Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 215/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou

Částka 74/1999
Platnost od 28.09.1999
Účinnost od 23.09.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 1999 byla v Taškentu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dne 23. září 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do ruského znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy a spojů.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladu silniční dopravou

Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky (dále jen „smluvní strany"),

usilujíce pomoci rozvoji vzájemně výhodného obchodu a ekonomických vztahu obou státu,

přejíce si rozvíjet na základě vzájemnosti silniční dopravu cestujících a nákladu mezi oběma státy a v tranzitu přes jejich území a

přejíce si usnadnit tuto dopravu,

se dohodly takto:

Článek 1

Podle této dohody se uskutečňují nepravidelné přepravy cestujících a nákladu mezi oběma státy a tranzitem přes jejich území po silnicích otevřených pro mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly evidovanými na území státu smluvních stran.

I. Definice

Článek 2

Pro účely této dohody:

a) pojem „dopravce" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která má sídlo nebo, v případě fyzické osoby, trvalé bydliště umístěno na území státu jedné ze smluvních stran a je oprávněna vykonávat přepravy cestujících a nákladu motorovými vozidly podle platných právních předpisů svého státu;

b) pojem „motorové vozidlo" znamená

- při přepravách cestujících: motorové vozidlo zkonstruované pro přepravy cestujících, které má nejméně devět sedadel, kromě sedadla řidiče, jakož i přívěs nebo speciální nákladní vozidlo pro přepravu zavazadel;

- při přepravě zboží: nákladní automobil, nákladní automobil s přívěsem, tahač nebo tahač s návěsem;

c) pojem „nepravidelná přeprava" znamená přepravy prováděné na objednávku právnických nebo fyzických osob, přepravu cestujících na místo určení (turistické přepravy se zavřenými dveřmi, kyvadlová doprava atd.);

d) pojem „tranzitní přepravy" znamená přepravy cestujících a nakladu přes území státu jedné ze smluvních stran, kdy se výchozí a cílové místo nacházejí mimo území státu této smluvní strany.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran odpovědné za provádění příslušných ustanovení teto dohody jsou:

v České republice:

Ministerstvo dopravy a spojů a Ministerstvo financí,

v Uzbecké republice:

Uzbecká agentura automobilové a říční dopravy, Ministerstvo vnitra Uzbecké republiky, koncern „Uzavtodor".

II. Osobní doprava

Článek 4

(1) Pro nepravidelné přepravy cestujících mezi oběma státy nebo v tranzitu přes jejich území, s výjimkou přeprav uvedených v článku 5 této dohody, se vyžaduje povolení vydané příslušnými orgány smluvních stran.

(2) Pro každou přepravu cestujících, s výjimkou přeprav uvedených v článku 5 této dohody, musí byt vydáno samostatné povolení, které opravňuje provést jednu jízdu tam a zpět, pokud není ve vlastním povolení stanoveno jinak. Povolení musí obsahovat údaje o druhu přepravy a době pobytu motorového vozidla v cílovém statě a statní poznávací značku tohoto vozidla.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si každoročně vzájemně zašlou dohodnutý počet formulářů povolení pro nepravidelné přepravy cestujících. Tyto formuláře musí byt opatřeny razítkem a podpisem zmocněné osoby příslušného orgánu, který povolení vydal.

Článek 5

(1) Povolení se nevyžaduje pro nepravidelné přepravy cestujících:

a) je-li totéž motorové vozidlo použito k přepravě stejní skupiny cestujících po celou cestu, která začíná a končí na území státu smluvní strany, v němž je motoroví vozidlo evidováno;

b) které začínají na území státu té smluvní strany, v nemá je evidováno motorové; vozidlo, a končí na území státu druhé smluvní strany, za podmínky, ze se toto motorové vozidlo vrátí prázdné do státu, v němž je evidováno;

c) je-li prázdné motorové vozidlo použito pro vstup na území státu druhé smluvní strany, odkud přepravuje do státu, v němž je evidováno, skupinu cestujících přepravenou předtím motorovým vozidlem téhož dopravce.

(2) Povolení se nevyžaduje rovněž pro náhradu nepojízdného motorového vozidla jiným vozidlem.

(3) Řidič motorového vozidla musí mít při provádění přeprav uvedených v odstavci 1 tohoto článku seznam cestujících.

III. Nákladní doprava

Článek 6

(1) Přepravy nákladu z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany, jakož i v tranzitu z třetího státu, s výjimkou přeprav uvedených v článku 7 této dohody, se provádějí motorovými vozidly na základě povolení vydaných příslušnými orgány smluvních stran.

(2) Pro každou přepravu nákladu musí byt vydáno samostatné povolení, které opravňuje k provedení jedné jízdy tam i zpět, pokud není ve vlastním povolení stanoveno jinak. Povolení se vydá pro každé motorové vozidlo a platí pouze pro dopravce, jemuž bylo toto povolení přiděleno.

Článek 7

(1) Povolení předepsaní v článku 6 této dohody se nevyžadují pro tyto druhy přeprav (včetně prázdných jízd s nimi spojených):

a) stěhovaných svršků;

b) exponátu, zařízení a materiálu určených pro veletrhy a výstavy;

c) vozidel, zvířat, jakož i různého inventáře a věcí určených pro sportovní události;

d) divadelních dekorací a kulis, hudebních nástrojů, zařízení a příslušenství pro filmová, televizní a rozhlasová natáčení;

e) těl a ostatku zesnulých;

f) automobily o užitečné hmotnosti do 3,5 tuny a celkové hmotnosti do 6 tun včetně;

g) odtažení poškozených nebo porouchaných motorových vozidel;

h) poštovních zásilek;

i) věcí pro zajištění humanitární pomoci.

(2) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) tohoto článku platí pouze v případě, jestliže se má náklad vrátit zpět do státu, v němž je motorové vozidlo evidováno, nebo bude-li přepravován do třetího státu.

Článek 8

(1) Přepravy nebezpečných nákladu po územích státu smluvních stran se provádí na základě vnitrostátních právních předpisů státu smluvních stran a na zvláštní povolení vydaná příslušnými orgány.

(2) V případě, že rozměry nebo hmotnost naloženého nebo prázdného motorového vozidla překračují hodnoty stanovené vnitrostátními právními předpisy státu druhé smluvní strany, musí dopravce obdržet zvláštní povolení příslušných orgánu druhé smluvní strany.

(3) Jsou-li v povoleních uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku stanoveny trasy přepravy, musí byt přeprava provedena po těchto trasech.

Článek 9

Přepravy nákladu upravené touto dohodou musí byt prováděny za použití nákladních listu, jejichž forma musí odpovídat obvyklému mezinárodnímu vzoru.

IV. Všeobecná ustanovení

Článek 10

(1) Motorová vozidla evidovaná ve státech smluvních stran provádějící přepravy podle článku 6 nebo podle článku 7 této dohody jsou osvobozena od daní a poplatku vybíraných z dovozu, průvozu a vlastnictví nebo držby motorových vozidel na území druhého státu, jakož i od správních poplatku a daní vybíraných za použití pozemních komunikací.

(2) Osvobození uvedena v odstavci 1 tohoto článku se nevztahují na

a) daně zahrnuté do ceny pohonných hmot;

b) poplatky, které platí stejně pro vozidla evidovaná na územích států obou smluvních stran, za použití určitých úseků a kategorií pozemních komunikací, mostů a tunelů;

c) zvláštní poplatky spojené s přepravami prováděnými podle článku 8;

d) daně zahrnuté do ceny opravy vozidla, jestliže se oprava provádí na území státu druhé smluvní strany.

Článek 11

(1) Motorová vozidla provádějící mezinárodní přepravy musí byt opatřena statní poznávací značkou a mezinárodní poznávací značkou svého státu. Přívěsy a návěsy smějí mít statní poznávací značky a mezinárodní poznávací značky jiných státu za podmínky, ze nákladní automobily a automobilové tahače mají státní poznávací značky a mezinárodní poznávací značky státu smluvních stran.

(2) Přepravy podle této dohody smějí byt prováděny pouze dopravci, kteří jsou podle právních předpisů svého státu oprávněni provozovat mezinárodní dopravu.

Článek 12

Dopravci ze státu jedné smluvní strany nesmějí provádět přepravy cestujících a nákladů mezi dvěma místy, která jsou na území státu druhé smluvní strany, ani z území státu druhé smluvní strany na území třetího státu a z území třetího státu na území státu druhé smluvní strany, pokud k tomu neobdrželi zvláštní povolení od příslušného organu druhé smluvní strany.

Článek 13

Přepravy cestujících a zboží podle této dohody se provádějí za podmínek povinného pojištění zákonné odpovědnosti dopravce za škody způsobené třetím osobám. Každé motorové vozidlo provádějící uvedené přepravy podléhá pojištění.

Článek 14

(1) V případě jakéhokoli porušení ustanovení teto dohody jsou příslušné orgány smluvní strany, na území jejíhož státu je evidováno motorové vozidlo, na žádost příslušných organu druhé smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení došlo, povinny učinit nezávisle na platných vnitrostátních právních předpisech jedno z těchto opatření:

a) udělit dopravci výstrahu;

b) udělit dopravci výstrahu společně s upozorněním, ze další porušení povede k dočasnému nebo trvalému vyloučení z přídělu povolení pro přepravu podle písmene c) tohoto článku;

c) vyloučit dopravce dočasně nebo trvale z přídělu povolení vydávaných na základě této dohody.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o učiněných opatřeních.

(3) Ustanovení tohoto článku neomezují práva soudních a správních orgánů státu použít sankce podle vnitrostátních právních předpisů za porušení, k nimž došlo v tomto statě.

Článek 15

(1) Pro pohraniční, celní, sanitární a fytosanitární kontroly na hraničních přechodech platí ustanovení vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran, jakož i mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

(2) V případě, že dojde k úplnému nebo dočasnému zastavení tranzitu nebo přepravy jakéhokoli zboží přes území státu jedné ze smluvních stran příslušným orgánem, budou se o tom smluvní strany včas informovat.

Článek 16

Při přepravách těžce nemocných, jakož i při přepravách živých zvířat a nákladů podléhajících rychlé zkáze se pohraniční, celní a sanitární kontroly provádějí mimo pořadí.

Článek 17

(1) Při provádění přeprav podle této dohody jsou od cla, poplatků a povolení vzájemně osvobozeny tyto materiály:

a) palivo obsazené v nádrzích určených pro daný typ motorového vozidla, technologicky i konstrukčně napojených na sací systém motoru. To se tyká pouze paliva obsazeného v nádrzích připojených k automobilům a automobilovým tahačům, jakož i paliva obsazeného v nádrzích připojených k přívěsům a návěsům a určeného k pohonu chladicích agregátů;

b) maziva potřebná pro použití během přepravy;

c) náhradní díly a nástroje určené k opravě motorového vozidla provádějícího přepravu.

(2) Nepoužité náhradní díly musí byt vyvezeny zpět a díly, které byly nahrazeny, musí byt rovněž vyvezeny zpět ze státu nebo odevzdány nebo zničeny podle postupů stanovených na území státu příslušné smluvní strany.

Článek 18

(1) Řidic motorového vozidla musí mít vnitrostátní nebo mezinárodní řidičský průkaz odpovídající kategorii jím řízeného motorového vozidla a vnitrostátní technické doklady k motorovému vozidlu.

(2) Národní a mezinárodní řidičské průkazy musí odpovídat vzoru předepsanému mezinárodní Úmluvou o silničním provozu z 8. listopadu 1968.

(3) Povolení a jiné doklady vyžadované podle ustanovení teto dohody musí byt v motorovém vozidle, k němuž patří, a musí byt předloženy na požádání příslušných kontrolních orgánů.

Článek 19

Platby podle této dohody se provádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 20

Dopravce a osádka motorového vozidla evidovaného na území státu jedné ze smluvních stran jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a vnitrostátní právní předpisy státu, na jehož území se motoroví vozidlo právě nachází.

Článek 21

Záležitosti, které nejsou upraveny touto dohodou ani mezinárodními smlouvami, jejichž smluvními stranami jsou státy obou smluvních stran, se řeší podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.

Článek 22

(1) S cílem plnění teto dohody, jakož i k řešení všech sporných otázek spojených s prováděním nebo výkladem teto dohody ustaví smluvní strany Smíšenou komisi složenou ze zástupců příslušných orgánů smluvních stran.

(2) Smíšená komise se schází na žádost jedné ze smluvních stran střídavě na území České republiky a Uzbecké republiky.

(3) Jestliže jedna smluvní strana navrhne změnit nebo doplnit tuto dohodu, projedná tyto změny a doplňky Smíšená komise. Změny a doplňky vstoupí v platnost po jejich potvrzení cestou výměny diplomatických not.

Článek 23

Tato dohoda se nedotýká prav a povinností smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jejichž smluvními stranami jsou státy smluvních stran.

Článek 24

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost po uplynutí třiceti dnů ode dne doručení pozdější z písemných not smluvních stran, jimiž se smluvní strany informovaly o splnění vnitrostátních postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let, pote se její platnost automaticky prodlužuje o rok, pokud žádna ze smluvních stran neinformuje písemně druhou smluvní stranu, nejpozději 6 (šest) měsíců před skončením příslušného období, o svém úmyslu ukončit její platnost.

Dano v Taškentu dne 20. dubna 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případe rozdílnosti ve vykladu ustanovení této dohody je rozhodující znění v jazyce ruském.

Za vládu České republiky:

Antonín Peltrám v. r. ministr dopravy a spojů

Za vládu Uzbecké republiky:

Lerik Achmetovič Achmetov v. r. místopředseda vlády

Přesunout nahoru