Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

Částka 30/1998
Platnost od 10.04.1998
Účinnost od 10.04.1998
Zrušeno k 01.12.2014 (246/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. března 1998,

kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. l) se zřetelem na § 36 odst. 1 a § 77 odst. 3 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Vyhlášení přírodní památky Na Plachtě 2

(1) Vyhlašuje se přírodní památka Na Plachtě 2 (dále jen "přírodní památka").

(2) Předmětem ochrany jsou části ekosystémů s unikátními druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů s hojným výskytem zvláště chráněných druhů.

§ 2

Vymezení přírodní památky

(1) Přírodní památka se rozkládá v okrese Hradec Králové v katastrálním území Nový Hradec Králové na parcele č. 942/7. Celková výměra je 28,7941 ha.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území přírodní památky, jsou kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uloženy na Ministerstvu životního prostředí, Okresním úřadu Hradec Králové a Úřadu města Hradec Králové.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze:

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,

b) používat biocidy a jiné chemické prostředky,

c) provádět jakoukoliv stavební činnost,

d) provádět terénní zásahy v souvislosti s technickým zařízením (podzemní vedení) Ministerstva obrany,

e) měnit druh pozemků a způsob jejich využití,

f) jezdit na kolech nebo na koních mimo stezky vyhrazené orgánem ochrany přírody,

g) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření, obranu státu, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu,

h) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy; výjimkou je výkon práva myslivosti a rybářství a sběr lesních plodů,

i) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,

j) provádět další činnosti, jež nevyplývají z plánu péče3) a mohou poškozovat přírodní památku, s výjimkou zabezpečování nutných zájmů obrany státu.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. l) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

3) § 38 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru