Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 194/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/1999
Platnost od 02.09.1999
Účinnost od 02.09.1999
Zrušeno k 01.01.2014 (186/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

ZÁKON

ze dne 29. července 1999,

kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb. a zákona č. 139/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. e) se v závorce za slova "§ 6" vkládají slova "nebo § 18a".

2. V § 3 písmeno b) zní:

"b) jsou-li rodiče osobami bez státního občanství (dále jen "bezdomovec"), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí.".

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 6, které znějí:

"(2) Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let.

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 15 let.

(4) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě mladší 15 let učinit samostatné prohlášení.

(5) Činí-li prohlášení podle odstavce 3 nebo 4 pouze jeden z rodičů dítěte, připojí souhlas druhého rodiče s volbou státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům.

(6) Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky, ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří jsou starší 15 let, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu, že nemají jiné státní občanství.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 7 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

"a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,

b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,".

5. V § 8 písmeno b) zní:

"b) doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,".

6. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: "jde-li o žadatele staršího 15 let; tento doklad nesmí být starší šesti měsíců,".

7. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství dítěte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky.".

8. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Okresní úřad zašle žádost Ministerstvu vnitra nejpozději do 30 dnů od jejího podání.".

9. V § 10 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3a) znějí:

"(3) Ministerstvo vnitra je povinno posoudit žádost o udělení státního občanství i z hlediska bezpečnosti státu; může si při tom vyžádat stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky; pokud je obsahem těchto stanovisek skutečnost podléhající utajení podle zvláštního zákona,3a) nestává se součástí spisu.

(4) Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla Ministerstvu vnitra.

(5) Ministerstvo vnitra o žádosti o udělení státního občanství rozhodne do 90 dnů od zahájení správního řízení.

10. V § 11 odst. 1 v úvodní větě se za slova "České republiky" vkládá slovo "povolen".

11. V § 11 odst. 1 písm. a) až d) se slovo "nebo" nahrazuje slovem ", anebo".

12. V § 11 odst. 1 písm. e) a f) se za slova "České republiky" vkládá čárka.

13. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) je bezdomovcem nebo má na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka.".

14. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo vnitra může dále prominout podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. b), pokud se žadatel na území České republiky oprávněně zdržoval

a) po dobu nejméně pěti let a pokud právní předpisy státu, jehož je žadatel státním občanem, neumožňují propuštění ze státního svazku, anebo pokud tento stát odmítá vydat doklad o propuštění žadatele ze státního svazku, nebo by žadatel podáním žádosti o propuštění ze svazku mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické přesvědčení, anebo

b) po dobu nejméně 20 let, nejde-li o případ podle § 18 a 18a.".

15. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 16 odst. 1 se za slovo "může" vkládají tato slova: "nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let".

17. § 18 zní:

"§ 18

(1) Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993, se pokládá za státního občana České republiky, pokud se neprokáže, že toto občanství podle tohoto zákona pozbyla po provedení volby občanství Slovenské republiky.

(2) Státní občan České republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, nepozbyde nabytím státního občanství Slovenské republiky státní občanství České republiky.".

18. § 18a včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) zní:

"§ 18a

(1) Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, která nebyla státním občanem České republiky a která měla na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštních zákonů3b) ke dni 31. prosince 1992 a tento pobyt dosud trvá, anebo která od tohoto data až dosud žije trvale na území České republiky, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 se činí před okresním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, popřípadě podle místa, kde prohlašovatel trvale žije. K prohlášení se připojí

a) rodný list, a pokud prohlašovatel uzavřel manželství, i oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela,

b) doklady, jimiž prohlašovatel může prokázat trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě skutečnost, že na území České republiky trvale žije nejpozději od 31. prosince 1992.3c)

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 15 let; toto dítě nemusí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se připojí

a) rodný list dítěte,

b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům.

(4) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě mladší 15 let učinit samostatné prohlášení; toto dítě nemusí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. K prohlášení se připojí doklady uvedené v odstavci 3.

(5) Jsou-li oba rodiče dítěte mladšího 15 let žijícího na území České republiky zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen anebo nemají způsobilost k právním úkonům, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje. Poručník nebo opatrovník k žádosti připojí

a) rodný list dítěte,

b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poručníkem nebo opatrovníkem.

(6) Státní občanství České republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení, okresní úřad prohlášení rozhodnutím odmítne.

(7) Nabytí státního občanství České republiky oznámí příslušný okresní úřad

a) ohlašovně místa trvalého pobytu nebo místa, kde fyzická osoba trvale žije,

b) Policii České republiky,

c) okresní nebo jí na roveň postavené vojenské správě, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti,

d) Ministerstvu vnitra.

19. § 19 zní:

"§ 19

Žádosti o udělení státního občanství České republiky podané před nabytím účinnosti tohoto zákona, o kterých nebude rozhodnuto do nabytí jeho účinnosti, se považují za podání podle ustanovení § 18a.".

20. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Pokud žadatel takový pobyt nikdy neměl, vydává osvědčení o státním občanství České republiky Obvodní úřad v Praze 1.".

21. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let; za osobu mladší 15 let podává žádost její zákonný zástupce.".

22. V § 21 se za slova "o volbě" vkládají slova "(§ 6)" a za slova "o pozbytí státního občanství České republiky" se vkládají slova "(§ 16)".

23. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Žádost o zjištění státního občanství České republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let; za osobu mladší 15 let podává žádost její zákonný zástupce.".

24. Za § 27b se vkládá nový § 27c, který zní:

"§ 27c

Dítě, jehož osvojitelé byli ke dni jeho osvojení státními občany České republiky nebo by se jimi stali k 1. lednu 1969, nabylo osvojením státní občanství České republiky, pokud toto občanství nenabylo jinak.".

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

3a) § 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.".

3b) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3c) § 34 až 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".

Přesunout nahoru