Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 142/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě

Částka 50/1999
Platnost od 13.07.1999
Účinnost od 13.03.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XXVI odst. 2 dne 13. března 1996. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kanadou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě ze dne 20. března 1969, vyhlášená pod č. 44/1969 Sb.1)

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopraví;

Vláda České republiky a vláda Kanady, dále uváděné jako „smluvní strany",

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahu v letecké dopravě mezi a za jejich územími,

se dohodly takto:

Článek I

(Definice)

Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, v případě Kanady ministra dopravy a Národní dopravní úřad Kanady, nebo, v obou případech, jakýkoli jiný orgán nebo osoby oprávněné k provádění funkcí vykonávaných uvedenými úřady;

(b) výraz „dohodnuté služby" znamení pravidelné letecké služby na linkách stanovených v této Dohodě pro dopravu cestujících a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci;

(c) výraz „Dohoda" znamení tuto Dohodu, Seznam linek, jakoukoli Přílohu k nim připojenou a jakékoli změny Dohody, Seznamu linek nebo kterékoli Přílohy;

(d) výraz „Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 teto Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článku 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(e) výraz „určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu s články IV a V této Dohody;

(f) výraz „tarif" znamená ceny nebo poplatky placené za přepravu cestujících, zavazadel a zboží a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky uplatňují, včetně cen nebo poplatku a podmínek za jiné pomocné služby, ale nezahrnují poplatky pro dopravu poštovních zásilek;

(g) výrazy „území", „letecká služba", „mezinárodní letecká služba", „letecký podnik" a „přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy.

Článek II

(Poskytnutí práv)

1. Každá smluvní strana udělí druhé smluvní straně nesledující práva pro provádění mezinárodních leteckých služeb leteckým podnikem nebo leteckými podniky určenými touto druhou smluvní stranou:

(a) létat bez přistání přes její území;

(b) přistávat na jejím území pro potřeby nikoli obchodní; a

(c) pokud není stanoveno jinak v této Dohodě přistávat na jejím území při provozovaní linek stanovených v této Dohodě za účelem nakládání a vykládání cestujících a zboží včetně poštovních zásilek v mezinárodní dopravě, odděleně nebo v kombinaci.

2. Letecké podniky každé smluvní strany, kromě těch, které jsou určeny podle článku IV této Dohody, budou také požívat práva uvedená v odstavci 1 (a) a (b) tohoto článku.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nezmocňuje určeny letecký podnik jedné smluvní strany k nakládaní cestujících a zboží včetně poštovních zásilek na území státu druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek III

(Záměna typu letadla)

1. Určeny letecký podnik jedné smluvní strany může na linkách stanovených v této Dohodě provést změnu typu letadla na území státu druhé smluvní strany nebo v mezilehlém bodu v třetích zemích za následujících podmínek:

(a) je to zdůvodnitelné požadavkem hospodárnosti provozu;

(b) kapacita užívaná pro let na úseku linky vzdálenějším od území státu smluvní strany, která letecký podnik určila, nebude větší než ta užívaná na bližším úseku;

(c) letadlo používané na úseku vzdálenějším od území státu smluvní strany, která letecký podnik určila, bude provozováno jako prodloužení dohodnuté služby zabezpečované letadlem používaným na bližším úseku;

(d) objem pokračující přepravy je přiměřeny;

(e) letecký podnik nebude uvádět, přímo či nepřímo, ať již v letových řádech, počítačových prodejně-knihovacích systémech, informacích o tarifech nebo inzerci, nebo jiných podobných prostředcích, že poskytuje jinou službu, než je dohodnutá služba pro odpovídající stanovenou linku;

(f) pokud dohodnutá služba zahrnuje záměnu typu letadla, tato skutečnost o provádění služby bude uvedena ve všech letových řádech, počítačových prodejně-knihovacích systémech, informacích o tarifech, inzerci a jiných podobných prostředcích;

(g) v souvislosti s přistáním nebo odletem jakéhokoli jednoho letadla bude v místě, v němž dochází k záměně typu letadla, provozován pouze jeden let odlétávajícím nebo přilétávajícím letadlem, pokud nebude povoleno jinak leteckým úřadem druhé smluvní strany; a

(h) ustanovení článku XI této Dohody se vztahují na všechna opatření prováděná v souvislosti se záměnou typu letadla.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nedotýkají práva leteckého podniku změnit letadlo na území státu smluvní strany, která určila tento letecký podnik.

3. Ustanovení tohoto článku neomezují způsobilost leteckého podniku poskytovat služby prostřednictvím ujednání o společném označení nebo o vyblokovaní prostoru, uvedeném v Seznamu linek v této Dohodě.

Článek IV

(Určení leteckých podniků)

Každá smluvní strana bude mít právo k provozu dohodnutých služeb určit diplomatickou nótou letecký podnik nebo letecké podniky a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určeny jiným leteckým podnikem.

Článek V

(Oprávnění leteckých podniků)

1. Po obdržení zprávy o určení nebo nahrazení podle článku IV této Dohody letecký úřad druhé smluvní strany, podle zákonů a předpisů této smluvní strany, udělí bez odkladu leteckému podniku nebo leteckým podnikům takto určeným příslušná oprávnění k provozu dohodnutých služeb, pro které byl letecký podnik určen.

2. Po obdržení těchto oprávnění může letecký podnik kdykoli zahájit provoz dohodnutých služeb, v plném či částečném rozsahu, za předpokladu, že tento letecký podnik splňuje ustanovení této Dohody, a zejména, že jsou stanoveny tarify v souladu s ustanoveními článku XIV teto Dohody.

Článek VI

(Odvolaní a omezení oprávnění)

1. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odepřít leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou oprávnění uvedená v článku V této Dohody, zrušit, pozastavit nebo uložit podmínky k těmto oprávněním, dočasně nebo trvale:

(a) v případě, že letecký podnik neprokáže podle zákonu a předpisu smluvní strany udělující práva, obvykle a přiměřeně uplatňovaných v souladu s Úmluvou, svou způsobilost;

(b) v případě, že letecký podnik se neřídí zákony a předpisy smluvní strany udělující práva;

(c) v případě, že není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku patří smluvní straně, která letecký podnik určila, nebo jejím státním příslušníkům; a

(d) v případě, že druhá smluvní strana nedodržuje

a nevede správu norem uvedených v článku VIII a článku IX této Dohody.

2. Pokud nebude nutné provést okamžité opatření k zabránění výše uvedeného porušování zákonů a předpisů, práva vyjmenovaná v odstavci 1 tohoto článku budou uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany v souladu s článkem XX této Dohody.

Článek VII

(Použití zákonů)

1. Zákony, předpisy a postupy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup, pobýt nebo vystup z území jejího státu letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz a létání těchto letadel, budou dodržovány určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany při vstupu, výstupu a při provozu na tomto území.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany tykající se vstupu, výstupu, tranzitu, přistěhovalectví, pasů, cel, měnových a zdravotních opatření budou dodržovány určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany a posádkami, cestujícími a nákladem, včetně poštovních zásilek, nebo jejich jménem, při tranzitu, vstupu, výstupu a pobytu na území státu teto smluvní strany.

3. Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisu nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo jakýmkoli jiným leteckým podnikám před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

4. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území státu kterékoli smluvní strany budou osvobozeny od celních a jiných podobných poplatku.

Článek VII (bis)

Zákaz kouření

1. Každá smluvní strana zakáže nebo zajistí, aby její letecké podniky zakázaly kouření na všech letech, které převážejí cestující, provozovaných jejími leteckými podniky mezi územími smluvních stran. Tento zákaz se bude vztahovat na všechna místa v letadle a bude platit od doby zahájení nástupu cestujících do doby ukončení výstupu cestujících.

2. Každá smluvní strana učiní všechna opatření, která považuje za přiměřená při zajištění plnění ustanovení tohoto článku jejími leteckými podniky a jejich cestujícími a členy posádek včetně zavedení příslušných postihů za porušení zákazu.

Článek VIII

(Bezpečnostní normy, osvědčení a průkazy)

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající účinnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou za účelem provozu dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy byly vydány nebo potvrzeny jako platné podle a v souladu s normami stanovenými Úmluvou. Každá smluvní strana si vrak vyhrazuje právo odmítnout uznat pro lety nad územím svého státu diplomy a průkazy vydané druhou smluvní stranou jejím statním příslušníkům.

2. Jestliže oprávnění a podmínky diplomu a průkazu uvedených výše v odstavci 1, vydaných pro provoz dohodnutých služeb leteckým úřadem jedné smluvní strany jakékoli osobě nebo určenému leteckému podniku nebo letadlu, by dovolovaly rozdíl od norem stanovených podle Úmluvy a tento rozdíl je ohlášen Mezinárodní organizací pro civilní letectví, letecký úřad druhé smluvní strany může požadovat podle článku XX této Dohody provedení konzultací s leteckým úřadem první smluvní strany za účelem objasnění této rozdílné prováděcí praxe.

3. Každá smluvní strana může požádat druhou smluvní stranu o konzultace tykající se vydávání a udržování bezpečnostních norem pro letecká zařízení, letecké posádky, letadla a pro provoz určených leteckých podniků. Jestliže po těchto konzultacích jedna ze smluvních stran zjistí, že druhá smluvní strana neúčinně dodržuje a nedostatečně vede správu bezpečnostních norem a požadavků v této oblasti tak, aby nejméně odpovídaly minimálním normám, které mohou být stanoveny podle Úmluvy, druha smluvní strana bude vyrozuměna o těchto zjištěních a opatřeních, která jsou povazována za potřebná k dosažení souladu s těmito minimálními normami, a uskuteční příslušná opravna opatření. V případě, že druhá smluvní strana neučiní taková příslušná opatření v rozumné době, budou uplatněna ustanovení článku VI.

Článek IX

(Ochrana civilního letectví)

1. Smluvní strany, v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, si navzájem znovu potvrzují, že závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou část této Dohody.

2. Smluvní strany, aniž by tím byly omezeny jejich všeobecná práva a povinnosti podle mezinárodního práva, budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

3. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

4. Smluvní strany budou jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní ustanovení použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatel í letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich státu jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

5. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná výše v odstavci 4 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, vystup a pobýt na území jejího státu. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována přiměřena opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posudek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel a palubních zásob před a v průběhu nastupovaní a nakládání.

6. Každá smluvní strana bude také s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

7. Každá smluvní strana bude mít právo, na základe předchozího nejméně šedesátidenního (60) vyrozumění, vyhodnotit bezpečnostní opatření prováděné provozovateli letadel na území státu druhé smluvní strany pro lety přilétávající nebo odlétávající z území jejího státu. Administrativní opatření k provedení takového vyhodnocení budou dohodnuta mezi leteckými úřady a uskutečněna bez odkladu tak, aby bylo zajištěno, že vyhodnocení bude provedeno v požadované době.

8. Dojde-li k spáchání činu nebo hrozbě spáchaní činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takového řinu nebo hrozby.

9. Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že druhá smluvní strana se odchýlila od ustanovení tohoto článku, první smluvní strana může požádat o okamžitě konzultace s druhou smluvní stranou. Nedosažení uspokojivé dohody bude důvodem k uplatnění článku VI této Dohody.

Článek X

(Užívaní letišť a leteckých zařízení)

1. Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť' a jiných leteckých zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu konajícímu podobné mezinárodní služby.

2. Každá smluvní strana bude podporovat provádění konzultací mezi kompetentními úřady odpovědnými za stanovení poplatku a určeným leteckým podnikem užívajícím služby a zařízení, a kde to je možné, prostřednictvím organizací zastupujících letecké podniky. V přiměřeném rozsahu bude uživatelům poskytnuta zpráva o jakémkoli návrhu na změny uživatelských poplatků, aby se jim umožnilo vyjádřit názor před provedením změn.

3. Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek XI

Kapacita

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost provozovat dohodnuté služby.

2. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou mít jako svůj přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících, zboží a poštovních zásilek mezi územími států smluvních stran.

3. Každá smluvní strana a její určený letecký podnik(y) budou brát v úvahu zájmy druhé smluvní strany a jejího určeného leteckého podniku(ů), aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které zajišťuje druhý letecký podnik.

4. Kapacita poskytovaná na dohodnutých službách překračující limity stanovené v této Dohodě může být čas od času dohodnuta mezi určenými leteckými podniky smluvních stran a bude podléhat schválení (výslovnému nebo tichému) leteckých úřadů obou smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky, letecké úřady mohou uskutečnit konzultace a vynasnaží se dosáhnout dohody o kapacitě.

5. Nárůsty kapacity stanovené v souladu s ustanovením odstavce 4 tohoto článku nezakládají změnu kapacitních limitů. Jakákoli změna kapacitních limitů bude dohodnuta mezi smluvními stranami.

Článek XII

(Statistiky)

1. Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jeho určené letecké podniky poskytly leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení provozu dohodnutých služeb a vztahující se k dopravě uskutečněné jejími určenými leteckými podniky na linkách stanovených v této Dohodě, uvádějící počáteční místo zahájení a konečné místo určení přepravy.

2. Letecké úřady obou smluvních stran budou udržovat úzké styky ve věci plnění odstavce 1 tohoto článku, včetně postupů pro poskytnutí statistické informace.

Článek XIII

(Celní ustanovení)

1. Každá smluvní strana v největším rozsahu přípustném podle svého práva a na základe reciprocity osvobodí určeny letecký podnik nebo podniky druhé smluvní strany od dovozních omezení, cel, dávek, inspekčních poplatku a jiných celostátních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazací oleje, spotřebitelní technické zásoby, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla (včetně alkoholu, tabáku a jiných výrobku určených za letu pro prodej cestujícím v omezeném množství) a jiné věci, které mají být nebo jsou používány výhradně ve spojitosti s provozem nebo obsluhou letadla dotyčného leteckého podniku, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listu, jakýkoli tištěny materiál nesoucí vytištěné znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovány leteckým podnikem.

2. Osvobození udělená podle tohoto článku se vztahují na věci zmíněné v odstavci 1 tohoto článku:

a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany při příletu na území státu druhé smluvní strany až do odletu z něho; a

c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany;

a to bez ohledu na to, zda věci budou použity nebo spotřebovány zcela na území státu smluvní strany poskytující osvobození, za předpokladu, že takové věci nebudou zcizeny na území státu této smluvní strany.

3. Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany, mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem celnice do té doby, než budou vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

Článek XIV

Tarify

1. Tarify používané určeným leteckým podnikem nebo podniky jedné smluvní strany za dopravu na a z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní uspořádání) a tarify ostatních leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být stanoveny individuálně nebo, dle výběru určeného leteckého podniku nebo podniků, pomocí vzájemné koordinace nebo koordinace s dalšími leteckými podniky. Za oprávněnost svých cen bude určený letecký podnik odpovědný pouze vůči svému vlastnímu leteckému úřadu.

3. Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou předloženy a obdrženy leteckými úřady smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich účinnosti, pokud letecké úřady obou smluvních stran nepovolí provést oznámení tarifů v kratší lhůtě. Tarify předložené leteckým úřadům obou smluvních stran budou po formální stránce v takové úpravě, jakou letecký úřad každé smluvní strany požaduje.

4. Pokud do patnácti (15) dnů od data obdržení letecký úřad jedné smluvní strany neoznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany svůj nesouhlas s jemu předloženými tarify, tyto tarify budou považovány za přijaté nebo schválené a vstoupí v platnost dnem uvedeným v tarifním návrhu. V případě, že leteckými úřady byla povolena pro předložení tarifu kratší lhůta, mohou se tyto dohodnout, že lhůta pro oznámení nesouhlasu bude kratší než patnáct (15) dnů.

5. Nebude-li možno stanovit tarif podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, nebo jestliže během stanovené lhůty bude, podle odstavce 4 tohoto článku, podáno oznámení o nesouhlasu, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží určit tarif dohodou mezi sebou.

a. Žádný tarif nevstoupí v platnost, jestliže letecký úřad kterékoli smluvní strany předal oznámení o nesouhlasu, ledaže rozhodnutí o tarifu bylo učiněno podle ustanovení odstavce 5 tohoto článku nebo článku XX této Dohody.

b. Jestliže letecký úřad jedné smluvní strany projeví nesouhlas se stanoveným tarifem, oznámí to s příslušným vysvětlením leteckému úřadu druhé smluvní strany a současně se příslušný určený letecký podnik(y) vynasnaží stanovit nový nebo upravený tarif. Jestliže do třiceti (30) dnů od takového oznámení, nebo v kratší lhůtě přijatelné pro oba letecké úřady, nepodá určený letecký podnik(y), jehož se to týká, vysvětlení k vyslovenému nesouhlasu, pak letecký úřad, který oznámil nesouhlas, bude mít právo pozastavit platnost dotyčného tarifu a letecký úřad druhé smluvní strany může požádat o okamžité konzultace mezi oběma či všemi leteckými úřady za účelem vyřešení vyjádřeného nesouhlasu.

6. Jestliže se letecké úřady nemohou dohodnout na stanovení tarifu podle odstavce 5 nebo 5.b. tohoto článku, kterákoli smluvní strana může požádat, aby byl spor vyřešen podle ustanovení článku XX této Dohody.

7. Určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany může oznámit konkurenční tarif k jinému veřejně platnému tarifu mezi týmiž místy buď na dohodnutých službách, nebo do a z jakéhokoli nedohodnutého bodu směrováním po dohodnutých službách. Takové tarify budou srovnatelné s veřejně platnými tarify přihlášenými u leteckých úřadů pro stejný pár míst. Takový tarif(y) vždy bude podléhat předchozímu a průběžnému přijetí nebo souhlasu příslušných úřadů zemí, mezi nimiž se takový tarif(y) bude používat.

a. Pro posouzení výrazu „srovnatelný“ uvedeného výše v odstavci 7 tohoto článku budou letecké úřady smluvních stran brát v úvahu následující skutečnosti:

(i) Určený letecký podnik(y) každé smluvní strany bude mít právo stanovit srovnatelný tarif pro služby mezi územími států obou smluvních stran k jakémukoli veřejně dostupnému platnému tarifu pro pravidelnou dopravu nebo tarifu pro prodej nepravidelné dopravy v drobném, použitelnému mezi týmiž nebo přilehlými místy na pravidelných nebo nepravidelných službách jiného leteckého podniku kterékoli ze smluvních stran, a to tak, že srovnatelný tarif nemusí být nezbytně stejný, ale bude v zásadě odpovídající.

(ii) Tarify určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany pro dopravu mezi územím státu druhé smluvní strany a místy v třetích zemích mohou pro stejnou třídu cestovní služby být srovnatelné, ale nesmí být nižší, ani jejich podmínky méně omezující než tarify jakéhokoli pravidelnou dopravu provozujícího leteckého podniku druhé smluvní strany, které se používají mezi týmiž dvěma místy.

b. Jakýkoli tarif přihlášený podle odstavce 7.a. bude:

(i) obsahovat uspokojivý důkaz o dostupnosti tarifu, k němuž je provedeno srovnání, a o souladu způsobu srovnání s požadavky tohoto článku, a

(ii) pokud nebylo mezi leteckými úřady smluvních stran dohodnuto jinak, zůstane v platnosti pouze po dobu dostupnosti tarifu pro pravidelnou nebo nepravidelnou dopravu v drobném, ke kterému bylo provedeno srovnání.

8. Tarif stanovený podle ustanovení tohoto článku zůstane v platnosti během stanoveného období své platnosti nebo až do stanovení nového tarifu. Platnost tarifu však nebude, s výjimkou uvedenou výše v odstavci 7.b.(ii), prodloužena na základě ustanovení tohoto odstavce o více než dvanáct (12) měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

9. Letecké úřady obou smluvních stran se vynasnaží pokud možno zajistit, aby

(a) účtované a vybírané tarify odpovídaly tarifům přijatým nebo schváleným oběma leteckými úřady; a aby

(b) žádný letecký podnik žádným způsobem nerefundoval jakoukoli část z těchto tarifů.

10. Kde tento článek vyžaduje písemný styk, může tak být učiněno prostřednictvím dopisu, nebo jakýmkoli elektronickým spojením, jehož výstupem je tištěný text, jako telegram, telex nebo fax.

Článek XV

(Prodej a převod finančních prostředku)

1. Na základě reciprocity určený letecký podnik(y) každé smluvní strany může volně prodávat letecké služby na území státu druhé smluvní strany a jakákoli osoba může svobodně zakoupit takovou dopravu v měnách, které dotyčný letecký podnik při prodeji přijímá, a to podle příslušných oprávnění a v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními zákony a předpisy, buď přímo, nebo podle svého uvážení prostřednictvím zprostředkovatelů, v místní měně nebo jakékoli volně směnitelné měně, bez zvýhodnění nebo diskriminace oproti jakémukoli leteckému podniku zabývajícímu se podobnými mezinárodními leteckými službami.

2. Každý určený letecký podnik bude mít právo přepočítat a převést do zahraničí, na požádání, finanční prostředky získané obvyklým uskutečňováním svého provozu. Přepočet a převod bude povolen bez prodlení podle převládajícího tržního devizového kursu platného ke dni podání zadosti o převod a bez jakýchkoli jiných omezení kromě těch, které obsahují platné devizové předpisy na území příslušné smluvní strany, a nebudou podléhat jakýmkoli poplatkům, kromě obvyklých manipulačních poplatků vybíraných bankami za tyto transakce.

Článek XVI

(Zdanění)

1. Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany od všech daní ze zisku nebo příjmu plynoucích z provozování dohodnutých služeb.

2. Toto ustanovení pozbude platnosti, pokud mezi oběma smluvními stranami vstoupí v platnost úmluva o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k daním z příjmu (a zisku) zajišťující podobnou výjimku.

Článek XVII

(Reprezentace leteckého podniku)

1. Určeny letecký podnik nebo podniky jedné smluvní strany budou mít povoleno, na základě reciprocity, vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany své zástupce a obchodní, provozní a technický personál potřebný v souvislosti s provozem dohodnutých služeb.

2. Tyto personální potřeby mohou, podle uvážení určeného leteckého podniku nebo leteckých podniků jedné smluvní strany, být zabezpečeny jeho vlastním personálem nebo použitím služeb jakékoli jiné organizace, společnosti nebo leteckého podniku létajícího na území státu druhé smluvní strany, oprávněných vykonávat takové služby na území státu dané smluvní strany.

3. Zástupci a personál budou podléhat zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany a dále, v souladu s těmito zákony a předpisy:

(a) každá smluvní strana bude na základě reciprocity a s minimálním zdrzením udělovat nezbytná pracovní povolení, návštěvní víza a jiné podobné doklady pro zástupce a personál uvedeny v odstavci 1 tohoto článku; a

(b) požadavek na pracovní povolení pro personál vykonávající určité dočasné povinnosti budou obě smluvní strany řešit povolením nepřekračujícím třicet (30) dnů.

4. Zastupitelské kanceláře budou zřizovány v souladu se zákony a předpisy platnými na území státu dané smluvní strany a budou podléhat těmto zákonům a předpisům.

Článek XVIII

(Pozemní odbavení)

1. Určený letecký podnik nebo podniky každé smluvní strany si mohou provádět na území státu druh í smluvní strany svoje vlastní pozemní odbavení nebo, podle svého uvážení, nechat vykonávat takové pozemní odbavení, zcela nebo zčásti, jakémukoli zprostředkovateli oprávněnému příslušnými úřady druhé smluvní strany k poskytovaní takových služeb. Tam, kde určený letecký podnik podle vnitrostátních zákonu a předpisu nesmí provádět vlastní pozemní odbavení, tyto služby budou poskytovány bez zvýhodnění nebo diskriminace oproti jakémukoli leteckému podniku zabývajícímu se podobnými mezinárodními leteckými službami.

2. Určený letecký podnik nebo podniky každé smluvní strany mohou také poskytovat služby pozemního odbavení, zcela nebo zčásti, jiným leteckým podnikům létajícím na totéž letiště na území státu druhé smluvní strany.

Článek XIX

(Použitelnost pro nepravidelné lety)

1. Ustanovení uvedená v článcích VII (Použití zákonu), VIII (Bezpečnostní normy, osvědčení a průkazy), IX (Ochrana civilního letectví), X (Užívání letišť a leteckých zařízení), XIII (Celní ustanovení), XV (Prodej a převod finančních prostředků), XVI (Zdanění), XVII (Reprezentace leteckého podniků), XVIII (Pozemní odbavení) a XX (Konzultace) této Dohody budou také platní pro nepravidelné lety prováděné leteckým dopravcem jedné smluvní strany na nebo z území států drahé smluvní strany a na leteckého dopravce provozujícího tyto lety.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nedotýkají vnitrostátních zákonů a předpisů upravujících povolování nepravidelných letů nebo chování leteckých dopravců a nebo jiných účastníků podílejících se na organizaci těchto letů.

Článek XX

(Konzultace)

1. V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran navzájem čas od času provádět konzultace s cílem zabezpečit provádění a uspokojivé dodržování ustanovení této Dohody.

2. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data obdržení žádosti, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek XXI

(Změny Dohody)

Považuje-li kterákoli ze smluvních stran za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této Dohody, může požádat o jednání s druhou smluvní stranou. Tato jednání, která mohou být mezi leteckými úřady a mohou být prováděná přímým jednáním nebo písemně, budou zahájená ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data obdržení požadavků. Jakákoli změna dohodnutá na základě těchto jednání vstoupí v platnost po výměně diplomatických nót.

Článek XXII

(Urovnaní sporů)

1. Jakýkoli spor tykající se výkladů nebo provádění teto Dohody bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže letecké úřady nedosáhnou dohody, spor bude urovnán jednáním mezi smluvními stranami.

2. Jestliže smluvní strany nedosáhnou urovnání jednáním, mohou se dohodnout na předání sporů k rozhodnutí nějaké osobě nebo orgánů nebo kterákoli smluvní strana může předložit spor k rozhodnutí tribunálů tří arbitrů, z nich jednoho bude jmenovat každá smluvní strana, a třetí bude jmenován těmito dvěma arbitry. Každá smluvní strana bude jmenovat arbitra ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data obdržení diplomatické noty od druhé smluvní strany žádající arbitrážní projednání sporů a třetí arbitr bude jmenován v další lhůtě šedesáti (60) dnů. Jestliže kterákoli smluvní strana nebude jmenovat arbitra ve stanovené lhůtě nebo nebude-li třetí arbitr jmenován ve stanovené lhůtě, může být požádán kteroukoli smluvní stranou prezident Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval arbitra nebo arbitry podle toho, jak případ vyžaduje. Má-li prezident státní příslušnost jedné ze smluvních stran, nejstarší z viceprezidentu, který není nezpůsobilý ze stejného důvodu, provede jmenování. Ve všech případech třetí arbitr bude státním příslušníkem třetího státu, bude ustanoven předsedou tribunálu a stanoví místo, kde se arbitrážní řízení bude konat.

3. Smluvní strany se podrobí každému rozhodnutí učiněnému na základe odstavce 2 tohoto článku.

4. Náklady arbitrážního tribunálu ponesou smluvní strany rovným dílem.

5. Jestliže a po dobu, kdy kterákoli smluvní strana nebude plnit jakékoli rozhodnutí uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může druhá smluvní strana omezit, pozastavit nebo odvolat jakákoli práva nebo výsady, které poskytla podle této Dohody smluvní straně neplnící rozhodnutí nebo určenému leteckému podniku neplnícímu rozhodnutí.

Článek XXIII

(Ukončení platnosti)

Každá smluvní strana může kdykoli po vstupu teto Dohody v platnost písemně oznámit diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost teto Dohody. Toto oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody skončí jeden (1) rok po datu, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li toto oznámení o výpovědi odvoláno vzájemnou dohodou před uplynutím tohoto období. V případě, že bude chybět potvrzení o přijetí oznámení druhou smluvní stranou, oznámení bude povazováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo obdrženo Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek XXIV

(Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

Tato Dohoda a jakákoli její změna budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XXV

(Mnohostranné úmluvy)

Jestliže pro obě smluvní strany vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o letectví, ustanovení takové úmluvy budou rozhodující. V souladu s článkem XX této Dohody mohou být prováděny konzultace k určení rozsahu, v jakém bude tato Dohoda dotčena ustanoveními mnohostranné úmluvy.

Článek XXVI

(Vstup v platnost)

1. Jakmile tato Dohoda vstoupí v platnost, Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady, podepsaná 20. března 1969, ve znění pozdějších změn, pozbude pro vládu České republiky a vládu Kanady platnosti.

2. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Článek XXVII

(Nadpisy)

Nadpisy používané v této Dohodě jsou pouze pro potřebu odvolávky.

Na důkaz toho, níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 13. března 1996 v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechna znění jsou stejně platná.

Za vládu České republiky:

Vladimír Budinský v. r.

ministr dopravy

Za vládu Kanady:

A. Č. Eggleton v. r.

ministr mezinárodního obchodu

PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl I

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou
Praha,
jedno další místo
v České republice
určené Kanadou
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou Kanady, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území České republiky v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z Kanady;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Kanadou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území České republiky tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Praha a další místo v České republice mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Přepravní práva páté svobody budou využitelná podle kanadského výběru nejvýše pro čtyři místa, ať mezilehlá nebo dále za Českou republikou.

4. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

5. Určený letecký podnik nebo podniky Kanady mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa a místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě.

6. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Kanadou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl II

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Českou republikou a
New York, USA
Montreal
Toronto
Dvě místa v USA
severně od a včetně
Washingtonu, DC a
východně od a včetně
Chicaga

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou České republiky, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území Kanady v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z České republiky;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Českou republikou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území Kanady tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Montreal a Toronto mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Žádné místo v USA nesmí být obsluhováno na letech obsluhujících Toronto.

4. Přepravní práva páté svobody budou poskytována pouze mezi Montrealem a dvěma místy v USA severně od a včetně Washingtonu, DC a východně od a včetně Chicaga. Výběr míst v USA s právy páté svobody může být měněn 30 dní po oznámení Českou republikou.

5. Určený letecký podnik nebo podniky České republiky mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa nebo místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice.

6. Mezilehlá místa v Evropě vybraná Českou republikou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

7. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Českou republikou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 za předpokladu, že nejvýše tři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003 za předpokladu, že nejvýše čtyři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl III

Pro služby na základě společného označování linek (code-share)

Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli míst
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik Kanady může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem České republiky, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) Kanady, České republiky a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem České republiky k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem Kanady.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v České republice budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem České republiky k poskytování služeb mezi místy v České republice a veškerá doprava mezi místy v České republice pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad České republiky neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) Kanady uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Českou republikou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě. Místa v České republice mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu České republiky nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad České republiky. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v České republice. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v České republice.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad České republiky nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) Kanady při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Oddíl IV

Pro služby na základě společného označování linek (code-share)

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik České republiky může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem Kanady, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) České republiky, Kanady a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem Kanady k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem České republiky.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v Kanadě budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem Kanady k poskytování služeb mezi místy v Kanadě a veškerá doprava mezi místy v Kanadě pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad Kanady neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) České republiky uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Kanadou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice. Místa v Kanadě mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Českou republikou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu Kanady nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad Kanady. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v Kanadě. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v Kanadě.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad Kanady nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) České republiky při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Poznámky pod čarou

1) Ustanovení odstavce 1 článku 9 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě ze dne 20. března 1969 č. 44/1969 Sb. se přestalo uplatňovat na základě článku 29 odst. 3 Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 30. srpna 1990, vyhlášené pod č. 537/1992 Sb.

Přesunout nahoru