Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Částka 61/1999
Platnost od 17.08.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (25/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 1999,

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

(2) Toto nařízení se vztahuje na nové teplovodní kotle, kterými se rozumí kombinované tepelné jednotky, skládající se z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním plynného nebo kapalného paliva, se jmenovitým výkonem 4 až 400 kW včetně (dále jen "kotle") a na kotlová tělesa určená pro montáž s hořákem nebo na hořáky určené pro montáž do kotlového tělesa, pokud jsou samostatně uváděny na trh, (dále jen "komponenty").

§ 2

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou kotle a komponenty s výjimkou

a) teplovodních kotlů, které mohou spalovat jiná než plynná nebo kapalná paliva, včetně teplovodních kotlů spalujících pevná paliva,

b) zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokových ohřívačů),

c) kotlů určených pro paliva, jejichž vlastnosti se podstatně liší od vlastností kapalných a plynných paliv obvykle přístupných na trhu (odpadní průmyslové plyny, bioplyn atd.),

d) sporáků a spotřebičů určených převážně pro vytápění prostor, v nichž jsou instalovány, a které jako dodatkovou funkci mají dodávku teplé vody pro ústřední vytápění a teplé užitkové vody,

e) spotřebičů se jmenovitým výkonem nižším než 6 kW se samotížným oběhem, které jsou určeny pouze pro přípravu zásobní teplé užitkové vody v zásobníku,

f) kotlů vyráběných jednotlivě.

§ 3

(1) Technické požadavky na účinnost kotlů (dále jen "základní požadavky"), které musí kotle splňovat při provozu se jmenovitým výkonem Pn vyjádřeným v kW a se střední teplotou vody v kotli 70 °C (dále jen "jmenovitý výkon") a při provozu s 30% zatížením a se střední teplotou vody v kotli, která se mění podle typu kotle (dále jen "částečný výkon"), jsou uvedeny v následující tabulce.

Typ kotleRozsah výkonu (kW)Účinnost při jmenovitém výkonuÚčinnost při částečném výkonu
Střední teplota vody (°C)Požadavek na účinnost (%)Střední teplota vody (°C)Požadavek na účinnost (%)
Standardní kotle4 - 40070≥84 + 2 log Pn≥50< TD> ≥80 + 3 log Pn
Nízkoteplotní kotle*)4 - 40070≥87,5 + 1,5 log Pn40≥87,5 +1,5 log Pn
Kondenzační kotle na plynná paliva4 - 40070≥91 + 1 log Pn30 **)≥97 + 1 log Pn

*) včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva
**) teplota vratné vody dodávané kotli

(2) Ve vztahu k základním požadavkům podle odstavce 1 se

a) standardním kotlem rozumí kotel, pro nějž může být střední teplota vody omezena jeho konstrukcí,

b) nízkoteplotním kotlem rozumí kotel, který může trvale pracovat s teplotou dodávané vody 35 až 40 °C, v němž může za určitých podmínek docházet ke kondenzaci, včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva,

c) kondenzačním kotlem na plynná paliva rozumí kotel, v němž dochází k trvalé kondenzaci velké části vodních par obsažených ve spalinách,

d) dodatkovým teplovodním výměníkem rozumí součást kotle určená pro zásobování systému ústředního vytápění, která se instaluje do odtahu spalin a která je spojena s plynovým topeništěm,

e) kotlem pro obytné prostory rozumí kotel se jmenovitým tepelným výkonem do 37 kW konstruovaný tak, že sáláním tepla z kotle, který má otevřenou expanzní nádobu, se předává teplo do té části obytného prostoru, v němž je kotel instalován, a k dodávce teplé vody se využívá samotížný oběh, přičemž takové kotle mají na svém plášti uvedeno, že jsou určeny k instalaci v obytném prostoru,

f) jmenovitým výkonem (vyjádřeným v kW) rozumí největší tepelný výkon stanovený a zaručovaný výrobcem, který je možno dosáhnout při trvalém provozu kotle a při účinnosti udávané výrobcem,

g) účinností (vyjádřenou v %) rozumí poměr mezi tepelným výkonem předaným vodě v kotli a odpovídajícím součinem výhřevnosti při konstantním přetlaku paliva a spotřeby paliva za jednotku času,

h) částečným výkonem (vyjádřeným v %) rozumí poměr mezi výkonem kotle a jmenovitým výkonem, pokud kotel pracuje přerušovaně nebo s výkonem nižším, než je jmenovitý výkon,

i) střední teplotou vody kotle rozumí aritmetický průměr mezi teplotou vody na vstupu a výstupu z kotle.

(3) U kotlů s dvojí funkcí, tj. kotlů určených pro vytápění i pro přípravu teplé užitkové vody, se základní požadavky týkají pouze funkce vytápění.

(4) Kotle určené jako dodatkové teplovodní výměníky a kotle pro obytné prostory, které jsou k datu nabytí účinnosti tohoto nařízení již ve velké míře instalovány, mohou být uváděny do provozu, pokud jejich účinnost je větší než účinnost stanovená pro standardní kotle podle odstavce 1, snížená o 4 %.

(5) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizované evropské normy a vlastnosti kotlů nebo komponent jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.

(6) Metody ověřování účinnosti kotlů platné pro výrobu a měření jsou uvedeny v technických normách podle odstavce 5.

(7) Kotle, které nevyhovují požadavkům na účinnost podle odstavce 1, nesmí být uváděny do provozu.

§ 4

(1) Před uvedením sériově vyráběných kotlů a komponent na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody se základními požadavky tohoto nařízení ES přezkoušením typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, a dále pak podle své volby těmito dalšími postupy (§ 12 odst. 4 zákona):

a) ověřováním shody výrobku s certifikovaným typem podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

b) posuzováním systému jakosti výroby podle části II. přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo

c) posuzováním systému jakosti výrobků podle části III. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Autorizovaná osoba, která provedla ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 tohoto nařízení, vydá na kotel nebo na komponent certifikát o ES přezkoušení typu.

(3) U kotlů na plynná paliva se souběžně s postupy pro posuzování shody z hlediska jejich účinnosti uplatňují i postupy posuzování shody podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 4a

(1) Na základě posouzení shody podle § 4 vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle části I, II nebo III přílohy č. 4 k tomuto nařízení v závislosti na použitém postupu posuzování shody a opatřuje výrobek označením CE.

(2) U kotlů nebo komponent, které splňují požadavky podle tohoto nařízení, se umísťuje na výrobek označení CE podle přílohy č. 1 bodu 1, jehož podmínkou je vypracování písemného prohlášení o shodě, ve kterém se uvede, že kotle nebo komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a že odpovídají základním požadavkům. Současně se v něm definují parametry, které umožní, aby komponenty po montáži kotle, pro který jsou určeny, dosáhly požadované úrovně účinnosti uvedené v § 3 odst. 1.

(3) Označení CE se umisťuje na kotle a komponenty viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. Na kotle a komponenty mohou být umístěna jiná označení než označení CE jen za předpokladu, že viditelnost a čitelnost označení CE tím nebude snížena.

(4) Podléhají-li kotle nebo komponenty též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE zároveň i shodu s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(5) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE nebo prohlášení o shodě znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými nařízeními vlády a přiložených k příslušným kotlům nebo komponentám, uveden seznam použitých nařízení vlády.

§ 5

(1) Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 8 zákona zahrnují technickou dokumentaci podle bodu 3. přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dokumenty a certifikáty vydané při posouzení shody autorizovanou osobou a prohlášení o shodě vydané podle § 4a odst. 2. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských států Evropské unie, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

§ 6

Výrobce nebo dovozce je oprávněn označit kotel s použitím symbolu účinnosti uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení značkami podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, jestliže se při posuzování shody postupy uvedenými v § 4 prokáže dosažení účinnosti odpovídající základním požadavkům nebo dosažení vyšší účinnosti takto:

a) jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu rovna nebo vyšší než příslušné hodnoty pro standardní kotel, smí být kotel označen značkou "★" (jednou pěticípou černou hvězdičkou) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

b) jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu o tři nebo více procent (%) vyšší než příslušné hodnoty pro standardní kotel, smí být kotel označen značkou "★★" (dvěma pěticípými černými hvězdičkami) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

c) každé další tříprocentní zvýšení účinnosti při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu umožňuje použití dalšího symbolu "★" tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7zrušeno

§ 8

Kotle a komponenty, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto technických požadavků stanovených tímto nařízením splňovat požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy, nejdéle však do 31. prosince 2002. Na tyto výrobky nesmí být umístěno označení CE.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 289/2000 Sb. Čl. II

Do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto § 4a odst. 2 postupovat podle § 4a odst. 1.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 92/42/EHS z 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.

3) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

OZNAČENÍ CE A DOPLŇUJÍCÍ SPECIFICKÁ OZNAČENÍ

1. Označení CE Grafická podoba označení CE je stanovena podle zvláštního právního předpisu.4)

2. Doplňující specifická označení

a) Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE umístěno.

b) Symbol energetické účinnosti podle § 6 tohoto nařízení má následující grafickou podobu:

4) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

OZNAČOVÁNÍ KOTLŮ PODLE JEJICH ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Značky, kterými lze podle § 6 tohoto nařízení označovat kotel, pokud splňuje odpovídající uvedené požadavky na účinnost při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu:

ZnačkaPožadavky na účinnost při jmenovitém výkonu Pn a střední teplotě; vody v kotli 70 °C
%
Požadavky na účinnost při částeč-ném výkonu 0,3 Pn a střední teplotě; vody v kotli ≥ 50 °C
%
≥ 84 + 2 log Pn≥ 80 + 3 log Pn
★★≥ 87 + 2 log Pn≥ 83 + 3 log Pn
★★★≥ 90 + 2 log Pn≥ 86 + 3 log Pn
★★★★≥ 93 + 2 log Pn≥ 89 + 3 log Pn

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (§ 4 odst. 1 - modul B)

1. ES přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek představující předpokládanou výrobu splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení.

2. Žádost o ES přezkoušení typu předkládá výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce autorizované osobě podle vlastní volby.

Žádost obsahuje:

a) identifikační údaje o výrobci, tj. u právnických osob obchodní jméno a sídlo a u fyzických osob jméno, příjmení a bydliště. Jestliže žádost předkládá zplnomocněný zástupce nebo dovozce, obsahuje také jejich identifikační údaje,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla předložena jiné autorizované osobě,

c) technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodu 3,

d) vzorek předpokládané výroby (dále jen "typ"), přičemž autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, jsou-li zapotřebí pro provedení programu zkoušek.

3. Technická dokumentace zahrnuje údaje vztahující se k návrhu, výrobě a provozu kotle nutné k posouzení shody kotle s požadavky tohoto nařízení a obsahuje:

a) všeobecný popis typu,

b) koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav, podsestav, obvodů, nutné k posouzení shody,

c) popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění výkresům a grafům a provozu (činnosti) kotle,

d) seznam harmonizovaných českých technických norem, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků tam, kde uvedené normy nebyly použity,

e) výsledky provedených návrhových výpočtů nebo zkoušek,

f) protokoly o přezkoušení.

4. Autorizovaná osoba

4.1 Přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací, a identifikuje prvky, které byly navrženy podle příslušných ustanovení technických norem podle § 3 odst. 5, jakož i součásti, které byly navrženy bez použití příslušných ustanovení těchto norem.

4.2 Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde nebyly použity technické normy podle § 3 odst. 5, řešení přijaté výrobcem splňuje základní požadavky.

4.3 Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde bylo zvoleno použití příslušných technických norem podle § 3 odst. 5, byly tyto skutečně použity.

4.4 Odsouhlasí s výrobcem nebo dovozcem místo, kde mají být ověření a potřebné zkoušky provedeny.

5. V případě, že typ splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení, autorizovaná osoba vystaví výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci nebo dovozci certifikát podle § 4 odst. 2. Tento certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, závěry zkoušky a nezbytné údaje pro identifikaci certifikovaného typu. K certifikátu se přikládá seznam příslušné části technické dokumentace, jejíž jedna kopie zůstává uložena u autorizované osoby. Jestliže autorizovaná osoba odmítne výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci nebo dovozci vystavit certifikát, sdělí mu podrobné důvody odmítnutí a poskytne mu možnost námitek proti odmítnutí.

6. Žadatel, který vlastní uvedenou technickou dokumentaci k certifikovanému typu, informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně kotle nebo komponenty, která vyžaduje dodatečné schválení. Dodatečné schválení se potvrzuje formou dodatku k původnímu certifikátu.

7. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce uchovávají spolu s technickou dokumentací také kopie certifikátů vydaných podle § 4 odst. 2 a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby dotyčného výrobku.

9. Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") informace o certifikátech a jejich dodatcích, které vydala a zrušila. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

I. OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM

(§ 4 odst. 1 písm. a) - modul C)

1. Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem je postup, jímž se výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou v souladu s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a splňují příslušné požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce na každý výrobek umístí označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první.

2. Výrobce zajišťuje všechna opatření nutná pro to, aby výrobní postup zabezpečoval shodu vyráběných kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a se základními požadavky.

3. Autorizovaná osoba, zvolená výrobcem, provádí nebo nechává provést v nahodilých intervalech zkoušky výrobku. Vhodný vzorek hotových výrobků náhodně vybraný autorizovanou osobou se přezkouší a provedou se příslušné zkoušky, definované v technických normách podle § 3 odst. 5, nebo se provedou zkoušky ekvivalentní, aby se zjistilo, zda výrobky vyhovují základním požadavkům. V případě, že jeden nebo více vzorků přezkoušených výrobků nevyhovuje, autorizovaná osoba přijme potřebná opatření (zejména informuje výrobce, aby se zabránilo uvedení těchto výrobků na trh).

II. POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBY

(§ 4 odst. 1 písm. b) - modul D)

1. Posuzování systému jakosti výroby je postup, jímž se výrobce nebo dovozce, splňující ustanovení bodu 2, přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo jejich komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce na každý výrobek umístí označení CE a vypracuje prohlášení o shodě podle věty první. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která dohlíží nad systémem jakosti podle bodu 4.

2. Výrobce uplatňuje systém jakosti výroby podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti pro dotyčné kotle nebo komponenty autorizované osobě podle svého výběru. Žádost musí obsahovat

a) všechny potřebné informace o kotlích a komponentách,

b) dokumentaci o systému jakosti výroby,

c) technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu typu vydaného podle § 4 odst. 2.

3.2 Systém jakosti výroby musí zajišťovat shodu kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a s požadavky tohoto nařízení, které se ně vztahují. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě instrukcí, postupů a pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci ve vztahu k jakosti kotlů nebo komponent,

b) výroby, postupů řízení jakosti a zabezpečení jakosti, dalších užívaných procesů a systematických činností,

c) přezkoušení a zkoušek, které budou prováděny v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě, včetně jejich četnosti,

d) záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

e) prostředků ke sledování, zda bylo dosaženo požadované jakosti kotlů nebo komponent a účinného fungování systému jakosti.

3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3. 2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné technické normě podle § 3 odst. 5. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce. Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby. Autorizovaná osoba výrobci nebo dovozci předává zprávu, která obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo komponentám, kterých se týká, a zdůvodněné rozhodnutí o jejich schválení.

3.4 Výrobce kotle nebo komponenty zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze schváleného systému jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti. Autorizovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 3. 2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Toto oznámení obsahuje zdůvodněný závěr posouzení.

4. Dohled nad systémem jakosti

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování kotlů nebo komponent a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména:

a) dokumentaci o systému jakosti,

b) podklady o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.

4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled včetně posouzení na místě, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje výrobci protokol o výsledcích dohledu, a jestliže provedla zkoušky, i protokol o zkouškách.

4.5 Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby výrobku uchovává

a) dokumenty podle bodu 3.1,

b) aktualizaci podle bodu 3.4,

c) oznámení, protokoly a zprávy autorizované osoby podle posledního odstavce bodu 3.4 a podle bodu 4.3 a bodu 4.4.

4.7 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.

III. POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBKŮ

(§ 4 odst. 1 písm. c) - modul E)

1. Posuzování systému jakosti výrobků je postup, jímž se výrobce nebo dovozce splňující ustanovení bodu 2 přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce umístí na každý kotel nebo komponentu označení CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě s obsahem podle věty první.

1.1 Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která provádí dohled podle bodu 4.

2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti kontroly a zkoušení hotových kotlů nebo komponent podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce nebo dovozce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti pro kotle nebo komponenty autorizované osobě podle své volby a poskytuje autorizované osobě

a) všechny patřičné informace o kotlích nebo komponentách,

b) dokumentaci o systému jakosti výrobků,

c) technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu typu vydaného podle § 4 odst. 2.

3.2 V rámci systému jakosti je zkoušen každý kotel nebo komponenta podle technických norem podle § 3 odst. 5 nebo se musí provést ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody se základními požadavky. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě instrukcí, postupů a písemných pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci s ohledem na jakost kotlů nebo komponent,

b) přezkoušení a zkoušek, které se budou provádět po výrobě, dalších užívaných procesů a systematických činností,

c) prostředků sledování účinností systému jakosti,

d) záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3. 2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované české technické normě. Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce. Autorizovaná osoba výrobci nebo dovozci předává své rozhodnutí, které obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo komponentám, kterých se týká, s jejich vyhodnocením.

3.4 Výrobce nebo zplnomocněný zástupce kotle nebo komponenty zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze schváleného systému jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti. Autorizovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 3. 2 nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Toto oznámení obsahuje zdůvodněný závěr posouzení.

4. Dohled nad systémem jakosti

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování kotlů nebo komponent a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména:

a) dokumentaci o systému jakosti,

b) technickou dokumentaci,

c) podklady o jakosti, např. zprávy z prověrek, zkušební protokoly, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.

4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled včetně posouzení na místě, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává protokol o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje výrobci protokol o výsledcích dohledu, a jestliže provedla zkoušky, i zprávu o zkouškách.

4.5 Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby kotle nebo komponenty uchovává

a) dokumenty podle bodu 3.1 písm. c),

b) údaje o změnách podle druhého odstavce bodu 3.4,

c) oznámení a protokoly autorizované osoby podle třetího odstavce bodu 3.4 a podle bodů 4.3 a 4.4.

4.7 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám nebo Úřadu informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky provádějícími instalaci kotlů nebo komponent, které prověřují, ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmějí se podílet přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě těchto kotlů a komponent. Tím se nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a touto autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a musí se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posuzování výsledků kontrol, zejména u osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování.

3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastnit potřebná zařízení umožňující náležité provedení administrativních a technických úkolů spojených s ověřováním; musí mít rovněž přístup k zařízení požadovanému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít

a) řádný technický a odborný výcvik,

b) vyhovující znalosti o požadavcích zkoušek, které provádějí, a odpovídající zkušenosti pro provádění těchto zkoušek,

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a protokoly požadované pro zaznamenání průběhu zkoušek.

5. Autorizovaná osoba je povinna zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících kontrolu. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

Přesunout nahoru