Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Částka 76/1999
Platnost od 12.10.1999
Účinnost od 01.12.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Novela je předkládána z důvodu aktualizace výčtu rizik ohrožení života nebo zdraví a zvýšené neuropsychické zátěže při výkonu služby vojáků z povolání pro účely nároku na zvláštní příplatek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 192/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Novelou se doplňuje rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.07.2019 pod číslem 185/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Návrh nařízení vlády je předkládán z důvodu stabilizace příslušníků strážních jednotek Hradní stráže a vojenských výsadkářů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2019 pod číslem 101/2019 Sb. s účinností od 27.04.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Nařízením vlády se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 303/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Zákon navazuje na zákon o ochraně oznamovatelů.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela zpřesňuje ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce upravujícího výpočet náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 181/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení...

Nařízení vlády zvyšuje průměrné výdělky poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2017 pod číslem 433/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh poslance na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů )

Cílem návrhu zákona je ochrana oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

Upřesnění podmínek vzniku jednotlivých nároků vojáků z povolání a současně snižována administrativní náročnost úkonů s realizací těchto nároků souvisejících. Zároveň se jedná o legislativně-technickou novelu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 263/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků ...

Nařízení vlády zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady o 2,2%.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.12.2016 pod číslem 430/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Stanoveny podmínky pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, obsah lékařských prohlídek, stupně zdravotní způsobilosti a v souvislosti s prováděnou posudkovou činností vedená dokumentace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 04.11.2016 pod číslem 357/2016 Sb. s účinností od 04.11.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předkládaným návrhem se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby příslušející podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 394/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh vyhlášky o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění vojáků

Návrh vyhlášky řeší bodová ohodnocení v souvislosti se služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.12.2015 pod číslem 346/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh vyhlášky o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Vyhláška stanoví postup pro služební hodnocení vojáků z povolání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 04.08.2015 pod číslem 189/2015 Sb. s účinností od 04.08.2015

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví typová služební zařazení s rozhodnou dobou

Důvodem pro zpracování této zcela nové právní úpravy je nutnost stanovit jednotlivá typová služební zařazení a k nim přiřadit určitou rozhodnou dobu. Na základě tohoto vymezení pak bude určována rozhodná doba pro konkrétní služební místa.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.06.2015 pod číslem 153/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení

Cílem návrhu vyhlášky je stanovit výši kvalifikačního příspěvku; dále je cílem návrhu vyhlášky upravit výši náborového příspěvku, výši sazeb stravného, výši cestovních náhrad a postup při jejich přiznávání, jakož i náhrad při povolání vojáka do služebního poměru a při přeložení vojáka.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.06.2015 pod číslem 146/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výše stabilizačního příspěvku

Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je potřeba stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, pro účely přiznání speciálního příspěvku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.04.2015 pod číslem 68/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je stanovení výše služebních tarifů pro vojáky z povolání a stanovení druhů služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví, podmínky pro poskytování zvláštního příplatku a výši příplatku v jednotlivých druzích výkonu služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.04.2015 pod číslem 59/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

Nařízením vlády se navrhuje upravit koeficient pro výpočet příspěvku na bydlení vojákům z povolání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.04.2015 pod číslem 58/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsob jejich zapisování

Návh nařízení vlády konkrétně stanovenuje rozsah údajů, které do informačního systému o služebním platu zapisuje Ministerstvo obrany, a způsob jejich zapisování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.04.2015 pod číslem 57/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Nařízením vlády je stanoven seznam služebních činností vztahujících se k jednotlivým vojenským hodnostem, přičemž oproti předcházející právní úpravě provedené nařízením vlády č. 203/2010 Sb. je tento seznam na základě vyhodnocení aktuálního katalogu objektivně vykonávaných činností upřesněn a doplněn a především nově strukturován podle vojenských hodností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.04.2015 pod číslem 60/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015