Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondu veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladu na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Částka 79/1999
Platnost od 26.10.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.01.2004 (418/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. října 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 12) zní:

"a) platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování. Vrácení přeplatků pojistného12) a vrácení nesprávně uskutečněných plateb pojistného je snížením zdrojů základního fondu,

1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

12) § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.".

2. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"b) měsíční vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného,2)

2) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.".

3. V § 1 odst. 1 se písmena d) a j) zrušují.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

4. V § 1 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"b) přirážky k pojistnému a pokuty,9)

9) § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 26 zákona č. 592/1992 Sb.".

5. V § 1 odst. 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"a) úhrady závazků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11) zdravotnickým zařízením, snížené o pohledávky z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče, snížené dále o pohledávky za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči,

11) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.
§ 40 zákona č. 48/1997 Sb.".

6. V § 1 odst. 4 se písmena b), c), d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena b) až g).

7. V § 1 odst. 4 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h) úhradu prokazatelných nákladů spojených s prodejem jakéhokoliv majetku pořízeného do 31. prosince 1998 z prostředků veřejného zdravotního pojištění, maximálně však do výše příjmů z tohoto prodeje, tvořících zdroj základního fondu podle odstavce 1 písm. g),

i) příděly prostředků získaných z pokut, penále a přirážek do fondu prevence.".

8. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud zdroje uvedené v odstavci 1 písm. c), d), e) a f) převýší výši meziročního přídělu a tento příděl není nutno uskutečnit, je možno, se souhlasem správní rady, část finančních prostředků, o kterou je rezervní fond vyšší než jeho stanovená minimální výše, převést do základního fondu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "převod finančních prostředků" nahrazují slovem "příděl".

10. V § 3 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

11. V § 3 odst. 3 se slova "na krátkodobé finanční investice" nahrazují slovy "k pořízení krátkodobého finančního majetku".

12. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Z bankovního účtu provozního fondu se převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého majetku.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 3 odst. 6 se na konci první věty doplňují slova "a výnosů z této činnosti".

14. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "ve výši" vkládá slovo "maximálně".

15. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova "z hospodářského výsledku" nahrazují slovy "ze zisku".

16. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši zůstatkové ceny investičního majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení nebo v důsledku jeho prodeje,".

17. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) snížení fondu investičního majetku o příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši účetních odpisů.".

18. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) zúčtování odpisů veškerého investičního majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku podle § 7 odst. 3,".

19. V § 6 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) po souhlasu správní rady dotace ze zisku po zdanění z činnosti podléhající dani z příjmu právnických osob, určená na profinancování investičního majetku zdravotní pojišťovny, který bude využíván i na činnost zdravotní pojišťovny podléhající dani z příjmu právnických osob, provozovanou v souladu se statutem zdravotní pojišťovny. Výše dotace se propočte v poměru předpokládaného využití z ceny pořízení daného investičního majetku,".

20. V § 6 odst. 2 písm. h) se slova "účelový příspěvek" nahrazují slovy "účelová dotace".

21. V § 6 odst. 3 písm. c) se slova "převod finančních prostředků" nahrazují slovem "příděl".

22. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:

L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L ......... představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,

PC ...... představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod,

koef. ... představuje koeficient v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa a vypočtený podle vzorce

koef. = -0,66/10 550 x p + 4 + 0,66/10 550 x 50,

kde:

p ........ představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.".

23. V § 7 odst. 4 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Přesunout nahoru