Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů

Částka 1/1999
Platnost od 06.01.1999
Účinnost od 06.01.1999
Zrušeno k 01.10.2013 (503/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 269/1998 Sb.:


§ 1

Finanční podpora státu (dále jen "podpora") na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů se poskytuje ke zmírnění škod způsobených

a) nedostatkem vodních srážek,

b) krupobitím, nebo

c) kalamitním výskytem hraboše polního.

§ 2

(1) Podpora se poskytne osobám, které hospodaří na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, loukách, pastvinách nebo ostatních plochách1) (dále jen "zemědělské pozemky"), k nimž mají právní vztah na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního titulu,2) pokud

a) splňují podmínky stanovené tímto nařízením,

b) výměra zemědělských pozemků činí nejméně 2 ha,

c) zemědělské pozemky se nacházejí v okresech a katastrálních územích uvedených v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení.

(2) Podpora se neposkytne státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkových organizacím.

§ 3

(1) Podpora podle § 1 písm. a) se týká zemědělských pozemků v katastrálních územích uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na nichž byly v období od 1. ledna 1998 do 31. května 1998 pěstovány

a) chmel, porosty intenzivních sadů nebo vinic,

b) jednoleté plodiny na orné půdě, nebo

c) víceleté pícniny nebo trvalé travní porosty,

pokud tyto porosty byly poškozeny nedostatkem vodních srážek v uvedeném období.

(2) Podpora podle § 1 písm. b) se týká zemědělských pozemků v katastrálních územích uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, na nichž byly pěstovány obiloviny a olejniny, které byly v období od 1. července 1998 do 31. července 1998 silně poškozeny krupobitím.

(3) Podpora podle § 1 písm. c) se týká zemědělských pozemků v katastrálních územích uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, na nichž byly pěstovány obiloviny a olejniny, které byly postiženy kalamitním výskytem hraboše polního.

§ 4

(1) V případech podle § 3 odst. 1 písm. a) se ohodnotí 1,5 bodem každý celý hektar zemědělských pozemků.

(2) V případech podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle § 3 odst. 2 a 3 se ohodnotí 1 bodem každý celý hektar orné půdy.

(3) V případech podle § 3 odst. 1 písm. c) se ohodnotí 0,5 bodem každý celý hektar zemědělských pozemků.

§ 5

(1) Částka připadající na 1 bod se vypočte tak, že částka 200 mil. Kč se vydělí celkovým počtem bodů zjištěným na základě všech oprávněných a ve lhůtě podaných žádostí o poskytnutí podpory (dále jen "žádost").

(2) Výše podpory se po ověření žádosti stanoví vynásobením počtu bodů a částky připadající na 1 bod.

§ 6

(1) Žádost se podává územnímu odboru Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"), v jehož obvodu působnosti se zemědělský pozemek nachází, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Není-li žádost podána ve stanovené lhůtě, podporu nelze poskytnout.

(2) Žádost musí obsahovat údaje podle příslušného vzoru žádosti uvedeného v přílohách č. 4, 5 a 6 k tomuto nařízení a musí být doložena soupisem škod na polních porostech, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli do 10 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění vad ve stanovené lhůtě, považuje se žádost za podanou po lhůtě.

(4) Dojde-li ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí to bezodkladně písemně žadateli spolu s uvedením důvodů, pro které nelze podporu poskytnout.

(5) Dosáhne-li žadatel neoprávněného poskytnutí podpory na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.3)


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 3 a 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

2) § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Okresy a katastrální území pro finanční podporu ke zmírnění škod způsobených nedostatkem vodních srážek podle § 3 tohoto nařízení

Okresy: Louny, Rakovník, Litoměřice, Beroun

Katastrální území v okresu Plzeň-jih: Čelákovy, Zemětice, Buková, Kloušov, Ptenín, Otěšice, Roupov, Lišiná, Bolkov, Merklín

Katastrální území v okresu Chomutov: Ahníkov, Bílence, Březno u Chomutova, Bystřice u Kadaně, Černovice u Chomutova, Černýš, Denetice, Dobřenec 2, Drmaly, Droužkovice, Háj 2 u Vintířova, Holetice, Hrušovany u Chomutova, Chbany, Chomutov 1, Chomutov 2, Jirkov, Kadaň, Kadaňský Rohozec 2, Klášterec nad Ohří, Kojetín 2 u Radonic, Krbice, Kyjice, Lažany u Chomutova, Lestkov 2 u Klášterce nad Ohří, Libědice, Málkov u Chomutova, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nezabylice, Nové Sedlo nad Bílinou, Otvice, Perštejn, Pesvice, Pětipsy, Pokutice, Poláky, Prunéřov, Přečáply, Přeskaky, Račetice, Radonice u Kadaně, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Roztyly, Sedlec 1 u Radonic, Soběsuky nad Ohří, Spořice, Stranná u Nechranic, Strupčice, Sušany, Škrle, Tušimice, Údlice, Úhošťany, Vadkovice, Veliká Ves, Vernéřov, Vikletice, Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojnín, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysočany u Chomutova

Katastrální území v okresu Most: Stránce, Zaječice, Volevčice, Bečov, Milá, Odolice, Bělušice, Bedřichův Světec, Skršíň, Chrámce, Dobrčice, Korozluky, Sedlec, Lužice, Patokryje, Svinčice, Chanov, Obrnice, České Zlatníky, Liběšice, Želenice, Kaňkov, Braňany, Rudolice u Bíliny, Holešice, Hořany, Vršany, Slatinice, Malé Březno, Vysoké Březno, Bylany, Saběnice, Havraň, Nemilkov, Moravěves, Koporeč, Lišnice, Polerady, Kamenná Voda, Most II., Čepirohy, Velebudice, Skyřice, Židovice, Vtelno

Katastrální území v okresu Rokycany: Čilá, Hradiště nad Berounkou, Podmokly nad Berounkou (poškozen pouze chmel), Třímany, Hřešihlavy, Ostrovec u Terešova, Mlečice, Prašný Újezd, Kladruby u Radnic, Svinná u Hlohovic, Kamenec u Radnic, Mostiště u Hlohovic, Hlohovice, Hlohovičky, Terešov, Lhotka u Terešova, Třebnuška, Líšná u Zbiroha, Týček, Jablečno, Přísednice, Drahoňův Újezd, Biskoupky, Sebečice, Vejvanov, Chomle, Skomelno, Radnice u Rokycan, Újezd u Svatého Kříže, Vranovice u Břas, Břasy, Kříše, Stupno, Bezděkov u Radnic, Březina u Rokycan, Přívětice, Sklená Huť, Chotětín

Katastrální území v okresu Kladno: Sazená, Chržín, Uhy, Velvary, Budihostice, Dolní Kamenice, Miletice, Loucká, Nabdín, Bratkovice, Černuc, Hospozín, Skury, Křovice, Kmetiněves, Poštovice, Tmáň, Beřovice, Hobšovice, Břešťany, Šlapánice, Jarpice, Zlonice, Lisovice, Dřínov, Vyšínek, Strádonice, Páleč, Lukov, Vraný, Vrbičany, Kokovice, Klobuky, Kobylníky, Čeradice, Páleček, Hořešovičky, Zichovec, Hořešovice, Třebíz, Kutrovice, Kvílice, Bakov, Horní Kamenice, Drchkov, Velká Bučina

Katastrální území v okresu Mělník: Mělník, Vehlovice, Borek nad Labem, Býkev, Jenišovice, Byšice, Cítov, Daminěves, Čečelice, Dolní Beřkovice, Vliněves, Dřínov, Dřísy, Horní Počaply, Křivenice, Hořín, Brozánky, Vrbno, Zelčín, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chvatěruby, Jeviněves, Kly, Záboří, Konětopy, Kostelec nad Labem, Rudeč, Jiřice, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, Lobeček, Mikovice, Minice, Zeměchy, Křenek, Ledčice, Lhota u Dřís, Lhotka u Mělníka, Hleďsebe, Liběchov, Lužec nad Vltavou, Chramostek, Malý Újezd, Jelenice, Nelahozeves, Lešany u Nelahozevsi, Podhořany, Neratovice, Byškovice, Lobkovice, Mlékojedy, Korycany, Nová Ves, Nové Ouholice, Vepřek, Obříství, Úpor, Ovčáry, Spomyšl, Tišice, Chrást u Tišic, Kozly u Tišic, Tuhaň, Újezdec, Úžice, Netřeba, Kopeč, Velký Borek, Mělnická Vrutice, Skuhrov, Veltrusy, Vojkovice u Kralup, Křivousy, Bukol, Vraňany, Mlčechvosty, Všestudy, Dušníky nad Vltavou, Všetaty, Přívory, Zálezlice, Záryby, Martinov, Zlosyň, Liblice, Libiš, Nedomice, Zlončice

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Katastrální území pro finanční podporu ke zmírnění škod způsobených krupobitím podle § 3 tohoto nařízení

Katastrální území v okresu Šumperk:

Březná, Štíty, Štíty-Hamerské, Bukovice u Písařova, Písařov, Heroltice, Březenský Dvůr, Jakubovice, Mlýnický Dvůr

Katastrální území v okresu Žďár nad Sázavou:

Ořechov u Křižanova, Osová Bitýška, Matějov, Město Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár nad Sázavou, Vysoké, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Kochánov, Stránecká Zhoř, Měřín

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Katastrální území obcí příslušných okresů, které byly podle výsledků soustavného zjišťování, vyhodnocování a evidence výskytu škodlivých organismů rostlin, provedeného podle § 3 písm. b) zákona č. 147/1996 Sb. v roce 1998 Státní rostlinolékařskou správou, postiženy kalamitním výskytem hraboše polního

Okres: katastrální území obcí

Kolín

Český Brod, Tlustovousy, Tuklaty, Přišimasy, Hradešín, Masojedy, Doubravčice, Břežany II, Rostoklaty, Limuzy, Mrzky, Nová Ves II, Tismice, Vrátkov, Tuchoraz, Přehvozdí, Liblice, Přistoupim, Kšely, Chotýš, Dobré Pole, Vitice, Hřiby, Lipany, Bylany, Chrášťany, Chotouň, Skramníky, Žhery, Poříčany, Klučov, Lstiboř, Kostelec nad Černými lesy, Svatbín, Krupá, Brník, Prusice, Nučice, Oleška, Krymlov, Kouřim, Třebovle, Království, Miškovice, Zalešany, Žabonosy, Přebozy, Klášterní Skalice, Bošice, Svojšice, Krychnov, Toušice, Mlékovice, Ždánice, Malotice, Lhotky, Barchovice, Hryzely, Pečky, Velké Chvalovice, Vrbová Lhota, Ratenice, Dobřichov, Chotutice, Radim, Cerhenice, Cerhýnky, Vrbčany, Plaňany, Blinka, Hradenín, Poboří, Zásmuky, Církvice, Dolní Chvatliny, Mančice, Horní Chvatliny, Doubravčany, Vršice, Bečváry, Nesměň, Sobočice, Poďousy, Drahobudice, Horní Jelčany, Hatě, Červený Hrádek, Skvrňov, Kolín, Velim, Břežany I, Libodřice, Polní Voděrady, Pučery, Chotouchov, Sedlov, Kořenice, Lošánky, Lošany, Křečhoř, Vítězov, Nová Ves I, Kutlíře, Štítary, Radovesnice I, Zibohlavy, Kbel, Pašinka, Bohouňovice I, Opatovice, Bořetice, Červené Pečky, Polepy, Nebovidy, Libenice, Dolany, Grunta, Horní Kruty, Bohouňovice II, Dolní Kruty, Újezdec, Radlice, Veltruby, Velký Osek, Jestřábí Lhota, Býchory

Kutná Hora

Bahno, Bernardov, Bláto, Bojmany, Březová, Bykáň, Bylany, Bradčice, Církvice, Čáslav, Čekanov, Černíny, Červené Janovice, Dolní Bučice, Drobovice, Filipov, Habrkovice, Hetlín, Hlízov, Horní Bučice, Hostovlice, Hořany, Chedrbí, Chmeliště, Chotusice, Chrást, Chroustkov, Jakub, Janovická Lhota, Jindice, Kaňk, Kluky, Kobylnice, Kochánov, Korotice, Košice, Kralice, Krchleby, Krupá, Křečovice, Křesetice, Kutná Hora, Lišice, Lomec, Malenovice, Malešov, Malín, Mančice, Mezholezy, Miletice, Miletín, Mirošovice, Miskovice, Mitrov, Močovice, Nepoměřice, Neškaredice, Nová Lhota, Nové Dvory, Olšany, Onomyšl, Opatovice I, Opatovice II, Opatovice u Zbýšova, Paběnice, Pernštejnec, Polanka, Poličany, Potěhy, Předbořice, Přítoky, Pucheř, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Rohozec, Rozkoš, Roztěž, Sedlec, Schořov, Smrk, Solopysky, Souňov, Staňkovice, Sudějov, Suchdol, Sulovice, Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš, Talmberk, Třebešice, Třebotín, Tuchotice, Tupadly, Týniště, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vernýřov, Vidice, Vilémovice, Vlačice, Záboří nad Labem, Zdeslavice u Černín, Zbýšov, Zhoř, Žandov, Žáky, Žehušice

Praha východ

Vyšehořovice, Horoušany, Nehvizdy, Jirny, Šestajovice, Úvaly, Dobročovice, Sibřina, Sluštice, Křenice, Říčany, Nupaky, Kuří, Čestlice, Herink, Brandýs nad Labem, Polerady, Sluhy, Brázdim, Veleň, Přezletice, Předboj, Panenské Břežany, Klecany

Pelhřimov

Lipice, Čížkov, Černov, Rohovka

Tábor

Borkovice, Sviny

Strakonice

Sedlíkovice, Radčice, Újezd, Kladruby, Třešovice

Jindřichův Hradec

Báňovice, Staré Hobzí, Deštná u Dačic, Hříšice, Slavětín, Nová Včelnice, Pluhův Žďár, Rancířov, Hluboká u Dačic, Mutná, Plačovice, Nové Sady, Bělčovice, Modletice, Nové Dvory, Třebětice, Václavov, Mutišov, Urbaneč, Lidéřovice, Maříž, Stálkov, Budíškovice, Cizkrajov, Písečné, Slavonice, Český Rudolec, Deštná, Pleše, Ostojkovice, Dolní Bolíkov, Dančovice, Županovice, Markéta, Chvalkovice, Nové Hobzí, Vnorovice, Manešovice, Chvaletín, Holešice, Peč, Chlumec, Vlastkovec

České Budějovice

Pelejovice, Popovice, Dynín, Neplachov, Olešník, Dívčice, Hůrky

Písek

Nemějice, Bernartice, Kluky, Sepekov, Kovářov, Kestřany, Veselíčko, Cerhonice, Ostrovce, Mišovice, Lety, Albrechtice, Záhoří

Klatovy

Petrovice, Soběšice

Plzeň jih

Těnovice, Komorno, Chocenická Lhota, Přeštice, Dnešice, Nebílovy, Malinec

Plzeň sever

Kralovice

Havlíčkův Brod

Čachotín, Česká Bělá, Dolní Vestec, Frýdnava, Chyška, Kochánov, Kožlí, Květnov, Macourov, Maleč u Chotěboře, Olešenka, Ovesná Lhota, Perknov, Poděbaby, Pohled, Přibyslav, Pukšice, Skuhrov, Svinný, Termesivy, Uhelná Příbram, Úhrov, Věž, Vilémov u Golčova Jeníkova

Jičín

Milovice u Hořic, Holovousy, Moravčice, Robousy, Úlibice, Žlunice, Slavhostice, Sekeřice, Chomutice, Chomutičky, Třtěnice, Nevratice, Kozojedy, Vysoké Veselí, Volanice, Běchary, Židovice, Vršce, Cholenice, Podhorní Újezd, Vojice, Sobčice, Ostroměř, Slatiny, Žeretice, Nemyčeves, Popovice, Bystřice, Střevač, Nadslav, Údrnice, Staré Místo, Bukvice, Veliš, Domoslavice, Vrbice, Bašnice, Bílsko u Hořic

Pardubice

Bělečko, Bělešovice, Brozany nad Labem, Bukovina nad Labem, Býšť, Časy, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany u Pardubic, Dolní Ředice, Hoděšovice, Holice v Čechách, Horní Roveň, Hrachoviště u Býště, Jankovice u Přelouče, Kojice, Komárov u Holic, Kostěnice, Křičeň, Lány na Důlku, Lány u Dašic, Lhota pod Přeloučí, Lipec u Slepotic, Lipoltice, Lohenice u Přelouče, Mělice, Mokošín, Moravanský, Moravany nad Loučnou, Opatovice nad Labem, Opočno nad Loučkou, Prachovice u Dašic, Ráby, Rybitví, Řečany nad Labem, Semín, Sovolusky u Přelouče, Spytovice, Srch, Staré Čivice, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Máteřov, Stojice, Svinčany, Trusnov, Turov nad Loučnou, Valy nad Labem, Velké Koloděje, Vysoké Chvojno, Zminný, Žáravice, Živanice

Svitavy

Benátky, Biskupice, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Dolní Újezd, Horky, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Předměstí, Linhartice, Litomyšl, Městečko Trnávka, Morašice, Moravská Třebová, Osík, Sedliště, Staré Město, Újezdec, Vidlatá Seč, Víska u Jevíčka

Prostějov

Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bílovice, Brodek u Prostějova, Budětsko, Čechovice, Čechůvky, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Otaslavice, Doloplazy, Domamyslice, Držovice, Dřevnovice, Dubany, Dzbel, Hablov, Hluchov, Hradčany, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Ivaň, Kelčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kobeřice, Kostelec na Hané, Koválovice u Tišína, Krakovec, Kralice na Hané, Krumsín, Křenůvky, Laškov, Lešany, Ludmírov, Lutotín, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Nezamyslice, Němčice nad Hanou, Obědkovice, Ohrozim, Olšany, Ondratice, Osíčany, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Přemyslovice, Ptení, Seloutky, Skalka, Slatinky, Služín, Smržice, Soběsuky, Srbce, Stařechovice, Stichovice, Stínava, Studenec, Štětovice, Těšice, Tištín, Tvorovice, Určice, Vítčice, Vítonice, Víceměřice, Vícov, Vrahovice, Vranovice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Ždětín, Želeč, Žešov

Vyškov

Brankovice, Dobročkovice, Malínky, Kožušice, Letonice, Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice, Chvalkovice, Nemochovice, Šaratice, Hostěrádky, Zbýšov, Milonice, Uhřice, Nesovice, Letošov, Snovídky, Mouchnice, Otnice, Bošovice, Lovčičky, Milešovice, Hrušky, Slavkov, Křižanovice, Rašovice, Marefy, Bučovice, Kobeřice, Nížkovice, Heršpice, Vážany nad Litavou, Němčany, Hodějice, Velešovice, Holubice, Křenovice, Nevojice, Vícemilice, Kloboučky, Drysice, Pustiměř, Radslavice, Královopolské Vážany, Vítovice, Rousínov, Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Dědice, Opatovice, Lhota, Rychtářov, Kroužek, Habrovany, Černčín, Kojátky, Bohaté Málkovice, Kozlany, Pavlovice, Drnovice, Vyškov, Pístovice, Ježkovice, Krásensko, Studnice, Boškůvky, Rybníček, Moravské Prusy, Kučerov, Bohdalice, Šardičky, Vážany, Ivanovice, Chvalkovice, Hoštice, Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Topolany, Moravské Málkovice, Orlovice, Hlubočany, Rostěnice, Zvonovice, Lysovice, Luleč, Nemojany, Tučapy, Komořany, Čechyně, Podbřežice, Dražovice, Ruprechtov, Podomí, Podivice, Zelená Hora, Raclavičky, Račice, Olšany, Nemotice

Znojmo

Mašovice, Miroslav, Kubšice, Uherčice, Hevlín, Mramotice, Oleksovice, Čejkovice, Slup, Blížkovice, Šumice, Našiměřice, Mackovice, Kašenec, Olbramovice, Bohutice, Trnové Pole, Jevišovice, Vratěnín

Žďár nad Sázavou

Blažejovice, Blažkov, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalov, Bohuňov, Bojanov, Bolešín, Bory, Branišov, Březejc, Březí, Budeč, Bystřice nad Pernštejnem, Černá, Dalečín, Daňkovice, Dlouhé, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Dolní Loučky, Domanín, Doubravník, Hamry nad Sázavou, Habří, Herálec, Heřmanov, Hodiškov, Holubí Zhoř, Horní Libochová, Horní Rožínka, Chlumětín, Chroustov, Jabloňov, Jámy, Jimramovské Pavlovice, Jimramov, Jívoví, Katov, Koroužné, Kotlasy, Kozlov, Ruda, Křídla, Křižanov, Křižínkov, Křoví, Kundratice, Kuřimské Jestřábí, Lavičky, Lesoňovice, Malá Losenice, Maršovice, Meziboří, Milíkov, Mirošov, Mostiště, Netín, Níhov, Nížkov, Nová Ves, Nové Dvory, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Nyklovice, Obyčtov, Olší nad Oslavou, Oslava, Oslavice, Olší, Pavlov, Pikarec, Písečné, Počítky, Poděšín, Polnička, Prosetín, Radešínská Svratka, Radňovice, Radostín nad Oslavou, Radkov, Rousměrov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava, Sazomín, Sejřek-Bor, Sirákov, Sklené, Slavkovice, Sněžné, Střítež, Sulkovec, Světnov, Trhonice, Ubušínek, Uhřínov, Ujčov, Újezd, Vatín, Věcov, Velká Bíteš, Velká Losenice, Věstín, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Vojetín, Zlatkov, Zvole, Ždánice, Žďárec, Ostrov nad Oslavou

Kroměříž

Morkovice, Pačlavice, Prasklice, Pornice, Počenice, Nítkovice, Věžky, Vlčí Doly, Zlobice, Těšetice, Litenčice, Strabenice, Honětice, Hoštice, Zdislavice, Koryčany, Lískovec, Střílky, Cetechovice, Roštín, Troubky, Zdounky, Divoky, Těšánky, Nětčice, Soběsuky, Zlámalka, Kostelany, Drahlov, Jarohněvice, Šelešovice, Vážany, Rataje, Popovice, Sobělice, Kroměříž, Postoupky, Bezměrov, Hradisko, Miňůvky, Lutopecny, Měrůtky, Bojanovice, Kvasice, Bělov, Nová Dědina, Sulimov, Střížovice, Trávník, Těšany, Těšnovice, Kotojedy, Žalkovice, Břest, Kyselovice, Zářičí, Chropyně, Plešovec, Skaštice, Bílany, Hulín, Záhlinice, Třebětice, Količín, Rymice, Pravčice, Všetuly, Ludslavice, Kurovice, Míškovice, Martinice, Žeranovice, Žopy, Dobrotice, Tučapy, Roštění, Bořenovice, Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem, Jankovice, Bílavsko, Brusné, Slavkov pod Hostýnem, Chomýž, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Rychlov, Sovadina, Blazice, Mrlínek, Libosváry, Loukov, Komárno, Lhota, Rajnochovice, Osíčko

Přerov

Čelechovice u Přerova, Dolní Nětčice, Horní Moštěnice, Horní Nětčice, Kojetín, Kovalovice, Křenovice, Křtomil, Lazníky, Loučka, Lučice, Měrovice nad Hanou, Milotice nad Bečvou, Oplocany, Partutovice, Pavlovice u Přerova, Polkovice, Popůvky, Potštát-Padesát lánů, Radslavice, Řikovice, Skalička, Slavíč, Stříbrnice, Střítež nad Ludinou, Špičky, Tovačov, Uhřičice, Želatovice

Opava

Bolatice, Kobeřice, Milostovice, Neplachovice, Rohov, Strahovice, Sudice, Tábor, Třebom, Vávrovice, Vlaštovičky, Jaktař

Olomouc

Bělkovice, Bohuňovice, Brníčko, Bystročice, Bystrovany, Dolany, Doloplazy, Dub nad Moravou, Haňovice, Hlušovice, Chválkovice, Krčmaň, Liboš, Lutín, Medlov, Mezice, Náklo, Nová Dědina, Olomouc, Paseka, Příkazy, Rybníček, Senice na Hané, Střelice, Svésedlice, Štarnov, Štěpánov, Šumvald, Těšetice, Tršice, Troubelice, Újezd u Uničova, Unčovice, Velký Týnec, Vilémov, Žerůvky

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 1/1999 Sb.

Přesunout nahoru