Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 156/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Částka 52/1999
Platnost od 21.07.1999
Účinnost od 21.06.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Prezident republiky dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 21. června 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále jen „smluvní strany"),

majíce na paměti přátelské vztahy a hospodářskou spoluprací existující mezi těmito dvěma zeměmi a jejich lidem;

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany na základě svrchované rovnosti a vzájemného prospěchu;

uznávajíce, ze Dohoda o podpoře a ochraně investic přispěje k podnícení investičních aktivit v obou zemích;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice" zahrnuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;

b) práva plynoucí z držby akcií, obligaci' a z jakékoli jiné formy účasti ve společnostech nebo společných podnicích na území druhé smluvní strany;

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající ekonomickou a finanční hodnotu a související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, technické postupy, goodwill a know-how;

e) podnikatelské koncese vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání vztahující se k investici včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využitá přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem „investor" zahrnuje s ohledem na obě smluvní strany

a) fyzickou osobu mající státní občanství jedné ze smluvních stran v souladu s jejími zákony a investující na území druhé smluvní strany;

b) právnickou osobu zřízenou nebo zaregistrovanou v souladu se zákony jedné ze smluvních stran mající sádlo na území této smluvní strany a investující na území druhé smluvní strany.

3. Podmínka „bez prodlení" je považována za splněnou, je-li převod proveden v takové lhůtě, které je běžně třeba k provedená převodu podle mezinárodní finanční praxe.

4. Pojem „území" znamená:

a) Ve vztahu k České republice území, nad kterým Česká republika vykonává svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.

b) Ve vztahu k Indonéské republice území Indonéské republiky, jak je definováno v jejích zákonech.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů kterékoli ze smluvních stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat náležité ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Ustanovení o doložce nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházená, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům investorů jakéhokoliv třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházená, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetího státu.

3. Jestliže smluvní strana poskytla zvláštní výhody investorům jakéhokoli třetího státu na základě dohod vytvářejících celní unie, hospodářské unie, měnové unie nebo podobné instituce nebo na základě prozatímních dohod vedoucích k takovým uniím nebo institucím a jakýchkoli mezinárodních dohod nebo ujednání tykajících se zdaněná, není tato smluvní strana zavrzána poskytnout takové výhody investorům druhé smluvní strany.

4. Jestliže vláda Indonéské republiky v budoucnu po vstupu táto dohody v platnost poskytne investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, nebo investorům jakéhokoli třetího státu, pokud jde o řízení, udržovaní, užívání, využití nebo nakládaní s jejich investicí, zacházená, které poskytuje svým vlastním investorům nebo investicím a výnosům svých vlastních investorů, oznámí tuto skutečnost vládě České republiky a vzájemně bude poskytnuto stejné zacházená.

Článek 4

Vyvlastnění

1. Žádná smluvní strana neučiní jakékoli vyvlastňovací nebo znárodňovací opatřená nebo jakékoli jiné opatřená omezující vlastnická práva mající podobny účinek jako znárodněná nebo vyvlastněná vůči investicím investorů druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy jsou splněny následující podmínky:

a) opatření jsou učiněna k veřejnému účelu a zákonným postupem;

b) opatření nejsou diskriminační;

c) opatřená jsou provezena opatřeními k zaplacená okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat spravedlivé tržná hodnotě bezprostředně předtím, než se opatření omezující vlastnická práva stalo veřejně známým. Taková tržní hodnota bude stanovena v souladu s mezinárodně uznávanou praxí a metodami nebo, když taková tržení hodnota nemůže byt stanovena, bude odpovídat přiměřeně částce, na které se smluvní strany vzájemně dohodnou, a tato částka bude ze smluvní strany provádějící vyvlastněná volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Zákonnost jakéhokoli vyvlastnění a jeho postupu, výše a způsob platby náhrady bude podléhat přezkoumání provedenému zákonným postupem soudním orgánem v souladu s platnými právními předpisy vyvlastňující smluvní strany a s principy stanovenými v tomto článku.

3. Ustanovená odstavce 1 tohoto článku se rovněž použije v případě, ze smluvní strana vyvlastní majetek společnosti zaregistrované nebo zřízené podle platných zákonů v kterékoli části jejího území, v níž investoři druhé smluvní strany vlastní podíly.

Článek 5

Náhrada škod

1. Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí, poskytne druhá smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodněná, vyrovnaná nebo jiné vypořádán!, zacházená ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku investoři jedné smluvní strany, která při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku zabavení nebo zničení jejich majetku, které bylo způsobeno akcemi ze strany orgánů druhé smluvní strany, mají právo předložit případ soudu za účelem dosažená restituce nebo spravedlivé a přiměřené náhrady za škody.

Článek 6

Převody

1. Smluvní strany zaručí, aby platby spojené s investicemi mohly byt převáděny. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezená nebo prodlená. Takové převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně

a) zisk, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;

b) částky potřebné

(i) na nákup surovin nebo pomocných materiálů, polotovarů nebo hotových výrobků, nebo

(ii) na doplnění kapitálových vkladů za účelem zajištění trvaní investice;

c) dodatečné částky potřebné pro rozvíjení investice;

d) částky na splacení půjček;

e) licenční nebo jiné poplatky;

f) výdělky fyzických osob;

g) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;

h) náhradu za škody;

i) náhradu za vyvlastněná.

2. Pro účely teto dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující tržní kurz použitelný pro běžné transakce k datu převodu, pokud není mezi stranami dohodnuto jiné datum.

Článek 7

Postoupení prav

1. Jestliže jedna ze smluvních stran nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu investorovi na základe: pojistné smlouvy proti neobchodním rizikům, kterou uzavřela ve vztahu k jakékoli investici na území druhé smluvní strany, uzná druha smluvní strana:

a) postoupená každého práva nebo nároku investorem smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupená došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání; a

b) že první smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupená práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky takového investora.

2. Postoupena práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany v souvislosti s jeho investicí na území této první smluvní strany, bude řešen smírně konzultacemi a jednáními.

2. Jestliže takový spor nemůže být vyřešen do šesti měsíců od data pásemného oznámená, kterým kterákoli strana zadala o smírné řešení, bude spor na zadost dotyčného investora předložen buď:

a) příslušnému soudu dotyčné smluvní strany;

b) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965; nebo

c) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami ohledně vykladu a použití Dohody

1. Spory mezi smluvními stranami tykající se vykladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultací nebo jednáním.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen do šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana jmenuje jednoho člena rozhodčího soudu do tří měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu (dále jen „předseda"). Předseda bude jmenován do dvou měsíců ode dne jmenovaná ostatních dvou členů.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenovaná, může byt požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenovaná. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedená jmenování požádán slu2zebnř nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutá většinou hlasů. Takové rozhodnutá je závazné. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny oběma smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutá nařídit, že jedna ze dvou smluvních stran ponese větší část nákladů a tento nález je závazný pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10

Použitelnost této dohody

Tato dohoda se použije na investice uskutečněné investory České republiky na území Indonéské republiky připuštěné v souladu se zákonem č. 1 z roku 1967 o zahraničních investicích a s jakýmkoli zákonem, který ho doplňuje nebo nahrazuje, a na budoucí investice uskutečněné investory Indonéské republiky na území České republiky a také na indonéské investice existující na území České republiky v souladu se zákony vztahujícími se k investicím, které jsou platné k datu vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

Použití jiných ustanovení

Jestliže ustanovená zákona jedné ze smluvních stran nebo závazky podle mezinárodního práva existující v současnosti nebo vzniklé později mezi smluvními stranami mimo tuto dohodu obsahují obecnou nebo zvláštní úpravu poskytující investicím investorů druhé smluvní strany zacházená příznivější, než je poskytováno touto dohodou, taková úprava bude, v rozsahu, v jakém je příznivější, mát přednost před touto dohodou.

Článek 12

Konzultace a změny

1. Každá ze smluvních stran může žádat o uskutečnění konzultací ohledně jakékoli záležitosti týkající se této dohody. Druha smluvní strana zaujme k tomuto návrhu vstřícný postoj a poskytne vhodnou příležitost pro taková konzultace.

2. Tato dohoda může byt změněna, kdykoli je to povazováno za nezbytně, vzájemným souhlasem.

Článek 13

Vstup v platnost, trvaní a ukončení

1. Tato dohoda vstoupá v platnost dnem pozdější notifikace kterékoli smluvní strany o splněná svých vnitrostátních ratifikačních postupů.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a potom její platnost bude pokračovat po další desetileté období a tak dále, dokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví jeden rok před jeho uplynutím.

3. Pro investice uskutečněné před datem ukončená platnosti této dohody zůstanou ustanovená článků 1 až 12 této dohody účinné po dobu deseti let od data ukončení platnosti této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaná, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovená v Praze dne 17. září 1998 v jazyce českém, indonéském a anglickém. Všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve vykladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky:

Mgr. Ivo Svoboda v. r.

ministr financí

Za vládu Indonéské republiky:

Leonard Tobing v. r. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru