Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Částka 4/1999
Platnost od 19.01.1999
Účinnost od 19.01.1999
Zrušeno k 01.01.2010 (40/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


§ 1

(1) Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

2. Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3. Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.

4. Nařízení vlády č. 278/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády č. 33/1992 Sb.

(2) Na fyzické a právnické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podléhaly režimu nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují dosavadní právní předpisy, a to do dne, kdy tyto osoby splní ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem1) povinnosti, které jsou v tomto zvláštním právním předpise stanoveny.

§ 2

Za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. David, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

SEZNAM ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JEDŮ

1. Zvláště nebezpečné jedy

a) Acetonkyanhydrin

2-Amino-3-nitropyridin

2-Amino-5-nitropyridin

Aminopterin

Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)

Arsen a jeho anorganické i organické sloučeniny

Benzaldehydkyanhydrin

Benzylrhodanid

Benzyltrimethylamonium chlorid

Brombenzylkyanid

Bromkyan

Brucin

Butyronitril

2,4-Dinitrofenol a 2,4-dinitrofenolát sodný

Ethylester kys. kyanmravenčí

Ethylrhodanid

N-Fenylthiomočovina

Fluoracetamid

Fluoroctan sodný

Fosfidy

Fosfor bílý (žlutý)

3-Chlorakrylonitril

4-Chlorbutyronitril

bis(2-Chlorethyl)sulfid

4Chlorfenyldiazothiomočovina

Chlorpikrin

3-Chlorpropionitril

Jodkyan

Kyanacetamid

Kyanidy kovů

Kyselina fluoroctová

Malonitril

Methanol a tetradeuteromethanol

Methylbis(2-chlorethyl)amin

Methylester kys. kyanmravenčí

alfa-Naftylthiomočovina

Oxid osmičelý

Oxid seleničitý

Pentaboran

Pentakarbonyl železa

Propionitril

Pyrrolidindithyokarbamát sodný

Rtuti alkylsloučeniny

Selenan sodný

Strychnin

Teluričitany

Tetraethylolovo

Tetraisopropylfosforamid

Tetrajoddifosfan

Tetrakarbonyl niklu

Tetramethylendisulfotetramin

Tetramethylolovo

Thalium a jeho sloučeniny

Thyokarbonyltetrachlorid

Trialkylolovičité soli

Tris(o-kresyl)fosfát

Tris(2-chlorethyl)amin

Vínan amtinomylodraselný

Amid kyseliny monojoctové

2-Chlorbenzylidenmalononitril

Tetrakyanoethylen

b) Arsenovodík

Ethylenoxid

Fosforovodík

Fosgen

Kyanovodík

Methylbromid

Selenovodík

Plyny uvedené pod písmenem b) se považují za zvláště nebezpečné jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány nebo k určitému účelu používány. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za zvláště nebezpečné jedy ve smyslu tohoto nařízení.

2. Zvláště nebezpečné jedy - účinné látky pesticidů

Aldicarb

Brodifacoum

Bromophos-ethyl

Carbofuran

Carbosulfan

Crimidine

Dichlorvos

4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC)

Dinoseb

Dinoseb acetate

Disulfoton

Endrin

Fenamiphos

Flucythrinate

Fonofos

Furathiocarb

Heptenophos

Hexachlorbenzen

Methamidophos

Methidathion

Methomyl

Mevinphos

Monocrotophos

Omethoate

Oxamyl

Parathion

Parathion-methyl

Phorate

Phosphamidon

Pirimiphos-ethyl

Propetamphos

Scilliroside

Sulfotep

Thiofanox

Triazophos

bis-Tributylcinoxid

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

SEZNAM OSTATNÍCH JEDŮ

1. Ostatní jedy

a) Acetanilid

Acetonitril

N-acetylfenylhydrazin

Adiponitril

Akrylonitril

Allylalkohol

Allylchlorid

Allylkyanid

Allylthiomočovina

p-Aminofenol

Anilin a jeho N-alkyl a N-dialkylderiváty

Antimonu sloučeniny s výjimkou sirníku antimonitého (není jedem) a vínanu antimonylodraselného (je zvláště nebezpečným jedem)

Barya sloučeniny s výjimkou síranu barnatého (není jedem)

Benzonitril

Benzidin a jeho deriváty

Benzylkyanid

Beryllia sloučeniny

Bromacetofenol

Bromaceton

Bromfenylhydrazin

Bromoform

Cínu organické sloučeniny (s výjimkou bistributylcinoxidu - je zvláště nebezpečným jedem)

Dekaboran

2,4-Diaminotoluen

2,5-Diaminotoluen

1,2-Dibromethan

2,6-Dibrom-4-nitrofenol

Dicyklohexylamin a jeho soli

Dicyklopentadien

Diethylenglykol

Diethylester kys. šťavelové

N, N'-Diethylthiomočovina

Difenylguanidin

Dichlorbenzeny

1,1-Dichlorethylen

Dichlormethan

1,3-Dichlor-2-propanol

2,3-Dichlor-1-propanol

N, N-Dimethylbenzylamin

Dinitrobenzeny

2,4-Dinitrofenylhydrazin

Dinitrochlorbenzeny

2,4-Dinitrotoluen

Dusičnan stříbrný

Dusitany

1,2-Epoxy-3-chlorpropan (epichlorhydrin)

1,2-Ethandiol (ethylenglykol)

Ethylenglykoldipropionitril

N-Ethylthiomočovina

o-Fenantrolin

p-Fenetidin

Fenylhydrazin

Fluoraniliny

Fluoridy s výjimkou fluoridu hlinitého a fluoridových minerálů (např. kryolit, kazivec) - nejsou jedy

Fluorokřemičitany

Hexachlorethan

Hydrazin a jeho soli

Hydrazin hydrát

Hydroxylamin a soli hydroxylamonné

Chinoin

Chloracetofenon

Chloraceton

Chloraconitril

Chloraniliny

2-Chlorethanol (ethylenchlorhydrin)

Chlornitraliny

3-Chlor-1,2-propandiol

1-Chlor-2-propanol

2-Chlorpyridin

Chlortoluidiny

2-Jodethanol

Jodičnany

Kapronitril

Kyselina akrylová

Kyselina bromoctová

Kyselina chlormravenčí

Kyselina metakrylová

Kyselina šťavelová

Kyselina thyoglykolová

Kyselina trifluoroctová

Laktonitril

Methoxyacetonitril

Methylester kyseliny akrylové

Methyljodid

Methyltrifenylfosfoniumjodid

Nikotin

Nitraniliny

Nitrobenzen

Nitrofenoly

Nitroglycerin

Nitroglykol

1-Nitropropan

Olova sloučeniny s výjimkou sirníku olovnatého (není jedem), tetraethylolova (je zvláště nebezpečným jedem), tetramethylolova (je zvláště nebezpečným jedem) a solí trialkylolovičitých (jsou zvláště nebezpečným jedem)

Oxalylchlorid

Pentachlorfenol a jeho soli

Platiny sloučeniny anorganické i organické

Rtuti anorganické sloučeniny s výjimkou sirníku rtuťnatého (není jedem)

Rtuti arylsloučeniny

Seleničitany

Síran měďnatý

Stříbro koloidní

Sulfurylchlorid

Teluru sloučeniny s výjimkou teluričitanů (jsou zvláště nebezpečnými jedy)

1,1,2,2-Tetrabromethan

1,1,2,2-Tetrachlorethan

2,3,4,6-Tetrachlorfenol

Tetrarchlormethan

Tetranitromethan

Tetranitrotoluen

Thionylbromid

Thionylchlorid

Thiosemikarbazid

o-Toluidin

Tolylhydraziny

Trichloracetonitril

1,3,5-Trinitrobenzen

2,4,6-Trinitrofenol (kys. pikrová)

2,4,6-Trinitro-3-kresol

2,4,6-Trinitrotoluen

Amid kyseliny thioctové

Cyklohexanthiol

alfa-D-Glukochloralosa

Chlorid měďný

Kyselina jodooctová

Toluylendiisokyanáty

2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid

Uranu sloučeniny

b) Antimonovodík

Diazomethan

Diboran

Ethylchlorid

Chlorkyan

Methylchlorid

Oxid uhelnatý

Sirovodík

Plyny uvedené pod písmenem b) se považují za jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány nebo k určitému účelu používány. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za jedy ve smyslu tohoto nařízení.

2. Ostatní jedy - účinné látky pesticidů

Alfacypermethrin

Allylisothyokyonát

Azocyclotin

Bendiocarb

Bioallethrin

Bromoxynil

Buminafos

Camphechlor

Carbaryl

Cartap

Cyanazine

Cyfluthrin

Cyhalothrin

Cyhalothrin L

Cyhexatin

Cypermethrin

2,4-D (2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina)

Dazomet

Deltamethrin

Diazinon

Difenzoquat

Dimethoate

Dioxacarb

Diquat

Endosulfan

EPTC

Ethiofencarb

Ethion

Etrimfos

Fenaminosulf

Fenitrothion

Fenpropathrine

Fentin acetate

Fevalerate

Formothion

Guazatine

Heptachlor

Chlorfenprop-methyl

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorpyrifos-methyl

Imazalin

Ioxynil

Lambda-cyhalotrin

Lindane

Merkaptodimethur

Metam-Na

Methiocarb

Paraquat

Pebulate

Phosalone

Phosmet

Pirimicarb

Pirimphos-methyl

Profenofos

Propachlor

Propiconazole

Propoxur

Pyrazophos

Pyrethriny

Quinalphos

Terbumeton

Thiazafluron

Thiocyclam

Thiram

Triadimefon

Triallate

Tridemorph

2,4,5-Trichlorfenoxyoctová kyselina (2,4,5-T)

Vernolate

Warfarin

Přesunout nahoru