Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany České republiky

Částka 76/1999
Platnost od 12.10.1999
Účinnost od 01.12.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 222/1999 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Novela stanovuje nové součásti existujícího systému přípravy občanů k obraně státu, a to zájmové přípravy občanů k obraně státu, která bude prováděna na základě Ministerstvem obrany akreditovaných programů rovněž jím akreditovanými brannými subjekty definovanými novelou zákona.

Poslední změna: 05.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Základním cílem novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tam, kde je to důvodné a sjednotit tyto podmínky pro shodné případy s jejich normativním řešením v dalších zákonech.

Poslední změna: 23.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon zajišťování obrany České republiky

Novela zlepšuje zabezpečení věcných a personálních kapacit v souvislosti s plněním úkolů směřujících k zajišťování obrany státu ze strany státních podniků založených Ministerstvem obrany.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o zajišťování obrany České republiky

Cílem návrhu zákona je jednak zakotvit do budoucna povinnost vyčleňovat při přípravě státního rozpočtu k financování obranných potřeb státu vždy výdaje ve výši ne méně než 2 % hrubého domácího produktu, a jednak uložit vládě povinnost vždy nejdéle každý čtvrtý rok na základě vyhodnocení stavu zajištění obrany České republiky a s přihlédnutím k obranným potřebám státu a zásadám obranného plánování mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, stanovit formou usnesení vlády konkrétní pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního rozpočtu na další desetileté plánovací období.

Poslední změna: 01.04.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Zákon zakotvuje potřebnou úroveň výdajů na financování obranných potřeb státu pro dlouhodobější časový horizont.

Návrh neprošel 24.01.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, a některé další zákony

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožňuje používat technických prostředků kybernetické obrany a upravuje pravidla pro jejich použití.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Novela stanovuje povinnost vládě nejpozději každé čtyři roky vyhodnocovat stav zajištění obranných potřeb státu a každoročně vyčlenit ve státním rozpočtu výdaje na obranu ve výši alespoň 2% HDP.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh nařízení vlády o plánování, řízení a organizaci obrany státu

Novou právní úpravou se upřesňují podmínky zpracovávání a schvalování dokumentů, kterými se stanoví postupy pro realizaci opatření v systému obrany státu, a to pro období míru, vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2017 pod číslem 139/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o vyznačování hranic vojenských újezdů

Vyhláška stanoví způsob, obsah a formu vyznačení hranic vojenských újezdů v terénu, vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů a vzory hraničních znaků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.05.2016 pod číslem 141/2016 Sb. s účinností od 21.05.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů

Zrušením vojenského újezdu Brdy a změnou hranic vojenských újezdů dochází k naplnění východisek stanovených Bílou knihou o obraně a současně k realizaci vládou schválených opatření k Optimalizaci vojenských újezdů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.01.2015 pod číslem 15/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016