Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Částka 47/1999
Platnost od 29.06.1999
Účinnost od 01.07.1999
Zrušeno k 01.01.2003 (540/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

127

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 16. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):


Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), se mění takto:

1. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h) rekreační chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

i) zahrádkářskou chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.".

2. V § 5 poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.".

3. V § 6 se poznámka pod čarou č. 4) zrušuje.

4. V § 8 se poznámka pod čarou č. 5) zrušuje.

5. V § 10 se v odstavci 1 větě první doplňují tato slova: "a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

6. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

7. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Pro oba případy platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17 a podlahová plocha teras koeficientem 0,10.".

8. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění z důvodu špatného technického stavu se nevyžaduje povolení stavebního úřadu,7a) se zjistí podle odstavce 1.

7a) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 21 odst. 1 se slova "jejich podlahových ploch" nahrazují slovy "podlahových ploch jejich místností".

10. V § 22 odst. 2 větě první se za slova "nejsou-li k dispozici" vkládají slova "nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé".

11. V § 22 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Použití obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněno.".

12. V § 22 odst. 4 písm. c) se slovo "průměrné" zrušuje a za slovo "odpisy" se vkládají slova "vedené v účetnictví".

13. V § 22 odst. 4 písm. c) se číslo "3 %" nahrazuje číslem "3,5 %".

14. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) v hlavním městě Praze a v sousedících obcích okresu Praha-východ a Praha-západ

1. 1 700 Kč v hlavním městě Praze,

2. 350 Kč v obcích okresu Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s jednotlivými katastrálními územími hlavního města Prahy,".

15. V § 23 odst. 1 písm. d) se slova "podle posledního sčítání lidu" zrušují.

16. V § 23 odst. 1 se na začátek odstavce následujícího za písmenem i) vkládá tato věta: "Počet obyvatel se stanoví podle posledního sčítání lidu.".

17. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

18. V § 23 odst. 1 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".

19. V § 23 odst. 2 větě druhé se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".

20. V § 23 odstavec 3 zní:

"(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro skládky, hřiště, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 9, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až i) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

21. V § 23 odst. 4 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".

22. V § 23 odst. 5 se slovo "koeficientem Kp" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp".

23. V § 23 odst. 6 větě druhé se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3".

24. V § 23 odst. 7 se slova "§ 26 odst. 1" nahrazují slovy "§ 26 odst. 2".

25. V § 23 odst. 10 se slova "stav užití" nahrazují slovy "rozsah zastavění".

26. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(12) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce,15a) se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.

15a) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".

27. V § 24 odst. 3 větě první se slovo "přilehlých" zrušuje.

28. V § 24 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

29. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceněnými podle § 23 odst. 1 a 4 a nejde-li o pozemky ve vlastnictví stejného subjektu, je cena stanovená podle § 23 odst. 1 a 4 násobená koeficientem 0,40.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

30. V § 26 odst. 2 se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".

31. V § 26 odst. 3 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 2".

32. V § 26 odst. 3 se částka "5 Kč" nahrazuje částkou "7 Kč".

33. V § 27 odst. 6 se částka "2 Kč" nahrazuje částkou "3 Kč".

34. V § 27 odst. 7 větě první se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".

35. V příloze č. 2 v první tabulce ve sloupci 3 "Účel užití budovy" se na konci textu doplňují slova "nebytové prostory v ostatních budovách" a ve sloupci 5 "Kč/m2 podlahové plochy" slova "(cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3,4)".

36. V příloze č. 2 pod první tabulkou se nadpis "Poznámky:" zrušuje.

37. V příloze č. 2 tabulce "STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV" v položce 13 "Okna" patří písmena F až L do první části sloupce.

38. V příloze č. 5 tabulce "2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy" v položce 2.2 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.1" a v položce 2.4 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.2".

39. V příloze č. 5 tabulce "5. Letiště" ve sloupci SKP se číslo "46.24.14" nahrazuje číslem "46.23.14".

40. V příloze č. 5 tabulce "8. Výhybky" v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.23.13.4".

41. V příloze č. 5 tabulce "10. Objekty podzemní mimo důlní" ve sloupci SKP v položce 10.2 se číslo "46.21.52.2" nahrazuje číslem "46.21.22.2", v položce 10.3 číslo "46.21.52.3" číslem "46.21.22.3" a v položce 10.6 číslo "46.21.52.1" číslem "46.21.22.6".

42. V příloze č. 5 tabulce "11. Vodovody trubní" se slova "SKP 46.21.32.1" nahrazují slovy "SKP 46.21.31.2".

43. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se slova "SKP 46.21.32.4" nad první tabulkou nahrazují slovy "SKP 46.21.42.1".

44. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se nad druhou tabulku vkládají slova "SKP 46.21.32.4".

45. V příloze č. 5 tabulce "17. Hráze a objekty na tocích" v položkách 17.2, 17.3, 17.4 a 17.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.24.12.3".

46. V příloze č. 5 tabulce "20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.42.3".

47. V příloze č. 5 tabulce "22. Plynovody vysokotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.31.2".

48. V příloze č. 6 se tabulka "I. Základní cena v Kč za 1m3 obestavěného prostoru:" v části "Dům, Chalupa, Domek s plochou střechou" doplňuje typy a cenami pro konstrukce dřevěné "L 2 280,- M 2 000,- N 2 125,- O 1 905,-".

49. V příloze č. 7 tabulce "I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:" ve sloupci "nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží" se za slovo "Typ" vkládá "I" a ve sloupci "podsklepené" se za slovo "Typ" vkládá "II".

50. V příloze č. 7 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

51. V příloze č. 8 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

52. V příloze č. 9 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

53. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" položka 2.3 zní:

„2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080 -100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030 -70
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonovánímm3 OP3 62070 -90“.

54. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" se za položku 2.4.2 doplňují nové položky, které znějí:

„2.4.3Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním do 15 m3 OPm3 OP3 38090 - 110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090 - 110
2,5Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologie
2.5.1Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus23 50050 - 70
dtto - technologiekus15 70020 - 30
2.5.2Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus29 53050 - 70
dtto - technologiekus18 87020 - 30
2.5.3Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus31 19050 - 70
dtto - technologiekus19 11020 - 30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus66 94050 - 70
dtto - technologiekus28 69020 - 30
2.5.5Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus106 74050 - 70
dtto - technologiekus43 60020 - 30
2.5.6Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus127 22050 - 70
dtto - technologiekus49 48020 - 30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus192 77050 - 70
dtto - technologiekus54 38020 - 30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus246 24050 - 70
dtto - technologiekus65 46020 - 30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus388 54050 - 70
dtto - technologiekus97 10020 - 30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus392 20050 - 70
dtto - technologiekus98 10020 - 30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus483 96050 - 70
dtto - technologiekus120 99020 - 30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus547 23050 - 70
dtto - technologiekus136 80020 - 30
2.5.13Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus648 57050 - 70
dtto - technologiekus162 15020 - 30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus751 28050 - 70
dtto - technologiekus187 82020 - 30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus824 44050 - 70
dtto - technologiekus206 11020 - 30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus843 98050 - 70
dtto - technologiekus212 25020 - 30
2,6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060 - 80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060 - 80
2,7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osa- zení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m3 OPm3 OP15 02960 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP9 39060 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP4 42560 - 80“.

55. V příloze č. 11 tabulce "3 Elektrická síť SKP 46.21.43.9 se za položku 3.2.6 doplňují nové položky, které znějí:

„3.3Pilíře pro elektroměry
3.3.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyč. cihelm3281060 - 80
3.3.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových cihel, nebo šamotovýchm35 47060 - 80
3.3.3PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 x 380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 12030 - 50
3.3.4dtto SP 4kus5 42030 - 50
3.3.5dtto SP 5kus5 83030 - 50
3,4Skříně pro rozvody
3.4.1PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 x 380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem
a půdorysných rozměrů 750 x 300 mm
kus6 90030 - 50
3.4.2dtto 950 x 300 mmkus9 33030 - 50
3.4.3dtto 1 150 x 300 mmkus10 92030 - 50
3.4.4dtto 1 440 x 300 mmkus12 70030 - 50
3.4.5dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 950 x 300 mmkus12 90030 - 50
3.4.6dtto 1 150 x 300 mmkus15 94030 - 50
3.4.7dtto 1 440 x 300 mmkus18 38030 - 50“.

56. V příloze č. 11 tabulce "4 Plynovody SKP 46.21.42.3" se za položku 4.2 doplňují položky 4.3.1 až 4.3.4, které znějí:

„4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060 - 80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060 - 80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2m33 78060 - 80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060 - 80“.

57. V příloze č. 11 tabulce "12 Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5" se za položku 12.7 doplňuje položka 12.8, která zní:

„12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovanébm71040 - 60“.

58. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4" se za položku 13.1 vkládá nová položka 13.1.1, která zní:

„13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěremm2pohl. pl.29020 - 40“.

59. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4"se za položku 13.6 vkládají nové položky 13.6.1 až 13.6.4, které znějí:

„13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr, nebo impregnacem2pohl. pl.33720 - 30
13.6.2dtto s lištovánímm2pohl. pl.38020 - 30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm2pohl. pl.45220 - 30
13.6.4dtto s lištovánímm2pohl. pl.54020 - 30“.

60. V příloze č. 11 tabulka 19 zní:

19,1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010 - 30
19,2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010 - 30
19,3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010 - 30
19,4Foliovníky skružovém2 ZP9105 - 10“.

61. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "33 Rampy SKP 46.21.64.3", která zní:

"33 Rampy SKP 46.21.64.3

33,1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypembm3 25030 - 50
33,2dtto na dvou zdechbm4 48030 - 50
33,3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 m do 2,5 m, na jedné zdi se zásypembm4 04040 - 60
33,4dtto na dvou zdechbm5 41040 - 60
33,5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypubm4 59040 - 60
33,6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypubm5 97040 - 60
33,7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypubm2 89030 - 50
33,8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypubm3 76030 - 50“.

62. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "34 Terasy venkovní SKP 46.39.99", která zní:

"34 Terasy venkovní SKP 46.39.99

34,1Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297015 - 30
34,2dtto výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě sloupkům21 10015 - 30
34,3Terasa, výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020 - 40
34,4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020 - 40
34,5Terasa, výška nad 1 m do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020 - 40
34,6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030 - 50
34,7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030 - 50
34,8dtto na 3 zdechm24 01040 - 60
34,9dtto na 4 zdechm24 49040 - 60“.

63. V příloze č. 11 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.

64. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se slova "může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde" zrušují.

65. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se za slova "staveb nesmí" vkládají slova "cena zjištěná po odpočtu opotřebení".

66. V příloze č. 14 bodu 3 větě poslední se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".

67. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu c) se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".

68. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.".

69. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 1 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

70. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H I a CH I se číslo "0,27" nahrazuje číslem "0,28".

71. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,29" nahrazuje číslem "0,30".

72. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 9 ve sloupcích H I, H II, CH I a CH II se čísla "0,01" a "0,02" zrušují.

73. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 12 se slova "urychlenou návratností investic" nahrazují slovy "komerční využitelností".

74. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 13 se slovo "ve" nahrazuje slovy "v jiných" a na konci věty se doplňují tato slova: "s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených".

75. V příloze č. 15 pod první tabulkou se nadpis "Poznámka:" zrušuje a doplňuje se tato věta: "Použití přirážek podle položek č. 12 a 13 musí být prokazatelně zdůvodněno.".

76. V příloze č. 15 tabulce "II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4" v položkách 8 a 9 se poznámka č. 6) zrušuje.

77. V příloze č. 15 pod druhou tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".

78. V příloze č. 16 se BPEJ číslo "75202" nahrazuje číslem "75201".

79. V příloze č. 16 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".

80. V příloze č. 17 položce 3.1 se za slovo "překážkami" vkládají slova "(např. šachet kanalizačních sběračů apod. )".

81. V příloze č. 17 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.

82. V příloze č. 17 bodě 1) se za slovo "poddolování" doplňují tato slova: " , avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.".

83. V příloze č. 17 bodě 4) se za slova "Českého hydrometeorologického ústavu" doplňují tato slova: ", oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.".

84. V příloze č. 17 se za bod 5) vkládá nový bod 5a), který zní:

"5a) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je odděleno např. územím jiné obce od vlastního území, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.".

85. V příloze č. 18 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

86. Příloha č. 23 zní:

"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8066,3759,0552,6845,7939,0634,8629,6025,6822,18
10080,7571,8963,8054,9746,4340,9034,3429,2324,57
12091,6082,2673,1762,8052,9945,4337,8732,0826,44

2. skupina dřevin: JEDLE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8078,5169,7361,2054,1447,2341,2934,7228,7922,44
10094,9183,4072,3163,1254,3446,9538,8631,1924,11
120110,1196,3083,0971,5360,2951,3341,6932,7026,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8039,1535,9932,1829,8025,4422,2018,3416,9416,94
10039,8636,5532,7729,9926,0322,2218,8116,9416,94
12041,0537,5133,9030,4926,5922,8219,5916,9416,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8050,9946,3241,3236,8830,3526,4422,9519,3115,49
10056,5750,9245,0339,9133,6528,7724,4619,8315,49
12062,2655,7649,1743,0936,7630,8525,6620,0215,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
8085,6177,5969,6662,9256,86
10094,3784,7275,0066,5958,87
120102,3192,1981,4671,7162,28

6. skupina dřevin: BUK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
10083,5576,5169,9663,5955,7649,5344,2239,0333,44
12095,7086,8178,1970,0862,4855,1048,7142,2835,41
140105,6695,3485,8875,4267,4159,5652,3745,2037,35

7. skupina dřevin: DUB

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
12090,2280,5771,3263,6657,0251,5445,6728,1226,76
14099,8990,5180,9272,1164,3157,2849,9228,3426,76
160106,1899,0690,8181,4572,1263,2154,1428,6526,76

8. skupina dřevin: JASAN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
8044,0337,5129,80
10048,5441,0832,00
12053,4344,7533,99

9. skupina dřevin: OLŠE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
6014,6113,1610,848,836,40
8018,5315,7512,7310,117,34

10. skupina dřevin: OSIKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
607,195,754,22
808,316,404,40

11. skupina dřevin: AKÁT

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
6021,6118,8115,9813,4710,377,285,003,063,06
8025,3722,2118,8215,7912,738,345,123,063,06

12. skupina dřevin: TOPOL

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
4030,1126,6222,7719,7316,5113,7411,078,395,60
5032,9529,7725,4322,0218,5115,4712,899,906,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
608,706,924,90
809,777,494,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách
Mýtní výtěz = smýcená porostní zásoba přiblížená na odvozní místo
Obmýtí = doba obmýtí = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.".

87. Příloha č. 24 zní:

"Příloha č. 24 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina DřevinVěk porostuNáklady na zajištěnou
 1.rok2.rok3.rok4.rok5.rokkulturu
       c
Smrk8,5610,2611,0211,7612,4612,46
Jedle15,9317,5818,4020,2421,2321,23
Borovice11,4414,1715,6816,7716,9416,94
Modřín11,6413,1214,7415,2715,4915,49
Douglaska24,0125,5727,0227,9028,6528,65
Buk16,2319,5420,6522,3223,3923,39
Dub18,0321,2422,6424,7026,7626,76
Jasan11,1014,6616,2617,8617,9617,96
Olše2,903,373,493,573,603,60
Osika2,702,943,063,163,203,20
Akát2,402,762,983,033,063,06
Topol1,701,762,002,102,182,18
Bříza3,003,263,443,613,773,77“.

88. Příloha č. 25 zní:

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11 - 200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21 - 300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31 - 400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41 - 500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51 - 600,6330,6330,6370,6390,6430,6270,6180,6380,659
61 - 700,7800,7790,7810,7830,7850,7770,7710,7830,797
71 - 790,9280,9270,9270,9280,9280,9270,9250,9280,933
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0690,0670,0660,0570,0500,0470,0420,0570,066
11 - 200,1160,1160,1180,1130,1110,0980,0900,1120,128
21 - 300,1930,1920,1970,1950,1970,1780,1680,1940,217
31 - 400,2850,2830,2890,2890,2930,2730,2620,2880,315
41 - 500,3880,3860,3900,3920,3950,3800,3690,3920,420
51 - 600,5000,4960,4990,5010,5030,4940,4840,5030,529
61 - 700,6160,6110,6120,6140,6150,6120,6040,6170,640
71 - 800,7320,7270,7270,7270,7270,7300,7240,7320,749
81 - 900,8450,8400,8390,8400,8390,8440,8410,8440,855
91 - 990,9510,9490,9480,9480,9470,9510,9500,9500,954
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0600,0570,0560,0480,0420,0410,0360,0490,057
11 - 200,1010,0990,1000,0950,0930,0840,0770,0950,111
21 - 300,1660,1640,1670,1650,1650,1540,1440,1650,188
31 - 400,2460,2410,2440,2440,2450,2360,2260,2460,273
41 - 500,3350,3280,3300,3310,3310,3280,3180,3350,364
51 - 600,4310,4220,4220,4230,4220,4260,4170,4300,458
61 - 700,5310,5200,5180,5180,5150,5280,5200,5280,554
71 - 800,6320,6190,6140,6140,6090,6300,6240,6260,649
81 - 900,7290,7160,7100,7090,7030,7280,7240,7210,740
91 -1000,8210,8080,8020,8010,7940,8200,8180,8120,826
101 - 1100,9020,8930,8880,8870,8810,9020,9010,8950,904
111 - 1190,9710,9670,9650,9650,9620,9710,9710,9680,971
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 80 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0720,0710,0570,0530,0500,0510,0530,0340,001
11 -200,1480,1520,1470,1410,1260,1130,0860,0560,001
21 - 300,2550,2630,2660,2600,2360,2130,1650,1290,001
31 - 400,3750,3840,3910,3860,3600,3340,2780,2420,001
41 - 500,5040,5130,5210,5170,4940,4700,4170,3860,001
51 - 600,6410,6480,6550,6530,6360,6170,5750,5510,034
61 - 700,7830,7870,7920,7910,7820,7700,7440,7300,326
71 - 790,9270,9290,9300,9300,9280,9240,9150,9110,742
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 100 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0560,0560,0450,0420,0390,0400,0410,0260,001
10 -200,1150,1190,1150,1110,0990,0880,0660,0430,001
21 - 300,1980,2050,2080,2040,1850,1670,1260,0980,001
31 - 400,2910,3000,3060,3030,2830,2610,2130,1830,001
41 - 500,3920,4000,4080,4060,3880,3670,3190,2930,001
51 - 600,4980,5060,5120,5130,4990,4810,4400,4180,014
61 - 700,6080,6140,6200,6220,6140,6010,5690,5540,137
71 - 800,7210,7250,7280,7310,7290,7210,7000,6910,311
81 - 900,8340,8360,8370,8400,8410,8380,8280,8240,542
91 - 990,9450,9460,9460,9470,9490,9480,9460,9460,832
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 120 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0460,0460,0370,0350,0330,0340,0350,0220,001
11 -200,0950,0980,0950,0930,0840,0760,0570,0370,001
21 - 300,1640,1700,1720,1700,1570,1420,1090,0850,001
31 - 400,2410,2480,2530,2520,2400,2230,1830,1590,001
41 - 500,3250,3310,3370,3380,3290,3130,2750,2540,001
51 - 600,4130,4190,4230,4270,4230,4110,3790,3630,008
61 - 700,5040,5090,5120,5180,5200,5130,4900,4800,074
71 - 800,5980,6000,6010,6090,6180,6160,6030,6000,169
81 - 900,6910,6920,6910,7000,7130,7160,7130,7160,294
91- 1000,7840,7830,7810,7890,8040,8100,8150,8210,452
101 - 1100,8730,8720,8700,8760,8890,8960,9040,9100,643
111 - 1190,9590,9580,9570,9600,9660,9690,9740,9770,872
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 80 BOROVICE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
1234567
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1900,1940,2180,2100,1860,2490,412
11 - 200,3830,3870,4070,4070,3480,4840,492
21 - 300,5760,5800,5950,6020,5190,7030,572
31 - 400,7240,7270,7370,7490,6580,8510,638
41 - 500,8320,8350,8400,8540,7690,9430,699
51 - 600,9070,9100,9120,9250,8570,9900,763
61 - 700,9570,9590,9590,9690,9251 0060,840
71 - 790,9890,9900,9890,9930,9781 0040,939
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 100 BOROVICE

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
1234567
5.I0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
10.VI0,1840,1890,2100,2070,1740,2480,307
20.XI0,3710,3760,3920,4010,3260,4820,367
21 - 300,5590,5640,5730,5930,4850,7000,426
31 - 400,7010,7070,7100,7380,6150,8480,476
41 - 500,8060,8110,8090,8410,7190,9390,521
51 - 600,8790,8840,8780,9110,8010,9860,569
61 - 700,9280,9320,9230,9540,8651 0020,626
71 - 800,9590,9620,9520,9780,9141 0000,700
81 - 900,9780,9800,9720,9900,9530,9930,797
91 - 990,9920,9930,9900,9960,9850,9930,923
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 120

BOROVICE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
1234567
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1750,1800,1960,2000,1640,2230,217
11 - 200,3530,3580,3660,3860,3070,4330,259
21 - 300,5310,5370,5350,5710,4570,6290,302
31 - 400,6670,6740,6630,7110,5800,7620,336
41 - 500,7660,7730,7560,8100,6780,8440,368
51 - 600,8360,8430,8200,8780,7550,8860,402
61 - 700,8820,8880,8620,9190,8150,9010,443
71 - 800,9110,9170,8890,9420,8620,8990,495
81 - 900,9290,9340,9080,9540,8980,8920,564
91 - 1000,9430,9470,9240,9600,9290,8920,653
101 - 1100,9590,9610,9450,9680,9560,9110,768
111 - 1190,9830,9840,9780,9860,9840,9600,914
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 80

MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1310,1200,1190,1100,1000,0940,0940,146
20.XI0,2670,2660,2720,2610,2040,1990,1960,247
21 - 300,4190,4250,4360,4250,3320,3290,3250,375
31 - 400,5530,5630,5760,5660,4590,4580,4540,502
41 - 500,6710,6820,6950,6870,5830,5840,5820,627
51 - 600,7770,7860,7960,7910,7060,7070,7070,746
61 - 700,8720,8780,8840,8820,8250,8270,8290,857
71 - 790,9590,9610,9630,9620,9420,9440,9440,956
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 100

MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1130,1050,1040,0960,0820,0770,0790,129
11 - 200,2310,2310,2370,2290,1670,1640,1630,217
21 - 300,3620,3700,3820,3730,2720,2710,2710,330
31 - 400,4780,4900,5040,4960,3750,3770,3780,443
41 - 500,5800,5940,6080,6020,4770,4810,4840,553
51 - 600,6710,6840,6960,6930,5770,5830,5880,658
61 - 700,7530,7640,7730,7720,6750,6820,6890,755
71 - 800,8280,8360,8420,8430,7710,7780,7860,842
81 - 900,8990,9030,9060,9080,8640,8700,8770,917
91 - 990,9660,9680,9680,9690,9550,9580,9610,977
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 120

MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0990,0920,0910,0850,0700,0670,0690,123
11 - 200,2030,2030,2080,2020,1430,1420,1440,208
21 - 300,3180,3250,3350,3300,2320,2350,2390,316
31 - 400,4200,4310,4420,4390,3210,3260,3330,424
41 - 500,5100,5220,5330,5330,4080,4160,4270,530
51 - 600,5900,6020,6110,6130,4930,5040,5190,630
61 - 700,6620,6720,6780,6830,5770,5900,6080,723
71 - 800,7280,7360,7390,7460,6580,6720,6930,807
81 - 900,7900,7950,7950,8030,7380,7520,7730,879
91 - 1000,8490,8520,8490,8580,8160,8280,8470,936
101 - 1100,9080,9090,9060,9120,8910,9000,9140,976
111 - 1190,9690,9680,9670,9700,9640,9680,9740,997
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1420,1440,1430,1360,136
11 - 200,2690,2850,3020,3150,336
21 - 300,4140,4390,4700,4980,536
31 - 400,5450,5730,6080,6440,689
41 - 500,6640,6900,7220,7580,802
51 - 600,7710,7910,8170,8460,883
61 - 700,8690,8810,8970,9160,941
71 - 790,9580,9620,9670,9740,982
801,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1230,1260,1270,1230,127
11 - 200,2330,2490,2670,2840,313
21 - 300,3590,3840,4150,4500,501
31 - 400,4720,5000,5380,5810,643
41 - 500,5750,6020,6390,6840,749
51 - 600,6680,6900,7230,7640,825
61 - 700,7530,7690,7940,8270,878
71 - 800,8300,8390,8560,8790,917
81 - 900,9020,9050,9130,9260,949
91 - 990,9680,9680,9700,9740,981
1001,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,1100,1110,1110,1080,114
11 - 200,2080,2190,2340,2500,282
21 - 300,3200,3380,3650,3970,450
31 - 400,4210,4420,4720,5120,578
41 - 500,5130,5310,5610,6030,673
51 - 600,5960,6090,6350,6730,741
61 - 700,6720,6780,6970,7290,789
71 - 800,7410,7410,7510,7750,824
81 - 900,8040,7990,8010,8160,853
91- 1000,8640,8550,8510,8580,882
101 - 1100,9200,9110,9050,9060,918
111 - 1190,9740,9690,9660,9650,968
1201,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0850,0920,0940,0970,0780,0780,0790,0800,089
11 -200,1370,1490,1740,1730,1160,1210,1230,1390,166
21 - 300,2130,2290,2740,2710,1810,1900,1920,2210,263
31 - 400,3010,3190,3740,3700,2640,2740,2760,3120,360
41 - 500,3980,4160,4730,4710,3610,3700,3730,4090,458
51 - 600,5020,5190,5720,5720,4680,4760,4780,5120,557
61 - 700,6110,6250,6700,6720,5840,5890,5900,6180,655
71 - 800,7230,7340,7660,7700,7040,7060,7070,7270,754
81 - 900,8350,8420,8610,8650,8240,8250,8250,8370,852
91 - 990,9460,9480,9540,9560,9430,9430,9420,9460,951
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0710,0770,0800,0830,0650,0640,0650,0660,074
11 - 200,1140,1250,1480,1490,0960,0990,1010,1150,139
21 - 300,1770,1920,2330,2330,1500,1560,1580,1830,220
31 - 400,2500,2670,3180,3190,2190,2260,2280,2580,301
41 - 500,3310,3490,4020,4060,2990,3050,3070,3390,383
51 - 600,4170,4350,4860,4920,3880,3930,3930,4240,466
61 - 700,5080,5240,5690,5780,4840,4860,4860,5120,548
71 - 800,6010,6140,6510,6630,5830,5820,5820,6020,631
81 - 900,6950,7050,7320,7440,6830,6800,6790,6930,713
91- 1000,7870,7940,8110,8230,7810,7770,7760,7830,795
101 - 1100,8760,8800,8880,8980,8740,8710,8690,8720,877
111 - 1190,9600,9620,9630,9670,9600,9590,9580,9580,959
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0620,0680,0700,0750,0580,0560,0570,0570,064
11 - 200,1000,1100,1300,1330,0850,0870,0880,1000,119
21 - 300,1560,1690,2040,2090,1330,1370,1380,1590,189
31 - 400,2200,2360,2790,2860,1940,1980,1990,2240,260
41 - 500,2910,3070,3530,3640,2650,2680,2680,2940,330
51 - 600,3670,3830,4260,4420,3450,3440,3440,3670,401
61 - 700,4470,4620,4990,5190,4290,4260,4240,4430,472
71 - 800,5280,5410,5710,5950,5170,5100,5080,5210,543
81 - 900,6110,6210,6420,6680,6060,5960,5930,6000,614
91- 1000,6920,7000,7110,7390,6930,6810,6770,6780,685
101 - 1100,7700,7760,7790,8050,7760,7630,7590,7550,755
111 - 1200,8440,8470,8450,8680,8530,8410,8370,8300,826
121 - 1300,9120,9140,9090,9250,9200,9110,9080,9020,896
131 - 1390,9730,9730,9700,9770,9770,9730,9720,9680,965
1401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0780,0750,0650,0510,0280,0250,0230,245
11 - 200,1040,1060,1080,1040,0730,0670,0620,335
21 - 300,1520,1570,1680,1720,1340,1260,1190,433
31 - 400,2140,2200,2350,2430,2010,1930,1850,515
41 - 500,2890,2920,3070,3170,2740,2680,2590,586
51 - 600,3740,3730,3850,3950,3530,3480,3410,647
61 - 700,4670,4610,4680,4760,4380,4350,4300,701
71 - 800,5640,5550,5560,5610,5290,5280,5240,752
81 - 900,6640,6520,6490,6500,6240,6250,6240,801
91- 1000,7650,7520,7450,7440,7260,7270,7280,851
101 - 1100,8630,8520,8450,8430,8320,8340,8350,905
111 - 1190,9560,9510,9480,9460,9430,9440,9440,966
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0680,0640,0540,0420,0230,0200,0190,211
11 - 200,0900,0900,0890,0850,0580,0540,0500,288
21 - 300,1320,1330,1380,1400,1080,1030,0970,371
31 - 400,1860,1850,1930,1980,1620,1570,1510,442
41 - 500,2510,2470,2530,2580,2210,2170,2120,503
51 - 600,3250,3150,3170,3210,2850,2830,2790,555
61 - 700,4050,3900,3850,3870,3530,3530,3510,602
71 - 800,4900,4680,4580,4560,4260,4280,4280,646
81 - 900,5760,5510,5340,5290,5030,5080,5090,688
91 - 1000,6630,6350,6130,6050,5850,5910,5940,731
101 - 1100,7490,7190,6950,6860,6700,6770,6820,778
111 - 1200,8290,8030,7800,7700,7600,7660,7710,830
121 - 1300,9040,8840,8660,8580,8530,8580,8620,890
131 - 1390,9710,9630,9550,9520,9500,9520,9540,960
1401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345678
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0620,0560,0450,0350,0190,0170,0160,176
11 - 200,0830,0790,0750,0700,0480,0450,0430,241
21 - 300,1210,1170,1170,1160,0890,0860,0820,311
31 - 400,1710,1630,1630,1640,1340,1310,1280,370
41 - 500,2310,2170,2140,2140,1830,1820,1790,421
51 - 600,2990,2780,2680,2660,2360,2370,2360,465
61 - 700,3730,3430,3260,3210,2920,2960,2970,504
71 - 800,4510,4130,3870,3790,3530,3590,3620,540
81 - 900,5310,4850,4510,4390,4170,4250,4310,575
91 - 1000,6110,5600,5180,5020,4840,4940,5020,611
101 - 1100,6890,6340,5880,5690,5550,5670,5760,650
111 - 1200,7640,7080,6590,6380,6290,6410,6520,694
121 - 1300,8330,7800,7330,7120,7060,7180,7290,744
131 - 1400,8940,8490,8080,7890,7860,7970,8070,803
141 - 1500,9450,9140,8840,8700,8700,8770,8850,872
151 - 1590,9850,9730,9610,9560,9560,9590,9620,954
1601,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0970,0940,069
11 - 200,2400,2280,195
21 - 300,3970,3800,344
31 - 400,5360,5170,482
41 - 500,6580,6400,611
51 - 600,7660,7520,732
61 - 700,8650,8560,844
71 - 790,9560,9530,950
801,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 -100,0830,0790,058
11 - 200,2040,1930,165
21 - 300,3390,3210,290
31 - 400,4570,4370,406
41 - 500,5600,5410,515
51 - 600,6530,6360,617
61 - 700,7370,7240,712
71 - 800,8150,8060,800
81 - 900,8890,8850,884
91 - 990,9630,9620,962
1001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0720,0680,051
11 - 200,1760,1660,144
21 - 300,2920,2770,254
31 - 400,3940,3770,356
41 - 500,4830,4670,451
51 - 600,5630,5490,540
61 - 700,6360,6250,623
71 - 800,7030,6960,701
81 - 900,7670,7640,774
91 - 1000,8300,8300,843
101 - 1100,8950,8960,908
111 - 1190,9640,9650,970
1201,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0760,0760,0720,0650,037
11 - 200,1390,1610,1610,1560,141
21 - 300,2760,3140,3170,3160,305
31 - 400,4600,5020,5060,5080,495
41 - 500,6720,7060,7100,7120,698
51 - 590,8920,9070,9080,9100,902
601,0001,0001,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 -50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0560,0600,0570,0520,028
11 - 200,1030,1270,1280,1250,106
21 - 300,2030,2470,2510,2540,229
31 - 400,3390,3950,4010,4080,371
41 - 500,4960,5560,5630,5730,523
51 - 600,6580,7140,7200,7320,676
61 - 700,8130,8540,8590,8690,820
71 - 790,9460,9630,9650,9690,946
801,0001,0001,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0520,0860,190
11 - 200,1110,1630,325
21 - 300,2540,3120,493
31 - 400,4510,5000,655
41 - 500,6740,7060,805
51 - 590,8970,9070,940
601,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0410,0690,161
11 - 200,0860,1300,276
21 - 300,1980,2490,419
31 - 400,3520,3990,556
41 - 500,5260,5630,684
51 - 600,7000,7240,798
61 - 700,8530,8640,896
71 - 790,9660,9680,971
801,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
1234567
6 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0420,0480,0540,0560,0430,0450,054
11 - 200,1740,1820,2010,2220,1800,2430,400
21 - 300,3590,3660,3910,4200,3600,4560,696
31 - 400,5550,5590,5800,6060,5450,6380,871
41 - 500,7470,7480,7610,7770,7300,7950,958
51 - 590,9220,9220,9260,9300,9120,9350,992
601,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
1234567
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0350,0390,0440,0460,0320,0360,050
11 - 200,1450,1490,1650,1810,1360,1940,375
21 - 300,2990,3010,3200,3430,2720,3640,653
31 - 400,4610,4590,4750,4950,4120,5090,817
41 - 500,6210,6150,6240,6350,5520,6350,899
51 - 600,7670,7580,7590,7600,6900,7470,931
61 - 700,8880,8800,8750,8700,8210,8500,945
71 - 790,9740,9700,9660,9620,9430,9500,972
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1180,1250,1320,1300,1260,1200,1060,1010,126
11 - 200,3540,3550,3600,3480,3370,3220,2840,2540,277
21 - 300,6500,6440,6470,6360,6250,6100,5680,5340,546
31 - 390,9040,8980,8990,8950,8910,8850,8650,8500,851
401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1080,1110,1170,1150,1100,1050,0880,0810,100
11 - 200,3210,3140,3190,3080,2960,2800,2360,2040,220
21 - 300,5900,5700,5730,5620,5480,5310,4710,4290,435
31 - 400,8200,7960,7960,7920,7820,7700,7180,6840,679
41 - 490,9690,9560,9550,9560,9520,9480,9260,9120,906
501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,1330,1870,514
11 - 200,1980,2490,635
21 - 300,3370,3820,757
31 - 400,5180,5540,852
41 - 500,7180,7410,924
51 - 590,9120,9210,978
601,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,1100,1590,482
11 - 200,1620,2110,595
21 - 300,2760,3240,709
31 - 400,4250,4700,798
41 - 500,5900,6280,866
51 - 600,7490,7810,917
61 - 700,8850,9060,955
71 - 790,9770,9850,986
801,0001,0001,000

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věku, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem"-".".

89. V příloze č. 26 se doplňuje nová tabulka č. 3, která zní:

"Tabulka č. 3

Číslo položkyVliv polohy (ztěžující podmínky přibližování)Srážky v % až do:
 Skupina dřevin 
JehličnatéListnaté tvrdéListnaté měkké
12Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost-1,5-3,3-3,2
13Přibližování na svahu:   
13.1od 21 do 33 %-2,3-3,0-6,8
13.2od 34 do 50 %-5,8-9,6-14,1
13.3od 51 do 70 %-9,7-17,2-22,3
13.4nad 70 %-26,4-49,1-57,1
14Přibližování na trvale neúnosném podloží-9,2-16,2-21,3
15Přibližování na podmíněně neúnosném podloží (např. flyš)-4,6-8,1-10,6
16Přibližování v terénu s význačnými překážkami-2,47-0,45-4,10
17Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 %-43,4-81,9-92,6

1. Srážky pod čísly 13.1 až 13.4 a srážku č. 17 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich)

2. Srážky pod čísly 14 a 15 lze použít pouze alternativně

3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti

Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti).
Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.

Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.

Porost - porost, porostní skupina, stejnověká skupina lesních dřevin vymezená přesnými hranicemi na lesnické mapě s jednoznačným číselným označením, popsaná v lesním hospodářském plánu (osnově).

Vyklizovací linie - linka prokácená v lesním porostu sloužící pro vlečení vytěžených kmenů porostem k přibližovací linii.

Přibližovací linie - cesta, svážnice, která slouží k vlečení vyklizených kmenů z porostu na skládku (složiště).

Skládka - nezalesněná nebo jinak hospodářsky nevyužívaná plocha na níž je možno uskladnit alespoň 1 náklad pro odvozní soupravu (cca 20 až 25 m3 hmoty, to je v praxi cca 2 až 3 ary), která je alespoň 3 měsíce v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Skládka nemusí být vlastníkem lesa schválena, postačí když existuje.

Složiště - plocha zpravidla jiného majitele, zpravidla hospodářsky využívaná, avšak po dohodě s vlastníkem (nejčastěji v době vegetačního klidu) využitá k dočasnému skladování dříví, která je alespoň 1 měsíc v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Umístění složiště musí být vlastníkem schváleno.

Dopravní segment - je souvislá skupina porostů (porostních skupin) navzájem sousedících, se shodnými podmínkami svažitosti, sjízdnosti, stejného rozsahu a typu překážek, která gravituje k jediné skládce (složišti), se shodnou průměrnou přibližovací vzdáleností. Velké lesní majetky a majetky prostorově rozptýlené tak lze rozdělit na více dopravních segmentů.".

90. V příloze č. 27 tabulka č. 1 zní:

"Tabulka č. 1

Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách přílohy č. 27 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH.

Číslo položkySrovnávací bonita010203 040506070809Součinitel
srovnávací bonity
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝ CH
1Smrk1234567891,00
2Jedle1234567891,30
3Borovice1234567890,50
4Modřín1234567890,70
5Douglaska12345----1,30
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝ CH
6Buk123 44567891,20
7Dub123 44567891,25
8Jasan1-2 --3----0,90
9Olše1-2 --3-45-0,60
10Osika1-2 --3----0,20
11Akát1-34-567,8,90,70
12Topol124567891,85
13Bříza1--2--3--0,25

Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.".

91. V příloze č. 27 tabulka č. 2 zní:

Tabulka č. 2

"Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
010203040506070809
01 - 109,909,909,909,859,859,859,809,809,80
11 - 2013,2511,8010,4010,3010,009,959,959,909,85
21 - 3019,2517,0514,8012,9510,1010,0510,009,959,90
31 - 4026,3522,2019,2016,7512,6510,5010,1010,059,95
41 - 5030,7527,2523,5519,5515,8513,0510,4010,1510,00
51 - 6036,2032,2027,8524,2519,0015,6512,4510,6010,05
61 - 7041,5536,9032,0527,8522,2018,3014,6011,8010,15
71 - 8046,8041,5536,2031,4525,6021,1516,8512,8510,30
81 - 9051,7046,0540,3035,0529,0024,0519,1015,2010,50
91 - 10056,5550,6044,2038,4532,5026,9521,5016,9512,05
101 - 11060,4554,1047,7041,5535,5530,0024,1518,7013,20
nad 11061,6055,2048,9542,8536,7031,1525,3019,7514,00“.

92. V příloze č. 27 tabulka č. 3 zní:

"Ceny lesních porostů LISTNATÝCH

Tabulka č. 3

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
123456789
01 až 1014,0014,0014,0013,9513,9513,9513,9013,9013,90
11 až 2014,3014,2514,2014,1014,0513,9513,9513,9013,90
21 až 3015,0014,6014,5014,2014,1514,1013,9513,9513,90
31 až 4016,3515,2015,0014,4014,3014,2014,1013,9513,95
41 až 5018,2017,1515,9515,0014,4014,3014,2014,1013,95
51 až 6023,4020,8017,7015,3514,5014,4014,3014,2014,05
61 až 7028,9525,8022,0519,2014,6014,5014,4014,3014,10
71 až 8034,8031,0526,8023,2518,1016,3515,7514,4014,10
81 až 9040,9036,7531,9027,8021,9519,2017,4514,5014,15
91 až 10047,3042,7537,4532,6026,3023,6520,8014,9014,20
101 až 11054,0049,0543,2537,7530,9027,6524,3517,4514,30
111 až 12060,2054,6548,4542,2535,3530,9026,9019,3014,40
121 až 13066,6060,8554,4047,7040,5035,4530,8521,9514,50
131 až 14069,1563,7557,7050,7543,3538,0033,6023,9514,90
141 až 15072,6067,2061,2054,7547,9542,6537,0525,9015,85
nad 15073,7068,5562,7556,5549,6544,7039,1027,6517,15

93. V příloze č. 28 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

94. V příloze č. 29 pod tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

95. V příloze č. 30 pod tabulkou se nadpis "Poznámka:" zrušuje.

96. V příloze č. 31 pod tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

97. V příloze č. 31 bodě 9 se slova "§ 29 nebo § 33" nahrazují slovy "§ 28 nebo § 32".

98. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace pro dukce 
6. až 9. místo*)
Název položkyKoeficient
123
46STAVEBNÍ DÍLA
46.21.11Domy jednobytové a dvoubytové
46.21.11.1domy rodinné jednobytové1,513
46.21.11.2domy rodinné dvoubytové a tříbytové1,513
46.21.11.3chalupy pro rekreaci1,513
46.21.11.4chaty pro rekreaci1,513
46.21.12Domy vícebytové
46.21.12.1domy vícebytové typové1, 509
46.21.12.2domy vícebytové netypové1, 509
46.21.13Budovy a haly pro prů mysl a skladování
46.21.13.1..1budovy pro průmysl (výrobní)1,483
..2 1,483
46.21.13.2..1budovy pro skladování a manipulaci1,483
..2 1,483
46.21.13.3..1budovy pro vodní hospodářství1,483
..2 1,483
46.21.14Budovy a haly pro obchod a služby
46.21.14.2..1budovy pro obchod, prodejny1,502
..2 1,502
46.21.14.3budovy pro služby a administrativu1,502
46.21,14.4..1budovy pro dopravu a spoje1,473
..2 1,473
46.21.14.5..1garáže1,473
..2 1,473
46.21.14.6budovy pro komunální služby a osobní hygienu1,502
46.21.15Budovy a haly pro zemědělství
46.21.15.2..1budovy pro živočišnou produkci1,522
..2 1,522
46.21.15.3..1budovy pro skladování a úpravu zeměd. produktů1,522
..2 1,522
46.21.16Budovy a haly pro společenské a kulturní účely
46.21.16.3..1budovy pro kulturní účely jinde neuvedené1,500
..2 1,500
46.21.17Budovy pro výchovu a vzdělání
46.21.17.1školy1,500
46.21.17.3budovy pro vědu a výzkum1,500
46.21.18Budovy pro zdravotnictví a sociální péči
46.21.18.1budovy pro zdravotní péči1,493
46.21.18.2budovy pro sociální péči1,493
46. 21.19Budovy hotelů restaurace a budovy a haly neby tové jinde neuvedené
46.21.19.1hotely a ubytovny1,502
46.21.19.2restaurace a jídelny1,502
46 21.19.9..1budovy ostatní jinde neuvedené1,502
46 21.19.9..2 1,502
46.21.21Mosty a visuté dálnice
46.21.21.1mosty pozemních komunikací1 438
46.21.21.2mosty drážních komunikací1 438
46.21.21.4mosty průmyslové a lávky pro chodce1 438
46.21.22Tunely a podzemní objekty (kromě dů lních)
46.21.22.1Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)1,430
46.21.22.2štoly1,430
46.21.22.4objekty podzemní (kromě důlních)1,430
46.21.22.5šachty (kromě důlních)1,430
46.21.22.7objekty podzemní dráhy včetně tunelů1,430
46.21.31Vedení dálková trubní plynu, nafty
46.21.31.2řady vodovodní přívodní a zásobovací1,556
46.21.32.4řady parovodní1,556
46.21.32.5řady teplovodní a horkovodní1,556
46.21.33Vedení elektrická trakční
46.21.33.1vedení trolejová celost. drah1,556
.2vedení trolejová vleček1,556
46.21.34Vedení dálková elektrická nadzemní
46.21.34.1vedení dálková VVN venkovní1,556
46.21.34.9vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená1,556
46.21.35Vedení dálková elektrická podzemní
46.21.35.1vedení dálková VNN podzemní1,556
46.21.35.2vedení dálková VN podzemní1,556
46.21.35.9vedení dálková elektrická jinde neuvedená1,556
46.21.41Vedení místní trubní vody a kanalizace
46.21.41.1sítě místní vodovodní rozvodné1,550
46.21.41.4kanalizace trubní1,550
46.21.42Vedení místní energetická /kromě elektrických)
46.21.42.2sítě místní teplovodní a horkovodní1,550
46.21.42.3sítě místní plynovodní1,550
46.21.43Vedení místní elektrická nadzemní
46.21.43.2vedení místní NN venkovní nadzemní1,550
46.21.43.4rozvodny místní venkovní1,550
46.21.43.9vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená1,550
46.21.51Díla energetická výrobní
46.21.51.1budovy výrobní pro energetiku1,508
.2 1,508
46.21.51.3věže chladicí1,508
46.21.52Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46.21.52.1díla důlní - vrty a jámy 
46.21.52.3díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní 
46.21.52.5věže, stožáry, věžové zásobníky1,448
46.21.61Tribuny stadiónů 
46.21.61.3sportovní objekty jinde neuvedené1,448
46.21.63Budovy pro sport a rekreaci
46.21.63...1tělocvičny1,448
...2 1,448
46.21.64Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
46.21.64.1nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní1, 551
46.21.64.2zásobníky, jámy pozemní1, 551
46.21.64.3nástupiště a rampy1,488
46.21.64.4oplocení1,496
46.21 64.5zdi a valy samostatné1,496
46.21.64.6pomníky, kašny a jiná drobná architektura1,496
46.21.64.9díla inženýrská a budovy jinde neuvedené1,496
46.23.11Dálnice, ulice, silnice, stezky
46.23,11.2silnice (I. a II. třídy)1,488
46.23.11.4plochy charakteru pozemních komunikací1,488
46.23.11.5komunikace pozemní jinde neuvedené1,488
46.23.13Dráhy železniční a visuté
46.23.13.1spodek drah kolejových1,448
46.23.13.2svršek drah kolejových - tratě1,448
46.23.13.4svršek drah kolejových - výhybky1,448
46.23.13.5.svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy, tramvajové dráhy1,448
46.23.13.6dráhy visuté1,448
46.23.13.9svršek drah kolejových jinde neuvedený1,448
46.23.14Dráhy letištní1, 488
46.23.21Plochy stadiónů a hřišť1, 488
46.24.12Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty
46.24.12.1kanály1,495
46.24.12.3hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin1,495
46.24.12.4objekty budované v souvislosti s hrázemi1,495
46.24.12.6odvodnění1,448
46.24.12.8nádrže na tocích1,495
46.24.12.9úpravy vodních toků1,495
46.25.22Studny a jímání vody
46.25.22.1vrty čerpací (studny vrtané)1,495
46.25.22.2studny jinde neuvedené a jímání vody1,495
46.25.61Prů myslové komíny
46.25.61.1komíny vysoké a kanály kouřové1,448
46.39.99Stavební díla jinde neuvedená1,496“.

99. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

KOEFICIENTY PRODEJNOSTI - Kpx) NEMOVITOSTI STAVBY

NEMOVITOSTISTAVBY
OBEC
(počet obyvatel) v Praze
oblast katastrálních území
VýrobaObchodDoprava a spojeŠ koly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRod.domyChaty
0123456789101112
PRAHA 11,1652,4201,5401,5611,9530,2441,8792,8190,3521,7742,9981,000
PRAHA 21,1901,4851,5941,5861,8850,2441,9381,8700,3521,2712,5531,000
PRAHA 31,2291,3171,1501,5351,0650,2441,2231,3500,3531,5421,6541,000
PRAHA 41,1331,0851,1201,1291,1280,2441,0571,6020,3532,1041,5981,000
PRAHA 51,5532,0071,1901,6841,6610,2442,0631,9030,4431,9492,0123,786
PRAHA 61,1001,4261,1791,5161,4800,2442,3571,8910,3532,6502,1591,731
PRAHA 71,8301,3090,9820,9700,9850,2441,4011,2470,2911,4011,6451,072
PRAHA 81,2291,9260,8330,8080,7410,2441,1280,9910,5431,1941,5531,025
PRAHA 91,1141,0720,8580,7500,7270,2441,0210,7910,4270,7431,4171,097
PRAHA 100,9181,0380,7900,7750,7070,2441,1100,9330,2841,5141,0121,086
PRAHA 110,8421,0181,1201,0291,1280,2441,5060,9600,9141,1741,2491,318
PRAHA 120,8040,8440,7900,7750,7070,2440,9150,9170,3522,9171,3333,796
PRAHA 130,8000,8241,1000,9571,1180,2441,1001,7620,3532,4761,4722,169
PRAHA 140,8821,2021,1700,9151,2280,2441,6141,5060,3531,8711,4443,994
PRAHA 150,9101,0071,1541,5841,5610,2440,9101,5030,3532,2421,9941,439
PRAHA 160,9301,0701,1841,8701,7500,2440,9501,6000,3531,9461,7163,639
PRAHA 170,9201,0351,1501,6751,6800,2440,9251,5500,3531,9251,7001,085
PRAHA 180,9551,0951,1901,9201,8500,2440,9751,6550,3411,1431,9351,468
PRAHA 190,9901,0201,0381,0901,5500,2440,9101,9551,4141,1891,6411,734
PRAHA 201,0531,8821,1751,5161,4800,2441,7571,7550,3551,8981,8681,850
PRAHA 210,9900,8041,1190,9901,5500,2440,9100,9720,8751,7101,6241,433
PRAHA 220,8490,9800,8380,9951,4750,2440,9381,6550,3531,4421,4650,532
PRAHA 230,8490,9800,8380,7140,6470,2440,9750,9860,3530,6130,8561,097
PRAHA 240,8041,0320,8380,7140,6470,2441,2320,9860,3521,2131,0051,097
PRAHA 250,8811,0450,9500,7500,6700,2441,3251,0101,1300,8081,6861,747
PRAHA 260,7120,7200,8100,7750,7220,2441,3900,5760,3520,5630,6831,097
PRAHA 270,8040,7440,7900,7750,7070,2440,9150,3330,3521,4170,7171,491
PRAHA 280,9500,7550,8200,7800,7250,2440,9500,9520,3521,3311,3311,747
Fr.Lázně0,5590,8080,4700,4570,5590,2921,0040,9470,3521,4431,1440,940
Havířov0,4740,5180,4770,5040,4680,2920,7210,5210,3920,6490,6320,826
Jáchymov0,5200,4790,3210,2860,4250,2920,5310,3720,3140,5520,5640,983
Luhačovice0,6171,2720,6990,4890,4900,2921,0731,0770,2960,7900,8751,109
Mar. Lázně0,9960,9240,7190,8190,3740,2921,0950,9240,3520,8020,8411,109
Poděbrady0,6611,2030,8230,8880,8230,2921,1301,1800,4601,1681,2421,143
Benešov0,8900,8950,8100,8260,6880,3920,9400,8520,9251,1621,0291,116
5-15 tis.0,8900,8630,7930,8120,6800,4700,8230,7630,8780,7920,7941,178
2-5 tis.0,8870,8670,7630,7900,6800,4690,8100,7590,9201,0271,2891,045
1-2 tis.0,8540,7100,7500,7820,6730,6850,7330,7140,9120,7501,0411,115
do 1 tis.0,8330,5990,6750,7500,5200,3390,8010,9590,9461,0791,1010,767
Beroun0,7190,7500,6910,9200,6930,3800,8610,8641,0800,8661,3191,513
5-15 tis.0,7210,7850,6860,9160,6800,4900,8380,8200,9240,9931,1201,510
2-5 tis.0,7180,7800,6920,8100,6620,5200,8380,7400,7240,7110,7201,500
1-2 tis.0,7460,7750,6840,7120,6540,5971,3550,7951,0831,1191,3491,560
do 1 tis.0,6410,7610,6350,6900,5790,2190,3050,9521,6791,4271,3751,892
Kladno0,7160,6510,6100,6450,3840,3600,5890,6250,2430,9551,1390,609
15-25 tis.0,7110,6070,5900,5110,4500,3751,2270,5400,1960,7770,8950,912
5 - 15 tis.0,6980,5600,5810,5020,4500,3900,9470,5700,2740,7330,8201,120
2 - 5 tis.0,6920,5160,5250,4800,4300,3860,8890,5770,9781,1421,2171,967
1 - 2 tis.0,6800,6680,5120,3470,4350,3980,8610,5101,0690,8111,4751,569
do 1 tis.0,6660,9820,5030,3400,4200,4800,8180,4911,0041,1211,0501,578
Kolín1,1121,0000,8410,7150,7350,3280,9700,9981,8900,9661,2401,240
5-15 tis.0,7000,6120,7380,7110,6990,3570,9030,8741,0481,0461,5291,215
2-5 tis.0,6510,6850,6500,6800,6700,3900,7900,7410,9400,8250,9281,210
1-2 tis.0,4260,6890,6370,6540,4830,4980,7310,7201,1130,7590,9031,184
do 1 tis.0,7590,6430,5410,6380,4590,4330,5320,8651,4051,0401,1551,427
K. Hora0,8230,7340,5660,6250,6100,7200,9840,8710,9800,9191,3390,546
5-15 tis.0,7900,7200,6100,5370,6050,7430,9400,6600,9700,9550,8961,490
2-5 tis.0,3560,5380,5900,5400,6000,7360,8950,6560,9720,8810,9550,666
1-2 tis.0,3400,5100,5500,5450,5910,7320,8600,6300,9500,8770,9621,554
do 1 tis.0,3380,4810,5400,5530,5870,4360,7100,6270,9080,8070,9381,366
Mělník0,7380,7780,7160,7140,7070,6000,6181,0120,7900,9140,9501,938
15-25 tis.0,9670,6450,7140,7110,6990,6101,1820,9810,7500,9361,1481,070
5-15 tis.0,8100,7500,7000,7020,6920,5620,9860,9700,7451,0071,0671,620
2-5 tis.0,7060,7340,6500,6500,6770,4500,7760,9670,7301,1591,2891,785
1-2 tis.0,6700,7190,6390,6400,6470,3390,7260,9570,6171,1591,2951,231
do 1 tis.0,4490,7270,6350,6390,4940,2861,0410,6570,7781,0041,2081,505
M. Boleslav1,8131,9501,3601,1351,1281,3601,0801,8160,7901,0271,5311,510
5-15 tis.0,8740,9000,9040,9020,8320,3620,9381,1260,8120,8181,0232,039
2-5 tis.0,8100,8630,8230,8900,7120,3700,8211,1150,8100,9931,3081,769
1-2 tis.0,7200,7070,7140,8940,7050,3500,7481,0900,7900,9901,2351,780
do 1 tis.0,6130,6190,6890,7950,6800,3920,7201,0350,7780,7201,3371,847
Nymburk0,7630,8110,6580,7500,6320,2730,8510,9970,8430,7270,8931,107
5-15 tis.0,8570,9160,6410,7410,6290,3340,7500,8840,8270,7661,2091,148
2-5 tis.0,8760,8410,6320,7300,6120,3470,7280,7560,7870,6700,8151,165
1-2 tis.0,7440,8100,6300,7240,6050,4000,7150,7400,7580,9700,9361,350
do 1 tis.0,6630,7390,6200,6540,5600,9520,6900,5320,9010,7491,1021,228
okr. Praha- východ
15-25 tis.1,1021,3791,3681,3651,2570,4051,0681,3550,6781,1371,2971,431
5-15 tis.0,9801,3321,2181,2181,1920,4011,2061,0321,3351,6641,5792,196
2-5 tis.0,9680,8671,0561,1481,0380,4100,9121,0160,5451,2231,3802,327
1-2 tis.0,9600,8531,0201,0500,9800,4080,9051,0201,9171,2932,2143,281
do 1 tis.1,1541,0410,9890,8510,9600,5350,8901,5752,5931,3831,9622,355
okr. Praha- západ
5-15 tis.1,1831,3611,1251,1151,1130,5101,1201,4411,9501,6252,2402,210
2-5 tis.1,1501,3581,1191,1101,1010,4901,1101,3801,8091,6162,2342,121
1-2 tis.1,1381,3021,1051,0951,0500,4711,0501,3801,6171,6102,3901,820
do 1 tis.0,8540,9870,9060,9080,9090,4500,9801,2891,4421,5903,7121,621
Příbram0,8950,9740,7670,8330,7370,7920,7950,8481,4501,0381,0511,213
5-15 tis.0,8040,8540,7560,8200,7200,6020,7900,8761,3871,0341,1121,680
2-5 tis.0,8530,8500,7260,8120,7200,5890,6670,8701,2200,9691,0481,566
1-2 tis.0,7390,7550,6040,7900,6090,5400,6700,8750,9280,8690,9090,957
do 1 tis.0,6430,8410,6120,7750,5900,5760,6500,7731,1730,8981,2211,417
Rakovník1,1341,1170,9600,9350,8600,5200,8041,2100,6171,2461,1120,805
5-15 tis.0,9700,9900,8200,9100,8900,4100,7900,9200,8720,7361,0421,199
1-2 tis.0,6491,1670,6500,6280,4120,3520,7710,8701,4910,6270,9370,914
do 1 tis.0,3270,9790,4400,4380,3720,5730,5650,6610,7290,7500,9491,391
Č.Budějovice0,8470,8560,7200,7150,7050,4201,0010,4670,4590,8480,9501,032
5-15 tis.0,8150,7560,6650,6200,6620,4180,9800,4540,5200,6670,7321,048
2-5 tis.1,1280,7520,6500,6050,6170,4500,8200,7970,6450,8631,1091,166
1-2 tis.0,7900,3800,8720,5380,5330,3480,7500,8690,6200,8380,9211,629
do 1 tis.0,7600,2780,7120,5250,5220,3320,7720,9670,5030,8940,9471,184
Č.Krumlov0,6101,2440,9930,9150,9100,4000,9000,9700,8750,9721,3660,983
5-15 tis.0,5951,1150,9290,8330,8330,3950,8210,8800,8600,6991,0230,885
2-5 tis.0,3580,5890,6690,6500,6540,3450,7580,7470,5570,6791,0081,764
1-2 tis.0,5420,5490,4660,4530,4530,2920,7120,5480,4950,4701,1541,230
do 1 tis.0,5371,0010,4480,4200,4250,4400,6280,7180,5170,6350,6280,551
J.Hradec0,8800,9140,8500,6800,6700,2420,7360,7600,8151,1721,1301,031
5-15 tis.0,9010,6400,6390,5840,6320,2990,5290,5940,7900,8480,7191,020
2-5 tis.0,9270,7120,6240,5040,6170,2720,5200,8370,7900,6970,9450,985
1-2 tis.0,6170,6700,5510,5000,4720,3200,5250,7200,6500,9200,9900,915
do 1 tis.0,4500,4480,5420,4610,4650,3340,5570,6500,5870,6230,7980,340
Pelhřimov0,6390,6590,6200,7010,6110,3930,8000,7150,9831,2050,8110,940
5-15 tis.0,6180,5010,5720,6970,5970,3710,6810,6460,9120,8520,9460,930
2-5 tis.0,6030,5150,5600,6800,5810,3500,6700,6210,8500,8010,8180,940
1-2 tis.0,5870,5100,5710,6750,5600,3290,6450,5650,8100,6740,9230,933
do 1 tis.0,4950,4660,5300,6200,5430,7600,5250,6840,7930,5600,8400,994
Písek0,7600,8110,7030,6900,6900,3550,6950,9870,7501,1460,8860,915
5-15 tis.0,7401,0510,6910,6820,6820,3600,6150,9780,7300,7141,0840,823
2-5 tis.0,7020,9800,6170,6510,6510,3900,6100,9500,8120,7481,0250,850
1-2 tis.0,6560,7200,5490,6340,6340,4500,5920,7370,8500,7090,8290,896
do 1 tis.0,5920,5150,5380,5980,5980,4280,5400,6590,9550,8940,9280,856
Prachatice0,7590,7980,7360,7150,7150,4300,6400,3990,8870,7320,8441,434
5-15 tis.0,6900,7760,6720,6080,6080,4840,6590,4620,3500,7900,7500,918
2-5 tis.0,6720,6120,6200,5940,5940,4300,6750,4900,3320,8170,7680,905
1-2 tis.0,6800,3550,6130,5710,5710,4110,6090,6440,2640,6790,6900,897
do 1 tis.0,6090,7780,5040,4620,4610,4020,5380,6660,4400,6201,0320,890
Strakonice0,8870,9550,8990,8800,8820,4300,7901,0500,3900,8070,9231,205
5-15 tis.0,7740,8600,6580,6440,6470,4350,6751,0720,3820,7450,9670,915
2-5 tis.0,7600,8300,6110,6070,6090,4200,6700,9870,3710,7100,9160,905
1-2 tis.0,7510,8150,6080,5900,5900,4250,6400,5110,3500,6880,9210,890
do 1 tis.0,7250,7200,5340,5200,5300,4310,6200,5350,3470,6700,7730,871
Tábor0,9320,6990,7100,7250,7200,4811,0611,1670,7451,0141,1591,184
5-15 tis.0,9110,8090,6150,7100,7250,4770,9751,1820,6630,9750,9171,205
2-5 tis.0,9081,1920,5960,6120,7100,4950,9500,8950,6870,6740,7911,248
1-2 tis.0,8900,4410,5800,6000,6520,4880,9100,8210,5570,6361,0231,115
do 1 tis.0,8780,5110,4770,5920,6110,4020,8440,7770,7850,8420,8590,987
Domažlice0,6130,6350,6250,6140,6170,4500,9500,8870,8480,8590,8301,052
5-15 tis.0,6010,8700,6070,6030,5970,3780,6690,9770,3720,7210,7660,941
2-5 tis.0,5480,6240,5640,6000,5720,4840,6600,8800,4540,8810,8140,877
1-2 tis.0,4330,6900,4980,5530,5220,4250,6210,7320,4500,7090,6610,893
do 1 tis.0,3140,6920,4750,4940,4910,3550,5940,6780,6600,6530,9730,616
Cheb0,7460,6700,5710,5450,5200,5750,6790,8300,4280,9090,9051,058
5-15 tis.0,4120,5840,5620,5390,4900,5800,6800,8210,4150,6790,9130,948
2-5 tis.0,3460,5870,5320,5310,4870,5740,6700,7820,4070,5870,9020,652
1-2 tis.0,3400,5060,5300,5290,4650,4900,6260,7700,3910,7091,0310,840
do 1 tis.0,3400,4910,5110,4910,4210,4450,6150,7580,3850,5880,9150,616
K. Vary0,9301,6740,8380,8470,9030,5900,9800,9800,4300,6651,0941,050
15-25 tis.0,9231,2110,8260,8210,8570,6850,9070,9750,4210,7661,0621,010
5-15 tis.0,9150,9170,7520,7480,7630,6710,8910,9700,4200,6251,0451,010
2-5 tis.0,9050,7530,7340,6390,7410,6520,8170,9510,3910,6870,8070,943
1-2 tis.0,9000,7200,6690,6170,6170,5270,8020,8970,3310,6590,6981,288
do 1 tis.0,9010,7080,6130,5780,5940,2970,7940,7710,3120,8930,8980,699
Klatovy0,8560,9860,9150,9120,9100,3020,7160,9150,8030,7190,7831,412
5-15 tis.0,5690,9340,8830,8910,8890,3200,6370,7340,9600,9370,9461,265
2-5 tis.0,4910,9300,8720,8730,8790,4150,6300,8480,8430,9280,9051,215
1-2 tis.0,3150,9360,8140,8610,8630,4770,6000,8940,4670,8360,9490,891
do 1 tis.1,9351,2820,7910,7890,7920,2090,5590,6880,4501,6361,0311,281
Plzeň-město0,8031,0000,8380,6330,5120,3151,2440,9230,5631,0021,0171,455
okr. Plzeň-jih
5-15 tis.0,8291,6040,7590,7530,4910,3450,9581,0401,3010,9331,0291,455
2-5 tis.0,7381,8690,7470,7210,4720,3720,9310,9450,9280,8140,8891,722
1-2 tis.0,7120,4650,7230,6920,4630,5370,9200,9200,9410,7651,0700,915
do 1 tis.0,6480,4460,6590,6830,4520,5180,9110,5540,7720,9170,9381,071
okr. Plzeň- sever
5-15 tis.0,6920,8500,7380,7150,7110,4110,8250,8630,2340,7800,7770,950
2-5 tis.0,6310,6200,7150,6910,7020,3900,8200,8150,2310,7751,0870,829
1-2 tis.0,5770,4710,6870,6730,5450,3680,7180,6410,2370,7370,9180,850
do 1 tis.0,5530,7170,6720,6700,6110,2500,7310,4830,2240,8570,8741,213
Rokycany0,9130,9360,6920,7290,7150,3620,8911,1530,6800,9431,1291,190
2-5 tis.0,4360,5930,6530,7110,7050,2790,8900,7330,6770,7111,0730,890
1-2 tis.0,6520,3770,6320,7000,6970,3200,8830,7110,5590,8970,8901,052
do 1 tis.0,6340,4790,5440,7380,6790,4920,7180,9870,9220,9731,0761,581
Sokolov0,5231,0560,7140,7050,7030,3700,7430,7500,5700,8470,7190,570
15-25 tis.0,4330,6350,6730,5560,5450,3950,7210,6580,5630,6550,6630,590
5-15 tis.0,4120,5330,6280,5420,5380,4130,4940,5350,5600,5650,7690,993
2-5 tis.0,4660,6850,6240,5200,5110,4210,4850,5300,3290,6820,6980,510
1-2 tis.0,5340,5110,5710,5110,5060,4300,4800,5200,4850,4850,7210,750
do 1 tis.0,6330,4510,5630,4970,4850,4300,4800,5200,4800,5461,0800,807
Tachov0,5350,9350,5890,5830,5630,9080,5390,8511,0290,6300,8060,590
5-15 tis.0,5510,9100,5830,5510,5430,3200,5760,7360,9440,9410,3110,581
2-5 tis.0,7150,7830,5530,5090,5020,4680,5500,7300,8930,6400,6040,601
1-2 tis.0,6360,5130,5180,4950,4870,4240,5620,7170,8740,6710,6831,208
do 1 tis.0,5750,4310,5070,4800,4750,7300,5450,6690,7861,0190,8170,756
Č. Lípa0,6600,6850,6150,6120,6070,3510,8090,9380,7241,0050,8951,015
5-15 tis.0,5800,5820,6090,6100,5980,3200,6640,9500,7240,6730,7400,996
2-5 tis.0,5250,5420,5970,6320,5830,2750,5770,9320,6640,6400,8210,780
1-2 tis.0,5150,5400,5750,5430,5720,2750,5471,0150,6490,7460,9350,677
do 1 tis.0,3590,3570,5610,5210,5310,2080,5230,4720,6880,7350,8870,783
Děčín0,5800,5100,4900,4850,4830,3500,8840,8200,6150,7430,8030,723
15-25 tis.0,5600,5100,4850,4800,4810,3500,4510,8150,6050,7490,6221,692
5-15 tis.0,7020,4120,4800,4750,4730,3110,4740,7600,5830,7550,9091,011
2-5 tis.0,6900,4200,4800,4750,4700,2970,4700,7500,4080,7650,6881,005
1-2 tis.0,6700,4300,4670,4510,4580,2900,4670,7300,4111,1140,6930,884
do 1 tis.0,6300,4770,4510,4310,4230,2900,4450,6920,3500,7970,8900,835
Chomutov0,7620,8900,7560,7310,7120,2900,7130,9010,5800,8111,3171,102
15-25 tis.0,7160,5450,7000,6980,7050,2450,7000,8550,5700,7760,8651,146
2-5 tis.0,5860,4930,6450,6130,6810,2500,6050,8010,5700,5730,6730,972
1-2 tis.0,5800,4550,5560,5450,6800,2950,5970,7850,5450,6040,5200,951
do 1 tis.0,5400,3700,5500,5470,5530,3050,5900,7800,5450,6070,8260,844
Jablonec n.N.0,7070,8190,7310,6270,6180,2920,6970,7420,4510,8650,8930,870
5-15 tis.0,9200,8150,7000,6170,6150,2500,6720,7400,4321,2340,6360,845
2-5 tis.1,5520,7990,6350,6130,6000,3200,6700,7390,4200,7780,7680,870
1-2 tis.0,7201,1350,6200,5250,5380,3340,6440,7370,4150,7440,9910,966
do 1 tis.0,5310,4590,6090,5200,5270,3470,6200,6900,3720,8761,1280,688
Liberec0,8210,5580,7820,7510,7470,3061,7661,0550,4500,8520,9730,992
5-15 tis.0,7680,6250,7530,7210,7200,3200,9690,9910,4300,9390,9190,915
2-5 tis.0,4250,6200,7470,7080,7040,3410,9470,9750,4200,7620,7981,096
1-2 tis.0,5270,5700,6930,6200,6150,3620,9320,9500,4170,9900,7510,647
do 1 tis.0,5200,5650,6900,5350,5250,3470,8570,8900,3991,0181,1321,155
Litoměřice0,6230,7800,7190,6050,6030,3270,5980,8320,3670,9860,6380,922
5-15 tis.0,6340,7660,6130,5970,5810,3660,5690,8270,3970,6420,6641,306
2-5 tis.0,6130,7500,6000,5880,5750,3690,5600,8110,3500,8600,9940,930
1-2 tis.0,6090,6950,5910,5830,5420,4820,5330,7750,3830,7781,0781,325
do 1 tis.0,5840,6900,5750,4910,5850,7020,6090,6780,3560,6040,9320,930
Louny0,5950,9700,6090,5940,5900,5900,9610,9300,5900,8631,3891,055
15-25 tis.0,5920,9610,6050,5720,5700,5970,9600,9270,5900,7870,8580,801
5-15 tis.0,5600,9370,5920,5680,5690,5910,9510,9150,5700,7900,6890,792
2-5 tis.0,5200,8620,5530,5270,5310,5730,9320,9000,5650,5230,6840,768
1-2 tis.0,4940,8150,5360,5200,4900,5680,8710,8970,5520,5080,6650,752
do 1 tis.0,4890,7620,4970,5410,4220,4880,8280,8200,5310,6220,7640,657
Most0,7570,8100,7110,7010,6910,4120,9970,9150,3210,9161,4951,756
nad 25 tis.0,7300,8000,7000,6900,6900,3600,9660,9000,3200,6921,0571,101
5-15 tis.0,6170,7470,6870,6750,6830,3530,9340,8840,3100,8710,8900,987
2-5 tis.0,5090,7150,6710,6150,6100,3300,9120,8520,3100,5910,5600,892
1-2 tis.0,4750,6650,5730,5840,5850,3150,8830,8310,2900,5090,9500,830
do 1 tis.0,4440,6700,4210,5250,5110,3100,8500,7910,2900,4440,7570,807
Teplice0,5720,9340,7920,6290,6190,3170,5410,6920,3670,7030,8080,834
15-25 tis.0,5700,7540,7700,6170,6000,3060,5380,6830,3330,7510,7210,784
5-15 tis.0,5500,7150,7630,5380,5750,3020,5300,6830,3830,5470,6920,741
2-5 tis.0,5270,7100,7450,5380,5350,2900,5300,6500,3320,6840,9740,732
1-2 tis.0,4970,6900,6850,5100,5200,2900,5250,6500,3140,6830,9140,711
do 1 tis.0,4900,6650,6800,4290,4910,2390,5250,6210,2790,6510,6540,785
Ú stí n.L.0,7590,8640,6620,5620,5600,3120,6300,6410,6150,7260,8060,621
2-5 tis.0,7450,8170,6350,5600,5580,2800,6250,6400,6100,7430,7501,130
1-2 tis.0,7200,8180,5860,5410,5400,3480,6250,6350,5310,7400,6801,115
do 1 tis.0,6110,8080,5160,5250,5180,3400,6200,6350,5110,6230,7741,007
Havl. Brod0,6340,6990,5420,8500,7250,3500,7761,0990,8200,9331,0160,920
5-15 tis.1,1550,6420,5350,8390,7150,2970,7150,9500,8280,7800,9110,893
2-5 tis.0,6230,6350,4850,7750,6980,2390,7100,9090,7170,5830,6280,875
1-2 tis.0,5700,6300,4290,7400,6700,2220,6930,8850,6500,6510,5400,869
do 1 tis.0,5520,6590,4170,6900,5450,2880,6570,6690,6210,6370,6590,917
H. Králové1,0430,7710,7330,7520,7450,2500,7481,4120,8471,1740,9821,411
5-15 tis.0,9490,6680,6170,7310,7100,3720,7940,9250,5000,7670,8280,757
2-5 tis.0,8730,3570,5200,6830,6910,3500,7580,9000,5300,8310,7090,750
1-2 tis.0,7270,4420,4970,6510,6780,3200,6500,7200,4930,7250,7180,597
do 1 tis.0,4990,2790,4400,6230,5830,2970,6360,8060,6781,0300,9621,091
Chrudim0,9800,9300,6120,6140,6140,2900,7150,7380,3140,6510,8970,935
5-15 tis.0,9750,7310,6030,5980,5870,3500,7000,7200,2970,6630,8480,940
2-5 tis.0,8670,5750,5650,5770,5450,3900,6950,6830,2970,6710,6830,920
1-2 tis.0,7600,4820,5120,5180,4180,3800,6330,6510,2710,4010,5990,736
do 1 tis.0,6230,4320,4930,4880,4100,4600,5650,5850,2620,9600,5380,667
Jičín0,8010,7910,6450,6470,5600,5061,1720,6670,7861,1250,8350,899
5-15 tis.0,7920,6270,6000,6210,5300,4910,5480,6600,5990,6370,7670,824
2-5 tis.0,5690,5310,5440,5850,5170,4570,5030,6720,2380,7390,8470,820
1-2 tis.0,5400,5850,5210,5700,4870,4300,4900,6220,2500,6250,9150,800
do 1 tis.0,5150,5040,5150,5230,4530,4270,5500,5490,2730,6360,9391,562
Náchod0,6850,7840,6210,6180,6100,4500,8110,6950,4500,7180,9391,395
5-15 tis.0,6560,7730,6130,6000,5910,4340,6450,6810,4400,7490,8770,984
2-5 tis.0,5930,6780,5110,5670,5810,5040,6580,5740,3510,6400,7690,980
1-2 tis.0,5580,6440,5040,5370,5340,3070,6560,5700,3500,6200,6450,953
do 1 tis.0,5300,6320,4990,4410,5110,4020,6400,4660,3600,7740,7240,878
Pardubice0,7340,7350,5240,5350,5300,4050,7500,8700,3050,6280,6360,539
5-15 tis.0,6590,6380,5210,5300,5940,4000,6790,8630,2970,7160,9020,545
2-5 tis.0,5180,6500,5070,5300,5610,3900,6700,8400,2500,6390,9580,548
1-2 tis.0,4510,6230,4920,5180,5420,3860,6510,8230,2150,9450,9890,658
do 1 tis.0,3290,4150,4900,5320,5250,3550,6320,4200,3040,6300,8841,044
Rychnov n.K.0,6490,7500,7310,7240,7220,2920,7350,7810,7200,6720,7410,910
5-15 tis.0,6260,7570,7100,7030,7070,3200,7000,7750,6740,7820,8760,812
2-5 tis.0,5850,6580,6530,6050,6310,3510,6900,7570,2410,7590,6950,961
1-2 tis.0,5600,6410,5810,5550,5490,4500,6891,0700,3860,4900,6220,975
do 1 tis.0,4980,4910,5450,5130,5110,5620,6700,6010,2300,8290,9510,897
Semily0,6260,6700,6440,6410,6250,2920,6640,6210,2620,9230,8730,993
5-15 tis.0,6110,6700,6400,6270,6110,2490,7100,5590,2970,6291,0440,736
2-5 tis.0,5870,6510,6230,6000,6010,3200,6570,5400,2090,5561,1480,730
1-2 tis.0,4960,6680,5800,5500,5530,3470,6250,5000,2430,4970,9320,740
do 1 tis.0,3300,6150,5450,5500,5470,3050,5710,6330,2070,8310,8900,767
Svitavy0,6920,5610,5330,6160,6060,3060,6950,7420,3140,8220,7910,707
5-15 tis.0,5500,5400,5210,6100,6090,3690,6530,5640,2940,8940,9571,521
2-5 tis.0,5060,5310,3880,4520,4930,3600,6410,5000,2790,7510,5790,683
1-2 tis.0,4580,4980,3860,4410,4720,4200,6040,4980,2620,4890,5481,355
do 1 tis.0,3680,4500,3530,4270,4150,5360,6250,4770,5740,5350,8071,148
Trutnov0,7850,8270,7200,7310,7410,2921,1190,8670,4500,5440,7770,609
15-25 tis.0,6200,7640,6140,6920,6520,2500,7540,8290,5640,8161,1290,956
5-15 tis.0,5350,7410,5380,6410,6300,2700,8150,8030,5420,9170,7041,000
2-5 tis.0,5320,7350,4470,5490,5450,2910,8100,7560,5400,5531,4540,711
1-2 tis.0,5270,7300,4450,5350,5300,3600,7940,6500,5200,5770,9250,920
do 1 tis.0,3580,5070,4120,4670,4910,2410,7500,6120,5520,5350,8020,774
Ú stí n.O.0,6150,6670,5660,5640,5500,3920,6700,6840,6200,6090,6710,951
15-25 tis.0,5930,7860,5450,5470,5500,3730,6500,7450,6100,9370,7020,807
5-15 tis.0,3480,6270,5200,5040,5460,3650,6550,7620,5980,9770,9141,004
2-5 tis.0,3400,4220,4570,4910,5400,3400,6400,7480,5810,4200,4580,940
1-2 tis.0,3000,4100,4210,4500,5270,3380,6400,6690,5760,5620,4890,930
do 1 tis.0,4670,3430,4190,4230,5120,2920,6350,6180,5601,2270,8021,075
Blansko0,7340,7540,5900,5680,5580,3060,6050,7730,8650,8600,8641,063
5-15 tis.0,8640,7380,5800,5570,5300,3200,6000,7250,2971,0710,9341,001
2-5 tis.0,6910,7400,5650,5500,5230,2910,5910,7400,2670,8280,8331,058
1-2 tis.0,6800,6720,5470,4550,4800,2420,5570,7200,2620,8400,9541,040
do 1 tis.0,4800,5420,5230,4500,4200,2460,5450,6950,2440,8230,9851,807
Brno-město0,7490,9020,8400,8230,9360,2320,9740,7700,4351,2681,1330,669
okr. Brno-venkov
5-15 tis.0,7350,8850,8120,8230,8070,2561,0500,7310,4420,6561,0410,879
2-5 tis.0,6050,6470,7310,8120,7990,2501,0200,7540,7140,6741,1130,739
1-2 tis.0,6000,6500,7300,8000,7730,2680,9700,7250,5800,7111,2961,059
do 1 tis.0,5830,6320,6440,7660,7500,2400,9500,7100,5450,7221,3961,020
Břeclav0,7870,7860,7150,7100,7050,3600,8080,8500,3200,8370,9670,856
5-15 tis.0,5630,6210,6470,6230,6870,3700,5470,7000,3100,6290,8980,950
2-5 tis.0,4450,3760,5200,5900,6510,5640,5200,6850,3000,4940,8270,972
1-2 tis.0,4420,6320,4590,5500,6300,4200,4930,7600,2900,8390,9081,031
do 1 tis.0,4150,6460,4550,5240,5900,4000,4500,8330,3130,8060,8651,722
Hodonín0,6700,6280,6170,5120,4660,3060,7500,7580,3390,8711,1820,745
5-15 tis.0,6590,6650,5300,5000,4500,3470,6960,7290,2770,7870,9200,775
2-5 tis.0,2910,5030,4590,4630,4320,3050,6560,4020,2720,8560,7070,732
1-2 tis.0,2900,4400,4450,4500,4130,3000,6300,4000,2700,3920,6580,886
do 1 tis.0,2700,3740,4500,4320,4050,3570,6150,3850,2560,5380,6870,775
Jihlava0,7890,7380,6560,6540,6470,3060,7570,9870,3100,9471,0401,438
5-15 tis.0,7600,7400,6440,5880,5850,3340,7200,9750,2970,8310,9060,979
2-5 tis.0,7500,7570,5720,5580,5500,3620,6900,9600,2970,8270,8750,953
1-2 tis.0,7200,7400,5350,5600,5300,3700,6250,9300,2620,8151,2110,921
do 1 tis.0,6200,6000,5200,5650,5120,4470,6171,1780,5130,9341,0520,968
Kroměříž0,6200,6900,6260,6310,7850,5221,0990,7810,3140,7590,6160,964
5-15 tis.0,5800,6890,5470,6400,7750,5020,9150,7420,2940,7401,1411,116
2-5 tis.0,5760,6590,5410,6200,7400,4920,8200,6900,2790,7161,1211,110
1-2 tis.0,4750,6440,4700,6100,6910,4900,7140,6850,2620,8190,8490,800
do 1 tis.0,4080,6350,4500,5870,6840,4960,7100,6270,2490,4720,7120,643
Prostějov0,6640,7460,6580,6250,6500,7100,6930,7190,5311,0231,1880,721
2-5 tis.0,5670,6800,5320,5570,6490,7030,6620,6520,4140,8070,9930,908
1-2 tis.0,4370,5920,4900,5410,6210,6730,6250,5300,6960,7340,7960,797
do 1 tis.0,2530,4700,4830,5210,6100,2020,6130,4740,4420,6120,7840,694
Třebíč1,6061,4120,7530,5610,5510,3340,5601,1540,7310,6890,9570,519
5-15 tis.0,9720,8510,7320,5550,5380,3200,5421,2100,4900,5500,7541,179
2-5 tis.0,8320,8430,7200,5120,5050,2320,4280,9700,2020,6950,8030,652
1-2 tis.0,7500,8200,7100,4900,4850,3180,4150,6210,2440,7000,5900,672
do 1 tis.0,4570,7700,6980,4350,4550,2590,3950,5310,2480,7340,6630,769
U.Hradiště0,5841,1670,6840,6830,6800,2921,0011,2950,3911,0591,2110,957
15-25 tis.0,7671,0500,6670,6400,6250,3060,9201,1530,6310,9501,0340,945
5-15 tis.0,8240,9590,6480,6330,6250,3200,8900,9030,6150,7501,3240,881
2-5 tis.0,7600,9500,6300,6100,5820,3620,8770,7020,6010,6430,8040,807
1-2 tis.0,6090,8860,5770,5820,5800,3640,8630,7240,6990,9400,8310,846
do 1 tis.0,9150,6510,5350,5610,5380,3750,8210,8200,8400,8070,9880,820
Vyškov0,6390,7250,6800,6740,6680,3060,7500,7930,3800,7100,9920,730
5-15 tis.0,6200,7150,6510,6520,6500,3340,7240,7960,3500,6671,0320,710
2-5 tis.0,6170,7000,6330,6380,6420,3620,6980,7290,3280,6701,0250,950
1-2 tis.0,5980,6870,6150,6200,6350,3750,6640,6900,3110,6701,0650,980
do 1 tis.0,5700,4910,5910,6100,6000,3070,6380,6640,3050,5930,9031,186
Zlín0,5630,9070,7420,7440,7080,3061,0960,5290,5981,1461,2591,424
15-25 tis.0,5710,6920,6100,6250,6930,3200,6500,7100,7811,1591,2320,417
5-15 tis.0,5350,6520,5650,5300,4300,5600,6170,6720,7071,3320,7711,035
2-5 tis.0,5290,5590,5340,5300,4150,6300,5910,5690,6900,9700,7810,763
1-2 tis.0,5200,5400,5050,5200,4000,6600,5680,6000,6400,9501,2250,590
do 1 tis.0,3450,3030,4900,5110,3970,6570,5350,6150,3650,8311,0170,490
Znojmo0,5140,5500,5300,5900,6030,3900,6390,6740,4501,0191,0640,796
5-15 tis.0,4900,5290,5100,5900,5420,3980,6200,5970,4400,6630,9510,780
2-5 tis.0,4870,5140,4930,5500,5200,3200,6100,5030,4300,5450,5980,769
1-2 tis.0,4510,4140,4800,5980,5100,4060,5790,5240,4300,6140,7940,773
do 1 tis.0,4450,5190,4600,5700,5050,3350,5760,4830,9210,8100,7271,034
Žďár n.S.0,7580,6920,6710,6600,6200,3060,7150,7230,6780,7540,8160,780
5-15 tis.0,7220,8470,6630,6270,6060,3200,6201,0950,6700,7270,6180,677
2-5 tis.0,6770,7110,5500,6100,5880,3400,6180,8160,6560,8400,8570,815
1-2 tis.0,6650,4110,5450,5630,5200,3640,6050,8100,5650,9121,0450,991
do 1 tis.0,4290,3090,5300,5580,5300,2990,6000,7910,5300,6980,7040,958
Bruntál0,7100,6020,5630,5640,5570,3000,6800,6760,5250,6980,7090,790
nad 25 tis.0,7050,5610,5600,5400,5300,3060,4510,6700,5110,6560,6550,803
5-15 tis.0,6340,4980,5450,5380,5320,3180,4430,6630,5000,6300,3220,535
2-5 tis.0,6200,5120,5270,5180,5140,3370,4400,6210,4930,6880,7180,590
1-2 tis.0,3670,5100,4800,5000,4910,3500,4500,5720,4810,5270,6670,716
do 1 tis.0,2460,4560,4790,4980,4660,3640,4520,4310,3200,4270,5810,747
Frýdek-Místek0,8181,0690,6130,6090,5960,5030,5640,4871,8900,9530,7350,836
nad 25 tis.0,8101,4770,6100,6000,5900,4830,6100,5061,6030,6580,6620,690
5-15 tis.0,7340,8880,6050,5940,5760,4330,7150,6230,6240,6170,7840,921
2-5 tis.0,3990,5030,5770,5880,5540,3470,7210,7790,5320,5880,7911,117
1-2 tis.0,3620,4180,5610,5520,5300,3120,7320,6570,4540,7550,8351,394
do 1 tis.0,3360,5570,5380,5400,5190,2860,6370,5081,9090,8430,6681,973
Jeseník0,4660,5030,4500,5600,5870,6480,8550,6800,8610,7670,8140,650
2-5 tis.0,5960,8820,4360,5320,5110,5960,5460,6700,4120,5380,8380,640
1-2 tis.0,4580,3540,4310,5100,5430,5840,5500,5960,4130,5070,6520,851
do 1 tis.0,4300,5350,4200,4700,5090,5630,5400,2700,4100,3250,5610,520
Karviná0,6200,6730,5501,3460,5600,2920,5350,5250,4520,6660,5520,760
nad 25 tis.0,6090,4480,4960,4340,5490,3060,4460,3500,5800,6210,6730,705
15-25 tis.0,5560,4350,4900,3060,5470,3200,3451,1730,6820,5700,6650,682
5-15 tis.0,5350,3130,4740,3200,5310,3340,4881,1250,6900,5090,7410,710
2-5 tis.0,4720,3240,4620,3200,5200,3400,3500,7711,0890,5970,7720,902
1-2 tis.0,4380,3200,4100,3100,5120,3470,3210,3940,5040,7500,7860,562
do 1 tis.0,5080,3010,4050,3080,5000,3470,3210,3500,5000,7450,7600,560
N.Jičín0,6881,0440,6740,6540,6690,6000,6320,5080,4100,9580,7960,886
15-25 tis.0,6700,5960,6690,5480,6550,5900,6120,6500,4000,7310,7470,825
5-15 tis.0,6490,8500,6570,4170,6250,8340,4470,5590,4360,6270,7830,884
2-5 tis.0,6320,8310,6430,4100,6070,4760,4220,7440,3820,6820,9481,617
1-2 tis.0,4280,5990,6310,3900,5880,3370,4200,6890,3600,7610,7301,050
do 1 tis.0,4360,5320,6170,3790,5560,2350,4080,2890,3580,6360,7621,006
Olomouc0,9200,8280,7420,7370,7400,6100,9730,8530,9630,8731,2120,599
5-15 tis.0,6961,0900,7220,6360,6800,4110,9960,8400,8280,7010,8000,871
2-5 tis.0,3760,4160,7130,6310,6500,5750,7900,8330,9870,7790,8281,846
1-2 tis.0,7280,4040,6870,5510,6190,5320,7780,5490,8350,7550,7212,077
do 1 tis.0,6280,6810,6730,3460,4050,4140,7410,7540,6470,5180,5800,547
Opava0,8611,5120,7350,6970,6810,3201,5081,0560,5201,0220,8010,970
5-15 tis.0,7560,9150,7080,6570,6600,3050,3791,0330,5120,7410,8280,779
2-5 tis.0,7210,8070,6750,6330,6210,2451,1250,9710,5070,6800,7880,760
1-2 tis.0,6030,7250,6530,5910,5860,2400,9530,9620,4400,5780,7140,742
do 1 tis.0,5970,6480,6210,5730,5630,2320,8140,9430,4470,5500,6611,253
Ostrava-město0,3820,3550,3980,4260,4130,2840,4050,3860,3080,4880,5690,805
Přerov0,4000,4110,3900,5120,5600,3010,8200,7950,4990,8060,8270,952
15-25 tis.0,5200,5680,4700,5570,5540,3000,6630,7801,3810,7601,0441,412
5-15 tis.0,5150,5590,4610,5300,5410,2970,6770,5990,7330,7030,8510,736
2-5 tis.0,4780,5500,4500,5610,4710,2950,6440,5330,7800,6540,8870,282
1-2 tis.0,4510,4580,4420,5500,4570,2910,5800,5310,7590,6500,6150,594
do 1 tis.0,4200,4500,4180,5410,4500,2790,5400,3270,8390,4970,7350,877
Šumperk0,5490,7980,6500,6250,6170,3200,7071,3790,1950,7950,7980,600
15-25 tis.0,5400,5610,6190,5780,5580,3140,6630,9530,2740,7220,5690,739
5-15 tis.0,5210,5800,5790,5320,5340,2920,5200,9210,2580,6200,6650,730
2-5 tis.0,4270,5770,5360,4700,5040,2210,5050,8770,2060,4520,6010,749
1-2 tis.0,4810,5330,4150,4700,4810,2300,4710,8730,2610,3640,6050,975
do 1 tis.0,4710,5380,4020,4420,4320,2350,4530,8200,2380,6050,7850,959
Vsetín0,6750,7800,7030,7000,6940,2920,7440,7420,3500,9000,9850,996
nad 25 tis.0,6700,7520,6950,6250,6790,2920,7670,7150,3140,8440,8360,968
15-25 tis.0,7480,6420,6570,6150,6610,3060,6900,6630,2830,9440,9830,916
5-15 tis.0,7400,6350,5910,6080,6530,3200,6530,5610,2800,7150,7080,943
2-5 tis.0,5630,6270,5850,5870,5800,3470,5650,6350,2790,6080,9700,947
1-2 tis.0,5210,6880,5600,5530,5400,3020,5600,6070,2620,5060,6901,180
do 1 tis.0,4290,5700,5450,4910,4800,3620,5470,5850,2440,4970,6710,724

x) Koeficienty vyjadřující vztah cen sjednaných podle kupních smluv a cen zjištěných podle vyhlášky upravených na stejnou cenovou úroveň

1) Koeficient ze sl. 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2) Koeficient ze sl. 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3) Koeficient ze sl. 3 přísluší stavbám typu P z přílohy č. 2 a stavbám typu H z přílohy č. 3.

4) Koeficient ze sl. 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5) Koeficient ze sl. 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6) Koeficient ze sl. 6 přísluší stavbám typu N, O z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3.

7) Koeficient ze sl. 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8) Koeficient ze sl. 8 přísluší stavbám typu S z přílohy č. 2 a stavbám typu J z přílohy č. 3.

9) Koeficient ze sl. 9, přísluší stavbám oceněným podle § 4 vyhlášky.

10) Koeficient ze sl. 10 přísluší stavbám oceněným podle § 8 vyhlášky.

11) Koeficient ze sl 11 přísluší stavbám oceněným podle § 5 vyhlášky.

12) Koeficient ze sl. 12 přísluší stavbám oceněným podle § 6 vyhlášky.

13) U bytů se použije koeficient Kp příslušný stavbám typu J, K přílohy č. 2. Oceňuje-li se byt v rodinném domě, pak Kp rodinného domu. U nebytových prostorů se použije Kp stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

14) Stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11 obvykle tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6, 8 , a proto se použijí pro ně koeficienty těchto staveb.
V některých případech plní funkci venkovní úpravy ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 8 stavby oceňované pode § 4, pak i pro ně platí tato zásada. U pozemků se použije koeficient prodejnosti té stavby, která mu dala charakter zastavěnosti a netvoří příslušenství jiné stavby, Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, event. i stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11, použije se koeficient ze sloupce 11. Pro oceňováni pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se zásad shora uvedených. Totéž platí i pro případy, je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí.

15) Koeficient prodejnosti u staveb oceňovaných podle § 27 je 1,00.

16) Koeficient prodejnosti u pozemků oceňovaných podle § 24, 25, 26 a 27 je 1,00.

17) Koeficient prodejnosti pro lesní porosty, které dosáhly minimálně věku stanoveného obmýtí je 1,00. Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se koeficient prodejnosti 1,00 o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.

18) Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceňovaných podle § 33 je 1,00.

19) Rozdělení hl. m. Prahy na oblasti zahrnující vyjmenovaná katastrální území včetně jejich čísel.

Zařazení katastrálních území hl. m. Prahy do oblastí pro účely vyhlášky

Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Hradčany727121, 729558
Josefov727008
Malá Strana727091, 729035
Nové Město727075, 727181, 730971
Staré Město727024
2Vinohrady727067, 727164, 727547,728187,732311
Vyšehrad727300
3Holešovice730122, 727156
Karlín730955
Žižkov727415, 730939, 732401
4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750, 732150
Nusle728161, 727296
Podolí728152
5Hlubočepy728837
Jinonice728730, 729138
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
6Břevnov729582
Dejvice729272
Střešovice729302
7Bubeneč730106, 730165
Troja730190, 730742
8Bohnice730556
Čimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866, 731391
9Hrdlořezy731765, 732460
Libeň730891, 730220, 731331
Vysočany731285, 727431
10Malešice732451, 731773
Strašnice731943, 727482
Vršovice732257
Záběhlice732117, 727997
11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Křeslice676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Šeberov762130
Újezd u Průhonic773999
13Cholupice652393
Libuš728390
Písnice720984
Točná652407
14Kamýk728438
Komořany728519
Modřany728616
15Lahovice729248
Lipence683973
Zbraslav791733
16Malá Chuchle729183
Velká Chuchle729213
Radotín738620
17Holyně750573
Lochkov686425
Řeporyje745251, 918377
Slivenec750590
Sobín793256
Třebonice770353
Zadní Kopanina745278
18Řepy729701
Stodůlky755541
Zličín793264
19Ruzyně729710
20Liboc729795
Veleslavín729353
Vokovice729418
21Lysolaje729931
Nebušice729876
Přední Kopanina734373
Suchdol729981
Sedlec730041
22Březiněves614131
Dolní Chabry730599
Miškovice731552
Třeboradice731528
23Čakovice731561
Kbely731641
Satalice746134
Vinoř782378
24Černý Most731676
Hloubětín731234
Hostavice731722
Kyje731226
25Bečhovice601527
Dolní Počernice629952
Horní Počernice643777
Klánovice665444
Ú jezd n.Lesy773778
26Dolní Měcholupy732541
Hostivař732052
Štěrboholy732516
27Dubeč633330
Hájek773395
Koloděje668508
Královice672629
Nedvězí702323
28Uhříněves773425

Jednotlivé oblasti Prahy jsou tvořeny ucelenými katastrálními územími bez ohledu na správní členění hl. m. Prahy. Pro určování Kp je rozhodující název katastrálního území, ve kterém se oceňovaná nemovitost nachází.".

100. Příloha č. 34 zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování staveb a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo položkyNázev položkyMíra kapitalizace %
1Stavby pro výrobu a skladování12
2Stavby pro hromadné ubytování (hotely) a stravování11
3Garáže a domy s nájemními byty9
4Ostatní stavby uvedené v § 219
5Majetková práva14“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

*) 9. místo se znakem 1 = budova 2 = hala

Přesunout nahoru