Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 46/1999
Platnost od 28.06.1999
Účinnost od 01.07.1999
Zrušeno k 01.07.2002 (252/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí,

ze dne 14. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 4, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 105 odst. 5, § 124 odst. 4, § 234 odst. 5 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a podle § 50 odst. 4, § 180 a § 258 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží obsahuje

a) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)

b) přesný popis zboží a další údaje nezbytné pro zařazení zboží, zejména jeho složení, způsob zpracování, funkce, účel použití a druh balení,

c) obchodní název zboží a jeho výrobce,

d) druh a počet dokladů přiložených k žádosti,

e) místo a datum podání žádosti.".

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"(2) Pro správné sazební zařazení zboží se žádost podle odstavce 1 dokládá podle povahy zboží fotografiemi, vzorky, plány, technickou dokumentací a podobnými podpůrnými doklady obsahujícími údaje nezbytné pro zařazení zboží. Vyžadují-li zvláštní předpisy3a) vzhledem k nebezpečnosti zboží vyhotovení bezpečnostního listu,3b) předkládá se spolu se vzorkem zboží i bezpečnostní list.

3a) Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.
Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek.
Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

3b) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pro účely vydání závazných informací se jedním druhem zboží rozumí zboží, které má stejné složení, shodné technické parametry a stejný účel použití.".

4. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Dovoz poštovních zásilek

Zásilky, u nichž pošta neučinila celní prohlášení, budou vydány až po jejich propuštění celním úřadem do navrženého celního režimu.".

5. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c) a 3d) zní:

"§ 5

Vývoz poštovních zásilek

(1) Poštovní zásilky obsahující zboží, které nemá obchodní charakter, nemusí odesílatel před podáním k poštovní přepravě do zahraničí předložit celnímu úřadu, nepodléhá-li vyvážené zboží zákazům a omezením stanoveným právními předpisy3c) a nebrání-li tomu poštovní předpisy.3d)

(2) Poštovní zásilky obsahující zboží, které má obchodní charakter, předkládá odesílatel před jejím podáním k poštovní přepravě do zahraničí celnímu úřadu, není-li pošta jeho zástupcem v celním řízení.

3c) Například zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

3d) § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád).".

6. V § 15 se v písmenu g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) manžel a manželka.".

7. V § 17 se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 18 odst. 1 se slova "dodatečných poplatků vybíraných v tuzemsku" nahrazují slovy "poplatků vybíraných po propuštění zboží do celního režimu za úkony provedené v tuzemsku".

9. V § 23 větě první se slova "kopii faktury" nahrazují slovem "fakturu".

10. V § 32 odstavec 2 zní:

"(2) V režimu tranzitu, kdy celním úřadem odeslání i celním úřadem určení jsou české celní úřady a není překročena státní hranice (dále jen "národní tranzit"), do něhož je propouštěno zboží cizích ozbrojených sil v souvislosti s jejich vysláním na území České republiky a ozbrojených sil České republiky v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států na základě mezinárodní smlouvy14) (dále jen "zboží ozbrojených sil"), a které je určeno výhradně pro jejich potřebu, může být Ložný list nahrazen seznamem zboží, který tyto ozbrojené síly obvykle v Evropských společenstvích používají pro celní řízení na propuštění zboží do režimu tranzitu (dále jen "Seznam zboží"), obsahujícím údaje nutné k identifikaci zboží, zejména značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží a jeho hrubou nebo vlastní hmotnost. Vysláním cizích ozbrojených sil na území České republiky se pro účely této vyhlášky rozumí také jejich průjezd územím České republiky.".

11. V § 32 odstavec 5 zní:

"(5) Bude-li předloženo prohlášení, že zásilka, která má být propuštěna do národního tranzitu, je přepravována pro ozbrojené síly vysílajícího státu a obsahuje pouze zboží pro jejich potřebu, a toto prohlášení bude opatřeno datem vystavení a ověřeno podpisem vystavujícího důstojníka s uvedením jeho jména a příjmení, hodnosti a jednotky (dále jen "Prohlášení"), vyplní se v Deklaraci údaje v rozsahu uvedeném v části III. přílohy č. 16 k této vyhlášce.".

12. V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Písemné celní prohlášení na propuštění zboží ozbrojených sil do národního tranzitu lze podat též na tiskopisu, který má formát A3 a jehož vzor je uveden v příloze č. 16a k této vyhlášce. Tento tiskopis je nutno předepsaným způsobem vyplnit v souladu s uvedenými pokyny a opatřit požadovanými náležitostmi.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

13. V § 39 odstavec 3 zní:

"(3) Je-li k podání celního prohlášení použita Deklarace, případně Doplňková deklarace v sadě skládající se z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a případně 4/5, deklarant proškrtne nehodící se číselné označení na Deklaraci a v Doplňkové deklaraci tak, aby číslování listů v sadě odpovídalo ustanovením uvedeným v odstavci 2 pod písmeny a) až e).".

14. V § 39 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: "Deklarace a Doplňková deklarace se zhotovuje zeleným tiskem na bílý samopropisovací papír, který je bez vlastní fluorescence pod UV světlem a jehož hmotnost je nejméně 40g/m2.".

15. V § 39 odst. 9 větě první se slova "anebo 4" zrušují a ve větě čtvrté se slova "se zřetelně uvedenou poznámkou v odstavci B" nahrazují slovy "přičemž v odstavci B dalšího listu Deklarace bude zřetelně uvedena poznámka".

16. V § 39 odst. 11 větě první se slovo "zahraničních" zrušuje.

17. V § 40 odst. 2 písm. b) se číslovka "29," zrušuje a za číslovku "46," se vkládá číslovka "47,".

18. V § 40 odstavec 3 zní:

"(3) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů), zejména v odstavcích 1, 7, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Například při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací; jedná-li se o nedělitelnou zásilku, lze podat jednu Deklaraci, v níž se jako měna, kterou je za zboží placeno nebo inkasováno, uvede měna, kterou je v přepočtu na Kč placena větší část celkové částky, nebo měna dle výběru deklaranta, jedná-li se o shodné částky.".

19. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Mezinárodní jízdenka pro jízdní kola (dále jen "jízdenka"), na jejímž podkladě bude jízdní kolo dopravováno železniční společností jako cestovní zavazadlo, má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení podané cestujícím u pohraničního celního úřadu na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, bude-li obsahovat prohlášení, že jízdní kolo bude nebo bylo použito pouze k cestovním účelům a při jeho zpětném dovozu se požaduje osvobození od dovozního cla, a budou-li zároveň splněny tyto podmínky:

a) cestující oba díly jízdenky, v nichž uvede své jméno, příjmení a bydliště, opatří vlastnoručním podpisem,

b) první díl jízdenky cestující na požádání předloží celním orgánům v rámci provádění celního dohledu,

c) druhý díl jízdenky cestující připevní na jízdní kolo, z něhož až do výdeje jízdního kola cestujícímu v cílové železniční stanici nebude sejmut.".

20. V § 45 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a zároveň se slova "Pro účely odstavce 1" nahrazují slovy "Pro účely odstavců 1 a 2".

21. V § 61 se na konci doplňují tyto věty: "Byla-li přeprava zahájena na území smluvních stran a je-li přepravováno společně zboží, jehož celní statut je označen kódem "T1" a zboží, jehož celní statut je označen kódem "T2", je nutno pro každou tuto kategorii zboží použít samostatné Ložné listy. Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR je nutno použít samostatné Ložné listy pro každý kontejner, ve kterém se nachází zboží obou kategorií. Veškeré Ložné listy musí být opatřeny úředním záznamem železniční stanice odeslání.".

22. V § 62 odstavec 2 zní:

"(2) Je-li celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu předávací list TR, uvede se do odstavce pro údaj o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM, který je pouze přepravním dokladem, odkaz na předávací list TR poznámkou "Předávací list TR" doplněnou sériovým číslem tohoto dokladu. Mezinárodní přepravní list CIM se v těchto případech zelenou nálepkou neoznačuje.".

23. V § 63 odst. 7 se číslovka "7" nahrazuje číslovkou "6".

24. V § 66 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o poštovní zásilky obsahující pouze

1. osobní sdělení,

2. písemnosti pořízené hmatovým písmem, štočky se slepeckými značkami a zvukové záznamy a zvláštní papíry pro potřebu nevidomých (slepecké zásilky),

3. tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a daním nebo osvobozené od dovozního cla a daní.".

25. V § 66 odst. 1 písm. b) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "v poštovních zásilkách" a poznámka pod čarou č. 20) zní:

"20) Celní prohlášení Douane CN 22 a celní prohlášení Déclaration en douane CN 23.".

26. V § 66 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) v okamžiku podání k poštovní přepravě do zahraničí, jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, vyvážené v poštovních zásilkách opatřených nebo neopatřených celním prohlášením o obsahu,20)".

27. V § 66 odst. 2 písm. b) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "poštovních zásilkách".

28. V § 66 odst. 3 se slovo "příjemce" nahrazuje slovem "adresát".

29. V § 66 odst. 4 se slova "listovní zásilky a poštovní balíky neopatřené celním prohlášením o obsahu11)" nahrazují slovy "poštovní zásilky neopatřené celním prohlášením o obsahu20)".

30. V § 67 v písmenu a) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "poštovních zásilkách".

31. V § 67 v písmenu c) se slova "listovní zásilky a poštovní balíky" nahrazují slovy "poštovní zásilky".

32. V § 83 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) v jiných případech než uvedených pod písmeny a) a b), zejména při dovozu zboží pro potřebu cizích ozbrojených sil a při zpětném dovozu zboží ozbrojených sil České republiky do tuzemska, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.".

33. V § 84 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. zboží ozbrojených sil, které je vyváženo v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením,". Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

34. V § 86 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) zboží dovážené pro potřebu cizích ozbrojených sil, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.".

35. Za § 86 se vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27a) zní:

"§ 86a

Národní tranzit

Celní prohlášení na propuštění zboží do přímého tranzitu lze podat ústně, jedná-li se o zboží cizích ozbrojených sil dopravované přes území České republiky při přesunu jejich pravidelných jednotek či formací nebo jednotlivých příslušníků těchto ozbrojených sil na základě kolektivních nebo individuálních rozkazů k přesunu,27a) které musí být předloženy na požádání celnímu úřadu.

27a) Článek III odst. 2 písm. b. Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, která byla zveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.".

36. V § 94 větě první se slova "§ 93" nahrazují slovy "§ 92".

37. V § 97 v návětí a v písmenu c) se slova "volného oběhu" nahrazují slovy "režimu uskladňování v celním skladu".

38. V § 106 odst. 1 větě první se za slova "zpětným vývozem nebo" vkládá slovo "propuštěním".

39. V § 106 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

40. V § 110 odst. 2 se slovo "bezodkladně" zrušuje.

41. V § 122 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) vrácení zboží krytého společnou organizací trhu ovoce a zeleniny, vyvezeného a odeslaného za účelem prodeje při dodání, jehož prodej se však na trhu cílové třetí země neuskutečnil.".

42. V poznámce pod čarou č. 29) se slova "ve znění č. 27/1997 Sb." nahrazují slovy "ve znění č. 8/1998 Sb.".

43. V § 127 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) úhlopříčně jednotlivými listy červeným písmem poznámku "Článek 34b Přílohy II", která bude ve formátu nejméně 100 x 10 mm.".

44. V § 129 odstavec 6 zní:

"(6) Výše globální záruky pro jiné operace než režim tranzitu se stanoví součtem částek, které odpovídají

a) výši neuhrazených celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací při propuštění zboží do volného oběhu, nejméně však 250 000 Kč,

b) výši celních dluhů, které by mohly vzniknout ze zajištěných operací při nakládání se zbožím dle ustanovení § 123 celního zákona anebo v režimu pasivního zušlechťovacího styku, bude-li povolen dovoz náhrad ještě před dočasným vývozem dle ustanovení § 206 celního zákona,

c) 10 % z celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací v režimu dočasného použití nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo při dočasném uskladnění, nejvýše však 10 000 000 Kč.".

45. § 130 zní:

"§ 130

(1) Osoba, které bylo celními orgány České republiky povoleno uskutečňovat tranzitní nebo jiné operace s globální zárukou, prokazuje tuto skutečnost

a) "Osvědčením o globální záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 37 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) "TC 31 - Osvědčením o záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 38 k této vyhlášce, které má zelený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) "Osvědčením o globální záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 39 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

která mohou být opatřena bezpečnostním prvkem.

(2) Bylo-li používání globální záruky povoleno celním úřadem, prokazuje se tato skutečnost dokladem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo c), který bude mít v odstavci 7 uvedeno "c) celní úřad ........................ ".".

46. V § 139 odstavec 1 zní:

"(1) Byl-li ručitel povolen celními orgány České republiky, předává se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu paušální zárukou

a) "Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 46 k této vyhlášce, který má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) "T.C.32 - Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 47 k této vyhlášce, který má červený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) "Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 48 k této vyhlášce, který má zelený podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

které mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem.".

47. V § 143 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nezajišťovat celní dluh,31) prokazuje tuto skutečnost dokladem "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jehož vzor je uveden v příloze č. 52 k této vyhlášce, který má hnědý podtisk a může být opatřen bezpečnostním prvkem.

(2) Skutečnost, že celní dluh nemusí být zajišťován, se prokazuje celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, národního tranzitu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, při stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží, při povolování nakládat se zbožím, povolování provozovat celní sklad, povolování ulehčení platby a při povolování systému prosté výměny. Osoba, která předkládá "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" celnímu úřadu, uvede jeho číslo do

a) odstavce 52 Deklarace při propouštění zboží do národního tranzitu,

b) odstavce 44 Deklarace při propouštění zboží do volného oběhu, do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla jiného než tranzitu.".

48. V příloze č. 1 v části V. "Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť" bod 15 zní:

"15. Letiště PARDUBICE od východu - Včelákov (na VH CPP letiště Vysoké Mýto) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Rohozná - Javorné - Proseč (na VH CPP letiště Čáslav).".

49. V příloze č. 1 v části V. "Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť" se za bod 15 vkládají nové body 16 až 20, které znějí:

"16. Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE

Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo letiště Hosín u Českých Budějovic a celního pohraničního pásma podél státních hranic s Rakouskou republikou.

17. Letiště ČÁSLAV

od severovýchodu Proseč (na VH CPP letiště Pardubice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Nová Ves - Kámen - Malčín - Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou - Mitrov Cirkvice - Velim - Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou (na VH CPP letiště Hradec Králové).

18. Letiště VYSOKÉ MÝTO

od severovýchodu - Rudoltice (na VH CPP s Polskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Semanín - Gajer - Karle Borová - Čachnov - Holetín - Včelákov (na VH CPP - letiště Pardubice).

19. Letiště NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

od jihozápadu - Jaroměřice nad Rokytnou (na VH CPP s Rakouskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kojetice - Čihalín - Pavlinov - Bory - Strážek - Borač Štěpánovice - Drásov (na VH CPP letiště Brno-Tuřany).".

20. Letiště PŘEROV

od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tištín - Kobeřice - Čelechovice Horká nad Moravou, Velká Střelná - Potštát - Hranice - Komárovice (na VH CPP letiště Holešov).".

50. V příloze č. 16 v bodu 5 písmeno b) zní:

"b) do střední části kód

"0" - k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),

"4" - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 0 nebo 6,

"5" - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,

"6" - při propuštění zboží do volného oběhu, kterým je ukončován režim pasivního zušlechťovacího styku,

"7" - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, nebo

"9" - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,

"X" - v ostatních případech.".

51. V příloze č. 16 v bodu 6 písmeno b) zní:

"b) do střední části kód

"1" - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,

"2" - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí, nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

"3" - při zpětném vývozu,

"Y" - v ostatních případech.".

52. V příloze č. 16 v bodu 8 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.".

53. V příloze č. 16 v bodu 9 se na konci bodu doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1a)

1a) § 45 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

54. V příloze č. 16 bod 18 včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"(18) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a bydliště dovozce, kterým je kupující ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží v zahraničí kupováno, je dovozcem příjemce zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho DIČ, nebo nemá-li je přiděleno, jeho IČO. Je-li dovozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li dovozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Je-li zásilka pro více dovozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1b)

1b) § 43 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb.".

55. V příloze č. 16 v bodu 19 se věta čtvrtá nahrazuje touto větou: "Je-li zásilka pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.".

56. V příloze č. 16 bod 33 zní:

"(33) Nelze-li z prostorových důvodů uvést při dovozu a vývozu údaje o zastoupené osobě dle bodů 30 a 31, uvedou se při dovozu do odstavce C Deklarace a při vývozu do odstavce 28 Deklarace.".

57. V příloze č. 16 bod 44 zní:

"(44) Při vývozu a společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem z části VI. této přílohy.".

58. V příloze č. 16 bod 62 zní:

"(62) S výjimkou případů, kdy je ukončován režim dočasného použití, se při dovozu a při vývozu uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.".

59. V příloze č. 16 bod 68 zní:

"(68) Při dovozu a při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70 při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice, nebo nejsou-li státní hranice překračovány, druh dopravy při vstupu do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nemůže-li deklarant na listy 1, 2 a 3 Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy, může tento údaj uvést do listu 2 Deklarace až před předložením vývozních dokladů celnímu úřadu, který bude potvrzovat výstup zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".".

60. V příloze č. 16 body 81 a 82 znějí:

"(81) Při tranzitu hlavní povinný do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí k deklarované položce zboží cenu placenou za zboží v souvislosti s prodejem z jednoho státu do druhého, který se uskutečnil jako poslední před propuštěním zboží do režimu tranzitu. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Není-li dále stanoveno jinak, uvádí se "0" v případech, kdy zboží není prodáváno nebo za zboží není placeno.

(82) Při zpětném vývozu zboží v souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, který se realizuje v národním tranzitu, se do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnota dovezeného zahraničního zboží.".

61. V příloze č. 16 bod 89 včetně poznámek pod čarou č. 9) až 16) a č. 16a) zní:

"(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží

a) prozatímnímu antidumpingovému clu,9)

b) konečnému antidumpingovému clu,10)

c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)

d) konečnému vyrovnávacímu clu,12)

e) odvetnému clu,13)

f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)

g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)

h) vyhlášenému embargu,16) nebo

i) dodatečnému clu,16a)

uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.

9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.

10) § 25 zákona č. 152/1997 Sb.

11) Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

12) Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

13) § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.

14) § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.

15) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.

16) Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.
Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.

16a) § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.".

62. V příloze č. 16 bod 90 zní:

"(90) Při tranzitu, nepodléhá-li deklarované zboží spotřební dani nebo nejedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, uvede hlavní povinný namísto osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku pouze šest číslic zleva tohoto kódu.".

63. V příloze č. 16 se za bod 92 vkládá nový bod 92a, který včetně poznámek pod čarou č. 16b) a 16c) zní:

"(92a) Má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh16b) obsažený v jakýchkoliv směsích s jinými látkami a podíl lihu ve směsi, která není nápojem, činí více než 15 % absolutního alkoholu16c) v objemu všech látek ve směsi obsažených, uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva kód "SL".

16b) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

16c) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb.".

64. V příloze č. 16 v bodu 99 se za větu první vkládají nové věty, které znějí: "Obdobně se postupuje při vývozu, je-li v souvislosti s ukončováním celního režimu požadováno přiznání celních preferencí, přičemž příslušný dvoumístný kód státu původu nebo integračního seskupení uvádí deklarant do neoznačeného odstavce umístěného na listech 1, 2 a 3 Deklarace nad odstavcem 39 Deklarace.".

65. V příloze č. 16 v bodu 114 se na konci textu doplňuje tato věta: "Obdobně se postupuje v případech, kdy je nutno údaje rozepsat do více Deklarací.".

66. V příloze č. 16 v bodu 118 se ve větě první slova "údaj o ceně franko české hranice vyváženého zboží" nahrazují slovy "údaje pro účely statistického sledování".

67. V příloze č. 16 v bodu 119 se za větu první vkládá nová věta, která včetně poznámek pod čarou č. 19a) a 19b) zní: "V případě využití všeobecné licence19a) se do levého horního rohu uvádí namísto čísla licence číslo vyhlášky,19b) kterou byla příslušná všeobecná licence vydána, která se zapisuje způsobem "vyhláška č. ../.. Sb.".

19a) § 16 zákona č. 21/1997 Sb.

19b) Vyhláška č. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.".

68. V příloze č. 16 bod 121 zní:

"(121) V režimu vývozu a v režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Cenou franko české hranice je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace, snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance. Není-li za zboží propouštěné do režimu vývozu inkasováno, ale naopak placeno, uvádí se namísto ceny franko české hranice kód "0".".

69. V příloze č. 16 bod 122 zní:

"(122) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí součet ceny obchodní parity deklarovaného zahraničního zboží při jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a zpracovatelských nákladů na deklarované zušlechtěné výrobky, snížený o přímé obchodní náklady zahraniční. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování aktivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná tuzemským zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci bez přídavků českého zboží, která je snížená o přímé obchodní náklady, které vznikly tuzemskému zpracovateli v zahraničí. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.".

70. V příloze č. 16 se za bod 122 vkládá nový bod 122a, který zní: "(122a) Je-li propouštěno zboží do režimu volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu zpracovatelské náklady na zušlechtěné deklarované výrobky v korunách českých. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování režimu pasivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná zahraničním zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci a přidané zahraniční zboží, která je snížena o přímé obchodní náklady, které vznikly zahraničnímu zpracovateli v tuzemsku.".

71. V příloze č. 16 bod 126 zní:

"(126) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2", uvede se vedle tohoto kódu kód "ZL".

72. V příloze č. 16 v bodu 133 věta druhá zní: "Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena skutečně placená nebo která má být zaplacena za zboží prodané do tuzemska nebo za zboží prodané do zahraničí, včetně přímých obchodních nákladů prodávajícího, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech; při dovozu a vývozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí ceny obchodní parity i cena programového vybavení.".

73. V příloze č. 16 bod 135 zní:

"(135) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, jsou cenou obchodní parity zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky.".

74. V příloze č. 16 bod 138 zní:

"(138) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity součet ceny obchodní parity dočasně vyvezeného zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a zpracovatelských nákladů na zpět dovážené zušlechtěné výrobky.".

75. V příloze č. 16 se poznámka pod čarou č. 25) zrušuje.

76. V příloze č. 16 v bodu 144 se tečka na konci textu nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) do sloupce "ZP" kód způsobu placení podle bodu 149.".

77. V příloze č. 16 v bodu 145 se slovo "Deklaraci" nahrazuje slovy "celní prohlášení".

78. V příloze č. 16 v bodu 147 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "a k dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.".

79. V příloze č. 16 bod 148 zní:

"(148) Výši celního dluhu vyměřeného deklarantovi za jednotlivou položku zboží, včetně částky odpovídající případnému úroku dle § 172a zákona, nebo stanoveného při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí zaměstnanec celního úřadu do řádku "Celkem:" v Deklaraci, a je-li deklarováno více položek zboží, i do řádků "Celkem za první položku:", "Celkem za druhou položku:" a "Celkem za třetí položku:" Doplňkové deklarace. V poslední Doplňkové deklaraci uvádí zaměstnanec celního úřadu také celkovou výši celního dluhu do řádku "Celk. součet:" v části "CELKOVÝ SOUČET".".

80. V příloze č. 16 se v bodu 189 na konci věty první vypouští tečka a doplňují se tato slova: "včetně uvedení data přestupu zboží přes státní hranice.".

81. V příloze č. 16 se v bodu 195 poslední věta nahrazuje touto větou: "Uvedené údaje ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem s uvedením jména a příjmení.".

82. V příloze č. 16 v bodu 203 se slovo "zahraničních" zrušuje.

83. V příloze č. 16 v části VI. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ se zrušují kódy a názvy států "EO Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)", "PZ Panamské průplavové pásmo", "SQ Středoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (CEFTA)" a "ZR Zaire" a vkládají se nové kódy a názvy států "CD Demokratická republika Kongo" a "XA Palestina".

84. V příloze č. 16 část VIII. včetně nadpisu zní:

"VIII. SEZNAM KÓDŮ MĚN

(odstavec 22 Deklarace)

KódNázev
ADPPeseta andorská
AEDDirham SAE
AFAAfghán
ALLLek
AMDDram arménský
ANGZlatý Nizozemských Antil
AONKwanza nová
AORKwanza reajustado
ARSPeso argentinské
ATSŠilink rakouský
AUDDolar australský
AWGZlatý arubský
AZMManat ázerbájdžánský
BAMKonvertibilní marky
BBDDolar barbadoský
BDTTaká
BEFFrank belgický
BGLLev
BHDDinár bahrajnský
BIFFrank burundský
BMDDolar bermudský
BNDDolar brunejský
BOBBoliviano
BRLReál brazilský
BSDDolar bahamský
BTNNgultrum
BWPPůla
BYBRubl běloruský
BZDDolar belizský
CADDolar kanadský
CHFFrank švýcarský
CLFUnidades de fermento
CLPPeso chilské
CNYYuan Renminbi
COPPeso kolumbijské
CRCColón kostarický
CUPPeso kubánské
CVEEscudo kapverdské
CYPLibra kyperská
CZKKoruna česká
DEMMarka SRN
DJFFrank džibutský
DKKKoruna dánská
DOPPeso dominikánské
DZDDinár alžírský
ECSSucre
EEKKroona
EGPLibra egyptská
ERNNakfa
ESPPeseta španělská
ETBBirr etiopský
EUREuro
FIMMarkka
FJDDolar Fidži
FKPLibra falklandská islandská
FRFFrank francouzský
GBPLibra šterlinků
GELLari
GHCCedi
GIPLibra gibraltarská
GMDDalasi
GNFFrank guinejský
GRDDrachma
GTQQuetzal
GWPPeso Guinea Bissau
GYDDolar guyanský
HKDDolar hongkongský
HNLLempira
HRKKuna
HTGGourde
HUFForint
IDRRupie
IEPLibra irská
ILSŠekel
INRRupie indická
IQDDinár irácký
IRRRiál íránský
ISKKoruna islandská
ITLLira italská
JMDDolar jamajský
JODDinár jordánský
JPYYen
KESŠilink keňský
KGSSom
KHRRiel
KMFFrank komorský
KPWWon severokorejský
KRWWon
KWDDinár kuvajtský
KYDDolar Kajmanských ostrovů
KZTTenge
LAKKip
LBPLibra libanonská
LKRRupie srílanská
LRDDolar liberijský
LSLLoti
LTLLitus litevský
LUFFrank lucemburský
LVLLat lotyšský
LYDDinár libyjský
MADDirham marokánský
MDLLeu moldavský
MGFFrank madagaskarský
MKDDenár
MMKKyat
MNTTugrik
MOPPataca
MROOuguiya
MTLLira maltská
MURRupie mauricijská
MVRRufiyaa
MWKKwacha
MXNPeso mexické nové
MXVMexičan Unidad de Inversion (UDI)
MYRRinggit malajsijský
MZMMetical
NADDolar namibijský
NGNNaira
NIOCordoba oro
NLGZlatý holandský
NOKKoruna norská
NPRRupie nepálská
NZDDolar novozélandský
OMRRiál ománský
PABBalboa
PENNuevo sol
PGKKina
PHPPeso filipínské
PKRRupie pákistánská
PLNZlotý
PTEEscudo portugalské
PYGGuarani
QARRiál katarský
ROLLei
RUBRuský rubl (nový)
RURRubl
RWFFrank rwandský
SARRiyal saudský
SBDDolar Šalamounových ostrovů
SCRRupie seychelská
SDDDinár súdánský
SEKKoruna švédská
SGDDolar singapurský
SHPLibra ostrovů Svaté Heleny
SITTolar
SKKKoruna slovenská
SLLLeoně
SOSŠilink somálský
SRGZlatý surinamský
STDDobra
SVCColón salvadorský
SYPLibra syrská
SZLLilangeni
THBBaht
TJRRubl tadžický
TMMManat
TNDDinár tuniský
TOPPa'anga
TPEEscudo timorské
TRLLira turecká
TTDDolar Trinidad a Tobago
TWDDolar nový tchajvanský
TZSŠilink tanzánský
UAHHřivna
UGXŠilink ugandský
USDDolar americký
USNDolar americký-next day funds
UYUPeso uruguayské
UZSRubl uzbekistánský
VEBBolivar
VNDDong
VUVVatu
WSTTála
XAFFrank BEAC/CFA
XAGStříbro
XAUZlato
XBAEURCO - Evropská smíšená jednotka
XBBEMU-6 - Evropská peněžní jednotka
XBCEUA-9 - Evropská jednotka účtu 9
XBDEUA-17 - Evropská jednotka účtu 17
XCAClearing Afghánistán
XCBClearing Bulharsko
XCDDolar východokaribský
XCEClearing Egypt-likvidační účet
XCGClearing Guinea-likvidační účet
XCHClearing Maďarsko
XCIClearing Írán
XCKClearing KLDR
XCLClearing ALSR
XCMClearing Kampučia
XCNClearing ČLR
XCOClearing LLDR
XCPClearing Polsko
XCQClearing Slovensko
XCRClearing Rumunsko
XCSClearing SSSR
XCUClearing Kuba
XCVClearing Vietnam
XCXClearing Mongolsko
XCYClearing SFRJ
XCZClearing NDR
XDRIMF - Mezinárodní měnový fond
XFOFrank zlatý
XFUFrank UIC
XOFFrank BCEAO/CFA
XPDPalladium
XPFFrank CFP
XPTPlatina
XTBPřevoditelný rubl Bulharsko
XTCPřevoditelný rubl Kuba
XTDPřevoditelný rubl NDR
XTHPřevoditelný rubl Maďarsko
XTKPřevoditelný rubl KLDR
XTMPřevoditelný rubl Mongolsko
XTOPřevoditelný rubl Rumunsko
XTPPřevoditelný rubl Polsko
XTRPřevoditelný rubl (clearing MBHS)
XTSPřevoditelný rubl SSSR
XTVPřevoditelný rubl Vietnam
XXAClearing Arménská republika
XXBClearing Běloruská republika
XXEClearing Estonská republika
XXGClearing Gruzínská republika
XXIClearing Kirgizská republika
XXJClearing Ázerbájdžánská republika
XXKClearing Kazašská republika
XXLClearing Litevská republika
XXMClearing Moldavská republika
XXNClearing Turkmenská republika
XXOClearing Lotyšská republika7
XXRClearing Ruská republika
XXTClearing Tádžická republika
XXUClearing Ukrajinská republika
XXXTransakce bez měny
XXZClearing Uzbecká republika
YERRiál jemenský
YUMDinár nový
ZALRand finanční
ZARRand
ZMKKwacha
ZRNZair nový
ZWDDolar zimbabwský".

85. V příloze č. 16 v části IX. SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ se za kód "36" vkládají nové kódy "37" a "39", které včetně vysvětlivek znějí:

"37 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém nebyla u zboží propuštěného do tohoto režimu provedena žádná zpracovatelská operace",

"39 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém výsledkem zpracovatelských operací nebyla požadovaná forma zušlechtěných výrobků (odpad)"

a na konci textu vysvětlivek ke kódům 31, 32, 51 a 52 se doplňují slova: "a zpracovatelskou operací nebyla oprava".

86. V příloze č. 16 v části X. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK se za kód "KJO" vkládá nový kód "KLT", který včetně názvu zní:

"KLT Kilolitr (1 000 litrů)".

87. V příloze č. 16 v části XI. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ se vkládají nové kódy "11" a "77", které včetně vysvětlivek znějí:

"11 propuštění zboží do režimu vývozu, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku",

"77 propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu".

88. Za přílohu č. 16 se vkládá nová příloha č. 16a, která zní:

"Příloha č. 16a k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Celní prohlášení na propuštění zboží, které je ve vlastnictví nebo je určeno pro armádu členského státu Severoatlantické smlouvy nebo Partnerství pro mír, do národního tranzitu
Celní prohlášení na propuštění zboží, které je ve vlastnictví nebo je určeno pro armádu členského státu Severoatlantické smlouvy nebo Partnerství pro mír, do národního tranzitu

89. Příloha č. 17 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ (odstavec 33 Deklarace)

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
0406 10 2010UNSČerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra s obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních
0406 10 2090UNSTvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních
0406 10 8010UNSOstatní čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra
0406 10 8090UNSOstatní tvaroh
0407 00 3010NARČerstvá
0407 00 3090NARKonzervovaná nebo vařená

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
0510 00 0010UNSMukóza surová, mražená a sušená, pankreas vepřová
0510 00 0090UNSOstatní

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Kód celního sazebníkuDopl. kódJM Popis zboží
1234
0702 00 0020UNSOd 1.1. do 14.5.
0702 00 0030UNSOd 15.5. do 31.5
0702 00 0040UNSOd 1.6. do 15.8.
0702 00 0050UNSOd 16.8. do 15.10.
0702 00 0060UNSOd 16.10. do 31.10.
0702 00 0080UNSOd 1.11. do 31.12.
0704 10 0510UNSKvěták od 1.1. do 14.4.
0704 10 0520UNSBrokolice od 1.1. do 14.4.
0704 10 1010UNSKvěták od 15.4. do 30.11.
0704 10 1020UNSBrokolice od 15.4. do 30.11.
0704 10 8010UNSKvěták od 1.12. do 31.12.
0704 10 8020UNSBrokolice od 1.12. do 31.12.
0704 90 9010UNSZelí pekingské
0704 90 9090UNSOstatní
0706 10 0010UNSMrkev od 1.8. do 30.11.
0706 10 0020UNSMrkev od 1.12. do 31.7.
0706 10 0090UNSVodnice a tuřín
0707 00 0510UNSOd 1. 1. do 15.5.
0707 00 0520UNSOd 16.5. do 31.10.
0707 00 0590UNSOd 1.11. do 31.12

Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů

Kód celního sazebníku Dopl. kódJMPopis zboží
234
0806 10 10 10UNSOd 1.1. do 14.7.
0806 10 10 20UNSOd 15.7. do 31.10.
0806 10 10 90UNSOd 1.11. do 31.12.
0808 10 20 10UNSOd 1.1. do 31.3.
0808 10 20 20UNSOd 1.4. do 31.7.
0808 10 20 90UNSOd 1.8. do 31.12.
0808 10 50 10UNSOd 1.1. do 31.3.
0808 10 50 20UNSOd 1.4. do 31.7.
0808 10 50 90UNSOd 1.8. do 31.12.
0808 10 90 10UNSOd 1.1. do 31.3.
0808 10 90 20UNSOd 1.4. do 31.7.
0808 10 90 90UNSOd 1.8. do 31.12.
0808 20 50 10UNSOd 1.1. do 31.3.
0808 20 50 20UNSOd 1.4. do 15.7.
0808 20 50 90UNSOd 16.7. do 31.12.
0809 10 00 10UNSOd 1.1. do 14.7.
0809 10 00 20UNSOd 15.7. do 11.8.
0809 10 00 90UNSOd 12.8. do 31.12.
0809 20 05 10UNSOd 1.1. do 30.4.
0809 20 05 20UNSOd 1.5. do 31.5.
0809 20 05 30UNSOd 1.6. do 15.7.
0809 20 05 40UNSOd 16.7. do 10.8.
0809 20 05 90UNSOd 11.8..do 31.12.
0809 20 95 10UNSOd 1.1. do 30.4.
0809 20 95 20UNSOd 1.5. do 15.7.
0809 20 95 90UNSOd 16. 7. do 31.12..
0809 30 10 10UNSOd 1.1. do 20.6.
0809 30 10 20UNSOd 21.6. do 30.9.
0809 30 10 90UNSOd 1.10. do 31.12.
0809 30 90 10UNSOd 1.1. do 20.6.
0809 30 90 20UNSOd 21.6. do 30.9.
0809 30 90 90UNSOd 1.10. do 31.12.
0809 40 05 10UNSOd 1.1. do 30.6.
0809 40 05 20UNSOd 1.7. do 30.9.
0809 40 05 90UNSOd 1.10. do 31.12.

Obiloviny

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
1001 90 9910UNSPšenice potravinářská
1001 90 9920UNSPšenice krmná
1001 90 9990UNSOstatní
1003 00 9010UNSJečmen sladovnický
1003 00 9020UNSJečmen krmný
1003 00 9090UNSOstatní

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
1211 90 9511UNSMaková sláma (makovina)
1211 90 9512UNSKoka listy
1211 90 9519UNSKonopí
1211 90 9590UNSOstatní

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
1302 19 9911UNSKoncentrát z makové slámy
1302 19 9912UNSPryskyřice z konopí
1302 19 9990UNSOstatní

Nápoje, lihové tekutiny a ocet

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
2204 10 1910LTRŠ umivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 1990LTRŠ umivé víno vyrobené sycením CO2
2204 10 9910LTRŠ umivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 9990LTRŠ umivé víno vyrobené sycením CO2
2206 00 1010LTRMatolinové víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2206 00 1020LTRMatolinové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,1 MPa a více
2206 00 1030LTRMatolinové víno upravené jako desertní víno
2206 00 1090LTRMatolinové víno ostatní
2206 00 3110LTRŠ umivé jablečné nebo hruškové víno vyrobené druhotným přírodním kva- šením
2206 00 3120LTRŠ umivé jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 3130LTRŠ umivé jablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 3190LTRŠ umivé jablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 3910LTROstatní šumivé ovocné víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2206 00 3920LTROstatní šumivé ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 3930LTROstatní šumivé ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 3990LTROstatní šumivé ovocné víno ostatní
2206 00 5110LTRJablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 5120LTRJablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 5190LTRJablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 5910LTROstatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 5920LTROstatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 5990LTROstatní ovocné víno ostatní
2206 00 8110LTRJablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 8120LTRJablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 8190LTRJablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 8910LTROstatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 8920LTROstatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 8990LTROstatní ovocné víno ostatní
2207 10 0020LPAEthylalkohol získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých
nebo cukerných surovin, celulózy a z jiných surovin obsahujících líh
2207 10 0091LPAEthylalkohol syntetický technický
2207 10 0099LPAEthylalkohol syntetický ostatní
2207 20 0010LTREthylalkohol denaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více
2207 20 0090LTRDestiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
2402 10 0010NARDoutníky (též s odříznutými konci)
2402 10 0090NARDoutníčky (cigarillos)
2402 20 1010NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 1090NARCigarety filtrové délky nad 70 mm
2402 20 9010NARCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 9090NARCigarety filtrové délky nad 70 mm
2403 10 1010KGNCigaretový tabák v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepře- sahujícím 500 g
2403 10 1030KGNTabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 500 g
2403 10 1080KGNOstatní
2403 10 9010KGNOstatní cigaretový tabák
2403 10 9030KGNOstatní tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret (M.Y.O.)
2403 10 9080KGNOstatní
2403 91 0010KGNCigaretový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný
2403 91 0090KGNOstatní
2403 99 1010KGNŽvýkací tabák
2403 99 1090KGNŠ ňupací tabák

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
2505 10 0010MTQKřemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO 0,15% a méně a SiO2 98% a výše
2505 10 0020MTQKřemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO nad 0,15% a SiO2 pod 98%
2505 10 0090MTQOstatní
2507 00 2010UNSKaolin, kvalita Sedlec Ia
2507 00 2090UNSOstatní
2523 29 0010UNSCement šedý
2523 29 0090UNSOstatní
2523 90 9010UNSCement šedý
2523 90 9090UNSOstatní
2524 00 3011UNSAzbestová vlákna - krokydolit
2524 00 3012UNSAzbestová vlákna - amosit
2524 00 3013UNSAzbestová vlákna - anthofylit
2524 00 3014UNSAzbestová vlákna - aktinolit
2524 00 3015UNSAzbestová vlákna - tremot
2524 00 3090UNSAzbestová vlákna ostatní, vločky nebo prášek
2524 00 8010UNSKrocidolit
2524 00 8090UNSOstatní

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníku Dopl. kód JM Popis zboží
1 2 3 4
2709 00 90 10 UNS Ropa
2709 00 90 90 UNS Ostatní
2710 00 25 10 TNN Technický
2710 00 25 90 TNN Ostatní
2710 00 39 10 TNN Technické benzíny
2710 00 39 20 TNN Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 39 90 TNN Ostatní
2710 00 41 10 TNN Petroleje určené pro specifické zpracování
2710 00 41 90 TNN Ostatní
2710 00 45 10 TNN Petroleje určené pro chemické zpracování jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 45 90 TNN Ostatní
2710 00 59 10 TNN Střední oleje, pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 59 20 TNN Střední oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
2710 00 59 91 TNN nebo ropy používané pro topné účely Střední oleje jiné než petrolej s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 59 99 TNN Ostatní
2710 00 66 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 66 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 66 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; upravené uhlovodíkové produkty získané
2710 00 66 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 66 99 TNN Ostatní
2710 00 67 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 67 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 67 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
2710 00 67 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 67 99 TNN Ostatní
2710 00 68 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 68 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná mota; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 68 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
2710 00 68 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 68 99 TNN Ostatní
2710 00 74 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst.1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 74 90 TNN Ostatní
2710 00 76 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 76 90 TNN Ostatní
2710 00 77 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 77 90 TNN Ostatní
2710 00 78 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty ( s výjimkou plynných ) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 78 90 TNN Ostatní
2710 00 87 10 TNN Automobilové a letecké motorové oleje a automobilová plastická maziva
2710 00 87 90 TNN Ostatní
2710 00 92 10 TNN Automobilové a letecké převodové oleje a automobilová plastická maziva
2710 00 92 90 TNN Ostatní
2711 11 00 10 TNN Zemní plyn používaný jako pohonná hmota
2711 11 00 90 TNN Zemní plyn ostatní
2711 12 19 10 TNN Propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 19 90 TNN Propan používaný pro jiné účely
2711 12 94 10 TNN Propan o čistotě převyšující 90%, avšak menší než 99% používaný jako pohonná hmota
2711 12 94 90 TNN Ostatní
2711 12 97 11 TNN Směsi propanu a butanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 70% propanu, používané jako pohonná hmota
2711 12 97 19 TNN Ostatní směsi propanu používané jako pohonná hmota
2711 12 97 90 TNN Ostatní
2711 13 91 10 TNN Butan používaný jako pohonná hmota
2711 13 91 90 TNN Ostatní
2711 13 97 11 TNN Směsi butanu a propanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 65% butanu, používané jako pohonná hmota
2711 13 97 19 TNN Ostatní směsi butanu používané jako pohonná hmota
2711 13 97 90 TNN Ostatní
2711 14 00 10 TNN Ethylen, propylen, butylen a butadien používané jako pohonná hmota
2711 14 00 90 TNN Ethylen, propylen, butylen a butadien používané pro jiné účely
2711 19 00 10 TNN Ostatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota
2711 19 00 90 TNN Ostatní produkty
2711 21 00 10 MTQ Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota
2711 21 00 90 MTQ Zemní plyn ostatní
2711 29 00 10 MTQ Ostatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota
2711 29 00 90 MTQ Ostatní plyny
2713 20 00 10 UNS Ropné asfalty silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
2713 20 00 20 UNS Ropné asfalty stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
2713 20 00 30 UNS Ropné asfalty průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
2713 20 00 40 UNS Ropné asfalty modifikované (speciální, s kopolymery a kopolymery)
2713 20 00 90 UNS Ostatní
2715 00 00 10 UNS Asfaltové emulze (smíchané s vodou a emulgátory)
2715 00 00 20 UNS Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
2715 00 00 90 UNS Ostatní

Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
2804 70 0010UNSFosfor bílý, fosfor žlutý
2804 70 0090UNSOstatní
2811 19 8010UNSSelenovodík
2811 19 8090UNSOstatní
2811 29 9010UNSOxid seleničitý
2811 29 9090UNSOstatní
2812 10 9910UNSChloridy a chloridoxidy arsenu
2812 10 9920UNSSulfurylchlorid
2812 10 9990UNSOstatní
2812 90 0010UNSTetrajoddifosfan
2812 90 0020UNSHalogenové a sirné sloučeniny arsenu
2812 90 0090UNSOstatní
2813 90 9010UNSSulfidy arsenu
2813 90 9020UNSFosforpentasulfid
2813 90 9090UNSOstatní
2827 39 9010UNSChlorid rtuťný (kalomel)
2827 39 9090UNSOstatní
2830 90 8010UNSSirník amonný (včetně kyselého),Polysulfid amonný
2830 90 8090UNSOstatní
2833 29 7010UNSSírany olova
2833 29 7090UNSOstatní
2842 90 1010UNSSeleničitan sodný, teluričitan sodný
2842 90 1090UNSOstatní
2842 90 9010UNSSelenan sodný
2842 90 9090UNSOstatní
2843 90 9010UNSOxid osmičelý
2843 90 9090UNSOstatní
2845 90 1010UNSTetradeuteromethanol
2845 90 1090UNSOstatní
2848 00 0010UNSFosfidy mědi, fosfidy jiných kovů nebo nekovů, fosforovodík
2848 00 0090UNSOstatní
2850 00 2010UNSArsenovodík, pentaboran
2850 00 2090UNSOstatní
2851 00 8010UNSBromkyan, jodkyan
2851 00 8090UNSOstatní

Organické chemické výrobky

Kód celního sazebníku Dopl. kódJMPopis zboží
1234
2903 19 9011UNS1,1,2,2 - tetrachloretan
2903 19 9012UNS1,1,1,2 - tetrachloretan
2903 19 9013UNSHexachlorethan
2903 19 9014UNSPentachlorethan
2903 19 9090UNSOstatní
2903 29 0010UNS1,1 - dichlorethylen
2903 29 0090UNSOstatní
2903 30 3610UNS1,2-dibromethan
2903 30 3690UNSVinylbromid
2903 30 8010UNSMethyljodid
2903 30 8011UNSDialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i- Pr)fosforamidaty
2903 30 8090UNSOstatní
2903 51 0011UNSHCH obsahující méně než 99% gamaisomeru
2903 51 0012UNSSměs izomerů
2903 51 0090UNSOstatní
2903 59 9011UNSAldrin
2903 59 9012UNSCamphechlor (toxafen)
2903 59 9013UNSHeptachlor
2903 59 9014UNSChlordan
2903 59 9090UNSOstatní
2903 69 9011UNSMonomethyltetrachlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec 141)
2903 69 9012UNSMonomethyldichlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec121)
2903 69 9013UNSMonomethyldibromdifenylmethan (obchodní název: DBBT)
2903 69 9014UNSPolybromované bifenyly (PBB)
2903 69 9015UNSPolychlorované bifenyly (PCB)
2903 69 9016UNSPolychlorované terfenyly (PTC)
2903 69 9090UNSOstatní
2904 20 0010UNS4-nitrobifenyl
2904 20 0011UNSnitrofen
2904 20 0090UNSOstatní
2904 90 8511UNSQuintozen-obsahující.více než 1 g.kg-1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g. kg-1 pentachlorbenzenu
2904 90 8512UNSQuintozen ostatní
2904 90 8590UNSOstatní
2905 19 0010UNSPinakolyl alkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol
2905 19 0090UNSOstatní
2905 44 1110UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 1190UNSOstatní
2905 44 1910UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 1990UNSOstatní
2905 44 9110UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 9190UNSOstatní
2905 44 9910UNSSorbit pro diabetiky
2905 44 9990UNSOstatní
2905 50 2011UNSDicofol obsahující méně než 78% p,p'dicofolu nebo více než 1g.kg-1 DDT a jemu příbuzných sloučenin
2905 50 2012UNSDicofol ostatní
2905 50 2013UNSEthylchlorvinol (alvinol, normosan)
2905 50 2090UNSOstatní
2908 10 0010UNSPentachlorfenol
2908 10 0090UNSOstatní
2908 90 0011UNS-2,4-dinitrofenol
2908 90 0012UNS-2,4-dinitrofenolát sodný,
2908 90 0013UNS-4,6-dinitro-kresol (DNOK),
2908 90 0014UNSDinoseb
2908 90 0090UNSOstatní
2909 19 0010UNSBIS(chloramethyl) ether
2909 19 0021UNSEthyltercbutylether (ETEB) a pod. k použití jako přísady do benzínů
2909 19 0022UNSMethyltercbutylether(MTEB) a pod. k použití jako přísady do benzínů
2909 19 0023UNSTeramylmethylether (TAME) a pod. k použití jako přísady do benzínů
2909 19 0090UNSOstatní
2909 30 9010UNSNitrofen
2909 30 9090UNSOstatní
2910 90 0011UNSDieldrin
2910 90 0012UNSEndrin
2910 90 0090UNSOstatní
2913 00 0010UNSO-nitrobenzaldehyd
2913 00 0090UNSOstatní
2914 31 0010UNS1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)
2914 31 0090UNSOstatní
2915 39 9010UNSDinoseb acetate
2915 39 9090UNSOstatní
2915 90 8011UNSFluroctan sodný
2915 90 8012UNSKyselina fluroctová
2915 90 8013UNSTěkavé estery kyseliny bromoctové (methyl-,ethyl-,propyl- a butylbro- macetát)
2915 90 8090UNSOstatní
2916 19 8010UNSBinapacryl
2916 19 8090UNSOstatní
2918 13 0010UNSVínan antimonyldraselný
2918 13 0090UNSOstatní
2919 00 9011UNSDichlorvos
2919 00 9012UNSHeptenophos
2919 00 9013UNSMevinphos
2919 00 9014UNSTris (o-kresyl) fosfát
2919 00 9015UNSTris-(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 9090UNSOstatní
2920 10 0011UNSBromphos-ethyl
2920 10 0012UNSParathion
2920 10 0013UNSParathion-methyl
2920 10 0014UNSSulfotep
2920 10 0090UNSOstatní
2920 90 8511UNSDimethylsulfát
2920 90 8590UNSOstatní
2921 19 8011UNSMethylbis (2-chlorethyl) amin
2921 19 8012UNSN-nitrosodimethylamin
2921 19 8013UNSTris (2-chlorethyl) amin,
2921 19 8014UNSDusíkaté yperity:
HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin 
HN2:N-Methylbis(2-chlorethyl)amin 
HN3:Tris(2-chlorethyl)amin 
N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-2-chlorethylaminy a odpovídající protonizované soli
2921 19 8090UNSOstatní
2921 45 0010UNS2-naftylamin
2921 45 0090UNSOstatní
2921 49 9011UNS4-aminobifenyl
2921 49 9012UNSAmfetamin
2921 49 9013UNSBenzfetamin
2921 49 9014UNSDexamfetamin
2921 49 9015UNSEthylamfetamin
2921 49 9016UNSFenkamfamin
2921 49 9017UNSFentermin
2921 49 9018UNSLevamfetamin
2921 49 9019UNSLevometamfetamin
2921 49 9020UNSMefenorex
2921 49 9021UNSMetamfetamin
2921 49 9022UNSMetamfetamin racemát
2921 49 9023UNSPCE (eticyklidin)
2921 49 9024UNSSPA (lefetamin)
2921 49 9090UNSOstatní
2921 51 9011UNS3,3-dichlorbenzidin
2921 51 9012UNSBenzidin a jeho deriváty
2921 51 9090UNSOstatní
2922 19 9011UNSAcethylmethadol
2922 19 9012UNSAlfacethylmethadol
2922 19 9013UNSAlfamethadol
2922 19 9014UNSBetacetylmethadol
2922 19 9015UNSBetamethadol
2922 19 9016UNSCathin
2922 19 9017UNSDextropropoxyfen
2922 19 9018UNSDimefeptanol
2922 19 9019UNSNoracymethadol
2922 19 9020UNS2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanoly a odpovídající protonizované soli
2,2`-(Ethylimino)diethanol 
2,2`-(Methylimino)diethanol
2922 19 9090UNSOstatní
2922 22 0011UNSN ethyl MDA
2922 22 0012UNSN hydroxy MDA
2922 22 0090UNSOstatní
2922 29 0011UNSDMA (2,5 dimethoxyamfetamin )
2922 29 0012UNSDOB (2,5 dimethoxy-4-bromamfetamin)
2922 29 0013UNSDOET (2,5 dimethoxy-4-ethylamfetamin)
2922 29 0014UNSPMA (para-methoxyamfetamin)
2922 29 0015UNSSPT,DOM (2,5 dimethoxy-4-methylfenylamfetamin (3)
2922 29 0016UNSTMA (3,4,5 trimethoxyamfetamin)
2922 29 0090UNSOstatní
2922 30 0011UNSAmfepramon
2922 30 0012UNSCathinon
2922 30 0013UNSIsomethadon
2922 30 0014UNSMethadon
2922 30 0015UNSMethcathinon
2922 30 0016UNSNormethadon
2922 30 0090UNSOstatní
2922 43 0010UNSKyselina anthranilová
2922 43 0090UNSOstatní
2922 49 7010UNSTilidin
2922 49 7090UNSOstatní
2922 50 0010UNSDimenoxadol
2922 50 0090UNSOstatní
2923 90 0010UNSBenzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 0090UNSOstatní
2924 10 0011UNSAmid kyseliny monojodooctové
2924 10 0012UNSFluoracetamid
2924 10 0013UNSMeprobamát
2924 10 0014UNSMonocrotophos
2924 10 0015UNSPhosphamidon
2924 10 0090UNSOstatní
2924 29 9011UNSDiampromid
2924 29 9012UNSEtinamát
2924 29 9090UNSOstatní
2925 19 8011UNSCaptafol
2925 19 8012UNSGlutethimid
2925 19 8013UNSChlodimeform
2925 19 8090UNSOstatní
2926 90 9911UNS2-chlorbenzylidenmalonomitril
2926 90 9912UNS3-chlorakrylonitril
2926 90 9913UNS3-chlorpropionitril
2926 90 9914UNS4-chlorbutyronitril
2926 90 9915UNSAcetonkyanhydrin
2926 90 9916UNSBenzaldehydkyanhydrin
2926 90 9917UNSBrombenzylkyanid
2926 90 9918UNSButyronitril
2926 90 9919UNSEthylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9920UNSFenproporex
2926 90 9921UNSFlucythrinate
2926 90 9922UNSKyanacetamid
2926 90 9923UNSMalonitril
2926 90 9924UNSMethadon-meziprodukt
2926 90 9925UNSMethylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9926UNSPropionitril
2926 90 9927UNSTetrakyanoethylen
2926 90 9990UNSOstatní
2927 00 0010UNSDiazomethan
2927 00 0090UNSOstatní
2928 00 9010UNSFenylhydrazin
2928 00 9090UNSOstatní
2929 90 0010UNSDialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosforam
2929 90 0090UNSOstatní
2930 90 7011UNS4 chlorfenyldiazothiomočovina
2930 90 7012UNSAldicarb
2930 90 7013UNSAlfa-naftylhiomočovina
2930 90 7014UNSBenzylrhodanid
2930 90 7015UNSBis(2chlorethyl)sulfit
2930 90 7016UNSDisulfoton
2930 90 7017UNSEthylrhodanid
2930 90 7018UNSFenamiphos
2930 90 7019UNSMethamidophos
2930 90 7020UNSMethomyl
2930 90 7021UNSN-fenylthiomočovina
2930 90 7022UNSOmethoate
2930 90 7023UNSOxamyl
2930 90 7024UNSPhorate
2930 90 7025UNSPropetamphos
2930 90 7026UNSTetramethylen-disulfotetramin
2930 90 7027UNSThiofanox
2930 90 7028UNSThiokarbonyl-tetrachlorid
2930 90 7029UNSAlkyl (H nebo ≤ C10, včetně cykloalkyl)-S-2-(dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i- Pr) ethyl-alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonothioaty 
a odpovídající alkylované a protonované soli
např. VX : S-(2-(diisopropylamino)ethyl-O-ethyl-methylfosfonothioat Sirné yperity : 2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid Yperit : Bis(2-chlorethyl)sulfid 
Sekviyperit : 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)propan 
1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)butan 
1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)pentan 
1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)methyl)ether
Kyslíkatý yperit : 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethyl)ether
2930 90 7030UNSDialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosforamidoyldihalogenidy
2930 90 7031UNS2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanthioly a odpovídající protonizované soli Thiodiglykol : 2,2' - Thiodiethanol
2930 90 7032UNSN,N-diizopropyl-beta-aminoethanol
2930 90 7090UNSOstatní
2931 00 9511UNSAlkoxylakyl a arylsloučeniny rtuti
2931 00 9512UNSBis-tributylcinoxid
2931 00 9513UNSCyhexatin
2931 00 9514UNSFonofos
2931 00 9515UNSOrganické sloučeniny cínu
2931 00 9516UNSOstatní anorganické sloučeniny rtuti
2931 00 9517UNSPentakarbonyl železa
2931 00 9518UNSRtuti alkylsloučeniny
2931 00 9519UNSTetraethylolovo
2931 00 9520UNSTetraisopropylfosforamid
2931 00 9521UNSTetrakarbonyl niklu
2931 00 9522UNSTetramethylolovo
2931 00 9523UNSTrialkylovičité soli
2931 00 9524UNSAlkyl (≤ C10 , včetně cykloalkyl)-alkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfo- nofluoridaty 
Např. Sarin : Isopropyl-methylfosfonofluoridat 
Soman : (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfos-fonofluoridat 
Alkyl(£C10, včetně cykloalkyl)-dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosforami- dokyanidaty např.
Tabun : Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat 
α-lewisit : Dichlor(2-chlorvinyl)arsin 
β-Lewisit : Chlorbis(2-chlorvinyl)arsin 
γ-Lewisit : Tris(2-chlorvinyl)arsin 
Chlorsarin : Isopropyl-methylfosfonochloriat 
Chlorsoman : (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfosfonochloridat
2931 00 9525UNSAlkyl(ME, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonyldifluoridy 
např. DF : Methylfosfonyldifluorid 
Alkyl (H nebo ≤ C10 včetně cykloalkyl)-(2-(dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i- Pr)amino)ethyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonity 
a odpovídající HN1:N- Ethylbis(2-chlorethyl)amin
např. QL : (2-(Diisopropylamono)ethyl)-ethyl-methylfosfonit
Amiton: O,O-Diethyl-S-(2-(diethylamino)ethyl)fosforothioat a odpovídající alkylované nebo protonované soli
2931 00 9590UNSOstatní
2932 19 0011UNSCarbosulfan
2932 19 0012UNSFurathiocarb
2932 19 0090UNSOstatní
2932 29 8011UNSBeta-propiolakton
2932 29 8012UNSBrodifacoum
2932 29 8090UNSOstatní
2932 99 7011UNSMDA (3,4-methylendioxyamfetamin)
2932 99 7012UNSMDMA (3,4-methylen-dioxymethamfetamin)
2932 99 7013UNSMMDA (5-methoxy-3-4methylendioxyamfetamin)
2932 99 7090UNSOstatní
2932 99 8011UNSCarbofuran
2932 99 8012UNSDMHP
2932 99 8013UNSParahexyl
2932 99 8014UNSTHC
2932 99 8015UNSWarfarin
2932 99 8090UNSOstatní
2933 39 9511UNS2-amino-3-nitropyridin
2933 39 9512UNS2-amino-5-nitropyridin
2933 39 9513UNS3-methylfentanyl
2933 39 9514UNSAcetyl-alfa-methylfentanyl
2933 39 9515UNSAlfa-methylfentanyl
2933 39 9516UNSAlfameprodin
2933 39 9517UNSAlfetanil
2933 39 9518UNSAllylprodin
2933 39 9519UNSAnileridin
2933 39 9520UNSBenzethidin
2933 39 9521UNSBetameprodin
2933 39 9522UNSBetaprodin
2933 39 9523UNSBezitramid
2933 39 9524UNSDifenoxin
2933 39 9525UNSDifenoxylát
2933 39 9526UNSDipipapon
2933 39 9527UNSEtoxeridin
2933 39 9528UNSFenamprodin
2933 39 9529UNSFencyklidin
2933 39 9530UNSFenoperidin
2933 39 9531UNSFentanyl
2933 39 9532UNSHydroxipethidin
2933 39 9533UNSKetobemidon
2933 39 9534UNSMethylfenidát
2933 39 9535UNSMPPP
2933 39 9536UNSNorpipanon
2933 39 9537UNSPethidin
2933 39 9538UNSPethidin- meziprodukt A
2933 39 9539UNSPethidin- meziprodukt B
2933 39 9540UNSPethidin- meziprodukt C
2933 39 9541UNSPEPAP
2933 39 9542UNSPiminodin
2933 39 9543UNSPiritramid
2933 39 9544UNSProperidin
2933 39 9545UNSPropiram
2933 39 9546UNSTrimeperidin
2933 39 9547UNS3-Chinuklidinil-difenylhydroxyacetat Cinuklidin-3-ol
2933 39 9590UNSOstatní
2933 51 9011UNSAllobarbital
2933 51 9012UNSAmobarbital
2933 51 9013UNSButalbital
2933 51 9014UNSButobarbital
2933 51 9015UNSCyklobarbital
2933 51 9016UNSMethylfenobarbital
2933 51 9017UNSPentobarbital
2933 51 9018UNSSekbutabarbital,
2933 51 9019UNSSekobarbital
2933 51 9020UNSVinylbital
2933 51 9090UNSOstatní
2933 59 7011UNSCrimidine
2933 59 7012UNSFenetyllin
2933 59 7013UNSMeklokvalon
2933 59 7014UNSMethakvalon
2933 59 7015UNSPirimiphos-ethyl
2933 59 7016UNSPirimiphos-methyl
2933 59 7017UNSZipeprol
2933 59 7090UNSOstatní
2933 79 0010UNSMethylprylon
2933 79 0090UNSOstatní
2933 90 6011UNSAlprazolam
2933 90 6012UNSBeta-Hydroxyfentanyl
2933 90 6013UNSBeta-Hydroxy-3-Methylfentanyl
2933 90 6014UNSBromazepam
2933 90 6015UNSDelorazepam
2933 90 6016UNSDiazepam
2933 90 6017UNSDiazepiny,
2933 90 6018UNSEstazolam
2933 90 6019UNSEthylloflazepát
2933 90 6020UNSFludiazepam
2933 90 6021UNSFlunitrazepam
2933 90 6022UNSFlurazepam
2933 90 6023UNSHalazepam
2933 90 6024UNSChlordiazepoxid
2933 90 6025UNSKlobazam
2933 90 6026UNSKlonazepam
2933 90 6027UNSKlorazepát
2933 90 6028UNSLoprazolam
2933 90 6029UNSLorazepam
2933 90 6030UNSLormetazepam
2933 90 6031UNSMedazepam
2933 90 6032UNSMidazolam (Midazolamum)
2933 90 6033UNSNimetazepam
2933 90 6034UNSNitrazepam
2933 90 6035UNSNordazepam
2933 90 6036UNSOxazepam
2933 90 6037UNSParafluorentanyl
2933 90 6038UNSPinazepam
2933 90 6039UNSPrazepam
2933 90 6040UNSTemazepam
2933 90 6041UNSTetrazepam
2933 90 6042UNSTriazolam
2933 90 6090UNSOstatní
2933 90 9511UNSDET (N,N -diethyltriptamin)
2933 90 9512UNSDMT (N,N - dimethyltripptatmin)
2933 90 9513UNSDrotebanol
2933 90 9514UNSEtonitazen
2933 90 9515UNSEtriptamin
2933 90 9516UNSFenazocin
2933 90 9517UNSFenomorfan
2933 90 9518UNSKamezapam
2933 90 9519UNSKlonitazen
2933 90 9520UNSLevofenacetylmorfan
2933 90 9521UNSLevorfanol
2933 90 9522UNSMazindol
2933 90 9523UNSMetazocin
2933 90 9524UNSMoramid- meziprodukt
2933 90 9525UNSNorlevorfanol
2933 90 9526UNSPentazocin
2933 90 9527UNSPipradol
2933 90 9528UNSProheptazin
2933 90 9529UNSPyrovaleron
2933 90 9530UNSRacementhorfan
2933 90 9531UNSRacemorfan
2933 90 9532UNSRolicyklidin
2933 90 9533UNSTriazophos
2933 90 9534UNSTris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid)
2933 90 9590UNSOstatní
2934 90 9611UNS3-methylthiofentanyl
2934 90 9612UNS4-methylaminorex
2934 90 9613UNSAlfa-methylthiofentanyl
2934 90 9614UNSAminorex
2934 90 9615UNSBrotizolam
2934 90 9616UNSDextromoramid
2934 90 9617UNSDiethylthiambuten
2934 90 9618UNSDimethylthiambuten
2934 90 9619UNSDioxafetylbutyrát
2934 90 9620UNSEthylmethylthiambuten
2934 90 9621UNSFendimetrazin
2934 90 9622UNSFenmetrazin
2934 90 9623UNSFenadoxon
2934 90 9624UNSFerethidin
2934 90 9625UNSHaloxazolam
2934 90 9626UNSKetazolam
2934 90 9627UNSKlotiazepam
2934 90 9628UNSKloxazolam
2934 90 9629UNSLevomoramid
2934 90 9630UNSMesocarb
2934 90 9631UNSMethidathion
2934 90 9632UNSMorferidin
2934 90 9633UNSOxazolam
2934 90 9634UNSPemolin
2934 90 9635UNSPyrrolidindithiokarbamát sodný
2934 90 9636UNSRacemoramid
2934 90 9637UNSSufentanil
2934 90 9638UNSTCP tenocyklidin
2934 90 9639UNSThiofentanyl
2934 90 9690UNSOstatní
2936 29 9010UNSAminopterin
2936 29 9090UNSOstatní
2938 90 9010UNSScilliroside
2938 90 9090UNSOstatní
2939 10 0011UNSAcetorfin hydrochlorid
2939 10 0012UNSAcetyldihydrokodein
2939 10 0013UNSBenzylmorfin
2939 10 0014UNSBuprenorfin
2939 10 0015UNSDesomorfin
2939 10 0016UNSDihydrokodein
2939 10 0017UNSDihydromorfin
2939 10 0018UNSEthylmorfin
2939 10 0019UNSEtorfin
2939 10 0020UNSFolkodin
2939 10 0021UNSHeroin
2939 10 0022UNSHydrokodon
2939 10 0023UNSHydromorfinol
2939 10 0024UNSHydromorfon
2939 10 0025UNSKodein
2939 10 0026UNSKodoxim
2939 10 0027UNSMethyldesorfin
2939 10 0028UNSMethyldihydromorfin
2939 10 0029UNSMetopon
2939 10 0030UNSMorfin
2939 10 0031UNSMorfin methobromid
2939 10 0032UNSMorfin N-oxid
2939 10 0033UNSMyrofin
2939 10 0034UNSNikomorfin
2939 10 0035UNSNikodikodin
2939 10 0036UNSNikokodin
2939 10 0037UNSNorkodein
2939 10 0038UNSNormorfin
2939 10 0039UNSOxykodon
2939 10 0040UNSOxymorfon
2939 10 0041UNSThebain
2939 10 0042UNSThebakon
2939 10 0090UNSOstatní
2939 69 0011UNSLSD (+/Lysergid)
2939 69 0012UNSLSD-25
2939 69 0090UNSOstatní
2939 90 1910UNSEkgonin
2939 90 1990UNSOstatní
2939 90 9011UNSAnabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 90 9012UNSBrucin
2939 90 9013UNSLevometorfan
2939 90 9014UNSMeskalin
2939 90 9015UNSPsilotsibin
2939 90 9016UNSPsilotsin
2939 90 9017UNSStrychnin
2939 90 9090UNSOstatní

Farmaceutické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
3002 10 1010UNSZ lidské krve
3002 10 1090UNSOstatní
3002 10 9110UNSZ lidské krve
3002 10 9190UNSOstatní
3002 10 9510UNSLidská krevní plasma
3002 10 9590UNSOstatní
3002 90 9011UNSLéčivé přípravky z lidské krve a jejích složek
3002 90 9012UNSPřípravky z lidské krve pro diagnostické účely
3002 90 9021UNSLidská krev nebo její složky pro léčebné účely
3002 90 9022UNSLidská krev nebo její složky pro diagnostické účely
3002 90 9031UNSLéčivé přípravky ze zvířecí krve a jejích složek
3002 90 9032UNSPřípravky ze zvířecí krve pro diagnostické účely
3002 90 9090UNSOstatní

Mýdla, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící přípravky, mazací přípravky, syntetické vosky, upravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
3403 11 0010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 11 0020TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 11 0090TNNOstatní
3403 19 1010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 1020TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 1090TNNOstatní
3403 19 9110TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 9120TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 9190TNNOstatní
3403 19 9910UNSSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 9920TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 9990UNSOstatní
3407 00 0010UNSModelovací pasty upravené pro zábavu dětí
3407 00 0090UNSOstatní

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
3507 90 9010UNSBiologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 9090UNSOstatní

Různé chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
3822 00 0010UNSReagenční papírky pro glukometry
3822 00 0090UNSOstatní
3824 90 9511UNSBioplyn
3824 90 9512UNSMethylester řepkového oleje
3824 90 9513UNSBionafta
3824 90 9520UNSSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona
o spotřebních daních, nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3824 90 9530UNSSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3824 90 9590UNSOstatní

Plasty a výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
3914 00 0010UNSNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionoxové filtry ANEX, KATEX)
3914 00 0090UNSOstatní
3917 21 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 1090UNSOstatní
3917 21 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 9990UNSOstatní
3917 22 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 1090UNSOstatní
3917 22 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 9990UNSOstatní
3917 23 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 1090UNSOstatní
3917 23 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 9990UNSOstatní
3917 29 1210UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1290UNSOstatní
3917 29 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1590UNSOstatní
3917 29 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1990UNSOstatní
3917 32 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1020UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 1090UNSOstatní
3917 32 3110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3120UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3190UNSOstatní
3917 32 3510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3520UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3590UNSOstatní
3917 32 3910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3920UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3990UNSOstatní
3917 32 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 9920UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 9990UNSOstatní
3917 33 9010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 33 9020UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 33 9090UNSOstatní
3917 39 1210UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1220UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1290UNSOstatní
3917 39 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1520UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1590UNSOstatní
3917 39 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1920UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1990UNSOstatní
3917 39 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 9920UNSVytápečí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 9990UNSOstatní
3920 99 9010UNSFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 9090UNSOstatní
3926 90 5010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 5090UNSOstatní
3926 90 9110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9190UNSOstatní
3926 90 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9990UNSOstatní

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
4103 90 0010UNSSurové kůže vepřové
4103 90 0090UNSOstatní

Dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
4401 21 0010MTQŠ těpky jehličnaté odkorněné
4401 21 0090MTQOstatní
4403 20 1011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 1019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 1090MTQOstatní
4403 20 3011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 3019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 3090MTQOstatní
4403 20 9011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 9019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 9090MTQOstatní
4403 91 0011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 91 0019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 91 0090MTQOstatní
4403 92 0011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 92 0019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 92 0090MTQOstatní
4403 99 1011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 1019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 1090MTQOstatní
4403 99 5010MTQSloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 5090MTQOstatní
4403 99 9811MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 9819MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 9890MTQOstatní

Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; odpady papíru nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
4706 10 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 10 0090UNSOstatní
4706 20 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným sujektem
4706 20 0090UNSOstatní
4706 91 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 91 0090UNSOstatní
4706 92 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 92 0090UNSOstatní
4706 93 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 93 0090UNSOstatní

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
4801 00 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 1090UNSOstatní
4801 00 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 9090UNSOstatní
4802 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 10 0090UNSOstatní
4802 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 20 0090UNSOstatní
4802 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 30 0090UNSOstatní
4802 40 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 1090UNSOstatní
4802 40 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 9090UNSOstatní
4802 51 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 1090UNSOstatní
4802 51 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 9090UNSOstatní
4802 52 2010UNSBraille papír
4802 52 2020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 2090UNSOstatní
4802 52 8010UNSBraille papír
4802 52 8020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 8090UNSOstatní
4802 53 20 10 UNS Braille papír 
4802 53 2020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 2090UNSOstatní
4802 53 8010UNSBraille papír
4802 53 8020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 8090UNSOstatní
4802 60 1110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 1190UNSOstatní
4802 60 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 1990UNSOstatní
4802 60 9110UNSBraille papír
4802 60 9120UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 9190UNSOstatní
4802 60 9910UNSBraille papír
4802 60 9920UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 9990UNSOstatní
4803 00 1010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 1090UNSOstatní
4803 00 3110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3190UNSOstatní
4803 00 3910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3990UNSOstatní
4803 00 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 9090UNSOstatní
4805 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 10 0090UNSOstatní
4805 21 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 21 0090UNSOstatní
4805 22 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 1090UNSOstatní
4805 22 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 9090UNSOstatní
4805 23 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 23 0090UNSOstatní
4805 29 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 1090UNSOstatní
4805 29 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 9090UNSOstatní
4805 30 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 1090UNSOstatní
4805 30 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 9090UNSOstatní
4805 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 40 0090UNSOstatní
4805 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 50 0090UNSOstatní
4805 60 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 1090UNSOstatní
4805 60 2010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 2090UNSOstatní
4805 60 4010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 4090UNSOstatní
4805 60 6010UNSBraille papír
4805 60 6020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 6090UNSOstatní
4805 60 9010UNSBraille papír
4805 60 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 9090UNSOstatní
4805 70 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 1190UNSOstatní
4805 70 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 1990UNSOstatní
4805 70 9010UNSBraille papír
4805 70 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 9090UNSOstatní
4805 80 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 1190UNSOstatní
4805 80 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 1990UNSOstatní
4805 80 9010UNSBraille papír
4805 80 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 9090UNSOstatní
4806 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 10 0090UNSOstatní
4806 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 20 0090UNSOstatní
4806 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 30 0090UNSOstatní
4806 40 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 1090UNSOstatní
4806 40 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 9090UNSOstatní
4807 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 10 0090UNSOstatní
4807 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 1090UNSOstatní
4807 90 5010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 5090UNSOstatní
4807 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 9090UNSOstatní
4808 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 10 0090UNSOstatní
4808 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 20 0090UNSOstatní
4808 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 30 0090UNSOstatní
4808 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 90 0090UNSOstatní
4809 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 10 0090UNSOstatní
4809 20 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 1090UNSOstatní
4809 20 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 9090UNSOstatní
4809 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 90 0090UNSOstatní
4810 11 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 1090UNSOstatní
4810 11 9110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 9190UNSOstatní
4810 11 9910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 9990UNSOstatní
4810 12 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 12 0090UNSOstatní
4810 21 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 21 0090UNSOstatní
4810 29 1110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1190UNSOstatní
4810 29 1910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1990UNSOstatní
4810 29 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 9090UNSOstatní
4810 31 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 31 0090UNSOstatní
4810 32 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 1090UNSOstatní
4810 32 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 9090UNSOstatní
4810 39 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 39 0090UNSOstatní
4810 91 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 1090UNSOstatní
4810 91 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 3090UNSOstatní
4810 91 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 9090UNSOstatní
4810 99 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 1090UNSOstatní
4810 99 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 3090UNSOstatní
4810 99 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 9090UNSOstatní
4811 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 10 0090UNSOstatní
4811 21 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 21 0090UNSOstatní
4811 29 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 29 0090UNSOstatní
4811 31 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 31 0090UNSOstatní
4811 39 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 39 0090UNSOstatní
4811 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 40 0090UNSOstatní
4811 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 1090UNSOstatní
4811 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 9090UNSOstatní
4814 10 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 10 0090UNSOstatní
4814 20 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 20 0090UNSOstatní
4814 30 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 30 0090UNSOstatní
4814 90 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 1090UNSOstatní
4814 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 9090UNSOstatní
4815 00 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4815 00 0090UNSOstatní
4817 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 10 0090UNSOstatní
4817 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 20 0090UNSOstatní
4817 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 30 0090UNSOstatní
4818 10 1010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 1090UNSOstatní
4818 10 9010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 9090UNSOstatní
4818 20 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 1090UNSOstatní
4818 20 9110UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9190UNSOstatní
4818 20 9910UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9990UNSOstatní
4818 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 30 0090UNSOstatní
4818 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 50 0090UNSOstatní
4818 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 90 9090UNSOstatní
4819 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 10 0090UNSOstatní
4819 20 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 1090UNSOstatní
4819 20 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 9090UNSOstatní
4819 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 30 0090UNSOstatní
4819 40 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 40 0020UNSSáčky pro sterilizaci
4819 40 0090UNSOstatní
4819 50 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 50 0020UNSObaly pro sterilizaci v rolích
4819 50 0090UNSOstatní
4819 60 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 60 0090UNSOstatní
4820 10 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 1090UNSOstatní
4820 10 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 3090UNSOstatní
4820 10 5010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 5090UNSOstatní
4820 10 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 9090UNSOstatní
4820 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 20 0090UNSOstatní
4820 30 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 30 0090UNSOstatní
4820 40 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 1090UNSOstatní
4820 40 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 9090UNSOstatní
4820 50 0010UNSVyrobená z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 50 0090UNSOstatní
4820 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 90 0090UNSOstatní
4821 10 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 1090UNSOstatní
4821 10 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 9090UNSOstatní
4821 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 1090UNSOstatní
4821 90 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 9090UNSOstatní
4822 10 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 10 0090UNSOstatní
4822 90 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 90 0090UNSOstatní
4823 11 1110UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 1190UNSOstatní
4823 11 1910UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 1990UNSOstatní
4823 11 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 9090UNSOstatní
4823 19 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 19 0090UNSOstatní
4823 20 0010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 20 0090UNSOstatní
4823 40 0010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 40 0090UNSOstatní
4823 51 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 1090UNSOstatní
4823 51 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 9090UNSOstatní
4823 59 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 1090UNSOstatní
4823 59 9010UNSBraille papír
4823 59 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 9090UNSOstatní
4823 60 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 1090UNSOstatní
4823 60 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 9090UNSOstatní
4823 70 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 1090UNSOstatní
4823 70 9010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 9090UNSOstatní
4823 90 1010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1090UNSOstatní
4823 90 1510UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1590UNSOstatní
4823 90 2010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 2090UNSOstatní
4823 90 3010UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 3090UNSOstatní
4823 90 5010UNSVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 5090UNSOstatní
4823 90 9010UNSBraille papír
4823 90 9020UNSVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 9030UNSCelulózová tepelná izolace ze sběrového papíru
4823 90 9090UNSOstatní

Chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
5515 13 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 1190UNSOstatní
5515 13 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 1990UNSOstatní
5515 13 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 9190UNSOstatní
5515 13 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 13 9990UNSOstatní
5515 19 1010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 1090UNSOstatní
5515 19 3010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 3090UNSOstatní
5515 19 9010UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 19 9090UNSOstatní
5515 22 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 1190UNSOstatní
5515 22 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 1990UNSOstatní
5515 22 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 9190UNSOstatní
5515 22 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 22 9990UNSOstatní
5515 92 1110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 1190UNSOstatní
5515 92 1910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 1990UNSOstatní
5515 92 9110UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 9190UNSOstatní
5515 92 9910UNSS obsahem vlny od 15% do 35%
5515 92 9990UNSOstatní

Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
6111 20 9010UNSKojenecké pleny z bavlny
6111 20 9090UNSOstatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
6203 19 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 19 9090NAROstatní
6203 39 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 39 9090NAROstatní
6209 20 0010UNSKojenecké pleny z bavlny
6209 20 0090UNSOstatní

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
6403 99 1110NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 1190NPROstatní
6403 99 3110NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 3190NPROstatní
6403 99 3310NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 3390NPROstatní
6403 99 3610NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 3690NPROstatní
6403 99 3810NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 3890NPROstatní
6403 99 5010NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 5090NPROstatní
6403 99 9110NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 9190NPROstatní
6403 99 9310NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 9390NPROstatní
6403 99 9610NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 9690NPROstatní
6403 99 9810NPRZdravotní obuv (“dia obuv“)
6403 99 9890NPROstatní

Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
6602 00 0010NARBílé hole pro nevidomé a částečně vidoucí
6602 00 0090NAROstatní

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
8112 91 5010UNSThalium
8112 91 5090UNSGalium, indium
8112 91 8910UNSThalium
8112 91 8990UNSGalium
8112 99 9010UNSThalium
8112 99 9090UNSGalium, indium

Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
8410 11 0010NARVodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
8410 11 0090NAROstatní
8419 19 0010NARSolární zařízení
8419 19 0090NAROstatní
8421 19 9110NARPro zpracování krve a krevních derivátů
8421 19 9190NAROstatní
8421 21 9010NARDomácí přístroje na úpravu vody a malé čističky odpadních vod pro rodinné domky
8421 21 9090NAROstatní
8421 39 7110NARKatalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 7190NAROstatní
8421 99 0010UNSČásti a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čističkám odpadních vod pro rodinné domky
8421 99 0090UNSOstatní
8423 10 1010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8423 10 1090NAROstatní
8469 11 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 11 0090NAROstatní
8469 12 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 12 0090NAROstatní
8469 20 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 20 0090NAROstatní
8469 30 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou, Pichtův Braillský psací stroj, též psací a zobrazovací zařízení pro osoby s poruchami řeči
8469 30 0090NAROstatní
8470 10 1010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 1090NAROstatní
8470 10 9010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 9090NAROstatní
8470 21 0010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 21 0090NAROstatní
8470 29 0010NARS hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 29 0090NAROstatní
8471 30 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 1090NAROstatní
8471 30 9110NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 9190NAROstatní
8471 30 9910NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 9990NAROstatní
8471 41 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 1090NAROstatní
8471 41 3010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 3090NAROstatní
8471 41 9110NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 9190NAROstatní
8471 41 9910NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 9990NAROstatní
8471 49 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 1090NAROstatní
8471 49 3010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 3090NAROstatní
8471 49 9110NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 9190NAROstatní
8471 49 9910NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 9990NAROstatní
8471 50 3010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 3090NAROstatní
8471 50 9110NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 9190NAROstatní
8471 50 9910NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 9990NAROstatní
8471 60 4010NARBraillská tiskárna pro nevidomé
8471 60 4090NAROstatní
8471 90 0010NARZařízení speciálně určené pro osoby se zdravotním postižením
8471 90 0090NAROstatní
8473 21 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 21 9090UNSOstatní
8473 30 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 30 9090UNSOstatní
8473 50 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 50 9090UNSOstatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
8502 31 0010NARVětrné turbiny s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 0090NAROstatní
8506 60 1010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 1090NAROstatní
8506 60 3010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 3090NAROstatní
8506 60 9010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 9090NAROstatní
8517 19 9010NARPsací telefony pro neslyšící
8517 19 9090NAROstatní
8518 40 9910NARIndividuální zesilovače pro nedoslýchavé, zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé, skupinové zesilovače pro vyúku sluchově postižených dětí
8518 40 9990NAROstatní
8531 80 3010NARSpeciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
8531 80 3090NAROstatní
8531 80 8010NARSpeciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
8531 80 8090NAROstatní
8539 90 1010UNSPatice výbojek
8539 90 1090UNSOstatní
8539 90 9010UNSČásti a součásti výbojek
8539 90 9090UNSOstatní
8543 89 9510NARElektronické předřadníky pro výbojky
8543 89 9590NAROstatní

Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola, a jiná pozemní vozidla, jejich části, součásti a příslušenství (vyjma kolejových)

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
8703 21 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 1090NAROstatní
8703 21 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 9090NAROstatní
8703 22 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 1990NAROstatní
8703 22 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 9090NAROstatní
8703 23 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 1990NAROstatní
8703 23 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 9090NAROstatní
8703 24 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 1090NAROstatní
8703 24 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 9090NAROstatní
8703 31 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 1090NAROstatní
8703 31 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 9090NAROstatní
8703 32 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 1990NAROstatní
8703 32 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 9090NAROstatní
8703 33 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 1990NAROstatní
8703 33 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 9090NAROstatní
8703 90 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 90 9090NAROstatní
8708 99 9810UNSRuční ovládání nožních pedálů, ruční páky včetně řadící páky pro tělesně postižené
8708 99 9890UNSOstatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
9013 10 0010NAROptické přístroje (např. puškohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 10 0090NAROstatní
9013 20 0010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 20 0090NAROstatní
9013 80 2010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 2090NAROstatní
9013 80 3010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 3090NAROstatní
9013 80 9010NAROptické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 9090NAROstatní
9025 11 9110NARLékařské teploměry
9025 11 9190NAROstatní
9026 80 9110NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9190NAROstatní
9026 80 9910NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9990NAROstatní
9028 20 0010NARVodoměry na teplou a studenou vodu pro spotřebu vody
9028 20 0090NAROstatní
9030 10 9010NARPřístroje na měření a monitorování radonu
9030 10 9090NAROstatní

Hodiny, hodinky a jejich části

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
9102 99 0010NARHodinky pro nevidomé s Braillovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů
9102 99 0090NAROstatní
9103 90 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící
9103 90 0090NAROstatní

Zbraně a střelivo, jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
9304 00 0010UNSOstatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včt. obranných sprejů a elektrické paralyzátory
9304 00 0090UNSOstatní

Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního sazebníkuDopl. kódJMPopis zboží
1234
9402 10 0010NARKřesla pro holičství a kadeřnictví a jejich části a součásti
9402 10 0090NAROstatní a jejich části a součásti“.

90. Příloha č. 22 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam železničních stanic pro výdej zavazadel propuštěných do režimu tranzitu

Benešov u Prahy
Beroun
Blansko
Bohumín
Brno
Bruntál
Břeclav
Bylnice
Čáslav
Česká Lípa
Česká Třebová
České Budějovice
České Velenice
Český Krumlov
Český Těšín
Děčín
Domažlice
Františkovi Lázně
Frýdek Místek
Frýdlant v Čechách
Havlíčkův Brod
Hodonín
Horní Dvořiště
Horní Lideč
Hradec Králové
Hrádek nad Nisou
Hranice na Moravě
Cheb
Choceň
Chomutov
Jeseník
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kaplice
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kopřivnice
Krnov
Kroměříž
Lanžhot
Liberec
Lichkov
Lovosice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Meziměstí
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Mosty u Jablunkova
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Pelhřimov
Petrovice u Karviné
Písek
Plzeň
Poděbrady
Praha
Prostějov
Přerov
Roudnice nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Rumburk
Sokolov
Staré Město u Uherského Hradiště
Strakonice
Sudoměřice nad Moravou
Suchdol nad Odrou
Š umperk
Tábor
Teplice v Čechách
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Varnsdorf
Veselí nad Moravou
Vlárský průsmyk
Vojtanov
Vsetín
Vyškov na Moravě
Zábřeh na Moravě
Zlín
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou“.

91. V příloze č. 24 se zrušují slova "20. Slovenská republika".

92. V příloze č. 27 se v bodu 17 písm. c) slovo "první" nahrazuje slovem "druhý".

93. V příloze č. 28 se bod 9 doplňuje těmito slovy: "o osvobození od dovozního cla,1)".

94. Příloha č. 31 se doplňuje o pořadové číslo 18, které zní:

„18.Jakékoli elektronické součásti, díly, sestavy (včetně podsestav) nebo materiály (též elektronické) podstatné pro elektronické fungování výrobku přepracovaného pod celním dohledem..Přepracování na výrobky informační technologie podpoložek kombinované nomenklatury s poznámkou „ITA“ ve sloupci 7 celního sazebníku“.

95. Příloha č. 33 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Národní tranzit / Záruční listina
Národní tranzit / Záruční listina

96. Příloha č. 34 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina
Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

97. Příloha č. 35 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina
Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

98. Příloha č. 36 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, U KTERÉHO JE VYŽADOVÁNA ZVÝŠENÁ ČÁSTKA PAUŠÁLNÍ ZÁRUKY

123
Číslo HSOznačení zbožíMnožství odpovídající částce 7000 ECU paušální záruky
ex 01.02Živý hovězí dobytek, jiný než plemenná čistokrevná zvířata4. 000 kg
2,02Hovězí maso zmrazené3. 000 kg
4,02Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující5. 000 kg
 přídavek cukru nebo jiných sladidel 
4,05Máslo a jiné tuky z mléka3. 000 kg
8,03Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené8. 000 kg
17,01Třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu7. 000 kg
22.07 10Ethylalkohol s obsahem alkoholu 80% nebo více, nedenaturovaný3 hl
ex 22.08Destiláty, likéry a jiné lihoviny5 hl
24,02Cigarety35 000 ks

Poznámka: Není-li u jednotlivých položek uvedeného seznamu zboží připojena poznámka "ex", zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.".

99. V příloze č. 38 se ve vzoru dokladu „TC 31 - Osvědčení o záruce“ na přední straně v odstavcích 3 a 4 za slovo „sídlo“ vkládá slovo „stát,“.

100. V příloze č. 40 se v části „I. Prohlášení o změně zaručené částky“ slova „za podmínek uvedených v bodě 2 záruční listiny, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem1) .....................................“ nahrazují slovy „za podmínek uvedených v záruční listině, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem ................./Oblastním celním úřadem se sídlem ..................1) “.

101. V příloze č. 40 část "II. Přijetí dodatku k záruční listině" zní:

102. V příloze č. 42 se v části „I. Prohlášení o změně zaručené částky“ slova „za podmínek uvedených v bodě 2 záruční listiny, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem1) .....................................“ nahrazují slovy „za podmínek uvedených v záruční listině, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem ................./Oblastním celním úřadem se sídlem ..................1)“.

103. V příloze č. 42 část „II. Přijetí dodatku k záruční listině“ zní:

104. Příloha č. 45 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 45 k vyhlášce č. 135/1999 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina
Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

105. V příloze č. 46 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

106. V příloze č. 47 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

107. V příloze č. 48 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

108. Příloha č. 49 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 49 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Národní tranzit / Záruční listina
Národní tranzit / Záruční listina

109. Příloha č. 50 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 50 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina
Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

110. Příloha č. 51 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 51 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina
Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

111. V příloze č. 52 "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" odstavec 4 zní:

"4. Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (MF - GŘC) osvědčuje, že osobě uvedené v odstavci 3 bylo podle § 254 odst. 4 celního zákona povoleno nezajišťovat celní dluh u celních úřadů v České republice pro:

a) režim volného oběhu,*)

b) režim národního tranzitu,*)

c) režim uskladňování v celním skladu,*)

d) režim aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému,*)

e) režim přepracování pod celním dohledem,*)

f) režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,*)

g) dočasné uskladnění zboží,*)

h) nakládání se zbožím,*)

i) zajištění celního dluhu skladovatelem,*)

j) systém prosté výměny,*)

k) odklad platby cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu,*)

l) posečkání cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu,*)

m) zaplacení cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu ve splátkách.*)

*) Nehodící se škrtněte.

Povolení se nevztahuje na celní dluh zajišťovaný v režimu společného tranzitu.".

Čl. II

Tiskopisy

a) "TC 31 - OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE",

b) "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA) PRO REŽIM TRANZITU",

c) "T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",

d) "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",

e) "OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH",

vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky podle vzorů uvedených v přílohách č. 38, 46, 47, 48 a 52 k vyhlášce č. 135/1998 Sb. mohou být používány do 31. prosince 1999.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru