Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Částka 59/1999
Platnost od 06.08.1999
Účinnost od 07.11.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. července 1999

o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka se stanoví ochranná pásma 1. a 2. stupně.1)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně tvoří území, na kterém se nacházejí cesty výstupu přírodních léčivých zdrojů. Ochranné pásmo 2. stupně tvoří území zřídelní struktury minerálních vod s infiltrační oblastí danou povodím Bílé Opavy a bělské poruchy v povodí Střední Opavy.

(3) Situování ochranného pásma 1. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 1 této vyhlášky. Situování ochranného pásma 2. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Ochranné pásmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně2) nelze

a) uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;

b) budovat nebo provozovat:

1. objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)

2. skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)

3. parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu,

4. objekty, které znemožňují jímání přírodních léčivých zdrojů a uplatnění pásma jejich ochrany;1)

c) aplikovat tekutá čpavková hnojiva, kejdu skotu a prasat;

d) vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)

e) čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;

f) přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;

g) tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa;

h) používat chemické posypové materiály, které by mohly způsobit kontaminaci přírodních léčivých zdrojů;

i) parkovat s motorovými vozidly mimo vyznačená parkoviště nebo uzavřené garáže;

j) hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 1. stupně2) v rozporu se závazným posudkem Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen "Inspektorát")6) nelze

a) provádět:

1. zemní práce do hloubky větší než 1 m,

2. vrty a trhací práce,

3. hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,7) včetně dobývání rašeliny, která není prohlášena za přírodní léčivý zdroj;

b) aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 3

Ochranné pásmo 2. stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně8) nelze

a) uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;

b) budovat nebo provozovat:

1. objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)

2. skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)

3. parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu;

c) vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)

d) čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;

e) přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;

f) hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 2. stupně8) v rozporu se závazným posudkem Inspektorátu6) nelze

a) provádět:

1. zemní práce do hloubky větší než 6 m,

2. vrty a trhací práce,

3. hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;7)

b) aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 4

(1) Mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 s vyznačeným ochranným pásmem 1. a 2. stupně jsou uloženy u Obecního úřadu Karlova Studánka, okresních úřadů Bruntál, Šumperk a Jeseník, u Českého báňského úřadu a na Ministerstvu zdravotnictví.

(2) Zákres průběhu hranice ochranných pásem do katastrální mapy9) je uložen na Ministerstvu zdravotnictví, Okresním úřadu Bruntál a obecních úřadech obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Vrbno pod Pradědem a Světlá Hora.

§ 5

Objekty a činnosti dosud provozované na území, které tvoří ochranné pásmo 1. stupně a ochranné pásmo 2. stupně, je třeba uvést do souladu s ustanoveními § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 až 3 a § 3 odst. 1 písm. b) do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti za tři měsíce ode dne vyhlášení.


Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranné pásmo 1. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Poznámky pod čarou

1) § 23 a 24 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

2) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

3) § 1 vyhlášky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

4) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.

5) § 8 a 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

6) § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

8) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

9) § 27 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Přesunout nahoru