Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 153/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Částka 52/1999
Platnost od 21.07.1999
Účinnost od 01.09.1999
Zrušeno k 01.01.2005 (563/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

153

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

2. V § 3 odstavec 9 zní:

"(9) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti

a) v základní škole a střední škole s počtem žáků

do 150 o 1 hodinu týdně
do 250 o 2 hodiny týdně
do 550 o 3 hodiny týdně
nad 550 o další hodinu týdně za každých dalších 300 žáků,

b) ve speciálních školách při počtu tříd

do 7o 1 hodinu týdně
8 až 12 o 2 hodiny týdně
13 a více o 3 hodiny týdně.
“.

3. V § 3 se doplňují odstavce 10 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"(10) Je-li pověřeno výkonem funkce výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho výchovného poradce.

(11) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou.

(12) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně.

(13) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení.

(14) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení.

7) § 86 zákoníku práce.".

4. Příloha zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 68/1997 Sb.

Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovnícipočet tříd, výchovných skupin nebo počet dětí a žáků ve škole nebo školském zařízenípočet hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti týdně
1. Mateřské školy a speciální mateřské školy
učitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy 31
ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy124
221
3 až 418
5 až 616
7 a více13
zástupce ředitele5 až 620
7 a více17
ředitel internátní mateřské školy nebo internátní speciální mateřské školy116
214
3 a více12
zástupce ředitele3 a více16
ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy se speciálním pedagogickým centrem 5
ředitel stálé mateřské školy v přírodědo 100 dětí10
nad 100 dětí8
2. Základní školy  
učitel základní školy 22
učitel základní školy v 1. ročníku 20 až 22
ředitel základní školy s 1. stupněm nebo základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy1 až 216
3 až 613
7 až 1010
11 a více8
ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní školy s 1. a 2. stupněmdo 98
10 až 187
19 až 236
24 a více5
zástupce řediteledo 1411
15 až 229
23 a více7
3. Speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy
učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo pomocné školy 22
učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo zvláštní školy v 1. stupni nebo pomocné školy v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné školy 20 až 22
ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení1 až 216
3 až 613
7 až 1010
11 a více8
ředitel zvláštní školy s 1. stupněm a s méně než 4 samostatnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo pomocné školy s 1. až 6. ročníkem1 až 214
3 až 612
7 až 109
11 a více7
ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo pomocné školy s 1. až 10. ročníkemdo 97
10 až 146
15 až 185
19 a více4
zástupce řediteledo 1411
15 až 229
23 a více7
ředitel školy v přírodě 9
4. Střední školy, speciální střední školy, odborná učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy
učitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy 21
ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školydo 86
9 až 164
17 a více2
zástupce ředitele (mimo zástupce pro praktické vyučování)do 814
9 až 1410
15 až 178
18 až 206
21 a více4
vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol nebo speciálních středních škol nebo odborných učilišť nebo učilišť 16
učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování ve střední odborné škole a střední zdravotnické školedo 120 žáků14
121 až 24012
241 a více10
učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve speciálním středním odborném učilišti a odborném učilištido 42 žáků14
43 až 8412
85 až 12610
127 a více8
učitel předmětu praxe na středních školách 21 až 25
učitel odborného výcviku ve speciální střední škole nebo odborném učilišti nebo praktické škole 21
mistr odborné výchovy 30 až 35
5. Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav  
učitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu 21
ředitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavudo 86
9 až 164
17 a více2
zástupce řediteledo 814
9 až 1410
15 až 178
18 až 206
21 a více4
6. Základní umělecké školy  
učitel základní umělecké školy  
- individuální výuka 23
- skupinová a kolektivní vyúka 21
ředitel základní umělecké školydo 99
10 až 246
25 a více3
zástupce řediteledo 1412
15 až 299
30 a více6
7. Sportovní školy 
trenér sportovní školy 21 až 26
8. Školní družiny a školní kluby  
vychovatel školní družiny nebo školního klubu 28 až 30
vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu2 až 325
4 až 623
7 a více21
ředitel školní družiny nebo školního klubu, které nejsou součástí školydo 420
5 až 617
7 a více15
zástupce ředitele2 až 325
4 až 623
7 a více21
9. Speciální mateřské školy internátní  
vychovatel speciální mateřské školy internátní 28 až 30
10. Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, přípravné stupně pomocných škol
vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo přípravného stupně pomocné školy 25 až 27
ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péčedo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce ředitele5 až 1411
15 až 229
23 a více8
vedoucí vychovatel 15 až 17
11. Internátní speciální školy a speciální školy  
vychovatel internátní speciální školy nebo speciální školy 27 až 28
vedoucí vychovatel 15 až 17
ředitel internátní speciální školydo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce ředitele internátní speciální školy5 až 1411
15 až 229
23 a více8
12. Domovy mládeže 
vychovatel 30 až 32
ředitel 10
zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel 17 až 20“.
   

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1999.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Přesunout nahoru