Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 114/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Částka 42/1999
Platnost od 15.06.1999
Účinnost od 15.06.1999
Zrušeno k 01.01.2010 (40/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 1999,

kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


§ 1

(1) Za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona, nejde-li o léčiva,1) se považují

a) chemické látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen "látky"),

b) chemické přípravky, které obsahují nejméně 7 % látky.

(2) Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 2.

(3) Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat ve smyslu § 191 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 3.

(4) Za nakažlivé choroby nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 192 trestního zákona se považují choroby a škůdci uvedení v příloze č. 4.


§ 2

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, se mění takto:

§ 2 a přílohy č. 1 a 2 se zrušují.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. David, CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Chemické látky, které se pro účely trestního zákona považují za jedy

Název chemické látkyČíslo CASIndexové číslo ES
Akonitin302-27-2614-008-00-2
Akonitin, soli614-009-00-8
Akrylaldehyd (prop-2-enal, akrolein)107-02-8605-008-00-3
Aldikarb (ISO) (2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(methylkarbamoyl)oxim)116-06-3006-017-00-X
Alkyly (C1-C5) olova (alkyl(C1-C5)plumbany)-082-002-00-1
ANTU (ISO) ((1-naftyl)thiomočovina)86-88-4006-008-00-0
Arsenovodík (arsin, arsan)7784-42-1033-006-00-7
Atropin (endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát)51-55-8614-010-00-3
Atropin, soli (eftdo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli)-614-011-00-9
Azid sodný26628-22-8011-004-00-7
Azinfos-ethyl (ISO) (0,0-diethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát)2642-71-9015-056-00-1
Azinfos-methyl (ISO) (0,0-dimethyl-S-[(4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-fosforodithioát)86-50-0015-039-00-9
Aziridin (ethylenimin)151-56-4613-001-00-1
[(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl] methylthiokyanát (TCMTB)21564-17-0613-119-00-3
Beryllium7440-41-7004-001-00-7
Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů hlinito-berylnatých)-004-002-00-2
2,2'- Bioxiran (l,2:3,4-diepoxybutan)1464-53-5603-060-00-1
Bis(2,4,6-trinitrofeny]l)amin (2,2 ,4,4 ,6,6-hexanitro-difenylamin, hexyl, dipikrylamin)131-73-7612-018-00-1
Bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin, amonná sůl (dipikrylamin, amonná sůl; 2,2 ,4,4 ,6,6 -hexanitrodifenylamin, amonná sůl)2844-92-0612-019-00-7
Bis(2-chlorethyl)ether (2,2'-dichlordiethylether)111-44-4603-029-00-2
Bis(chlormethyl)ether (dichlormethylether)542-88-1603-046-00-5
Blasticidin-s (5-[3-amino-5-(l-methylguanidino)pen-tanamido]-2-(4-amino-2(1H)-oxopyrimidin-1-yl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-karboxylová kyselina)2079-00-7607-155-00-9
Brodifakum (3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on56073-10-0607-172-00-1
Brom7726-95-6035-001-00-5
Bromid boritý10294-33-4005-003-00-0
Brucin (2,3-dimethoxystrychnidin-10-on)357-57-3614-006-00-1
Brucin-sulfát4845-99-2614-007-00-7
Brucin-nitrát5786-97-0614-007-00-7
Brucin-(R)-1-methylheptyl-hydrogen-ftalát68239-26-9614-007-00-7
Brucin, sloučenina s (AS)-(1-methylheptyl)-1,2-benzen-1,2-dikarboxylátem(1:1)68310-42-9614-007-00-7
Cykloheximid (4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion)66-81-9613-140-00-8
Demefíon-O (ISO) (O-O-diemyl-O-[2-(methylsulfanyl) ethyl]-fosforothioát)682-80-4015-116-00-7
Demefíon-S (ISO) (O-O-dimethyl-,S-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)2587-90-8015-117-00-2
Demeton8065-48-3015-118-00-8
Demeton-O (ISO) (O-O-diethyl-O-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)298-03-3015-028-00-9
Demeton-S (ISO) (O-O-diethyl-,S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforothioát)126-75-0015-029-00-4
Dialifos (ISO) (S-(2-chlor-1-ftalimidoethyl)-O,O-diethyl-fosforodithioát10311-84-9015-088-00-6
Dieldrin (ISO) (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen)60-57-1602-049-00-9
O,O-Diethyl-O-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-fosforothioát299-45-6015-076-00-0
Diethylenglykol-dinitrát ((oxydiethylen)-dinitrát)693-21-0603-033-00-4
Difacinon (ISO) (2-(difenylacetyl)indan-1,3-dion)82-66-6606-03 8-00-X
Difenakum (3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on)56073-07-5607-157-00-X
1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion89415-87-2613-075-00-5
1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid5836-73-7616-016-00-1
1,4-Dichlorbut-2-en764-41-0602-073-00-X
Dichroman amonný (dvojchroman amonný)7789-09-5024-003-00-1
Dichroman draselný (dvojchroman draselný)7778-50-9024-002-00-6
Dichroman sodný (dvojchroman sodný)10588-01-9024-004-00-7
Dichroman sodný, dihydrát (dvojchroman sodný, di-hydrát)7789-12-0024-004-01-4
Dikrotofos (ISO) ((Z)-[1-(N,N-dimethylkarbamoyl) propen-2-yl]-dimethyl-fosfát)141-66-2015-073-00-4
Dikvat dibromid85-00-7613-089-00-1
Dikvat dichlorid4032-26-2613-089-00-1
6,7-Dihydropyrido[1,2-α:2,1-c]pyryzinediylium di-hydroxid94021-76-8613-089-00-1
Dimefox (ISO) (N,N,N´,N´-tetramethylfosfordiamidoyl fluorid)115-26-4015-061-00-9
Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát3254-63-5015-119-00-3
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-l-benzofuran-7-yl)-{N-[(N-butoxykarbonyl-N-methylamino)sulfanyl]-N-methylkarbamát} (furathiokarb)65907-30-4006-087-00-1
N, N-Dimethylsulfamoylchlorid13360-57-1016-033-00-9
Dimethyl-sulfát77-78-1016-023-00-4
4,6-Dinitro-o-kresolát amonný2980-64-5609-022-00-0
2,4-DinitroaniIin97-02-9612-040-00-1
Dinitrobenzen25154-54-5609-004-00-2
1,4-Dinitrobenzen100-25-4609-004-00-2
1,3-Dinitrobenzen99-65-0609-004-00-2
1,2-Dinitrobcnzcn528-29-0609-004-00-2
Dinoterb (ISO) (2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol)1420-07-1609-030-00-4
Dinoterb, soli a estery (2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol, soli a estery)-609-031-00-X
Dioxathion (ISO) (S,S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl)bis(O,O-diethyl-fosforodithioát))78-34-2015-063-00-X
Disulfoton (ISO) (O,O-diethyl-5-[2-(ethylsulfanyl)ethyl]-fosforodithioát)298-04-4015-060-00-3
DNOC (4,6-dinitro-o-kresol; 2-methyl-4,6-dinitrofenol)534-52-1609-020-00-X
Endrin (ISO) (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-l ,4,5,8-dimethanonaftalen)72-20-8602-051-00-X
Ethoprofos (ISO) (O-ethyl-5,5-dipropyl-fosforodithioát)13194-48-4015-107-00-8
Ethyl-bromacetát105-36-2607-069-00-1
Ethylen-dinitrát (ethylenglykol-dinitrát; nitroglykol)628-96-6603-032-00-9
Ethyl-chlorformiát541-41-3607-020-00-4
O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonothioát (EPN)2104-64-5015-036-00-2
S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioát2703-37-9015-065-00-0
5-[(Ethylsulfínyl)methyl]-O,O-diisopropyl-fosforodithioát5827-05-4015-128-00-2
Fenamifos (ISO) (O-ethyl-O-[3-methyl-4-(methyl-sulfanyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidát)22224-92-6015-123-00-5
Fenbutatinoxid (ISO) (1,1,1,3,3,3-hexa(2-fenyl-2,2-dimethylethyl)stannoxan)13356-08-6050-017-00-2
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát(β-cyflutrin)68359-37-5607-254-00-7
[(3-Fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-l-karboxylát(cyflutrin)68359-37-5607-253-00-1
[(3-Fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxylát (fenpropathrin)39515-41-8607-239-00-5
Fensulfbthion (ISO) (O,O-diethyl-O-[4-(methylsulfinyl)fenyl]-fosforothioát)115-90-2015-090-00-7
Fentinacetát (ISO) (acetoxy(trifenyl)stannan)900-95-8050-003-00-6
Fentinhydroxid (ISO) (trifenyl(hydroxy)stannan)76-87-9050-004-00-1
Fluenetil (ISO) (2-fluorethyl-(bifenyl-4-yl)acetát)4301-50-2607-078-00-0
Fluor7782-41-4009-001-00-0
Fluoracetamid (2-fluoracetamid)640-19-7616-002-00-5
Fluorid boritý7637-07-2005-001-00-X
Fluorid kademnatý7790-79-6048-006-00-2
Fluorovodík7664-39-3009-002-00-6
Fonofos (ISO) (O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát)944-22-9015-091-00-2
Forat (ISO) (O,O-diethyl-5-[(ethylsulfanyl)methyl]-fosforodithioát)298-02-2015-033-00-6
Formetanat (3 - [(dimethylaminomethyliden)amino]fenyl-methylkarbamát)22259-30-9006-031-00-6
Formetanat-hydrochlorid (3 -[(dimethy laminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát-hydrochlorid)23422-53-9006-052-00-0
Fosacetim (ISO) (O,O-bis(4-chlorfenyl)-N-acetimidoyl-fosforamidothioát)4104-14-7015-092-00-8
Fosfamidon ([2-chlor-2-(dimethylkarbamoyl)-1-methylvinyl]-dimethyl-fosfát)13171-21-6015-022-00-6
Fosfíd hlinitý20859-73-8015-004-00-8
Fosfid horečnatý12057-74-8015-005-00-3
Fosfíd vápenatý1305-99-3015-003-00-2
Fosfid zinečnatý1314-84-7015-006-00-9
Fosfolan (ISO) (diethyl-N-(1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát)947-02-4015-111-00-X
Fosfor bílý12185-10-3015-001-00-1
Fosgen (karbonylchlorid)75-44-5006-002-00-8
Fosthietan (diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát)21548-32-3015-124-00-0
Fysostigmin (1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H, 8H-pyrrolo[2,3-b]indol-5-yl-N-methylkarbamát; eserin)57-47-6614-020-00-8
Fysostigmin, soli (1,3a,8-trimethyl-2,3,3a,8a-tetrahydro-1H, 8H-pyrrolo[2,3 -b]indol-5-yl-N-methylkarbamát, soli; eserin, soli)614-021-00-3
Hexachlorcyklopenta-1,3-dien77-47-4602-078-00-7
2-Hydroxy-2-methylpropannitril(acetonkyanhydrin; 2-kyano-2-propanol)75-86-5608-004-00-X
Hyoscyamin (((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo [3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát)101-31-5614-012-00-4
Hyoscyamin, soli ((3S)-endo-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-2-(hydroxymethyl)acetát,soli)614-013-00-X
2-Chlor-1,3,5-trinitrobenzen88-88-0610-004-00-X
O-(5-Chlor-1-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát (isazofos)42509-80-8015-153-00-9
5-Chlor-6-{[(N-methylkarbamoyl)oxy]imino}bicyklo[2.2.1]heptan-2-karbonitril (triamid)15271-41-7006-065-00-1
Chloracetaldehyd (chlorethanal)107-20-0605-025-00-6
2-Chlorethan-1-ol (ethylenchlorhydrin)107-07-3603-028-00-7
Chlorfenvinfos (ISO) ([2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát)470-90-6015-071-00-3
Chlorid boritý10294-34-5005-002-00-5
Chlorid fosforečný10026-13-8015-008-00-X
Chlorid fosforitý7719-12-2015-007-00-4
Chlorid kademnatý10108-64-2048-008-00-3
Chlormefos (ISO) (S-chlormethyl-a O-diethyl-fosforodithioát)24934-91-6015-114-00-6
Chlornitroaniliny-610-006-00-0
Chlorofacinon (ISO) (2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion)3691-35-8606-014-00-9
3-Chlorprop-1-en (allylchlorid)107-05-1602-029-00-X
Chlorthiofos (ISO) (O-[2,5-dichlor-4-(methylsulfanyl)fenyl]-O,O-diethyl-fosforothioát)21923-23-9015-115-00-1
3,3'-Iminodi(propan-1-amin) (dipropylentriamin)56-18-8612-063-00-7
Isobenzan (ISO) (1,3,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H,3H-isobenzofuran)297-78-9602-053-00-0
Isodrin ((1a,4a,4ap,5(3,8p,8aP)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen)465-73-6602-050-00-4
Isolan ((1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl)-dimethylkarbamát)119-38-0006-009-00-6
[2-(4-Isopropenylfenyl)propan-2-yl]isokyanát2094-99-7006-074-00-0
Karbofuran (ISO) ((2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylkarbamát)1563-66-2006-026-00-9
Kolchicin ((6R-N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid)64-86-8614-005-00-6
Krimidin (ISO) (N-(2-chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)dimethylamin)535-89-7613-004-00-8
Kumafos (ISO) (O-(3-chlor-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-O,O-diethyl-fosforothioát)56-72-4015-038-00-3
Kumatetralyl (4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on)5836-29-3607-059-00-7
Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidů a kyanid-oxidu rtuťnatého)006-007-00-5
Kyanovodík74-90-8006-006-00-X
Kyanthoat (ISO) (O,O-diethyl-S-{[N-(1-kyan-1-methylethyl)karbamoyl]methy1-fosforothioát)3734-95-0015-070-00-8
Kyselina fluoroctová144-49-0607-081-00-7
Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě (fluoracetáty rozpustné ve vodě)-607-082-00-2
Kyselina fluorovodíková7664-39-3009-003-00-1
Kyselina kyanovodíková74-90-8006-006-01-7
Lambda - cyhalothrin (ISO) (Směs (1:1) (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3 -trifluorprop-1-en-1 -yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát)91465-08-6607-252-00-6
Mefosfolan (ISO) (diethyl-[N-(4-methyl-2H-1,3-dithiolan-2-yliden)fosforamidát])950-10-7015-094-00-9
Methamidofos (ISO) (O,S-dimethyl-fosforamidothioát)10265-92-6015-095-00-4
Methidathion (ISO) (S-(5-methoxy-2(3H)-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-3-yl)methyl-(O,O-dimethyl-fosforodithioát)950-37-8015-069-00-2
Methomyl (ISO) (methyl-[N-(methylkarbamoyloxy)thioacetimidát])16752-77-5006-045-00-2
4-Methoxyanilin (p-anisidin)104-94-9612-112-00-2
2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát91-08-7615-006-00-4
4-Methyl-1,3-fenyIendiisokyanát584-84-9615-006-00-4
5-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát26471-62-5615-006-00-4
2-Methylaziridin75-55-8613-033-00-6
Methylen-dithiokyanát6317-18-6615-020-00-0
Mevinfos (ISO) (methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enoát)7786-34-7015-020-00-5
Mexakarbat (ISO) ((4-dimethylamino-3,5-dimethylfenyl)-N-methylkarbamát)315-18-4006-054-00-1
Mipafox (fluorid kyseliny N,N'-diisopropylfosforodiamidové)371-86-8015-062-00-4
Monokrotofos (ISO) ((E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid)6923-22-4015-072-00-9
Nikotin (ISO) (3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin)54-11-5614-001-00-4
Nikotin, soli (3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin, soli)-614-002-00-X
2-Nitro-p-anisidin (4-methoxy-2-nitroanilin)96-96-8612-038-00-0
Nitroglycerin (glycerol-trinitrát)55-63-0603-034-00-X
N-Nitrosodimethylamin (dimethylnitrosamin)62-75-9612-077-00-3
Oxamyl ({[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethyliden]iminyl}-N-methylkarbamát)23135-22-0006-059-00-9
Oxid arsenitý1327-53-3033-003-00-0
Oxid dusičitý10102-44-0007-002-00-0
Oxid dusičitý, dimer10544-72-6007-002-00-0
Oxid chloričitý10049-04-4006-089-00-2
Oxid osmičelý20816-12-0076-001-00-5
Oxydisulfoton (0,0-diemyl-S-[2-(ethylsulfínyl)ethyl]-fosforothioát)2497-07-6015-096-00-X
Oxychlorid fosforečný10025-87-3015-009-00-5
Parathion (ISO) (O,O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát)56-38-2015-034-00-1
Parathion-methyl (ISO) (O,O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát)298-00-0015-035-00-7
Pentachlorfenol87-86-5604-002-00-8
Pentachlorfenolát sodný131-52-2604-003-00-3
Pentachlorfenolát draselný7778-73-6604-003-00-3
Pilokarpin (2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton)92-13-7614-016-00-6
Pilokarpin, soli (2-ethyl-3-[(1-methylimidazol-5-yl)methyl]butano-4-lakton, soli)-614-017-00-1
Produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,3-diaminu-607-216-00-X
Propano-3-lakton (P-propiolakton)57-57-8606-031-00-1
Prothoat (ISO) (N-isopropyl-2-(diethoxyfosforothioylsulfanyl)acetamid)2275-18-5015-032-00-0
Pyrazoxon (diethyl-(3-methylpyrazol-5-yl)-fosfát)108-34-9015-023-00-1
Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého, chloridu rtuťného a rtuťových amalgam pro stomatologii)080-002-00-6
Rtuť, organické sloučeniny (s výjimkou fulminátu rtuťnatého)-080-004-00-7
Scillirosid (6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxy-5β-bufa-4,20,22-trienolid)507-60-8614-027-00-6
Schradan (ISO) (oktamethyldifosforotetramid)152-16-9015-026-00-8
Sirovodík (hydrogensulfíd)7783-06-4016-001-00-4
Skopolamin ((6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát)51-34-3614-014-00-5
Skopolamin, soli ((6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát, soli)614-015-00-0
Strychnin (strychnidin-10-on)57-24-9614-003-00-5
Strychnin, soli (strychnidin-10-on, soli)614-004-00-0
Sulfotep (ISO) (O,O,O,O-tetraethyl-difosforodithioát; O,O,O,O-tetraethyl-dithiopyrofosfátú3689-24-5015-027-00-3
TEPP (ISO) (tetraethyl-difosfát; tetraethyl-pyrofosfát)107-49-3015-025-00-2
Terbufos (S-(terc-butylsulfanytymethyl-O, O-diethyl-fosforodithioát)13071-79-9015-139-00-2
1,1,2,2-Tetrabromethan79-27-6602-016-00-9
4,4,5,5-TetrachIor-1,3-dioxolan-2-on22432-68-4602-075-00-0
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-5602-015-00-3
Tetrakarbonyl niklu13463-39-3028-001-00-1
Thallium7440-28-0081-001-00-3
Thallium, sloučeniny081-002-00-9
Thiofanox (3,3-dimethyl-l-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl)oxim)39196-18-4006-064-00-6
Thionazin (O, O-diethyl-O-pyrazin-2-yl-fosforodithioát)297-97-2015-112-00-5
Triamifos (ISO) (2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amin)1031-47-6015-024-00-7
Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan (1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin)41083-11-8050-019-00-3
Triethylcín, sloučeniny-050-006-00-2
Trichlornitromethan (chlorpikrin)76-06-2610-001-00-3
Trichloronat (ISO) (O-ethyl-O-(2,4,5-trichlorfenyl)-ethylfosfonothioát)327-98-0015-098-00-0
Trimethylcín, sloučeniny-050-005-00-7
1,3,5-Trinitrobenzen99-35-4609-005-00-8
Uran7440-61-1092-001-00-8
Uran, sloučeniny-092-002-00-3

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Nakažlivé lidské choroby pro účely trestního zákona

AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV
amébová úplavice
dávivý kašel
cholera
hemorhagické horečky (např. Ebola, Marburg)
mor
ornitóza a psitakóza
otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou
pohlavní nemoci
salmonelózy
SARS (Severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom)
trachom
trichinóza
tuberkulóza
tyf břišní a paratyf B včetně nosičství
tyf skvrnitý
úplavice bacilární
virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy B
záškrt

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat pro účely trestního zákona

africký mor prasat
Aleutská choroba norků
Aujeszkyho choroba
brucelóza
červenka prasat
dyzenterie prasat
ektromelie norků
hniloba včelího plodu
hřebčí nákaza
chlamydióza
cholera drůbeže
infekční laringotracheitida drůbeže
infekční nekrotická pankreatitida
infekční rinopneumonie koní
infekční rinotracheitida skotu
influenza drůbeže
kampylobakterióza
klusavka ovcí
leukóza skotu
mor koní
mor prasat
mor skotu
mor včelího plodu
myxomatóza nakažlivá
agalakcie ovcí a koz
nakažlivá chudokrevnost koní
nakažlivá metritida koní
nakažlivá obrna prasat

nakažlivý zánět jater kachen
neštovice drůbeže
neštovice ovcí a koz
opar lysivý (trichofytóza)
ornitóza
paratuberkulóza
parvoviróza norků
plicní nákaza skotu
prašivina skotu, ovcí a koní
pseudomor drůbeže (newcastelská choroba)
psikatóza
puchýřovitá vyrážka prasat
puchýřovitý zánět dutiny ústní
Q horečka
salmonelóza
sípavka prasat
slintavka a kulhavka
slizniční choroba skotu
sněť slezinná
sněť šelestivá
spongiformní encefalopatie skotu
trichomoniáza skotu
tuberkulóza
tularemie
varroáza
vesikulární choroba prasat
virová hemoragická septikémie lososovitých ryb
virový zánět žaludku a střev prasat
vozhřivka
vzteklina

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Nakažlivé choroby a škůdci užitkových rostlin pro účely trestního zákona

A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje:

Acleris spp. - neevropské druhy
Aculops fuchsiae Keifer
Amauromyza maculosa (Maloch)
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora malasiaca (Forster)
Anthonomus bisignifer Schenkling
Anthonomus quadrigibbus Say
Anthonomus signatus Say
Aphelenchoides besseyi Christie
Arrhenodes minutus Drury
Aschistonyx eppoi Inouye
Bemisia tabaci (Gennadius)
Blitopertha orientalis (Waterhouse)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
Cacoecimorpha pronubana Hübner
Cacyreus marshalli Butler
Carposina niponensis (Walsingham)
Ceratitis capitata (Wiedemann)
Cicadellidae přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.) - neevropské druhy, zejména:

- Carneocephala fulgida Nottingham
- Draeculacephala minerva Ball
- Graphocephala atropunctata (Signoret)
Cydia inopinata Heinrich
Cydia packardi (Zeller)
Cydia prunivora (Walsh)
Choristoneura spp. - neevropské druhy
Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Diabrotica virgifera Le Conte
Ditylenchus destructor Thorne
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Helicoverpa armigera (Hübner)
Helicoverpa zea (Boddie)
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza sativae Blanchard
Liriomyza trifolii (Burgess)
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
Lymantria dispar (Linné) - neevropské formy - Margarodes spp. - neevropské druhy, zejména
- Margarodes prieskaensis (Jakubski)
- Margarodes vitis (Philippi)
- Margarodes vredendalensis de Klerk
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
Monochamus spp. - neevropské druhy
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Opogona sacchari (Bojer)
Pissodes spp. - neevropské druhy
Popillia japonica Newman
Premnotrypes spp. - neevropské druhy
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)
Radopholus citrophilus Huettel et al.
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Scaphoideus luteolus Van Duzee
Scolytidae spp. - neevropské druhy

Spodoptera eridania (Cramer)
Spodoptera exigua (Hübner)
Spodoptera frugiperda (Smith)
Spodoptera littoralis (Boisduval)
Spodoptera litura (Fabricius) Tephritidae - neevropské druhy, zejména:

- Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
- Anastrepha ludens (Loew)
- Anastrepha obliqua Macquart
- Anastrepha suspensa (Loew)
- Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
- Bactrocera dorsalis (Hendel)
- Bactrocera tryoni (Froggatt)
- Bactrocera tsuneonis (Miyake)
- Bactrocera zonata (Saunders)
- Ceratitis quinaria (Bezzi)
- Ceratitis rosa Karsch
- Dacus ciliatus Loew
- Euphranta canadensis (Loew)
- Euphranta japonica (Ito)
- Rhagoletis cingulata (Loew)
- Rhagoletis completa Cresson
- Rhagoletis fausta (OČsten - Sacken)
- Rhagoletis indifferens Curran
- Rhagoletis mendax Curran
- Rhagoletis pomonella Walsh
- Rhagoletis ribicola Doane
- Rhagoletis suavis (Loew)
- Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)
Thrips palmi Karny
Viteus vitifoliae (Fitch)
Xiphinema americanum Gobb sensu lato - neevropské populace
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

B. Bakterie:

Apple proliferation phytoplasma
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.
Elm phloem necrosis phytoplasma
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Ervwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Bakker
Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.
Potato stolbur phytoplasma
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
Peach rosette phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Pear decline phytoplasma
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Strawberry witches' broom phytoplasma
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé

Přesunout nahoru