Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 178/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě

Částka 60/1999
Platnost od 12.08.1999
Účinnost od 06.06.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. prosince 1992 byla v Lucemburku podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 6. června 1994.

Výměnou nót Velvyslanectví České republiky v Bruselu ze dne 29. listopadu 1994 a Ministerstva zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství ze dne 28. února 1995 bylo potvrzeno, že Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě ze dne 30. prosince 1992 bude považována za uzavřenou mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Lucemburského velkovévodství (dále jen vlády „stran"),

pamětlivy Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zejména ustanoveni Konference o rozvoji dopravy,

potvrzujíce, že práva a povinosti vyplývající pro obě strany z multilaterálních dohod budou dodrženy,

ve snaze upravit přepravu osob a nákladu po vnitrozemských vodních cestách obou stran

a vedeny přáním rozvíjet vodní dopravu mezi oběma zeměmi a ve snaze brát přitom v úvahu zájmy obou zemi po otevřeni kanálu Mohan - Dunaj,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Za účelem prováděni této Dohody

a) termín „lucemburské lodě" označuje lodě vnitrozemské plavby, které jsou úředně zapsány v lucemburském vnitrozemském plavebním rejstříku, jimž bylo vydáno osvědčeni o příslušnosti k rýnské plavbě a jez mohou přepravovat osoby nebo náklady,

b) termín „ československé lodě" označuje lodě vnitrozemské plavby, které jsou úředně zapsány v československém rejstříku vnitrozemských plavidel a které mohou přepravovat osoby nebo náklady,

c) termín „lucemburský plavební podnik" označuje podniky nebo podnikatele provozující plavbu, je-jichž lodě jsou úředně zapsány v lucemburském vnitrozemském plavebním rejstříku a jimž bylo vydáno osvědčeni o příslušnosti k rýnské plavbě,

d) termín „československý plavební podnik" označuje podniky nebo podnikatele provozující plavbu, jejichž trvalé sádlo nebo trvalé bydliště je na území České a Slovenské Federativní Republiky,

e) termín „příslušné úřady" označuje ministra hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky a ministra dopravy Lucemburského velkovévodství, pokud se obě strany nerozhodnou vzájemně si sdělit jiné příslušné úřady nebo organy,

f) termín „přístavy" označuje vnitrozemské přístavy, místa nakládky a vykládky a nástupiště pro naloděni a vyloděni cestujících v osobni lodní dopravě.

2. Za účelem prováděni této Dohody

a) termín „tranzitní přeprava" označuje přepravu osob a/nebo nakladu loděmi jedné strany přes území druhé strany bez naloděná nebo vyloděná cestujících a bez naloženi a vyloženi nákladu,

b) termín „vzájemná přeprava" označuje přepravu loděmi jedni nebo druhé strany mezi přístavy obou stran s naloděním nebo vyloděním cestujících a/nebo s naložením nebo vyložením nákladu,

c) termín „přeprava loděmi třetího státu" označuje přepravu mezi přístavy obou stran na lodích třetího státu s naloděním a vyloděním cestujících a/nebo s naložením a vyložením nákladů,

d) termín „přeprava s třetími státy" označuje přepravu na lodích jedné strany mezi přístavy druhé strany a přístavy třetího státu s naloděním a/nebo vyloděním cestujících a s naložením a/nebo vyložením nákladů,

e) termín „kabotáž" označuje přepravu na lodi jedné strany mezi dvěma přístavy druhé strany s naloděním a vyloděním cestujících a/nebo s naložením a vyložením nákladů, přičemž tato přeprava je na území druhé strany započata i ukončena.

Článek 2

Lucemburské lodě jsou oprávněny používat československé vodní cesty a československé lodě jsou oprávněny používat lucemburské vodní cesty k provádění přeprav podle článků 3 až 7 teto Dohody a využívat přístavů, přístavišť a stanovišť. Toto se obdobně vztahuje na dopravu plovoucích strojů a zařízení a plovoucích těles, jakož i pro přepravu novostaveb lodí.

Článek 3

Lodě obou stran jsou oprávněny provádět přepravy cestujících a/nebo nákladů v tranzitní přepravě přes území druhé strany.

Článek 4

1. V rámci vzájemné přepravy jsou lodě obou stran oprávněny provádět přepravu cestujících a/nebo nákladů mezi přístavy obou stran.

2. V rámci vzájemné přepravy se plavební podniky obou stran budou podílet na objemu přeprav bez určovaní podílů.

3. Na požádaní příslušného úřadu jedné strany a na návrh Smíšené komise podle článku 15 této Dohody obě strany stanoví společnou dohodou směrnou cenu pro přepravní výkony poskytované ve vzájemné přepravě, jakož i příslušné vedlejší podmínky.

Článek 5

Přeprava loděmi třetí strany je povolena pouze v případech určených Smíšenou komisí.

Článek 6

Přeprava s třetími státy je povolena pouze v případech určených Smíšenou komisí.

Článek 7

Kabotáž je dovolena pouze se zvláštním povolením dotčeného příslušného úřadu.

Článek 8

Podmínky plavby se řídí právními předpisy státu, jehož vnitrozemské vodní cesty se používají.

V tomto ohledu se obě strany dohodly takto:

a) pokud doklady a osvědčení vztahující se na loď, náklad a posádku vydané na území státu jedné strany odpovídají předpisům používaným na území státu druhé strany, jsou vzájemně uznávány; uznávací postup bude stanoven Smíšenou komisí,

b) lodě jsou oprávněny přepravovat nebezpečně látky pouze tehdy, mají-li k tomu platní povolení požadovaná pro příslušné vodní cesty.

Článek 9

Při uplatňování práv lodí poskytovaných jim podle článků 2 až 7 teto Dohody budou obě strany nakládat stejně s loděmi jedné i druhé strany; toto ustanovení se týká zejména:

a) používaní plavebních komor, přístavních zařízení, přístavišť, stanovišť a jiných plavebních zařízení,

b) vybíraní plavebních a přístavních poplatků,

c) celních a jiných kontrol prováděných příslušnými orgány,

d) zásobování pohonnými hmotami a mazadly.

Článek 10

Obe strany budou nakládat stejně s loděmi jedné i druhé strany, pokud jde o celní odbavování zásob potravin a lodních zásob vezených na palubě. Totéž platí pro pohonné a mazací hmoty určené pro použití na lodích.

Článek 11

11. Plavební podniky obou stran mohou na území státu druhé strany při respektování jejího vnitrostátního práva zřizovat zastoupení.

2. Plavební podniky obou stran mohou ke zvýšení hospodárnosti svého provozu uzavírat mezi sebou dohody o provozní, technické a obchodní spolupráci.

Článek 12

1. Každá strana poskytne plavebním podnikům druhé strany právo volně převádět své zisky vzniklé z provádění teto Dohody na území svého státu.

2. Převod se provádí podle úředního směného kurzu v obvyklé lhůtě. Jestliže jsou měny obou stran volně směnitelné, budou takovéto převody prováděny na podkladě devizových tržních kurzů platných pro běžné platby, převody budou podřízeny výlučně devízovým ustanovením platným pro všechny státy se srovnatelnými poměry. Za převod peněž budou vybíraný pouze bankovní poplatky obvyklé při takovýchto transakcích.

Článek 1 3

1. Při překročeni státních hranic musí mít členové posádky a cestující na lodích obou stran platný cestovní doklad, a je-li to nutné podle platného práva, též povoleni k pobytu.

2. Na palubě nákladních a osobních lodi mohou členy posádky doprovázet jejich manželky/manželé a jejich nezletilé děti, pokud vlastni doklady podle předchozího odstavce 1. Děti mladší 15 let mohou byt rovněž zapsány v cestovním dokladu jednoho z rodičů.

3. Členové posudky lodi obou stran a osoby uvedené v předchozím odstavci 2 musí byt zapsány v seznamu posádky.

4. Obe strany si vymění vzory dokladu uvedených v předcházejícím odstavci 1.

Článek 14

Pro případ havárie lodi, úrazu nebo těžké nemoci osoby na palubě nebo jiné vážné překážky (například zamrznuti vodná cesty), znemožňující pokračováni v plavbě nebo plavbu lodi nazpět, vytvoří příslušné úřady možnost, aby lodím a osobám druhé strany byla poskytnuta pomoc.

Článek 15

1. K prováděná a kontrole plněná této Dohody se zřizuje Smíšená komise složena ze tři členů z každé strany jmenovaných příslušným úřadem. Smíšená komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok, střídavě na území jedné a druhé strany a předsedá ji vždy zástupce příslušného úřadu hostitelské strany. Pro své jednáni si Smíšená komise stanoví jednací řád. K jednáním Smíšené komise mohou obě strany přizvat experty.

2. Úkolem Smíšené komise je především:

a) statisticky podchycovat přepravy prováděné loděmi obou stran,

b) předkládat příslušným úřadům návrhy na stanoveni směrných cen za poskytovaná přepravních výkonů v rámci vzájemné přepravy a dalších vedlejších podmínek (čl. 4 odst. 3),

c) rozhodovat o podmínkách a dávat souhlas k přepravě třetími loděmi třetího státu (čl. 5) a k přepravě s třetími státy (čl. 6),

d) stanovit postup vzájemného uznávaná dokumentů uvedených v článku 8 písm. a).

3. Návrhy a rozhodnuti Smíšené komise podle předchozích ustanoveni v odstavci 2 pism. b), c) a d) nabudou platnosti, pokud jeden z příslušných úřadu neoznámí svůj nesouhlas s nimi nejpozději do dvou týdnů po zasedáni Smíšené komise.

4. Nemůže-li byt ve Smíšené komisi dosazeno dohody, sejdou se na žádost jedné strany zástupci příslušných úřadu do čtyř týdnů ke konzultacím.

5. Smíšená komise má dále za úkol předkládat oběma stranám návrhy na změny teto Dohody s ohledem na vývoj vnitrozemské plavby a návrhy na dořešeni všech otázek, které vyplynou z provádění této Dohody.

Článek 16

Příslušné úřady budou Smíšené komisi na její žádost předávat podklady, které potřebuje k plnění svých úkolů podle článku 15 odst. 2.

Článek 17

SSportovní a rekreační plavidla registrovaná u jedné ze stran mohou používat vnitrozemské vodná cesty státu druhé strany při dodržováni práva státu, jehož vodná cesty se používají. Doklady potvrzující provozní způsobilost sportovních a rekreačních plavidel a způsobilost osob k jejich vedeni vydané příslušnými orgány jedné a druhé strany jsou vzájemně uznávány.

Článek 18

Jakékoli sporné otázky ve vykladu nebo provádění teto Dohody budou předmětem přímých jednáni příslušných úřadů. V případě, že nedojde k dohodě, urovná se nesoulad diplomatickou cestou.

Článek 19

Práva a povinnosti obou stran vyplývající z multilaterálních a bilaterálních smluv a dohod nejsou dotčeny touto Dohodou.

Článek 20

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany vzájemně pásemně oznámí, ze k tomu byly splněny příslušní vnitrostátní předpoklady.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Tato Dohoda může byt vypovězena každou ze smluvních stran ve lhůtě dvanácti měsíců pásemně a diplomatickou cestou. V tomto případě pozbývá platnosti uplynutím výpovědní lhůty.

Dáno v Lucemburku dne 30. prosince 1992 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Karel Lukáš v. r.

Za vládu Lucemburského velkovévodství:
Mady Delvaux-Stehres v. r.

Podpisový protokol

U příležitosti podpisu Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě dohodli se zplnomocněni zástupci obou smluvních stran, že

a) ustanovením článku 12 bodu 1 se rozumí volným převodem zisků převod bez jakýchkoliv dodatečných dani,

b) v ustanoveni článku 19 o smlouvách a dohodách jde zejména

o Úmluvu o plavbě na Rýnu, podepsanou v Manheimu 17. října 1868 a následně revidovanou,

o Úmluvu mezi Lucemburským velkovévodstvím, Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou o kanalizaci Mosely, podepsanou v Lucemburku 27. října 1956,

o smlouvy ustavující Evropské hospodářské společenství,

o Úmluvu o režimu plavby na Dunaji, podepsanou v Bělehrade 18. srpna 1948

a o dvoustranné dohody dotýkající se vnitrozemské plavby mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo, respektive Nizozemským královstvím.

Dano v Lucemburku dne 30. prosince 1992 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Karel Lukáš v. r.

Za vládu Lucemburského velkovévodství:
Mady Delvaux-Stehres v. r.

Přesunout nahoru