Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 246/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)

Částka 82/1999
Platnost od 10.11.1999
Účinnost od 10.11.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

246

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. října 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po vyjádření České advokátní komory podle § 51 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Předseda kárné komise České advokátní komory (dále jen "předseda kárné komise") bez odkladu po zahájení kárného řízení (§ 7 odst. 1) písemně ustanoví kárný senát podle § 33 odst. 1 zákona a jmenuje jeho předsedu a další členy z řad členů kárné komise.".

2. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Zanikne-li funkce některého z členů kárného senátu, předseda kárné komise bez odkladu písemně jmenuje člena nového, popřípadě určí nového předsedu kárného senátu. Dosud provedené důkazy se provedou znovu pouze v případě, že to navrhne některý z účastníků kárného řízení.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Představenstvo České advokátní komory (dále jen "představenstvo") ustanoví písemně odvolací senát podle § 35 odst. 2 zákona na nejbližším zasedání poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání [§ 26 odst. 2 písm. b)]; představenstvo určí současně z členů odvolacího senátu jeho předsedu.".

4. § 6 se zrušuje.

5. V § 7 odst. 2 se ve větě druhé slova "kárného senátu" nahrazují slovy "kárné komise".

6. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Předseda kárné komise doručí kárnou žalobu bez odkladu způsobem uvedeným v § 55e zákona advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi, proti němuž je kárné řízení zahájeno, (dále jen "kárně obviněný").".

7. § 8 zní:

"§ 8

Současně se zasláním kárné žaloby sdělí předseda kárné komise kárně obviněnému jména členů kárného senátu s poučením o právu vznést námitku podjatosti (§ 3 odst. 1). Předseda kárné komise vyzve dále kárně obviněného, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než jeden týden a delší než dva týdny, ke kárné žalobě písemně vyjádřil; vyjádření se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory.".

8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Předseda kárné komise postoupí kárný spis předsedovi kárného senátu bez odkladu poté, co

a) uplynula marně lhůta daná kárnému žalobci k odstranění vad kárné žaloby (§ 7 odst. 2);

b) obdržel vyjádření ke kárné žalobě podle § 8, nejpozději však do tří týdnů poté, co se dozvěděl o doručení kárné žaloby kárně obviněnému.".

9. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "mu předsedou kárného senátu" nahrazují slovy "podle § 7 odst. 2".

10. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) požádal-li kárně obviněný o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu advokátních koncipientů; ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) tím není dotčeno.".

11. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, nařídí předseda kárného senátu po dohodě s předsedou kárné komise a ostatními členy kárného senátu jednání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od předsedy kárné komise kárný spis. Předseda kárného senátu požádá současně předsedu kárné komise, aby k jednání předvolal účastníky kárného řízení, jejich zástupce a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba.".

12. § 17 se zrušuje.

13. V § 18 odst. 1 se slova "§ 33 odst. 4" nahrazují slovy "§ 33 odst. 6".

14. § 20 zní:

"§ 20

(1) Předseda kárného senátu svolá poradu kárného senátu k přijetí rozhodnutí zpravidla bezprostředně po skončení závěrečných řečí.

(2) Rozhodnutí kárného senátu se přijímá hlasováním.".

15. V § 22 se slova "není-li dále stanoveno jinak." nahrazují slovy "nejde-li o případ uvedený v § 32 odst. 5 zákona.".

16. § 24 zní:

"§ 24

(1) Kárný senát vysloví, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, jestliže bylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla podána kárná žaloba, že tento skutek je kárným proviněním a že jej spáchal kárně obviněný.

(2) Při rozhodování o upuštění od uložení kárného opatření podle § 32 odst. 5 zákona a při ukládání kárného opatření přihlíží kárný senát zejména k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k osobě kárně obviněného a míře jeho zavinění, jakož i k jeho osobním poměrům.".

17. V § 31 písm. c) se slova "§ 24 odst. 3;" nahrazují slovy "§ 32 odst. 5 zákona;".

18. V § 31 písm. e) se slova "§ 33 odst. 3" nahrazují slovy "§ 33 odst. 5".

19. V § 32 písm. e) se slova "§ 24 odst. 3," nahrazují slovy "§ 32 odst. 5 zákona,".

20. § 34 až 36 znějí:

"§ 34

(1) Návrh na obnovu kárného řízení se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat označení skutečností nebo důkazů, které mají být důvodem k obnově kárného řízení (§ 35c odst. 2 zákona); ustanovení § 7 odst. 2 věta druhá a § 10 se použijí přiměřeně.

(2) Předseda kárné komise zašle návrh na obnovu kárného řízení dalším účastníkům původního kárného řízení k vyjádření; ustanovení § 8 se použije přiměřeně.

§ 35

(1) Kárný senát k projednání návrhu na obnovu kárného řízení ustanoví předseda kárné komise; postupuje přitom přiměřeně podle § 2 až 4.

(2) Kárný senát projedná návrh na obnovu kárného řízení přiměřeně podle části třetí a čtvrté; jednání nemusí být nařízeno.

§ 36

(1) Při ustanovení odvolacího senátu pro projednání odvolání proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy kárného řízení postupuje představenstvo přiměřeně podle § 5.

(2) V řízení o odvolání proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy kárného řízení postupuje odvolací senát přiměřeně podle části páté.".

21. V § 37 odst. 1 se slova "§ 35 odst. 1" nahrazují slovy "§ 35c odst. 4 zákona".

22. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Bylo-li pravomocně rozhodnuto o povolení obnovy kárného řízení jen na návrh kárně obviněného, nemůže mu být v novém kárném řízení uloženo kárné opatření, jestliže bylo v původním kárném řízení od jeho uložení upuštěno, ani mu nemůže být uloženo přísnější kárné opatření, než jaké bylo uloženo původním rozhodnutím.".

23. V § 38 odstavec 1 zní:

"(1) Rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem nebo odvolacím senátem končí, přijaté při jednání musí být předsedou kárného senátu nebo předsedou odvolacího senátu vyhlášeno způsobem uvedeným v § 25.".

24. V § 39 odstavec 1 zní:

"(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem nebo před odvolacím senátem končí, musí být doručeno jeho účastníkům do vlastních rukou; účastníkům původního kárného řízení musí být takto doručeno písemné rozhodnutí kárného senátu o návrhu na povolení obnovy kárného řízení a písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání proti takovému rozhodnutí kárného senátu. Advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi se doručuje způsobem uvedeným v § 55e zákona.".

25. V § 39 odst. 2 se za slova "podle § 35 odst. 1 zákona" vkládají slova "nebo § 35c odst. 4 zákona".

26. V § 40 se za slova "v kárném řízení" vkládají slova "a v řízení o povolení obnovy kárného řízení".

27. V § 40 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pověření advokáta provedením přípravných úkonů potřebných k prověření, zda došlo ke kárnému provinění podle § 33 odst. 3 zákona, musí být učiněno písemně a musí z něj být zřejmé, které věci se týká.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Motejl v. r.

Přesunout nahoru