Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c90/1998 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999

Částka 90/1998
Platnost od 17.11.1998
Účinnost od 17.11.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ

na rok 1999

ze dne 23. října 1998

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.


I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
7. Zem S 2-01 Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství k 1. 2. 1999
8. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
9. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
10. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
11. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
12. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
13. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
14. Stav 2-12 Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních a o zrušení bytu
15. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
16. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
17. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení bytu
18. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
19. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. S P 1-12 Měsíční dotazník
21. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
22. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
23. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
24. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
25. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
26. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
27. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
28. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
29. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
30. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
31. Poj P 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
32. Pen P 5a-01 Roční výkaz peněžních institucí
33. Pen P 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
34. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
35. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
36. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací
37. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
38. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
39. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
40. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
41. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
42. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
43. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
44. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
45. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
46. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
47. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
48. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
49. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
50. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
51. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
52. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
53. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
54. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
55. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
56. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech
57. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
58. VH P 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
59. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
60. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
61. Obyv 2-12 Hlášení o narození
62. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
63. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
64. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
68. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
69. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
70. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
71. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
72. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
73. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
74. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
75. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
76. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
77. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
78. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
79. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
80. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
81. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
82. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
83. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
84. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
85. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
86. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
87. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
88. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
89. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
90. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
91. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy
92. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
93. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
94. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
95. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
96. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
97. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
98. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
99. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999
101. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
104. Pozemky 1-01 Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků
105. SP-99 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
106. MS 1-99 Census maloobchodní sítě
107. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
108. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
109. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
110. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
111. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
112. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1999 Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1999 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
2. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o železniční dopravě
4. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
5. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
6. Dop (MDS) 4-99 Výběrové šetření o dopravě v Praze
7. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
8. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
9. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
12. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
13. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
14. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
15. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
16. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
17. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
18. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
19. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
20. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 20-01 Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
13. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koksa vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-02 Pololetní výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-02 Pololetní výkaz hutního zpracování neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
34. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
36. Škol (MŠMT) Iv 1-01 Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
24. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v zemědělské prvovýrobě
8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v obchodních a zpracovatelských organizacích
9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (MZe) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (MZe) 12-01 Naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů
17. Zem Ovo (MZe) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999
18. Zem Ovo (MZe) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 3-04 (mutace a, b, bd, c, d)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů a pro posuzovaní ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podnikli a fyzických osob (přesahujících stanovený minimální počet zaměstnanců) ve čtvrtletí v oblasti finančního hospodaření, investic, zaměstnanosti a mezd.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o poštu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické nefinanční subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) s počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 10 až 41 (průmysl) a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 45 (stavebnictví) a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytovaní) a počtem zaměstnanců 1 a více

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj) a počtem zaměstnanců 1 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektu s menším počtem zaměstnanců

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - příjmy a výdaje (výnosy a náklady), majetek a závazky v příslušném členění. Základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické nefinanční subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytovaní)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví)

- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování : výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s větším počtem zaměstnanců vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Roční statistické zjišťování ú ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 5-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a spotřeba materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické nefinanční subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).

Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to

0-19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a)

20-99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0 -19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b)

100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použití metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem P 1-12 2

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem P 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Požitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem 13-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů ke stanovování krátkodobých i dlouhodobých prognóz na trhů drůbežářských produktů. Informace budou sloužit jako podklad pro výpočet produkce drůbežího masa, k bilančním a analytickým účelům a pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty drůbeže v plemenných a rozmnožovacích hejnech, počty vložených násadových vajec a vylíhnutých mláďat podle jednotlivých druhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství včetně zájmových svazů zabývající se líhnutím drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství k 1. 2. 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem S 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k posouzení současného stavů vybavení zemědělských subjektů stroji a zařízením. Výsledky zabezpečí podklady pro ekonomická rozhodování, analýzy, pro mezinárodní statistiky a další publikace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o počtu jednotlivých strojů v členění podle stáří, počet a kapacita zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, rybářství a služeb pro zemědělství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využitý k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO zjišťování : Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les P 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžba dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dříví a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz v průmyslů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodovaní, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříků, s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 až 99 - výběrové zjišťování; ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více - vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

17. kalendářní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům P 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexů průmyslové produkce, mezinárodní srovnaní, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamů vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříků , s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz v průmyslů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům P 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkci vybraných průmyslových výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb, o manuálně pracujících zaměstnancích. Výsledky slouží jako podklady pro vypočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné; publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb. Manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statisticky úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních a o zrušení bytů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o počtů a orientační hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladů pro posouzení očekávané investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a orientační hodnota staveb povolených k zahojení, v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby (budovy) pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslů zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav P 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné; a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45. 1 a 45. 2) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťovaní

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavených (ke konci sledovaného období) bytech a v roce o kapacitách, získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytná plocha bytů ve vybraných ubytovacích zařízeních.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslů zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťovaní

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení bytů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 4-99

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o úbytků bytového fondů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet odstraněných staveb (budov) pro bydlení nebo zračených bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zračených bytů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslů zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon), v platném znení (úplne zneení č. 197/1998 Sb.).

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťovaní

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden být

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 7-99

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o nově postavených bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a stavebních úpravách (ve stavbách) dokončených staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-pensionech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov) a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbách, domech, bytových a nebytových prostorech, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto ukazatelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, obce nebo jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon), v platném znění (úplné znění č. 197/1998 Sb.).

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťovaní : výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní : nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiků a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a pocitem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťovaní

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: S P 1-12

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodů, zprostředkování obchodů, maloobchodů, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťovaní , u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťovaní

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní přepravní a provozní ukazatelé silniční a městské hromadné dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříků , s počtem 20 a více zaměstnanců s převažující činností v silniční a městské hromadné dopravě (OKEČ 60. 2).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtů hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchů pro hodnocení vývoje cestovního ruchů a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazený, počet stalých lůžek, zaměstnanců a provozních dnů ú kategorií hotelů ***** až *, hotel garni a pension.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

- za období listopad až duben (zimní sezona)

- za období květen až říjen (letní sezona)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

- do 14. 5. 1999 za zimní období

- do 12. 11. 1999 za letní období

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ČR 9-01

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchů pro hodnocení vývoje cestovního ruchů a mezinárodní srovnaní.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení - počet lůžek, pokojů, míst na volné ploše, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování ú hromadných ubytovacích zařízení, 10% výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 8. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 8-01

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, služby poskytované cestovními kancelářemi, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříků , které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláče (OKEČ 63. 30 1) s počtem zaměstnanců 1 a více.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: (čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavů a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatelé, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75. 3) bez ohledů na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování : výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj P 3-04

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavů a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatelé z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích, rezervách v pojišťovnictví, údaje o pojistném a držbě; cenných papírů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledů na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříků , s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování : výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen P 3a-04

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavů a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatelé z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), základní údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledů na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříků s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65. 1, tj. banky, spořitelny atd.), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen P 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování :

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtu za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříků s převažující činností peněžnictví - nebankovní instituce (OKEČ 65. 2 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťovaní

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp P 5-01

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavů a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatelé, vybrané položky aktiv a pasiv v návaznosti na účetní výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) a údaje o spotřebě materiálů, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75. 3) bez ohledů na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování : výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditů do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj P 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rezervy, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66. 01 a 66. 03), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj P 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66. 02), tj. penzijní fondy - účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použití metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ: Roční výkaz peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen P 5a-01

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování :

Získaní podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříků s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence (ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování : výkaz

Použití metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování : roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen P 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv a údaje o spotřebě materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností peněžnictví (OKEČ 65. 2 a 67).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použití metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000, v případě povinného auditu do 31. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ROPO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Příspěvkové organizace s výjimkou malých příspěvkových organizací a rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SONO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, organizace, které vedou jednoduché účetnictví, dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz obecně prospěšných společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: OPS V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o rozhlasovém vysílaní

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasů podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasoví vysílání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česka televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do vládního sektoru, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace a které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění, a to bez ohledu na počet zaměstnanců [např. nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení, obecní úřady a jejich podřízené orgány a příspěvkové organizace], a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů do 50 zaměstnanců a s převazující činností podle OKEČ 75, 80, 91, 92

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů pro hodnocení regionálního vývoje poctu zaměstnanců a mezd.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletnímu výkazu:

- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen P 3a-04; Pen P 3b-04; Poj P 3-04; Zdp P 3-04

- Práce 2-04 a které mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ÚNP 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondů a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódu OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci, u subjektů do 500 zaměstnanců výběrové zjišťování.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnaní a získání podkladů pro účet kapitálů v národním účetnictví za vládní sektor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetků v peněžním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, veřejné vysoké školy, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financovaní výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč nebo staveb charakteru veřejných zakázek s celkovými náklady nad 5 mil. Kč.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic, o způsobech pořízení hmotného investičního majetků uvedeného do užívání a o způsobech jeho vyřazování. Údaje budou využitý při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetků v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, veřejné vysoké školy, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozložení hmotného investičního majetků, pronajatého formou finančního leasingů, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetků předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetků ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti s hlavní činností finančního leasingu (OKEČ 65. 21) a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP V 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o těžbě ropy, rafinérském a petrochemickém zpracovaní ropy, o dovozech a vývozech ropy a ropných produktů pro zpracovatele, dodávkách ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky -IEA).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba ropy, dovoz a vyvoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů a jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví národního hospodářství, dovoz a vyvoz ropných produktů zpracovatelem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracovaní ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, o zásobách, vnitrostátním prodeji ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství, o spotřebě ropy a ropných produktů u velkospotřebitelů (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných výrobků v ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťovaní

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodů (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) s počtem zaměstnanců 20 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťovaní paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracovaní ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 -27, 40.2, 60.3, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodů elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40. 1 a 40. 3) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchode pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv u obchodních ekonomických subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 51. 12, 51. 13, 51. 51, 51. 70, 52. 48, 52. 63) s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a Uraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Nem Úr 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Ur 1-01 za kazdý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, na níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny ekonomická subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. A dále OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odp P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o produkci a způsobu využití a zneškodnění odpadů, o nákladech s tím spojených a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem produkovaných odpadů v členění dle Katalogů odpadů, vydaného MŽP ČR vyhláškou č. 337/1997 Sb., způsob jejich využití nebo zneškodnění, náklady vynaložené na jejich využití nebo zneškodnění a spotřeba odpadů jako druhotných surovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb, a vybrané obecní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VTR P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje celkem, z toho ze státního rozpočtu, dále získání informací o licencích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nakup a prodej licencí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty včetně rozpočtových a příspěvkových organizací provádějící výzkum a vývoj.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH P 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí a Prazské vodovody a kanalizace.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH P 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce. Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracovaní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku věku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o stěhovaní

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje stehujících se občanů, důvod stěhovaní, předchozí a nové trvalé bydliště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce a státní orgány, které jsou ohlašovnami pobytu, ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťovaní: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohýbu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty a 6místné skupiny SKP za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz parametrického porovnaní užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména v oblasti strojírenství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA statistického formuláře: Ceny Prům 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobků, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitkové znaky dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména v oblasti nestrojírenských výrobky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navrcena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťovaní

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis. Kč za předchozí rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 24. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodavek osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro sledovaní vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům výkony veterinární péče a plemenářské služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohýbu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Z 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nekladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Generální ředitelství ČD, jeho oblastní jednotky a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohýbu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nekladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minuly rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Air Ostrava, s. r. o., a další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v nekladní dopravě vzduchem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vltavská obchodní společnost, s. r. o., a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohýbu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností služeb v oblasti nemovitostí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracovaní dat a souvisejících činností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minuly rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností ve službách v oblasti zpracovaní dat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledovaní vývoje cen a cenově úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Poj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohýb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČNB - údaje ze zpracovaní všech komerčních bank za operace s klienty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy, náklady za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), ceny tarifní při tranzitu a mimo hranice ČR; tržby v tis. Kč (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností v rámci OKEČ 62.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností v rámci OKEČ 60. 2.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a platby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností v rámci OKEČ 60. 3.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, Komerční banka, a. s., Investiční a poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Agrobanka, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťovaní

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťovaní

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťovaní a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se stavební výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťovaní

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 6. 1999

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využíváný k analýzam celkové úrovně zemědělské produkce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6 do 21. 6. 1999 Zem V 7 do 15. 7. 1999 Zem V 8 do 16. 8. 1999 Zem V 9 do 15. 9. 1999 Zem V 10 do 15. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZ 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zabývající se chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o prasatech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 7. 1999 a do 7. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pozemky 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o velikosti podílu hodnoty zastavených pozemků na celkové pořizovací ceně investic do nebytových budov, hal a ostatních staveb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hodnota a plošná výměra zastavěných pozemků v m2 (tj. pozemků v rozsahu půdorysu staveb, nebo pozemků, jimiž stavby pod povrchem procházejí), pořizovací cena vlastní stavby, tj. budovy nebo haly nebytového charakteru, nebo jiného nebytového objektů, majícího povahu stavby (tj. komunikace, tunelu, dálkového vedení apod., blíže viz Klasifikace stavebních děl, ČSÚ). S ohledem na cíl zjišťování nejsou jeho předmětem nástavby, vestavby a jiné stavební investice mající povahu rekonstrukcí či modernizací, které nemají za následek zábor další plochy a tudíž nárůst plošné výměry původní stavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Soubor zpravodajských jednotek bude vytvořen formou reprezentativního výběru ze souboru jednotek, které v rámci ročního zjišťování 1997 vykázaly v oddíle 164 statistického výkazu Iv 3-01 nebytovou budovu, halu či jinou stavbu uvedenou do užívaní.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SP-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 1998.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1998.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převazující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodů, zprostředkovaní obchodů, maloobchodů, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracovaní dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování, ekon. subjekty s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Census maloobchodní sítě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: MS 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě, vývoji, kapacitách a kvalitě maloobchodních prodejen na území ČR, s cílem vytvoření databáze maloobchodních provozoven.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Maloobchodní obrat, počet zaměstnanců, velikost prodejní plochý, adresa provozovatele prodejní jednotky, adresa, název a umístění prodejný. Veškeré zjišťované ukazatele se budou týkát činnosti maloobchodních provozoven za rok 1998.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stacionární jednotky maloobchodní sítě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: D OZOČ-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

5 týdnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Transgas.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Prodejný a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Průměrné ceny a index cen nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování průměrných cen nemovitostí pro výpočet jejich indexu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Finanční úřady ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

16. kalendářní den posledního měsíce čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získaní informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, exportů, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne nesledujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získaní informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledovaní úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Mob 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním organům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, cen, dodavek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti obchodů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PANEL 1999

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů pro měření kvality statistického registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).

Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitolu, velikost, podmínky založení, rozvoj, základní charakteristika vlastníků firem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1998 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

září až prosinec 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatelé

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RES 1999

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro statistický registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, účast zahraničního kapitálů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1999.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

ihned po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vzdělávání zaměstnanců za rok 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VZ 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o vzdělávání zaměstnanců v ČR pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, MŠMT a dalších uživatelů, poskytování dat mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu). Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o počtech dále vzdělávaných zaměstnanců, počtech hodin strávených účastníky vzdělávání v jednotlivých formách, věcném zaměření vzdělávání zaměstnanců a nákladech s tím spojených. Zjišťování se týká interních a externích kurzů pořádaných zaměstnavateli pro své zaměstnance, školení a instruktáží zaměstnanců organizovaných přímo na pracovišti a ostatních forem vzdělávání zaměstnanců (instruktáže, konference, semináře, školení atd.).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s 5 a více zaměstnanci, s převažující ekonomickou činností v rámci OKEČ 10 - 93.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové zjišťování o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 1-98

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o spotřebě paliv a energií pro účely zkvalitnění sestavované energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv a energií podle druhů, tržby za vlastní výkony a služby, průměrný evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 6. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové šetření rozpočtových položek cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Stav R 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání reprezentativních údajů o položkách rozpočtů stavebních objektů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktuální vybrané údaje o rozpočtech stavebních objektů, které vyjadřují současný standard konstrukčního řešení a vybavenosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v projektových pracích (OKEČ 74), ve stavební a investiční činnosti (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

květen 1999 - červen 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zahraniční kapitálové účasti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o přítomnosti zahraničních investorů a o výši jejich kapitálové účasti v podnicích nacházejících se na území České republiky. Údaje budou využity pro účely makroekonomické analýzy a pro účely statistiky globalizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podíl zahraničního investora na základním jmění nebo na hlasovacích právech (stav k 31. 12. sledovaného roku) a země původu tohoto investora.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se zahraniční účastí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o popravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon statní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nákladky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností 612000 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním organům EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy, s. o., a ostatní dopravci provozující drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nekladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon statní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiků, způsob balení zboží, odpad nebo nebezpečné zboží).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

podle pokynů ke zpracování výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 3-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané pro dopravní statistiků EU) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nekladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon statní správy a pro zpracovaní podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nakladu, poctu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodů hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodů v okamžiku konání výběrového šetření.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodů

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o dopravě v Praze

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o zátěžových proudech prazských komunikací. Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě místních komunikací v obvodu hlavního města.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o zpravodajské jednotce (počet zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku).

Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu zpravodajské jednotky.

Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské jednotky.

Údaje o jízdách autobusu v nepravidelné dopravě. Údaje o hromadné přepravy nákladů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl. města Prahy mající IČO: Ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy, tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města Prahy a dále fyzické osoby, které mají postavení podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,

- orgány a organizace statní správy a samosprávy,

- spolky a sdružení občanů, církve apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

dle dohody s tazatelem

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností OKEČ 612000 Vnitrozemská vodní doprava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon statní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností OKEČ 621000 Letecká doprava pravidelní; 622000 Letecká doprava nepravidelná; 632300 Ostatní činnosti v letecké dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností OKEČ 601000 Železniční doprava; 612000 Vnitrozemská vodní doprava; 634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu), přepravující jednotky kombinované dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích a zaměstnancích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet technických prostředků a evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česka pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získaní informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká počta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získaní informací o kvalitě poskytovaných poštovních služeb pro využití v rámci regulačních potřeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů a výře náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pošty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výře finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česka pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 7. 1999 a do 16. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TS (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic ISDN, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozovaní telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TP (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o telefonním provozu, o provozu přípojek ISDN, o radiotelefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., Česká pošta, s. p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TJ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozovaní telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TH (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TZ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozovaní telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TR (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet radioreleových tras.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozovaní radiokomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 7. 1999 a 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FET (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytovaní telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1999 a 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FER (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1999 a 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace a odborné práce Divadelního ústavu. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadelní a tane činí subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení.

Kult (MK) V 1-01 mutace A: se týká subjektů, jež jsou příspěvkovými nebo rozpočtovými organizacemi ministerstev, okresních, městských, obecních a obvodních úřadů a zároveň zřizují jeden nebo více souborů.

Kult (MK) V 1-01 mutace B: se týká soukromých subjektů, jež nejsou zřizovány ministerstvy, okresními, městskými, obecními ani obvodními úřady a zároveň pravidelně produkují divadelní a taneční představení.

Kult (MK) V 1-01 mutace Č: se týká subjektů, jež nezřizují soubory, ale vlastní, či mají v péči jednu nebo více budov, na jejichž scénách bylo uvedeno nejméně čtyřicet divadelních a tanečních představení profesionálních souborů za sledované období.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury a orgánů státní správy, pro odborné práce Divadelního ústavu a mezinárodní organizace. Doplněk ročního výkazu o divadle.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány statní správy, obcemi, městy nebo městskými částmi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 8. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé registrovaní na Ministerstvu kultury, okresních a obvodních úřadech, Magistrátu hl. města Prahy a magistrátech města Plzně, města Brna a města Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované Ministerstvem kultury, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány statní správy, obcemi a městy. Zpracovaní sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony muzea nebo galerie, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání, a překlady z jiných jazyků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé neperiodických publikací podléhající zákonné povinnosti zasílání povinných výtisků ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hvězdíme, planetáriu a astronomická pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelný zřizované okresními úřady a jinými orgány statní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány a organizace státní památkové peče, okresní úřady a jiné orgány statní správy, obce a jiné subjekty spravující nebo vlastnící památkové objekty s kulturním využitím. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádějí památkové ústavy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz zachycuje počty titulů a výtisků vydaných neperiodických a periodických publikací a jejich členění, základní ukazatele o poctu zaměstnanců zabývajících se vydavatelskou a tiskařskou činností a identifikační údaje o vydavateli/nakladateli (název/jméno, adresa, telefon atd.).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, počty členů občanských sdružení, počty zaměstnanců, výše dotace z veřejných prostředků a další základní ekonomické ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Občanská sdružení, nadace, podnikatelské subjekty - právnické osoby, podnikatelé - fyzické osoby, event. další subjekty působící ve sledované oblasti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů k jednání Ministerstva kultury (vyhlašování programů, grantů, tendrů) a pro potřeby orgánů statní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty hudebních akcí a jejich návštěvnost, stručný přehled o hospodaření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Občanská sdružení, která jsou zřizovaná na základe zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednaní Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortů kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz zachycuje výrobu, koprodukci, externí služby, distribuci a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, obchodní společnosti, filmové archivy a školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Ministerstvo kultury

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ': Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnaní a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 9. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální péci a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální pécce starým a těžce zdravotně postiženým občanům.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem pršíce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava a ústavy sociální péče přímo zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2000

- ústavy sociální péče přímo řízené MPSV:

do 4. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální pécce, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální peče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestní činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidence a hmotni pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ISPV (MPSV) V 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, odpracované hodiny, mzdy včetně jejich vybraných složek a průměrný hodinový výdělek v požadovaném členění (odvětví, region, klasifikace zaměstnání, dosazený stupeň vzdělání, vek, pohlaví, tarifní stupeň).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník

Použitá metoda:

výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999 osob,

vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1000 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oboroví struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniků označenou v seznamu vojenského materiálů (SVM), který je uveden v čistce 30/1994 Sb. jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodů č. 89/1994 Sb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodů

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, (černé uhlí, Brikety černouhelní, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem, hnědouhelnými briketami, černým uhlím, černouhelnými briketami a koksem a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se těžby hnědého uhlí a lignitů, výroby hnědouhelných briket, těžby černého uhlí, výroby černouhelných briket a výroby koksu pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitů, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) a parametry paliv: zaměstnanost, produktivita práce v dolech; průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52) realizující dodavky tuhých paliv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodů

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převazující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a ostátních zdrojů pro hodnocení využívaní obnovitelných a ostátních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.

Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnaní.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnaní.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz dodavatelů investičních celků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: IC (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodavek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosazení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikaní. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou „Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodavkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v České republice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Res (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převazující činností:

- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v obchode, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronajmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74. 1 a 74. 84) s počtem zaměstnanců 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 27. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. (čtvrtletí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Ba 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba mýkaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetků v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportů, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodů

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz průmyslu lýkových vláken

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Lv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu  lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetků v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportů, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu  a obchodů

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Vl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získaní doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu  v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledovaní vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba vlněných přízí mýkaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu , počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetků v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportů, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu  a obchodů

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Pl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu  v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v perech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu , počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetků v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportů, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu  a obchodů

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Op 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získaní doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledovaní vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), kožešnická prvovýroba a výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu , spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetků v oděvním průmyslu  ve sledovaném období, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportů, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistická zjišťování

Ministerstvo průmyslu  a obchodů

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Kz 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba v koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v perech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, zněný v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanci

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz chemického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Chem 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu , k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávaní, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, charakteristice průmyslových pecí a spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou výrobou (OKEČ 26 a 31. 50) s pocitem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získaní doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s pocitem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 30. 7. 1999 za rok do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledovaní vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 30. 7. 1999

za rok do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) HÚ 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 30. 7. 1999

za 2. pololetí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz slévárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SL 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledovaní vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 30. 7. 1999 za 2. pololetí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz hutního zpracovaní neželezných kovů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) NK 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracovaní neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 30. 7. 1999

za 2. pololetí do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní podnikový výkaz o regionální struk-tuše stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací.

Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků ve sledovaném období pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převazující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí 1999 do 30. 7. 1999

za rok 1999 do 28. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz bansko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Hor (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody, počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona čí. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MSMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zamečením, integrované postižené děti podle druhu postižení, přípravné třídy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy začazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení (kromě speciálních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MSMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavovaní a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 1998/99 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 1999/2000 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné ročníky.

Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1998/99 - odchody žáků ze základní školy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciálních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MSMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky internátů, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ředitelství speciálních škol začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domový začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 1998/99 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 1999/2000 - třídy a žáci podle ročníků, národnost žáků, výuka cizím jazykům, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální základní školy a zvláštní školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o specielních školách o pomocné škole/přípravném stupni

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol ((MŠMT) V 4c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

11 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 1998/99. Třídy podle druhu školy, žáci podle stupňů (u přípravného stupně podle jeho délky), národnost žáků, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy ři přípravné stupně

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 1998/99. Třídy a děti, národnost dětí, děti podle druhu postižení, věkové složení dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domový a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních, začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 7. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské; soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1999, do 15. 11. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů na oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se specielních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy.

Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníků denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavovaní a rozdělování státního rozpočtů mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortů MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost českých studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 11. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortů MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy a druhu studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1998/99 - rozmisťování chovanců, příchody a odchody z domova či ústavu, získána kvalifikace svěřenců.

Školní rok 1999/2000 - základní charakteristiky svěřenců, děti předškolního věku podle stačí, svěřenci plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle začazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domový, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy začazení do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortů MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 11. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortů MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské menzy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o společném stravovaní dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebně péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně výučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Domový mládeže začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytovaní přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortů MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské koleje.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 12. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o školní knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 22-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní a střední školy (včetně speciálních) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, v nichž jsou zřízeny školní knihovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1x za 3 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základné umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů - učebních plánů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1x za 3 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků). Kursy v minulem školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělaní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště začazení do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtů mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy a gymnázia se sportovními třídami začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středisku praktického výučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické výučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska praktického výučování začazení do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 33-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 34-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1998/99 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska. Školní rok 1999/2000 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 41-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborní škole, absolvovaní střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy začazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 10. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získaní podkladů pro sestavovaní a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získaní podkladů pro zprávu

0 stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň

1 pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počty pracovníků (zaměstnanců, ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací odměňujících zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a organech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle složek, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním organem státní správy než MŠMT, pokud jsou zařazeny v síti škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se aparátu školských úřadů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získaní podkladů pro sestavování a zejména rozdělovaní státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získaní podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdově prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle rozpočtové skladby, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny přímo řízené organizace resortu MŠMT (vč. fakult a součástí vysokých škol a vr. vlastního aparátu školských úřadů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) Iv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace a oblastní orgány resortu školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Náklady na investiční výstavbu (projektové práce, vlastní výstavba), zdroje financování, získané kapacity.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v resortu školství (včetně obecních, soukromých a církevních škol), které připravují nebo realizují investiční výstavbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce (MV) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV, vyplývajících ze zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění (§ 16 odst. 2). Jde o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovaný odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku.

Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II.) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: J (MV MS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozboroví činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určený pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací čí-zení, druhý projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výře částky na pokutách uložené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

obce do 10. 1. 2000 okresní úřady do 25. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní peče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracovaní podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých Úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní peče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech:

interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové (neurologie i dětské), psychiatrie, sexuologie, nemoci z povolaní, dětské (pediatrické), ženské (gynekologie, porodnice), neonatologie, chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrie, oční, stomatologie, kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), dětská chirurgie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, koronární jednotka, tkáňová stanice, léčba popálenin, dětské oční, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení léčebné péče.

Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedické pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ustav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejný prostředku zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dmi po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplaceny leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - rozpočtové organizace) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortů zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů škol se zdravotnickým zamečením.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní peče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb.,

0 mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízena fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní

1 nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňovaní svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen

b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. Lázeňské organizace vyplňují výkaz vždy za celý právní subjekt.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spadových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmové a výdajové položky; stav pohledávek a závazků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnické zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatné zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000

- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadů)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojná účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spadových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů (nesplaceny leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky finanční zdroj pořízených investic).

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) všechna státní zdravotnické zařízení (právní subjekty - příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností) všech resortů

b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení

- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností

- podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou (zařízení ústavní péče, zařízení domácí zdravotní péče).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení

b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení - vybrané druhý zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánu hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti.

Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívaní lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské pěře ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedený počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčby podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lázeňská zařízení (státní i nestátní) včetně akciových společností všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím.

Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivý v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použitá ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty mající povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP. Díle o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: vstupní údaje - statistické hlášení aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

nové zdravotnické zařízení při vzniku a změny již zaregistrovaného zařízení - do 5 dnů

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v regionech a ČR. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) všech resortů, které vystavilo tiskopis „List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

průběžně - ihned po události

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých - vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám, počet dnů na JIP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, za každého hospitalizovaného pacienta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodů, způsob ukončení těhotenství, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních). Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - vrození vada plodu nebo dítěte

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nove populace. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. zachyť vrozených vad v prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních) všech resortů, kde byla vrozena vada diagnostikována (genetická, ženská, gynekologicko-porodnicka, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborní oddělení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 7-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací o stavu a vývoji epidemiologické situace u mykobakteriálních onemocnění, vedení přesná evidence mikrobiologický pozitivních pacientů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Incidence a prevalence bakteriologický pozitivní tuberkulózy a mykobakterií v jednotlivých okresech, regionech a na území ČR; incidence a prevalence v jednotlivých věkových skupinách; výtěžnost jednotlivých mikrobiologických metod; počty izolací jednotlivých druhů mykobakterií podle místa bydliště a laboratoře.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každá laboratoř provádějící mykobakteriologická vyšetření (státní i nestátní) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické máčení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a ušití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka -poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu ). Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu ). Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu ). Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Drůb (MZe) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávaní opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem a zpracováním drůbeže a výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny placené zemědělcům za dodaní jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu ). Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

k 13. a 27. dni v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nakup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtů průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu ). Odvětví (OKEČ): 15. 5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999 - 2000 v zemědělské prvovýrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 7a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Otření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01. 1 až 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999 - 2000 v obchodních a zpracovatelských organizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 7b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na resort).

Odvětví (OKEČ): 01. 4, 15. 6 až 15. 9 a 51. 21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz osazených ploch raných brambor

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchode MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ploše sklizně a ploše osazené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 1999.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 23. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu  základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 1999, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vinařské produkci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Vin (MZe) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření, a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby - výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01. 13, 15. 93, 15. 95 a 51. 34.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortů a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převazující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodovaní v dotační politice na úseků lesního hospodářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převazující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. -pouze za přímo řízené lesní závody.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, MZe) při řízení myslivosti, ochraně volně žijících druhů zvěře a při schvalování plánů chovu zvěře v rámci okresů i cele ČR. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochý dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb. Odvětví (OKEČ): 01. 5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výři sklizně ovoce z ovocných sadů. Informace budou využity k hodnocení úrovně ovocnářské produkce, k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a celkové sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů z intenzivních ovocných sadů dle odrůd k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní údaje o zásobě celkem a o zásobě v jednotlivých typech skladů pro jednotlivé odrůdy jablek a hrušek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů a naskladněním ovoce. Odvětví (OKEČ): 01. 1, 01. 3 a 51. 31.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 11. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získaní orientačních údajů o sklizni ovoce z intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a očekávané sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 6. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchode MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně jablek a hrušek v členění jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01. 1 a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 9. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MZP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedna se o sledování vyměřených záloh a jejich doplatků včetně penále a odvodů do SFZP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MZP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat zpoplatněné zdroje znečištění podle zákona č. 58/1998 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsazených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek: CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou, RAS - rozpuštěné anorganické soli, NL - nerozpustné látky, fosfor celkový, dusík amoniakální, rtuť a kadmium.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MZP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalovaní plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb na území NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na vizemi národních parků ČR a jejich ochranných pásem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Správy NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o pohýbu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Geo (MZP) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování a sledovaní stavu a pohýbu zásob a ekonomických údajů jejich výužívání pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracovaní souhrnné evidence a makroekonomických údajů pro hodnocení a ochranu nerostného bohatství ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě, zásobách, pohýbu zásob; ekonomické údaje o vynaložených nákladech, množství a hodnotě prodané suroviny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MZP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsaný okresním úřadem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 9. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MZP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výři poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výře poplatků v tis. Kč za trvale a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a hl. město Praha).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poplatcích za ukládaní odpadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MZP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o výři poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sledují uhrazené poplatky za ukládání odpadů, slevy z poplatků, počet slev, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odv (MZP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona š. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod, a výře odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasně odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověšený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hl. města Prahy obvodní úřady).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťovaní: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 1. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí


Předseda Českého statistického úřadu:

Ing. Outrata v. r.

Přesunout nahoru