Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 112/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Částka 41/1999
Platnost od 15.06.1999
Účinnost od 31.03.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Článek 1 (Čl. 10a - Čl. 31)
Článek 3 (Čl. 4 - Čl. 8)

112

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 1999 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 1/99, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 1/99 vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 dne 31. března 1999 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Usnesení č. 1/99 se vyhlašuje současně.

USNESENÍ č. 1/99

Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim"

ze dne 12. února 1999,

kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, zvláště o článek 15 odstavec 3 písmeno a),1)

při uvážení, že:

obtíže během posledních let v celém tranzitním režimu způsobily a stále způsobují významné ztráty v rozpočtech smluvních stran a představují trvalé ohrožení pro evropský obchod a ekonomické operátory,

modernizace tranzitních režimů je z tohoto důvodu považována za nezbytnou a jejich převod na počítačové zpracování představuje významný prvek v této modernizaci,

zavedení nových počítačově zpracovaných režimů založených na využití moderní informační technologie a elektronické výměny dat (EDI) vyžaduje úpravu právních ustanovení tak, aby odpovídala procedurálním, technickým, bezpečnostním potřebám a potřebám spojených s právní jistotou,

výměna informací mezi příslušnými úřady bude bezpečnější a informace budou spolehlivější, protože nebudou nadále zajišťovány zúčastněnými,

schválení zúčastnění budou využívat možnosti předkládat tranzitní celní prohlášení za použití techniky počítačového zpracování dat,

realizace a kontrola bezpečnostních opatření je pro dosažení a udržení spolehlivé a bezpečné realizace tranzitních operací velmi důležitá,

zavádění nového počítačového tranzitního systému v různých funkčních fázích vyžaduje, aby byl ustaven právní rámec v souladu s daným vývojem,

se usnesl:

Článek 1

Příloha I Úmluvy se doplňuje následujícím způsobem:

1. Článek 2 odstavec 1 se doplňuje o písmena k) a l):

k) „propuštění zboží" znamená akt, kterým příslušné úřady povolí pro zboží operaci společného tranzitu;

l) „osobní data" znamená jakoukoli informaci, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické nebo právnické osobě.".

2. Článek 10 odstavec 4 se nahrazuje následujícím textem:

(4) Tranzitní celní prohlášení T1 musí podepsat hlavní povinný a musí je předložit místu odeslání v takovém počtu kopií, jaký je požadován příslušným úřadem.".

3. Připojuje se následující článek 10a:

„Článek 10a

(1) Za podmínek a způsobem určeným příslušným úřadem a při dodržení zásad stanovených celními předpisy, příslušné úřady mohou umožnit zpracování formalit technikou počítačového zpracování dat.

Pro tento účel:

- termín „technika počítačového zpracování dat" znamená:

a) výměnu zpráv ve standardu EDI s příslušnými úřady;

b) zavedení informací požadovaných pro dokončení dotyčných formalit v systémech počítačového zpracování dat příslušného úřadu;

- termín „EDI" (elektronická výměna dat) znamená přenos dat strukturovaných v souladu s dohodnutými standardy v oblasti předávání zpráv mezi dvěma počítačovými systémy prostřednictvím elektronických prostředků;

- termín „standardní zpráva" znamená předem definovanou strukturu, která je uznávána pro elektronický přenos dat.

(2) Za podmínek a způsobem určeným příslušným úřadem a s patřičným ohledem na zásady stanovené celními předpisy, příslušný úřad může povolit, aby celní prohlášení nebo jisté údaje v nich uváděné byly předloženy za použití disket nebo magnetických pásků nebo výměnou informací obdobnými prostředky, v případě potřeby v zakódované formě.".

4. Článek 15 odstavec 1 se nahrazuje následujícím textem:

(1) Zboží bude přepravováno spolu s výtiskem tranzitního celního prohlášení T1 vydaným místem odeslání. Jestliže je tak schváleno, může být dokument vytištěn z počítačového systému hlavního povinného.".

5. Připojují se následující články 15a až 15d:

„Článek 15a

(1) Pokud je tranzitní celní prohlášení zpracováváno místem odeslání počítačovými systémy, bude tranzitní celní prohlášení T1 nahrazeno tranzitním doprovodným dokladem uvedeným ve článku 5 přílohy III.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 si místo odeslání ponechá tranzitní celní prohlášení a oznámí hlavnímu povinnému propuštění do režimu předáním tranzitního doprovodného dokladu. V tomto případě odstavec 2 článku 13 nebude použit.

Článek 15b

(1) Jestliže se ustanovení v této Úmluvě týkají jakýchkoliv kopií, tranzitních celních deklarací nebo dokumentů majících stejný význam jako tranzitní celní prohlášení T1 doprovázející zásilku, tato ustanovení budou platit obdobně (mutatis mutandis) na tranzitní doprovodný doklad.

(2) Jestliže se uvede odvolávka na více než jednu kopii tranzitního celního prohlášení, příslušný úřad zajistí další kopie tranzitního doprovodného dokladu, kde to bude vhodné.

Článek 15c

Pokud nebude v této Úmluvě uvedeno jinak, nesmí být tranzitní doprovodný doklad upravován ani škrtán nebo naopak doplňován.

Článek 15d

(1) Bude-li to vhodné, bude tranzitní doprovodný doklad doplněn seznamem položek specifikovaným v článku 6 přílohy III nebo nákladním listem.

(2) Ložný list nebo seznam položek uvedený v tranzitním doprovodném dokladu tvoří jeho nedílnou součást a nebude od tohoto dokumentu oddělován.".

6. Připojuje se následující text po článku 23:

„KAPITOLA 1A

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ VŠUDE, KDE JSOU TRANZITNÍ DATA PŘEDÁVÁNA S POUŽITÍM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY

Rozsah

Článek 23a

(1) S výhradou zvláštních okolností a bez újmy ustanovení příloh týkajících se režimů T1 a T2, které budou obdobně platit tam, kde je to vhodné (mutatis mutandis), bude výměna informací mezi příslušnými úřady popsaná v této kapitole realizována s použitím informační technologie a počítačových sítí.

(2) Ustanovení této kapitoly platí pro:

a) zboží přepravované po železnici v souladu s články 73 až 100 přílohy II;

b) zboží přepravované letecky v souladu s článkem 52 přílohy II;

c) zboží přepravované po moři, jestliže jsou aplikovány zjednodušené postupy v souladu s článkem 56 přílohy II;

d) zboží přepravované potrubím.

Bezpečnost

Článek 23b

(1) Podmínky stanovené pro zpracování formalit technikou zpracování dat zahrnují mezi jiným i opatření pro kontrolu zdroje dat a pro ochranu dat proti náhodné nebo nezákonné destrukci nebo náhodné ztrátě, změně nebo neoprávněnému přístupu.

(2) Mimo bezpečnostní požadavky uvedené v odstavci 1 příslušný úřad ustaví a bude udržovat adekvátní bezpečnostní opatření pro efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz celého tranzitního systému.

(3) Pro zajištění výše uvedené úrovně bezpečnosti jsou všechny vstupy dat, jejich úprava a výmaz zaznamenány s uvedením účelu takového zpracování, času a osoby, která zpracování provedla. Mimo to původní data nebo jakákoliv data, která jsou předmětem takového zpracování, jsou uchována po období minimálně tří kalendářních roků od konce roku, ke kterému se tato data vztahují, nebo po období delší, je-li tak určeno jakýmkoli jiným ustanovením.

(4) Příslušný úřad pravidelně kontroluje bezpečnost.

(5) Příslušné úřady se navzájem informují o všech podezřelých případech porušení bezpečnosti.

Ochrana osobních dat

Článek 23c

(1) Smluvní strany použijí osobní data poskytnutá při aplikaci této Úmluvy výlučně pro účely této Úmluvy a pro další celní režim schválený celními orgány, který navazuje na režim T1 nebo T2. Toto omezení ovšem nebude bránit použití dat pro účely vyšetřování a soudního řízení následující po režimu T1 nebo T2. V tomto případě je příslušný úřad, který dodal tyto údaje, bezodkladně uvědomen o takovémto použití.

(2) Smluvní strany se zavazují, že podniknou nezbytná opatření, aby zajistily, pokud se týče zpracování osobních dat poskytnutých v souvislosti s aplikací této Úmluvy, ochranu osobních dat, která bude minimálně na úrovni zásad Úmluvy Rady Evropy z 28. ledna 1981 o ochraně osob při automatickém zpracování osobních dat.

(3) Každá Smluvní strana učiní nezbytná opatření pomocí efektivních kontrol, aby zaručila splnění podmínek tohoto článku.

Ložné listy

Článek 23d

Za podmínek a způsobem, který příslušný úřad určí, a s patřičným ohledem na principy, které jsou stanoveny v celních předpisech, příslušný úřad může povolit použití ložných listů jako popisné části tranzitního celního prohlášení zpracované technikou počítačového zpracování dat.

Hlášení o očekávaném příchodu zboží

Článek 23e

Místo odeslání uvědomí deklarované místo určení o tranzitní operaci nejpozději při propuštění zboží za použití zprávy specifikované v článku 7 přílohy III.

Schválený odesílatel zboží

Článek 23f

(1) Bez ohledu na ustanovení článku 103 přílohy II, schválený odesílatel předá tranzitní celní prohlášení místu odeslání před zamýšleným propuštěním zboží.

(2) Oprávnění může být uděleno pouze osobě, která předává podle podmínek stanovených v článku 104 přílohy II své tranzitní celní prohlášení a komunikuje s příslušným úřadem za použití techniky počítačového zpracování dat.

Schvalování

Článek 23g

Bez ohledu na ustanovení článku 105 písmeno b) přílohy II, bude schválení konkrétně specifikovat termín, do kterého schválený odesílatel předá tranzitní celní prohlášení tak, aby příslušný úřad mohl provést nezbytné kontroly před plánovaným propuštěním zboží do režimu.

Informace o příchodu zásilky a výsledky kontroly

Článek 23h

(1) Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 článku 22 přílohy I, si místo určení ponechá tranzitní doprovodný doklad a okamžitě oznámí dodání zboží místu odeslání a sdělí výsledky celní kontroly místu odeslání ihned, jakmile jsou k dispozici. Zprávy, které mají být použity pro předání těchto informací, jsou specifikovány v článku 8 přílohy III.

(2) Oznámení o dodání zboží místu odeslání nemůže být použito jako důkaz o řádném provedení tranzitní operace.

Kontroly založené na hlášení o očekávaném příchodu zboží

Článek 23i

Jestliže jsou tranzitní data předávána mezi místem odeslání a místem určení za použití informační technologie a sítí, bude kontrola zboží provedena za použití hlášení obdrženého od místa odeslání jako základu pro takovouto kontrolu.".

7. Odstavec 2 článku 29 se nahrazuje následujícím textem:

(2) Záruka podle odstavce 1 může být složena jako jistota v hotovosti v místě odeslání. V tomto případě se uvolní, jakmile se v místě odeslání vyřídí tranzitní režim T1.".

8. Článek 31 se nahrazuje následujícím textem:

„Článek 31

(1) Ručitel je osvobozen od svých závazků, jestliže byl režim T1 vyřízen místem odeslání.

(2) Ručitel je od svých závazků osvobozen také po uplynutí dvanáctiměsíční lhůty od okamžiku registrace tranzitního celního prohlášení T1, jestliže ho příslušné úřady země odeslání neinformovaly o tom, že tranzitní režim T1 nebyl vyřízen.

(3) Jestliže příslušné úřady informovaly ručitele o nevyřízení režimu T1 během lhůty označené v odstavci 2, je nutno mu dále sdělit, že částky, za které vzhledem k dotyčnému režimu T1 ručí, musí nebo případně bude muset zaplatit. Toto sdělení je nutno ručiteli doručit nejpozději do tří let po registraci tranzitního celního prohlášení T1. V případě, že mu toto sdělení nebylo během výše uvedené lhůty doručeno, je ručitel od svých závazků rovněž osvobozen.".

Článek 2

Odstavec 2 článku 27 přílohy II se nahrazuje následujícím textem:

(2) Ložný list se předkládá v takovém počtu kopií, který je požadován příslušným úřadem.".

Článek 3

Příloha III se mění následujícím způsobem:

1. Připojují se následující články 4 až 8:

„Tranzitní celní prohlášení používající techniky počítačového zpracování dat

Článek 4

(1) Tranzitní celní prohlášení vyhotovené za použití techniky počítačového zpracování dat tak, jak je definována článkem 10a odstavec 1 druhý pododstavec první odrážka písmeno a) přílohy I, musí být v souladu se strukturou a údaji uvedenými v dodatcích VIIa a VIIb.

(2) Jestliže tranzitní celní prohlášení je vyhotoveno s použitím techniky počítačového zpracování dat, jak je definována článkem 10a odstavec 1 druhý pododstavec první odrážka písmeno a) přílohy I, údaje písemného tranzitního celního prohlášení uvedené v dodatku VII přílohy III se nahrazují zasláním dat příslušnému úřadu určenému pro tento účel s cílem jejich zpracování počítačem v kódované formě nebo dat zpracovaných v jakékoli jiné formě specifikované příslušným úřadem a odpovídajících údajům požadovaným pro písemná tranzitní celní prohlášení.

Tranzitní doprovodný doklad

Článek 5

Tranzitní doprovodný doklad uvedený v článku 15a přílohy I musí odpovídat vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku X.

Seznam položek

Článek 6

Seznam položek uvedený v článku 15d přílohy I musí odpovídat vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku XI.

Hlášení o očekávaném příchodu zboží

Článek 7

Zpráva uvedená v článku 23e přílohy I musí odpovídat struktuře a náležitostem uvedeným v dodatcích VIIa a VIIb.

Zpráva o příchodu zásilky a zpráva o výsledku kontroly

Článek 8

Zprávy uvedené v článku 23h přílohy I musí odpovídat struktuře a náležitostem uvedeným v dodatcích VIIa a VIIb.".

2. Vkládá se dodatek VIIa, jak je uveden v příloze A k tomuto usnesení.

3. Vkládá se dodatek Vllb, jak je uveden v dodatku B k tomuto usnesení.

4. Vkládá se dodatek IXa, jak je uveden v dodatku C k tomuto usnesení.

5. Vkládá se dodatek X, jak je uveden v dodatku D k tomuto usnesení.

6. Vkládá se dodatek XI, jak je uveden v dodatku E k tomuto usnesení.

Článek 4

(1) Toto usnesení nabývá platnosti dnem 31. března 1999.

(2) Schválení udělené v souladu s článkem 103 přílohy II, která jsou platná v okamžiku, kdy toto usnesení vstupuje v platnost, musí odpovídat požadavkům článků 23f a 23g přílohy I nejpozději do 31. března 2004.

Přijato v Bruselu, 12. února 1999.

Za Smíšený výbor:
Frida Nokken v. r.
předseda

PŘÍLOHA A

DODATEK VIIa

Vysvětlivky ke zprávám uvedeným v dodatku VIIb a k předpisům a podmínkám platným pro údaje obsažené ve zprávách

HLAVA I

Úvod

Tato hlava popisuje strukturu zpráv IE (IE = information exchange = výměna informací), tj. modelu použitého pro popis obsahu zpráv, které mají být vyměněny mezi příslušnými úřady, jakož i mezi hospodářskými účastníky a příslušnými úřady za použití informační technologie a počítačových sítí.

V tomto systému jsou zprávy - IE rozdělené do datových skupin, které obsahují údaje (charakteristické znaky). Údaje (charakteristické znaky) jsou seskupeny takovým způsobem, že tvoří souvislé logické bloky v rámci každé zprávy - IE.

Tento model umožňuje identifikovat:

● charakteristiky datových skupin patřící k jedné zprávě - IE: pořadí, počet opakování, hodnotu statutu, která indikuje, jestli je datová skupina povinná (R), volitelná (O) nebo podmíněná (C);

● charakteristiky údajů patřících k datové skupině: pořadí, počet opakování, typ, délka a hodnota statutu pro indikaci, zda-li je údaj povinný (R), volitelný (O) nebo podmíněný (C);

● označení datové skupiny, které indikuje, že datová skupina může obsahovat nejen údaje, ale také další datové skupiny;

● podmínky, které platí pro údaje nebo datové skupiny vzhledem k ostatním údajům nebo datovým skupinám ve stejné zprávě - IE;

● pravidla struktury, která platí pro údaje nebo datové skupiny a která vysvětlují, jak jsou dotyčné údaje nebo datové skupiny ve zprávě - IE použity.

Struktura zprávy - IE

(A)

IE15. (a)Údaje z celního prohlášení (b)E_DEC_DAT (c)

(B)

TRANZITNÍ OPERACE(a)(b) 1 xR(c) 
POLOŽKA ZBOŽÍ99999 xRprav. 95
KONTEJNERY (odstavec 31)(d)99 xCpodm. 55(e)
NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)99 xO 
ÚČASTNÍK Schválený Příjemce (odstavec 53)1 xOprav. 15
VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)1 xO 
ZÁRUKA9 xR 
ČÍSLO ZÁRUČNÍHO DOKLADU(f)99 xCpodm. 85
OMEZENÍ PLATNOSTI99 xO 

(C)

TRANZITNÍ OPERACE (a)   
LRN - Lokální referenční číslo(b)R(c)an(d)..17(e) 
Typ deklarace (odstavec 1)Ran..5 
Počet ložných listů (odstavec 4)On..5prav. 95
Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)Cn..7podm. 95
   prav. 105
POLOŽKA ZBOŽÍ   
Typ deklarace (ex odstavec 1)(f)Ca..5podm. 45(g)
Země odeslání (ex odstavec 15a)Ca2podm. 135
Země určení (ex odstavec 17a)Ca2podm. 140

(D)

PODMÍNKY pro IE

podm. 55:

JESTLIŽE `Kontejner' (odstavec 19) = `1'

PAK `KONTEJNERY (odstavec 31)' = `R'

JINAK `KONTEJNERY (odstavec 31)' = `O'.

(E)

PRAVIDLA PRO IE

prav. 11: Jestliže je v tranzitním celním prohlášení uveden pouze 1 příjemce, potom je použita datová skupina `ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8)' úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina `ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8)' na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita.

Vysvětlivky

Model IE je rozdělen do pěti částí:

(A) Část identifikační, každá zpráva - IE je identifikována následujícím způsobem:

● jedinečným číslem, které je složeno ze dvou znaků "IE" následovanými nejvýše 3 číslicemi (a);

● názvem (b);

● jedinečným referenčním číslem (c) ve vztahu jedna ku druhé se specifickým číslem IE; každá IE má předponu `E_' (externí oblast), `C_' (společná oblast) nebo `N_' (vnitřní oblast).

(B) Část strukturní obsahuje následující prvky:

● pořadí datových skupin ve zprávě - IE;

● název datové skupiny(a);

● číslo následované znakem "x" (b), indikujícím kolikrát může být datová skupina ve zprávě - IE opakována;

● hodnota(c) indikující, zda-li datová skupina je povinná (R), nepovinná (O) nebo podmíněná (C);

● případně "číslo odstavce"(d) , které odpovídá číslu odstavce v JCD - Jednotná celní deklarace;

● odkaz na podmínku a/nebo na pravidlo(e) aplikovatelnou na údaje;

● odrážka datové skupiny(f) indikuje, že datová skupina je závislá na datové skupině s odrážkou nižšího řádu.

(C) Část s údaji o "Datové skupině" uvádí pro každý údaj (atribut) následující prvky:

● pořadí dat v rámci datové skupiny;

● název datové skupiny (a) , který je stejný jako v části strukturní;

● název atributu (b) v rámci datové skupiny;

● hodnota(c) indikující, zda-li je údaj povinný (R), nepovinný (O) nebo podmíněný (C);

● typ údaje (d): abecední (a) a/nebo numerický - číselný (n);

● délka údaje(e) (případné 2 tečky před indikátorem znamenají, že údaj nemá danou fixní délku, ale může mít maximálně počet míst, který je uveden daným indikátorem délky); typ údaje/délka údaje v datových polích reprezentující datum je vždy "n8", aby byly splněny požadavky na kompatibilitu pro rok 2000 (například 19980220); také čárka v délce údaje (například 8,6) znamená, že údaj může obsahovat desetinná místa, číslice před čárkou indikuje celkovou délku údaje, číslice za čárkou indikuje maximální počet míst za desetinnou čárkou;

● případně "číslo odstavce" (f) , které odpovídá číslu odstavce v JCD - Jednotná celní deklarace;

● odkaz (g) na podmínku "podm." a/nebo na pravidlo "prav." , které se vztahuje na údaj.

(D)

Část s "podmínkami":

obsahuje přehled všech podmínek vztahujících se na údaj nebo datovou skupinu vzhledem k jinému údaji nebo datové skupině obsaženému ve zprávě - IE. Podmínka vyjadřuje závislost údaje nebo datové skupiny na obsahu jiného údaje nebo datové skupiny v rámci stejné zprávy - IE. Dotčený údaj nebo datová skupina může být kvůli této podmínce považován za povinný (R), nepovinný (O) nebo dokonce "nepoužitý" v rámci zprávy - IE.

(E)

Část s "pravidly":

uvádí přehled všech pravidel vztahujících se na údaj nebo datovou skupinu a vysvětluje, jak je dotčený údaj nebo datová skupina ve zprávě - IE použit.

HLAVA II
PRAVIDLA PRO ZPRÁVU - IE (VÝMĚNA INFORMACÍ)

prav. 5: "Poř. č. pol." (odstavec 32) je použito vždy, i když "Položky" (odstavec 5) = "1", potom "Poř. č. pol." (odstavec 32) je také "1";

prav. 7: Každé "Poř. č. pol." (odstavec 32) je v celém tranzitním celním prohlášení jedinečné;

prav. 10: Jestliže je deklarován pouze 1 odesílatel, je použita datová skupina "ÚČASTNÍK - Odesílatel (odstavec 2)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina "ÚČASTNÍK - Odesílatel (ex odstavec 2)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita;

prav. 11: Jestliže je deklarován pouze 1 příjemce, je použita datová skupina "ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina "ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita;

prav. 15: Datová skupina "ÚČASTNÍK - schválený příjemce (odstavec 53)" může být použita k indikaci, že zjednodušeného postupu bude použito v místě určení;

prav. 20: Když typ deklarace (odstavec 1 nebo ex odstavec 1) = "T2" a přeprava začíná v zemi mimo Evropskou unii (určeno místem odeslání), hlavní povinný musí deklarovat minimálně jeden "Předchozí doklad" (odstavec 40) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" nebo "T2ATA" následovaný vlastním odkazem v "Označení předchozího dokladu";

prav. 26: Jeden z údajů je povinný v případě, že je použit odstavec "Předložené podklady/Osvědčení" (odstavec 44);

prav. 27: Buď údaj "Zvláštní záznamy - identifikace" nebo údaj "Text" v datové skupině "Zvláštní poznámky" (odstavec 44) jsou vyžadovány v případě, že jsou použity "Zvláštní poznámky";

prav. 35: Podmínky "podm. 5" a "podm. 6" není možno zkontrolovat v případě, že není použit odstavec 26;

prav. 36: Podmínku "podm. 10" není možno zkontrolovat v případě, že není použit odstavec 25;

prav. 41: "Dohodnuté umístění zboží"/"Kód dohodnutého umístění", "Schválené umístění zboží" a "Pracoviště celního úřadu" (odstavec 30) nemohou být použity současně;

prav. 60: Když ÚČASTNÍK použije zbožové kódy, pak je musí uvést minimálně na 4 a maximálně na 8 číslic;

prav. 75: "Vývoz z ES" a "Vývoz ze země" nemohou být použity současně;

prav. 79: Pouze PŘEDCHOZÍ DOKLAD a PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ, které jsou označeny jako "Společný" v referenčním datu "TYP DOKLADU" budou zaslány místu určení prostřednictvím zprávy - IE 01;

prav. 80: Pouze "ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY", které jsou označeny jako "Společný" v referenčním datu, jsou zaslány místu určení prostřednictvím zprávy - IE 01;

prav. 95: Když odstavec 3 není použit a není-li deklarována více než jedna položka zboží, pak je požadováno vyplnění odstavce "Ložné listy" (odstavec 4).

Tento údaj musí být použit, pokud ložné listy budou předloženy v papírové formě.

Při předložení ložných listů v papírové formě platí následující pravidla:

● povinný údaj "Kód země odeslání" (odstavec 15a) datové skupiny TRANZITNÍ OPERACE se uvede "- - " ;

● existuje pouze 1 výskyt datové skupiny POLOŽKA ZBOŽÍ a případně podskupiny datové skupiny PŘEDCHOZÍ DOKLADY, PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ a ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY. Všechny zbývající datové podskupiny k POLOŽKA ZBOŽÍ nemohou být použity;

● údaj "Textové označení zboží" (odstavec 31) obsahuje odkazy na přiložené ložné listy, údaj "Textové označení zboží LNG" obsahuje kód jazyka použitého pro tyto odkazy.

Obsah odkazů může být následující:

pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T1": "Viz ložný(é) list(y)";

pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T2": "Viz ložný(é) list(y)";

pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T-":

"T1 : Viz ložný(é) list(y)od ...do ..."

"T2 : Viz ložný(é) list(y) od ... do ...";

● údaj "Poř. č. pol." (odstavec 32) je vyplněn následujícím způsobem "- -";

● žádné další údaje datové skupiny POLOŽKA ZBOŽÍ nemohou být použity.

prav. 100: Údaj je použit jako základní jazyk, který má být použit ve veškeré další komunikaci mezi účastníkem při odeslání a celním systémem. Jestliže účastník tento údaj nepoužije, pak celní systém použije předem nastavený jazyk místa odeslání;

prav. 105: Celkový počet nákladových kusů se rovná součtu všech údajů v odstavcích "Počet nákladových kusů" + všech údajů v odstavcích "Počet kusů" + hodnota "1" pro každé zboží deklarované "volně ložené zboží". Tato kontrola není možná, když je použit údaj "Počet ložných listů" (odstavec 4);

prav. 143: Údaj ve zprávě - IE vždy odpovídá současné (poslední) verzi údajů ve skupině TRANZITNÍ OPERACE. To znamená, že obsahují všechny dodatečně opravené údaje celního prohlášení (jsou-li nějaké) a/nebo opravené deklarované údaje po kontrole a doplněné o výsledky kontroly v místě odeslání;

prav. 150: Údaj "Opravená hodnota" datové skupiny "VÝSLEDKY KONTROLY" je propojen s každým jednotlivým údajem, který může být předmětem kontroly, a proto musí vykazovat stejné charakteristiky údaje původní zprávy;

prav. 155: Datová skupina Kódy citlivého zboží (SGI-CODES) musí být uvedena v případě, že celní prohlášení obsahuje citlivé zboží;

prav. 156: Vyplnění údaje "Množství citlivého zboží" je vyžadováno vždy, když tranzitní přeprava obsahuje citlivé zboží (viz též pravidlo "prav. 155");

Vyplnění údaje "Kód citlivého zboží" není vždy vyžadováno, pokud přepravované zboží obsahuje citlivé zboží. Jestliže zbožový kód HS6 (odstavec 33) stačí pro jednoznačnou specifikaci citlivého zboží, pak "Kód citlivého zboží" není vyžadován. Jestliže zbožový kód HS6 (odstavec 33) nedostačuje pro jednoznačnou identifikaci citlivého zboží, pak je "Kód citlivého zboží" vyžadován;

prav. 160: Datová skupina VÝSLEDKY KONTROLY musí být uvedena v případě, že celní prohlášení je předloženo na základě zjednodušeného postupu;

prav. 165: Datová skupina INFORMACE O ZÁVĚRÁCH musí být uvedena v případě, že celní prohlášení je předloženo na základě zjednodušeného postupu, kde jeho schválení bylo podmíněno použitím závěr;

prav. 190: V případě "PŘEKLÁDKY" musí být použit buď údaj "Poznávací značka nového dopravního prostředku" a "Státní příslušnost nového dopravního prostředku" nebo "Číslo nového kontejneru" nebo obojí;

prav. 210: Zpráva - IE předává místu odeslání příslušné informace týkající se předběžné zprávy o příchodu zásilky - AAR obdržené z místa odeslání, přičemž přiřadí ke každému jednotlivému údaji, jestliže tento případ nastane, datovou skupinu "VÝSLEDKY KONTROLY";

prav. 217: Všechny vyskytnuvší se "Události" jsou předávány místu odeslání. Pouze ty "Překládky" označené "Dosud neodesláno" (tj. s označením "Již v Systému" ve zprávě "Oznámení o příchodu" nebo v novém odstavci vytvořeném pro tento účel v TRANZITNÍM DOPROVODNÉM DOKLADU) jsou předávány místu odeslání;

prav. 230: Tento údaj je použit jako identifikátor, jehož hodnota může být buď "0" ("ne") nebo "1" ("ano");

prav. 231: Hodnota tohoto údaje musí být jedna ze 22 zemí společného tranzitního režimu bez 15 zemí Evropského společenství;

prav. 325: Pokud jsou v předběžné zprávě o příchodu zásilky - AAR a/nebo ve zprávě oznámení o příchodu uvedeny závěry, pak je povinné vyplnění údaje "Stav závěr";

prav. 355: Pouze údaje ve skupině "POLOŽKY ZBOŽÍ", které vykazují odlišnosti, jsou zaslány zpět místu odeslání;

prav. 470: Zpráva - IE15 umožňuje použití zbožových kódů maximálně na 8 míst (pro národní účely), nicméně pouze údaj z prvních šesti míst je odeslán místu určení s předběžnou zprávou o příchodu zásilky AAR (pro mezinárodní účely);

prav. 700: Tento údaj není povinný, pokud je zboží různého druhu uvedené v tomtéž celním prohlášení společně zabaleno tak, že není možné určit hrubou hmotnost každého

HLAVA III
PODMÍNKY PRO ZPRÁVU - IE (VÝMĚNA INFORMACÍ)

podm. 1: JESTLIŽE údaj "země určení" (odstavec 17a) na úrovni TRANZITNÍ OPERACE obsahuje "zemi", jak je definována v této Úmluvě,

PAK ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8) = "R"

JINAK ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8) = "O"

podm. 2 :JESTLIŽE údaj "země určení" (ex odstavec 17a) na úrovni skupiny položka zboží obsahuje "zemi", jak je definována v této Úmluvě,

PAK ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8) = "R"

JINAK ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8) = "O"

podm. 5: JESTLIŽE první číslice z údaje "druh dopravy ve vnitrozemí" (odstavec 26) = "5" nebo "7",

PAK poznávací značka dopravního prostředku při odjezdu (odstavec 18) nemůže být použita

podm. 6: JESTLIŽE první číslice z údaje "druh dopravy ve vnitrozemí" (odstavec 26) = "2", "5" nebo "7",

PAK "státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu" (odstavec 18) nemůže být použita

podm. 10: JESTLIŽE první číslice z údaje "Druh dopravy na hranici" (odstavec 25) = "2", "5" nebo "7",

PAK "státní příslušnost dopravního prostředku překračujícího hranice" (odstavec 21) = "O"

JINAK "státní příslušnost dopravního prostředku překračujícího hranice" (odstavec 21) = "R"

podm. 15: JESTLIŽE jsou použity KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES),

PAK "zbožový kód" (odstavec 33) = "R"

JINAK "zbožový kód" (odstavec 33) = "O"

podm. 30: JESTLIŽE jsou deklarovány různé smluvní strany pro odeslání (určeno místem odeslání, odstavec C) a pro určení (určeno místem určení, odstavec 53),

PAK minimálně jeden "tranzitní celní úřad" (odstavec 51) = "R"

JINAK "tranzitní celní úřad" (odstavec 51) = "O"

podm. 35: JESTLIŽE "Typ deklarace" (odstavec 1) nebo "Typ deklarace" (ex odstavec 1) = "T2" a "Země odeslání" identifikovaná 2 prvními pozicemi "Referenčního čísla celního úřadu odeslání" (odstavec C) je zemí ESVO,

PAK "PŘEDCHOZÍ SPRÁVNÍ ODKAZY" = "R"

JINAK "PŘEDCHOZÍ SPRÁVNÍ ODKAZY" = "O"

podm. 45: JESTLIŽE "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T-",

PAK "Typ deklarace" (ex odstavec 1) = "R"

JINAK "Typ deklarace" (ex odstavec 1) nemůže být použit

podm. 50: JESTLIŽE je použito "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" (odstavec 50),

PAK všechny údaje k názvu/jménu a adrese (NAD) (odstavec 50) = "O", jestliže jsou již známy systému

JINAK všechny údaje k názvu/jménu a adrese (NAD) (odstavec 50) = "R"

podm. 55: JESTLIŽE "Kontejner" (odstavec 19) = "1",

PAK "ČÍSLO KONTEJNERU" (odstavec 31) = "R"

JINAK "ČÍSLO KONTEJNERU" (odstavec 31) = "O"

podm. 60: JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" (odstavec 31) je uvedeno "Volně loženo" [EHK OSN (UNECE) doporučení (rec.) č. 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" nebo "VO"],

PAK "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "O"

"Počet nákladových kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

"Počet kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

JINAK

JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" (odstavec 31) uvádí "nebaleno" [EHK OSN (UNECE) doporučení (rec.) č. 21: = "NE"],

PAK "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "O"

"Počet nákladových kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

"Počet kusů" (odstavec 31) = "R"

JINAK "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "R"

"Počet nákladových kusů" (odstavec 31) = "R"

"Počet kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

podm. 75: JESTLIŽE "Zvláštní záznamy - identifikace" (odstavec 44) = "DG0" nebo "DG1",

PAK "Vývoz z ES" nebo "Vývoz ze země" (odstavec 44) = "R"

JINAK "Vývoz z ES" nebo "Vývoz ze země" (odstavec 44) nemůže být použit

podm. 85: JESTLIŽE "Kód záruky" = "0", "1", "4" nebo "9",

PAK "INFORMACE O ZÁRUCE" = "R"

JINAK "INFORMACE O ZÁRUCE" = "O"

podm. 86: JESTLIŽE "Kód záruky" = "0", "1", "4" nebo "9",

PAK "Přístupový kód" = "R"

JINAK "Přístupový kód" = "O"

podm. 90: JESTLIŽE první znak "Kódu výsledku kontroly" = "B",

PAK "Čekat na vyřešení nesrovnalostí" = "R"

JINAK "Čekat na vyřešení nesrovnalostí" = "O"

podm. 95: JESTLIŽE je "Počet ložních listů" (odstavec 4) použit,

PAK "Nákladové kusy celkem" (odstavec 6) = "R"

JINAK "Nákladové kusy celkem" (odstavec 6) = "O"

podm. 99: JESTLIŽE je použit odstavec pro odpovídající volný text,

PAK "_LNG" = "R"

JINAK "_LNG" = "O" (Jazyk údajů v adrese je vyjádřen údajem NAD_LNG)

podm. 100: JESTLIŽE údaj "výsledek kontroly" je použit,

PAK "Schválené umístění zboží" = "O"

"Pracoviště celního úřadu" nemůže být použit

"Kód dohodnutého umístění" nemůže být použit

JINAK "Schválené umístění zboží" nemůže být použit

"Kód dohodnutého umístění" = "O"

"Dohodnuté umístění zboží" = "O"

"Pracoviště celního úřadu" = "O"

podm. 110: JESTLIŽE "VÝSLEDKY KONTROLY" (Zjednodušený postup) je použit,

PAK "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" = "R"

JINAK "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" = "O"

podm. 125: JESTLIŽE "Jiné druhy záruky" NENÍ použit,

PAK "Číslo záručního dokladu - GRN" = "R"

JINAK "Číslo záručního dokladu - GRN" nemůže být použito

podm. 130: JESTLIŽE "Číslo záručního dokladu - GRN" NENÍ použito,

PAK "Jiné druhy záruky" = "R"

JINAK "Jiné druhy záruky" nemůže být použit

podm. 135: JESTLIŽE je deklarována pouze 1 země odeslání,

PAK "Kód země odeslání (odstavec 15a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE = "R"

"Kód země odeslání (ex odstavec 15a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použit

JINAK "Kód země odeslání (odstavec 15a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE nemůže být použit

"Kód země odeslání (ex odstavec 15a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ = "R"

podm. 140: JESTLIŽE je deklarována pouze 1 země určení,

PAK "Kód země určení (odstavec 17a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE = "R"

"Kód země určení (ex odstavec 17a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použit

JINAK "Kód země určení (odstavec 17a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE nemůže být použit

"Kód země určení (ex odstavec 17a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ = "R"

podm. 185: JESTLIŽE první znak "Kódu výsledku kontroly" = "A" a druhý znak "Kódu výsledku kontroly" = "1" nebo "2" ("souhlasí" nebo "považováno za souhlasí"),

PAK Všechny datové skupiny a údaje označené podmínkou "podm. 185" nemohou být použity

JINAK Všechny datové skupiny a údaje označené podmínkou "podm. 185" = "R"

PŘÍLOHA B

DODATEK VIIb

Strukturované zprávy a obsah údajů ve zprávě - IE (výměna informací)

HLAVA I
Struktura a obsah tranzitního celního prohlášení vyhotoveného formou elektronické výměny dat (EDI)

KAPITOLA 1 Struktura tranzitního celního prohlášení vyhotoveného formou elektronické výměny dat (EDI)

ZPRÁVA IE 15. ÚDAJE CELNÍHO PROHLÁŠENÍE_DEC_DAT
TRANZITNÍ OPERACE1xR 
ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)1xOprav. 10
ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)1xCprav. 11
podm. 1
POLOŽKA ZBOŽ Í99999 xRprav. 95
ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)1xOprav. 10
ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)1xCprav. 11
podm. 2
KONTEJNERY (odstavec 31)99 xCpodm. 55
NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)99 xR 
KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)9 xOprav. 155
PŘEDCHOZÍ DOKLADY (odstavec 40)9 xCpodm. 35
PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)99 xO 
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY (odstavec 44)99 xO 
CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (odstavec C)1 xR 
ÚČASTNÍK hlavní povinný (odstavec 50)1 xR 
ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE (odstavec 50)1 xO 
TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD (odstavec 51)9 xCpodm. 30
CELNÍ ÚŘAD URČENÍ (odstavec 53)1 xR 
ÚČASTNÍK schválený příjemce (odstavec 53)1 xOprav. 15
VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)1 xOprav. 160
ZÁVĚRY (odstavec D)1 xOprav. 165
OZNAČENÍ ZÁVĚR (odstavec D)99 xR 
ZÁRUKA9 xR 
INFORMACE O ZÁRUCE99 xCpodm. 85
OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES1 xO 
OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ ZEMĚ ES99 xO 
TRANZITNÍ OPERACE   
Lokální referenční číslo - LRNRan..22 
Typ deklarace (odstavec 1)Ran..5 
Počet ložných listů (odstavec 4)On..5prav. 95
Celkový počet položek (odstavec 5)Rn..5 
Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)Cn..7podm. 95
prav. 105
Země odeslání (odstavec 15a)Ca2podm. 135
Země určení (odstavec 17a)Ca2podm. 140
Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Can..27podm. 5
prav. 35
Poznávací_značka_dopr._prostředku_při_odjezdu _LNGCa2podm. 99
Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Ca2podm. 6
prav. 35
Kontejner (odstavec 19)Rn1prav. 230
Státní přísl. dopr. prostředku překračujícího hranice (odstavec 21)Ca2podm. 10
prav. 36
Pozn. zn. dopr. prostředku překračujícího hranice (odstavec 21)Oan..31 
Pozn._zn._dopr._prostředku_překračujícího_hranice_LNGCa2podm. 99
Druh dopravního prostředku překračujícího hranici (odstavec 21)On..2 
Druh dopravy na hranici (odstavec 25)On..2 
Druh dopravy ve vnitrozemí (odstavec 26)On..2 
Místo nakládky (odstavec 27)Oan..17 
Kód umístění zboží (odstavec 30)Can..17podm. 100
prav. 41
Sjednané umístění zboží (odstavec 30)Can..35podm. 100
prav. 41
Sjednané_umístění_zboží_LNGCa2podm. 99
Schválené umístění zboží (odstavec 30)Can..17podm. 100
prav. 41
Pracoviště celního úřadu (odstavec 30)Can..17podm. 100
prav. 41
Celková hrubá hmotnost (odstavec 35)Rn..11,3 
Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTSRa2 
Dialogový indikátor jazyka při odesláníOa2prav. 100
Datum deklarace - celního prohlášení (odstavec 50)Rn8 
Místo podání deklarace - celního prohlášení (odstavec 50)Ran..35 
Místo_podání_deklarace_-_celního_prohlášení_LNGRa2 
ÚČASTNÍK odesílatel   
Název, jméno odesílatele (odstavec 2)Ran..35 
Ulice a číslo domu odesílatele (odstavec 2)Ran..35 
Země odesílatele (odstavec 2)Ra2 
Poštovní směrovací číslo odesílatele (odstavec 2)Ran..9 
Město odesílatele (odstavec 2)Ran..35 
NAD_ odesílatele_LNGRa2 
Číslo účastníka - odesílatele - TIN (odstavec 2)Oan..17 
ÚČASTNÍK příjemce   
Název, jméno příjemce (odstavec 8)Ran..35 
Ulice a číslo domu příjemce (odstavec 8)Ran..35 
Země příjemce (odstavec 8)Ra2 
Poštovní směrovací číslo příjemce (odstavec 8)Ran..9 
Město příjemce (odstavec 8)Ran..35 
NAD_ příjemce_LNGRa2 
Číslo účastníka - příjemce - TIN (odstavec 8)Oan..17 
POLOŽKA ZBOŽÍ   
Typ deklarace (ex odstavec 1)Can..5podm. 45
Země odeslání (ex odstavec 15a)Ca2podm. 135
Země určení (ex odstavec 17a)Ca2podm. 140
Textové označení zboží (odstavec 31)Ran..140 
Textové_označení_zboží_LNGRa2 
Číslo položky (odstavec 32)Rn..5prav. 5
   prav. 7
Zbožový kód (odstavec 33)Cn..8podm. 15
prav. 60
prav. 470
Hrubá hmotnost (odstavec 35)On..11,3prav. 700
Vlastní hmotnost (odstavec 38)On..11,3 
ÚČASTNÍK odesílatel   
Název, jméno odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35 
Ulice a číslo domu odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35 
Země odesílatele (ex odstavec 2)Ra2 
Poštovní směrovací číslo odesílatele (ex odstavec 2)Ran..9 
Město odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35 
NAD_ odesílatele_LNGRa2 
Číslo účastníka - odesílatele - TIN (ex odstavec 2)Oan..17 
ÚČASTNÍK příjemce   
Název, jméno příjemce (ex odstavec 8)Ran..35 
Ulice a číslo domu příjemce (ex odstavec 8)Ran..35 
Země příjemce (ex odstavec 8)Ra2 
Poštovní směrovací číslo příjemce (ex odstavec 8)Ran..9 
Město příjemce (ex odstavec 8)Ran..35 
NAD_ příjemce_LNGRa2 
Číslo účastníka - příjemce - TIN (ex odstavec 8)Oan..17 
KONTEJNERY   
Čísla kontejneru (odstavec 31)Ran..11 
KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)   
Kód citlivého zboží (odstavec 31)On..2prav. 156
Množství citlivého zboží (odstavec 31)Rn..11,3 
NÁKLADOVÉ KUSY   
Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)Can..42podm. 60
Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNGCa2podm. 99
Druh nákladových kusů (odstavec 31)Ra2 
Počet nákladových kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
Počet kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
PŘEDCHOZÍ DOKLADY   
Druh předchozího dokladu (odstavec 40)Ran..6prav. 20
Označení předchozího dokladu (odstavec 40)Ran..20 
Označení_předchozího_dokladu_LNGRa2 
Doplňující záznamy k předchozímu dokladu (odstavec 40)Oan..26 
Doplňující_záznamy_k_předchozímu_dokladu_LNGCa2podm. 99
PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ  prav. 26
Druh předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..3 
Označení předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..20 
Označení_předloženého_podkladu_LNGCa2podm. 99
Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)Oan..26 
Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNGCa2podm. 99
ZVLÁŠTNÍ POZNÁ MKY  prav. 27
Zvláštní záznamy - označení (odstavec 44)Oan..3 
Vývoz z ES (odstavec 44)Ca1podm. 75
prav. 75
Vývoz ze země (odstavec 44)Ca2podm. 75
prav. 75
Text poznámky (odstavec 44)Oan..70 
Text_poznámky_LNGCa2podm. 99
CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ   
Evidenční číslo celního úřadu odeslání (odstavec C)Ran8 
ÚČASTNÍK hlavní povinný   
Číslo hlavního povinného - TIN (odstavec 50)Can..17podm. 110
Název, jméno hlavního povinného (odstavec 50)Can..35podm. 50
Ulice a číslo domu hlavního povinného (odstavec 50)Can..35podm. 50
Země hlavního povinného (odstavec 50)Ca2podm. 50
Poštovní směrovací číslo hlavního povinného (odstavec 50)Can..9podm. 50
Město hlavního povinného (odstavec 50)Can..35podm. 50
NAD_ hlavního_povinného_LNGCa2podm. 99
ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE   
Název, jméno zmocněného zástupce (odstavec 50)Ran..35 
Funkce zmocněného zástupce (odstavec 50)Oa..35 
Funkce_zmocněného_zástupce_LNGCa2podm. 99
TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD   
Evidenční číslo tranzitního celního úřadu (odstavec 51)Ran8 
CELNÍ ÚŘAD URČENÍ   
Evidenční číslo celního úřadu určení (odstavec 53)Ran8 
ÚČASTNÍK schválený příjemce   
Číslo účastníka schváleného příjemce - TIN (odstavec 53)Ran..17 
VÝSLEDEK KONTROLY   
Kód výsledku kontroly (odstavec D)Ran2 
Lhůta z výsledku kontroly (odstavec D)Rn8 
ZÁVĚRY   
Počet závěr (odstavec D)Rn..4 
OZNAČENÍ ZÁVĚR   
Označení závěr (odstavec D)Ran..20 
Označení_závěr_LNGRa2 
INFORMACE O ZÁRUCE   
Typ poskytnuté záruky (odstavec 52)Rn1 
ČÍSLO ZÁRUČNÍHO DOKLADU   
Referenční číslo záruky GRN (odstavec 52)Can24podm. 125
Odkaz na jiné druhy záruky (odstavec 52)Can..35podm. 130
Přístupový kódCan4podm. 86
OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES   
Záruka neplatí pro ES (odstavec 52)Rn1prav. 230
OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ ZEMĚ ES   
Neplatí pro jiné země (odstavec 52)Ra2prav. 231

KAPITOLA II

Údaje v tranzitním celním prohlášení vyhotoveném formou elektronické výměny dat (EDI)

Údaje uvedené v různých odstavcích dokumentu JCD - Jednotné celní deklarace, jak jsou definovány v příloze VII a příloze IX, budou použity v tranzitním celním prohlášení vyhotoveném formou elektronické výměny dat (EDI), jestliže jsou formality realizovány s použitím techniky počítačového zpracování dat ve spojení s příslušnými kódy nebo případně nahrazeny příslušnými kódy. Stejně tak budou použity dodatečné kódy uvedené v příloze IXa.

V odstavci 15, země odeslání/vývozu, a v odstavci 17, země určení, budou textové údaje nahrazeny příslušným kódem.

Prvky doplňujících údajů budou vloženy následujícím způsobem:

● LRN - lokální referenční číslo definované a přidělené uživatelem, po dohodě s příslušným úřadem, pro identifikaci jednotlivých celních prohlášení;

● Schválené/sjednané umístění zboží nebo pracoviště celního úřadu - přesná indikace místa, kde zboží může být zkontrolováno, je-li to vhodné, tak uvedená ve formě kódů;

● LNG - jazykový kód použitý pro definici jazyka, ve kterém dotčené nekódované informace jsou uvedeny;

● Množství citlivého zboží - množství deklarovaného citlivého zboží podle dodatku VIII přílohy II, u kterého je požadována registrace a kontrola záruky;

● Kód citlivého zboží - uveďte kód citlivého zboží, když se tento případ vyskytne, přiřazený příslušnému zbožovému kódu HS6 citlivého zboží uvedeného v dodatku VIII přílohy II;

● Tranzitní celní prohlášení vyhotovené v souladu s článkem 23f přílohy I musí obsahovat následující informace:

a) indikaci "zjednodušeného postupu" s použitím příslušného kódu,

b) identifikaci použitých opatření, a

c) termín, do kterého musí být zboží předloženo místu určení.

HLAVA II
Struktura a obsah předběžné zprávy o příchodu zásilky - zprávy AAR

KAPITOLA I
Struktura předběžné zprávy o příchodu zásilky - zprávy AAR

Zpráva - IE01. AAR C_AAR_SND
TRANZITNÍ OPERACE1xRprav. 143
ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)1xOprav. 10
ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)1xCprav. 11
podm. 1
POLOŽKA ZBOŽÍ99999 xRprav. 95
ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)1xOprav. 10
ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)1xCprav. 11
podm. 2
KONTEJNERY (odstavec 31)99 xCpodm. 55
NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)99 xR
KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)9 xOprav. 155
PŘEDCHOZÍ DOKLADY (odstavec 40)9 xCpodm. 35
PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)99 xO
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY (odstavec 44)99 xO
CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (odstavec C)1 xR
ÚČASTNÍK hlavní povinný (odstavec 50)1 xR
CELNÍ ÚŘAD URČENÍ (odstavec 53)1 xR
ÚČASTNÍK schválený příjemce (odstavec 53)1 xOprav. 15
VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)1 xR
ZÁVĚRY (odstavec D)1 xO
OZNAČENÍ ZÁVĚR (odstavec D)99 xR
TRANZITNÍ OPERACE
Referenční číslo přepravní operace - MRNRan 18
Druh deklarace (odstavec 1)Ran..5
Počet ložných listů (odstavec 4)On..5prav. 95
Celkový počet položek (odstavec 5)Rn..5
Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)Cn..7podm. 95
Země odeslání (odstavec 15a)Ca2podm. 135
Země určení (odstavec 17a)Ca2podm. 140
Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Can..27podm. 5
prav. 35
Poznávací_značka_dopr._prostředku_při_odjezdu_LNGCa2podm. 99
Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Ca2podm. 6
prav. 35
Kontejner (odstavec 19)Rn1prav. 230
Odklon zakázánRn1prav. 230
Datum přijetí celního prohlášení - deklaraceRn8
Datum vydání celního prohlášení - deklaraceRn8
Celková hrubá hmotnostRn..11,3
Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTSRa2
ÚČASTNÍK odesílatel
Název, jméno odesílatele (odstavec 2)Ran..35
Ulice a číslo domu odesílatele (odstavec 2)Ran..35
Země odesílatele (odstavec 2)Ra2
Poštovní směrovací číslo odesílatele (odstavec 2)Ran..9
Město odesílatele (odstavec 2)Ran..35
NAD_ odesílatele_LNGRa2
Číslo účastníka - odesílatele - TIN (odstavec 2)Oan..17
ÚČASTNÍK příjemce
Název, jméno příjemce (odstavec 8)Ran..35
Ulice a číslo domu příjemce (odstavec 8)Ran..35
Země příjemce (odstavec 8)Ra2
Poštovní směrovací číslo příjemce (odstavec 8)Ran..9
Město příjemce (odstavec 8)Ran..35
NAD_ příjemce_LNGRa2
Číslo účastníka - příjemce - TIN (odstavec 8)Oan..17
POLOŽKA ZBOŽÍ
Druh deklarace (ex odstavec 1)Can..5podm. 45
Země odeslání (ex odstavec 15a)Ca2podm. 135
Země určení (ex odstavec 17a)Ca2podm. 140
Textové označení zboží (odstavec 31)Ran..140
Textové_označení_zboží_LNGRa2
Číslo položky (odstavec 32)Rn..5prav. 5
prav. 7
Zbožový kód (odstavec 33)Cn..8podm. 15
prav. 470
Hrubá hmotnost (odstavec 35)On..11,3
Vlastní hmotnost (odstavec 38)On..11,3
ÚČASTNÍK odesílatel
Název, jméno odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35
Ulice a číslo domu odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35
Země odesílatele (ex odstavec 2)Ra2
Poštovní směrovací číslo odesílatele (ex odstavec 2)Ran..9
Město odesílatele (ex odstavec 2)Ran..35
NAD_ odesílatele_LNGRa2
Číslo účastníka - odesílatele - TIN (ex odstavec 2)Oan..17
ÚČASTNÍK příjemce
Název, jméno příjemce (ex odstavec 8)Ran..35
Ulice a číslo domu příjemce (ex odstavec 8)Ran..35
Země příjemce (ex odstavec 8)Ra2
Poštovní směrovací číslo příjemce (ex odstavec 8)Ran..9
Město příjemce (ex odstavec 8)Ran..35
NAD_ příjemce_LNGRa2
Číslo účastníka - příjemce - TIN (ex odstavec 8)Oan..17
KONTEJNERY
Čísla kontejneru (odstavec 31)Ran..11
KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)
Kód citlivého zboží (odstavec 31)On..2prav. 156
Množství citlivého zboží (odstavec 31)Rn..11,3
NÁKLADOVÉ KUSY
Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)Can..42podm. 60
Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNGCa2podm. 99
Druh nákladových kusů (odstavec 31)Ra2
Počet nákladových kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
Počet kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
PŘEDCHOZÍ DOKLADY
Druh předchozího dokladu (odstavec 40)Ran..6prav. 20
prav. 79
Označení předchozího dokladu (odstavec 40)Ran..20
Označení_předchozího_dokladu_LNGRa2
Doplňující záznamy k předchozímu dokladu (odstavec 40)Oan..26
Doplňující_záznamy_k_předchozímu_dokladu_LNGCa2podm. 99
PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍprav. 26
Druh předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..3prav. 79
Označení předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..20
Označení_předloženého_podkladu_LNGCa2podm. 99
Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)Oan..26
Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNGCa2podm. 99
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
Zvláštní záznamy - označení (odstavec 44)Ran..3prav. 80
Vývoz z ES (odstavec 44)Ca1podm. 75
prav. 75
Vývoz ze země (odstavec 44)Ca2podm. 75
prav. 75
CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ
Evidenční číslo celního úřadu odeslání (odstavec C)Ran8
ÚČASTNÍK hlavní povinný
Číslo hlavního povinného - TIN (odstavec 50)Oan..17
Název, jméno hlavního povinného (odstavec 50)Ran..35
Ulice a číslo domu hlavního povinného (odstavec 50)Ran..35
Země hlavního povinného (odstavec 50)Ra2
Poštovní směrovací číslo hlavního povinného (odstavec 50)Ran..9
Město hlavního povinného (odstavec 50)Ran..35
NAD_hlavního_povinného_LNGRa2
CELNÍ ÚŘAD URČENÍ
Evidenční číslo celního úřadu určení (odstavec 53)Ran8
Ú ČASTNÍK schválený příjemce
Číslo účastníka schváleného příjemce - TIN (odstavec 53)Ran..17
VÝSLEDEK KONTROLY
Kód výsledku kontroly (odstavec D)Ran2
Lhůta z výsledku kontroly (odstavec D)Rn8
ZÁVĚRY
Počet závěr (odstavec D)Rn..4
OZNAČENÍ ZÁVĚR
Označení závěr (odstavec D)Ran..20
Označení_závěr_LNGRa2

KAPITOLA II

Údaje (data) předběžné zprávy o příchodu zásilky (zpráva AAR)

Zpráva AAR je založena na údajích odvozených z tranzitního celního prohlášení uvedeného v kapitole I (s dodatky od obchodníka a/nebo revidované příslušným úřadem) a doplněna s použitím dodatečných dat, která jsou uvedena dále:

● Odklon zakázán - atribut je použit jako návěstí, jeho hodnota může být buď "0" ("ne") nebo "1" ("ano");

● Datum přijetí celního prohlášení - uvádí se datum, kdy bylo celní prohlášení přijato místem odeslání;

● Datum vydání - uvádí se datum, kdy předběžná zpráva o příchodu zásilky (zpráva AAR) je vydána místem odeslání;

● Evidenční číslo přepravní operace (MRN)

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitní operace (RR)číselné 297
2Identifikátor země, ve které tranzitní operace začíná (kód země ISO alpha 2)abecední 2IT
3Jedinečný identifikátor pro tranzitní operaci podle roku a zeměabecední a číselné 139876AB8890123
4Kontrolní čísliceabecední a číselné 15

Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

Pole 3 musí být vyplněno identifikátorem pro tranzitní operaci. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každá tranzitní operace projednaná během jednoho roku v rámci dané země musí mít jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo příslušného úřadu v evidenčním čísle přepravní operace - MRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla příslušného úřadu.

Pole 4 musí být vyplněno údajem, který je kontrolním prvkem pro celé evidenční číslo přepravní operace MRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu celého evidenčního čísla přepravní operace - MRN.

HLAVA III
Struktura a obsah předběžné zprávy o příchodu zásilky z místa určení do místa odeslání

KAPITOLA I

Struktura předběžné zprávy o příchodu zásilky

IE06. PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PŘÍCHODU ZÁSILKYC_ARR_ADV
TRANZITNÍ OPERACE 1xR
CELNÍ ÚŘAD předložení zboží 1xR
CELNÍ ÚŘAD odeslání 1xR
TRANZITNÍ OPERACE   
Evidenční číslo tranzitní operace - MRNRan18 
Datum příjezduRn8 
CELNÍ ÚŘAD předložení zboží   
Evidenční číslo celního úřadu předložení zbožíRan8 
CELNÍ ÚŘAD odeslání   
Evidenční číslo celního úřadu odesláníRan8 

KAPITOLA II

Údaje (data) v předběžné zprávě o příchodu zásilky

● Evidenční číslo tranzitní operace - MRN ve struktuře uvedené v dodatku VIIb hlava II;

● Datum příjezdu - uvádí se datum, kdy přeprava dorazila do místa určení;

● Evidenční číslo příslušného úřadu strukturované podle dodatku IXa.

HLAVA IV
Struktura a obsah zprávy o výsledcích kontroly zasílané z místa určení do místa odeslání

KAPITOLA I

Struktura zprávy o výsledcích kontroly

Zpráva - IE18. VÝSLEDKY KONTROLY MÍSTEM URČENÍ (TYP A NEBO B)C_DES_CON
TRANZITNÍ OPERACE1xR 
VÝSLEDEK KONTROLY1xR 
POLOŽKA ZBOŽÍ99999 xCpodm. 185
prav. 355
KONTEJNERY (odstavec 31)99 xCpodm. 185
NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)99 xCpodm. 185
KÓD CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)9 xCpodm. 185
PŘEDLOŽ ENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)99 xCpodm. 185
VÝSLEDKY KONTROLY1xCpodm. 185
prav. 210
UDÁLOSTI BĚHEM PŘEPRAVY9 xOprav. 217
UDÁLOST1 xO 
PŘEKLÁDKA1 xO 
NOVÉ KONTEJNERY99 xO 
INFORMACE O NOVÝCH ZÁVĚRÁCH (odstavec F)1 xO 
OZNAČENÍ NOVÝCH ZÁVĚR (odstavec F)99 xR 
CELNÍ ÚŘAD předložení zboží1 xR 
CELNÍ ÚŘAD odeslání1 xR 
TRANZITNÍ OPERACE   
Evidenční číslo tranzitní operace - MRNRan18 
Pátrání zahájeno místem určení (odstavec 1)Cn1podm. 185
prav. 230
Celkový počet položek (odstavec 5)Cn..5podm. 185
Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)Cn..7podm. 185
Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Can..27podm. 185
Poznávací_značka_dopr._prostředku_při_odjezdu_LNGCa2podm. 99
Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)Ca2podm. 185
Celková hrubá hmotnostCn..11,3podm. 185
VÝSLEDEK KONTROLY   
Datum kontroly (odstavec I)Rn8 
Kód výsledku kontroly (odstavec I)Ran2 
Stav závěr OKOn1prav. 230
prav. 325
Čekat na vyřešení nesrovnalostíCn1podm. 90
prav. 230
POLOŽKA ZBOŽÍ   
Textové označení zboží (odstavec 31)Oan..140 
Textové_označení_zboží_LNGCa2podm. 99
Číslo položky (odstavec 32)Rn..5 
Zbožový kód (odstavec 33)Cn..6podm. 15
Hrubá hmotnost (odstavec 35)On..11,3 
Vlastní hmotnost (odstavec 38)On..11,3 
KONTEJNERY   
Čísla kontejneru (odstavec 31)Ran..11 
KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)   
Kód citlivého zboží (odstavec 31)On..2 
Množství citlivého zboží (odstavec 31)Rn..11,3 
NÁKLADOVÉ KUSY   
Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)Can..42podm. 60
Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNGCa2podm. 99
Druh nákladových kusů (odstavec 31)Ra2 
Počet nákladových kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
Počet kusů (odstavec 31)Cn..5podm. 60
PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ  prav. 26
Druh předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..3 
Označení předloženého podkladu (odstavec 44)Oan..20 
Označení_předloženého_podkladu_LNGCa2podm. 99
Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)Oan..26 
Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNGCa2podm. 99
UDÁLOSTI BĚHEM PŘEPRAVY   
Místo událostiRan..35 
Místo_události_LNGRa2 
Země událostiRa2 
UDÁLOST   
Indikátor událostiRn1prav. 230
Údaje o události (odstavec 56)Oan..350 
Údaje_o_události_LNGCa2podm. 99
Datum záznamu - potvrzení události (odstavec G)On8 
Událost potvrzující příslušný úřad (odstavec G)Oan..35 
Událost_ potvrzující_příslušný_úřad_LNGCa2podm. 99
Místo potvrzení události (odstavec G)Oan..35 
Místo_potvrzení_události_LNGCa2podm. 99
Země potvrzení události (odstavec G)Oa2 
PŘEKLÁDKA   
Pozn. značka nového dopravního prostředku (odstavec 55)Oan..27prav. 190
Pozn._značka_nového_dopravního_prostředku_LNGCa2podm. 99
Státní příslušnost nového dopravního prostředku (odstavec 55)Oa2prav. 190
Datum záznamu - potvrzení překládky (odstavec F)On8 
Překládku potvrzující příslušný úřad (odstavec F)Oan..35 
Překládku_potvrzující_příslušný_úřad_LNGCa2podm. 99
Místo potvrzení překládky (odstavec F)Oan..35 
Místo_potvrzení_překládky_LNGCa2podm. 99
Země potvrzení překládky (odstavec F)Oa2 
NOVÉ KONTEJNERY   
Číslo nového kontejneru (odstavec 55)Oan..11prav. 190
INFORMACE O NOVÝCH ZÁVĚRÁCH   
Počet nových závěr (odstavec F)Rn..4 
OZNAČENÍ NOVÝCH ZÁVĚR   
Označení nových závěr (odstavec F)Ran..20 
Označení_nových_závěr_LNGRa2 
VÝSLEDKY KONTROLY   
Indikátor kontrolyRan2 
Popis výsledku kontrolyOan..140 
Popis_výsledku_kontroly_LNGCa2podm. 99
Opravená hodnota po kontroleOxxxprav. 150
CELNÍ ÚŘAD předložení zboží   
Evidenční číslo celního úřadu předložení zbožíRan8 
CELNÍ ÚŘAD odeslání   
Evidenční číslo celního úřadu odesláníRan8 

KAPITOLA II

Údaje (data) ve zprávě o výsledcích kontroly

Zpráva o výsledcích kontroly je založena na údajích pocházejících z předběžné zprávy o příchodu zásilky (zpráva AAR) v smyslu ustanovení hlavy II kapitoly II.

Následující dodatečné údaje musí být doplněny:

● pátrání zahájeno místem určení

● čekat na vyřešení nesrovnalostí

● kód výsledku kontroly ve smyslu dodatku IXa

● datum kontroly (odstavec I)

● stav závěr

● událost během přepravy: určit místo a zemi, kde se událost stala

● indikátor události

● údaje o události (odstavec 56)

● údaje_o_události_LNG

● datum záznamu - potvrzení události (odstavec G)

● událost potvrzující příslušný úřad (odstavec G)

● událost_potvrzující_příslušný_úřad_LNG

● místo potvrzení události (odstavec G)

● místo_potvrzení_události_LNG

● země potvrzení události (odstavec G)

● pozn. značka nového dopravního prostředku (odstavec 55)

● pozn._značka_nového_dopravního_prostředku_LNG

● státní příslušnost nového dopravního prostředku (odstavec 55)

● počet nových závěr (odstavec F)

● označení nových závěr (odstavec F)

● označení_nových_závěr_LNG

● datum záznamu - potvrzení překládky (odstavec F)

● překládku potvrzující příslušný úřad (odstavec F)

● překládku_potvrzující_příslušný_úřad_LNG

● místo potvrzení překládky (odstavec F)

● místo_potvrzení_překládky_LNG

● země potvrzení překládky (odstavec F)

● číslo nového kontejneru (odstavec 55)

● indikátor kontroly

● popis výsledku kontroly

● popis_výsledku_kontroly_LNG

● opravená hodnota po kontrole

PŘÍLOHA C

DODATEK IXa

Doplňkové kódy pro počítačově zpracovaný tranzitní režim

KÓDY ZEMÍ (CNT)

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Kód země ISO alpha 2abecední 2IT

EVIDENČNÍ ČÍSLO CELNÍHO ÚŘADU (COR)

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Identifikátor státu, ve kterém je celní správa zřízena (viz CNT)abecední 2IT
2Národní číslo označení celního úřaduabecední a číselné 60830AB

Pole 1, jak je výše vysvětleno.

Pole 2 musí být vyplněno libovolným abecedním a číselným šestimístným kódem. Těchto 6 znaků umožní národním celním správám v případě potřeby definovat hierarchii celních úřadů.

ZBOŽOVÝ KÓD (COM)

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1HS6 - zbožový kód podle harmonizovaného systému, na šest číslicčíselné 6 (zarovnáno vlevo)10290

Harmonizovaný systém je celosvětový standard pro prvních šest číslic (HS6). Zbožový kód může být rozšířen na 8 míst pro národní použití, ale pouze zbožový kód HS6 bude přenášen mezi zeměmi.

KÓD CITLIVÉHO ZBOŽÍ

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Doplňkový identifikátor pro citlivé zbožíčíselné 212

Kód je používán jako rozšíření zbožového kódu HS6, jestliže citlivé zboží nemůže být dostatečně identifikováno pomocí HS6. V tomto případě je každé citlivé zboží náležící ke zbožovém kódu HS6 identifikováno vzestupnou číselnou řadou.

KÓD VÝSLEDKŮ KONTROLY

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Typ výsledků kontrolyabecední 1A nebo B
2Kód výsledků kontrolyčíselné 1viz dále
 Výsledky kontroly
TypyKódy
V místě odesláníSouhlasíA1
 Považováno za souhlasíA2
Zjednodušený postupA3
   
V místě určeníSouhlasíA1
 Považováno za souhlasíA2
Nepatrné závady bez následkůA4
Celní dluh uhrazenA5
NesouhlasíB1

KÓD INDIKÁTORU KONTROLY

PoleObsahTyp pole a počet znakůPříklady
1Indikátor kontrolyabecední a číselné 22B

"Indikátor kontroly" udává indikaci nesrovnalostí zjištěných v místě určení.

Podklady/Osvědčení nepředloženyNP
Nesrovnalosti (nesprávný údaj)DI
Nový zápisNE
OstatníOT

KÓD PŘEDCHOZÍHO DOKLADU

Když je typ celního prohlášení - deklarace (odstavec 1 nebo ex odstavec 1) = "T2" a tranzitní přeprava je zahájena v zemi mimo ES - Evropské společenství (identifikované podle místa odeslání), musí být minimálně jeden "Druh předchozího dokladu" (odstavec 40):

"T2" = Jednotná celní deklarace pokrývající společný tranzitní režim pro zboží Společenství;

"T2F" = Jednotná celní deklarace pokrývající společný tranzitní režim pro zboží Společenství odeslané nebo určené do části celního prostoru Společenství, kde neplatí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH;

"T2CIM"= zboží se statutem Společenství převážené na podkladě nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR;

"T2TIR" = zboží se statutem Společenství přepravované na podkladě karnetu TIR;

"T2ATA"= zboží se statutem Společenství přepravované na podkladě karnetu ATA;

"T2L" = Jednotná celní deklarace prokazující statut Společenství pro zboží;

"T2LF" = Jednotná celní deklarace prokazující statut Společenství pro zboží zasílané mezi částmi celního prostoru Společenství, kde platí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH, a částmi celního prostoru Společenství, kde pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH neplatí.

Příslušný kód je následován jeho referencí v "Označení předchozího dokladu".

KÓD ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY/SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ

DG0 Vývoz z "1 ESVO země" podléhající omezení nebo vývoz z "ES" podléhající omezení;

DG1 Vývoz z "1 ESVO země" podléhající clu nebo vývoz z "ES" podléhající clu;

DG2 Vývoz.

Další kódy speciálního označení mohou být definovány také na národní úrovni.

KÓD JAZYKA

Platí "ISO Alpha 2 Codification" definované v ISO - 639: 1988.

KÓD TYPU ZÁRUKY

Mimo kódů záruk uvedených v dodatku IX se použijí následující kódy záruky:

0 Záruka se nepožaduje (pouze pro tranzitní režim Společenství);

9 Individuální záruka s vícenásobným použitím.

NÁZEV, KÓD DOKLADU/ZPRÁVY (číselné kódy vybrané z Adresářů 1997b OSN pro EDI pro státní správu, obchod a přepravu (EDIFACT): seznam kódů pro datové prvky 1001, název dokladu/zprávy, kódováno).

2Osvědčení o správnosti
3Osvědčení o kvalitě
18Průvodní osvědčení A. TR. 1 (Turecko)
235Seznam kontejnerů
271Seznam nákladových kusů
325Proforma faktura
380Obchodní faktura
703Námořní nákladní list (House waybill)
704Sběrný konosament (Master bill of lading)
705Konosament - náložný list (Bill of lading)
714Konosament (House bill of lading)
722Nákladní list SMGS
730Silniční nákladní list
740Letecký nákladní list - manifest (Air waybill)
741Sběrný letecký manifest (Master air waybill)
750Poštovní průvodka (u balíků)
760Doklad pro multimodální/kombinovanou přepravu (obecná)
785Seznam nákladu (Cargo manifest)
787Soupis položek - sběrná zásilka (Bordereau)
820Tranzitní doklad T
821Tranzitní doklad T1
822Tranzitní doklad T2
823Zpětný list T5
825Tranzitní doklad T2L
830Vývozní zbožová deklarace
851Rostlino-lékařské osvědčení
852Zdravotní osvědčení
853Veterinární osvědčení
861Osvědčení o původu zboží
862Deklarace původu zboží
864Osvědčení o preferenčním původu zboží
865GSP osvědčení o původu zboží - FORM. A
911Dovozní licence
933Nákladní deklarace (při příjezdu)
941Licence ke zboží s kontrolním režimem - embargové povolení
951Tiskopis TIF (železniční přeprava)
952Karnet TIR
954Osvědčení o původu zboží EUR 1
955Karnet ATA
zzzJiné

KÓD BALENÍ (Doporučení OSN EHK č. 21/Rev. 1 - srpen 1994)

AerosolAE
Ampule, nechráněnáAM
Ampule, chráněnáAP
RozprašovačAT
PytelBG
Balík (žok), slisovanýBL
Balík (žok), neslisovanýBN
Balón, demižón, nechráněnýBF
Balón, demižón, chráněnýBP
TyčBR
Sud, barelBA
Tyče, v balíku/svazkuBZ
KošBK
Přepravka na pivoCB
ZásobníkBI
Deska, bedněníBD
Deska, v balíku/svazkuBY
CívkaBB
Štůčka (tkaniny)BT
Láhev, nechráněná, válcovitáBO
Láhev, nechráněná, cibulovitáBS
Láhev, chráněná, válcovitáBQ
Láhev, chráněná, cibulovitáBV
Přepravka na láhve, stojan na láhveBC
KrabiceBX
Vědro, kbelíkBJ
Zkapalněný plyn (na vysokou teplotu/tlak)VQ
Objem plynu (při tlaku 1031 mbar a 15 °C)VG
Volně ložená tekutinaVL
Volně loženo, tuhá konzistence, jemné zrnění („prach“)VY
Volně loženo, tuhá konzistence, granule („zrní“)VR
Volně loženo, tuhá konzistence, velké kusy („hlízy“)VO
SvazekBH
Balík, svazekBE
Velký sudBU
KlecCG
Kovová krabice, obdélníkováCA
Kovová krabice, válcovitáCX
Kanystr, nádržCI
Plachta, plachtovinaCZ
Demižón, nechráněnýCO
Demižón, chráněnýCP
Lepenková krabiceCT
Bedna, přepravkaCS
SudCK
BednaCH
Konev na mlékoCC
TruhlaCF
PřepravníkCJ
SvitekCL
Skládací trubiceTD
Kryt, povlak, obalCV
Laťová bedna, přepravkaCR
Proutěný košCE
Miska, baňkaCU
Ocelová láhev na plyn - tlakováCY
Demižón, nechráněnýDJ
Demižón, chráněnýDP
Sud, válcovitýDR
Obal, plášťEN
FilmpakFP
VědroFI
Láhev, baňkaFL
KufrFO
Rám, stojanFR
Přepravka s rámemFD
Přepravka na ovoceFC
Láhev na plynGB
Trám, nosníkGI
Trámy, v balíku/svazkuGZ
KošHR
Velký sudHG
Ingot, prutIZ
Ingoty, v balíku/svazkuIZ
Nádoba, skleniceJR
Kanystr, obdélníkovýJC
Kanystr, válcovitýJY
Džbán, konviceJG
Jutový pytelJT
Soudek, sudKG
Kmen, kulatinaLG
Kmeny, v balíku/svazkuLZ
Kartón na mlékoMC
Vícenásobný pytelMB
Vícestěnný pytelMS
RohožMT
Krabička na zápalkyMX
Souprava, svazekNS
SíťNT
Balík, obalPK
Balíček, svazekPA
Vědro, konevPL
BalíčekPC
Trubka, potrubíPI
Trubky, v balíku/svazkuPZ
Džbán, amforaPH
Tlusté prkno, fošnaPN
Fošny, ve svazkuPZ
Plát, plechPG
Pláty v balíku/svazkuPY
Hrnec, kelímekPT
VáčekPO
Pytel ze síťovinyRT
Cívka, navíjecí bubenRL
Věnec, koloRG
Tyč, prutRD
Tyče v balíku/svazkuRZ
Svitek, roleRO
Váček, pytlíkSH
Pytel, vakSA
Námořní bednaSE
Mělká přepravkaSC
Arch, plátST
PlechSM
Archy v balíku/svazkuSZ
Balení do smršťovací fólieSW
Přepravní rám, latěníSK
Prokládací papírSL
VřetenoSD
KufrSU
Nádrž, tank, obdélníkovýTK
Nádrž, tank, válcovitýTY
Přepravka na čajTC
KonzervaTN
Mísa, ošatkaPU
Svazek misekPU
Kmen stromuTR
OtepTS
Džber, soudekTB
Roura, hadiceTU
Skládací trubiceTD
Roury, hadice v balíku/svazkuTZ
Káď, sud, bečkaTO
Nebaleno nebo nebalíčkovánoNE
Baleno vakuověVP
NádržVA
AmpulkaVI
Opletená láhevWB

PŘÍLOHA D

DODATEK X

Tranzitní doprovodný doklad

KAPITOLA I

Vzor tranzitního doprovodného dokladu
Vzor tranzitního doprovodného dokladu

KAPITOLA II

Vysvětlivky a náležitosti (údaje) pro tranzitní doprovodný doklad (AccDoc)

Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě dat odvozených z konečné verze tranzitního celního prohlášení (s doplňky od účastníka a/nebo s revizí od celního úřadu) a doplněných následujícími prvky:

● MRN (evidenční číslo tranzitní operace) tak, jak je uvedeno v dodatku VIIb hlava II;

● odstavec 3:

- první část: pořadové číslo stávajícího výtisku;

- druhá část: celkový počet vytištěných listů (včetně LoI);

- nebude použito, jedná-li se pouze o jednu položku;

● pravé části odstavce 8: název a adresa celního úřadu, kterému má být zaslán zpětný list tranzitního doprovodného dokladu;

● odstavec 53: znak (hvězdička) pro identifikaci, že přeprava nebude odkloněna k jinému místu určení;

● odstavec C:

- název místa odeslání;

- referenční číslo místa odeslání;

- datum přijetí tranzitního celního prohlášení;

- název/jméno a číslo oprávnění schváleného odesílatele zboží (je-li vůbec nějaký);

● odstavec D:

- výsledky kontroly;

- indikace "zákaz odklonu", je-li to případné;

- indikace "závazná trasa", je-li to případné.

Pro vytištění tranzitního doprovodného dokladu existují následující možnosti:

1. Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém a nejsou použity žádné ložné listy:

● vytiskněte pouze list A (AccDoc)

2. Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém a jsou použity ložné listy:

● vytiskněte list A (AccDoc), a

● vytiskněte list B (vratná kopie)

3. Deklarované místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém (ať již jsou použity ložné listy, či nikoliv):

● vytiskněte list A (AccDoc), a

● vytiskněte list B (vratná kopie).

Pro vrácení výsledků kontroly z místa určení existují následující možnosti:

1. Skutečné místo určení je deklarováno jen jedno a je napojeno na počítačový tranzitní systém:

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání pomocí elektronické zprávy (IE 18), jestliže nejsou použity ložné listy,

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy;

2. Skutečné místo určení je deklarováno jen jedno a je napojeno na počítačový tranzitní systém:

● výsledky kontroly budou zaslány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů nebo seznamu položek, existuje-li), ať již jsou použity ložné listy, či nikoliv;

3. Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém, ale skutečné místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém (odklon trasy):

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím fotokopie tranzitního doprovodného dokladu, kopie A (včetně seznamu položek, existuje-li), jestliže nejsou použity ložné listy,

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy;

4. Deklarované místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém, ale skutečné místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém (odklon trasy):

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání pomocí elektronického přenosu (zprávy IE 18), jestliže nejsou použity ložné listy,

● výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy.

Jestliže jsou použity ložné listy, kopie A a B tranzitního doprovodného dokladu, jsou vytištěny ze systému. V tomto případě se vkládají následující data:

● indikace celkového počtu ložných listů (odstavec 4) namísto celkového počtu seznamů položek (odstavec 3),

● odstavec "Popis zboží" (odstavec 31) bude obsahovat pouze:

- jedná-li se o zboží T1 nebo T2: "Viz ložné listy",

- jedná-li se o zboží T1 a T2:

- - zboží T1: "Viz ložné listy č. ... až ...",

- - zboží T2: "Viz ložné listy č. ... až ...",

● odstavec "Dodatečné informace" je také vytištěn.

Veškeré další informace týkající se zboží na úrovni položek se objeví na příslušných ložných listech, které budou též připojeny k tranzitnímu doprovodnému dokladu.

PŘÍLOHA E

DODATEK XI

Seznam položek

KAPITOLA I

Vzor seznamu položek
Vzor seznamu položek

KAPITOLA II

Vysvětlivky a náležitosti (údaje) pro seznam položek

Jestliže se tranzitní přeprava skládá z více než jedné položky, pak je list A ze seznamu položek vždy vytištěn z počítačového systému a je připojen ke kopii A tranzitního doprovodného dokladu.

Jestliže je tranzitní doprovodný doklad vytištěn ve dvou kopiích, A a B, pak též list B seznamu položek je vytištěn a připojen ke kopii B tranzitního doprovodného dokladu.

Údaje musí být vytištěny následujícím způsobem:

● v odstavci identifikace (levý horní roh):

- seznam položek,

- list A/B,

- pořadové číslo stávajícího listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu);

● OoDep - název místa odeslání;

● datum - datum přijetí tranzitního celního prohlášení;

● MRN - (evidenční číslo tranzitní operace) tak, jak je definováno v dodatku VIIb hlava II;

● podrobnosti z různých odstavců na úrovni položek musí být vytištěny následujícím způsobem:

- položka č. - pořadové číslo stávající položky,

- režim - jestliže status zboží pro celé celní prohlášení je jednotný, odstavec není použit,

- u "smíšené zásilky" je vytištěn stávající statut, T1 nebo T2,

- zbývající odstavce jsou doplněny a zpracovány tak, jak je popsáno v dodatku VII, a je-li to případné, tak v kódované formě.

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb., č. 240/1997 Sb., č. 8/1998 Sb., č. 9/1998 Sb. a č. 310/1998 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.

Přesunout nahoru