Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 155/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

Částka 52/1999
Platnost od 21.07.1999
Účinnost od 30.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 1994 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 30. listopadu 1995.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Rámcová dohoda

o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

Tato dohoda se uzavírá mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí, majícím své sídlo v Letenské 15, 118 10 Praha 1, Malá Strana, zastoupené ministrem financ p. Ivanem Kočárníkem

na jedné straně, a

Evropskou investiční bankou mající své ústředí na č. 100, Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg, Velkovévodství lucemburské, zastoupenou viceprezidentem Evropské investiční banky p. Wolfgangem Rothem

nadále uváděnou jako „BANKA" na druhé straně.

Vzhledem k tomu, ze:

A) V rámci Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. prosince 1993 a Rozhodnutí Rady guvernérů BANKY ze dne 2. května 1994 (dále jen „Rozhodnutí") povolit poskytnutá půjček z vlastních zdrojů pro projekty v zemích střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Albánie) je BANKA ochotna účastnit se na financování investičních projektů, které splňují obvyklá kritéria BANKY pro půjčování z jejích vlastních zdrojů;

B) Na základe Rozhodnutá je BANKA zmocněna poskytnout částku až do výše 3 000 milionů ECU pro takovéto projekty v Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenská republice, Rumunsku, Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Albánii na dobu tří let počínaje 23. prosincem 1993, a to bez předem daného rozdělená zmíněné částky mezi tyto země, formou půjček od BANKY poskytnutých z jejích vlastních zdrojů. Pokud koncem uvedeného řasového období nedosáhnou úvěry poskytnuté BANKOU již zmíněnou celkovou částku, bude tříleté období automaticky prodlouženo o šest měsíců; a

C) Zmínky dále učiněné o „půjčkách" a „financovaných projektech" se týkají půjček poskytnutých a projektů financovaných BANKOU v rámci teto dohody;

se nyní smluvní strany dohodly tímto na následujícím:

Článek 1

Půjčky budou používaný k částečnému financování zvláštních investičních projektů, které splňují obvyklá kritéria BANKY pro výpůjčky z jejích vlastních zdrojů a které jsou BANCE předkládány buď oprávněnými úřady České republiky a nebo s jejich souhlasem.

Článek 2

Projekty budou posuzovány z hlediska vhodnosti a půjčky budou poskytovány v souladu s podrobnými pravidly, podmínkami a procedurálním řízením obsaženými ve statutu BANKY.

Článek 3

Při určování podmínek splatnosti půjček bude BANKA vycházet z hospodářských a finančních údajů uvažovaného projektu. Úrokové sazby a požadavky na záruky budou stanovovány BANKOU v souladu s její obvyklou praxí.

Článek 4

Půjčky poskytované BANKOU za účelem uskutečňovaní projektů mohou mát formu spolufinancování, jehož se mohou zúčastnit zejména úvěrové a rozvojové instituce České republiky, členských států Evropských společenství, ostatních zemí, Komise Evropských společenství a mezinárodní finanční instituce.

Článek 5

Česká republika a jakákoliv soukromá, poloveřejná nebo veřejná právnická osoba bude mát přístup k půjčkám uvolněným na základě této Dohody.

Článek 6

Za prováděná, řízená a udržování projektů, které jsou předmětem financování dle této Dohody ponesou odpovědnost příslušní koneční uživatelé.

Článek 7

Účast ve výběrových řízeních a jiných procedurách konaných za účelem získání kontraktu na financované projekty nebo předkládaných BANCE, aby je financovala, bude založena na kritériích konkurenceschopnosti, a to v souladu s obvyklou praxí BANKY.

Česká republika bude aplikovat na kontrakty určené pro prováděná financovaná projektů taková fiskální a celná opatřená, která by byla alespoň tak výhodná jako ta, která jsou aplikována u kontraktů na projekty financované nejpreferovanější státní nebo mezinárodní organizací.

Článek 8

Česká republika se zavazuje, že vyjme ze zdanění všechny platby jistiny, úroků a jiné částky, které dluží BANCE v souvislosti s půjčkami nebo v rámci záruk z nich vyplývajících.

Článek 9

Česká republika se zavazuje, že během platnosti půjček zajistí, aby příjemci těchto půjček a jejich ručitelé měli volný přistup k cizí měně nutné pro splacená jistiny, úroků, komisionálních a jiných poplatků.

Článek 10

Česká republika vyvine co největší úsilí, aby zajistila, ze projekty financované BANKOU budou požívat alespoň takového zacházená, resp. výsad, které jsou obsaženy v kterémkoliv platném právním předpisu nebo ve dvoustranné dohodě o investicích.

Článek 11

Pokud bude půjčka poskytnuta jinému příjemci, než je Česká republika, může BANKA vyžadovat od České republiky udělená záruky jako jednu z podmínek pro poskytnutá půjčky.

Článek 12

BANKA se bude těšit v České republice v plném rozsahu právní způsobilosti udělené právnickým osobám podle zákonů České republiky, zejména může být účastníkem právního řízení.

Článek 13

Představitelé BANKY, jejichž práce bude spojena s touto Dohodou, budou požívat následující výsady a imunity:

(a) vynětí z právního a administrativního řízení, pokud jde o úřední činnost jimi prováděnou, kromě těch případů, kdy se BANKA této imunity vzdá,

(b) vynětí z imigračních omezení nebo z formalit platných pro registraci cizinců,

(c) stejné možnosti cestování jako jsou ty, které jsou udělovány zástupcům a oficiálním představitelům obdobného postavená na diplomatických misích.

Článek 14

Ustanovená této Dohody zůstávají v platnosti, dokud nebudou zcela splaceny všechny dlužné částky poskytnuté na financování kontraktů podle této Dohody.

Článek 15

Veškeré spory, tykající se této Dohody, budou předkládány Soudnímu dvoru Evropských společenství.

Smluvní strany této Dohody se tímto vzdávají jakékoliv imunity nebo práva namítat proti příslušnosti tohoto Dvora. Rozhodnutá Soudního dvora vydané na základě tohoto článku 15 bude konečné a závazné pro smluvní strany, a to bez omezená nebo výhrad.

Článek 16

Tato Dohoda vstoupí v platnost datem notifikace České republiky, že ústavní požadavky vstupu Dohody v platnost byly splněny. Česká republika doručí BANCE právní posudek ve věci řádného vstupu v platnost této Rámcové dohody.

Úvodní ustanovená (A, B, C) tvoří část této Dohody.

Na důkaz uvedeného uzavřely smluvní strany tuto Dohodu ve třech originálech v anglickém jazyce, přičemž každá její stránka je parafována za BANKU Gerhardern Hůtzem, právníkem Evropské investiční banky, a za Českou republiku Jiřím Větrovským, ředitelem devizově finančního odboru Ministerstva financí České republiky.

Podepsáno za a jménem České republiky:
Ivan Kočárník v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Podepsáno za a jménem Evropské investiční banky:
Wolfgang Roth v. r.
viceprezident Evropské investiční banky

Přesunout nahoru