylzinek [2]
544-97-8 [1] 557-20-0 [2]F; R17 R14C; R34N; R50-53F CNR14-17-34-50/53S(1/2-)16-43-45-60-61
208-884-1 [1]209-161-3 [2]
030-004-00-8
Název : Dimetilan (ISO)[1-(N,N-dimethylkarbamoyl)-5-methylpyrazol-3-yl]-N,N-dimethylkarbamát
644-64-4T; R25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
211-420-0
613-047-00-2
Název : Dimexan (ISO)O,O'-dimethyl-(disulfandiyl)bis(thioformiát)
1468-37-7Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
215-993-8
016-024-00-X
Název : Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfat) dihydrát
R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)22-24-37-61
401-320-7
016-044-00-9
Název : Dinex2-cyklohexyl-4,6-dinitrofenol
131-89-5T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45
205-042-5
609-028-00-3
Název : Dinex, soli a estery2-cyklohexyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery
T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45Poznámka A
609-029-00-9
Název : Dinikonazol(E)-1-(2,4-dichlorfenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
76714-88-0Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
83657-24-3
613-117-00-2
Název : 4,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2980-64-5T+; R26/27/28 R33T+R26/27/28-33S(1/2-)13-28-45
221-037-0
609-022-00-0
Název : 4,6-Dinitro-o-kresolát draselný [1]; 4,6-dinitro-o-kresolát sodný [2]
5787-96-2[1] 2312-76-7[2]T; R23/24/25 R33TR23/24/25-33S(1/2-)13-45
219-007-7[2]
609-021-00-5
Název : 2,4-Dinitroanilin
97-02-9T+; R26/27/28 R33 N; R51-53T+ NR26/27/28-33-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
202-553-5
612-040-00-1
Název : Dinitrobenzen [1]; 1,4-dinitrobenzen [2]; 1,3-dinitrobenzen [3]; 1,2-dinitrobenzen [4]
25154-54-5 [1] 100-25-4 [2]99-65-0 [3]528-29-0 [4]T+; R26/27/28 R33N; R50-53T+ NR26/27/28-33-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
246-673-6 [1]202-833-7 [2]202-776-8 [3]208-431-8[4]
609-004-00-2
Název : Dinitrofenol
25550-58-7T; R23/24/25 R33TR23/24/25-33S(1/2-)28-37-45Poznámka C
247-096-2
609-016-00-8
Název : Dinitrofenol, soli
T; R23/24/25 R33TR23/24/25-33S(1/2-)28-37-45Poznámka A
609-017-00-3
Název : 2,4-Dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; Dinitrotoluen technický
121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40Repr.kat.3; R62T; R23/24/25Xn; R48/22N; R51-53T NR45-23/24/25-48/22-51/53-62S53-45-61Poznámka E
204-450-0 [1] 246-836-1 [2]
609-007-00-9
Název : Dinobuton (ISO)(2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl)-isopropyl-karbonát
973-21-7T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)37-45-60-61
213-546-1
006-028-00-X
Název : Dinokap (ISO)[4-(1-methylheptyl)-2,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát, [4-(1-ethylhexyl)-2,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát, [4-(1-propylpentyl)-2,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát,[2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát, [2-(1-ethylhexyl)-4,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát, [2-(1-propylpentyl)-4,6-dinitrofenyl]-but-2-enoát (směs)
39300-45-3Xn; R22 Xi; R38XnR22-38S(2-)37
254-408-0
609-023-00-6
Název : Dinoktonmethyl-[4-(1-methylheptyl)-2,6-dinitrofenyl]-karbonát, methyl-[2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenyl]-karbonát, (směs izomerů) [4-(1-ethylhexyl)-2,6-dinitrofenyl]-methyl-karbonát,[2-(1-ethylhexyl)-4,6-dinitrofenyl]-methyl-karbonát (směs izomerů)
63919-26-6 Xn; R22XnR22S(2)
609-027-00-8
Název : Dinokton-6[2-(1-ethylhexyl)-4,6-dinitrofenyl]-methyl-karbonát, [2,4-dinitro-6-(1-propylbutyl)]-methyl-karbonát
8069-76-9 Xn; R22XnR22S(2)
609-045-00-6
Název : Dinosam2-(1-methylbutyl)-4,6-dinitrofenol
4097-36-3 T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45
609-033-00-0
Název : Dinosam, soli a estery2-(1-methylbutyl)-4,6-dinitrofenol, soli a estery
T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45Poznámka A
609-034-00-6
Název : Dinoseb2-sek-butyl-4,6-dinitrofenol
88-85-7R44 Repr.kat.2; R61 Repr.kat.3; R62 T; R24/25 Xi; R36 N; R50-53T NR61-62-24/25-36-44-50/53S53-45-60-61Poznámka E
201-861-7
609-025-00-7
Název : Dinoseb, soli a estery (s výjimkou solí a esterů jmenovitě uvedených v této příloze)2-sek-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery
R44 Repr.kat.2; R61 Repr.kat.3; R62 T; R24/25 Xi; R36TR61-62-24/25-36-44S53-45Poznámka A Poznámka E
609-026-00-2
Název : Dinoterb (ISO)2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol
1420-07-1R44 Repr.kat.2; R61 T+; R28 T; R24 N; R50-53T+ NR61-24-28-44-50/53S53-45-60-61Poznámka E
215-813-8
609-030-00-4
Název : Dinoterb, soli a estery2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery
Repr.kat.2; R61 T+; R28T; R24N; R50-53T+ NR61-24-28-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
609-031-00-X
Název : Dioxakarb (ISO)2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl-N-methylkarbamát
6988-21-2T; R25 N; R51-53T NR25-51/53S(1/2-)37-45-61
230-253-4
006-029-00-5
Název : 1,4-Dioxan
123-91-1F; R19-11 Karc.kat.3; R40Xi; R36/37F XnR11-19-36/37-40S(2-)16-36/37c ≥ 20%Xn; R36/37-40
204-661-8
603-024-00-51% ≤ c < 20%Xn; R40
Název : Dioxathion (ISO)S,S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl)bis(O,O-diethyl-fosforodithioát)
78-34-2T+; R26/28 T; R24T+R24-26/28S(1/2-)28-36/37-45
201-107-7
015-063-00-X
Název : N-[3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[de] isochinolin-2-yl)propyl]-N-hexadecyl-N,N-dimethylamonium-4-methylbenzensulfonát
Xi; R41 N; R50-53Xi NR41-50/53S(2-)22-26-39-60-61
405-080-4
612-118-00-5
Název : 1,3-Dioxolan
646-06-0F; R11FR11S(2-)16
211-463-5
605-017-00-2
Název : [2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]trifenylfosfonium-bromid
86608-70-0 Xn; R33-22 Xi; R41R52R53XnR22-33-41-52/53S(2-)22-26-39-61
404-940-6
015-150-00-2
Název : Dipenten [1]; (R)-p-mentha-1,8-dien [2]; (S)-p-mentha-1,8-dien [3]; trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyklohexen [4]; (+-)1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyklohexen [5]limonen [1]; d-limonen [2]; l-limonen [3]
138-86-3 [1] 5989-27-5 [2]5989-54-8 [3]6876-12-6 [4]7705-14-8 [5]R10 Xi; R38R43N; R50-53Xi NR10-38-43-50/53S(2-)24-37-60-61Poznámka C
205-341-0 [1]227-813-5 [2]227-815-6 [3]229-977-3 [4]231-732-0 [5]
601-029-00-7
Název : Dipropyl-(3-methyl-6,7-methylendioxy-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1,2-dikarboxylát)dipropyl-(7-methyl-5,6,7,8-tetrahydronafto[2,3-d][1,3]dioxol-5,6-dikarboxylát)
83-59-0 T; R24 Xn; R22N; R50-53T NR22-24-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
607-168-00-X
Název : Dipropylamin
142-84-7F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35F CR11-20/21/22-35S(1/2-)16-26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/21/22-35
10% ≤ c < 25%C; R35
205-565-9 5% ≤ c < 10%C; R34
612-048-00-51% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : Disulfid triniklu
12035-72-2 Karc.kat.1; R49 R43TR43-49S45-53
234-829-6
028-007-00-4
Název : 4'-(4-{[4-(2,5-Disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-methylfenylazo)-2,1'-azonaftalen-4,6,8,7'-tetrasulfonan hexasodný
85665-96-9R43XiR43S(2-)22-24-37
401-650-1
016-047-00-5
Název : 2-(4-{5-[1-(2,5-Disulfonatofenyl)-3-ethoxykarbonyl-5-hydroxypyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-3-ethoxykarbonyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonan tetradraselný
R43XiR43S(2-)24-37
405-240-3
613-106-00-2
Název : Disulfoton (ISO)O,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforodithioát
298-04-4T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
206-054-3
015-060-00-3
Název : DitalimfosO, O-diethyl-N-ftaloylfosforamidothioát
5131-24-8Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)36/37
225-875-8
015-120-00-9
Název : 2-(2,4-Di-terc-pentylfenoxy)-N-{3-hydroxy-4-[3-(4-kyanfenyl)ureido]fenyl}oktanamid
108673-51-4R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
403-790-9
616-028-00-7
Název : Dithianon (ISO)5,10-dioxo-5,10-dihydronafto[2,3-b][ 1,4]dithiin-2,3-dikarbonitril
3347-22-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)24-60-61
222-098-6
613-021-00-0
Název : Dithioničitan sodný
7775-14-6R7 R31 Xn; R22XnR7-22-31S(2-)7/8-26-28-43
231-890-0
016-028-00-1
Název : Diuron (ISO)3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1 -dimethylmočovina
330-54-1Karc.kat.3; R40 Mut.kat.3; R40Xn; R22-48/22N; R50-53Xn NR22-40-48/22-50/53S(2-)13-22-23-37-46-60-61
206-354-4
006-015-00-9
Název : Divanadyl(IV)-difosfátdivanadyl(IV)-pyrofosfát
58834-75-6Xi; R36 R43R52R53XiR36-43-52/53S(2-)24-26-37-61
406-260-5
015-160-00-7
Název : Divanadyl(IV)-hydroxid-fosfát
65232-89-5Xn; R22 Xi; R41R43N; R51-53Xn NR22-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
407-130-0
015-161-00-2
Název : Dixanthogen O,O'-diethyl-(disulfandiyl)bis(thioformiát)
502-55-6Xn; R22XnR22S(2-)24
207-944-4
006-049-00-4
Název : DNOC4,6-dinitro-o-kresol 2-methyl-4,6-dinitrofenol
534-52-1Mut.kat.3; R40 T+; R26/27/28Xi; R38-41R44R43N; R50-53T+ NR26/27/28-38-40-41-43-44- 50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
208-601-1
609-020-00-X
Název : Směs : dodecyl-[3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-3,20-diaza-7-oxadispiro[5.1.11.2]henikosan-20-yl)propanoát], tetradecyl-[3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-3,20-diaza-7-oxadispiro[5.1.11.2]heníkosan-20-yl)propanoát]
Xi; R38 N; R51-53Xi NR38-51/53S(2-)28-61
400-580-9
607-174-00-2
Název : 1-Dodecyl-2-pyrrolidon1 -dodecylpyrrolidin-2-on
2687-96-9C; R34 R43N; R50-53C NR34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
403-730-1
613-099-00-6
Název : Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoátlauryl-gallát
1166-52-5 R43XiR43S(2-)24-37
214-620-6
607-200-00-2
Název : Dodecyl-3-[2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(4-methoxybenzoyl)acetamido]-4-chlorbenzoát
70950-45-7R53R53S61
403-990-6
607-258-00-9
Název : Dodecyl-methakrylátdodecyl-2-methylprop-2-enoát
142-90-5Xi; R36/37/38 N; R50-53Xi NR36/37/38-50/53S(2-)26-28-60-61c ≥ 10%Xi; R36/37/38
205-570-6
607-247-00-9
Název : Dodecyl-ω-cyklopentyl(nebo cyklohexyl)alkanoát
104051-92-5 R53R53S61
410-630-1
607-291-00-9
Název : Dodemorf (ISO)4-cyklohexyl-2,6-dimethylmorfolin
1593-77-7Xi; R36/37/38 N; R51-53Xi NR36/37/38-51/53S(2-)26-61
216-474-9
613-057-00-7
Název : Dodindodecylguanidinium-acetát
2439-10-3Xn; R22 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR22-36/38-50/53S(2-)26-60-61
219-459-5
607-076-00-X
Název : Draslík[Věta S5 není vyžadována, je-li použito alternativní bezpečné balení]
7440-09-7F; R15 R14C; R34F CR14/15-34S(1/2-)5-8-45
231-119-8
019-001-00-2
Název : Drazoxolon (ISO)4-[(2-chlorfenyl)hydrazono]-3-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-on
5707-69-7T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)22-24-36/37-45-60-61
227-197-8
650-008-00-9
Název : Dusičnan stříbrný
7761-88-8C; R34 N; R50-53C NR34-50/53S(1/2-)26-45-60-61
231-853-9
047-001-00-2
Název : Dusitan draselný
7758-09-0O; R8 T; R25N; R50O TNR8-25-50S(1/2-)45-61c ≥ 5%T; R25
231-832-4
007-011-00-X1% ≤ c < 5%Xn; R22
Název : Dusitan sodný
7632-00-0O; R8 T; R25N; R50O TNR8-25-50S(1/2-)45-61c ≥ 5%T; R25
231-555-9
007-010-00-41% ≤ c < 5%Xn; R22
Název : Edifenfos (ISO)O-ethyl-S,S-difenyl-fosforodithioát
17109-49-8Mut.kat.3; R40 T; R23/25Xn; R21N; R50-53T NR21-23/25-40-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
241-178-1
015-121-00-4
Název : Efedrinerythro-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-ol
299-42-3Xn; R22XnR22S(2-)22-25
206-080-5
614-023-00-4
Název : Efedrin, solierythro-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-ol, soli
Xn; R22XnR22S(2-)22-25Poznámka A
614-024-00-X
Název : Endosulfan (ISO)6,7,8,9,10,10-hexachlor-5a,6,9,9a-tetrahydro-6,9-methano-1H,4H-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxid (1,2,3,4,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-diyl)dimethanol, cyklický sulfit
115-29-7T; R24/25 Xi; R36N; R50-53T NR24/25-36-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
204-079-4
602-052-00-5
Název : Endothal7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová kyselina
145-73-3T; R25 Xn; R21Xi; R36/37/38TR21-25-36/37/38S(1/2-)36/37/39-45
205-660-5
607-150-00-1
Název : Endothal - Na (ISO)dinatrium-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylát
129-67-9T; R25 Xn; R21Xi; R36/37/38TR21-25-36/37/38S(1/2-)36/37/39-45
204-959-8
607-055-00-5
Název : Endothion (ISO)S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
2778-04-3T; R24/25TR24/25S(1/2-)36/37-45
220-472-3
015-049-00-3
Název : Endrin (ISO)1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4,5,8-dimethanonaftalen
72-20-8T+; R28 T; R24N; R50-53T+ NR24-28-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
200-775-7
602-051-00-X
Název : Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu ( průměrná molekulová hmotnost ≤700)
25068-38-6 Xi; R36/38 R43N; R51-53Xi NR36/38-43-51/53S(2-)28-37/39-61c ≥ 5%Xi; R36/38-43
500-033-5
603-074-00-81% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : 1,2-Epoxy-3-fenoxypropanfenyl(glycidyl)ether
122-60-1Xn; R21 R43XnR21-43S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R21-43
204-557-2
603-067-00-X1% ≤ c < 25%Xi; R43
Název : 1,2-Epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan
106-87-6T; R23/24/25 Xn; R40TR23/24/25-40S(1/2-)23-24-45c ≥ 1%T; R23/24/25-40
203-437-7
603-066-00-40,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : 1,2-Epoxybutanethyloxiran
106-88-7F; R11 Karc.kat.3; R40 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 R52 R53F XnR11-20/21/22-36/37/38-40-52/53S(2-)9-16-29-36/37-61
203-438-2
603-102-00-9
Název : 1,2-Epoxypropanpropylenoxid methyloxiran
75-56-9F+; R12 Karc.kat.2; R45Xn; R20/21/22Xi; R36/37/38F+ TR45-12-20/21/22-36/37/38S53-45Poznámka E
200-879-2
603-055-00-4
Název : 1,3-Epoxypropan1,3-propylenoxid oxetan
503-30-0F; R11 Xn; R20/21/22F XnR11-20/21/22S(2-)9-16-26-29
207-964-3
603-058-00-0
Název : 2,3-Epoxypropan-1-olglycidol
556-52-5Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40Repr.kat.2; R60T; R23Xn; R21/22Xi; R36/37/38TR45-60-21/22-23-36/37/38S53-45Poznámka E
209-128-3
603-063-00-8
Název : 2,3-Epoxypropyl(2-ethylcyklohexyl)ether(2-ethylcyklohexyl)glycidylether
130014-35-6Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)26-28-37/39c ≥ 20%Xi; R36/38-43
603-068-00-51% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : 2,3-Epoxypropyl-akrylátglycidyl-akrylát
106-90-1T; R23/24/25 C; R34R43TR23/24/25-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 10%T; R23/24/25-34-43Poznámka D
203-440-35% ≤ c < 10%T; R23/24/25-36/38-43
607-117-00-12% ≤ c < 5%T; R23/24/25-43
0,2% < c < 2%Xn; R20/21/22-43
Název : 2,3-Epoxypropyl-methakrylátglycidyl-methakrylát
106-91-2Xn; R20/21/22 Xi; R36/38R43XnR20/21/22-36/38-43S(2-)26-28c ≥ 25%Xn; R20/21/22-36/38-43Poznámka D
203-441-910% ≤ c < 25%Xi; R36/38-43
607-123-00-41% ≤ c < 10%Xi; R43
Název : EPTC (ISO)S-ethyl-dipropylthiokarbamát
759-94-4Xn; R22XnR22S(2-)23
212-073-8
006-030-00-0
Název : Erbon2-(2,4,5-trichlorfenoxy)ethyl-2,2-dichlorpropanoát
136-25-4Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
607-077-00-5
Název : Erionit
12510-42-8 Karc.kat.1; R45TR45S45-53
650-012-00-0
Název : Esfelvalerát (ISO)[(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-rnethylbutanoát
66230-04-4 T; R23/25 R43N; R50-53T NR23/25-43-50/53S(1/2-)24-36/37/39-45-60-61
650-033-00-5
Název : Ethan
74-84-0F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
200-814-8
601-002-00-X
Název : 4,4',4"-(Ethan-1,1,1-triyl)trifenol
27955-94-8N; R51-53NR51/53S61
405-800-7
604-048-00-9
Název : Ethan-1,2-diolethylenglykol glykol
107-21-1Xn; R22XnR22S(2)c ≥ 25%Xn; R22
203-473-3
603-027-00-1
Název : Ethanolethylalkohol
64-17-5F; R11FR11S(2-)7-16
200-578-6
603-002-00-5
Název : Ethanolát draselný [1]; ethanolát sodný [2]ethoxid draselný[1]; ethoxid sodný[2]
917-58-8[1] 141-52-6 [2]F; R11 C; R34R14F CR11-14-34S(1/2-)8-16-26-43-45
213-029-0[1]205-487-5[2]
603-041-00-8
Název : Ethanthiolethylmerkaptan
75-08-1F; R11 Xn; R20N; R50-53F Xn NR11-20-50/53S(2-)16-25-60-61
200-837-3
016-022-00-9
Název : Ethenethylen
74-85-1F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
200-815-3
601-010-00-3
Název : 2,2'-{Ethen-1,2-diylbis[(3-sulfonato-4,1-fenylen)imino{6-[N-(2-hydroxypropyl)-N-(2- kyanethyl)amino]-1,3,5-triazin-4,2-diyl}imino]}di(benzen-1,4-disulfonan)hexasodný
76508-02-6Xi; R36XiR36S(2-)26
405-280-1
613-107-00-8
Název : Ethiofenkarb(ISO)2-[(ethylsulfanyl)methyl]fenyl-N-methylkarbamát
29973-13-5Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
249-981-9
006-048-00-9
Název : Ethion (ISO) O,O,O',O'-tetraethyl-S,S'-methylenbis(fosforodithioát)
563-12-2T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)25-36/37-45
209-242-3
015-047-00-2
Název : Ethirimol (ISO)5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol
23947-60-6Xn; R21XnR21S(2-)36/37
245-949-3
603-086-00-3
Název : Ethoat-methyl (ISO)S-(N-ethylkarbamoyl)methyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát
116-01-8Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
204-121-1
015-089-00-1
Název : Ethoprofos (ISO)O-ethyl-S,S-dipropyl-fosforodithioát
13194-48-4T+; R27 T; R25T+R25-27S(1/2-)36/37/39-45
236-152-1
015-107-00-8
Název : 5-Ethoxy-3-(trichlormethyl)-1,2,4-thiadiazoletridiazol
2593-15-9Karc.kat.3; R40 T; R23Xn; R21/22N; R50-53T NR21/22-23-40-50/53S(1/2-)36/37-38-45-60-61
219-991-8
613-133-00-X
Název : 4-Ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amin
62096-63-3Xn; R22XnR22S(2)
403-580-7
613-096-00-X
Název : 2-Ethoxyanilin [1]; 4-ethoxyanilin [2]o-fenetidin [1],p-fenetidin [2] 2-ethoxybenzenamin [1], 4-ethoxybenzenamin [2]
94-70-2 [1] 156-43-4 [2]T; R23/24/25 R33TR23/24/25-33S(1/2-)28-36/37-45Poznámka C
202-356-4 [1]205-855-5 [2]
612-039-00-6
Název : 2-Ethoxyethan-1-olethylglykol
110-80-5R10 Repr.kat.2; R61-60 Xn; R20/21/22TR60-61-10-20/21/22S53-45Poznámka E
203-804-1
603-012-00-X
Název : (2-Ethoxyethyl)-2-[4-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)fenoxylpropanoát
87237-48-7Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)22-36-60-61
402-560-5
607-207-00-0
Název : (2-Ethoxyethyl)-2-[4-(7-fenyl-2,6-dioxo-2,6-dihydrobenzo[1,2-b;4,5-b']difuran-3-yl)fenoxy]acetát
403-960-2 607-217-00-5R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
Název : 2-Ethoxyethyl-acetátethylglykolacetát
111-15-9Repr.kat.2; R61-60 Xn; R20/21/22TR60-61-20/21/22S53-45Poznámka E
203-839-2
607-037-00-7
Název : Ethoxychin6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin
91-53-2Xn; R22XnR22S(2-)24
202-075-7
613-014-00-2
Název : N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-2-chloracetamidacetochlor
34256-82-1Xn; R20 Xi; R37/38R43N; R50-53Xn NR20-37/38-43-50/53S(2-)36/37-60-61
251-899-3
616-037-00-6
Název : Ethyl-(E)-4-fenyl-4-oxobut-2-enoát ethyl-(E)-4-fenyl-4-oxokrotonát
15121-89-8Xn; R21/22 Xi; R38-41 R43N; R50-53Xn NR21/22-38-41-43-50/53S(2-)26-36/37/39-60-61
408-040-4
607-283-00-5
Název : 2-({4-[EthyI(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylfenyl}azo)-6-methoxy-3-niethylbenzothiazolium-chlorid
136213-74-6N; R50-53NR50/53S60-61
411-110-7
611-051-00-9
Název : Ethyl(methyl)ether
540-67-0 F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
603-020-00-3
Název : Ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamátfenoxykarb
72490-01-8N; R50-53NR50/53S60-61
276-696-7
006-086-00-6
Název : 1-Ethyl-1-methylpiperidinium-jodid
4186-71-4Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)22-61
407-780-5
613-146-00-0
Název : N-[3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamid
82558-50-7R53R53S61
407-190-8
616-043-00-9
Název : Ethyl-2-(3-nitrobenzyliden)-3-oxobutanoát
39562-16-8Xi; R41 R43R52R53XiR41-43-52/53S(2-)24-26-37/39-61
404-490-8
607-260-00-X
Název : 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-triakrylát2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát trimethylolpropan-triakrylát
15625-89-5Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)39c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
239-701-3
607-111-00-91% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : Ethyl-2-{4-[(6-chlorbenzoxazol-2-yl)oxy]fenoxy}propanoátfenoxapropethyl
66441-23-4R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
266-362-9
604-039-00-X
Název : Ethyl-2-chlor-2,2-difenylacetát
52460-86-3Xi; R38 R52R53XiR38-52/53S(2-)37-61
406-580-5
607-265-00-7
Název : Ethyl-2-kyanakrylátethyl-2-kyanprop-2-enoát
7085-85-0Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)23-24/25-26c ≥ 10%Xi; R36/37/38
230-391-5
607-236-00-9
Název : Ethyl-3,3-bis(terc-pentylperoxy)butanoát
67567-23-1E; R2 R10O; R7N; R51-53E NR2-7-10-51/53S(2-)3/7-14-33-36/37/39-61
403-320-2
607-213-00-3
Název : 2-{N-Ethyl-4-[(4-kyan-3-methylisothiazol-5-yl)azo]-3-methylanilino}ethyl-acetát
Xn; R48/22-22 Xi; R38R53XnR22-38-48/22-53S(2-)22-36/37-61
405-480-9
611-021-00-5
Název : N-{2-[6-Ethyl-7-(4-methylfenoxy)-1H-pyrazolo[2,3-b][1,2,4]triazol-2-yl]propyl}-2-oktadecyloxybenzamid
142859-67-4R43 R53XiR43-53S(2-)22-24-37-61
407-070-5
616-042-00-3
Název : Ethyl-acetát
141-78-6F; R11 Xi; R36R66R67F XiR11-36-66-67S(2-)16-26-33Poznámka 6
205-500-4
607-022-00-5
Název : Ethyl-akrylátethyl-prop-2-enoát
140-88-5F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 R43F XnR11-20/21/22-36/37/38-43S(2-)9-16-33-36/37c ≥ 25%Xn; R20/21/22-36/37/38-43Poznámka D
205-438-8
607-032-00-X5% ≤ c < 25%Xi; R36/37/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Ethylaminethanamin
75-04-7F+; R12 Xi; R36/37F+ XiR12-36/37S(2-)16-26-29
200-834-7
612-002-00-4
Název : N-Ethylanilin
103-69-5T; R23/24/25 R33TR23/24/25-33S(1/2-)28-37-45
203-135-5
612-053-00-2
Název : Ethylbenzen
100-41-4F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)16-24/25-29c ≥ 25%Xn; R20
202-849-4
601-023-00-4
Název : Ethyl-bromacetát
105-36-2T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)7/9-26-45
203-290-9
607-069-00-1
Název : 2-Ethylbutan-1-ol
97-95-0Xn; R21/22XnR21/22S(2)c ≥ 25%Xn; R21/22
202-621-4
603-051-00-2
Název : Ethylen-bis(trichloracetát)ethylenglykol-bis(trichloracetát)
2514-53-6Xi; R38XiR38S(2)
219-732-9
602-068-00-2
Název : N,N'-Ethylenbis[2-(vinylsulfonyl)acetamid]
66710-66-5Xi; R41 R43XiR41-43S(2-)24-26-37/39
404-790-1
616-029-00-2
Název : Ethylendiaminethan- 1,2-diamin
107-15-3R10 Xn; R21/22 C; R34 R42/43CR10-21/22-34-42/43S(1/2-)23-26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21/22-34-42/43
203-468-610% ≤ c < 25%C; R34-42/43
612-006-00-62% ≤ c < 10%Xn; R36/38-42/43
1% ≤ c < 2%Xn; R42/43
Název : Směs izomerů : ethylendiamonium-bis(O,O-dioktyl-fosforodithioát)
Xn; R22 C; R34N; R50-53C NR22-34-50/53S(1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61
400-520-1
015-141-00-3
Název : Ethylen-dimethakrylátethylenglykol-dimethakrylát ethan-1,2-diol-dimethakrylát
97-90-5Xi; R37 R43XiR37-43S(2-)24-37c ≥ 10%Xi; R37-43Poznámka D
202-617-2
607-114-00-51% ≤ c < 10%Xi; R43
Název : Ethylen-dinitrátethylenglykol-dinitrát nitroglykol
628-96-6E; R2 T+; R26/27/28 R33E T+R2-26/27/28-33S(1/2-)33-35-36/37-45
211-063-0
603-032-00-9
Název : Ethyl-formiát
109-94-4F; R11 Xn; R20/22 Xi; R36/37F XnR11-20/22-36/37S(2-)9-16-24-26-33
203-721-0
607-015-00-7
Název : 2-Ethylhexan-1,3-diol
94-96-2Xi; R41XiR41S(2-)25-26-39-46
202-377-9
603-087-00-9
Název : 2-Ethylhexan-1-olát sodný natrium-2-ethylhexanolát
3841 1-13-1F; R11 C; R34R52R53F CR11-34-52/53S(1/2-)7-26-36/37/39-45-61
406-150-7
603-122-00-8
Název : 2-Ethylhexyl-(2-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát)
80387-97-9Repr.kat.2; R61 R43R52R53TR61-43-52/53S53-45-61
279-452-8
607-203-00-9
Název : 2-Ethylhexyl-akrylát
103-11-7Xi; R37/38 R43XiR37/38-43S(2-)24-37c ≥ 20%Xi; R37/38-43Poznámka D
203-080-7
607-107-00-71% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : O-Ethylhydroxylamin
624-86-2F; R11 T; R23/24/25Xn; R48/20Xi; R36 R43N; R50F TNR11-23/24/25-36-43-48/20-50S(1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61
402-030-3
007-015-00-1
Název : Ethyl-chloracetát
105-39-5T; R23/24/25 N; R50T NR23/24/25-50S(1/2-)7/9-45-61
203-294-0
607-070-00-7
Název : Ethyl-chlorformiát
541-41-3F; R11 T+; R26Xn; R22C; R34F T+R11-22-26-34S(1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45
208-778-5
607-020-00-4
Název : Ethyl-karbamáturethan
51-79-6 Karc.kat.2; R45TR45S53-45
200-123-1
607-149-00-6
Název : Ethyl-laktát [1]; ethyl-(S)-2 hydroxypropionát [2]ethyl-DL-laktát [1]; ethyl-L-laktát [2] ethyl-S-laktát [2]
97-64-3 [1] 687-47-8 [2]R10 Xi; R41-37XiR10-37-41S(2-)24-26-39Poznámka C
202-598-0 [1]211-694-1 [2]
607-129-00-7
Název : Ethyl-methakrylát
97-63-2F; R11 Xi; R36/37/38 R43F XiR11-36/37/38-43S(2-)9-16-29-33Poznámka D
202-597-5
607-071-00-2
Název : 2-{4-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitroanilino}ethan-1-ol-hydrochlorid
132885-85-9Xn; R22 R43R52R53XnR22-43-52/53S(2-)22-24-37-61
407-020-2
612-153-00-6
Název : Ethyl-nitrát
625-58-1E; R2ER2S(2-)23-24/25
210-903-3
007-007-00-8
Název : Ethyl-nitrit
109-95-5E; R2 Xn; R20/21/22E XnR2-20/21/22S(2)
203-722-6
007-006-00-2
Název : O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioátEPN
2104-64-5T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
218-276-8
015-036-00-2
Název : Ethyl-propionátethyl-propanoát
105-37-3F; R11FR11S(2-)16-23-24-29-33
203-291-4
607-028-00-8
Název : N-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidinN-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin pendimethalin
40487-42-1Xn; R22XnR22S(2)
254-938-2
609-042-00-X
Název : S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl)-O,O-dimethyl-fosforodithioát
2703-37-9 T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)13-28-45
015-065-00-0
Název : S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-O,O-diisopropyl-fosforodithioát
5827-05-4 T+; R27 T; R25T+R25-27S(1/2-)28-36/37-45
015-128-00-2
Název : 1-[5-(Ethylsulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-1,3-dimethylmočovinaethidimuron
30043-49-3R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
250-010-6
616-030-00-8
Název : Ethyl-trans-3-(dimethylamino)akrylát
924-99-2R43XiR43S(2-)24-37
402-650-4
607-185-00-2
Název : EtrimfosO-(6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
38260-54-7Xn; R22XnR22S(2)
253-855-9
015-122-00-X
Název : Exo-cellobiohydrolasa
37329-65-0R42XnR42S(2-)22-24-36/37
253-465-9
647-003-00-9
Název : Fenamifos (ISO)O-ethyl-O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidát
22224-92-6T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)23-28-36/37-45
244-848-1
015-123-00-5
Název : Fenaminosulf (ISO)4-dimethylaminobenzendiazosulfonan sodný
140-56-7T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)36/37-45
205-419-4
611-003-00-7
Název : 1,10-Fenanthrolin
66-71-7T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)45-60-61
200-629-2
613-092-00-8
Název : Fenazaflor (ISO)fenyl-[5,6-dichlor-2-trifluormethylbenzimidazol-1-karboxylát]
14255-88-0Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
238-134-9
613-015-00-8
Název : Fenbutatinoxid (ISO)1,1,1,3,3,3-hexa(2-fenyl-2,2-dimethylethyl)stannoxan
13356-08-6T+; R26 Xi; R36/38N; R50/53T+ NR26-36/38-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
236-407-7
050-017-00-2
Název : Fenchlorfos (ISO)O,O-dimethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-fosforothioát
299-84-3Xn; R21/22XnR21/22S(2-)25-36/37
206-082-6
015-052-00-X
Název : Fenitrothion (ISO)O,O-dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrofenyl)-fosforothioát
122-14-5Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
204-524-2
015-054-00-0
Název : FenkaptonS-[(2,5-dichlorfenyl)sulfinyl]methyl-O,O-diethyl-fosforodithioát
2275-14-1T; R23/24/25 N; R50-53T NR23/24/25-50/53S(1/2-)13-45-60-61
218-892-7
015-037-00-8
Název : Fenol
108-95-2T; R24/25 C; R34TR24/25-34S(1/2-)28-45c ≥ 5%T; R24/25-34
203-632-7
604-001-00-21%%<> Xn; R21/22-36/38
Název : Fenoprop2-(2,4,5-trichlorfenoxy)propanová kyselina
93-72-1Xn; R22 Xi; R38N; R50-53Xn NR22-38-50/53S(2-)37-60-61
202-271-2
607-047-00-1
Název : Fenoprop, soli2-(2,4,5-trichlorfenoxy)propanová kyselina, soli
Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)13-60-61Poznámka A
607-048-00-7
Název : [(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátβ-cyflutrin
68359-37-5T+; R26/28 N; R50-53T+ NR26/28-50/53S(1/2-)36/37/39-45-60-61
269-855-7
607-254-00-7
Název : [(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátcyflutrin
68359-37-5T+; R28 T; R23N; R50-53T+ NR23-28-50/53S(1/2-)36/37/39-45-60-61
269-855-7
607-253-00-1
Název : 2-Fenoxyethan-1-olfenylglykol
122-99-6Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)26
204-589-7
603-098-00-9
Název : {(3-Fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylátfenpropathrin
39515-41-8T+; R26 T; R25Xn; R21N; R50-53T+ NR21-25-26-50/53S(1/2-)28-36/37-38-45-60-61
254-485-0
607-239-00-5
Název : Fenson4-chlorfenyl-benzensulfonát
80-38-6Xn; R22 Xi; R36N; R51-53Xn NR22-36-51/53S(2-)24-26-61
201-274-6
650-003-00-1
Název : Fensulfothion (ISO)O,O-diethyl-O-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát
115-90-2T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)23-28-36/37-45-60-61
204-114-3
015-090-00-7
Název : Fenthion (ISO)O,O-dimethyl-O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosforothioát
55-38-9Mut.kat.3; R40 T; R48/25-23Xn; R21/22N; R50-53T NR21/22-23-40-48/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
200-231-9
015-048-00-8
Název : Fenthoat (ISO)S-[(ethoxykarbonyl)(fenyl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát
2597-03-7Xn; R21/22XnR21/22S(2-)22-36/37
219-997-0
015-097-00-5
Název : Fentinacetát (ISO)acetoxy(trifenyl)stannan
900-95-8T+; R26 T; R24/25Xi; R36/38R43N; R50-53T+ NR24/25-26-36/38-43-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
212-984-0
050-003-00-6
Název : Fentinhydroxid (ISO)trifenyl(hydroxy)stannan
76-87-9T+; R26 T; R24/25Xi; R36/38N; R50-53T+ NR24/25-26-36/38-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
200-990-6
050-004-00-1
Název : Fenuron-TCA(fenylkarbamoyl)dimethylamonium-trichloracetát
4482-55-7 Xi; R38 N; R50-53Xi NR38-50/53S(2-)60-61
006-050-00-X
Název : Fenyl(2,4,6-trimethylfenyl)methanon2,4,6-trimethylbenzofenon
954-16-5Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-)26-60-61
403-150-9
606-044-00-2
Název : Fenyl-N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamát
89392-03-0R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
406-600-2
613-152-00-3
Název : 6-Fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminbenzoguanamin
91-76-9Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
202-095-6
613-038-00-3
Název : S-(1-Fenyl-1-methylethyl)-piperidin-1-karbothioát
61432-55-1Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
262-784-2
613-110-00-4
Název : N((R)-3-Fenyl-1-methylpropyl)-N-[(R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-karbamoylfenyl)ethyl]amonium-[2,3-bis(benzoyloxy)-hydrogen-sukcionát]
F; R11 R43R52R53F XiR11-43-52/53S(2-)24-37-61
404-390-7
612-114-00-3
Název : 5-Fenyl-2-methylpentan-1-ol
25634-93-9Xi; R36/38XiR36/38S(2-)26-37
405-890-8
603-120-00-7
Název : [1-Fenyl-3-methyl-4-(5-nitro-2-oxidofenylazo)pyrazol-5-olato][1-(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatofenylazo)-2-naftolato]chromitan disodný
Xn; R20 Xi; R41N; R51-53Xn NR20-41-51/53S(2-)26-39-61
404-930-1
024-015-00-7
Název : 1-Fenyl-3-pyrazolidon 1 -fenylpyrazolidin-3-on
92-43-3Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
202-155-1
606-022-00-2
Název : N-{3-Fenyl-4,5-bis[(trifluormethyl)imino]thiazolidin-2-yliden}anilinflubenzimin
37893-02-0Xi; R36 N; R50-53Xi NR36-50/53S(2-)26-60-61
253-703-1
613-118-00-8
Název : 4-Fenylbut-1-en
768-56-9Xi; R38 N; R51-53Xi NR38-51/53S(2-)37-61
405-980-7
601-051-00-7
Název : p-Fenylendiaminbenzen-1,4-diamin
106-50-3T; R23/24/25 Xi; R36R43N; R50-53T NR23/24/25-36-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
203-404-7
612-028-00-6
Název : 1,3-Fenylendiaminm-fenylendiamin benzen-1,3-diamin
108-45-2Mut.kat.3; R40 T; R23/24/25Xi; R36R43N; R50-53T NR23/24/25-36-40-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
203-584-7
612-147-00-3
Název : 1,2-Fenylendiamino-fenylendiamin benzen-1,2-diamin
95-54-5Karc.kat.3; R40 Mut.kat.3; R40T; R25Xn; R20/21Xi; R36R43N; R50-53T NR20/21-25-36-40-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
202-430-6
612-145-00-2
Název : 1,2-Fenylendiamin-dihydrochlorido-fenylendiamin-dihydrochlorid benzen-1,2-diamin-dihydrochlorid
615-28-1Karc.kat.3; R40 Mut.kat.3; R40T; R25Xn; R20/21Xi; R36R43N; R50-53T NR20/21-25-36-40-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
210-418-7
612-146-00-8
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : 1,3-Fenylendiamin-dihydrochloridm-fenylendiamin-dihydrochlorid benzen-1,3-diamin-dihydrochlorid
541-69-5Mut.kat.3; R40 T; R23/24/25 Xi; R36 R43N; R53-50T NR23/24/25-36-40-43-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
208-790-0
612-148-00-9
Název : (1-Fenylethyl)amin [1]; DL-α-niethylbenzylamin [2]
98-84-0[1] 618-36-0[2]202-706-6[1] 210-545-8[2]612-107-00-5Xn; R21/22 C; R34CR21/22-34S(1/2-)26-28-36/37/39-45
Název : Fenylhydrazin
100-63-0T; R23/24/25 Xi; R36 N; R50T NR23/24/25-36-50S(1/2-)28-45-61
202-873-5
612-023-00-9
Název : Fenylmerkuriacetátfenylhydrargyriumacetát
62-38-4T; R48/24/25-25 C; R34 N; R50-53T NR25-34-48/24/25-50/53S(1/2-)23-24/25-37-45-60-61
200-532-5
080-01 1-00-5
Název : Fenylmerkurinitrát [1]; fenylmerkurihydroxid [2]; fenylmerkurinitrát zásaditý [3]fenylhydrargyriumnitrát [1]; fenylhydrargyriumhydroxid [2]; fenylhydrargyriumnitrát zásaditý [3]
55-68-5 [1] 100-57-2 [2]8003-05-2 [3]T; R48/24/25-25 C; R34N; R50-53T NR25-34-48/24/25-50/53S(1/2-)23-24/25-37-45-60-61
200-242-9 [1]202-866-7 [2]
080-008-00-9
Název : 2-(Fenylmethoxy)naftalen
613-62-7R53R53S61
405-490-3
603-128-00-0
Název : N-Fenyl-N'-isopropyl-p-fenyIendiaminN-fenyl-N'-isopropyl-1,4-fenylendiaminN1-fenyl-N4-isopropyl-1,4-fenylendiaminN1-fenyl-N4-isopropylbenzen-1,4-diamin
101-72-4Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61c ≥ 25%Xn; R22-43
202-969-7
612-136-00-30,1% ≤ c < 25%Xi; R43
Název : Fenyloxiranstyrenoxid
96-09-3Karc.kat.2; R45 Xn; R21Xi; R36TR45-21-36S53-45Poznámka E
202-476-7
603-084-00-2
Název : (2-Fenylpropan-2-yl)hydroperoxidkumenhydroperoxid
80-15-9O; R7 T; R23Xn; R48/20/22-21/22C; R34N; R51-53O TNR7-21/22-23-34-48/20/22-51/53S(1/2-)3/7-14- 36/37/39-45-50-61c ≥ 25%T; R21/22-23-34-48/20/22
10% ≤ c < 25%C; R20-34-48/20/22
201-254-73% ≤ c < 10%Xn; R20-37/38-41
617-002-00-81% ≤ c < 3%Xi; R36/37
Název : 1-(3-Fenylpropyl)-2-methylpyridinium-bromid
10551-42-5Xn; R22 Xi; R36R52R53XnR22-36-52/53S(2-)26-36/37-61
405-930-4
613-143-00-4
Název : Ferbam (ISO)N,N-dimethyldithiokarbamát železitýferrum(III)-N,Ndimethyldithiokarbamát
14484-64-1Xi; R36/37/38 N; R50-53Xi NR36/37/38-50/53S(2-)60-61
238-484-2
006-051-00-5
Název : Ficin
9001-33-6Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-599-1
647-006-00-5
Název : Fluenetil (ISO)2-fluorethyl-(bifenyl-4-yl)acetát
4301-50-2 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
607-078-00-0
Název : Flumetralin (ISO)N-(2-chlor-6-fluorbenzyl)-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)anilin
62924-70-3 Xi; R36/38 R43N; R50-53Xi NR36/38-43-50/53S(2-)36/37-60-61
612-144-00-7
Název : Fluor
7782-41-4R7 T+; R26C; R35T+ CR7-26-35S(1/2-)9-26-36/37/39-45
231-954-8
009-001-00-0
Název : 2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
69045-82-5R10 R43R52R53XiR10-43-52/53S(2-)24-37-61
400-290-2
613-071-00-3
Název : 7-(4-{[4-Fluor-6-({2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-ureidofenylazo)naftalen- 1,3,6-trisulfonan trisodný
106359-91-5R43XiR43S(2-)22-24-37
402-170-5
016-051-00-7
Název : Fluoracetamid2-fluoracetamid
640-19-7T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)36/37-45
211-363-1
616-002-00-5
Název : Fluorid amonný
12125-01-8T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)26-45
235-185-9
009-006-00-8
Název : Fluorid antimonitý
7783-56-4T; R23/24/25 N; R51-53T NR23/24/25-51/53S(1/2-)7-26-45-61
232-009-2
051-004-00-4
Název : Fluorid boritý
7637-07-2R14 T+; R26C; R35T+ CR14-26-35S(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
231-569-5
005-001-00-X
Název : Fluorid draselný
7789-23-3T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)26-45
232-151-5
009-005-00-2
Název : Fluorid kademnatý
7790-79-6Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46Repr.kat.2; R61-60T+; R26T; R48/23/25-25N; R50-53T+ NR45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53S53-45-60-61c ≥ 10%T+; R45-46-60-61-25-26-48/23/25Poznámka E
232-222-0
048-006-00-27% ≤ c < 10%T+; R45-46-60-61-22-26-48/23/25
1% ≤ c < 7%T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22
0,5% ≤ c < 1%T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22
0,1% ≤ c < 0,5%T; R45-46-20/22-48/20/22
0,01% ≤ c < 0,1%T; R45
Název : Fluorid sodný
7681-49-4T; R25 R32Xi; R36/38TR25-32-36/38S(1/2-)22-36-45
231-667-8
009-004-00-7
Název : μ-Fluoro-bis(triethylaluminium), draselná sůl
12091-08-6F; R14/15-11 Xn; R20C; R35F CR11-14/15-20-35S(1/2-)16-30-36/39-43-45
400-040-2
009-017-00-8
Název : Fluoroctan sodný
62-74-8T+; R26/27/28 N; R50T+ NR26/27/28-50S(1/2-)13-22-36/37-45-61
200-548-2
607-169-00-5
Název : Fluorovodík
7664-39-3T+; R26/27/28 C; R35T+ CR26/27/28-35S(1/2-)7/9-26-36/37/39-45
231-634-8
009-002-00-6
Název : Fluoroxypyr-meptyl (ISO) [1]; fluoroxypyr-butometyl (ISO) [2]methylheptyl-[(4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyl)oxy]acetát [1]; 2-butoxy-1-methylethyl-[(4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyl)oxy]acetát [2]
81406-37-3[1] 154486-27-8[2]N; R50-53NR50/53S60-61
279-752-9[1]
607-272-00-5
Název : Fluortrihexylcín
20153-50-8Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)26-28-60-61c ≥ 1%Xn; R20/21/22Poznámka 1
243-547-2
050-010-00-4
Název : Fluortripentylcín [1]; hexapentyldicínoxan [2]
20153-49-5[1] 25637-27-8[2]Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)26-28-60-61c ≥ 1%Xn; R20/21/22Poznámka 1
243-546-7[1]247-143-7[2]
050-009-00-9
Název : Flurenol9-hydroxy-9H
467-69-6N; R51-53NR51/53S61
207-397-1
607-234-00-8
Název : Fluroxypyr (ISO)2-[(4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyl)oxy]octová kyselina
69377-81-7 R52 R53R52/53S61
607-255-00-2
Název : FolpetN-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid
133-07-3Karc.kat.3; R40 Xi; R36R43XnR36-40-43S(2-)36/37
205-088-6
613-045-00-1
Název : Fonofos (ISO)O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát
944-22-9T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
213-408-0
015-091-00-2
Název : Forat (ISO)O,O-diethyl-S-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát
298-02-2T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
206-052-2
015-033-00-6
Název : Formaldehyd.....%methanal.....%
50-00-0Karc.kat.3; R40 T; R23/24/25C; R34R43TR23/24/25-34-40-43S(1/2-)26-36/37/39-45-51c ≥ 25%T; R23/24/25-34-40-43Poznámka B Poznámka D
200-001-85% ≤ c < 25%Xn; R20/21/22-36/37/38-40-43
1% ≤ c < 5%Xn; R40-43
605-001-00-50,2% ≤ c < 1%Xi; R43
Název : Formaldehyd a butylfenol, reakční produkt
91673-30-2R43XiR43S(2-)24-37
294-145-9
605-021-00-4
Název : Formetanat3-[(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát
22259-30-9T+; R26/28 R43N; R50-53T+ NR26/28-43-50/53S(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
244-879-0
006-031-00-6
Název : Formetanat-hydrochlorid3-[(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid
23422-53-9T+; R26/28 R43N; R50-53T+ NR26/28-43-50/53S(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
245-656-0
006-052-00-0
Název : Formothion (ISO)S-[(N-formyl-N-methylkarbamoyl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát
2540-82-1Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
219-818-6
015-057-00-7
Název : Fosacetim (ISO)O,O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoylfosforamidothioát
4104-14-7T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
223-874-7
015-092-00-8
Název : FosalonS-[(6-chlor-2(3H)-oxobenzoxazol-3-yl)methyl]-O,O-diethyl-fosforodithioát
2310-17-0T; R25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
218-996-2
015-067-00-1
Název : Fosfamidon[2-chlor-2-(dimethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát
13171-21-6Mut.kat.3; R40 T+; R28T; R24N; R50-53T+ NR24-28-40-50/53S(1/2-)23-36/37-45-60-61
236-116-5
015-022-00-6
Název : Fosfid hlinitý
20859-73-8F; R15/29 T+; R28R32F T+R15/29-28-32S(1/2-)3/9/14-30-36/37-45
244-088-0
015-004-00-8
Název : Fosfid hořečnatý
12057-74-8F; R15/29 T+; R28F T+R15/29-28S(1/2-)22-43-45
235-023-7
015-005-00-3
Název : Fosfid vápenatý
1305-99-3F; R15/29 T+; R28F T+R15/29-28S(1/2-)22-43-45
215-142-0
015-003-00-2
Název : Fosfid zinečnatý
1314-84-7F; R15/29 T+; R28R32F T+R15/29-28-32S(1/2-)3/9/14-30-36/37-45
215-244-5
015-006-00-9
Název : Fosfolan (ISO)diethyl-N-(1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát
947-02-4T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
213-423-2
015-111-00-X
Název : Fosfor bílý
12185-10-3F; R17 T+; R26/28C; R35N; R50F T+CNR17-26/28-35-50S(1/2-)5-26-38-45-61
231-768-7
015-001-00-1
Název : Fosfor červený
7723-14-0R16 F; R11N; R50F NR11-16-50S(2-)7-43-61
231-768-7
015-002-00-7
Název : Fosgenkarbonylchlorid
75-44-5T+; R26 C; R34T+R26-34S(1/2-)9-26-36/37/39-45c ≥ 5%T+; R26-34Poznámka 5
200-870-31% ≤ c < 5%T+; R26-36/37/38
006-002-00-80,5% ≤ c < 1%T; R23-36/37/38
0,2% ≤ c < 0,5%T; R23
0,02% ≤ c < 0,2%Xn; R20
Název : Fosmet (ISO)S-ftalimidomethyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát
732-11-6Xn; R21/22XnR21/22S(2-)22-36/37
211-987-4
015-101-00-5
Název : FosnichlorO-(4-chlor-3-nitrofenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
5826-76-6Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13
015-043-00-0
Název : Fosthietandiethyl-N-( 1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát
21548-32-3T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)36/37-45
244-437-7
015-124-00-0
Název : Foxim (ISO)O,O-diethyl-O-{[fenyl(kyan)methyliden]iminyl}-fosforothioát
14816-18-3Xn; R22XnR22S(2-)36
238-887-3
015-100-00-X
Název : Ftalanhydrid
85-44-9 Xn; R22 Xi; R37/38-41R42/43XnR22-37/38-41-42/43S(2-)23-24/25-26-37/39-46
201-607-5
607-009-00-4
Název : Fuberidazol2-(2-furyl)benzimidazol
3878-19-1Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)22-60-61
223-404-0
613-016-00-3
Název : Fulminát rtuťnatý
628-86-4E; R3 T; R23/24/25R33N; R50-53E TNR3-23/24/25-33-50/53S(1/2-)3-35-45-60-61
211-057-8
080-005-00-2
Název : 2-Furaldehydfuralfurfural
98-01-1Karc.kat.3; R40 T; R23/25Xn; R21Xi; R36/37TR21-23/25-36/37-40S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%T; R21-23/25-36/37-40
20% ≤ c < 25%T; R23/25-36/37-40
202-627-75% ≤ c < 20%T; R23/25-40
605-010-00-41% ≤ c < 5%Xn; R20/22-40
Název : Furfurylalkohol(2-furyl)methanol
98-00-0 Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2)c ≥ 5%Xn; R20/21/22
202-626-1
603-018-00-2
Název : FurmecykloxN-cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid
60568-05-0Karc.kat.3; R40 N; R50-53Xn NR40-50/53S(2-)36/37-60-61
262-302-0
006-070-00-9
Název : Fysostigmin1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H,8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát eserin
57-47-6T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45
200-332-8
614-020-00-8
Název : Fysostigmin, soli1,3a,8-trirnethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H,8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát, soli eserin, soli
T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45Poznámka A
614-021-00-3
Název : D-Glukosidasa
9001-22-3R42XnR42S(2-)22-24-36/37
232-589-7
647-001-00-8
Název : Glutaraldehydpentandial glutaral
111-30-8 T; R23/25 C; R34R42/43N; R50T NR23/25-34-42/43-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 50%T; R23/25-34-42/43
25% ≤ c < 50%T; R22-23-34-42/43
203-856-5 10% ≤ c < 25%C; R20/22-34-42/43
2% ≤ c < 10%Xn; R20/22-37/38-41-42/43
605-022-00-X1% ≤ c < 2%Xn; R36/37/38-42/43
0,5% ≤ c < 1%Xi; R36/37/38-43
Název : Glyfosin (ISO)N,N-bis[(dihydroxyfosfonoyl)methyl]glycin
2439-99-8Xi; R41XiR41S(2-)26
219-468-4
015-125-00-6
Název : Glyoxal...%ethandial ...%
107-22-2Mut.kat.3; R40 Xn; R20Xi; R36/38R43XnR20-36/38-40-43S(2-)36/37c ≥ 10%Xn; R20-36/38-40-43Poznámka B
203-474-9
605-016-00-71% ≤ c < 10%Xn; R40-43
Název : Guanidin-hydrochlorid
50-01-1Xn; R22 Xi; R36/38XnR22-36/38S(2-)22
200-002-3
607-148-00-0
Název : Guazatin1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin
13516-27-3Xn; R21/22 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR21/22-36/38-50/53S(2-)36/37-60-61
236-855-3
612-087-00-8
Název : Heptachlor(ISO)1,4,5,6,7,8,8-heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-1 H-4,7-methanoinden
76-44-8 T; R24/25 Karc.kat.3; R40R33N; R50-53T NR24/25-33-40-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
200-962-3
602-046-00-2
Název : Heptachlorepoxid1,4,5,6,7,8,8-heptachlor-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
1024-57-3T; R25 Karc.kat.3; R40R33N; R50-53T NR25-33-40-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
213-831-0
602-063-00-5
Název : Heptan [a isomery]
142-82-5 108-08-7464-06-2562-49-2565-59-3589-34-4590-35-2591-76-4617-78-731394-54-4F; R11 Xn; R65Xi; R38N; R50-53R67F XnNR11-38-50/53-65- 67S(2-)9-16-29-33-60-61-62Poznámka C Poznámka 4Poznámka 6
205-563-8203-548-0207-346-3209-230-8209-280-0209-643-3209-680-5209-730-6210-529-0250-610-8
601-008-00-2
Název : Heptan-2-onmethyl(pentyl)keton
110-43-0R10 Xn; R20/22XnR10-20/22S(2-)24/25
203-767-1
606-024-00-3
Název : Heptan-3-onbutyl(ethyl)keton
106-35-4R10 Xn; R20Xi; R36XnR10-20-36S(2-)24
203-388-1
606-003-00-9
Název : Heptan-4-ondipropylketon
123-19-3R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)24/25
204-608-9
606-027-00-X
Název : Heptenofos (ISO)(7-chlorbicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl)-dimethyl-fosfát
23560-59-0T; R25TR25S(1/2-)23-28-37-45
245-737-0
015-126-00-1
Název : Směs : 5-heptyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin a 5-nonyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin
Xn; R22 Xi; R36N; R51-53Xn NR22-36-51/53S(2-)22-26-61
401-940-8
613-077-00-6
Název : N-Hexadecyl(nebo oktadecyl)-N-hexadecyl(nebo oktadecyl)benzamid
Xi; R38 R43XiR38-43S(2-)24-37
401-980-6
616-023-00-X
Název : Hexafluorohlinitan trisodnýkryolit
13775-53-6 15096-52-3T; R48/23/25 Xn; R20/22N; R51-53T NR20/22-48/23/25-51/53S(1/2-)22-37-45-61Poznámka C
237-410-6239-148-8
009-016-00-2
Název : Hexafluorokřemičitan hořečnatýmagnesium-hexafluorosilikát
16949-65-8 T; R25TR25S(1/2-)24/25-45c ≥ 10%T; R25
241-022-2
009-018-00-31% ≤ c < 10%Xn; R22
Název : Hexafluorokřemičitan kademnatýkadmium-hexafluorosilikát
17010-21-8T; R23/25 R33Xn; R40N; R50-53T NR23/25-33-40-50/53S(1/2-)22-45-60-61c ≥ 10%T; R23/25-33-40
241-084-0 1% ≤ c < 10%Xn; R20/22-33-40
048-005-00-70,1% ≤ c < 1%Xn; R20/22-33
Název : Hexafluorokřemičitan olovnatýplumbum-hexafluorosilikát
25808-74-6Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62R33Xn; R20/22TR61-62-20/22-33S53-45Poznámka E Poznámka I
247-278-1
009-014-00-1
Název : Hexafluorokřemičitan sodný [1]; hexafluorokřemičitan draselný [2]; hexafluorokřemičitan amonný [3]natrium-hexafluorosilikát [1]; kalium-hexafluorosilikát [2]; amonium-hexafluorosilikát [3]
16893-85-9 [1] 16871-90-2 [2]16919-19-0 [3]T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)26-45c ≥ 10%T; R23/24/25Poznámka A
240-934-8 [1]240-896-2 [2]240-968-3 [3]
009-012-00-01% ≤ c < 10%Xn; R20/21/22
Název : Hexafluorokřemičitany s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
Xn; R22XnR22S(2-)13-24/25c ≥ 10%Xn; R22Poznámka A
009-013-00-6
Název : Hexafluorpropen
116-15-4Xn; R20 Xi; R37XnR20-37S(2-)41
204-127-4
602-061-00-4
Název : Směs: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-karbaldehyd a 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-karbaldehyd
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
410-480-7
605-027-00-7
Název : 3,3',4,4',6,6'-Hexachlor-2,2'-methylendianilinhexachlorofen
70-30-4T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(1/2-)20-37-45-60-61c ≥ 2%T; R24/25
200-733-8
604-015-00-90,2% ≤ c < 2%Xn; R21/22
Název : Hexachloraceton
116-16-5Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)24/25-61
204-129-5
606-032-00-7
Název : Hexachlorbenzen
118-74-1Karc.kat.2; R45 T; R48/25N; R50-53T NR45-48/25-50/53S53-45-60-61Poznámka E
204-273-9
602-065-00-6
Název : 1,4,5,6,7,7-Hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid
115-27-5Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)25c ≥ 1%Xi; R36/37/38
204-077-3
607-101-00-4
Název : Hexachlorcyklohexany, vyjma jmenovitě uvedených v této příloze
Karc.kat.3; R40 T; R25Xn; R21N; R50-53T NR21-25-40-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61Poznámka C
602-042-00-0
Název : Hexachlorcyklopenta-1,3-dien
77-47-4T+; R26 T; R24Xn; R22C; R34N; R50-53T+ NR22-24-26-34-50/53S(1/2-)25-39-45-53-60-61
201-029-3
602-078-00-7
Název : Hexachloroplatičitan amonnýamonium-hexachloroplatinát(IV)
16919-58-7T; R25 Xi; R41R42/43TR25-41-42/43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
240-973-0
078-008-00-9
Název : Hexachloroplatičitan draselný kalium-hexachloroplatinát(IV)
16921-30-5T; R25 Xi; R41R42/43TR25-41-42/43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
240-979-3
078-007-00-3
Název : Hexachloroplatičitan sodný natrium-hexachloroplatinát(IV)
16923-58-3T; R25 Xi; R41R42/43TR25-41-42/43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
240-983-5
078-006-00-8
Název : Hexachtoroplatičitany s výjimkou jmenovitě uvedených v této přílozehexachloroplatináty(IV) s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
T; R25 Xi; R41R42/43TR25-41-42/43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
078-005-00-2
Název : Hexakonazol (ISO)2-(2,4-dichlorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazoi-1-yl)hexan-2-ol
79983-71-4 R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
613-130-00-3
Název : Hexamethylentetramin1,3,5,7-tetraazaadamantan urotropin
100-97-0F; R11 R42/43F XnR11-42/43S(2-)16-22-24-37
202-905-8
612-101-00-2
Název : HexamethylfosforamidN',N',N'',N'',N''',N''' -hexamethylfosforamid hexamethylfosfortriamid
680-31-9Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46TR45-46S53-45
211-653-8
015-106-00-2
Název : Hexann-hexan
110-54-3F; R11 Repr.kat.3; R62Xn; R48/20-65Xi; R38R67N; R51-53F XnNR11-38-48/20-51/53-62-65-67S(2-)9-16-29-33-36/37-61-62c ≥ 20%Xn; R38-48/20-62Poznámka 4 Poznámka 6
203-777-6
601-037-00-05% ≤ c < 20%Xn; R48/20-62
Název : Hexan, směs isomerů (obsahující méně než 5 % n-hexanu, číslo ES 203-777-6)
F; R11 Xn; R65Xi; R38R67N; R51-53F XnNR11-38-51/53-65-67S(2-)9-16-29-33-61-62Poznámka C Poznámka 4Poznámka 6
601-007-00-7
Název : Hexan-1,6-diaminhexamethylendiamin
124-09-4Xn; R21/22 C; R34Xi; R37CR21/22-34-37S(1/2-)22-26-36/37/39-45
204-679-6
612-104-00-9
Název : Hexan-1,6-diyl-diakryláthexan-1,6-diol-diakrylát
13048-33-4Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)39c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
235-921-9 1% ≤ c < 20%Xi; R43
607-109-00-8
Název : Hexan-1,6-diyl-diisokyanáthexamethylen-1,6-diisokyanát
822-06-0T; R23 Xi; R36/37/38R42/43TR23-36/37/38-42/43S(1/2-)26-28-38-45c ≥ 20%T; R23-36/37/38-42/43Poznámka 2
212-485-82% ≤ c < 20%T; R23-42/43
615-011-00-10,5% ≤ c < 2%Xn; R20-42/43
Název : Hexan-1-ol
111-27-3Xn; R22XnR22S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R22
203-852-3
603-059-00-6
Název : Hexan-2-onbutyl(methyl)keton
591-78-6R10 Repr.kat.3; R62T; R48/23R67TR10-48/23-62-67S(1/2-)36/37-45c ≥ 10%T; R48/23-62Poznámka 6
209-731-15% ≤ c < 10%Xn; R48/20-62
606-030-00-61% ≤ c < 5%Xn; R48/20
Název : Směs : Hexyl(oktyl)fosfinoxidysměs : hexyl(dioktyl)fosfinoxid, dihexyl(oktyl)fosfinoxid trioktylfosfinoxid
C; R34 N; R50-53C NR34-50/53S(1/2-)26- 36/37/39-45-60-61
403-470-9
015-149-00-7
Název : Hexyl-akryláthexyl-prop-2-enoát
2499-95-8Xi; R36/37/38 R43N; R51-53Xi NR36/37/38-43-51/53S(2-)24-26-37-61
219-698-5
607-233-00-2
Název : n-Hexyllithiumhexyllithium
21369-64-2F; R14/15-17 C; R35F CR14/15-17-35S(1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45
404-950-0
003-002-00-X
Název : Směs : 2-(hexylsulfanyl)ethanamin-hydrochlorid a natrium-propionát
Xn; R22 Xi; R41R43N; R51-53Xn NR22-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
405-720-2
607-277-00-2
Název : HexythiazoxN-cyklohexyl-5-(4-chlorfenyl)-4-methyl-2-oxothiazolidin-3-karboxamid
78587-05-0 N; R50-53NR50/53S60-61
613-125-00-6
Název : Hliník práškový stabilizovaný
F; R15 R10R10-15S(2-)7/8-43
231-072-3
013-002-00-1
Název : Hliník práškový nestabilizovaný
7429-90-5F; R15-17FR15-17S(2-)7/8-43
231-072-3
013-001-00-6
Název : Hořčík práškový stabilizovaný nebo hobliny
F; R11-15FR11-15S(2-)7/8-43
231-104-6
012-002-00-9
Název : Hořčík práškový nestabilizovaný
7439-95-4F; R15-17FR15-17S(2-)7/8-43
231-104-6
012-001-00-3
Název : Hydrazin
302-01-2 R10 Karc.kat.2; R45T; R23/24/25C; R34 R43N; R50-53T NR45-10- 23/24/25-34-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 25%T; R45-23/24/25-34-43Poznámka E
10% ≤ c < 25%T; R45-20/21/22-34-43
206-114-93% ≤ c < 10%T; R45-20/21/22-36/38-43
1% ≤ c < 3%T; R45-43
007-008-00-30,1% ≤ c < 1%T; R45
Název : Hydrazin, soli
Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25R43N; R50-53T NR45-23/24/25-43-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
007-014-00-6
Název : Hydrazin-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát)hydrazinium(2+)-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát)
Karc.kat.2; R45 Xn; R22C; R34R43R52R53TR45-22-34-43-52/53S53-45-61Poznámka E
405-030-1
007-022-00-X
Název : Hydrazinium-trinitromethanid
414-850-9 609-053-00-XE; R3 O; R8 Karc.kat.2; R45 T; R23/25 R43E TR45-3-8-23/25-43S53-45
Název : Hydrazobenzen1,2-difenylhydrazin
122-66-7Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
204-563-5
007-021-00-4
Název : Hydrid sodný
7646-69-7F; R15FR15S(2-)7/8-24/25-43
231-587-3
001-003-00-X
Název : Hydrid vápenatý
7789-78-8F; R15FR15S(2-)7/8-24/25-43
232-189-2
001-004-00-5
Název : Hydrogenarseničnan olovnatý
7784-40-9Karc.kat.1; R45 Repr.kat.1; R61Repr.kat.3; R62T; R23/25 R33N; R50-53T NR45-61-23/25-33-50/53-62S53-45-60-61Poznámka E Poznámka 1
232-064-2
082-011-00-0
Název : Hydrogenfluorid amonný
1341-49-7T; R25 C; R34T CR25-34S(1/2-)22-26-37-45c ≥ 10%T; C; R25-34
215-676-4 1% ≤ c < 10%C; R22-34
009-009-00-40,1% ≤ c < 1%Xi; R36/38
Název : Hydrogenfluorid draselný
7789-29-9T; R25 C; R34T CR25-34S(1/2-)22-26-37-45c ≥ 10%T; C; R25-34
232-156-21% ≤ c < 10%C; R22-34
009-008-00-90,1% ≤ c < 1%Xi; R36/38
Název : Hydrogenfluorid sodný
1333-83-1 T; R25 C; R34T CR25-34S(1/2-)22-26-37-45c ≥ 10%T; C; R25-34
215-608-31% ≤ c < 10%C; R22-34
009-007-00-30,1% ≤ c < 1%Xi; R36/38
Název : Hydrogensíran draselný
7646-93-7C; R34 Xi; R37CR34-37S(1/2-)26-36/37/39-45
231-594-1
016-056-00-4
Název : Hydrogensíran sodný
7681-38-1Xi; R41XiR41S(2-)24-26
231-665-7
016-046-00-X
Název : Hydrogensiřičitan sodný......%
7631-90-5R31 Xn; R22XnR22-31S(2-)25-46Poznámka B
231-548-0
016-064-00-8
Název : Směs : α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoyloxy}poly(oxyethylen)a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyethylen)
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)36/37-61
400-830-7
607-176-00-3
Název : α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy{methyl[3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl]silandiyl})
Xn; R21/22 C; R34N; R51-53C NR21/22-34-51/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
404-920-7
014-013-00-4
Název : 1- Hydroperoxycyklohexyl-1-hydroxycyklohexylperoxid [1]; 1,1'dioxybiscyklohexan-1-ol [2]; cyklohexylidenhydroperoxid [3]; cyklohexanon, peroxid [4]
78-18-2[1] 2407-94-5[2]2699-11-8[3]12262-58-7[4]E; R2 Xn; R22C; R34E CR2-22-34S(1/2-)3/7-14-36/37/39-45c ≥ 25%C; R22-34 C; R34Xi; R36/37/38Poznámka C
201-091-1[1]219-306-2[2]220-279-4[3]235-527-7[4]10% ≤ c < 25%
617-010-00-15% ≤ c < 10%
Název : Hydroxid draselný
1310-58-3Xn; R22 C; R35CR22-35S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R22-35
215-181-35% ≤ c < 25%C; R35
019-002-00-82% ≤ c < 5%C; R34
0,5% ≤ c < 2%Xi; R36/38
Název : Hydroxid nikelnatý
12054-48-7Karc.kat.3; R40 Xn; R20/22R43XnR20/22-40-43S(2-)22-36
235-008-5
028-008-00-X
Název : Hydroxid sodný
1310-73-2C; R35CR35S(1/2-)26-37/39-45c ≥ 5%C; R35
215-185-52% ≤ c < 5%C; R34
011-002-00-60,5% ≤ c < 2%Xi; R36/38
Název : 2-Hydroxy-2-methylpropannitrilacetonkyanhydrin2-kyano-2-propanol
75-86-5T+; R26/27/28 N; R50-53T+ NR26/27/28-50/53S(1/2-)7/9-27-45-60-61
200-909-4
608-004-00-X
Název : 4-Hydroxy-3-{4-[2-methoxy-4-(3-sulfonatofenylazo)fenylazol-3-methylfenylazo}-6-(3-sulfonatoanilino)naftalen-2-sulfonan trilithný
117409-78-6E; R2 N; R51-53E NR2-51/53S(2-)35-61
403-650-7
611-013-00-1
Název : 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-ondiacetonalkohol
123-42-2Xi; R36XiR36S(2-)24/25c ≥ 10%Xi; R36
204-626-7
603-016-00-1
Název : N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]iminodioctan disodnýdinatrium-N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]iminodiacetát
92511-22-3Xi; R41XiR41S(2-)26-39
402-360-8
607-192-00-0
Název : 2-Hydroxyethyl-akrylát2-hydroxyethyl-prop-2-enoát
818-61-1T; R24 C; R34R43N; R50T NR24-34-43-50S(1/2-)26-36/39-45-61c ≥ 10%T; R24-34-43Poznámka D
212-454-95% ≤ c < 10%T; R24-36/38-43
607-072-00-82% ≤ c < 5%T; R24-43
0,2% ≤ c < 2%Xn; R21-43
Název : 2-Hydroxyethyl-methakrylát2-hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoát
868-77-9Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)26-28c ≥ 20%Xi; R36/38-43Poznámka D
212-782-2
607-124-00-X1% ≤ c <20%Xi; R43
Název : 2-Hydroxykarbazol-1-karboxylát draselný
96566-70-0Xn; R22 Xi; R36/37R52R53XnR22-36/37-52/53S(2-)22-26-61
401-630-2
607-180-00-5
Název : Hydroxylamin
7803-49-8R5 Xn; R22-48/22Xi; R37/38-41R43N; R50Xn NR5-22-37/38-41-43-48/22-50S(2-)22-26-36/37/39-61
232-259-2
612-122-00-7
Název : Hydroxylamin-hydrochlorid [1]; hydroxylamin-sulfát [2]; hydroxylamin-hydrogensulfát [3]
5470-11-1[1] 10039-54-0[2]10046-00-1 [3]Xn; R48/22-22 Xi; R36/38R43N; R50Xn NR22-36/38-43-48/22-50S(2-)22-24-37-61
226-798-2[1]233-118-8[2]233-154-4[3]
612-123-00-2
Název : 2-(Hydroxymethyl)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan
63187-91-7Xi; R41-38 R52R53XiR38-41-52/53S(2-)26-37/39-61
408-200-3
603-132-00-2
Název : (2-Hydroxypropyl)-(2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)-karbonát
156324-82-2Xi; R36 N; R51-53Xi NR36-51/53S(2-)26-61
417-420-9
607-271-00-X
Název : (2-Hydroxypropyl)-akrylát [1]; (1-hydroxypropan-2-yl)-akrylát [2]; hydroxypropyl-akrylát [směs](2-hydroxypropyl)-prop-2-enoát [1]; (1-hydroxypropan-2-yl)-prop-2-enoát [2]
2918-23-2 [1] 999-61-1[2]25584-83-2[směs]T; R23/24/25 C; R34R43TR23/24/25-34-43S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 10%T; R23/24/25-34-43Poznámka C Poznámka D
5% ≤ c < 10%T; R23/24/25-36/38-43
220-852-9 [1]213-663-8 [2]247-118-0 [směs]2% ≤ c < 5%T; R23/24/25-43
607-108-00-20,2% ≤ c < 2%Xn; R20/21/22-43
Název : (2-Hydroxypropyl)-methakrylát [1]; (1-hydroxypropan-2-yl)-methakrylát [2](2-hydroxypropy])-2-methylprop-2-enoát [1], (1-hydroxypropan-2-yl)-2-methylprop-2-enoát [2]
923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)24/25-26-37/39Poznámka C Poznámka D
213-090-3 [1]220-426-2 [2]
607-125-00-5
Název : Hyoscyamin((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát
101-31-5T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)24-45
202-933-0
614-012-00-4
Název : Hyoscyamin, soli(3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát,soli
T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)24-45Poznámka A
614-013-00-X
Název : Chinalfos (ISO)O,O-diethyl-O-(chinoxalin-2-yl)-fosforothioát
13593-03-8T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)22-36/37-45
237-031-6
015-138-00-7
Název : Chinomethionat (ISO)6-methyl-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]chinoxalin-2-on
2439-01-2Repr.kat.3; R62 Xn; R20/21/22-48/22Xi; R36R43N; R50-53Xn NR20/21/22-36- 43-48/22-50/53-62S(2-)24-37-60-61
219-455-3
606-036-00-9
Název : Chintozen (ISO)pentachlornitrobenzen
82-68-8 R43XiR43S(2-)24-37
201-435-0
609-043-00-5
Název : Chlor
7782-50-5T; R23 Xi; R36/37/38N; R50T NR23-36/37/38-50S(1/2-)9-45-61
231-959-5
017-001-00-7
Název : Směs izomerů : chlor(chlorbenzyl)methylbenzen
N; R50-53NR50/53S60-61
400-140-6
607-204-00-4
Název : 4-Chlor-o-kresol4-chlor-2-methylfenol
1570-64-5T; R23 C; R35N; R50T CNR23-35-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%T; C; R23-35
216-381-310% ≤ c < 25%C; R20-35
604-050-00-X5% ≤ c < 10%C; R20-34
3% ≤ c < 5%Xn; R20-36/37/38
1% ≤ c < 3%Xi; R36/37/38
Název : 2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen
88-88-0E; R2 T+; R26/27/28N; R50-53E T+NR2-26/27/28-50/53S(1/2-)28-35-36/37-45-60-61
201-864-3
610-004-00-X
Název : O-(5-Chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O,O-diethyl-fosforothioátisazofos
42509-80-8T+; R26 T; R24/25Xn; R48/20R43N; R50-53T+ NR24/25-26-43-48/20-50/53S(1/2-)28-36/37-38-45-59-61
255-863-8
015-153-00-9
Název : 1-Chlor-1-nitropropan
600-25-9Xn; R20/22XnR20/22S(2)c ≥ 5%Xn; R20/22
209-990-0
610-007-00-6
Název : 2'-Chlor-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidin-1-yl)-5'-[2-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)butanamido]-4,4-dimethyl-3-oxopentananilid
E; R2 R53ER2-53S(2-)61
402-260-4
616-024-00-5
Název : 1-Chlor-2,3-difluor-5-(trifluormethyl)benzen
77227-99-7R10 Xn; R20/22N; R50-58Xn NR10-20/22-50-58S(2-)51-60-61
401-930-3
602-070-00-3
Název : 5-Chlor-2,3-difluorpyridin
89402-43-7R10 Xn; R22R52R53XnR10-22-52/53S(2-)23-36-61
410-090-7
613-155-00-X
Název : 1-Chlor-2,3-epoxypropanepichlorhydrin
106-89-8R10 Karc.kat.2; R45T; R23/24/25C; R34R43TR45-10-23/24/25-34-43S53-45c ≥ 10%T; R45-23/24/25-34-43Poznámka E
5% ≤ c < 10%T; R45-23/24/25-36/38-43
203-439-81% ≤ c < 5%T; R45-23/24/25-43
603-026-00-60,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : [a-(N-{4-[(5-Chlor-2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-3-karboxylatofenyl}]sulfamoyl)-b-sulfamoyl-c,d komplex, trisodná sůl a≥1,2,3 nebo 4, b≥8,9,10 nebo 11, c≥15,16,17 nebo 18, d≥22,23,24 nebo 25
R43XiR43S(2-)22-24-37
411-430-7
607-300-00-6
Název : 1-Chlor-2-methylbenzen [1]; 1-chlor-3-methylbenzen [2]; 1-chlor-4-methylbenzen [3]; chlortoluen [4]2-chlortoluen[1]; 3- chlortoluen[2]; 4-chlortoluen[3]; chlortoluen[4]
95-49-8[1] 108-41-8[2]106-43-4[3]25168-05-2[4]Xn; R20 N; R51-53Xn NR20-51/53S(2-)24/25-61Poznámka C
202-424-3[1]203-580-5[2]203-397-0[3]246-698-2[4]
602-040-00-X
Název : 3-Chlor-2-methylpropen
563-47-3F; R11 Xn; R20/22C; R34R43N; R51-53F CNR11-20/22-34-43-51/53S(2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61
209-251-2
602-032-00-6
Název : 4-Chlor-3,5-dimethylfenol4-chlor-3,5-xylenolchloroxylenol
88-04-0 1321-23-9Xn; R22 Xi; R36/38R43XnR22-36/38-43S(2-)24-37
201-793-8215-316-6
604-038-00-4
Název : 2-Chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin
74070-46-5N; R50-53NR50/53S60-61
277-704-1
612-120-00-6
Název : 4-Chlor-3-methylfenol 4-chlor-m-kresol
59-50-7Xn; R21/22 Xi; R41R43N; R50Xn NR21/22-41-43-50S(2-)26-36/37/39-61c ≥ 10%Xn; R21/22-41-43
200-431-6 5% ≤ c < 10%Xn; R21/22-36-43
604-014-00-31% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : 4-[2-Chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluoranilinium-chlorid
T; R48/25 Xn; R22Xi; R41R43N; R50-53T NR22-41-43-48/25-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
402-190-4
612-094-00-6
Název : 2-Chlor-4-nitroanilin
121-87-9Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)22-24-61
204-502-2
610-009-00-7
Název : 1-Chlor-4-nitrobenzen
100-00-5 T; R23/24/25 R33N; R51-53T NR23/24/25-33-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
202-809-6
610-005-00-5
Název : 3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
79456-26-1Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
401-670-0
613-076-00-0
Název : 2'-[(4-Chlor-5-formyl-3-kyan-2-thienyl)azo]-5'-(diethylamino)-2-methoxyacetanilid
122371-93-1R43 R53XiR43-53S(2-)22-24-37-61
405-190-2
616-045-00-X
Název : 5-(3-{[4-(2-Chlor-5-sulfonatoanilino)-6-(3-karboxylatopyridinio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-oxido-5-sulfonatofenyl)-3-fenyl-1-(2-karboxylato-5-sulfonatofenyl)formazan, měďnatý komplex, trisodná sůl
89797-01-3 E; R2 R43E XiR2-43S(2-)22-24-35-37
404-670-9
029-007-00-7
Název : 4'-(4-{[4-Chlor-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-ureidofenylazo)-2',5'-dimethylazobenzen-2,5-disulfonan tetrasodný
R43XiR43S(2-)22-24-37
400-430-2
016-039-00-1
Název : 7-{[4-Chlor-6-(N,2-dimethylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2-sulfonan disodný
86393-35-3R43XiR43S(2-)22-24-37
400-380-1
016-038-00-6
Název : 5-Chlor-6-{[N-methylkarbamoyl)oxy]imino}bicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonitriltriamid
15271-41-7 T+; R28 T; R24N; R51-53T+ NR24-28-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61
006-065-00-1
Název : N-[2-(6-Chlor-7-methylpyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-4-yl)propyl]-2-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)oktanamid
N; R50-53NR50/53S60-61
406-390-2
616-046-00-5
Název : Chloracetaldehydchlorethanal
107-20-0Karc.kat.3; R40 T+; R26T; R24/25C; R34N; R50T+ NR24/25-26-34-40-50S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61c ≥ 25%T+; R24/25-26-34-40
203-472-810% ≤ c < 25%T+; R21/22-26-34-40
605-025-00-67% ≤ c < 10%T+; R21/22-26-36/37/38-40
5% ≤ c < 7%T; R21/22-23-36/37/38-40
3% ≤ c < 5%T; R21/22-23-40
1% ≤ c < 3%T; R23-40
0,l%< TD 1%<> Xn; R20
Název : 2-Chloracetamidchloracetamid
79-07-2Repr.kat.3; R62 T; R25R43TR25-43-62S(1/2-)22-36/37-45c ≥ 25%T; R25-43-62
201-174-25% ≤ c < 25%Xn; R22-43-62
616-036-00-03% ≤ c < 5%Xn; R22-43
0,1% ≤ c < 3%Xi; R43
Název : Chloracetonitril2-chloracetonitril
107-14-2T; R23/24/25 N; R51-53T NR23/24/25-51/53S(1/2-)45-61
203-467-0
608-008-00-1
Název : Chloracetylchlorid2-chloracetylchlorid
79-04-9R14 R29T; R23/24/25-48/23C; R35N; R50T CNR 14-23/24/25-35-48/23-50S(1/2-)7/8-9-26-36/37/39-45-61
201-171-6
607-080-00-1
Název : 3-Chlorakrylát sodnýnatrium-3-chlorprop-2-enoát
4312-97-4Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
607-167-00-4
Název : Chloralhydráttrichloracetaldehyd-monohydrát
302-17-0T; R25 Xi; R36/38TR25-36/38S(1/2-)25-45
206-117-5
605-014-00-6
Název : Chloralkany (C10-C13)
85535-84-8Karc.kat.3; R40 N; R50-53Xn NR40-50/53S(2-)24-36/37-60-61
287-476-5
602-080-00-8
Název : Chloralosa (α- a β-chloralosa)1,2-O-(2,2,2-trichlorethyliden)-α-D-glukofuranosa
15879-93-3Xn; R20/22XnR20/22S(2-)16-24/25-28
240-016-7
605-013-00-0
Název : Chloramin TN-chIor-4-methylbenzensulfonamid, sodná sůl
127-65-1R31 Xn; R22C; R34R42CR22-31-34-42S(1/2-)7-22-26-36/37/39-45
204-854-7
616-010-00-9
Název : 4-Chloranilin
106-47-8Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25R43N; R50-53T NR45-23/24/25-50/53S53-45-60-61Poznámka E
203-401-0
612-137-00-9
Název : Chloraniliny, dichloraniliny, trichloraniliny (směs)
T; R23/24/25 R33N; R50-53NR23/24/25-33-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61Poznámka C
612-010-00-8
Název : 2-Chlorbenzaldehyd
89-98-5 C; R34CR34S(1/2-)26-45
201-956-3
605-011-00-X
Název : Chlorbenzen
108-90-7 R10 Xn; R20N; R51-53Xn NR10-20-51/53S(2-)24/25-61c ≥ 5%Xn; R20
203-628-5
602-033-00-1
Název : 1-(2-Chlorbenzensulfonyl)-3-(4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovinachlorsulfuron
64902-72-3N; R50-53NR50/53S60-61
265-268-5
613-121-00-4
Název : Chlorbenzilát (ISO)ethyl-2,2-bis(4-chlorfenyl)-2-hydroxyacetát
510-15-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
208-110-2
607-159-00-0
Název : 2-Chlorbenzonitril
873-32-5Xn; R21/22 Xi; R36XnR21/22-36S(2-)23
212-836-5
608-013-00-9
Název : 1-Chlorbutan
109-69-3F; R11FR11S(2-)9-16-29
203-696-6
602-059-00-3
Název : Chlordan (ISO)1,2,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
57-74-9Karc.kat.3; R40 Xn; R21/22N; R50-53Xn NR21/22-40-50/53S(2-)36/37-60-61
200-349-0
602-047-00-8
Název : Chlordekon (ISO)1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachlorpentacyklo[5.3.0.02,6.04,10.05,9]dekan-3-on
143-50-0Karc.kat.3; R40 T; R24/25N; R50-53T NR24/25-40-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
205-601-3
606-019-00-6
Název : Chlordimeform (ISO)N'-(4-chlor-2-methylfenyl)-N,N-dimethylformimidamid
6164-98-3Karc.kat.3; R40 Xn; R21/22N; R50-53Xn N R21/22-40-50/53S(2-)22-36/37-60-61
228-200-5
650-007-00-3
Název : ChlordimeformhydrochloridN'-(4-chlor-2-methylfenyl)-N,N-dimethylformimidamid-hydrochlorid
19750-95-9Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-40-50/53S(2-)22-36/37-60-61
243-269-1
650-009-00-4
Název : Chlordinitrobenzen
T; R23/24/25 R33N; R50-53T NR23/24/25-33-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61Poznámka C
610-003-00-4
Název : Chlorečnan barnatý
13477-00-4O; R9 Xn; R20/22O XnR9-20/22S(2-)13-27
236-760-7
017-003-00-8
Název : Chlorečnan draselný
3811-04-9O; R9 Xn; R20/22O XnR9-20/22S(2-)13-16-27
223-289-7
017-004-00-3
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CAS Klasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : Chlorečnan sodný
7775-09-9O; R9 Xn; R22O XnR9-22S(2-)13-17-46
231-887-4
017-005-00-9
Název : Chlorethanethylchlorid
75-00-3F+; R12 Karc.kat.3; R40R52R53F+ XnR12-40-52/53S(2-)9-16-33-36/37-61
200-830-5
602-009-00-0
Název : 2-Chlorethan-1-olethylenchlorhydrin
107-07-3 T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)7/9-28-45c ≥ 7%T+; R26/27/28
203-459-71% ≤ c < 7%T; R23/24/25
603-028-00-70,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : Směs isomerů: (2-chlorethyl)-, (2-chlor-1-methylethyl)- a (2-chlorpropyl)-(2-chlorethyl)fosfonáty, (2-chlorethyl)-, (2-chlor-1-methylethyl)- a (2-chlorpropyl)-(2-chlorpropyl)fosfonáty
Xn; R22XnR22S(2)
401-740-0
015-143-00-4
Název : (2-Chlorethyl)tris(2-methoxyethoxy)silanetacelasil
37894-46-5Repr.kat.2; R61 Xn; R22-48/22TR61-22-48/22S53-45Poznámka E
253-704-7
014-014-00-X
Název : Chlorfenackyselina (2,3,6- trichlorfenyl)octová
85-34-7Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)36-61
201-599-3
607-074-00-9
Název : Chlorfenethol (ISO)1,1 -bis(4-chlorfenyl)ethan-1-ol
80-06-8Xn; R22XnR22S(2-)36
201-246-3
603-049-00-1
Název : 2-Chlorfenol [1]; 4-chlorfenol [2]; 3-chlorfenol [3]; chlorfenol [4]
95-57-8[1] 106-48-9[2]108-43-0[3]25167-80-0[4]Xn; R20/21/22 N; R51-53Xn NR20/21/22-51/53S(2-)28-61Poznámka C
202-433-2[1]203-402-6[2]203-582-6[3]246-691-4[4]
604-008-00-0
Název : Chlorfenprop-methylmethyl-[2-chlor-3-(4-chlorfenyl)propanoát]
14437-17-3Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
238-413-5
607-075-00-4
Název : Chlorfenson (ISO)(4-chlorfenyl)-4-chlorbenzensulfonát
80-33-1 Xn; R22 Xi; R38N; R50-53Xn NR22-38-50/53S(2-)37-60-61
201-270-4
607-156-00-4
Název : Chlorfenvinfos (ISO)[2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát
470-90-6T+; R28 T; R24N; R50-53T+ NR24-28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
207-432-0
015-071-00-3
Název : N-(3-Chlorfenyl)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)cyklopropankarboxamid cyprofuram
69581-33-5T; R25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-50/53S(1/2-)36/37-60-61
274-050-9
616-033-00-4
Název : 4-(4-Chlorfenyl)-2-fenyl-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]butannitril
114369-43-6N; R50-53NR50/53S60-61
406-140-2
608-023-00-3
Název : 4-[3-(4-Chlorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)akryloyl]morfolin
110488-70-5N; R51-53NR51/53S61
404-200-2
613-102-00-0
Název : (2-{4-[3-(4-Chlorfenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]fenylsulfonyl}ethyl)dimethylamonium-dihydrogenfosfit
106359-93-7Xi; R36 N; R50-53Xi NR36-50/53S(2-)26-60-61
402-490-5
613-084-00-4
Název : (2-{4-[3-(4-Chlorfenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-yl]fenylsulfonyl}ethyl)dimethylamonium-formiát
C; R34 Xn; R48/22R43N; R50-53C NR34-43-48/22-50/53S(1/2-)24-26-28-37/39-45-60-61
402-120-2
613-083-00-9
Název : S-{[(4-Chlorfenyl)sulfanyl]methyl}-O,O-dimethyl-fosforodithioát
953-17-3 T; R24/25TR24/25S(1/2-)28-36/37-45
015-132-00-4
Název : Chlorfoniumchlorid (ISO)tributyl(2,4-dichlorbenzyl)fosfonium-chlorid
115-78-6T; R25 Xn; R21Xi; R36/38TR21-25-36/38S(1/2-)36/37/39-45
204-105-4
015-085-00-X
Název : Chlorid amonný
12125-02-9Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)22
235-186-4
017-014-00-8
Název : Chlorid antimoničný
7647-18-9C; R34 N; R51-53C NR34-51/53S(1/2-)26-45-61c ≥ 10%C; R34
231-601-8
051-002-00-35% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid antimonitý
10025-91-9C; R34 N; R51-53C NR34-51/53S(1/2-)26-45-61c ≥ 10%C; R34
233-047-2
051-001-00-85% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid barnatý
10361-37-2T; R25 Xn; R20TR20-25S(1/2-)45
233-788-1
056-004-00-8
Název : Chlorid boritý
10294-34-5R14 T+; R26/28C; R34T+R14-26/28-34S(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
233-658-4
005-002-00-5
Název : Chlorid cíničitý
7646-78-8C; R34 R52R53CR34-52/53S(1/2-)7/8-26-45-61c ≥ 10%C; R34
231-588-9
050-001-00-55% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid fosforečný
10026-13-8R14 R29 T+; R26Xn; R22-48/20C; R34T+R14-22-26-34-48/20S(1/2-)7/8-26-36/37/39-45
233-060-3
015-008-00-X
Název : Chlorid fosforitý
7719-12-2R14 R29T+; R26/28Xn; R48/20C; R35T+ CR14-26/28-35-48/20S(1/2-)7/8-26-36/37/39-45
231-749-3
015-007-00-4
Název : Chlorid hlinitý bezvodý
7446-70-0C; R34CR34S(1/2-)7/8-28-45
231-208-1
013-003-00-7
Název : Chlorid chromyluchromylchlorid
14977-61-8O; R8 Karc.kat.2; R49Mut.kat.2; R46C; R35R43N; R50-53O TCNR49-46-8-35-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 10%T; C; R49-46-35-43Poznámka E Poznámka 3
5% ≤ c < 10%T; R49-46-34-43
239-056-80,5% ≤ c < 5%T; R49-46-36/37/38-43
024-005-00-20,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Chlorid kademnatý
10108-64-2 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46Repr.kat.2; R61-60T+; R26T; R25-48/23/25N; R50-53T+ NR45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53S53-45-60-61c ≥ 10%T+; R45-46-60-61-25-26-48/23/25Poznámka E
233-296-77% ≤ c < 10%T+; R45-46-60-61-22-26-48/23/25
048-008-00-31% ≤ c < 7%T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22
0,5% ≤ c < 1%T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22
0,1% ≤ c < 0,5%T; R45-46-20/22-48/20/22
0,01% ≤ c < 0,1%T; R45
Název : Chlorid kobaltnatý
7646-79-9Karc.kat.2; R49 Xn; R22R42/43N; R50-53T NR49-22-42/43-50/53S(2-)22-53-45-60-61c ≥ 25%T; R49-22-42/43Poznámka E Poznámka 1
231-589-4 1% ≤ c < 25%T; R49-42/43
027-004-00-50,01% ≤ c < 1%T; R49
Název : Chlorid měďný
7758-89-6Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)22-60-61
231-842-9
029-001-00-4
Název : Chlorid rtuťnatý
7487-94-7T+; R28 T; R48/24/25C; R34N; R50-53T+ NR28-34-48/24/25-50/53S(1/2-)36/37/39-45-60-61
231-299-8
080-010-00-X
Název : Chlorid rtuťnýkalomeldichlorid dirtuťný
10112-91-1Xn; R22 Xi; R36/37/38N; R50-53Xn NR22-36/37/38-50/53S(2-)13-24/25-46-60-61
233-307-5
080-003-00-1
Název : Chlorid sirnatý
10545-99-0R14 C; R34N; R50C NR14-34-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 10%C; R34
234-129-0
016-013-00-X5%< TD 10%<> Xi; R36/37/38
Název : Chlorid sirný dichlordisulfan
10025-67-9 R14 T; R25Xn; R20R29C; R35N; R50T CNR14-20-25-29-35-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%T; C; R20-25-35
10% ≤ c < 25%C; R22-35
233-036-25% ≤ c < 10%C; R22-34
3% ≤ c < 5%Xn; R22-36/37/38
016-012-00-41% ≤ c < 3%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid siřičitý
13451-08-6 R14 C; R34N; R50C NR14-34-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 10%C; R34
016-014-00-55% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid titaničitý
7550-45-0R14 C; R34CR14-34S(1/2-)7/8-26-36/37/39-45c ≥ 10%C; R34
231-441-9
022-001-00-55% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Chlorid vápenatý
10043-52-4Xi; R36XiR36S(2-)22-24
233-140-8
017-013-00-2
Název : Chlorid zinečnatý
7646-85-7 C; R34 N; R50-53C NR34-50/53S(1/2-)7/8-28-45-60-61
231-592-0
030-003-00-2
Název : Chloridazon (ISO)5-amino-4-chlor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on
1698-60-8R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
216-920-2
606-035-00-3
Název : Chloristan amonný
7790-98-9R44 O; R9OR9-44S(2-)14-16-27-36/37Poznámka G
232-235-1
017-009-00-0
Název : Chloristan barnatý
13465-95-7O; R9 Xn; R20/22O XnR9-20/22S(2-)27
236-710-4
017-007-00-X
Název : Chloristan draselný
7778-74-7O; R9 Xn; R22O XnR9-22S(2-)13-22-27
231-912-9
017-008-00-5
Název : Chloristan sodný
7601-89-0O; R9 Xn; R22O XnR9-22S(2-)13-22-27
231-511-9
017-010-00-6
Název : Chlormefos (ISO)S-chlormethyl-O,O-diethyl-fosforodithioát
24934-91-6T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
246-538-1
015-114-00-6
Název : Chlormekvatchlorid (ISO)(2-chlorethyl)trimethylamonium-chlorid
999-81-5Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
213-666-4
007-003-00-6
Název : Chlormethanmethylchlorid
74-87-3F+; R12 Karc.kat.3; R40Xn; R48/20F+ XnR12-40-48/20S(2-)9-16-33
200-817-4
602-001-00-7
Název : Chlormethyl(methyl)etherchlordimethylether
107-30-2F; R11 Karc.kat.1; R45Xn; R20/21/22F TR45-11-20/21/22S53-45Poznámka E
203-480-1
603-075-00-3
Název : (Chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilan
85491-26-5N; R51-53NR51/53S61
401-200-4
014-008-00-7
Název : Chlornan sodný, roztok obsah aktivního chloru ...%Cl[Koncentrace jsou uvedeny v procentech aktivního chloru.]
7681-52-9 R31 C; R34CR31-34S(1/2-)28-45-50c > 10%C; R31-34Poznámka B
231-668-3
017-011-00-15% ≤ c ≤ 10%Xi; R31-36/38
Název : Chlornan vápenatý
7778-54-3 O; R8 R31 Xn; R22C; R34N; R50O CNR8-22-31-34-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%C; R22-34
10% %<>C; R34
231-908-73% ≤ c < 10%Xi; R37/38-41
017-012-00-70,5% ≤ c < 3%Xi; R36
Název : Chlornitroaniliny (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
T+; R26/27/28 R33N; R51-53T+ NR26/27/28-33-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61Poznámka C
610-006-00-0
Název : Chloroctan sodný2-chloroctan sodný
3926-62-3T; R25 Xi; R38N; R50T NR25-38-50S(1/2-)22-37-45-61
223-498-3
607-158-00-5
Název : Chlorofacinon (ISO)2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion
3691-35-8T+; R27/28 T; R48/24/25-23N; R50-53T+ NR23-27/28-48/24/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
223-003-0
606-014-00-9
Název : Chloroformtrichlormethan
67-66-3Karc.kat.3; R40 Xn; R22-48/20/22Xi; R38XnR22-38-40- 48/20/22S(2-)36/37c ≥ 20%Xn; R22-38-40-48/20/22
200-663-85% ≤ c < 20%Xn; R22-40-48/20/22
602-006-00-41% ≤ c < 5%Xn; R40
Název : Chloropren 2-chlorbuta-1,3-dien
126-99-8F; R11 Xn; R20/22Xi; R36F XnR11-20/22-36S(2-)16Poznámka D
204-818-0
602-036-00-8
Název : Chlorovodík
7647-01-0T; R23 C; R35T CR23-35S(1/2-)9-26-36/37/39-45c ≥ 5%T; C; R23-35Poznámka 5
231-595-71%<c<5%C; R20-35
017-002-00-20,5% ≤ c < 1%C; R20-34
0,2% ≤ c < 0,5%C; R34
0,02% ≤ c < 0,2%Xi; R36/37/38
Název : 1-Chlorpentan [1]; 2-chlorpentan[2]; 3-chlorpentan [3]pentylchlorid
543-59-9[1]F; R11 Xn; R20/21/22F XnR11-20/21/22S(2-)9-29c ≥ 25%Xn; R20/21/22Poznámka C
625-29-6[2]
616-20-6[3]
208-846-4[1] 210-885-7[2]210-467-4[3]
602-022-00-1
Název : 3-Chlorprop-1-enallylchlorid
107-05-1F; R11 T+; R26N; R50F T+NR11-26-50S(1/2-)16-29-33-45-61Poznámka D
203-457-6
602-029-00-X
Název : 1-Chlorpropan [1]; 2-chlorpropan [2]propylchlorid
540-54-5[1 75-29-6[2]F; R11 Xn; R20/21/22F XnR11-20/21/22S(2-)9-29c ≥ 25%Xn; R20/21/22Poznámka C
208-749-7[1]200-858-8[2]
602-018-00-X
Název : Chlorpyrifos (ISO)O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-fosforothioát
2921-88-2T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
220-864-4
015-084-00-4
Název : Chlorthalonil (ISO)tetrachlorisoftalonitril
1897-45-6Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
217-588-1
608-014-00-4
Název : Chlorthiamid (ISO)2,6-dichlorthiobenzamid
1918-13-4Xn; R22XnR22S(2-)36
217-637-7
616-005-00-1
Název : Chlorthiofos (ISO)O-[2,5-dichlor-4-(methylsulfanyl)fenyl]-O,O-diethyl-fosforothioát
21923-23-9T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)28-36/37-45
244-663-6
015-115-00-1
Název : Chlorthion (běžný název nepřijatý ISO)O-(3-chlor-4-nitrofenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
500-28-7Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13
207-902-5
015-042-00-5
Název : Chrom(VI), sloučeniny (s výjimkou chromanu barnatého a sloučenin uvedených jinde v této příloze)
Karc.kat.2; R49 R43N; R50-53T NR49-43-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
024-017-00-8
Název : Chroman draselný
7789-00-6Karc.kat.2; R49 Mut.kat.2; R46Xi; R36/37/38R43N; R50-53T NR49-46-36/37/38-43-50/53S53-45-60-61c ≥ 20%T; R49-46-36/37/38-43Poznámka E Poznámka 3
232-140-50,5% ≤ c < 20%T; R49-46-43
024-006-00-80,1% ≤ c < 0,5%T; R49-46
Název : Chroman chromitý
24613-89-6O; R8 Karc.kat.2; R45C; R35R43N; R50-53O TCNR45-8-35-43-50/53S53-45-60-61
246-356-2
024-010-00-X
Název : Chroman olovnatý
7758-97-6Karc.kat.3; R40 Repr.kat.1; R61Repr.kat.3; R62R33N; R50-53T NR61-33-40-50/53-62S53-45-60-61Poznámka 1
231-846-0
082-004-00-2
Název : Chroman strontnatý
7789-06-2Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
232-142-6
024-009-00-4
Název : Chroman vápenatý
13765-19-0Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
237-366-8
024-008-00-9
Název : Chromany zinečnaté (včetně chromanu draselno-zinečnatého)
Karc.kat.1; R45 Xn; R22R43N; R50-53T NR45-22-43-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
024-007-00-3
Název : Chrysen
218-01-9Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40N; R50-53T NR45-50/53S53-45-60-61
205-923-4
601-048-00-0
Název : Chymotrypsin
9004-07-3Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-671-2
647-011-00-2
Název : Imazalil (ISO)1-[2-allyloxy-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol
35554-44-0Xn; R20/22 N; R41N; R50-53Xn NR20/22-41-50/53S(2-)26-39-60-61
252-615-0
613-042-00-5
Název : Imazalil-sulfát (ISO)1-[(2-allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]-1H- imidazol-1-ium-hydrogensulfát[1];(+-)1-[(2-allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]-1H-imidazol-1-ium-hydrogensulfát[2]
58594-72-2[1] 83918-57-4[2]Xn; R20/22 Xi; R41N; R50-53Xn NR20/22-41-50/53S(2-)26-39-60-61
261-35 1-5[1]281-291-3[2]
613-043-00-0
Název : Imazapyr2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridin-3-karboxylová kyselina
81334-34-1 Xi; R36 R52R53XiR36-52/53S(2-)26-61
613-126-00-1
Název : Imidazolidin-2-thionethylenthiomočovina
96-45-7Repr.kat.2; R61 Xn; R22TR61-22S53-45Poznámka E
202-506-9
613-039-00-9
Název : 3,3'-Iminodi(propan-1-amin)dipropylentriamin
56-18-8T+; R26 T; R24Xn; R22C; R35R43T+ CR22-24-26-35-43S(1/2-)26-28-36/37/39-45
200-261-2
612-063-00-7
Název : 1,1 -Iminodi(propan-2-ol)diisopropanolamin
110-97-4Xi; R36XiR36S(2-)26
203-820-9
603-083-00-7
Název : Ioxynil (ISO)4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitril
1689-83-4Repr.kat.3; R63 T; R25Xn; R21TR21-25-63S(1/2-)36/37-45
216-881-1
608-007-00-6
Název : IprobenfosS-benzyl-O,O-diisopropyl-fosforothioát
26087-47-8Xn; R22XnR22S(2)
247-449-0
015-127-00-7
Název : Isobenzan (ISO)1,3,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H,3H-isobenzofuran
297-78-9T+; R27/28 N; R50T+ NR27/28-50S(1/2-)28-36/37-45-61
206-045-4
602-053-00-0
Název : Isobornyl-thiokyanatoacetát(1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-yl)-2-thiokyanatoacetát
115-31-1Xn; R22XnR22S(2-)24/25
204-081-5
615-015-00-3
Název : Isobutyl(isopropyl)dimethoxysilan
111439-76-0R10 Xn; R20Xi; R38XnR10-20-38S(2-)25-26-36/37
402-580-4
014-009-00-2
Název : Isobutyl-3,4-epoxybutanoát
100181-71-3Xi; R38 R43N; R50-53Xi NR38-43-50/53S(2-)24-28-36/37-60-61
401-920-9
607-191-00-5
Název : 2-Isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)
63500-71-0 65418-70-4 65418-69-1Xi; R36XiR36S(2-)25-26
405-040-6
603-101-00-3
Název : Isobutyl-akrylát
106-63-8 R10 Xn; R20/21Xi; R38R43XnR10-20/21-38-43S(2-)9-24-37c ≥ 25%Xn; R20/21-38-43Poznámka D
203-417-810% ≤ c < 25%Xi; R38-43
607-115-00-01% ≤ c < 10%Xi; R43
Název : Isobutyl-but-3-enoát
24342-03-8R10R10S2
401-170-2
604-033-00-7
Název : Isobutyl-methakrylát
97-86-9R10 Xi; R36/37/38R43N; R50Xi NR10-36/37/38-43-50S(2-)24-37-61c ≥ 20%Xi; R36/37/38-43Poznámka D
202-613-0
607-113-00-X1% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : Isobutyl-nitrit
542-56-3F; R11 Xn; R20/22F XnR11-20/22S(2-)16-24-46
208-819-7
007-017-00-2
Název : Isobutyrylchlorid
79-30-1F; R11 C; R35F CR11-35S(1/2-)16-23-26-36-45
201-194-1
607-140-00-7
Název : Isodrin(1α,4α,4aβ, 5β, 8β, 8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen
465-73-6T+; R26/27/28 N; R50-53T+ NR26/27/28-50/53S(1/2-)13-28-45-60-61
207-366-2
602-050-00-4
Název : Isofenfos (ISO)O-ethyl-O-[2-(isopropoxykarbonyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidothioát
25311-71-1T; R24/25TR24/25S(1/2-)36/37-45
246-814-1
015-129-00-8
Název : Isoforondiamin3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin
2855-13-2Xn; R21/22 C; R34R43R52R53CR21/22-34-43-52/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%C; R21/22-34-43
10% ≤ c < 25%C; R34-43
220-666-85% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
612-067-00-91% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Isoforondiisokyanát[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanát
4098-71-9T; R23 Xi; R36/37/38R42/43N; R51-53T NR23-36/37/38-42/43-51/53S(1/2-)26-28-38-45-61c ≥ 20%T; R23-36/37/38-42/43Poznámka 2
223-861-62% ≤ c < 20%T; R23-42/43
615-008-00-50,5% ≤ c < 2%Xn; R20-42/43
Název : Isolan(1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl)-dimethylkarbamát
119-38-0T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37/39-45
204-318-2
006-009-00-6
Název : Isooktyl-akrylátisooktyl-prop-2-enoát
29590-42-9Xi; R36/37/38 N; R50-53Xi NR36/37/38-50/53S(2-)26-28-60-61c ≥ 10%Xi; R36/37/38
249-707-8
607-244-00-2
Název : Isopentylformiát [1]; pentylformiát [2]; 2- methylbutylformiát [3]
110-45-2[1] 638-49-3[2]35073-27-9[3]R10 Xi; R36/37XiR10-36/37S(2-)24Poznámka C
203-769-2[1]211-340-6[2]252-343-2[3]
607-018-00-3
Název : Isopentyl-propionát [1]; pentyl-propionát [2]; 2- methylbutyl-propionát [3]pentyl-propionátamylpropionát
105-68-0 [1] 624-54-4 [2]2438-20-2 [3]R10R10S(2-)23-24Poznámka C
203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]
607-131-00-8
Název : Isoprokarb (ISO)(2-isopropylfenyl)-methylkarbamát
2631-40-5Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
220-114-6
006-053-00-6
Název : Isopropenylbenzenα-methylstyren 2-fenylpropen
98-83-9R10 Xi; R36/37N; R51-53Xi NR10-36/37-51/53S(2-)61c ≥ 25%Xi; R36/37
202-705-0
601-027-00-6
Název : [2-(4-Isopropenylfenyl)propan-2-yl]isokyanát
2094-99-7T+; R26 Xn; R48/20C; R34R42/43N; R50-53T+ NR26-34-42/43-48/20-50/53S(1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-61
402-440-2
006-074-00-0
Název : Isopropoxid hlinitýpropan-2-olát hlinitý
555-31-7F; R11FR11S(2-)8-16
209-090-8
603-042-00-3
Název : 2-Isopropoxyethan-1-ol isopropylglykol
109-59-1Xn; R20/21 Xi; R36XnR20/21-36S(2-)24/25c ≥ 25%Xn; R20/21-36
203-685-6
603-013-00-520% ≤ c < 25%Xi; R36
Název : 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol
95235-30-6N; R51-53NR51/53S61
405-520-5
604-046-00-8
Název : Směs : O-isopropyl-O-(4-methylpentan-2-yl)-fosforodithioát měďný, O, O-diisopropyl-fosforodithioát měďný, O,O-bis(4-methylpentan-2-yl)-fosforodithioát měďný
N; R50-53NR50/53S60-61
401-520-4
015-145-00-5
Název : (±)-4-Isopropyl-1-methyl-2-exo-(2-methylbenzyloxy)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan(±)-4-isopropyl-1-methyl-2-exo-(2-methylbenzyloxy)-1,4-epoxycyklohexan
87818-31-3 Xn; R20 N; R51-53Xn NR20-51/53S(2-)23-61
402-410-9
603-093-00-1
Název : exo-1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2-olexo-4-isopropyl-1-methyl-1,4-epoxycyklohexan-2-ol
87172-89-2O; R8 Xn; R22Xi; R36O XnR8-22-36S(2-)26
402-470-6
603-091-00-0
Název : Isopropyl-chloracetátisopropyl-2-chloracetát
105-48-6R10 T; R25Xi; R36/37/38TR10-25-36/37/38S(1/2-)26-37/39-45
203-301-7
607-206-00-5
Název : Isopropyl-propionát
637-78-5F; R11FR11S(2-)16-23-24-29-33
211-300-8
607-257-00-3
Název : S-[2-Isopropylsulfinyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
2635-50-9T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45
015-075-00-5
Název : Isoproturon3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina
34123-59-6Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-40-50/53S(2-)36/37-60-61
251-835-4
006-044-00-7
Název : Isothioat (ISO)S-[2-(isopropylsulfanyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát
36614-38-7 T; R24/25TR24/25S(1/2-)28-36/37-45
015-130-00-3
Název : Isoxathion (ISO)O,O-diethyl-O-(5-fenylisoxazol-3-yl)-fosforothioát
18854-01-8T; R24/25TR24/25S(1/2-)28-36/37-45
242-624-8
015-131-00-9
Název : Jod
7553-56-2Xn; R20/21 N; R50Xn NR20/21-50S(2-)23-25-61
231-442-4
053-001-00-3
Název : Jodid kademnatý
7790-80-9T; R23/25 R33Xn; R40N; R50-53T NR23/25-33-40-50/53S(1/2-)22-45-60-61c ≥ 10%T; R23/25-33-40
232-223-6 1% ≤ c < 10%Xn; R20/22-33-40
048-007-00-80,1% ≤ c < 1%Xn; R20/22-33
Název : Jodmethanmethyljodid
74-88-4Karc.kat.3; R40 T; R23/25Xn; R21Xi; R37/38TR21-23/25-37/38-40S(1/2-)36/37-38-45
200-819-5
602-005-00-9
Název : Jodovodík
10034-85-2C; R35CR35S(1/2-)9-26-36/37/39-45c ≥ 10%C; R35Poznámka 5
233-109-90,2% ≤ c < 10%C; R34
053-002-00-90,02% ≤ c < 0,2%Xi; R36/37/38
Název : 3-Jodprop-1-enallyljodid
556-56-9R10 C; R34CR10-34S(1/2-)7-26-45
209-130-4
602-054-00-6
Název : 2-[(3-Jodprop-2-yn-1-yl)oxy]ethyl-N-fenylkarbamát
88558-41-2Xn; R20 Xi; R41R52R53XnR20-41-52/53S(2-)22-26-39-61
408-010-0
006-090-00-8
Název : Jodylbenzen
696-33-3 E; R1ER1S(2-)35
053-003-00-4
Název : 3(4)-Jodylbenzoan vápenatý
E; R1ER1S(2-)35Poznámka C
053-004-00-X
Název : Kadmium, sloučeniny, s výjimkou sulfoselenidu kademnatého (xCdS.yCdSe), směsi sulfidu kademnatého a sulfidu zinečnatého (xCdS.yZnS), směsi sulfidu kademnatého a sulfidu rtuťnatého (xCdS.yHgS) a sloučenin jmenovitě uvedených v této příloze
Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)60-61c ≥ 0,l%Xn; R20/21/22Poznámka A Poznámka 1
048-001-00-5
Název : Kalafuna
8050-09-7 8052-10-673138-82-6R43XiR43S(2-)24-37
232-475-7232-484-6277-299-1
650-015-00-7
Název : Kalcium-(1-hydroxyethylen)bisfosfonát dihydrát
36669-85-9R52 R53R52/53S61
400-480-5
015-164-00-9
Název : Směs : kalium- a natrium-7-[4-({4-((2-hydroxy-1-naftyl)azo]fenyl}azo)benzensulfonamido]naftalen-1,3-disulfonát
141880-36-6R43 R53R52XiR43-52/53S(2-)22-24-37-61
410-070-8
607-286-00-1
Název: Kamfechlorchlorovaný 2,2-dimethyl-3-methylidenbicyklo[2.2.1]heptan toxafen
8001-35-2Karc.kat.3; R40 T; R25Xn; R21Xi; R37/38N; R50-53T NR21-25-37/38-40-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
232-283-3
602-044-00-1
Název : ε-Kaprolaktamhexano-6-laktam
105-60-2Xn; R20/22 Xi; R36/37/38XnR20/22-36/37/38S(2)
203-313-2
613-069-00-2
Název : Kaptafol (ISO)N-[(1,1,2,2-tetrachlorethyl)sulfanyl]-1,2,3,6-tetrahydroftalimid
2425-06-1Karc.kat.2; R45 R43N; R50-53T NR45-43-50/53S53-45-60-61
219-363-3
613-046-00-7
Název : Kaptan (ISO)N-[(trichlormethyl)sulfanyl]-1,2,3,6-tetrahydroftalimid
133-06-2Karc.kat.3; R40 Xi; R36R43XnR36-40-43S(2-)36/37
205-087-0
613-044-00-6
Název : Karbadoxmethyl-2-[(1,4-dioxochinoxalin-2-yl)methyliden]hydrazin-1-karboxylát
6804-07-5F; R11 Karc.kat.2; R45Xn; R22F TR45-11-22S53-45Poznámka E
229-879-0
613-050-00-9
Název : Karbaryl (ISO)1-naftyl-N-methylkarbamát
63-25-2Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50Xn NR22-40-50S(2-)22-24-36/37-46-61
200-555-0
006-011-00-7
Název : Karbendazim (ISO) methyl-N-(benzimidazol-2-yl)karbamát
10605-21-7Mut.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
234-232-0
613-048-00-8
Název : Karbid vápníku
75-20-7F; R15FR15S(2-)8-43
200-848-3
006-004-00-9
Název : Karbofenothion (ISO)S-[(4-chlorfenyl)sulfanyl]methyl-O,O-diethyl-fosforodithioát
786-19-6 T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
212-324-1
015-044-00-6
Název : Karbofuran (ISO)(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylkarbamát
1563-66-2T+; R26/28 N; R50-53T+ NR26/28-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
216-353-0
006-026-00-9
Název : KartaphydrochloridS,S'-(2-dimethylaminopropan-1,3-diyl)-bis(thiokarbarnát)-hydrochlorid
15263-52-2Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
239-309-2
616-017-00-7
Název : Kelevan (ISO)ethyl-[5-( 1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachlor-3-hydroxypentacyklo[5.3.0.02,6.04,10.05,9]dekan-3-yl)-4-oxopentanoát]
4234-79-1 T; R24 Xn; R22N; R51-53T NR22-24-51/53S(1/2-)36/37-45-61
607-079-00-6
Název : Keramická žárovzdorná vlákna; vlákna pro speciální použití, s výjimkou těch uvedených jinde v této příloze[Umělá skleněná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) menším nebo rovným 18 % hmotnostních]
Karc.kat.2; R49 Xi; R38TR49-38S53-45Poznámka A Poznámka R
650-017-00-8
Název : Klofop-isobutyl (ISO)isobutyl-2-[4-(4-chlorfenoxy)fenoxy]propanoát
51337-71-4 Xn; R22XnR22S(2)
607-160-00-6
Název : Klopyralid3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina
1702-17-6Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)26-39-61
216-935-4
607-231-00-1
Název : Kobalt
7440-48-4R42/43XnR42/43S(2-)22-24-37
231-158-0
027-001-00-9
Název : Kofein1,3,7-trimethyl-1,2,3,6-tetrahydropurin-2,6-dion
58-08-2Xn; R22XnR22S(2)
200-362-1
613-086-00-5
Název : Kolchicin(6R)-N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
64-86-8T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)13-45
200-598-5
614-005-00-6
Název : Kresol methylfenol
108-39-4[m] 95-48-7[o]106-44-5[p]1319-77-3[směs]T; R24/25 C; R34TR24/25-34S(1/2-)36/37/39-45c ≥ 5%T; R24/25-34Poznámka C
203-577-9[m]202-423-8[o]203-398-6[p]215-293-2[směs]
604-004-00-91% ≤ c < 5%Xn; R21/22-36/38
Název : Krimidin (ISO)N-(2-chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)dimethylamin
535-89-7T+; R28T+R28S(1/2-)36/37-45
208-622-6
613-004-00-8
Název : Krotoxyfos (ISO)1-fenylethyl-(E)-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enoát
7700-17-6T; R24/25TR24/25S(1/2-)28-36/37-45
231-720-5
015-109-00-9
Název : Krufomat (ISO)(4-terc-butyl-2-chlorfenyl)-methyl-N-methylfosforamidát
299-86-5Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
206-083-1
015-074-00-X
Název : Kumafos (ISO)O-(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát
56-72-4T+; R28 Xn; R21N; R50-53T+ NR21-28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
200-285-3
015-038-00-3
Název : Kumafuryl (ISO)fumarin4-(2-furyl)-4-(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)butan-2-on
117-52-2T; R48/25-25 R52R53TR25-48/25-52/53S(1/2-)37-45-61
204-195-5
607-058-00-1
Název : Kumachlor (ISO)3-[1-(4-chlorfenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
81-82-3Xn; R48/22 R52R53XnR48/22-52/53S(2-)37-61
201-378-1
607-057-00-6
Název : Kumatetralyl4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on
5836-29-3T+; R27/28 T; R48/24/25R52R53T+R27/28-48/24/25-52/53S(1/2-)28-36/37-45-61
227-424-0
607-059-00-7
Název : Kumen [1]; propylbenzen [2]isopropylbenzen [1]
98-82-8 [1] 103-65-1 [2]R10 Xn; R65Xi; R37N; R51-53Xn NR10-37-51/53-65S(2-)24-37-61-62Poznámka 4
202-704-5 [1]203-132-9 [2]
601-024-00-X
Název : Kumithoat (ISO)O,O-diethyl-O-(5-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[c]chromen-8-yl)-fosforothioát
572-48-5 T; R25TR25S(1/2-)28-36/37-45
015-086-00-5
Název : Kyanamidkarbanonitril
420-04-2T; R25 Xn; R21Xi; R36/38R43TR21-25-36/38-43S(1/2-)3-22-36/37-45
206-992-3
615-013-00-2
Název : Kyanamid vápenatý
156-62-7Xn; R22 Xi; R37-41XnR22-37-41S(2-)22-26-36/37/39
205-861-8
615-017-00-4
Název : Kyanatan draselný
590-28-3Xn; R22XnR22S(2-)24/25
209-676-3
615-016-00-9
Název : Kyanatan sodný
917-61-3Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)24/25-61
213-030-6
011-006-00-8
Název : Kyanazin (ISO)2-[(4-chlor-6-ethylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropannitril
21725-46-2Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)37-60-61
244-544-9
613-013-00-7
Název : Kyanid kademnatý
542-83-6T+; R26/27/28 R32R33Xn; R40N; R50-53T+ NR26/27/28-32-33-40-50/53S(1/2-)7-28-29-45-60-61c ≥ 7%T+; R26/27/28-32-33-40
208-829-11% ≤ c < 7%T; R23/24/25-32-33-40
048-004-00-10,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22-33
Název : Kyanid vápenatý
592-01-8T+; R28 R32T+R28-32S(1/2-)7/8-23-36/37-45
209-740-0
020-002-00-5
Název : Kyanid-oxid rtuťnatýdikyanid-oxid dirtuťnatý
1335-31-5E; R3 T; R23/24/25R33N; R50-53E TNR3-23/24/25-33-50/53S(1/2-)28-35-45-60-61
215-629-8
080-006-00-8
Název : Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidů a kyanid-oxidu rtuťnatého)
T+; R26/27/28 R32N; R50-53T+ NR26/27/28-32-50/53S(1/2-)7-28-29-45-60-61Poznámka A
006-007-00-5
Název : 2'-(2-Kyano-4,6-dinitrofenylazo)-5'-(N,N-dipropylamino)propionanilid2'-(2-kyan-4,6-dinitrofenylazo)-5'-(dipropylamino)propionanilid
106359-94-8R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)22-24-37-61
403-010-7
611-010-00-5
Název : Kyanofenfos (ISO)O-elhyl-O-(4-kyanfenyl)-fenylfosfonothioát
13067-93-1T; R39/25-25 Xn; R21Xi; R36TR21-25-36-39/25S(1/2-)36/37-45
015-110-00-4
Název : Kyanofos (ISO)O-(4-kyanfenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
2636-26-2Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
220-130-3
015-087-00-0
Název : Kyanovodík
74-90-8F+; R12 T+; R26N; R50-53F+ T+NR12-26-50/53S(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61
200-821-6
006-006-00-X
Název : Kyanthoat (ISO)O,O-diethyl-S-{[N-(1-kyan-1-methylethyl)karbamoyl]methyl}-fosforothioát
3734-95-0T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)36/37-45
223-099-4
015-070-00-8
Název : Kyselina 3-(3-terc- butyl-4-hydroxyfenyl)propanová
107551-67-7Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)25-26-36
403-920-4
607-215-00-4
Název : Kyselina 3-(5-acetamido-4-{4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]fenylazo}-2-(2-methoxyethoxy)fenylazo)-6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová
115099-58-6N; R53-50NR50/53S60-61
407-670-7
611-040-00-9
Název : Kyselina adipovákyselina hexandiová
124-04-9Xi; R36XiR36S(2)
204-673-3
607-144-00-9
Název : Kyselina akrylovákyselina prop-2-enová
79-10-7R10 Xn; R21/22C; R35N; R50C NR10-21/22-35-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61Poznámka D
201-177-9
607-061-00-8
Název : Směs : kyselina [2-(alkyl(C12)oxy)-1-(methoxymethyl)ethoxy]octová a [2-(alkyl(C14)oxy)-1-(methoxymethyl)]octová kyselina
Xi; R41-38 N; R50-53Xi NR38-41-50/53S(2-)26-37/39-60-61
410-640-6
607-292-00-4
Název : Kyselina amidosírová
5329-14-6Xi; R36/38 R52R53XiR36/38-52/53S(2-)26-28-61
226-218-8
016-026-00-0
Název : Kyselina 7-amino-3-{[(5-karboxymethyl-4-methylthiazo-2-yl)sulfanyl]methyl}-6(7H)-oxo-2H-azeto[2,1-b][1,3]thiazin-4-karboxylová
111298-82-9R42/43 R52R53XnR42/43-52/53S(2-)22-24-37-61
403-690-5
613-097-00-5
Název : Kyselina 4-aminobenzensulfonovákyselina sulfanilová
121-57-3Xi; R36/38 R43XiR36/38-43S(2-)24-37
204-482-5
612-014-00-X
Název : Kyselina 3-aminobenzensulfonovákyselina metanilová
121-47-1Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)25-28
204-473-6
612-013-00-4
Název : Kyselina arseničná a její soli
Karc.kat.1; R45 T; R23/25N; R50-53T NR45-23/25-50/53S53-45-60-61Poznámka A Poznámka E
033-005-00-1
Název : Kyselina 3-(azidosulfonyl)benzoová
15980-11-7E; R2 Xn; R48/22Xi; R41R43E XnR2-41-43-48/22S(2-)22-26-35- 36/37/39
405-310-3
607-225-00-9
Název : Kyselina [(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]jantarová
95154-01-1R43XiR43S(2-)24-37
401-450-4
607-179-00-X
Název : Kyselina 3,5-bis(tetradecyloxykarbonyl)benzensulfinová kyselina
141915-64-2R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
407-990-9
016-069-00-5
Název : Kyselina bromoctová
79-08-3T; R23/24/25 C; R35N; R50T CNR23/24/25-35-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61
201-175-8
607-065-00-X
Název : Kyselina bromovodíková........%
C; R34 Xi; R37CR34-37S(1/2-)7/9-26-45c ≥ 40%C; R34-37Poznámka B
035-002-01-810% ≤ c <40%Xi; R36/37/38
Název : Kyselina 1-cyklopropyl-6,7-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylová
93107-30-3Repr.kat.3; R62 R52R53XnR52/53-62S(2-)22-36/37-61
413-760-7
607-303-00-2
Název : Kyselina dehydracetová3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion
520-45-6Xn; R22XnR22S(2)
208-293-9
607-163-00-2
Název : Kyselina dehydracetová, sodná sůl3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion, sodná sůl
4418-26-2Xn; R22XnR22S(2)
224-580-1
607-164-00-8
Název : Kyselina 2-[4-(dibutylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoová
54574-82-2R52 R53R52/53S61
410-410-5
606-052-00-6
Název : Kyselina 2-(difosfonomethyl)jantarová
51395-42-7C; R34 R43CR34-43S(1/2-)26-36/37/39-45
403-070-4
015-148-00-1
Název : Kyselina 7-[(4,6-dichlor-1,3,5-trlazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-{4-[(2-sulfoxyethyl)sulfonyl]fenylazo}naftalen-2-sulfonová
117715-57-8 R43XiR43S(2-)22-24-37
407-050-6
611-039-00-3
Název: Kyselina 4-(2,4-dichlorfenoxy)butanová 2,4-DB
94-82-6Xn; R21/22XnR21/22S(2-)36/37
202-366-9
607-083-00-8
Název : Kyselina 4-(2,4-dichlorfenoxy)butanová, soli4-(2,4-dichlorfenoxy)butanoáty
Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13Poznámka A
607-084-00-3
Název : Kyselina (+)-(R)-2-(2,4-dichlorfenoxy)propanová
15165-67-0Xn; R22 Xi; R38-41R43XnR22-38-41-43S(2-)24-26-37/39
403-980-1
607-218-00-0
Název : Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová, soli a estery2,4-dichlorfenoxyacetáty
Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13Poznámka A
607-040-00-3
Název : Kyselina 3,7-dichlorchinolin-8-karboxylová
84087-01-4R43XiR43S(2-)24-37
402-780-1
607-186-00-8
Název : Kyselina dichloroctová
79-43-6C; R35 N; R50C NR35-50S(1/2-)26-45-61
201-207-0
607-066-00-5
Název : Směs : kyselina dodekanová a dodekanoáty oligo(1-7)laktátů
Xi; R41-38 R43 N; R51-53Xi NR38-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
411-860-5
607-301-00-1
Název : Kyselina 6-dokosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenanthryl)-3-oxo-1H,3H-nafto(1,8-cd]pyran-1-yl]-2-naftoová
R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
404-550-6
607-221-00-7
Název : Kyselina dusičná ... %
7697-37-2O; R8 C; R35O CR8-35S(1/2-)23-26-36-45c ≥ 70%O; C; R8-35Poznámka B
231-714-2c ≥ 20%C; R35
007-004-00-15% ≤ c < 20%C; R34
Název : Kyselina 2-ethylhexanová
149-57-5Repr.kat.3; R63XnR63S(2-)36/37
205-743-6
607-230-00-6
Název : Kyselina 3,3'-(1,4-fenylendimethyliden)bis(2-oxobornan-10-sulfonová)2,2'-dioxo-3,3'-(1,4-fenylendimethyliden)bis(1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-1-methansulfonová kyselina)
92761-26-7Xi; R41XiR41S(2-)26-39
410-960-6
607-297-00-1
Název : Kyselina fluoroctová
144-49-0T+; R28 N; R50T+ NR28-50S(1/2-)20-22-26-45-61
205-631-7
607-081-00-7
Název : Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě fluoracetáty rozpustné ve vodě
T+; R28 N; R50T+ NR28-50S(1/2-)20-22-26-45-61Poznámka A
607-082-00-2
Název: Kyselina fluorosírovákyselina fluorsulfonová
7789-21-1Xn; R20 C; R35CR20-35S(1/2-)26-45
232-149-4
016-018-00-7
Název : Kyselina fluorovodíková..........%
7664-39-3T+; R26/27/28 C; R35T+ CR26/27/28-35S(1/2-)7/9-26-36/37-45c ≥ 7%T+; C; R26/27/28-35Poznámka B
231-634-81% ≤ c < 7%T; R23/24/25-34
009-003-00-10,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22-36/37/38
Název : Kyselina 2-fosfono-2-hydroxyoctová
23783-26-8Xn; R48/22-22 C; R34R43CR22-34-43-48/22S(1/2-)22-26-36/37/39-45
405-710-8
015-159-00-1
Název : Kyselina fosforitá
13598-36-2Xn; R22 C; R35CR22-35S(1/2-)26-36/37/39-45
237-066-7
015-157-00-0
Název : Kyselina fumarovákyselina (E)-butendiová
110-17-8Xi; R36XiR36S(2-)26
203-743-0
607-146-00-X
Název : Kyselina heptanovákyselina enanthová
111-14-8C; R34CR34S(1/2-)26-28-36/37/39-45
203-838-7
607-196-00-2
Název : Kyselina hexafluorokřemičitá.....%kyselina fluorokřemičitá.....%
16961-83-4C; R34CR34S(1/2-)26-27-45c ≥ 10%C; R34Poznámka D
241-034-8
009-011-00-55% ≤ c < 10%Xi; R36/38
Název : Kyselina hexachloroplatičitá
16941-12-1T; R25 C; R34R42/43TR25-34-42/43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
241-010-7
078-009-00-4
Název : Kyselina hydrazin-1,1-dioctová
19247-05-3T; R25 Xn; R48/22R43R52R53TR25-43-48/22-52/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
403-510-5
607-214-00-9
Název : Kyselina (R)-2-(4-hydroxyfenoxy)propanová
94050-90-5Xi; R41XiR41S(2-)26-39
407-960-3
607-269-00-9
Název : Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propanová
14657-64-8Xi; R41XiR41S(2-)26-39
411-200-6
015-167-00-5
Název : Kyselina 7-chlor-1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylová
86393-33-1Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)22-61
405-050-0
607-262-00-0
Název : Kyselina 4-(4-chlor-2-methylfenoxy)butanová, soli a estery4-(4-chlor-2-methylfenoxy)butanoáty
Xn; R22XnR22S(2-)24/25Poznámka A
607-054-00-X
Název : Kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová, soli a estery(4-chlor-2-methylfenoxy)acetáty
Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13Poznámka A
607-052-00-9
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : Kyselina 2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová
53250-83-2Xi; R41XiR41S(2-)26-39
406-520-8
607-264-00-1
Název : Kyselina 5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoová [1]; natrium-5-[2-chlor-4-(trifluorniethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát [2]
50594-66-6[1] 62476-59-9[2]Xn; R22 Xi; R38-41N; R50-53Xn NR22-38-41-50/53S(2-)24-39-60-61
256-634-5[1]263-560-7[2]
604-041-00-0
Název : Kyselina 2-chlor-4,5-difluorbenzoová
Xn; R21/22 Xi; R41R43XnR21/22-41-43S(2-)26-36/37/39
405-380-5
602-081-00-3
Název : Kyselina (2-chlorethyl)fosfonová etepon
16672-87-0 Xn; R20/21 C; R34R52R53CR20/21-34-52/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61c ≥ 25%C; R20/21-34
240-718-310% ≤ c < 25%C; R34
015-154-00-45% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : Kyselina (4-chlorfenoxy)octová4-CPA
122-88-3 Xn; R22XnR22S(2)
204-581-3
607-073-00-3
Název : Kyselina chloristá ......%
7601-90-3 R5 O; R8C; R35O CR5-8-35S(1/2-)23-26-36-45c ≥ 50%O;C; R5-8-35Poznámka B
231-512-410% ≤ c < 50%C; R34
017-006-00-41% ≤ c < 10%Xi; R36/38
Název : Kyselina chloroctová
79-11-8 T; R25 C; R34N; R50T NR25-34-50S(1/2-)23-37-45-61
201-178-4
607-003-00-1
Název : Kyselina chlorovodíková .......%
C; R34 Xi; R37CR34-37S(1/2-)26-45c ≥ 25%C; R34-37Poznámka B
231-595-7
017-002-01-X10% ≤ c < 25%Xi; R36/37/38
Název : Kyselina 2-chlorpropanová
598-78-7 Xn; R22 C; R35CR22-35S(1/2-)23-26-28-36-45
209-952-3
607-139-00-1
Název : Kyselina chlorsulfonovákyselina chlorosírová
7790-94-5R14 C; R35Xi; R37CR14-35-37S(1/2-)26-45
232-234-6
016-017-00-1
Název : Kyselina isomáselnákyselina 2-methylpropanová
79-31-2 Xn; R21/22XnR21/22S(2)
201-195-7
607-063-00-9
Název : Kyselina jodoctová
64-69-7 T; R25 C; R35T CR25-35S(1/2-)22-36/37/39-45
200-590-1
607-068-00-6
Název : Kyselina jodovodíková .....%
C; R34CR34S(1/2-)26-45c ≥ 25%C; R34Poznámka B
053-002-01-610% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina kyanovodíková ......%
74-90-8T+; R26/27/28 N; R50-53T+ NR26/27/28-50/53S(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61c ≥ 7%T+; R26/27/28Poznámka B
200-821-61% ≤ c < 7%T; R23/24/25
006-006-01-70,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22
Název : Kyselina maleinová kyselina (Z)-but-2-enová
110-16-7 Xn; R22 Xi; R36/37/38XnR22-36/37/38S(2-)26-28-37
203-742-5
607-095-00-3
Název : Kyselina máselnákyselina butanová
107-92-6 C; R34CR34S(1/2-)26-36-45
203-532-3
607-135-00-X
Název : Kyselina methakrylovákyselina 2- methylpropenová
79-41-4 C; R34CR34S(1/2-)15-26-45c ≥ 25%C; R34Poznámka D
201-204-4
607-088-00-52% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina methansulfonová
75-75-2C; R34CR34S(1/2-)26-36-45
200-898-6
607-145-00-4
Název : Kyselina 4-methylbenzensulfonová, obsah H2SO4 větší než 5 % kyselina p-toluensulfonová, obsah H2SO4 větší než 5 %
C; R34CR34S(1/2-)26-37/39-45c ≥ 25%C; R34
016-029-00-710% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina 4-methylbenzensulfonová obsah H2SO4 ≤ 5 % kyselina p-toluensulfonová obsah H2SO4 ≤ 5 %
104-15-4 E; Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)26-37c ≥ 20%Xi; R36/37/38
203-180-0
016-030-00-2
Název : Kyselina mravenčí ...%
64-18-6 C; R35CR35S(1/2-)23-26-45c ≥ 90%C; R35Poznámka D
200-579-110% ≤ c < 90%C; R34
607-001-00-02% ≤ c < 10%Xi: R36/38
Název : Kyselina nonanovákyselina azelainová
112-05-0 C; R34CR34S(1/2-)26-28-36/37/39-45
203-931-2
607-197-00-8
Název : Kyselina 5-(N-nonylkarbamoyl)peroxypentanová6-(nonylamino)-6-oxoperoxyhexanová kyselina
104788-63-8O; R7 Xi; R41R43N; R50O XiNR7-41-43-50S(2-)3/7-14-26-36/37/39-61
406-680-9
617-014-00-3
Název : Kyselina octová ...%
64-19-7R10 C; R35CR10-35S(1/2-)23-26-45c ≥ 90%C; R35Poznámka B
200-580-725% ≤ c < 90%C; R34
607-002-00-610% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina orthofosforečná ...%
7664-38-2C; R34CR34S(1/2-)26-45c ≥ 25%C; R34Poznámka B
231-633-2
015-011-00-610% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina pentanovákyselina valerová
109-52-4 C; R34 R52R53CR34-52/53S(1/2-)26-36-45-61
203-677-2
607-143-00-3
Název : Kyselina 3-[(3-{N-[4-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)butyl]karbamoyl}-4-hydroxy-1-naftyl)sulfanyl]propanová
105488-33-3 R53R53S61
410-370-9
607-288-00-8
Název : Kyselina peroxyoctová.....%kyselina peroctová.....%
79-21-0R10 O; R7Xn; R20/21/22C; R35N; R50O CNR7-10-20/21/22-35-50S(1/2-)3/7-14-36/37/39-45-61c ≥ 10%C; R20/21/22-35Poznámka B Poznámka D
201-186-85% ≤ c < 10%C; R34
607-094-00-81% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : Kyselina pikrová, solipikráty2,4,6-trinitrofeno1, soli
E; R3 T; R23/24/25E TR3-23/24/25S(1/2-)28-35-37-45Poznámka A
609-010-00-5
Název : Kyselina propan-1,3-diamintetraoctovákyselina trimethylendiamintetraoctovákyselina [propan-1,3-diylbis(ethylennitrilo)]tetraoctová
1939-36-2Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2-)22-26
400-400-9
607-189-00-4
Název : Kyselina propionová ...%kyselina propanová.....%
79-09-4 C; R34CR34S(1/2-)23-36-45c ≥ 25%C; R34Poznámka B
201-176-3
607-089-00-010% %<>Xi; R36/37/38
Název : Kyselina sírová ...%
7664-93-9C; R35CR35S(1/2-)26-30-45c ≥ 15%C; R35Poznámka B
231-639-5
016-020-00-85% ≤ c < 15%Xi; R36/38
Název : Kyselina šťavelovákyselina oxalová
144-62-7 Xn; R21/22XnR21/22S(2-)24/25c ≥ 5%Xn; R21/22
205-634-3
607-006-00-8
Název : Kyselina šťavelová, solišťavelany oxaláty
Xn; R21/22XnR21/22S(2-)24/25c ≥ 5%Xn; R21/22Poznámka A
607-007-00-3
Název : Směs : kyselina tetradekanová a tetradekanoáty oligo(l-7)laktátů
Xi; R38-41 R43N; R51-53Xi NR38-41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
411-910-6
607-302-00-7
Název : Kyselina tetrafluoroboritá .....%
16872-11-0 C; R34CR34S(1/2-)26-27-45c ≥ 25%C; R34Poznámka B
240-898-3
009-010-00-X10% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Kyselina thioglykolovákyselina sulfanyloctová
68-11-1T; R23/24/25 C; R34TR23/24/25-34S(1/2-)25-27-28-45c ≥ 10%T; R23/24/25-34
200-677-45% ≤ c < 10%T; R23/24/25-36/38
607-090-00-62% ≤ c < 5%T; R23/24/25
0,2% ≤ c < 2%Xn; R20/21/22
Název : Kyselina thiokyanatá
463-56-9R32 Xn; R20/21/22R52R53XnR20/21/22-32-52/53S(2-)13-61
207-337-4
615-003-00-8
Název : Kyselina thiokyanatá, solithiokyanáty
R32 Xn; R20/21/22XnR20/21/22-32S(2-)13Poznámka A
615-004-00-3
Název : Kyselina trifluoroctová.....%
76-05-1 Xn; R20 C; R35R52R53CR20-35-52/53S(1/2-)9-26-27-28-45-61c ≥ 10%C; R20-35Poznámka B
200-929-35% ≤ c < 10%C; R34
607-091-00-11% ≤ c < 5%Xi; R36/38
Název : Kyselina (2,4,5-trichlorfenoxy)octová2,4,5-T
93-76-5 Xn; R22 Xi; R36/37/38N; R50-53Xn NR22-36/37/38-50/53S(2-)24-60-61
202-273-3
607-041-00-9
Název : Kyselina (2,4,5-trichlorfenoxy)octová, soli a estery2,4,5-trichlorfenoxyacetáty
Xn; R22 Xi; R36/37/38N; R50-53Xn NR22-36/37/38-50/53S(2-)24-60-6lPoznámka A
607-042-00-4
Název : Kyselina trichloroctová
76-03-9C; R35CR35S(1/2-)24/25-26-45c ≥ 10%C; R35
200-927-25% ≤ c < 10%C; R34
607-004-00-71% ≤ c < 5%Xi; R36/38
Název : Směs izomerů : kyselina (3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideka-3,7,11-trienová, kyselina (3E,7Z)-4,8,12-trimethyltrideka-3,7,11-trienová, kyselina (3Z,7E)-4,8,12-trimethyltrideka-3,7,11-trienová a kyselina (3Z,7Z)-4,8,12-trimethyltrideka-3,7,l 1-trienová
91853-67-7Xi; R38 N; R50-53Xn NR38-50/53S(2-)37/39-60-61
403-000-2
607-208-00-6
Název : Kyslík
7782-44-7 O; R8OR8S(2-)17
231-956-9
008-001-00-8
Název : Lambda - cyhalothrin (ISO)Směs 1:1 (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
91465-08-6 T+; R26 T; R25Xn; R21N; R50-53T+ NR21-25-26-50/53S(1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61
415-130-7
607-252-00-6
Název : Leptofos (ISO)O-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)-O-methyl-fenylfosfonothioát
21609-90-5 T; R25-39/25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-39/25-50/53S(1/2-)25-36/37/39-45-60-61
244-472-8
015-093-00-3
Název : Lindanγ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan
58-89-9 T; R23/24/25 Xi; R36/38N; R50-53T NR23/24/25-36/38-50/53S(1/2-)13-45-60-61
200-401-2
602-043-00-6
Název : Linuron (ISO)3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina
330-55-2Karc.kat.3; R40 Xn; R22-48/22N; R50-53Xn NR22-40-48/22-50/53S(2-)36/37-60-61
206-356-5
006-021-00-1
Název : Lithium
7439-93-2F; R14/15 C; R34F CR14/15-34S(1/2-)8-43-45
231-102-5
003-001-00-4
Název : Malathion (ISO)diethyl-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]sukcinát
121-75-5 Xn; R22XnR22S(2-)24
204-497-7
015-041-00-X
Název : Maleinanhydridanhydrid kyseliny (Z)-but-2-endiové
108-31-6 Xn; R22 C; R34R42/43CR22-34-42/43S(2-)22-26-36/37/39-45
203-571-6
607-096-00-9
Název : Malononitrilpropandinitril
109-77-3 T; R23/24/25 N; R50-53T NR23/24/25-50/53S(1/2-)23-27-45-60-61
203-703-2
608-009-00-7
Název : ManebN,N'-ethylenbis(dithiokarbamát)manganatý mangan(II)-N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát)manganatý
12427-38-2Xi; R37 R43XiR37-43S(2-)8-24/25-46
235-654-8
006-077-00-7
Název : Manganistan draselný
7722-64-7O; R8 Xn; R22N; R50-53O XnNR8-22-50/53S(2-)60-61
231-760-3
025-002-00-9
Název : MankozebN,N'-ethylenbis(dithiokarbamát) manganato-zinečnatý
8018-01-7Xi; R37 R43XiR37-43S(2-)8-24/25-46
006-076-00-1
Název : Mannitol-hexanitrátnitromannit
15825-70-4E; R3ER3S(2-)35
239-924-6
603-036-00-0
Název : MCPA (ISO)kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová
94-74-6Xn; R22 Xi; R38-41XnR22-38-41S(2-)26-37-39
202-360-6
607-051-00-3
Název : MCPB (ISO)kyselina 4-(4-chlor-2-methylfenoxy)butanová
94-81-5 Xn; R22XnR22S(2-)24/25
202-365-3
607-053-00-4
Název : Medinoterbacetát (ISO)(6-terc-butyl-3-methyl-2,4-dinitrofenyl)-acetát
2487-01-6T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)36/37-45
219-634-6
607-166-00-9
Název : Mefosfolan (ISO)diethyl-[N-(4-methyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát]
950-10-7 T+; R27/28 N; R51-53T+ NR27/28-51/53S(1/2-)36/37/39-45-61
213-447-3
015-094-00-9
Název : Mekarbam (ISO)ethyl-N-{2-[(diethoxyfosforothioyl)sulfanyl]acetyl}-N-methylkarbamát
2595-54-2 T; R24/25 N; R50-53T NR24/25-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
219-993-9
015-045-00-1
Název : Mekoprop (ISO)2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina
93-65-2Xn; R22 Xi; R38-41XnR22-38-41S(2-)26-37/39
202-264-4
607-049-00-2
Název : Mekoprop, soli2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina, soli
Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)13Poznámka A
607-050-00-8
Název : Mekrilátmethyl-2-kyanakrylát methyl-2-kyanprop-2-enoát
137-05-3Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)23-24/25-26c ≥ 10%Xi; R36/37/38
205-275-2
607-235-00-3
Název : MenazonS-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát
78-57-9Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
201-123-4
015-053-00-5
Název : m-Mentha-1,3(8)-dien3-isopropyliden-1-methylcyklohexan
17092-80-7Xi; R38 N; R51-53Xi NR38-51/53S(2-)37-61
404-150-1
601-047-00-5
Název : (p-Menthan-8-yl)hydroperoxid[1-methyl-1-(4-methylcyklohexyl)ethyl]hydroperoxid
80-47-7O; R7 C; R34Xn; R20O CR7-20-34S(1/2-)3/7-14-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20-34
201-281-410% ≤ c < 25%C; R34
617-012-00-25%< TD 10%<> Xi; R36/37/38
Název : Meqiunol4-methoxyfenol hydrochinonmonomethylether
150-76-5Xn; R22 Xi; R36R43XnR22-36-43S(2-)24/25-26-37/39-46
205-769-8
604-044-00-7
Název : Merkaptodimetur (ISO)[3,5-dimethyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-N-methylkarbamát
2032-65-7T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)22-37-45-60-61
217-991-2
006-023-00-2
Název : Mesitylen1,3,5-trimethylbenzen
108-67-8R10 Xi; R37N; R51-53Xi NR10-37-51/53S(2-)61c ≥ 25%Xi; R37
203-604-4
601-025-00-5
Název : N-Mesyl-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzamidfomesafen
72178-02-0Xn; R22XnR22S(2)
276-439-9
604-040-00-5
Název : Metakřemičitan disodnýnatrium-metasilikát
6834-92-0C; R34 Xi; R37CR34-37S(1/2-)13-24/25-36/37/39-45
229-912-9
014-010-00-8
Název : Metaldehyd2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan
108-62-3R10 Xn; R22XnR10-22S(2-)13-25-46
203-600-2
605-005-00-7
Název : Methabenzthiazuron(ISO)1-(benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylmočovina
18691-97-9N; R50-53NR50/53S60-61
242-505-0
613-137-00-1
Název : Methakryláty (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)26-28c ≥ 10%Xi; R36/37/38
607-134-00-4
Název : Methakrylonitril2-methylprop-2-ennitril
126-98-7F; R11 T; R23/24/25R43N; R51-53F TNR11-23/24/25-43-51/53S(1/2-)9-16-18-29-45-61c ≥ 1%T; R23/24/25-43Poznámka D
204-817-5
608-010-00-20,2% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22-43
Název : Methamidofos (ISO)O,S-dimethyl-fosforamidothioát
10265-92-6T+; R28 T; R24Xi; R36N; R50T+ NR24-28-36-50S(1/2-)22-28-36/37-45-61
233-606-0
015-095-00-4
Název : Metham-Na (ISO)N-methyldithiokarbamát sodný natrium-N-methyldithiokarbamát
137-42-8R31 Xn; R22C; R34R43N; R50-53C NR22-31-34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
205-293-0
006-013-00-8
Název : Methan
74-82-8 F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
200-812-7
601-001-00-4
Název : Methanolmethylalkohol
67-56-1F; R11 T; R39/23/24/25-23/24/25F TR11-23/24/25-39/23/24/25S(1/2-)7-16-36/37-45c ≥ 20%T; R23/24/25-39/23/24/25
200-659-610% ≤ c < 20%T; R20/21/22-39/23/24/25
603-001-00-X3% ≤ c < 10%Xn; R20/21/22-40/20/21/22
Název : Methanolát sodný [1]; methanolát draselný [2]; methanolát litný [3]methoxid sodný [1]; methoxid draselný [2]; methoxid litný [3]
124-41-4[1] 865-33-8[2]865-34-9[3]F; R11 R14C; R34F CR11-14-34S(1/2-)8-16-26-43-45
204-699-5[1]212-736-1 [2]212-737-7[3]
603-040-00-2
Název : Methansulfonan cínatý
53408-94-9Xn; R22 C; R34R43CR22-34-43S(1/2-)22-26-36/37/39-45
401-640-7
050-018-00-8
Název : Methansulfonan měďnatý
54253-62-2Xn; R22 Xi; R41N; R50-53Xn NR22-41-50/53S(2-)26-36/37/39-60-61
405-400-2
029-008-00-2
Název : Methansulfonan olovnatý
17570-76-2Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62R33Xn; R20/22-48/20/22Xi; R38-41N; R58T NR61-62-20/22- 33-38-41-48/20/22-58S53-45-57-61Poznámka E Poznámka 1
401-750-5
082-008-00-4
Název : Methanthiolmethylmerkaptan
74-93-1 F+; R12 Xn; R20N; R50-53F+ XnNR12-20-50/53S(2-)16-25-60-61
200-822-1
016-021-00-3
Název : Methazol2-(3,4-dichlorfenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion
20354-26-1 Xn; R21/22 Xi; R36/38N; R51-53Xn NR21/22-36/38-51/53S(2-)36/37-61
243-761-6
606-033-00-2
Název : Methidathion (ISO)S-(5-methoxy-2(3H)-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiayol-3-yl)methyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát
950-37-8T+; R28 Xn; R21N; R50-53T+ NR21-28-50/53S(1/2-)22-28-36/37-45-60-61
213-449-4
015-069-00-2
Název : Methomyl (ISO)methyl-[N-(methylkarbamoyloxy)thioacetimidát]
16752-77-5 T+; R28 N; R50-53T+ NR28-50/53S(1/2-)22-36/37-45-60-61
240-815-0
006-045-00-2
Název : 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
108-65-6R10 Xi; R36XiR10-36S(2-)25
203-603-9
607-195-00-7
Název : 1-Methoxy-2-nitrobenzen2-nitroanisol
91-23-6Karc.kat.2; R45 Xn; R22TR45-22S53-45Poznámka E
202-052-1
609-047-00-7
Název : Směs : 2-methoxy-4-(4-methylidentetrahydropyran-2-yl)fenol a 2-methoxy-4-(4-methyl-3,6-dihydro-2Hpyran-2-yl)fenol
R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)24-37-61
412-020-0
604-054-00-1
Název : 2-Methoxy-4H-1,3,2-benzodioxafosfinin-2-thiondioxabenzofos
3811-49-2 T; R24/25-39/25 N; R51-53T NR24/25-39/25-51/53S(1/2-)36/37-38-45-61
223-292-3
015-152-00-3
Název : 4-Methoxy-4-methylpentan-2-on
107-70-0R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)23-24/25
203-512-4
606-023-00-8
Název : 4-Methoxyanilinp-anisidin
104-94-9 T+; R26/27/28 R33N; R50T+ NR26/27/28-33-50S(1/2-)28-36/37-45-61
203-254-2
612-112-00-2
Název : 2-Methoxyanilino-anisidin
90-04-0 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40T; R23/24/25TR45-23/24/25S53-45Poznámka E
201-963-1
612-035-00-4
Název : 2-(4-{2-[1-(2-Methoxyanilino)-1,3-dioxobutan-2-yliden)hydrazino}styryl)-1-methylpyridinium-acetát
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)22-24-37-61
405-860-4
613-142-00-9
Název : 2-Methoxyethan-1-olmethylglykol
109-86-4 R10 Repr.kat.2; R60-61Xn; R20/21/22TR60-61-10-20/21/22S53-45Poznámka E
203-713-7
603-011-00-4
Název : 2-(2-Methoxyethoxy)ethanoldiethylenglykolmonomethylether
111-77-3Repr.kat.3; R63XnR63S(2-)36/37
203-906-6
603-107-00-6
Název : (2-Methoxyethyl)merkurichlorid(2-methoxyethyl)hydrargyriumchIorid
123-88-6 T; R25-48/25 C; R34N; R50-53T NR25-34-48/25-50/53S(1/2-)36/37/39-45-60-61
204-659-7
080-009-00-4
Název : 2-Methoxyethyl-acetát
110-49-6Repr.kat.2; R61-60 Xn; R20/21/22TR60-61-20/21/22S53-45Poznámka E
203-772-9
607-036-00-1
Název : 2-Methoxyfenolguajakol
90-05-1 Xn; R22 Xi; R36/38XnR22-36/38S(2-)26
201-964-7
604-031-00-6
Název : 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin
5248-39-5Xn; R22-48/22XnR22-48/22S(2-)22-36
401-360-5
613-094-00-9
Název : 2-Methoxypropan-1-ol
1589-47-5R10 Repr.kat.2; R61Xi; R37/38-41TR61-10-37/38-41S53-45
216-455-5
603-106-00-0
Název : 1-Methoxypropan-2-olpropylenglykolmonomethylether
107-98-2 R10R10S(2-)24
203-539-1
603-064-00-3
Název : (2-Methoxypropyl)-acetát
70657-70-4 R10 Repr.kat.2; R61Xi; R37TR61-10-37S53-45
274-724-2
607-251-00-0
Název : Methyl-(2-{[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methylureido]sulfonyl}benzoát)
101200-48-0R43XiR43S(2-)22-24-37
401-190-1
607-177-00-9
Název : Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) obsah akrylamidu ≥0,1%
77402-03-0 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46Xn; R22Xi; R36TR45-46-22-36S53-45Poznámka E
401-890-7
607-190-00-X
Název : Methyl-(2-akrylamidoglykolát) obsah akrylamidu ≥0,1%
77402-05-2Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46C; R34R43TR45-46-34-43S53-45
403-230-3
607-210-00-7
Název : Methyl-(3-sulfamoylthiofen-2-karboxylát)
R43XiR43S(2-)24-37
402-050-2
607-182-00-6
Název : Methyl(vinyl)ether
107-25-5F+; R12F+R12S(2-)9-16-33Poznámka D
203-475-4
603-021-00-9
Název : 5-Methyl[1,2,4]triazolo[3,4-b]benzo-1,3-thiazoltricyklazol
41814-78-2Xn; R22XnR22S(2)
255-559-5
611-007-00-9
Název : Methyl-[1-methyl-2-(methakryloyloxy)ethyl-1,2,3,6-tetrahydroftalát
R52 R53R52/53S61
410-140-8
607-287-00-7
Název : Methyl-N-(3,4-dichlorfenyl)karbamát
1918-18-9 Xn; R22XnR22S(2)
006-062-00-5
Název : 4-Methyl-N-(4-methylbenzensulfonyl)benzensulfonamid, draselná sůl
97888-41-0Xi; R41XiR41S(2-)26-39
406-650-5
616-040-00-2
Název : N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroanilintetryl
479-45-8 E; R2 T; R23/24/25 R33E TR2-23/24/25-33S(1/2-)35-45
207-531-9
612-017-00-6
Název : N-Methyl-1-(4-aminofenyl)methansulfonamid-hydrochlorid
88918-84-7 Xi; R41 R43N; R51-53Xi NR41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
406-010-5
616-038-00-1
Název : cis-4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [1]; 4-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [2]; 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [3]; methyltetrahydroftalanhydrid [4]; methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [5]; 4-methyltetrahydroftalanhydrid (6); 2-methyl-2,3,5,6-tetrahydroftalanhydrid [7]
1694-82-2[1] 3425-89-6[2]5333-84-6[3]11070-44-3[4]26590-20-5[5]34090-76-1 [6]42498-58-8[7]Xi; R41 R42/43XnR41-42/43S(2-)22-24-26-37/39Poznámka C
216-906-6[1]222-323-8[2]226-247-6[3]234-290-7[4]247-830-1[5]251-823-9[6]255-853-3[7]
607-240-00-0
Název : 2-Methyl-1,3-dinitrobenzen2,6-dinitrotoluen
606-20-2Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40Repr.kat.3; R62T; R23/24/25Xn; R48/22R52 R53TR45-23/24/25-48/22-52/53-62S53-45-61Poznámka E
210-106-0
609-049-00-8
Název : 2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát [1]; 4-methyl-1,3-fenylendiisokyanát [2]; 5-methyl-1,3-fenylendiisokyanát [3]
91-08-7[1] 584-84-9[2]26471-62-5[3]Karc.kat.3; R40 T+; R26Xi; R36/37/38R42/43R52R53T+R26-36/37/38-40-42/43-52/53S(1/2-)23-36/37-45-61c ≥ 20%T+; R26-36/37/38-40-42/43Poznámka C Poznámka 2
7% ≤ c < 20%T+; R26-40-42/43
202-039-0[1]209-544-5[2]247-722-4[3]1% ≤ c < 7%T; R23-40-42/43
615-006-00-40,1% ≤ c < 1%Xn; R20-42
Název : 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-2-morfolinopropan-1-on
71868-10-5 Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)22-61
400-600-6
606-041-00-6
Název : 2-Methyl-1-pentylpyridinium-bromid
Xn; R21/22 R52R53XnR21/22-52/53S(2-)36/37-61
402-690-2
613-082-00-3
Název : Methyl-2-({[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido)sulfonyl}methyl)benzoát
83055-99-6 R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
401-340-6
607-178-00-4
Název : Methyl-2-(2-nitrobenzyliden)-3-oxobutanoát
39562-27-1R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
400-650-9
607-175-00-8
Název : Methyl-2-(3-nitrobenzyliden)-3-oxobutanoát
39562-17-9Xi; R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
405-270-7
607-224-00-3
Název : 6-Methyl-2,4-bis(methylsulfanyl)benzen-1,3-diamin
106264-79-3 Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
403-240-8
612-113-00-8
Název : (1S)-2-Methyl-2,5-diazabicyklo[2.2.1]heptan-dihydrobromid
125224-62-6R43XiR43S(2-)24-37
411-000-9
613-160-00-7
Název : N-Methyl-2-[(benzothiazol-2-yl)oxy]acetanilidmefenacetát
73250-68-7N; R51-53NR51/53S61
277-328-8
612-139-00-X
Název : 2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethan-1-ol
100418-33-5 Xn; R22 R43R52R53XnR22-43-52/53S(2-)36/37-61
408-090-7
603-126-00-X
Název : 1-Methyl-2-nitrobenzen 1-methyl-4-nitrobenzen [2]2-nitrotoluen [1]; 4-nitrotoluen [2]
88-72-2 [1] 99-99-0 [2]T; R23/24/25 R33N; R51-53T NR23/24/25-33-51/53S(1/2-)28-37-45-61Poznámka C
201-853-3 [1]202-808-0 [2]
609-006-00-3
Název : N-Methyl-2-pyrrolidon1-methyl-2-pyrrolidon 1-methylpyrrolidin-2-on
872-50-4 Xi; R36/38XiR36/38S(2-)41c ≥ 10%Xi; R36/38
212-828-1
606-021-00-7
Název : Methyl-3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoát
6386-39-6Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)36-61
403-270-1
607-211-00-2
Název : (2R,3S)-(-)-Methyl-3-(4-methoxyfenyl)oxiran-2-karboxylát
105560-93-8 Xi; R41 R43R52R53XiR41-43-52/53S(2-)24-26-37/39-61
404-130-2
607-259-00-4
Název : Methyl-3-(acetylsulfanyl)-2-methylpropanoát
97101-46-7 Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
411-040-7
607-299-00-2
Název : Methyl-3-(isokyanatosulfonyl)thiofen-2-karboxylát
79277-18-2E; R2 R14Xn; R48/22R42/43E XnR2-14-42/43-48/22S(2-)22-30-35-36/37
410-550-7
615-022-00-1
Název : Methyl-3-[(dimethoxythiofosforyl)oxy]-2-methylprop-2-enoátmetakrifos
30864-28-9 62610-77-9 Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)36/37-60-61
250-366-2
015-156-00-5
Název : 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin
70-25-7Karc.kat.2; R45 Xn; R20Xi; R36/38N; R51-53T NR45-20-36/38-51/53S53-45-61Poznámka E
200-730-1
612-083-00-6
Název : 2-Methyl-4-(2-methylfenylazo)anilin4-amino-3,2'-dimethylazobenzen4-o-tolylazo-o-toluidinaminoazotoluenAAT
97-56-3Karc.kat.2; R45 R43TR45-43S53-45
202-591-2
611-006-00-3
Název : 2-Methyl-4-fenylpentan-1-ol
92585-24-5R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
402-770-7
603-092-00-6
Název : 3-(N-Methyl-4-methylamino-3-nitroanilino)propan-1,2-diol-hydrochlorid
93633-79-5Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
403-440-5
603-099-00-4
Název : 2-Methyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)benzen-1,4-diol2-methyl-5-terc-oktylhydrochinon
Xi; R41 R43N; R51-53Xi NR41-43-51/53S(2-)24/25-26-37-61
400-530-6
604-027-00-4
Název : 1-Methyl-5-norbornen-2,3-dikarboxanhydrid1-methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid
123748-85-6Xn; R22 Xi; R36/37/38R42XnR22-36/37/38-42S(2-)39c ≥ 25%Xn; R22-36/37/38-42Poznámka C
10% ≤ c < 25%Xn; R36/37/38-42
607-106-00-11% ≤ c < 10%Xn; R42
Název : 4-Methyl-8-methylidenbicyklo[3.3.1.13,7]dekan-2-ol
122760-84-3 Xi; R38 R43N; R51-53Xi NR38-43-51/53S(2-)24-37-61
406-330-5
603-123-00-3
Název : Methyl-acetát
79-20-9 F; R11 Xi; R36R66R67F XiR11-36-66-67S(2-)16-26-29-33Poznámka 6
201-185-2
607-021-00-X
Název : Methyl-acetoacetát
105-45-3Xi; R36XiR36S(2-)26
203-299-8
607-137-00-0
Název : Methyl-akrylát
96-33-3 F; R11 Xn; R20/21/22Xi; R36/37/38R43F XnR11-20/21/22-36/37/38-43S(2-)9-25-26-33-36/37-43Poznámka D
202-500-6
607-034-00-0
Název : Methylaminy : (methylamin [1], dimethylamin [2], trimethylamin [3])
74-89-5[1] 124-40-3[2]75-50-3[3]F+; R12 Xn; R20Xi; R37/38-41F+ XnR12-20-37/38-41S(2-)16-26-39c ≥ 5%Xn; R20-37/38-41Poznámka 5
200-820-0[1]204-697-4[2]200-857-0[3]
612-001-00-90,5% ≤ c < 5%Xi; R36
Název : Methylaminy: (methylamin [1], dimethylamin [2], trimethylamin [3]......%)
74-89-5[1] 124-40-3[2]75-50-3[3]F+; R12 Xn; R20/22C; R34F+ CR12-20/22-34S(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45c ≥ 15%C; R20/22-34Poznámka B
200-820-0[1]204-697-4[2] 200-875-0[3]10% ≤ c < 15%C; R34
612-001-01-65%< TD 10%<> Xi; R36/37/38
Název : 2-(Methylamino)ethan-1-olN-methylethanolamin
109-83-1Xn; R21/22 C; R34CR21/22-34S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R21/22-34
203-710-010% ≤ c < 25%C; R34
603-080-00-05% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : 2-Methylaziridin
75-55-8 F; R11 Karc.kat.2; R45T+; R26/27/28Xi; R41N; R51-53F T+NR45-11-26/27/28-41-51/53S53-45-61Poznámka E
200-878-7
613-033-00-6
Název : 4-Methylbenzen-1,3-diamin4-methyl-1,3-fenylendiamin
95-80-7 Karc.kat.2; R45 T; R25Xn; R21Xi; R36R43N; R51-53T NR45-21-25-36-43-51/53S53-45-61Poznámka E
202-453-1
612-099-00-3
Název : 2-Methylbenzen-1,3-diamin2-methyl-1,3-fenylendiamin
823-40-5 Mut.kat.3; R40 Xn; R21/22R43N; R51-53Xn NR21/22-40-43-51/53S(2-)24-36/37-61
212-513-9
612-111-00-7
Název : 4-Methylbenzen-1,3-diamin-sulfát 4-methyl-1,3-fenylendiamin-sulfát
65321-67-7Karc.kat.2; R45 T; R25Xn; R21Xi; R36R43N; R51-53T NR45-21-25-36-43-51/53S53-45-61Poznámka E
265-697-8
612-126-00-9
Název : 2-Methylbenzen-1,4-diamin2-methyl-1,4-fenylendiamin
95-70-5T; R25 Xn; R20/21R43N; R51-53T NR20/21-25-43-51/53S(1/2-)24-37-45-61
202-442-1
612-125-00-3
Název : 2,2'-{(N-Methylbenzen-1,4-diamin-N,N'-diyl)bis[(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfonatonaftalen-8,2-diyl)azo]}di(benzen-1-sulfonan)tridraselno-trisodný
Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)22-24-26-37
402-150-6
016-050-00-1
Název : 2-Methylbenzen-1,4-diamin-sulfát2-methyl-1,4-fenylendiamin-sulfát
615-50-9 6369-59-1T; R25 Xn; R20/21R43N; R51-53T NR20/21-25-43-51/53S(1/2-)24-37-45-61
210-431-8228-871-4
612-030-00-7
Název : (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
4083-64-1 R14 Xi; R36/37/38R42XnR14-36/37/38-42S(2-)26-28-30c ≥ 5%Xn; R36/37/38-42
223-810-8
615-012-00-71% ≤ c < 5%Xn; R42
Název : 4-(1-Methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pyridin, 4-(4-methylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pyridin (směs izomerů)
Xn; R21/22 Xi; R38R43N; R50-53Xn NR21/22-38-43-50/53S(2-)36/37-60-61
402-520-7
613-079-00-7
Název : 2-Methylbuta-1,3-dienisopren2-methyl-1,3-butadien
78-79-5 F+; R12 R52R53F+R12-52/53S(2-)9-16-29-33-61Poznámka D
201-143-3
601-014-00-5
Název : 2-Methylbutan-2-olterc-pentanol
75-85-4 F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)9-16-24/25c ≥ 25%Xn; R20
200-908-9
603-007-00-2
Název : 3-Methylbutan-2-onisopropyl(methyl)keton
563-80-4 F; R11FR11S(2-)9-16-33
209-264-3
606-007-00-0
Název : Methylcyklohexan
108-87-2 F; R11 Xn; R65Xi; R38N; R51-53R67F XnNR11-38-51/53-65- 67S(2-)9-16-33-61-62Poznámka 4 Poznámka 6
203-624-3
601-018-00-7
Název : 2-Methylcyklohexan-1-o1,směs izomerů [1]; cis-2-methylcyklohexan-1-ol [2]; trans-2-methylcyklohexan-1-ol [3]
583-59-5[1] 7443-70-1 [2]7443-52-9[3]Xn; R20XnR20S(2-)24/25Poznámka C
209-512-0[1]231-187-9[2]231-186-3[3]
603-010-00-9
Název : 2-Methylcyklohexan-1-on
583-60-8R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)25c ≥ 25%Xn; R20
209-513-6
606-011-00-2
Název : 4,4'-[Methylenbis(oxyethylensulfandiyl)]difenol
93589-69-6 N; R51-53NR51/53S61
407-480-4
604-049-00-4
Název : 2,2'-Methylenbis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol]
103597-45-1 R53R53S61
403-800-1
604-052-00-0
Název : 4,4'-Methylendianilin4,4'-diaminodifenylmethan
101-77-9Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40T; R39/23/24/25Xn; R48/20/21/22R43N; R51-53T NR45-39/23/24/25-43-48/20/21/22-51/53S53-45-61Poznámka E
202-974-4
612-051-00-1
Název : Methylen-dithiokyanát
6317-18-6 T+; R26 T; R25C; R34R43N; R50T+ NR25-26-34-43-50S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
228-652-3
615-020-00-0
Název : Methylester 2-((isokyanatosulfonyl)methyl]benzoové kyselinymethyl-2-[(isokyanatosulfonyl)methyl]benzoát
83056-32-0 R10 R14Mut.kat.3; R40Xn; R20-48/22Xi; R41R42XnR10-14-20-40-41-42-48/22S(2-)23-26-36/37/39
410-900-9
615-023-00-7
Název : 4-Methylfenyl-2,4,6-trimethylbenzensulfonát
67811-06-7R53R53S61
407-530-5
016-067-00-4
Název : Methyl-formiát
107-31-3 F+; R12 Xn; R20/22Xi; R36/37F+ XnR12-20/22-36/37S(2-)9-16-24-26-33
203-481-7
607-014-00-1
Název : 5-Methylheptan-3-on
541-85-5R10 Xi; R36/37XiR10-36/37S(2-)23c ≥ 10%Xi; R36/37
208-793-7
606-020-00-1
Název : 4-Methylhexahydroftalanhydrid [1]; methylhexahydroftalanhydrid [2]; 1-methylhexahydroftalanhydrid [3]; 3-methylhexahydroftalanhydrid [4]
19438-60-9[1] 25550-51-0[2]48122-14-1[3]57110-29-9[4]Xi; R41 R42/43XnR41-42/43S(2-)22-24-26-37/39Poznámka C
243-072-0[1]247-094-1[2]256-356-4[3]260-566-1 [4]
607-241-00-6
Název : 5-Methylhexan-2-on
110-12-3R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)23-24/25
203-737-8
606-026-00-4
Název : Methyl-chloracetát
96-34-4 R10 T; R23/25Xi; R37/38-41TR10-23/25-37/38-41S(1/2-)26-37/39-45
202-501-1
607-205-00-X
Název : Methyl-chlorformiát
79-22-1F; R11 T; R23Xi; R36/37/38F TR11-23-36/37/38S(1/2-)9-16-33-45
201-187-3
607-019-00-9
Název : 1-Methylimidazol
616-47-7Xn; R21/22 C; R34CR21/22-34S(1/2-)26-36-45
210-484-7
613-035-00-7
Název : 4-Methylimidazolidin-2-thionpropylenthiomočovina
2122-19-2Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
613-070-00-8
Název : 2,2'-(Methylimino)di(ethan-1-ol)N-methyldiethanolamin
105-59-9 Xi; R36XiR36S(2-)24
203-312-7
603-079-00-5
Název : Methyl-isokyanát
624-83-9F+; R12 T; R23/24/25Xi; R36/37/38F+ TR12-23/24/25-36/37/38S(1/2-)9-30-43-45
210-866-3
615-001-00-7
Název : Methyl-isothiokyanát
556-61-6T; R23/25 C; R34R43N; R50-53T NR23/25-34-43-50/53S(1/2-)36/37-38-45-60-61
209-132-5
615-002-00-2
Název : 5-Methylisoxazol-3-olhymexazol
10004-44-1Xn; R22 Xi; R41R52R53XnR22-41-52/53S(2-)26-39-61
233-000-6
613-115-00-1
Název : Methyl-laktát [1]; methyl-(+-)laktát [2]; methyl-(R)laktát [3]; methyl-(S)-(-)laktát [4]
547-64-8[1] 2155-30-8[2]17392-83-5[3]27871-49-4[4]R10 Xi; R36/37XiR10-36/37S(2-)24Poznámka C
208-930-0[1]218-449-8[2]241-420-6[3]248-704-9[4]
607-092-00-7
Název : Methyl-methakrylát
80-62-6 F; R11 Xi; R36/37/38 R43F XiR11-36/37/38-43S(2-)9-16-29-33c ≥ 20%Xi; R36/37/38-43Poznámka D
201-297-1
607-035-00-61% ≤ c < 20%Xi; R43
Název : Methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(2-furoyl)-DL-alaninát furalaxyl
57646-30-7Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)36/37/39-61
260-875-1
612-138-00-4
Název : (Methyl-O,N,N-azoxy)methyl-acetátmethylazoxymethylacetát
592-62-1Karc.kat.2; R45 Repr.kat.2; R61TR45-61S53-45
209-765-7
611-004-00-2
Název : 7-Methylokta-1,6-dien
42152-47-6R10 N; R50-53NR10-50/53S(2-)60-61
404-210-7
601-046-00-X
Název : 4-Methylpent-3-en-2-on mesityloxid
141-79-7R10 Xn; R20/21/22XnR10-20/21/22S(2-)25c ≥ 5%Xn; R20/21/22
205-502-5
606-009-00-1
Název : 4,4'-(4-Methylpentan-2,2-diyl)difenol
6807-17-6 Repr.kat.2; R60 Xi; R36N; R50-53T NR36-50/53-60S45-53-60-61
401-720-1
604-024-00-8
Název : 2-Methylpentan-2,4-diol
107-41-5Xi; R36/38XiR36/38S(2)c ≥ 10%Xi; R36/38
203-489-0
603-053-00-3
Název : 4-Methylpentan-2-olmethylamylalkohol
108-11-2R10 Xi; R37XiR10-37S(2-)24/25c ≥ 25%Xi; R37
203-551-7
603-008-00-8
Název : 4-Methylpentan-2-onisobutyl(methyl)keton
108-10-1F; R11 Xn; R20Xi; R36/37R66F XnR11-20-36/37-66S(2-)9-16-29
203-550-1
606-004-00-4
Název : 3-(3-Methylpentan-3-yl)isoxazol-5-amin 3-(1,1-diethylethyl)isoxazol-5-amin
82560-06-3T; R23/25 Xi; R41R52R53TR23/25-41-52/53S(1/2-)22-26-36/37/39-45-61
401-460-9
613-074-00-X
Název : 2-Methylpropan-1-olisobutylalkohol
78-83-1R10 Xi; R41-37/38R67XiR10-37/38-41-67S(2-)7/9-13-26-37/39-46Poznámka 6
201-148-0
603-108-00-1
Název : 2-Methylpropan-2-olterc-butylalkohol
75-65-0F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)9-16c ≥ 25%Xn; R20
200-889-7
603-005-00-1
Název : Methyl-propionát
554-12-1F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)16-24-29-33
209-060-4
607-027-00-2
Název : 4-Methylpyridinγ-pikolin
108-89-4R10 T; R24Xn; R20/22Xi; R36/37/38TR10-20/22-24-36/37/38S(1/2-)26-36-45
203-626-4
613-037-00-8
Název : 2-Methylpyridinα-pikolin
109-06-8R10 Xn; R20/21/22Xi; R36/37XnR10-20/21/22-36/37S(2-)26-36
203-643-7
613-036-00-2
Název : 2-Methylstyren 2-vinyltoluen
611-15-4Xn; R20 N; R51-53Xn NR20-51/53S(2-)24-61c ≥ 25%Xn; R20
210-256-7
601-028-00-1
Název : N-Methyl-o-toluidin [1]; N-methyl-m-toluidin [2]; N-methyl-p-toluidin [3]N,2-dimethylanilin [1]; N,3-dimethylanilin [2]; N,4-dimethylanilin [3]
611-21-2[1] 696-44-6[2]623-08-5[3]T; R23/24/25 R33R52R53TR23/24/25-33-52/53S(1/2-)28-36/37-45-61Poznámka C
210-260-9[1]211-795-0[2]210-769-6[3]
612-055-00-3
Název : Methyltrichlorsilan
75-79-6 F; R11 R14Xi; R36/37/38F XiR11-14-36/37/38S(2-)26-39c ≥ 1%Xi; R36/37/38
200-902-6
014-004-005
Název : Metolkarb (ISO)(3-tolyl)-N-methylkarbamát MTMC
1129-41-5Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
214-446-0
006-056-00-2
Název : Metoxuron (ISO)3-(3-chlor-4-methoxyfenyl)-1,1-dimethylmočovina
19937-59-8N; R50-53NR50/53S60-61
243-433-2
006-033-00-7
Název: Metribuzin (ISO)4-amino-6-terc-butyl-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-on
21087-64-9Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
244-209-7
606-034-00-8
Název : Metsulfuron-methylmethyl-2-{N-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát
74223-64-6 N; R50-53NR50/53S60-61
613-139-00-2
Název : Mevinfos (ISO)methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enoát
7786-34-7 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)23-28-36/37-45
232-095-1
015-020-00-5
Název : Mexakarbat (ISO)(4-dimethylamino-3,5-dimethylfenyl)-N-methylkarbamát
315-18-4T+; R28 Xn; R21N; R50-53T+ NR21-28-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
206-249-3
006-054-00-1
Název : Minerální vlna, s vyjímkou těch uvedených jinde v této příloze[Umělá skleněná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) větším než 18 % hmotnostních]
Karc.kat.3; R40 Xi; R38XnR38-40S(2-)36/37Poznámka A Poznámka QPoznámka R
650-016-00-2
Název : Mipafoxfluorid kyseliny N,N'-diisopropylfosforodiamidové
371-86-8T+; R39/26/27/28T+R39/26/27/28S(1/2-)13-45
206-742-3
015-062-00-4
Název : Mirex1,2,3,3,4,5,6,7,8,8,9,10-dodekachlorpentacyklo[5.3.0.02,6.04,10.05,9]dekan
2385-85-5Karc.kat.3; R40 Repr.kat.3; R62-63R64Xn; R21/22N; R50/53Xn NR21/22-40-50/53-62-63-64S(2-)13-36/37-46-60-61
219-196-6
602-077-00-1
Název : Molinat(ISO)S-ethyl-hexahydroazepin-1-karbothioát
2212-67-1Xn; R22XnR22S(2-)24
218-661-0
613-051-00-4
Název : Monokrotofos (ISO)(E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid
6923-22-4Mut.kat.3; R40 T+; R26/28T; R24N; R50-53T+ NR24-26/28-40-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
230-042-7
015-072-00-9
Název : Monolinuron (ISO)3-(4-chlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina
1746-81-2Xn; R22XnR22S(2-)22
217-129-5
006-032-00-1
Název : Monometilan(3-methylpyrazol-5-yl)-N,N-dimethylkarbamát
2532-43-6T; R23/24/25TR23/24/25S(1/2-)13-45
006-040-00-5
Název : Monuron (ISO)3-(4-chlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina
150-68-5Karc.kat.3; R40 Xn; R22N; R50-53Xn NR22-40-50/53S(2-)36/37-60-61
205-766-1
006-042-00-6
Název : Monuron-TCA3-(4-chlorfenyl)-1,1-dimethyluronium-trichloracetát
140-41-0Karc.kat.3; R40 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR36/38-40-50/53S(2-)36/37-60-61
006-043-00-1
Název : Morfamkvat (ISO)1,1'-bis[2-(3,5-dimethylmorfolino)-2-oxoethyl][4,4'-bipyridin]-1,1'-diium
7411-47-4 Xn; R22 Xi; R36/37/38R52R53XnR22-36/37/38-52/53S(2-)22-36-61
613-018-00-4
Název : Morfamkvat dichlorid [1]; morfamkvat sulfát |2]
4636-83-3[1] 29873-36-7[2] Xn; R22 Xi; R36/37/38R52R53XnR22-36/37/38-52/53S(2-)22-36-61
225-062-8[1]
613-091-00-2
Název : Morfolin
110-91-8R10 Xn; R20/21/22C; R34CR10-20/21/22-34S(1/2-)23-36-45c ≥ 25%C; R20/21/22-34
203-815-110% ≤ c < 25%C; R34
613-028-00-91% ≤ c < 10%Xi; R36/38
Název : Morfolin-4-karbonylchlorid
15159-40-7R14 Karc.kat.3; R40Xi; R36/38XnR14-36/38-40S(2-)26-30-36-38
239-213-0
613-041-00-X
Název : 4-[2-(2-Morfolinoethoxy)propyl]morfolin
111681-72-2 Xi; R41XiR41S(2-)26-39
407-940-4
613-147-00-6
Název : 2-(Morfolinosulfanyl)benzothiazol
102-77-2Xi; R36/38 R43N; R51-53Xi NR36/38-43-51/53S(2-)24-26-37-61
203-052-4
613-113-00-0
Název : MorfothionO,O-dimethyl-S-[(morfolin-4-karbonyl)methyl]-fosforodithioát
144-41-2T; R23/24/25 N; R50-53T NR23/24/25-50/53S(1/2-)13-45-60-61
205-628-0
015-058-00-2
Název : Mravenčan kademnatý
4464-23-7 T; R23/25 R33Xn; R40N; R50-53T NR23/25-33-40-50/53S(1/2-)22-45-60-61c ≥ 10%T; R23/25-33-40
224-729-01% ≤ c < 10%Xn; R20/22-33-40
048-003-00-60,1% ≤ c < 1%Xn; R20/22-33
Název : Myklobutanil (ISO)2-(4-chlorfenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexannitril
88671-89-0 Repr.kat.3; R63 Xn; R22Xi; R36N; R51-53Xn NR22-36-51/53-63S(2-)36/37-46-61
613-134-00-5
Název : Nabam (ISO)N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát) disodný
142-59-6Xn; R22 Xi; R37R43N; R50-53Xn NR22-37-43-50/53S(2-)8-24/25-46-60-61
205-547-0
006-014-00-3
Název : Naftalen-1,5-diamin
2243-62-1 Karc.kat.3; R40 N; R50-53Xn NR40-50/53S(2-)36/37-60-61
218-817-8
612-089-00-9
Název : Naftenát měďnatýkyseliny naftenové, měďnaté soli
1338-02-9R10 Xn; R22N; R50-53Xn NR10-22-50/53S(2-)60-61
215-657-0
029-003-00-5
Název : 1-Naftol
90-15-3Xn; R21/22 Xi; R37/38-41XnR21/22-37/38-41S(2-)22-26-37/39
201-969-4
604-029-00-5
Název : 2-Naftol
135-19-3 Xn; R20/22 N; R50Xn NR20/22-50S(2-)24/25-61
205-182-7
604-007-00-5
Název : N-(2-Naftyl)anilinN-fenyl-2-naftylamin N-fenylnaftalen-2-amin
135-88-6Karc.kat.3; R40 Xi; R36/38R43N; R51-53Xn NR36/38-40-43-51/53S(2-)26-36/37-61
205-223-9
612-135-00-8
Název : 1-Naftylaminnaftalen-1-amin
134-32-7Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)24-61
205-138-7
612-020-00-2
Název : 2-Naftylaminnaftalen-2-amin
91-59-8 Karc.kat.1; R45 Xn; R22N; R51-53T NR45-22-51/53S53-45-61c ≥ 25%T; R45-22Poznámka E
202-080-4
612-022-00-30,01% ≤ c < 25%T; R45
Název : 2-Naftylamin, soli
553-00-4 612-52-2Karc.kat.1; R45 Xn; R22N; R51-53T NR45-22-51/53S53-45-61Poznámka A Poznámka E
209-030-0210-313-6
612-071-00-0
Název : Naled (ISO)(1,2-dibrom-2,2-dichlorethyl)-dimethyl-fosfát
300-76-5 Xn; R21/22 Xi; R36/38XnR21/22-36/38S(2-)36/37
206-098-3
015-055-00-6
Název : Natrium-2-(benzoyloxy)-1-hydroxyethan-1-sulfonát
R43XiR43S(2-)24-37
410-680-4
607-294-00-5
Název : Natrium-2-[N-(1-naftyl)karbamoyl]benzoát
132-67-2Xn; R22XnR22S(2)
205-073-4
607-248-00-4
Název : Směs (9:1): natrium-3,3'-{(1,4-fenylen)bis[(karbonylimino)(propan-3,1-diyl)imino]}bis (10-amino-6,13-dichlor[1,4]benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonát a lithium-3,3'-{(1,4-fenylen)bis[(karbonylimino)(propan-3,1-diyl)imino]}bis (10-amino-6,3-dichlor[1,4]benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonát)
136213-76-8 N; R51-53NR51/53S61
410-040-4
607-284-00-0
Název : Natrium-3,5-bis(tetradecyloxykarbonyl)benzensulfinát
155160-86-4 R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
407-720-8
016-068-00-X
Název : Natrium-3,6-dichlor-2-methoxybenzoát [1]; bis(2-hydroxyethyl)amonium-3,6-dichlor-2-methoxybenzoát, sloučenina s 2,2iminodiethanolem (1:1) [2]; bis(2-hydroxyethyl)amonium-3,6-dichlor-2-methoxybenzoát, sloučenina s 2 - aminoethanolem (1:1) [3]
1982-69-0[1] 25059-78-3[2]53404-28-7[3]R52 R53R52/53S61
217-846-3[1]246-590-5[2]258-527-9[3]
607-243-00-7
Název : Natrium-4-(benzoyloxy)benzen-1-sulfonát
66531-87-1R43XiR43S(2-)24-37
405-450-5
607-275-00-1
Název : Natrium-4-chlor-1-hydroxybutan-1-sulfonát
54322-20-2 Xn; R22 Xi; R36R43XnR22-36-43S(2-)22-26-36/37
406-190-5
607-280-00-9
Název : Směs isomerů : natrium-fenethylnaftalensulfonát a natrium-(2-naftylethyl)benzensulfonát
Xi; R41 R43R52R53XiR41-43-52/53S(2-)24-26-37/39-61
405-760-0
607-278-00-8
Název : Natrium-hydrogen-N-(2-karboxyethyl)-N-(oktadec-9-en-1-yl)maleamát
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
402-970-4
607-188-00-9
Název : Nikl
7440-02-0 Karc.kat.3; R40 R43XnR40-43S(2-)22-36
231-111-4
028-002-00-7
Název : Nikotin (ISO)3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin
54-11-5 T+; R27 T; R25N; R51-53T+ NR25-27-51/53S(1/2-)36/37-45-61
200-193-3
614-001-00-4
Název : Nikotin, soli3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin, soli
T+; R26/27/28 N; R51-53T+ NR26/27/28-51/53S(1/2-)13-28-45-61Poznámka A
614-002-00-X
Název : Nitrapyrin (ISO)2-chlor-6-(trichlomethyl)pyridin
1929-82-4 Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)24-61
217-682-2
006-057-00-8
Název : 1,1',1''-Nitrilotri(propan-2-ol)triisopropanolamin
122-20-3Xi; R36 R52R53XiR36-52/53S(2-)26-61
204-528-4
603-097-00-3
Název : 2-Nitro-p-anisidin4-methoxy-2-nitroanilin
96-96-8T+; R26/27/28 R33R52R53T+R26/27/28-33-52/53S(1/2-)28-36/37-45-61
202-547-2
612-038-00-0
Název : [2-Nitro-4,5-bis(benzyloxy)fenyl]acetonitril
117568-27-1R53R53S61
410-970-0
608-025-00-4
Název : 5-Nitroacenaften5-nitro-1,2-dihydroacenaftylen
602-87-9 Karc.kat.2; R45TR45S53-45
210-025-0
609-037-00-2
Název : Nitroanilin (o, m, p)2-nitroanilin [1]; 3-nitroanilin [2]; 4-nitroanilin [3]
88-74-4(o), [1] 99-09-2 (m), [2]100-01-6(p), [3]T; R23/24/25 R33R52R53TR23/24/25-33-52/53S(1/2-)28-36/37-45-61Poznámka C
201-855-4 (o), [1]202-729-1(m), [2]202-810-1(p), [3]
612-012-00-9
Název : Nitrobenzen
98-95-3 Karc.kat.3; R40 Repr.kat.3; R62T; R23/24/25-48/23/24N; R51-53T NR23/24/25-40-48/23/24-51/53-62S(1/2-)28-36/37-45-61
202-716-0
609-003-00-7
Název : 3-Nitrobenzen-1-sulfonan sodný
127-68-4 Xi; R36 R43XiR36-43S(2-)24-26-37
204-857-3
609-048-00-2
Název : 4-Nitrobifenyl
92-93-3 Karc.kat.2; R45 N; R51-53T NR45-51/53S45-53-61
202-204-7
609-039-00-3
Název : Nitrocelulosa, obsah dusíku > 12,6 %
E; R3 R1ER1-3S(2-)35
603-037-00-6
Název : Nitrocelulosa, obsah dusíku ≤ 12,6 %
F; R11FR11S(2-)16-33-37/39
603-037-01-3
Název : Nitroethan
79-24-3R10 Xn; R20/22XnR10-20/22S(2-)9-25-41c ≥ 12,5%Xn; R20/22
201-188-9
609-035-00-1
Název : Nitrofen (ISO)(2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether
1836-75-5 Karc.kat.2; R45 Repr.kat.2; R61Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53-61S53-45-60-61Poznámka E
217-406-0
609-040-00-9
Název : 4-Nitrofenolp-nitrofenol
100-02-7 R33 Xn; R20/21/22XnR20/21/22-33S(2-)28
202-811-7
609-015-00-2
Název : Nitroglyceringlycerol-trinitrát
55-63-0E; R3 T+; R26/27/28R33N; R51-53E T+NR3-26/27/28-33-51/53S(1/2-)33-35-36/37-45-61
200-240-8
603-034-00-X
Název : Nitromethan
75-52-5R5 R10 Xn; R22XnR5-10-22S(2-)41c ≥ 12,5%Xn; R22
200-876-6
609-036-00-7
Název : 2-Nitronaftalen
581-89-5Karc.kat.2; R45 N; R51-53T NR45-51/53S53-45-61
209-474-5
609-038-00-8
Název : 2-Nitropropan
79-46-9 R10 Karc.kat.2; R45Xn; R20/22TR45-10-20/22S53-45c ≥ 25%T; R45-20/22Poznámka E
201-209-1
609-002-00-10,1% ≤ c < 25%T; R45
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : 1-Nitropropan
108-03-2 R10 Xn; R20/21/22XnR10-20/21/22S(2-)9c ≥ 5%Xn; R20/21/22
203-544-9
609-001-00-6
Název : 4-Nitrosoanilinp-nitrosanilin
659-49-4 Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)25-28
211-535-6
612-011-00-3
Název : N-Nitrosodimethylamindimethylnitrosamin
62-75-9Karc.kat.2; R45 T+; R26T; R25-48/25N; R51-53T+ NR45-25-26-48/25-51/53S53-45-61Poznámka E
200-549-8
612-077-00-3
Název : 4-Nitrosofenol
104-91-6Mut.kat.3; R40 Xn; R22Xi; R41N; R51-53Xn NR22-40-41-51/53S(2-)26-36/37/39-47-49-61
203-251-6
604-042-00-6
Název : 2,2'-(Nitrosoimino)di(ethan-1-ol)
1116-54-7 Karc.kat.2; R45TR45S53-45
214-237-4
612-090-00-4
Název : Nitrotoluidinmethyl-nitroaniliny
T; R23/24/25 R33N; R51-53T NR23/24/25-33-51/53S(1/2-)28-36/37-45-61Poznámka C
612-025-00-X
Název : N-Methylanilin
100-61-8T; R23/24/25 R33N; R50-53T NR23/24/25-33-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
202-870-9
612-015-00-5
Název : N-Nitrosodipropylamin
621-64-7Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R51-53T NR45-22-51/53S53-45-53-61Poznámka E
210-698-0
612-098-00-8
Název : 4-Nonylfenol, reakční produkty s formaldehydem a dodekan-1-thiolem
R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
404-160-6
604-035-00-8
Název : Norbormid (ISO)5-[fenyl(hydroxy)(2-pyridyl)methyl]-8-[fenyl(2-pyridyl)methyliden]bicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid
991-42-4Xn; R22XnR22S(2)
213-589-6
650-004-00-7
Název : 2-Norbornyl-akrylát(bicyklo[2.2.1 ]heptan-2-yl)-akrylát
10027-06-2Xn; R21 Xi; R38R43XnR21-38-43S(2-)28c ≥ 25%Xn; R21-38-43Poznámka D
607-121-00-310% ≤ c < 25%Xi; R38-43
1% ≤ c < 10%Xi; R43
Název : Noruron (ISO)3-(4,7-methano-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroindan-5-yl)-1,1-dimethylmočovina
2163-79-3 Xn; R22XnR22S(2)
006-058-00-3
Název : Octan olovnatý
301-04-2Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62R33Xn; R48/22N; R50-53T NR61-33-48/22-50/53-62S53-45-60-61Poznámka E Poznámka 1
206-104-4
082-005-00-8
Název : Octan olovnatý zásaditý octan-hydroxid olovnatý
1335-32-6Karc.kat.3; R40 Repr.kat.1; R61Repr.kat.3; R62R33Xn; R48/22N; R50-53T NR61-33-40-48/22-50/53-62S53-45-60-61Poznámka E Poznámka 1
215-630-3
082-007-00-9
Název : Oktamolybdenan tetrakis[dimethyl(ditetradecyl)amonný]
117342-25-3 Xi; R41XiR41S(2-)26-39
404-760-8
042-002-00-4
Název : Oktan [a isomery]
111-65-9 540-84-1560-21-4 563-16-6564-02-3 565-75-3583-48-2 584-94-1589-43-5 589-53-7589-81-1 590-73-8592-13-2 592-27-8594-82-1 609-26-7619-99-8 1067-08-926635-64-3F; R11 Xn; R65Xi; R38 N; R50-53R67F XnNR11-38-50/53-65- 67S(2-)9-16-29-33-60-61-62Poznámka C Poznámka 4Poznámka 6
203-892-1 208-759-1209-207-2 209-243-9209-266-4 209-292-6209-504-7 209-547-1209-649-6 209-650-1209-660-6 209-689-4209-745-8 209-747-9209-855-6 210-187-2210-621-0 213-923-0247-861-0
601-009-00-8
Název : N-Oktyl-2-pyrrolidon1 -oktyl-2-pyrrolidon 1 -oktylpyrrolidin-2-on
2687-94-7C; R34 N; R51-53C NR34-51/53S(1/2-)23-26-36/37/39-45-61
403-700-8
613-098-00-0
Název : Oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát oktyl-gallát
1034-01-1 Xn; R22 R43XnR22-43S(2-)24-37
213-853-0
607-199-00-9
Název : 2-(Oktylsulfanyl)ethan-1-ol2-hydroxyethyl(oktyl)sulfid
3547-33-9 Xi; R41XiR41S(2-)26
222-598-4
603-088-00-4
Název : 2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on
26530-20-1 T; R23/24 Xn; R22C; R34R43N; R50-53T NR22-23/24-34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61c ≥ 25%T; R22-23/24-34-43
10% ≤ c < 25%C; R20/21-34-43
247-761-75% ≤ c < 10%Xn; R20/21-36/38-43
3% ≤ c < 5%Xn; R20/21-43
613-112-00-50,05% ≤ c < 3%Xi; R43
Název : Olovo, sloučeniny s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62R33Xn; R20/22N; R50-53T NR61-20/22-33-50/53-62S53-45-60-61c ≥ 5%T; R61-20/22-33-62Poznámka A Poznámka EPoznámka 1
1% ≤ c < 5%T; R61-20/22-33
082-001-00-60,5% < c < 1%T; R61-33
Název : Omethoat(lSO)N-methyl-2-(dimethoxyfosforylsulfanyl)acetamid
1113-02-6T; R25 Xn; R21N; R50T NR21-25-50S(1/2-)23-36/37-45-61
214-197-8
015-066-00-6
Název : Oxadiazon5-terc-butyl-3-(2,4-dichlor-5-isopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on
19666-30-9N; R50-53NR50/53S60-61
243-215-7
606-045-00-8
Název : Oxalonitrildinitril kyseliny šťavelové
460-19-5 F; R11 T; R23N; R50-53F TNR11-23-50/53S(1/2-)23-45-60-61
207-306-5
608-011-00-8
Název : Oxamyl{[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethyliden]iminyl}-N-methylkarbamát
23135-22-0 T+; R26/28 Xn; R21N; R51-53T+ NR21-26/28-51/53S(1/2-)36/37-45-61
245-445-3
006-059-00-9
Název : Oxid antimonitý
1309-64-4 Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)22-36/37
215-175-0
051-005-00-X
Název : Oxid arseničný
1303-28-2Karc.kat.1; R45 T; R23/25N; R50-53T NR45-23/25-50/53S53-45-60-61Poznámka E
215-116-9
033-004-00-6
Název : Oxid arsenitý
1327-53-3Karc.kat.1; R45 T+; R28C; R34 N; R50-53T+ NR45-28-34-50/53S53-45-60-61Poznámka E
215-481-4
033-003-00-0
Název : Oxid dusičitý [1]; oxid dusičitý, dimer [2]
10102-44-0[1] 10544-72-6[2]T+; R26 C; R34T+R26-34S(1/2-)9-26-28-36/37/39-45c ≥ 10%T+; R26-34Poznámka 5
5% ≤ c < 10%T; R23-34
233-272-6[1]234-126-4[2] 1% ≤ c < 5%T; R23-36/37/38
007-002-00-00,5% ≤ c < 1%Xn; R20-36/37/38
0,1% ≤ c < 0,5%Xn; R20
Název : Oxid fosforečný
1314-56-3C; R35CR35S(1/2-)22-26-45
215-236-1
015-010-00-0
Název : Oxid chloričitý
10049-04-4R6 O; R8T+; R26C; R34N; R50O T+NR6-8-26-34-50S(1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61c ≥ 5%T+; N; R26-34-50Poznámka 5
233-162-81% ≤ c < 5%T+; N; R26-36/37/38-50
006-089-00-20,5% ≤ c < 1%T;N; R23-36/37/38-50
0,2% ≤ c < 0,5%T; N; R23-50
0,02% ≤ c < 0,2%Xn; N; R20-50
Název : Oxid chloričitý, ...%
10049-04-4T; R25 C; R34N; R50T NR25-34-50S(1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61c ≥ 25%T; N; R25-34-50Poznámka B
233-162-810% ≤ c < 25%C; N; R22-34-50
006-089-01-X3% ≤ c < 10%Xn;N; R22-36/37/38-50
0,3% ≤ c < 3%Xi; R36
Název : Oxid chromový
1333-82-0 O; R8 Karc.kat.1; R49T; R25C; R35R43N; R50-53O TCNR49-8-25-35-43-50/53S53-45-60-61Poznámka E
215-607-8
024-001-00-0
Název : Oxid kademnatý
1306-19-0 Karc.kat.2; R49 T; R48/23/25Xn; R22TR49-22-48/23/25S53-45Poznámka E
215-146-2
048-002-00-0
Název : Oxid kobaltnatý
1307-96-6Xn; R22 R43XnR22-43S(2-)24-37
215-154-6
027-002-00-4
Název : Oxid manganičitý
1313-13-9 Xn; R20/22XnR20/22S(2-)25
215-202-6
025-001-00-3
Název : Oxid měďný
1317-39-1Xn; R22XnR22S(2-)22
215-270-7
029-002-00-X
Název : Oxid molybdenový
1313-27-5Xn; R48/20/22 Xi; R36/37XnR36/37-48/20/22S(2-)22-25
215-204-7
042-001-00-9
Název : Oxid nikelnatý
1313-99-1Karc.kat.1; R49 R43TR49-43S53-45
215-215-7
028-003-00-2
Název : Oxid nikličitý
12035-36-8Karc.kat.1; R49 R43TR49-43S53-45
234-823-3
028-004-00-8
Název : Oxid niklitý
1314-06-3 Karc.kat.1; R49 R43TR49-43S53-45
215-217-8
028-005-00-3
Název : Oxid osmičelý
20816-12-0T+; R26/27/28 C; R34T+R26/27/28-34S(1/2-)7/9-26-45
244-058-7
076-001-00-5
Název : Oxid sírový, roztok v kyselině sírové, obsah volného SO3 20-65 %
R14 C; R35Xi; R37CR14-35-37S(1/2-)26-30-45Poznámka B
016-019-00-2
Název : Oxid siřičitý
7446-09-5T; R23 C; R34TR23-34S(1/2-)9-26-36/37/39-45c ≥ 20%T; R23-34Poznámka 5
231-195-25% ≤ c < 20%Xn; R20-34
016-011-00-90,5% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : Oxid uhelnatý
630-08-0 F+; R12 Repr.kat.1; R61T; R23-48/23F+ TR61-12-23-48/23S53-45Poznámka E
211-128-3
006-001-00-2
Název : Oxid vanadičný
1314-62-1Mut.kat.3; R40 Repr.kat.3; R63T; R48/23Xn; R20/22Xi; R37N; R51-53T NR20/22-37-40-48/23-51/53-63S(1/2-)36/37-38-45-61
215-239-8
023-001-00-8
Název : Oxiran ethylenoxid
75-21-8 F+; R12 Karc.kat.2; R45Mut.kat.2; R46T; R23Xi; R36/37/38F+ TR45-46-12-23-36/37/38S53-45Poznámka E
200-849-9
603-023-00-X
Název : N-(2(3H)-Oxobenzimidazol-5-yl)-2-{4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino[fenylazo}-3-oxobutanamid
98809-11-1 Xi; R41 R43N; R51-53Xi NR41-43-51/53S(2-)24-26-37/39-61
407-680-1
611-041-00-4
Název : 4,4'-[Oxybis(ethylensulfanyl)]difenol
90884-29-0R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
404-590-4
604-036-00-3
Název : Oxydemeton-methylS-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát
301-12-2 T; R24/25 N; R50T NR24/25-50S(1/2-)23-36/37-45-61
206-110-7
015-046-00-7
Název : (Oxydiethylen)-bis(chlorformiát)
106-75-2Xn; R22 Xi; R41-38N; R51-53Xn NR22-38-41-51/53S(2-)23-26-61
203-430-9
607-141-00-2
Název : OxydisulfotonO,O-diethyl-S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]-fosforothioát
2497-07-6 T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)28-36/37-45
219-679-1
015-096-00-X
Název : Oxychlorid fosforečný
10025-87-3R14 R29T+; R26T; R48/23Xn; R22C; R35T+ CR14-22-26-35-48/23S(1/2-)7/8-26-36/37/39-45
233-046-7
015-009-00-5
Název : Oxykarboxin (ISO)2-methyl-4,4-dioxo-5,6-dihydro-4lambda4-1,4-oxathiin-3-karboxanilid
5259-88-1 Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
226-066-2
006-060-00r4
Název : Papain
9001-73-4Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-627-2
647-007-00-0
Název : Papaverin6,7-dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isochinolin
58-74-2Xn; R22XnR22S(2-)22
200-397-2
614-018-00-7
Název : Papaverin, soli6,7-dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isochinolin, soli
Xn; R22XnR22S(2-)22Poznámka A
614-019-00-2
Název : Parakvat (ISO)1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium
4685-14-7 T; R24/25 Xi; R36/37/38TR24/25-36/37/38S(1/2-)22-36/37/39-45
225-141-7
613-006-00-9
Název : Parakvat, soli1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium, soli
T; R24/25 Xi; R36/37/38TR24/25-36/37/38S(1/2-)22-36/37/39-45Poznámka A
613-090-00-7
Název : Paraldehyd2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan
123-63-7 F; R11FR11S(2-)9-16-29-33
204-639-8
605-004-00-1
Název : Parathion (ISO)O,O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát
56-38-2 T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)28-36/37-45-60-61
200-271-7
015-034-00-1
Název : Parathion-methyl (ISO)O,O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát
298-00-0 T+; R28 T; R24T+R24-28S(1/2-)28-36/37-45
206-050-1
015-035-00-7
Název : Pebulat(ISO)S-propyl-(N-butyl-N-ethylthiokarbamát)
1114-71-2 Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)23-61
214-215-4
006-034-00-2
Název : Pentabromderivát difenyletherupentabromdifenylether
32534-81-9 Xn; R48/21/22 R64N; R50-53Xn NR48/21/22-50/53-64S(1/2-)36/37-45-60-61
251-084-2
602-083-00-4
Název : Pentaethylenhexamin3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-diamin
4067-16-7 C; R34 R43N; R50-53C NR34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61c ≥ 10%C; R34-43
223-775-95% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
612-064-00-21% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Pentachlorbenzen
608-93-5 F; R11 Xn; R22N; R50-53F XnNR11-22-50/53S(2-)41-46-50-60-61
210-172-0
602-074-00-5
Název : Pentachlorethan
76-01-7 Karc.kat.3; R40 T; R48/23N; R51-53T NR40-48/23-51/53S(1/2-)23-36/37-45-61c ≥ 1%T; R40-48/23
200-925-1
602-017-00-40,2% ≤ c < 1%Xn; R48/20
Název : Pentachlorfenol
87-86-5 Karc.kat.3; R40 T+; R26T; R24/25Xi; R36/37/38N; R50-53T+ NR24/25-26- 36/37/38-40-50/53S(1/2-)22-36/37-45-52-60-61
201-778-6
604-002-00-8
Název : Pentachlorfenolát sodný [1]; pentachlorfenolát draselný [2]pentachlorfenol, alkalické soli
131-52-2[1] 7778-73-6[2]Karc.kat.3; R40 T+; R26T; R24/25Xi; R36/37/38N; R50-53T+ NR24/25-26-36/37/38-40-50/53S(1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61
205-025-2[1]231-911-3[2]
604-003-00-3
Název : Pentachlornaftalen
1321-64-8 Xn; R21/22 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR21/22-36/38-50/53S(2-)35-60-61Poznámka C
215-320-8
602-041-00-5
Název : Pentan [1]; isopentan [2]; 2-methylbutan [2]
109-66-0 [1] 78-78-4 [2]F+; R12 Xn; R65N; R53-51R66R67F+ XnNR12-51/53-65-66- 67S(2-)9-16-29-33-61-62Poznámka C Poznámka 4Poznámka 6
203-692-4 [1]201-142-8 [2]
601-006-00-1
Název : Pentan-2,4-dionacetylaceton
123-54-6 R10 Xn; R22XnR10-22S(2-)21-23-24/25c ≥ 25%Xn; R22
204-634-0
606-029-00-0
Název : Pentan-3-ondiethylketon
96-22-0 F; R11 Xi; R37R66R67F XiR11-37-66- 67S(2-)9-16-25-33Poznámka 6
202-490-3
606-006-00-5
Název : Pentyl-acetát [1]; isopentyl-acetát [2]; 1-methylbutyl-acetát [3]; 2-methylbutyl-acetát [4]; 2(nebo 3)-methylbutyl-acetát [5]amylacetát
628-63-7 [1] 123-92-2 [2]626-38-0 [3]624-41-9 [4]84145-37-9 [5]R10 R66R10-66S(2-)23-25Poznámka C
211-047-3 [1]204-662-3 [2]210-946-8 [3]210-843-8 [4]282-263-3 [5]
607-130-00-2
Název : N-terc-Pentylbenzothiazol-2-sulfenamid
110799-28-5R43 R52R53XiR43-52/53S(2-)36/37-61
404-380-2
613-101-00-5
Název : 4-Pentylcyklohexan-1-on
61203-83-6N; R51-53NR51/53S61
406-670-4
606-051-00-0
Název : Směs: pentyl-hydrogen-methylfosfinát a (2-methylbutyl)-hydrogen-methylfosfinát
87025-52-3 C; R34CR34S(1/2-)26-36/37/39-45
402-090-0
015-144-00-X
Název : Pentylnitrit[1]; směs isomerů [2] amylnitrit [1]
463-04-7[1] 110-46-3[2]F; R11 Xn; R20/22F XnR11-20/22S(2-)16-24-46
207-332-7 [1]203-770-8 [2]
007-020-00-9
Název : Pepsin A
9001-75-6 Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-629-3
647-008-00-6
Název : Perfluidon4'-(fenylsulfonyl)-2'-methyl-1,1,1 -trifluormethansulfonanilid
37924-13-3Xn; R22 Xi; R36XnR22-36S(2)
253-718-3
616-019-00-8
Název : Permethrin3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]
52645-53-1 Xn; R22XnR22S(2)
258-067-9
613-058-00-2
Název : Peroxid barnatý
1304-29-6O; R8 Xn; R20/22O XnR8-20/22S(2-)13-27
215-128-4
056-001-00-1
Název : Peroxid sodný
1313-60-6O; R8 C; R35O CR8-35S(1/2-)8-27-39-45
215-209-4
011-003-00-1
Název : Peroxid vodíku .....%
7722-84-1O; R8 C; R34O CR8-34S(1/2-)3-28-36/39-45c ≥ 60%O; C; R8-34Poznámka B
231-765-0c ≥ 20%C; R34
008-003-00-95% ≤ c < 20%Xi; R36/38
Název : Peroxodisíran amonný diamonium-peroxodisulfát persíran amonný
7727-54-0O; R8 Xn; R22Xi; R36/37/38R42/43O XnR8-22-36/37/38-42/43S2-22-24-26-37
231-786-5
016-060-00-6
Název : Peroxodisíran draselnýdikalium-peroxodisulfát persíran draselný
7727-21-1O; R8 Xn; R22Xi; R36/37/38R42/43O XnR8-22-36/37/38-42/43S(2-)22-24-26-37
231-781-8
016-061-00-1
Název : Pilokarpin2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton
92-13-7T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45
202-128-4
614-016-00-6
Název : Pilokarpin, soli2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton, soli
T+; R26/28T+R26/28S(1/2-)25-45Poznámka A
614-017-00-1
Název : Pindon (ISO)2-(trimethylacetyl)indan-1,3-dion
83-26-1 T; R48/25-25 N; R50-53T NR25-48/25-50/53S(1/2-)37-45-60-61
201-462-8
606-016-00-X
Název : Piperazin
110-85-0 C; R34 R42/43R52/53CR34-42/43-52/53S(1/2-)22-26-36/37/39-45-61
203-808-3
612-057-00-4
Název : 3,3'-{Piperazin-1,4-diylbis[(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-acetamido-4,1-fenylen)azo]}di(naftalen-1,5-disulfonan) tetrasodný
81898-60-4R43XiR43S(2-)22-24-37
400-010-9
016-034-00-4
Název : 2,2-[Piperazin-1,4-diyldi(propan-1,3-diyl)bis(benzimidazol{2,1-b]benzo[lmn][3,8]fenanthrolin-1,3,6-trion
R53R53S61
406-295-6
613-150-00-2
Název : 2-(Piperazin-1-yl)ethylamin2-(piperazin-1-yl)ethan-1-amin
140-31-8Xn; R21/22 C; R34R43R52R53CR21/22-34-43-52/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61
205-411-0
612-105-00-4
Název : Piperidin
110-89-4 F; R11 T; R23/24C; R34F TR11-23/24-34S(1/2-)16-26-27-45c ≥ 5%T; R23/24-34
203-813-0
613-027-00-31% ≤ c < 5%Xn; R20/21-36/38
Název : Piperofos (ISO)S-(2-methylpiperidin-1-karbonyl)methyl-O,O-dipropyl-fosforodithioát
24151-93-7Xn; R22XnR22S(2)
015-133-00-X
Název : Pirimifos-ethyl (ISO)O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát
23505-41-1T; R25 Xn; R21N; R50-53T NR21-25-50/53S(1/2-)23-36/37-45-60-61
245-704-0
015-099-00-6
Název : Pirimifos-methyl (ISO)O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O,O-dimethyl-fosforothioát
29232-93-7Xn; R22XnR22S(2)
249-528-5
015-134-00-5
Název : Pirimikarb (ISO)(2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl)-N,N-dirnethylkarbamát
23103-98-2 T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)22-37-45-60-61
245-430-1
006-035-00-8
Název : Piroquilon (ISO)1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-4-on
57369-32-1 Xn; R22 R52R53XnR22-52/53S(2-)61
613-131-00-9
Název : Poly(1-acetoxyethylen/1-hydroxyethylen/2-{4-[2-(3,4-dimethylthiazolium-2-yl)vinyl]fenyl}-1,3-dioxan-4,6-diyl)-methylsulfát, produkt reakce částečně hydrolyzovaného poly(vinyl-acetátu) s (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazolium-methylsulfátem
125139-08-4R52 R53R52/53S61
406-460-2
613-144-00-X
Název : Poly[oxy(1-methyl-3-oxopropan-1,3-diyl)-co-oxy(1-ethyl-3-oxopropan-1,3-diyl)] (73:27 mol %)
R43XiR43S(2-)24-37
403-300-3
607-212-00-8
Název : Polyethylenpolyaminy
68131-73-7Xn; R21/22 C; R34R43N; R50-53C NR21/22-34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61c ≥ 25%C; R21/22-34-43
268-626-910% ≤ c < 25%C; R34-43
612-121-00-15% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Polyethylenpolyaminy (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
Xn; R21/22 C; R34R43N; R50-53C NR21/22-34-43-50/53S(1/2-)26-36/37/39-45-60-61c ≥ 25%C; R21/22-34-43
10% ≤ c < 25%C; R34-43
612-065-00-85% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c <5%Xi; R43
Název : Polychlorované bifenyly PCB
1336-36-3R33 N; R50-53Xn NR33-50/53S(2-)35-60-61c ≥ 0,005%Xn; R33Poznámka C
215-648-1
602-039-00-4
Název : Polysulfid amonný
9080-17-5R31 C; R34N; R50C NR31-34-50S(1/2-)26-45-61c ≥ 5%C; R31-34
232-989-1
016-008-00-21% ≤ c < 5%Xi; R31-36/38
Název : Polysulfid barnatý
50864-67-0R31 Xi; R36/37/38XiR31-36/37/38S(2-)28
256-814-3
016-003-00-5
Název : Polysulfid draselný
37199-66-9R31 C; R34N; R50C NR31-34-50S(1/2-)26-45-61
253-390-1
016-007-00-7
Název : Polysulfid sodný
1344-08-7T; R25 R31C; R34N; R50T NR25-31-34-50S(1/2-)26-36/37/39-45-61
215-686-9
016-010-00-3
Název : Polysulfid vápenatý
1344-81-6R31 Xi; R36/37/38XiR31-36/37/38S(2-)28
215-709-2
016-005-00-6
Název : Produkt reakce [tris(chlormethyl)ftalocyaninato]měd'natého komplexu, methoxyoctové kyseliny a 1-methylpiperazinu
Xi; R36XiR36S(2-)26
401 -260-1
029-005-00-6
Název : Produkt reakce diethyl-[2,4-dihydroxycyklodisiloxan-2,4-diyldi(propan-3,1-diyl)]difosfonátu disodného a metakřemičitanu sodného
C; R34 Xn; R22CR22-34S(1/2-)26-36/37/39-45
401-770-4
650-014-00-1
Název : Produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,3-diaminu
T+; R26 Xn; R22C; R34N; R50-53T+ NR22-26-34-50/53S(1/2-)26-36/37/39-38-45-60-61
403-950-8
607-216-00-X
Název : Produkt reakce thionylchloridu, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiolu,nonanthiolu a terc-alkyl(C12-C14)aminu
Xi; R38 R43R52R53XiR38-43-52/53S(2-)36/37-61
404-820-3
016-058-00-5
Název : ProfenofosO-(4-brom-2-chlorfenyl)-O-ethyl-S-propyl-fosforothioát
41198-08-7Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)36/37
255-255-2
015-135-00-0
Název : Profluralin (ISO)N-(cyklopropylmethyl)-N-propyl-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)anilin
26399-36-0Xi; R36 N; R50-53Xi NR36-50/53S(2-)60-61
247-656-6
613-059-00-8
Název : Promekarb (ISO)(3-isopropyl-5-methylfenyl)-N-methylkarbamát
2631-37-0 T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)24-37-45-60-61
220-113-0
006-037-00-9
Název : Prop-2-yn-1-ol propargylalkohol
107-19-7R10 T; R23/24/25C; R34N; R51-53T NR10-23/24/25-34-51/53S(1/2-)26-28-36-45-61
203-471-2
603-078-00-X
Název : Propachlor2-chlor-N-isopropylacetanilid
1918-16-7Xn; R22 Xi; R36R43XnR22-36-43S(2-)24-37
217-638-2
616-008-00-8
Název : Propan
74-98-6 F+; R12F+R12S(2-)9-16
200-827-9
601-003-00-5
Název : Propan-1,2-diaminpropylendiamin
78-90-0R10 Xn; R21/22C; R35CR10-21/22-35S(1/2-)26-37/39-45
201-155-9
612-100-00-7
Název : [(Propan-1,3-diyl)dinitrilo]tetraoctan draselno-železitý hemihydrát
E; R2 N; R51-53E NR2-51/53S(2-)35-61
405-680-6
607-263-00-6
Název : Propan-1,3-sulton1,2-oxathiolan-2,2-dioxid
1120-71-4Karc.kat.2; R45 Xn; R21/22TR45-21/22S53-45c ≥ 25%T; R45-21/22Poznámka E
214-317-9
016-032-00-30,01% ≤ c < 25%T; R45
Název : Propan-1-olpropylalkohol n-propanol
71-23-8F; R11 Xi; R41R67F XiR11-41-67S(2-)7-16-24-26-39Poznámka 6
200-746-9
603-003-00-0
Název : 4,4'-(Propan-2,2-diyl)difenolbisfenol A dian
80-05-7Xi; R36/37/38 R43XiR36/37/38-43S(2-)24-26-37
201-245-8
604-030-00-0
Název : Propan-2-olisopropylalkohol
67-63-0F; R11 Xi; R36R67F XiR11-36-67S(2-)7-16-24/25-26Poznámka 6
200-661-7
603-117-00-0
Název : Propanalpropionaldehyd
123-38-6F; R11 Xi; R36/37/38F XiR11-36/37/38S(2-)9-16-29
204-623-0
605-018-00-8
Název : Propanil (ISO) 3',4'-dichlorpropionanilid
709-98-8Xn; R22XnR22S(2-)22
211-914-6
616-009-00-3
Název : Propano-3-laktonβ-propiolakton
57-57-8Karc.kat.2; R45 T+; R26Xi; R36/38T+R45-26-36/38S53-45Poznámka E
200-340-1
606-031-00-1
Název : Propargit (ISO)[2-(4-terc-butylfenoxy)cyklohexyl]-(prop-2-yn-1-yl)-sulfát
2312-35-8Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-)24-60-61
219-006-1
607-151-00-7
Název : Propazin2-chlor-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazin
139-40-2 Karc.kat.3; R40 N; R50-53Xn NR40-50/53S(2-)36/37-60-61
205-359-9
613-067-00-1
Název : Propen propylen
115-07-1 F+; R12F+R12S(2-)9-16-33
204-062-1
601-011-00-9
Název : Propetamfos (ISO)isopropyl-(Z)-3-[ethylamino(methoxy)fosforothioyloxy]but-2-enoát
31218-83-4T; R25TR25S(1/2-)37-45
250-517-2
015-136-00-6
Název : Propionanhydrid
123-62-6C; R34CR34S(1/2-)26-45c ≥ 25%C; R34
204-638-2
607-010-00-X10% ≤ c < 25%Xi; R36/38
Název : Propionylchlorid
79-03-8 F; R11 R14C; R34F CR11-14-34S(1/2-)9-16-26-45
201-170-0
607-093-00-2
Název : Propoxur (ISO)2-isopropoxyfenyl-N-methylkarbamát
1 14-26-1T; R25 N; R50-53T NR25-50/53S(1/2-)37-45-60-61
204-043-8
006-016-00-4
Název : 2-Propoxyethan-1-olethylenglykolmonopropylether
2807-30-9R10 Xn; R21Xi; R36XnR10-21-36S(2-)24/25-36/37
220-548-6
603-095-00-2
Název : N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy)ethyl]-1H-imidazol-1-karboxamidprochloraz
67747-09-5Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
266-994-5
613-128-00-2
Název : Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát propyl-gallát
121-79-9Xn; R22 R43XnR22-43S(2-)24-37
204-498-2
607-198-00-3
Název : Propyl-acetát [1]; isopropyl-acetát [2]
109-60-4[1] 108-21-4[2]F; R11 Xi; R36R66R67F XiR11-36-66- 67S(2-)16-26-29-33Poznámka C Poznámka 6
203-686-1[1]203-561-1[2]
607-024-00-6
Název : 1-[4-(trans-4-Propylcyklohexyl)fenyl]ethan-1-on
78531-61-0R43 R53XiR43-53S(2-)24-37-61
406-700-6
606-049-00-X
Název : Propylenkarbonátpropan-1,2-diyl-karbonát 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
108-32-7Xi; R36XiR36S(2)
203-572-1
607-194-00-1
Název : Propyl-formiát [1]; isopropyl-formiát [2]
110-74-7[1] 625-55-8[2]F; R11 Xi; R36/37R67F XiR11-36/37-67S(2-)9-16-24-33Poznámka C Poznámka 6
203-798-0[1]210-901-2[2]
607-016-00-2
Název : Propyl-chlorformiát
109-61-5 R10 T; R23C; R34TR10-23-34S(1/2-)26-36-45
203-687-7
607-142-00-8
Název : Propyl-propionát
106-36-5R10 Xn; R20XnR10-20S(2-)24
203-389-7
607-030-00-9
Název : Proteasy (s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze)
Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
647-014-00-9
Název : Proteinasa mikrobiální neutrální
9068-59-1 Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-966-6
647-013-00-3
Název : ProthiokarbhydrochloridS-ethyl-N-(3-dimethylaminopropyl)thiokarbamát-hydrochlorid
19622-19-6 Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
243-193-9
006-061-00-X
Název : Prothoat (ISO)N-isopropyl-2-(diethoxyfosforothioylsulfanyl)acetamid
2275-18-5T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)28-36/37-45
218-893-2
015-032-00-0
Název : Proxan-Na (ISO)natrium-O-isopropyl-dithiokarbonát natrium-isopropylxanthát
140-93-2Xn; R22 Xi; R38N; R51-53Xn NR22-38-51/53S(2-)13-61
205-443-5
006-024-00-8
Název : Pyrakarbolid (ISO)6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-karboxanilid
24691-76-7R52 R53R52/53S61
246-419-4
616-034-00-X
Název : Pyrazofos (ISO)O-[6-(ethoxykarbonyl)-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl]-O,O-diethyl-fosforothioát
13457-18-6 Xn; R22XnR22S(2)
236-656-1
015-137-00-1
Název : Pyrazoxondiethyl-(3-methylpyrazol-5-yl)-fosfát
108-34-9T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)13-28-45
015-023-00-1
Název : Pyrethrin I[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát
121-21-1Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)13-60-61
204-455-8
613-023-00-1
Název : Pyrethrin II[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-3-[2-(methoxykarbonyl)prop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
121-29-9Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)13-60-61
204-462-6
613-024-00-7
Název : Pyrethriny včetně cinerinů
Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)13-60-61
613-022-00-6
Název : Pyridin
110-86-1 F; R11 Xn; R20/21/22F XnR11-20/21/22S(2-)26-28c ≥ 5%Xn; R20/21/22
203-809-9
613-002-00-7
Název: Quinoxyfen5,7-dichlor-4-(4-fluorfenoxy)chinolin
124495-18-7 R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-46-60-61
613-138-00-7
Název : Reakční produkty směsi 2,2,4-trimethyl- a 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diaminu (v seznamu EINECS), derivátů [(alkyl(C10-C16)oxy)methyl]oxiranu (Epoxid 8) a 4-methylbenzen-1-sulfonové kyseliny
Xn; R22 C; R34N; R50-53C NR22-34-50/53S(1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61
410-880-1
612-159-00-9
Název : Renin
9001-98-3Xi; R36/37/38 R42XnR36/37/38-42S(2-)22-24-26-36/37
232-645-0
647-009-00-1
Název : Resmethrin (ISO)[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-chrysanthemát[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]
10453-86-8Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
233-940-7
613-060-00-3
Název : Rotenon2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6a, 12a-tetrahydro-6H, 12H-chromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on
83-79-4T; R25 Xi; R36/37/38N; R50-53T NR25-36/37/38-50/53S(1/2-)22-24/25-36-45-60-61
201-501-9
650-005-00-2
Název : Rtuť
7439-97-6T; R23 R33N; R50-53T NR23-33-50/53S(1/2-)7-45-60-61
231-106-7
080-001-00-0
Název : Rtuť, anorganické sloučeniny s výjimkou sirníku rtuťnatého a jmenovitě uvedených v této příloze
T+; R26/27/28 R33N; R53-50T+ NR26/27/28-33-50/53S(1/2-)13-28-45-60-61c ≥ 2%T+; R26/27/28-33Poznámka A Poznámka 1
0,5% ≤ c < 2%T; R23/24/25-33
080-002-00-60,1% ≤ c < 0,5%Xn; R20/21/22-33
Název : Rtuť, organické sloučeniny s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
T+; R26/27/28 R33N; R50-53T+ NR26/27/28-33- 50/53S(1/2-)13-28-36-45-60-61c ≥ 1%T+; R26/27/28-33Poznámka A Poznámka 1
0,5% ≤ c < 1%T; R23/24/25-33
080-004-00-70,05% ≤ c < 0,5%Xn; R20/21/22-33
Název : Ryaniaryanodol-3-(1H-pyrrol-2-karboxylát) 7-isopropyl-3,6a,9-trimethylhexahydro-6,9-methanobenzol[1,2]pentaleno[1,6-b,c]furan-4,6,7,8,8a,8b,9a(6aH,9H)heptol-3-(1H-pyrrol-2-kraboxylát
15662-33-6 Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
239-732-2
613-061-00-9
Název : Sabadilla (ISO)veratrin4,9-epoxycevan-3β,4α,12,14,16 β,17,20-heptol-3-(3,4-dimethoxybenzoát) 4,9-epoxycevan-3β,4α,12,14,16 β, 17,20-heptol-3-((Z)-2-methylbut-2-enoát)
8051-02-3Xi; R36/37/38XiR36/37/38S(2-)36/37/39
613-062-00-4
Název : Safrol5-allyl-2H-1,3-benzodioxol
94-59-7 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R40Xn; R22TR45-22-40S53-45Poznámka E
202-345-4
605-020-00-9
Název : Scillirosid6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxy-5β-bufa-4,20,22-trienolid
507-60-8 T+; R28T+R28S(1/2-)36/37-45
208-077-4
614-027-00-6
Název : Sekbumeton (ISO)2-sek-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin
26259-45-0Xn; R22 Xi; R36N; R50-53Xn NR22-36-50/53S(2-)60-61
247-554-1
613-063-00-X
Název : Selen
7782-49-2T; R23/25 R33TR23/25-33S(1/2-)20/21-28-45
231-957-4
034-001-00-2
Název : Selen, sloučeniny (s výjimkou sulfo-selenidu kademnatého)selen, sloučeniny (s výjimkou selenid-sulfidu kademnatého)
T; R23/25 R33N; R50-53T NR23/25-33-50/53S(1/2-)20/21-28-45-60-61Poznámka A
034-002-00-8
Název : Sesamex5-{1-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}-2H-1,3-benzodioxol
51-14-9Xn; R22XnR22S(2)
613-064-00-5
Název : Schradan (ISO)oktamethyldifosforotetramid
152-16-9T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)36/37-38-45
205-801-0
015-026-00-8
Název : Simazin6-chlor-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
122-34-9Karc.kat.3; R40XnR40S(2-)36/37
204-535-2
612-088-00-3
Název : Simetryn (ISO)2,4-bis(ethylamino)-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin
1014-70-6 Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
213-801-7
613-065-00-0
Název : Síran kademnatý
10124-36-4 Karc.kat.2; R49 T; R48/23/25Xn; R22N; R50-53T NR49-22-48/23/25-50/53S53-45-60-61Poznámka E
233-331-6
048-009-00-9
Název : Síran kobaltnatý
10124-43-3Karc.kat.2; R49 Xn; R22R42/43N; R50-53T NR49-22-42/43-50/53S(2-)22-53-45-60-61c ≥ 25%T; R49-22-42/43Poznámka E Poznámka 1
233-334-2 1% ≤ c ≤ 25%T; R49-42/43
027-005-00-00,01% ≤ c < 1%T; R49
Název : Síran manganatý
7785-87-7 Xn; R48/20/22 N; R51-53Xn NR48/20/22-51/53S(2-)22-61
232-089-9
025-003-00-4
Název : Síran měďnatý
7758-98-7 Xn; R22 Xi; R36/38N; R50-53Xn NR22-36/38-50/53S(2-)22-60-61
231-847-6
029-004-00-0
Název : Síran nikelnatý
7786-81-4 Karc.kat.3; R40 Xn; R22R42/43N; R50-53Xn NR22-40-42/43-50/53S(2-)22-36/37-60-61
232-104-9
028-009-00-5
Název : Síran thalný
7446-18-6 T+; R28 T; R48/25Xi; R38N; R51-53T+ NR28-38-48/25-51/53S(1/2-)l3-36/37-45-61
231-201-3
081-003-00-4
Název : Síran zinečnatý
7733-02-0 Xi; R36/38 N; R50-53Xi NR36/38-50/53S(2-)22-25-60-61
231-793-3
030-006-00-9
Název : Sirník barnatý
21109-95-5 R31 Xn; R20/22XnR20/22-31S(2-)28
244-214-4
016-002-00-X
Název : Sirník draselnýdikaliumsulfid
1312-73-8 R31 C; R34N; R50C NR31-34-50S(1/2-)26-45-61
215-197-0
016-006-00-1
Název : Sirník fosforečný
1314-80-3F; R11 R29Xn; R20/22N; R50F XnNR11-20/22-29-50S(2-)61
215-242-4
015-104-00-1
Název : Sirník kademnatý
1306-23-6Karc.kat.3; R40 T; R48/23/25Xn; R22TR22-40-48/23/25S(1/2-)22-36/37-45c ≥ 10%T; R22-40-48/23/25Poznámka 1
215-147-8
048-010-00-41% ≤ c< 10% Xn; R40-48/20/22
0,1% ≤ c < 1%Xn; R48/20/22
Název : Sirník kobaltnatý
1317-42-6 R43XiR43S(2-)24-37
215-273-3
027-003-00-X
Název : Sirník nikelnatý
16812-54-7 Karc.kat.1; R49 R43TR49-43S53-45
240-841-2
028-006-00-9
Název : Sirník sodný sulfid sodný
1313-82-2 R31 C; R34N; R50C NR31-34-50S(1/2-)26-45-61
215-21 1-5
016-009-00-8
Název : Sirník vápenatý
20548-54-3R31 Xi; R36/37/38XiR31-36/37/38S(2-)28
243-873-5
016-004-00-0
Název : Sirouhlík
75-15-0 F; R11 Repr.kat.3; R62-63T; R48/23Xi; R36/38F TR11-36/38-48/23-62-63S(1/2-)16-33-36/37-45c ≥ 20%T; R36/38-48/23-62-63
200-843-61% ≤ c < 20%T; R48/23-62-63
006-003-00-30,2% ≤ c < 1%Xn; R48/20
Název : Sirovodíkhydrogensulfid
7783-06-4F+; R12 T+; R26N; R50F+ T+NR12-26-50S(1/2-)9-16-28-36/37-45-61c ≥ 10%T+; R26Poznámka 5
231-977-35% ≤ c < 10%T; R23
016-001-00-41% ≤ c < 5%Xn; R20
Název : Skopolamin(6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát
51-34-3T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)25-45
200-090-3
614-014-00-5
Název : Skopolamin, soli(6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicykIo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát, soli
T+; R26/27/28T+R26/27/28S(1/2-)25-45Poznámka A
614-015-00-0
Název : Směs : (oktadecylimino)diethyl-bis(hydrogen-maleinát) a(oktadecylimino)diethyl-(hydrogenftalát)-(hydrogen-maleinát)
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
405-960-8
607-279-00-3
Název : Sodík (Pozn.: věta S 5 se nevyžaduje, je-li použito alternativní bezpečné zabalení)
7440-23-5F; R14/15 C; R34F CR14/15-34S(1/2-)5-8-43-45
231-132-9
011-001-00-0
Název : 2,2'-Spirobi[4,4,7-trimethylchroman]-6,6'-diol
N; R51-53NR51/53S61
400-270-3
604-026-00-9
Název : SpiroxaminN-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-2-yl)methyl]-N-ethylpropan-1-amin
118134-30-8 Xn; R20/21/22 Xi; R38 R43N; R50-53Xn NR20/21/22-38-43-50/53S(2-)36/37/39-46-60-61
612-150-00-X
Název : Strofantin G3p-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1 ,5,11,14,19-pentahydroxy-(1 β,3β,5β, 11 α)-kard-20(22)-enolid ouabain
630-60-4T; R23/25 R33TR23/25-33S(1/2-)45
211-139-3
614-025-00-5
Název : Strofantin KK-strofantin
11005-63-3T; R23/25 R33TR23/25-33S(1/2-)45
234-239-9
614-026-00-0
Název : Strychninstrychnidin-10-on
57-24-9T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)36/37-45-60-61
200-319-7
614-003-00-5
Název : Strychnin, soli strychnidin-10-on, soli
T+; R26/28 N; R50-53T+ NR26/28-50/53S(1/2-)13-28-45-60-61Poznámka A
614-004-00-0
Název : Styren
100-42-5R10 Xn; R20Xi; R36/38XnR10-20-36/38S(2-)23c ≥ 12,5%Xn; R20-36/38Poznámka D
202-851-5
601-026-00-0
Název : Subtilisin
9014-01-1Xi; R37/38-41 R42XnR37/38-41-42S(2-)22-24-26-36/37/39
232-752-2
647-012-00-8
Název : Sukcinanhydridanhydrid kyseliny jantarové anhydrid kyseliny butandiové
108-30-5 Xi; R36/37XiR36/37S(2-)25c ≥ 1%Xi; R36/37
203-570-0
607-103-00-5
Název : Sulfallat (ISO)(2-chlorallyl)-N,N-diethyldithiokarbamát
95-06-7 Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R50-53T NR45-22-50/53S53-45-60-61Poznámka E
202-388-9
006-038-00-4
Název : 2-Sulfanylbenzothiazol2-merkaptobenzothiazol
149-30-4 R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
205-736-8
613-108-00-3
Název : Sulfotep (ISO)O,O,O,O-tetraethyl-difosforodithioát O,O,O,O-tetraethyl-dithiopyrofosfát
3689-24-5 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)23-28-36/37-45
222-995-2
015-027-00-3
Název : Sulfuryldifluorid
2699-79-8 T; R23/25 Xi; R36/37/38TR23/25-36/37/38S(1/2-)23-37/39-45
220-281-5
009-015-00-7
Identifikace nebezpečné látkyInformace pro označení na obaluInformace pro klasifikaci přípravkuPoznámka
Číslo CASKlasifikace R-větySymbolR-větyS-větyKoncentrační limit (v %)Klasifikace; R-věty
Číslo ES
Indexové číslo
Název : Sulfurylchloridchlorid sulfurylu
7791-25-5R14 C; R34Xi; R37CR14-34-37S(1/2-)26-45
232-245-6
016-016-00-6
Název : Šťavelan titaničitýoxalát titaničitý titanium-oxalát
Xi; R41XiR41S(2-)26-39
403-260-7
022-002-00-0
Název : Tau-fluvalinat[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-N-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-D-valinát
102851-06-9Xn; R22 Xi; R38N; R50-53Xn NR22-38-50/53S(2-)24-59-61
607-238-00-X
Název : 2,3,6-TBA (ISO)kyselina 2,3,6-trichlorbenzoová
50-31-7Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
200-026-4
607-152-00-2
Název : Tebuthiuron (ISO)1-(5-terc-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylmočovina
34014-18-1Xn; R22XnR22S(2-)37
251-793-7
616-020-00-3
Název : Tecnazen (ISO)1,2,4,5-tetrachlor-3-nitrobenzen
117-18-0Xn; R22 R43N; R50-53Xn NR22-43-50/53S(2-)24-37-60-61
204-178-2
609-044-00-0
Název : TEPP (ISO)tetraethyl-difosfát tetraethyl-pyrofosfát
107-49-3T+; R27/28 N; R50T+ NR27/28-50S(1/2-)36/37/39-38-45-61
203-495-3
015-025-00-2
Název : TerbufosS-(terc-butylsulfanyl)methyl-O,O-diethyl-fosforodithioát
13071-79-9T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)36/37-45
235-963-8
015-139-00-2
Název : Terbumeton (ISO)2-terc-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin
33693-04-8Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
251-637-8
613-066-00-6
Název : Terpentýnový olej (silice)[ Všechny těkavé, převážně terpenové frakce nebo destiláty z rozpouštědlové extrakce, ze sběru pryskyřice nebo z rozvlákňování měkkého dřeva. Skládá se přesevším z terpenových uhlovodíků C10H16: α-pinen, β-limonen, 3-karen a kamfen. Může obsahovat i jiné necyklické, monocyklické a bicyklické terpeny, oxidované terpeny a anethol (1-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzen). Přesné složení se mění v závislosti na rafinační metodě a na stáří, místu a druhu měkkého dřeva.]
8006-64-2R10 Xn; R0/21/22-65Xi; R36/38R43N; R51-53Xn NR10-20/21/22-36/38-43-51/53-65S(2-)36/37-46-61-62Poznámka 4
232-350-7
650-002-00-6
Název : Směs : N,N',N'',N'''-tetraalkyl(C16)-2,2',2'',2'''-(ethylendinitrilo)tetraacetamid a N,N',N'',N'''-tetraalkyl(C18)-2,2',2'',2'''-(ethylendinitrilo)tetraacetamid
R43XiR43S(2-)24-37
406-640-0
616-047-00-0
Název : 1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon1,4,5,8-tetraamino-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion C.I. Disperse Blue 1
2475-45-8 Karc.kat.2; R45 Xi; R38-41R43TR45-38-41-43S53-45
219-603-7
611-032-00-5
Název : Tetraamonium-5-[4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo)-6-sulfonato-1-naftylazo]isoftalát
R43XiR43S(2-)24-37
405-130-5
611-018-00-9
Název : 1,1,2,2-Tetrabromethan
79-27-6T+; R26 Xi; R36R52R53T+R26-36-52/53S(1/2-)24-27-45-61c ≥ 20%T+; R26-36
201-191-57% ≤ c < 20%T+; R26
602-016-00-91% ≤ c < 7%T; R23
0,1% ≤ c < 1%Xn; R20
Název : Tetracyklohexylcín [1]; chlorcyklohexylcín [2]; butyltricyklohexylcín [3]
1449-55-4[1] 3091-32-5[2]7067-44-9[3]Xn; R20/21/22 N; R50-53Xn NR20/21/22-50/53S(2-)26-28-60-61c ≥ 1%Xn; R20/21/22Poznámka 1
215-910-5[1]221-437-5[2]230-358-5[3]
050-012-00-5
Název : Směs : tetraestery pentaerythritolu, heptanová kyselina a 2-ethylhexanová kyselina
R53R53S61
410-830-9
607-296-00-6
Název : Tetraethoxysilan
78-10-4 R10 Xn; R20Xi; R36/37XnR10-20-36/37S(2)
201-083-8
014-005-00-0
Název : Tetraethylenpentamin3,6,9-triazaundekan-1,11 -diamin
112-57-2Xn; R21/22 C; R34R43N; R51-53C NR21/22-34-43-51/53S(1/2-)26-36/37/39-45-61c ≥ 25%C; R21/22-34-43
203-986-210% ≤ c < 25%C; R34-43
612-060-00-05% ≤ c < 10%Xi; R36/38-43
1% ≤ c < 5%Xi; R43
Název : Tetraethylthiuramdisulfidbis(N.N-diethylthiokarbamoyl)disulfid disulfiram
97-77-8 Xn; R22-48/22 R43N; R50-53Xn NR22-43-48/22-50/53S(2-)24-37-60-61
202-607-8
006-079-00-8
Název : Směs : S,S,S',S'-tetrafenyl-[sulfandiylbis(4,1-fenylen)]disulfonium-bis(hexafluorofosfát) a difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfonium-hexafluorofosfát
Xi; R41 N; R50-53Xi NR41-50/53S(2-)15-26-39-60-61
404-986-7
015-165-00-4
Název : 2,3,5,6-Tetranuorbenzyl-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
118712-89-3 Xi; R38 N; R50-53Xi NR38-50/53S(2-)36/37-60-61
405-060-5
607-223-00-8
Název : Tetrahydridohlinitan lithnýlithiumaluminiumhydrid hydrid lithno-hlinitý
16853-85-3 F; R15FR15S(2-)7/8-24/25-43
240-877-9
001-002-00-4
Název : 1,2,3,6-Tetrahydro-3,6-methanoftalanhydrid [1]; norborn-5-en-2,3-dikarboxanhydrid [2]; bicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid [3]
129-64-6[1] 826-62-0[2]2746-19-2[3]Xi; R41 R42/43XnR41-42/43S(2-)22-24-26-37/39Poznámka C
204-957-7[1]212-557-9[2]220-384-5[3]
607-105-00-6
Název : 1,2,3,6-Tetrahydroftalanhydrid [1]; cis1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [2]; 3,4,5,6-tetrahydroftalanhydrid [3]; tetrahydroftalanhydrid [4]cyklohex-4-en-1,2-dikarboxylanhydrid tetrahydroftalanhydrid
85-43-8[1] 935-79-5[2]2426-02-0[3]26266-63-7[4]Xi; R41 R42/43R52R53XnR41-42/43-52/53S(2-)22-24-26-37/39-61Poznámka C
201-605-4[1]213-308-7[2]219-374-3[3]247-570-9[4]
607-099-00-5
Název : Tetrahydrofuran
109-99-9F; R11-19 Xi; R36/37F XiR11-19-36/37S(2-)16-29-33c ≥ 25%Xi; R36/37
203-726-8
603-025-00-0
Název : Tetrahydrofurfurylalkohol2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran
97-99-4Xi; R36XiR36S(2-)39c ≥ 10%Xi; R36
202-625-6
603-061-00-7
Název : 1,2,3,4-Tetrahydronaftalentetralin
119-64-2R19 Xi; R36/38N; R51-53Xi NR19-36/38-51/53S(2-)26-28-61
204-340-2
601-045-00-4
Název : Tetrahydrothiofenthiolan
1 10-01-0F; R11 Xn; R20/21/22Xi; R36/38R52R53F XnR11-20/21/22-36/38-52/53S(2-)16-23-36/37-61
203-728-9
613-087-00-0
Název : Tetrahydrothiofen-1,1-dioxidsulfolan
126-33-0Xn; R22XnR22S(2-)25c ≥ 25%Xn; R22
204-783-1
016-031-00-8
Název : 4,4,5,5-Tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
22432-68-4T+; R26 Xn; R22C; R34T+R22-26-34S(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
404-060-2
602-075-00-0
Název : Tetrachlor-1,4-benzochinonchloranil
118-75-2Xi; R36/38 N; R50-53Xi NR36/38-50/53S(2-)37-60-61
204-274-4
602-066-00-1
Název : 2,3,5,6-Tetrachlor-4-(methylsulfonyl)pyridin
13108-52-6Xn; R21/22 Xi; R36R43XnR21/22-36-43S(2-)26-28
236-035-5
613-032-00-0
Název : 1,1,2,2-Tetrachlorethan
79-34-5T+; R26/27 N; R51-53T+ NR26/27-51/53S(1/2-)38-45-61c ≥ 7%T+; R26/27
201-197-81% ≤ c < 7%T; R23/24
602-015-00-30,1% ≤ c < 1%Xn; R20/21
Název : Tetrachlorethenperchlorethylen
127-18-4Karc.kat.3; R40 N; R51-53Xn NR40-51/53S(2-)23-36/37-61c ≥ 1%Xn; R40
204-825-9
602-028-00-4
Název : 2,3,4,6-Tetrachlorfenol
58-90-2T; R25 Xi; R36/38N; R50-53T NR25-36/38-50/53S(1/2-)26-28-37-45-60-61c ≥ 20%T; R25-36/38
200-402-85% ≤ c < 20%T; R25
604-013-00-80,5% ≤ c < 5%Xn; R22
Název : Tetrachlorftalanhydrid
117-08-8 Xi; R41 R42/43N; R50-53Xn NR41-42/43-50/53S(2-)22-24-26-37/39-60-61
204-171-4
607-242-00-1
Název : Tetrachlormethan
56-23-5Karc.kat.3; R40 T; R23/24/25-48/23R52R53N; R59T NR23/24/25-40-48/23-52/53-59S(1/2-)23-36/37-45-59-61c ≥ 1%T; R23/24/25-40-48/23
200-262-8
602-008-00-50,2% ≤ c < 1%Xn; R20/21/22-48/20
Název : Tetrachloroplatnatan amonný diamonium-tetrachloroplatinát(II)
13820-41-2 T; R25 Xi; R38-41R42/43TR25-38-41-42/43S(2-)22-26-36/37/39-45
237-499-1
078-002-00-6
Název : Tetrachloroplatnatan draselnýdikalium-tetrachloroplatinát (II)
10025-99-7T; R25 Xi; R38-41R42/43TR25-38-41-42/43S(2-)22-26-36/37/39-45
233-050-9
078-004-00-7
Název : Tetrachloroplatnatan sodný dinatrium-tetrachloroplatinát(II)
10026-00-3 T; R25 Xi; R38-41R42/43TR25-38-41-42/43S(2-)22-26-36/37/39-45
233-051-4
078-003-00-1
Název : Tetrachloroplatnatany s výjimkou jmenovitě uvedených v této přílozetetrachloroplatináty(II) s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
T; R25 Xi; R41R42/43TR25-41-42/43S(2-)22-26-36/37/39-45
078-001-00-0
Název : Tetrachlorsilan
10026-04-7R14 Xi; R36/37/38XiR14-36/37/38S(2-)7/8-26
233-054-0
014-002-00-4
Název : Tetrachlortereftalonitril
1897-41-2R43 N; R50-53Xi NR43-50/53S(2-)24-37-60-61
401-550-8
608-016-00-5
Název : Tetrakarbonyl niklu
13463-39-3F; R11 Karc.kat.3; R40Repr.kat.2; R61T+; R26N; R50-53F T+NR61-11-26-40-50/53S53-45-60-61Poznámka E
236-669-2
028-001-00-1
Název : 2,2,2',2'-Tetrakis(brommethyl)-3,3'-oxydi(propan-1-ol)
109678-33-3R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)22-24-37-41-61
408-020-5
602-082-00-9
Název : Tetrakis[alkyl(C12-C18)trimethylamonium]-oktamolybdát(4-)
116810-46-9F; R11 Xi; R41N; R50-53F XiNR11-41-50/53S(2-)26-39-60-61
404-860-1
042-003-00-X
Název : Tetralinhydroperoxid(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)hydroperoxid
771-29-9 O; R7 Xn; R22C; R34N; R50-53O CNR7-22-34-50/53S(1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61c ≥ 25%C; R22-34
212-230-010% ≤ c < 25%C; R34
617-004-00-95% ≤ c < 10%Xi; R36/37/38
Název : N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-dithiodi(ethan-1-amin)-dihydrochlorid
17339-60-5 Xn; R22 Xi; R36R43N; R51-53Xn NR22-36-43-51/53S(2-)26-36/37-61
405-300-9
016-059-00-0
Název : N,N,N'N'-Tetramethyl-3,3'-{propan-1,2-diylbis[iminokarbonyl(4,1-fenylen)azo(2-hydroxy-4-methyl-6(1H)-oxopyridin-3,1-diyl)]}di(propylamonium)-dilaktát
Xi; R41 N; R51-53Xi NR41-51/53S(2-)26-39-61
403-340-1
611-011-00-0
Název : N,N,N',N'-Tetramethylbenzen-1,4-diaminN,N,N',N'-tetramethyl-p-fenylendiamin
100-22-1 Xn; R20/21/22XnR20/21/22S(2-)28
202-831-6
612-032-00-8
Název : N,N,N',N'-TetramethylethylendiaminN,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
110-18-9 F; R11 Xn; R20/22C; R34F CR11-20/22-34S(1/2-)16-26-36/37/39-45
203-744-6
612-103-00-3
Název : 2,5,7,7-Tetramethyloktanal
114119-97-0 Xi; R38 R43N; R51-53Xi NR38-43-51/53S(2-)24-37-61
405-690-0
605-026-00-1
Název : Tetramethylthiuramsulfidbis(N,N-dimethylthiokarbamoyl)sulfid
97-74-5 Xn; R22 R43N; R51-53Xn NR22-43-51/53S(2-)24-26-37-61
202-605-7
006-080-00-3
Název : Směs: tetranatrium-fosfonobutandioát a hexanatrium-fosfonobutan-1,2,3,4-tetrakarboxylát
R43 N; R51-53Xi NR43-51/53S(2-)24-37-61
410-800-5
607-295-00-0
Název : 1,2,3,4-Tetranitrokarbazol
6202-15-9 E; R1Xn; R20/21/22E XnR1-20/21/22S(2-)35
613-003-00-2
Název : [(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undekan-3,9-diyl)bis(2,2-dimethylethylen)]-bis[3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoát]
90498-90-1Xn; R21XnR21S(2-)36/37
410-730-5
607-270-00-4
Název : O,O,O',O'-Tetrapropyl-difosforodithioátO, O, O',O'-tetrapropyl-dithiopyrofosfát
3244-90-4Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-60-61
221-817-0
015-081-00-8
Název : Thallium
7440-28-0 T+; R26/28 R33T+R26/28-33S(1/2-)13-28-45
231-138-1
081-001-00-3
Název : Thallium, sloučeniny s výjimkou jmenovitě uvedených v této příloze
T+; R26/28 R33N; R51-53T+ NR26/28-33-51/53S(1/2-)13-28-45-61Poznámka A
081-002-00-9
Název : Thiazfluron (ISO)1,3-dimethyl-1-(5-trifluormethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)močovina
25366-23-8 Xn; R22XnR22S(2)
246-901-4
616-021-00-9
Název : Thioacetamid
62-55-5 Karc.kat.2; R45 Xn; R22Xi; R36/38R52R53TR45-22-36/38-52/53S53-45-61Poznámka E
200-541-4
616-026-00-6
Název : Thiobenkarb(4-chlorbenzyl)-N,N-diethyldithiokarbamát
28249-77-6 Xn; R22 N; R50-53Xn NR22-50/53S(2-)60-61
248-924-5
006-063-00-0
Název : Thiocyklam-oxalátbis[dimethyl(1,2,3-trithiacyklohexan-4-yl)amonium]-oxalát
31895-22-4 Xn; R21/22 N; R50-53Xn NR21/22-50/53S(2-)36/37-46-60-61
250-859-2
607-170-00-0
Název : 2,2'-Thiodi(ethan-1-ol)thiodiglykol
111-48-8 Xi; R36XiR36S(2)
203-874-3
603-081-00-6
Název : Thiofanat-methyl (ISO)dimethyl-4,4'-(1,2-fenylen)di(3-thioallofanát)
23564-05-8 Mut.kat.3; R40 N; R50-53Xn NR40-50/53S(2-)36/37-60-61
245-740-7
006-069-00-3
Název : Thiofanox3,3-dimethyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl)oxim
39196-18-4 T+; R27/28 N; R50-53T+ NR27/28-50/53S(1/2-)27-36/37-45-60-61
254-346-4
006-064-00-6
Název : Thiofosgenthiokarbonylchlorid
463-71-8 T; R23 Xn; R22Xi; R36/37/38TR22-23-36/37/38S(1/2-)7-9-36/37-45
207-341-6
607-201-00-8
Název : Thiochinox2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]chinoxalin-2-thion
93-75-4 Xn; R22XnR22S(2-)24
202-272-8
613-019-00-X
Název : Thiometon (ISO)S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát
640-15-3 T; R25 Xn; R21TR21-25S(1/2-)36/37-45
211-362-6
015-050-00-9
Název : Thiomočovina thiokarbamid
62-56-6 Karc.kat.3; R40 Repr.kat.3; R63Xn; R22N; R51-53Xn NR22-40-51/53-63S(2-)36/37-61
200-543-5
612-082-00-0
Název : ThionazinO, O-diethyl-O-pyrazin-2-yl-fosforodithioát
297-97-2 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)36/37/39-38-45
206-049-6
015-112-00-5
Název : Thionyldichloridthionylchlorid
7719-09-7R14 Xn; R20/22R29 C; R35CR14-20/22-29-35S(1/2-)26-36/37/39-45c ≥ 25%C; R20/22-35
231-748-810% ≤ c < 25%C; R35
016-015-00-05% ≤ c < 10%C; R34
1% ≤ c < 5%Xi; R36/37/38
Název : Thiramtetramethylthiuramdisulfid
137-26-8Mut.kat.3; R40 Xn; R20/22Xi; R36/37R43XnR20/22-36/37-40-43S(2-)36/37
205-286-2
006-005-00-4
Název : Thymol2-isopropyl-5-methylfenol
89-83-8Xn; R22 C; R34N; R51-53C NR22-34-51/53S(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
201-944-8
604-032-00-1
Název : Toluen
108-88-3F; R11 Xn; R20F XnR11-20S(2-)16-25-29-33c ≥ 12,5%Xn; R20
203-625-9
601-021-00-3
Název : o-Toluidin2-methylanilin
95-53-4Karc.kat.2; R45 T; R23/25Xi; R36N; R50T NR45-23/25-36-50S53-45-61Poznámka E
202-429-0
612-091-00-X
Název : m-Toluidin [1]; p-toluidin [2]3-methylanilin [1]; 4-methylanilin [4]
108-44-1[1] 106-49-0[2]T; R23/24/25 R33N; R50T NR23/24/25-33-50S(1/2-)28-36/37-45-61Poznámka C
203-583-l[1]203-403-1 [2]
612-024-00-4
Název : 4,4'-bi-o-Toluidín, soli3,3'-dimethylbenzidin, soli
612-82-8 64969-36-474753-18-7 Karc.kat.2; R45 Xn; R22N; R51-53T NR45-22-51/53S53-45-61Poznámka A Poznámka E
210-322-5265-294-7277-985-0
612-081-00-5
Název : 4-(4-Tolyloxy)bifenyl4-(4-methylfenoxy)bifenylbifenyl-4-yl(4-methylfenyl)etherbifenyl-4-yl(4-tolyl)ether
51601-57-1Xn; R48/22 R53XnR48/22-53S(2-)22-36-61
405-730-7
604-047-00-3
Název : [(P-tolyloxy)methyl)oxiran [1]; [(m-tolyloxy)methyl]oxiran [2]; 2,3-epoxypropyl-o-tolyl ether [3]; [(tolyloxy)methyl]oxiran [4], kresyl glycidyl ether [4]
2186-24-5[1] 2186-25-6[2]2210-79-9[3]26447-14-3[4]Mut.kat.3; R40 Xi; R38R43N; R51-53Xn NR38-40-43-51/53S(2-)36/37-61Poznámka C
218-574-8[1]218-575-3[2]218-645-3[3]247-71 l-4[4]
603-056-00-X
Název : Triadimefon (ISO)1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-on
43121-43-3 Xn; R22 N; R51-53Xn NR22-51/53S(2-)61
256-103-8
606-037-00-4
Název : Trialkylaluminium Al(CnH2n+1)3, n = 1 - 5
R14 F; R17C; R34F CR14-17-34S(1/2-)16-43-45Poznámka A
013-004-00-2
Název : Trialkylborany
F; R17 C; R34F CR17-34S(1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45Poznámka A
005-004-00-6
Název : Triallat (ISO)S-(2,3,3-trichlorallyl)-N,N-diisopropylthiokarbamát
2303-17-5 Xn; R22-48/22 R43N; R50-53Xn NR22-43-48/22-50/53S(2-)24-37-60-61
218-962-7
006-039-00-X
Název : Triamifos (ISO)2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin
1031-47-6 T+; R27/28T+R27/28S(1/2-)22-28-36/37-45
015-024-00-7
Název : Triarimol(2,4-dichlorfenyl)(fenyl)(pyrimidin-5-yl)methanol
26766-27-8 Xn; R22XnR22S(2)
603-043-00-9
Název : Triasulfuron (ISO)1-[2-(2-chlorethoxy)benzensulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
82097-50-5 N; R50-53NR50/53S60-61
650-041-00-9
Název : Triazofos (ISO)O,O-diethyl-O-(1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-fosforothioát
24017-47-8T; R23/25 Xn; R21N; R50-53T NR21-23/25-50/53