Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/1999 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

Částka 8/1999
Platnost od 09.02.1999
Účinnost od 24.02.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

ZÁKON

ze dne 15. ledna 1999

o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1999 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 574 112 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 605 127 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 31 015 000 000 Kč.

(2) Schodek státního rozpočtu České republiky za rok 1999 bude uhrazen v rámci zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1999 (dále jen "státní dluhopisový program"). Do doby přijetí tohoto zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu je Ministerstvo financí zmocněno vydávat k úhradě rozpočtovaného schodku státního rozpočtu za rok 1999 státní dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 2001.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(4) Celkový přehled výdajů podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 3.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 11 430 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 546 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(8) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.

(9) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 1 638 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 10 476 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

§ 2

(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 6) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").

(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.

§ 3

(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 tohoto zákona z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 a 1998, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1998, byly použity v roce 1999 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 a 1998.

§ 4

(1) Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1999 státní dluhopisy až do výše 32 800 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu.

(2) Ministerstvo financí může řešit úhradu případného schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1998 vydáním státních dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 2000.

§ 5

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 22/1999 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv mil. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem574 112,0
Výdaje státního rozpočtu celkem605 127,0
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- obcí v úhrnech po jednotlivých okresech11 430,7
- okresních úřadů9 546,3
Schodek31 015,0

Příloha č. 2 k zákonu č. 22/1999 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Kapitoladaňové příjmyz toho:
pojistné
na důchodové pojištění
nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy
a přijaté dotace
Kancelář prezidenta republiky40 970
Poslanecká sněmovna Parlamentu17 250
Senát Parlamentu5 400
Úřad vlády České republiky8 000
Bezpečnostní informační služba77 000
Ministerstvo zahraničních věcí387 000
Ministerstvo obrany2 033 936 *)1 555 363785 468
Národní bezpečnostní úřad0
Ministerstvo financí546 821 *)418 157170 922
Ministerstvo práce a sociálních věcí220 324 000*)168 742 400147 000
Ministerstvo vnitra3 442 629 *)2 632 599310 000
Ministerstvo životního prostředí24 400
Ministerstvo pro místní rozvoj7 020
Grantová agentura České republiky971
Ministerstvo průmyslu a obchodu81 226
Ministerstvo dopravy a spojů401 982
Ministerstvo zemědělství76 450
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy273 182
Ministerstvo kultury51 014
Ministerstvo zdravotnictví140 695
Ministerstvo spravedlnosti507 150 *)387 821342 629
Úřad pro státní informační systém2 000
Úřad průmyslového vlastnictví22 000
Český statistický úřad12 000
Český úřad zeměměřický a katastrální57 720
Komise pro cenné papíry0
Český báňský úřad2 500
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
Ústavní soud733
Akademie věd České republiky44 500
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání62
Správa státních hmotných rezerv258 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost800
Nejvyšší kontrolní úřad2 320
Všeobecná pokladní správa323 000 00020 506 050
CELKEM549 854 736173 736 34024 257 264
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)574 112 000

Příloha č. 3 k zákonu č. 22/1999 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Kapitola Výdaje celkem
Kancelář prezidenta republiky 348 506
Poslanecká sněmovna Parlamentu 820 929
Senát Parlamentu 663 206
Úřad vlády České republiky 301 571
Bezpečnostní informační služba 749 400
Ministerstvo zahraničních věcí 4 135 560
Ministerstvo obrany 41 483 900
Národní bezpečnostní úřad 172 922
Ministerstvo financí 10 545 773
Ministerstvo práce a sociálních věcí 209 778 064
Ministerstvo vnitra 28 420 417
Ministerstvo životního prostředí 3 158 973
Ministerstvo pro místní rozvoj 7 475 617
Grantová agentura České republiky 965 414
Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 696 787
Ministerstvo dopravy a spojů 30 793 672
Ministerstvo zemědělství 17 962 108
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 68 999 208
Ministerstvo kultury 4 852 236
Ministerstvo zdravotnictví 5 465 384
Ministerstvo spravedlnosti 11 559 212
Úřad pro státní informační systém 71 148
Úřad průmyslového vlastnictví 108 436
Český statistický úřad 810 256
Český úřad zeměměřický a katastrální 1 939 623
Komise pro cenné papíry 95 834
Český báňský úřad 99 975
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 37 976
Ústavní soud 69 642
Akademie věd České republiky 2 410 327
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 32 244
Správa státních hmotných rezerv 1 392 028
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 194 363
Nejvyšší kontrolní úřad 333 655
Všeobecná pokladní správa 140 182 634
CELKEM605 127 000

Příloha č. 4 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem40 970
Výdaje celkem348 506
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 834
z toho:platy zaměstnanců32 853
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb657
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem147 400
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě37 834
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě32 853
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 584
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány262 931
Celkové výdaje na lesní hospodářství22 375
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby550
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7147 400

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 250
Výdaje celkem820 929
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci237 990
z toho:platy zaměstnanců97 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)83 296
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 948
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem58 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců138 569
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)65 100
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby66 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 758 000

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 400
Výdaje celkem663 206
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci121 399
z toho:platy zaměstnanců64 040
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)42 490
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 281
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem265 544
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů54 939
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)24 807
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby3 720
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7265 544

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 000
Výdaje celkem301 571
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci115 237
z toho:platy zaměstnanců99 520
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)40 333
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 991
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem38 724
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 104
v tom:institucionální prostředky2 634
účelové prostředky1 470
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě115 237
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě99 520
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 738 724

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem77 000
Výdaje celkem749 400
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem120 100
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem6 218
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky6 218
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7120 100

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem387 000
Výdaje celkem4 135 560
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci389 355
z toho:platy zaměstnanců386 350
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)136 274
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 727
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem472 124
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16 800
v tom:institucionální prostředky6 800
účelové prostředky10 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě389 355
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě386 350
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje zastupitelských úřadů2 963 000
Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí1 300 000
Vrcholné státní návštěvy23 600
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7472 124

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem785 468
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 033 936
z toho:pojistné na důchodové pojištění1 555 363
Výdaje celkem41 483 900
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 642 349
z toho:platy zaměstnanců8 678 684
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 077 176
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb175 047
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem10 140 738
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem561 375
v tom:institucionální prostředky270 470
účelové prostředky290 905
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)2 827 938
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)2 649 077
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky6 600
Program sociální prevence a prevence kriminality4 925
Důchody2 370 805
Ostatní sociální dávky1 207 598
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Vojenské výdaje37 043 241
Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 1595 093 600
Výdaje na civilní ochranu916 657
Dotace podnikatelským subjektům80 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 710 140 738

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem172 922
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem57 450
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 360
v tom:institucionální prostředky16 540
účelové prostředky1 820
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 757 450

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem170 922
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti546 821
z toho:pojistné na důchodové pojištění418 157
Výdaje celkem10 545 773
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 556 616
z toho:platy zaměstnanců4 533 686
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 594 816
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb90 674
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 054 902
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)4 556 616
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)4 533 686
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky14 980
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Ostatní sociální dávky10 000
Ostatní věcné výdaje celkem: ***)2 238 765
v tom:Ministerstvo financí410 296
Územní finanční orgány1 017 226
Generální ředitelství cel811 243
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 054 902

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem147 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti220 324 200
z toho:pojistné na důchodové pojištění168 742 400
Výdaje celkem209 778 064
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 179 244
z toho:platy zaměstnanců2 173 407
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)762 735
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb43 468
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem3 156 075
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 533
v tom:institucionální prostředky14 605
účelové prostředky4 928
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 036 054
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě2 031 154
Rozvojová zahraniční pomoc13 550
Program protidrogové politiky14 344
Program sociální prevence a prevence kriminality15 498
Programy v rámci EU0
Důchody171 549 800
Ostatní sociální dávky21 822 000
Pasivní politika zaměstnanosti6 021 709
Aktivní politika zaměstnanosti1 442 936
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem751 483
Zabezpečení systému státní sociální podpory - běžné výdaje62 124
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek474 736
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby530 518
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic113 550
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 73 156 075

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem310 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti3 442 629
z toho:pojistné na důchodové pojištění2 632 599
Výdaje celkem28 420 417
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 776 984
z toho:platy zaměstnanců12 455 757
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 359 515
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb249 115
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 568 950
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 610
v tom:institucionální prostředky7 930
účelové prostředky10 680
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)12 403 095
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)12 095 648
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Důchody1 803 500
Ostatní sociální dávky1 375 000
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 568 950

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem24 400
Výdaje celkem3 158 973
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci270 563
z toho:platy zaměstnanců267 331
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)94 697
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 347
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem927 270
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem340 996
v tom:institucionální prostředky188 578
účelové prostředky152 418
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě178 436
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě176 275
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program péče o krajinu241 000
Sanace lokalit po Sovětské armádě88 290
Dotace občanským sdružením19 350
Příspěvky zoologickým zahradám55 000
Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí273 890
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím26 620
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7927 270

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 020
Výdaje celkem7 475 617
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci90 705
z toho:platy zaměstnanců87 670
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)31 498
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 754
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem4 547 600
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě77 883
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě75 928
Výdaje na Program obnovy venkova220 000
Výdaje na Program podpory oprav bytového fondu420 000
Programy v rámci EU0
Příspěvek na činnost České centrály cestovního ruchu110 000
Výdaje na územní plánování45 000
Půjčky obcím na opravy a modernizaci bytového fondu300 000
Státní podpora hypotečního úvěrování250 000
Bezúročné půjčky na bytovou výstavbu1 450 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 74 547 600

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem971
Výdaje celkem965 414
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 503
z toho:platy zaměstnanců5 959
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 676
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb119
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem169 600
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem965 414
v tom:institucionální prostředky20 883
účelové prostředky944 531
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7169 600

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem81 226
Výdaje celkem8 696 787
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci332 521
z toho:platy zaměstnanců327 830
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)116 382
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 557
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem534 284
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 198 389
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky1 198 389
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě328 916
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě324 706
Rozvojová zahraniční pomoc0
Programy v rámci EU26 000
Běžné výdaje aparátu na podporu proexportní politiky208 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím6 000
Prostředky na výkon státní správy v oblasti metrologie26 948
Útlum hornictví4 020 000
v tom:uhelné2 657 000
rudné176 000
uranové1 187 000
Programy zateplování a úspor energie300 000
Dotace na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona18 000
Správa skládek pro s.p. Diamo33 000
Tvorba nových pracovních příležitostí v utlumované části OKD350 000
Regionální program rozvoje severozápadních Čech250 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7534 284

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem401 982
Výdaje celkem30 793 672
Dílčí ukazatele výdajů

Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci328 913
z toho:platy zaměstnanců323 951
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)115 120
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 479
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem16 020 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem88 829
v tom:institucionální prostředky35 925
účelové prostředky52 904
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě234 431
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě231 415
Rozvojová zahraniční pomoc0
Osobní železniční doprava5 650 000
v tom:podíl na nákladech dopravní cesty2 350 000
příspěvek na ztrátu dopravce z provozu osobní dopravy3 300 000
Dotace pro kombinovanou dopravu85 943
Doprovodný sociální program pro ČD podle usnesení vlády č. 92/19980
Splátka jistiny úvěru ČD800 000
Podpora obnovy vozového parku linkové autobusové dopravy podle usnesení vlády č. 499/199775 000
Správa, údržba, opravy a investorství na pozemních komunikacích7 327 156
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím4 555
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 716 020 200

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem76 450
Výdaje celkem17 962 108
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 056 332
z toho:platy zaměstnanců1 049 347
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)369 716
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb20 987
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem3 141 567
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem441 668
v tom:institucionální prostředky179 747
účelové prostředky261 921
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě911 210
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě905 405
Rozvojová zahraniční pomoc0
Údržba a opravy zemědělských vodních toků57 926
Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.3 325 000
Přímé dotace agrokomplexu celkem6 124 000
z toho dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců1)4 370 000
podpůrné programy2)1 729 000
majetková újma3)25 000
Podpora lesnímu hospodářství695 000
v tom:přímé dotace lesnímu hospodářství625 000
služby vlastníkům lesa70 000
Přímé dotace vodnímu hospodářství100 000
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření5 000
Program pro stanovení zátopových území10 000
Údržba a provoz vodní cesty107 000
Protipovodňová opatření30 000
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny7 000
Prostředky na činnost učňovských zařízení1 438 208
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 300
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 73 141 567

Poznámka:

1) podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb.

2) podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství

3) podle § 5 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. (dosud finančně zabezpečeno v podpůrném programu 8 - nákazový fond)

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem273 182
Výdaje celkem68 999 208
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 918 412
z toho:platy zaměstnanců12 834 437
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 521 444
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb256 689
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 818 685
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem2 806 117
v tom:institucionální prostředky2 103 117
z toho: vysoké školy1 560 000
účelové prostředky703 000
z toho: vysoké školy313 000
regionální školství0
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly MŠ MT0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě586 332
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě582 542
Výdaje celkem na programy:
- program protidrogové politiky8 034
- sociální prevence a prevence kriminality8 033
- rozvojová zahraniční pomoc0
- programy v rámci EU111 728
- sportovní reprezentace96 575
v tom:Vysokoškolské sportovní centrum44 430
občanská sdružení52 145
Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje a bez státní správy62 637 606
Transfery vysokým školám bez výzkumu a vývoje **)9 437 260
Regionální školství - výdaje celkem bez výzkumu a vývoje52 054 096
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výzkumu a vývoje599 277
Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a vývoje546 973
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 818 685

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem51 014
Výdaje celkem4 852 236
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 410
z toho:platy zaměstnanců45 573
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)16 594
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb911
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 191 736
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem94 418
v tom:institucionální prostředky17 079
účelové prostředky77 339
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě47 410
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě45 573
Výdaje na církve celkem643 000
z toho:prostředky na platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci539 000
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby930
Výdaje na programy a programové okruhy:
Podpora regionálních divadel48 000
Program záchrany architektonického dědictví335 000
Církevní kulturní památky34 000
Havarijní - střešní fond33 000
Program restaurování movitých kulturních památek28 000
Výkup předmětů kulturní hodnoty23 000
Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou
(EZS, EPS, ISO)
83 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 320 000
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny18 000
Archeologický výzkum11 000
Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin0
Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven32 000
Program na podporu státních symfonických orchestrů a pěveckých sborů12 000
Programy v rámci EU0
Kulturní aktivity126 536
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 191 736

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem140 695
Výdaje celkem5 465 384
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci281 434
z toho:platy zaměstnanců273 394
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)98 502
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 468
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 421 400
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem619 468
v tom:institucionální prostředky70 761
účelové prostředky548 707
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě122 063
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě114 581
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky26 000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Programy v rámci EU15 890
Program konsolidace zdravotnických zařízení0
Ústavní péče celkem350 604
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem1 195 830
Zdravotnické programy celkem147 030
z tohoNárodní program zdraví22 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví490 568
z toho:dotace občanským sdružením204 000
Národní plán pomoci zdravotně postiženým35 000
Neinvestiční dotace Medial Healthcom, s. r. o. Centrum péče o nemoci s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu900
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 421 400

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem342 629
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti507 150
z toho:pojistné na důchodové pojištění387 821
Výdaje celkem11 559 212
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 538 264
z toho:platy zaměstnanců3 663 532
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 938 392
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb110 765
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem823 674
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem11 106
v tom:institucionální prostředky7 876
účelové prostředky3 230
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)5 508 677
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)3 635 354
Platy soudců1 767 713
Platy státních zástupců564 819
Program protidrogové politiky6 800
Program sociální prevence a prevence kriminality4 110
Důchody236 700
Ostatní sociální dávky192 730
z tohoodchodné12 730
Neinvestiční transfery do zahraničí182
Výdaje soudů5 112 466
Výdaje státních zastupitelství1 146 450
Výdaje ostatních organizací justiční části286 110
Výdaje vězeňství4 573 846
Odměny odsouzených74 980
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7823 674

Ukazatele kapitoly 342 Úřad pro státní informační systém

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 000
Výdaje celkem71 148
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 642
z toho:platy zaměstnanců25 284
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 325
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb506
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem7 805
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě26 642
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě25 284
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 77 805

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem22 000
Výdaje celkem108 436
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 546
z toho:platy zaměstnanců51 118
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18 041
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 022
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem9 585
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 546
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě51 118
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 79 585

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 000
Výdaje celkem810 256
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci347 762
z toho:platy zaměstnanců332 843
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)121 717
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 657
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem231 300
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě344 225
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě330 723
Služby zpracování dat300
Výdaje na činnost IVVM5 907
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů150 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7231 300

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální v tisících Kč

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem57 720
Výdaje celkem1 939 623
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci949 994
z toho:platy zaměstnanců949 366
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)332 498
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18 987
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem348 150
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16 573
v tom:institucionální prostředky13 140
účelové prostředky3 433
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě949 994
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě949 366
Výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí263 634
Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat27 739
Výdaje na údržbu bonitovaných půdně ekologických jednotek0
Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí74 252
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7348 150

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem95 834
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 134
z toho:platy zaměstnanců30 782
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 647
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb616
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem26 800
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 134
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě30 782
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 726 800

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 500
Výdaje celkem99 975
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 070
z toho:platy zaměstnanců48 022
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)16 825
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb960
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem10 630
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem17 000
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky17 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 070
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě48 022
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ43 257
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů56 718
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 710 630

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem37 976
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci20 659
z toho:platy zaměstnanců20 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)7 231
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb408
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 710
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě20 659
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě20 421
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 710

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem733
Výdaje celkem69 642
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci30 637
z toho:platy zaměstnanců14 847
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)10 723
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb613
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem5 280
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě30 637
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě14 847
Platy soudců15 414
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 945
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 75 280

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem44 500
Výdaje celkem2 410 327
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38 062
z toho:platy zaměstnanců37 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 322
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb745
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem235 100
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem2 410 327
v tom:institucionální prostředky1 896 894
účelové prostředky513 433
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 200
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7235 100

Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem62
Výdaje celkem32 244
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 337
z toho:platy zaměstnanců6 261
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 268
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb125
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 051
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 051

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem258 000
Výdaje celkem1 392 028
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci71 694
z toho:platy zaměstnanců71 292
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)25 093
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 426
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem250 100
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě71 694
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě71 292
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7250 100

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem800
Výdaje celkem194 363
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59 248
z toho:platy zaměstnanců59 131
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 737
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 183
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem32 500
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16 267
v tom:institucionální prostředky8 000
účelové prostředky8 267
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 231
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě42 140
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje na radonový program0
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 732 500

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Souhrnné ukazatelev tisících Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 320
Výdaje celkem333 655
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci149 508
z toho:platy zaměstnanců134 603
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)52 328
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 692
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem54 730
Specifické dílčí ukazatele
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím100
Platy funkcionářů NKÚ12 920
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 475
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 754 730

Příloha č. 5 k zákonu č. 22/1999 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

OkresNeinvestiční účelové dotace na:DOTACE
ze SR celkem
ústavy sociální péče
*)
domovy důchodců *)sociální dávky
*)
dopravní obslužnost *)školství *)vybraná zdravotnická zařízení
*)
výkon státní správyúzemně plánovací činnosthasičské záchranné sbory
**)
Praha112,0142,5332,9166,7368,40,0349,51 472,0
Benešov14,214,919,90,00,649,6
Beroun19,511,716,90,00,448,5
Kladno8,2113,923,133,60,00,4179,2
Kolín10,539,415,02,521,40,00,589,3
Kutná Hora8,841,512,517,40,00,380,5
Mělník37,315,221,20,00,474,1
Mladá Boleslav20,618,125,10,00,364,1
Nymburk42,212,82,818,20,00,676,6
Praha-východ9,414,220,60,00,744,9
Praha-západ2,411,911,517,10,00,643,5
Příbram46,118,624,10,00,889,6
Rakovník24,99,112,10,00,446,5
České Budějovice10,340,630,239,80,00,7121,6
Český Krumlov27,011,313,20,00,351,8
Jindřichův Hradec27,116,121,00,00,564,7
Pelhřimov2,720,612,516,60,00,452,8
Písek31,911,915,80,00,460,0
Prachatice5,319,69,111,50,00,746,2
Strakonice1,017,524,411,715,80,00,470,8
Tábor7,637,317,323,10,00,485,7
Domažlice15,610,213,10,00,439,3
Cheb4,136,114,319,50,00,374,3
Karlovy Vary1,050,319,527,30,01,199,2
Klatovy15,328,814,519,80,00,879,2
Plzeň10,812,682,12,624,66,752,00,049,7241,1
Plzeň-jih14,510,515,10,01,041,1
Plzeň-sever18,211,916,30,00,747,1
Rokycany20,37,210,20,00,438,1
Sokolov67,517,521,20,01,4107,6
Tachov30,19,511,50,00,451,5
Česká Lípa3,040,419,723,60,01,187,8
Děčín4,717,8118,222,129,90,01,1193,8
Chomutov17,831,2142,322,928,10,01,7244,0
Jablonec nad Nisou37,313,919,80,00,571,5
Liberec80,225,75,035,70,00,6147,2
Litoměřice0,594,618,725,50,00,4139,7
Louny6,521,2104,713,919,20,00,5166,0
Most9,8151,120,426,80,00,3208,4
Teplice9,9126,219,928,80,00,5185,3
Ústí nad Labem9,230,281,918,726,60,00,3166,9
Havlíčkův Brod31,516,521,40,00,569,9
Hradec Králové1,557,025,336,20,01,5121,5
Chrudim62,218,123,60,00,6104,5
Jičín22,625,313,217,40,00,478,9
Náchod4,353,719,025,20,01,1103,3
Pardubice55,526,036,40,00,4118,3
Rychnov nad Kněžnou2,132,413,617,70,00,666,4
Semily3,33,835,213,216,90,00,472,8
Svitavy14,966,718,022,90,01,0123,5
Trutnov1,850,919,927,20,00,5100,3
Ústí nad Orlicí14,327,181,524,231,10,00,6178,8
Blansko8,448,418,824,20,00,7100,5
Brno3,758,7319,35,957,46,9118,40,0113,8684,1
Brno-venkov46,125,535,30,00,8107,7
Břeclav12,174,622,127,90,00,4137,1
Hodonín120,329,636,20,00,7186,8
Jihlava2,811,458,818,224,40,00,4116,0
Kroměříž9,865,619,624,30,00,4119,7
Prostějov1,882,118,224,70,00,6127,4
Třebíč59,621,926,40,00,5108,4
Uherské Hradiště61,225,832,60,00,7120,3
Vyškov56,115,419,40,00,691,5
Zlín101,932,944,00,01,0179,8
Znojmo62,621,125,60,00,5109,8
Žďár nad Sázavou1,13,553,924,028,20,00,6111,3
Bruntál2,517,288,119,523,70,01,6152,6
Frýdek-Místek4,538,4161,340,551,20,00,9296,8
Jeseník1,539,17,79,60,00,658,5
Karviná4,1274,348,263,70,00,3390,6
Nový Jičín1,5132,228,936,10,01,6200,3
Olomouc2,1123,138,150,30,01,0214,6
Opava2,6111,932,840,70,00,8188,8
Ostrava22,067,6315,84,753,38,699,10,0113,5684,6
Přerov1,010,997,922,630,80,01,0164,2
Šumperk88,522,528,50,00,8140,3
Vsetín99,225,933,20,01,4159,7
Úhrn226,6692,75 616,513,21 696,632,52 477,30,0675,311 430,7

Příloha č. 6 k zákonu č. 22/1999 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ

OkresNeinvestiční účelové dotace na:územní vyrovnávací dotace
**)
DOTACE
ze SR celkem
ústavy sociální péče
*)
domovy důchodců *)sociální dávky
*)
dopravní obslužnost
*)
vybraná zdravotnická zařízení
*)
hasičské záchranné sbory okresů
Benešov18,414,924,427,741,5126,9
Beroun3,58,910,712,525,661,2
Kladno24,132,225,89,23,562,298,9255,9
Kolín9,83,815,512,330,552,9124,8
Kutná Hora10,44,417,111,734,742,5120,8
Mělník4,114,411,811,631,473,3
Mladá Boleslav11,315,516,913,71,938,597,8
Nymburk4,621,721,412,328,052,3140,3
Praha-východ6,314,811,417,22,231,183,0
Praha-západ4,79,812,013,12,529,324,395,7
Příbram7,131,114,920,528,350,7152,6
Rakovník6,112,511,511,920,114,176,2
České Budějovice8,521,226,523,663,4143,2
Český Krumlov8,38,327,135,814,193,6
Jindřichův Hradec16,021,222,528,134,656,2178,6
Pelhřimov11,019,29,816,72,836,741,5137,7
Písek6,88,613,016,530,12,077,0
Prachatice11,611,122,526,652,0123,8
Strakonice18,915,914,232,711,893,5
Tábor2,313,612,415,932,877,0
Domažlice6,09,314,421,419,870,9
Cheb17,18,49,216,35,031,929,1117,0
Karlovy Vary17,78,713,330,13,826,7100,3
Klatovy11,916,535,031,640,9135,9
Plzeň-jih13,95,412,214,921,966,8135,1
Plzeň-sever5,08,76,015,42,218,878,2134,3
Rokycany33,96,28,119,118,886,1
Sokolov4,47,69,78,529,33,262,7
Tachov4,19,29,224,921,54,273,1
Česká Lípa11,58,813,214,827,814,090,1
Děčín23,810,813,610,33,837,850,4150,5
Chomutov6,04,410,221,231,82,075,6
Jablonec nad Nisou2,814,119,67,928,873,2
Liberec8,016,521,610,135,191,3
Litoměřice22,415,214,012,241,319,9125,0
Louny10,017,333,735,896,8
Most12,915,911,07,67,631,286,2
Teplice5,721,614,38,74,434,430,8119,9
Ústí nad Labem16,95,749,472,0
Havlíčkův Brod8,811,615,617,128,535,2116,8
Hradec Králové11,422,233,011,654,4132,6
Chrudim18,613,027,211,828,879,7179,1
Jičín12,410,527,134,284,2
Náchod3,521,318,510,12,228,217,2101,0
Pardubice5,528,524,010,35,639,0112,9
Rychnov nad Kněžnou20,511,316,111,023,822,0104,7
Semily2,210,711,28,727,410,770,9
Svitavy15,814,315,42,431,467,7147,0
Trutnov7,622,633,412,24,535,3115,6
Ústí nad Orlicí30,612,744,187,4
Blansko20,710,722,012,331,376,7173,7
Brno-venkov6,619,721,512,735,5168,0264,0
Břeclav7,414,39,933,5109,2174,3
Hodonín23,220,826,88,52,231,288,7201,4
Jihlava6,017,013,22,643,882,6
Kroměříž32,019,330,210,033,858,9184,2
Prostějov24,628,526,412,837,041,0170,3
Třebíč12,620,714,618,442,857,5166,6
Uherské Hradiště37,427,922,710,631,082,4212,0
Vyškov0,421,410,09,32,227,579,3150,1
Zlín8,931,930,718,02,458,5150,4
Znojmo22,727,010,019,88,533,2112,9234,1
Žďár nad Sázavou9,916,021,525,337,486,4196,5
Bruntál16,26,123,029,84,734,796,5211,0
Frýdek-Místek10,031,421,235,230,6128,4
Jeseník5,39,27,910,617,447,097,4
Karviná6,625,850,17,34,253,7147,7
Nový Jičín6,823,618,815,129,099,8193,1
Olomouc31,326,229,521,44,756,6169,7
Opava38,827,835,112,33,229,7122,8269,7
Přerov30,424,316,918,136,772,7199,1
Šumperk6,118,219,719,14,527,062,5157,1
Vsetín12,623,827,715,42,827,621,9131,8
Úhrn821,01 028,61 303,51 100,996,42 445,72 750,29 546,3

Příloha č. 7 k zákonu č. 22/1999 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU

v tisících Kč
Evid. číslo programuNázev programuVýdaje celkem
301010Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu120 158
301020Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech22 600
301030Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta4 642
Kancelář prezidenta republiky celkem147 400
302010Pořízení a technická obnova investičního majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu58 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem58 000
303010Pořízení a technická obnova investičního majetku Senátu Parlamentu265 544
Senát Parlamentu celkem265 544
304010Pořízení a technická obnova investičního majetku Úřadu vlády37 354
304920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 370
Úřad vlády České republiky celkem38 724
305010Pořízení a technická obnova investičního majetku Bezpečnostní informační služby120 100
Bezpečnostní informační služba celkem120 100
306010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území ČR254 000
306020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí218 124
Ministerstvo zahraničních věcí celkem472 124
307010Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva347 000
307020Pořízení a technická obnova investičního majetku systému civilní ochrany131 458
307030Pořízení a technická obnova investičního majetku vojenského školství68 000
307040Pořízení a technická obnova investičního majetku vojenského zdravotnictví339 470
307110Pořízení a tech. obnova invest. majetku kategorie tepelných a energetických zařízení549 980
307120Pořízení a tech. obnova invest. majetku určeného k ochraně životního prostředí85 250
307130Pořízení a tech. obnova invest. majetku bytového hospodářství397 000
307140Pořízení a tech. obnova invest. majetku vyvolané redislokací a reorganizací AČR391 100
307150Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro přípravu a výdej stravy vojsk217 200
307160Pořízení a tech. obnova invest. majetku velení, správy, zásobování a výcviku vojsk243 460
307210Pořízení a tech. obnova invest. majetku pozemního vojska439 270
307220Pořízení a tech. obnova invest. majetku letectva a PVO5 315 110
307230Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro logistické zabezpečení297 520
307240Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro zabezpečení celoresortních programů219 480
307250Pořízení a tech. obnova invest. majetku zpravodajské služby a vojenské policie198 580
307260Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro informační systémy324 190
307270Pořízení a tech. obnova invest. majetku spojovacích prostředků445 680
307920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu130 990
Ministerstvo obrany celkem10 140 738
308010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě NBÚ57 450
Národní bezpečnostní úřad celkem57 450
312010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva financí60 025
312020Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí125 155
312110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů329 122
312120Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů99 751
312130Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)484 842
312210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel486 197
312220Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel93 700
312230Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)252 063
312810Výstavba celostátní komunikační sítě (WAN)124 047
Ministerstvo financí celkem2 054 902
313010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí126 610
313020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení567 301
313030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy služeb zaměstnanosti295 109
313040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče1 505 275
313050Realizace informačního systému státní sociální podpory30 000
313060Realizace informačního systému MPSV599 790
313070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení30 550
313910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu1 440
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem3 156 075
314110Obnova vozového parku policie498 940
314130Technické zabezpečení útvarů policie270 100
314210Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku v uprchlických táborech1 750
314220Pořízení a tech. obnova movitého inv.majetku ve školských a vzdělávacích zařízeních MV29 425
314240Pořízení a tech. obnova movitého invest. majetku správy a zásobování v působnosti MV74 313
314310Pořízení a technická obnova strojů Hlavní správy požární ochrany MV8 030
314410Výstavba komunikačních systémů a sítí MV300 000
314420Realizace informačních a výpočetních systémů108 971
314430Pořízení a technická obnova spojovací techniky68 508
314520Rekonstrukce a modernizace skladů PH,čistíren odpadních vod a kanalizací, plynofikace114 137
314530Výstavba obvodních oddělení Policie ČR64 515
314540Náhrada nájmů za nebytové prostory a objekty vlastními objekty232 578
314550Rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy objektů368 083
314610Pořízení a technická obnova invest.majetku Hasičských záchranných sborů okresů421 900
314910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu4 550
314920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu3 150
Ministerstvo vnitra celkem2 568 950
315010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí145 070
315020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků63 200
315030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Českého hydrometeorologického ústavu10 000
315050Revitalizace říčních systémů435 000
315060Drobné vodohospodářské ekologické akce230 000
315910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu35 000
315920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu9 000
Ministerstvo životního prostředí celkem927 270
317010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj56 600
317420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí3 480 000
317530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou471 000
317620Podpora regionálního rozvoje320 000
317710Obnova venkova220 000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem4 547 600
321910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu1 000
321920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu168 600
Grantová agentura České republiky celkem169 600
322010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu120 184
322020Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem69 700
322040Podpora opatření k úsporám energií150 000
322050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón158 000
322920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu36 400
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem534 284
327010Pořízení a tech. obnova invest. majetku v rozpočtových organizacích MDS160 445
327110Pořízení a tech. obnova invest. majetku správy a údržby silnic570 000
327120Výstavba čtyřproudých silnic pro motorová vozidla1 430 456
327130Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR709 399
327140Výstavba a technická obnova státní silniční sítě ČR2 381 354
327150Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Prahy,Brna a Ostravy1 046 709
327180Odstranění škod způsobených povodní 1997 - státní silniční síť8 132
327190Odstranění škod způsobených povodní 1998 - státní silniční síť156 090
327210Výstavba dálnice D 5 Praha - Rozvadov284 217
327220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem-státní hranice581 133
327230Výstavba dálnice R 35 Hradec Králové - Lipník n.Bečvou899 348
327240Výstavba dálnice D 47 Vyškov-Ostrava -státní hranice309 500
327250Výstavba dálnice D11 Praha-Hradec Králové - státní hranice66 350
327270Výstavba dálničního okruhu kolem hl.m.Prahy741 200
327280Výstavba dálnice D 1115 197
327290Rekonstrukce a modernizace dálničních staveb, včetně odvodů a výkupů dokonč.staveb358 086
327310Modernizace tranzit.železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav1 653 266
327320Program rekonstrukce vybraných železničních tratí2 068 165
327340Modernizace tranzitního železničního koridoru Bohumín- Přerov-Břeclav1 441 317
327350Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících228 700
327380Odstranění škod způsobených povodní 1997 - státní železniční síť98 601
327410Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu33 500
327420Výstavba a technická obnova budov a staveb České správy letišť93 114
327520Rozvoj vodních cest388 000
327610Rozvoj kombinované dopravy88 000
327710Program státní obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti75 000
327910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu26 621
327920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu8 300
Ministerstvo dopravy a spojů celkem16 020 200
329010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství215 612
329020Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe110 000
329030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod1 178 513
329040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod457 057
329050Podpora reprodukce investičního majetku lesního hospodářství a zemědělství700 000
329060Protipovodňová opatření230 650
329180Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe245 387
329910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu2 693
329920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 655
Ministerstvo zemědělství celkem3 141 567
333010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě vysokých škol1 067 415
333020Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě regionálního školství1 084 690
333030Výstavba a technická obnova sportovních zařízení62 913
333040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě stát.organizací MSMT98 687
333050Výstavba a technická obnova zařízení dětí a mládeže9 992
333060Pořízení a tech. obnova invest. majetku sportovní reprezentace a střediska vrchol. sportu21 588
333070Pořízení a tech. obnova invest. majetku učňovského školství199 405
333080Pořízení a tech. obnova invest. majetku zdravotnického školství35 182
333920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu238 813
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem2 818 685
334010Pořízení a tech. obnova invest. majetku knihoven,muzeí, galerií a divadel v působnosti MK745 401
334020Pořízení zabezpečovacích systémů a zařízení požární signalizace78 000
334030Program záchrany architektonického dědictví186 000
334040Obnova nemovitých kulturních památek10 100
334050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací MK154 645
334920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu17 590
Ministerstvo kultury celkem1 191 736
335010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ2 205 669
335020Vybavení nemocnic,poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními49 050
335040Státní podpora humanitárních projektů14 425
335050Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací zřízených MZ32 522
335120Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č.493/199316 127
335130Státní podpora občanských sdružení43 200
335140Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny2 700
335920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu57 707
Ministerstvo zdravotnictví celkem2 421 400
336010Pořízení a tech. obnova invest. majetku soudů a státních zastupitelství337 212
336020Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Vězeňské služby486 462
Ministerstvo spravedlnosti celkem823 674
342010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro státní informační systém7 805
Úřad pro státní informační systém celkem7 805
344010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví9 585
Úřad průmyslového vlastnictví celkem9 585
345010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu65 000
345020Výstavba informačního systému ČSÚ166 300
Český statistický úřad celkem231 300
346030Pořízení a tech. obnova invest. majetku k realizaci úkolů stanovených zák. č. 72/1994 Sb.300 986
346 040Informační systém katastru nemovitostí46 774
346910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu390
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem348 150
347010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry26 800
Komise pro cenné papíry celkem26 800
348010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ČBÚ7 630
335920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu3 000
Český báňský úřad celkem10 630
353010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ÚOHS1 710
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem1 710
358010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ústavního soudu5 280
Ústavní soud celkem5 280
361910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu177 097
361920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu58 003
Akademie věd České republiky celkem235 100
372010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas. a televizní vysílání2 051
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání celkem2 051
374010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv68 000
374020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace182 100
Správa státních hmotných rezerv celkem250 100
375010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost32 500
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem32 500
381010Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu34 872
381020Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKÚ19 858
Nejvyšší kontrolní úřad celkem54 730
398020Technická opatření v pásmech ochrany vod17 100
398030Podpora podniků zaměstnávající zdravotně postižené občany128 250
398060Státní informační systém - Informační systém katastru nemovitostí225 000
398090Investiční rezervy v kapitole VPS1 316 616
398110Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí1 717 183
398210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí1 136 936
398320Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství47 500
398340Protiradonová opatření70 110
398430Výstavba a technická obnova staveb MHD176 914
398440Obnova vozidel MHD373 112
398510Obnova nemovitých kulturních památek v působnosti OkÚ a obcí25 000
398810Investiční rezervy určené pro OkÚ a obce65 000
Všeobecná pokladní správa celkem5 298 721

Příloha č. 8 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy

Příspěvek na výkon státní správy

Výše příspěvku na výkon státní správy pro každou obec v okrese se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel1)
obce1 210,- Kč
obce s působností matričního úřadu2 420,- Kč
obce s působností stavebního úřadu7 205,- Kč
obce s pověřeným obecním úřadem2)11 550,- Kč
obce s působností okresního úřadu3)8 305,- Kč

Příloha č. 9 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) podporu ohrožených druhů zvířat,

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti doklad týkající se jejího hospodaření dle směrnice Ministerstva financí.

(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel

a) územnímu odboru Ministerstva zemědělství, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních územních odborů Ministerstva zemědělství, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku,

b) územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

c) Ministerstvu obrany.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo (odstavec 2) žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

(8) O přiznání příspěvku rozhoduje příslušné ministerstvo podle těchto pravidel. O výsledku je žadatel vyrozuměn formou "Rozhodnutí". Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5)

(9) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. A, B, C, D, G písm. b) a H po projednání žádosti,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(10) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(11) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního předpisu6) příslušné ministerstvo.

(12) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán neoprávněně nebo použit k jinému účelu, než na který byl poskytnut, oznámí příslušné ministerstvo písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(13) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 12 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech.

(14) Finanční prostředky poskytnuté v běžném roce

a) a vrácené v běžném roce odvede žadatel na příslušný výdajový účet ministerstva, penále odvede na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X,

b) a vrácené v následujícím roce včetně penále odvede žadatel na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X.

(15) Příspěvky poskytované na základě žádosti podle části 2.:

a) písm. A, B a D podané podle dřívějších předpisů7) po 30. 9. 1998 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 1999,

b) písm. E a F se řídí přechodnými ustanoveními, která jsou uvedena u jednotlivých předmětů příspěvků.

(16) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního předpisu.8)

(17) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

c) předmět příspěvku,

d) výše poskytnutého příspěvku v roce 1999.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- imisní pásmo9) ohrožení A,

- imisní pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
imisní pásmo
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny10)Kč/haAa112 00012 000
- hlavní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11010
- hlavní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc188
- hlavní dřevinyKč/sazeniciAc277
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 0002 000
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 0001 500
5Zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů
nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
Kč/kmAe160 00060 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem10) nebo osnovou11) jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,12)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,13)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje, pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu, ve výši minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- příspěvek na 1 hektar umělé obnovy lesa se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,14)

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a podsadby a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- příspěvek na oplocenku se poskytuje pouze tehdy, jestliže výška oplocení dosahuje minimálně 160 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy, do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen,16) respektive sazenic,17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 1999,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě,19)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- cena lesního pozemku20) v Kč/m2,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. 1. 1997 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceCena lesního pozemku doLesy
2 Kč/m23 Kč/m2ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
23OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- hlavní dřevinyKč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb177777-7
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBb265646--
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----8-
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBc2-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd128 00022 00028 00011 00028 000-8 000
- hlavní dřevinyKč/haBd216 80013 40016 8006 70016 800--
5.Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1--10 00010 00010 000-10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánemnebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje, pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu, ve výši minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- příspěvek na 1 hektar umělé obnovy lesa se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a podsadby a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 1999,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého majetku k 1. 1. 1999,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 1999 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické
jednotky
IndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 1999 zaokrouhlené na celé hektary nahoru ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa,

- minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,

- sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- mapa se zákresem funkčního celku (souvislého zájmového území pro sdružování lesních majetků).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. 3. 1999.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním před obnovou lesa s rozptýlením štěpky v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou (viz písm. a)Kč/m3Da1808050
2Vyklizování nebo přibližování dříví koněm (viz písm. b)Kč/m3Db1303020
3Vyklizování nebo přibližování strojem (viz písm. c)Kč/m3Dc1303020
4Likvidace klestu štěpkováním (viz písm. d)Kč/haDd18 0008 0008 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze 1 sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,24)

c) výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem na vlastní stavební a technologické práce; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu řízení, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy25) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na hlavní stavební výrobu (HSV) a pomocnou stavební výrobu (PSV) s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,

- stavební povolení nebo ohlášení stavby,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 26. 2. 1999

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31. 5. 1999 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 1998, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 26. 2. 1999 platnost požadavku pro rok 1999 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 1999 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 1999, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15. 11. 1999, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2000, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 15. 11. 1999 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 1999,

b) předloží do 29. 1. 2000 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených úplných vlastních nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 15. 11. 1999.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem na vlastní stavební a technologické práce; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- správce vodního toku,26) který vykonává právo hospodaření ve státních lesích nebo v lesích obecních.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na hlavní stavební výrobu (HSV) a pomocnou stavební výrobu (PSV) s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,

- stavební povolení nebo ohlášení stavby,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 26. 2. 1999 na akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny z důvodu nedostatku finančních prostředků,

- do 31. 5. 1999 na ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 1998, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 26. 2. 1999 platnost požadavku pro rok 1999 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 1999 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 1999, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15. 11. 1999, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2000, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 15. 11. 1999 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 1999,

b) předloží do 29. 1. 2000 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených úplných vlastních nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 15. 11. 1999.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat

Předmět příspěvku:

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvířat (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo odchov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,

b) oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvířat (viz. písm. a)
- tetřev hlušecKč/kusGa114 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa211 000
- koroptev polníKč/kusGa3200
- drop velkýKč/kusGa42 000
2.Oborní chov
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písmene a) nebo součinem sazby a počtu kusů normovaného stavu určeného okresním úřadem27) u příspěvku podle písmene b).

Podmínky přiznání příspěvku:

podle písmene a)

- zvířata, na která je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označeni hliníkovými křídelními značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1. 11. 1999 za účasti zástupce územního odboru Ministerstva zemědělství a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

podle písmene b)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu28) na rok 1999 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,

- vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- rozhodnutí o výjimce29) [u příspěvku podle písmene a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvku podle písmene a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písmene b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. 6. 1999.

Termín předložení vyúčtování a dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):

- do 15. 11. 1999.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická data plánu v digitální forměKč/haH11150
2.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH21350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, na kterou bude plán zpracován.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 1999,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH"), který obsahuje specifikaci přejímání digitálních dat včetně datových a adresářových struktur uvedených v IS LH vždy k 1. 1. posledního roku platnosti plánu,

- předání dokladu o schválení plánu podepsaného příslušným orgánem státní správy lesů příslušnému ministerstvu do 9 měsíců po skončení platnosti původního plánu.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. 6. 1999.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů,

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u semenných sadů uznávací list semenného sadu,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. 5. 1999,

- na kalamity se termín nevztahuje.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 15. 11. 1999.

3. Vzory žádostí

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.

2) § 5b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

6) § 10 až 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

7) Příloha č. 10 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998.

8) § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

9) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

10) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

11) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.

12) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

13) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

14) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

15) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

16) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

17) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

18) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

19) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

20) Příloha č. 18 vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

24) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

25) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

27) § 13 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb.

28) § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb.

29) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

**) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

**) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1999

**) § 24 odst. 1 písm. f) a g) a § 43 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.

**) Rozdělení dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18 b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, okresní shromáždění

1) Sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

2) § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

3) § 5b zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

Přesunout nahoru