Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

Částka 26/1998
Platnost od 31.03.1998
Účinnost od 25.10.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1995 byla v Drážďanech podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem 25. října 1997. Tato smlouva nahrazuje Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách ze dne 27. února 1974, vyhlášenou pod č. 54/1974 Sb. Vstupem v platnost Smlouvy pozbývá platnosti i úprava, obsažená v nótách vlády Československé socialistické republiky a vlády Spolkové republiky Německo ze dne 4. a 11. prosince 1981 o jmenování zmocněnců pro hraniční vody, vyhlášená pod č. 33/1982 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny snahou upravit a dále zlepšovat spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství,

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994,

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,

majíce na mysli cíle Úmluvy o ochraně a využívaní hraničních vodních toku a mezinárodních jezer ze dne 17. března 1992,

s cílem zabezpečit úpravy, potřebnou údržbu a obnovu, jakož i koordinované obhospodařování hraničních vod a zlepšovat jejich jakost,

přesvědčeny o tom, že úzká spolupráce na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství představuje vzájemné výhody a přispívá k upevňování dobrých sousedských vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany spolupracují na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Článek 2

1. Hraniční vody jsou:

a) úseky vodních toku nebo jejich hlavních ramen, jejichž střednice tvoří statní hranice,

b) vodní toky, které jsou protínány státními hranicemi, v oblasti 15 metrů na obě strany od profilu křížení,

c) úseky vodních toku Labe a Ohře, jimiž probíhají státní hranice,

d) ostatní povrchoví a podzemní vody v místě, kde je protínají statní hranice.

2. Příslušní ustanovení této smluvy se přiměřeně použijí rovněž na:

a) území zaplavovaná hraničními vodami,

b) povrchové a podzemní vody v blízkosti státních hranic, pokud by na nich učinění opatření mohla významně ovlivnit vodohospodářské poměry na hraničních vodách,

c) vodohospodářská zařízení, zejména vodovody a kanalizace, která leží mimo hraniční vody a jsou proťatá státními hranicemi.

Článek 3

1. Smluvní strany spolupracují na hraničních vodách zejména v těchto oblastech:

a) změny vodního režimu,

b) udržovaní a úpravy vodních toků,

c) výstavba, provoz a udržovaní vodohospodářských děl a zařízení pro vodohospodářská měření,

d) ochrana před povodněmi a ledovým nebezpečím,

e) opatření při mimořádném zhoršení jakosti vody, mimořádných hydrologických událostech, včetně varovné a hlásné služby,

f) vodohospodářská meliorační opatření,

g) využívání vodní energie,

h) odběr vody,

i) vypouštění odpadních a jiných vod,

j) ochrana a zlepšování jakosti vod,

k) ochranná písma vodních zdrojů,

l) stavby, zařízení a činnosti, jez mohou mít vliv na odtokové poměry,

m) šetření, měření a pozorování, jakož i jejich vyhodnocování a výměna výsledků a informací,

n) vodohospodářské odborné plánování a bilancování,

o) ochrana akvatických a litorálních biotopů,

p) ochrana vod jako součásti přírodního prostředí.

2. Smlouva neřeší otázky rybného hospodářství ani otázky a opatření týkající se lodní dopravy; jednání o otázkách ochrany hraničních vod před znečištěním z těchto činností se však tímto nevylučuje.

Článek 4

1. Smluvní strany zřizují k plnění této smlouvy Česko-německou komisi pro hraniční vody (dále jen „Komise") a jmenují její členy.

2. Komise ustaví k plnění svých úkolů Stály výbor pro bavorský hraniční úsek (dále jen „Stalý výbor Bavorsko") a Stály výbor pro saský hraniční úsek (dále jen „Stály výbor Sasko").

3. Složení a postup Komise, Stálého výboru Bavorsko a Stálého výboru Sasko upravuje Statut, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 5

1. Spolupráce zahrnuje zejména tyto úkoly, pro jejichž plnění stanoví Komise zásady:

a) plánování, přípravu a provádění vodohospodářských opatření,

b) udržování vodních toků, jakož i výstavbu, provoz a údržbu vodohospodářských zařízení,

c) oceňovaní prací, výkonů a dodávek, jakož i společné převzetí a vzájemné vyúčtování těchto vodohospodářských opatření,

d) sledovaní jakosti a množství vod, jakož i vyhodnocování a výměnu výsledků,

e) vypracování varovných a poplachových plánů, jakož i plánu opatření proti povodním, ledovému nebezpečí a při kritických stavech jakosti vod,

f) vypracování vodohospodářských odborných plánu a bilancí,

g) koordinaci správních řízení.

2. Komisi přísluší koordinovat činnost Stálého výboru Bavorsko a Stálého výboru Sasko a projednávat otázky, které se vyskytnou při provádění této smlouvy.

3. Komise může přijmout doporučení smluvním stranám, zejména návrhy na opatření k:

a) ochraně a zlepšení stavu jakosti vod,

b) ochraně a zlepšení odtokových poměru a ochraně přirozených retenčních území,

c) ochraně akvatických a litorálních biotopů.

4. Komise stanoví zásady a úkoly pro spolupráci ve Stálém výboru Bavorsko a ve Stálém výboru Sasko.

5. Komise stanoví zásady pro přímou spolupráci příslušných orgánu a odborných pracovišť.

Článek 6

1. Vodohospodářská opatření jsou technická opatření k plnění úkolu této smlouvy.

2. Smluvní strany se včas vzájemně vyrozumí o svých záměrech na vodohospodářské opatření, sdělí si vzájemně všechny potřebné údaje a vyrozumí se o dalším postupu. V rámci zásad stanovených Komisí je možní přímá spolupráce příslušných orgánu a pověřených odborných pracovišť.

3. Při mimořádných zhoršeních jakosti vody a při mimořádných hydrologických událostech se příslušné orgány neprodleně informují o vodohospodářských opatřeních, která byla nebo ještě budou provedena bez předchozího projednávání za účelem odvrácení nebo zmírnění ohrození.

Článek 7

1. Každá ze smluvních stran nese náklady na provedení vodohospodářských opatření na území svého státu, jez mají sloužit výlučně jejím zájmům.

2. Náklady na provedení vodohospodářských opatření, jež slouží zájmům obou smluvních stran, ponesou smluvní strany v poměru svých zájmů bez zřetele na to, zda jde o práce na území státu jedné nebo obou smluvních stran.

3. Náklady na vodohospodářská opatření, která budou provedena na území státu jedné ze smluvních stran, avšak slouží výlučně zájmům druhé smluvní strany, nese smluvní strana, jejímž zájmům toto opatření slouží.

4. Náklady spojené se zaměřením, projektováním a řízením provádění vodohospodářských opatření si smluvní strany nebudou vzájemně hradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Náklady na opatření týkající se údržby a úprav na hraničních vodách, jakož i údržby a provozu vodohospodářských zařízení sloužících k zachování nebo zlepšení odtokových poměrů budou mezi smluvními stranami vyrovnány provedením prací nebo dodávkami materiálu, pokud nebude dohodnut jiný způsob vyrovnání. Pro úhradu nákladů na ostatní vodohospodářská opatření může v případě potřeby Komise dohodnout jiný způsob vyrovnání.

Článek 8

1. V rámci zásad stanovených Komisí příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště:

a) zjišťují fyzikální, chemický a biologický stav hraničních vod,

b) měří ve zřízených profilech vodní stavy a zjišťují příslušné odtoky,

c) provádějí v zájmu účelnosti společně prohlídky hraničních vod.

Výsledky si sdělují, společně je vyhodnocují a prostřednictvím Stalých výborů je předkládají Komisi.

2. V rámci zásad stanovených Komisí zřizují a udržují příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště vodní značky, kilometrové a hektometrové znaky, vodočty a měrné profily na hraničních vodách a odměrná místa na podzemních vodách v blízkosti státních hranic.

Článek 9

1. Smluvní strany se budou v rámci Komise, v zájmu ochrany a racionálního využívání hraničních vod, vzájemně informovat o významných vodohospodářských záměrech a od nich očekávaného ovlivnění množství a jakosti hraničních vod.

2. Komise může zpracovat pro vybrané hraniční vody společná vodohospodářská bilance, vodohospodářské odborné plány a dohodnout koordinační ujednání o jejich ochraně a využívání.

Článek 10

1. Smluvní strany budou působit k tomu, aby bylo snižováno znečištění hraničních vod a přijímána nezbytná opatření k omezení, kontrole a snižování negativních důsledků činností z území svých států na hraniční vody a na životní prostředí v jejich okolí.

2. Smluvní strany budou v rámci svých vnitrostátních právních předpisů podporovat výstavbu zařízení a další opatření, jež zabraní nebo zmírní znečištění hraničních vod odpadními vodami a látkami, které jakost těchto vod ohrožují.

Článek 11

1. V rámci zásad stanovených Komisí zkoordinují na hraničních vodách příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště navzájem ohlašovací a poplachové, jakož i zásahové plány ochrany proti povodním a ledovému nebezpečí a plány opatření při kritických stavech jakosti vod.

2. Při povodních, ledovém nebezpečí a kritických stavech jakosti vod si poskytnou příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště pomoc, je-li o ni požádáno a pokud je tato pomoc možná.

Článek 12

1. Vodohospodářská opatření na hraničních vodách se posuzují podle vnitrostátních právních předpisů a orgány té smluvní strany, na jejímž území státu se opatření provádějí. Ve správních řízeních konaných za tímto účelem musí být projednáno stanovisko druhé smluvní strany.

2. U vodohospodářských opatření na hraničních vodách, jež budou prováděna na území států obou smluvních stran, udělují povolení příslušné organy pro část vodohospodářských opatření na území svého státu. Správní řízení musí být prováděna tak, aby rozhodnutí byla vzájemně obsahově sladěna.

3. U vodohospodářských opatření na hraničních vodách může být správní řízení ukončeno teprve po projednání v příslušném Stálém výboru. Při nebezpečí z prodlení je přípustné provedení opatření bez projednání ve Stalém výboru, avšak po předchozí dohodě příslušných orgánu obou smluvních stran. Projednaní ve Stalém výboru, jakož i nutné správní řízení se může uskutečnit dodatečně.

4. Příslušné orgány smluvních stran mohou ve vodohospodářských správních záležitostech vstupovat do přímého styku.

Článek 13

1. Komise, pokud je to věcně nutné, spolupracuje a koordinuje činnost s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe a Mezinárodní komisí pro ochranu Odry před znečištěním, jakož i s dalšími bilaterálními a multilaterálními komisemi v oblasti vodního hospodářství.

2. Komise spolupracuje se Stálou česko-německou hraniční komisí, pokud se jedná o otázky průběhu hranic hraničními vodami. Stalé výbory se na požádání této komise vyjadřují k způsobu a rozsahu změn na hraničních vodách, k tím způsobeným změnám průběhu hranic a k opatřením, která je třeba v této souvislosti učinit.

Článek 14

1. Osoby, které jsou příslušníky státu jedné ze smluvních stran, mohou za účelem provádění úkolů podle této smlouvy překračovat státní hranice v určeném místě nebo v místě potřebném k plnění těchto úkolů, pokud mají souhlas příslušného orgánu druhé smluvní strany a mají u sebe platný doklad pro překračování státních hranic a služební průkaz. Ustanovení platí u těchto úkolu také pro příslušníky třetích státu, kteří nepodléhají v žádném z obou států smluvních stran a v žádném z členských států Evropské unie vízové povinnosti.

2. Osoby překračující státní hranice podle této smlouvy podléhají pasové a celní kontrole.

3. Materiál, který je vyvážen z celního území státu jedné smluvní strany na celní území státu druhé smluvní strany a je používán pro práce podle této smlouvy, je osvobozen od dovozních a vývozních cel a poplatků. Nespotřebovaný materiál bude vyvezen zpět na celní území státu smluvní strany, odkud byl dovezen.

4. Dovozními a vývozními cly a poplatky podle této smlouvy jsou dovozní a vývozní cla, jakož i všechny jiné daně a poplatky vybírané při dovozu a vývozu zboží.

5. Za předpokladu zpětného vývozu jsou osvobozeny od dovozních a vývozních cel a poplatku a také od povinnosti zajištění celního dluhu: vozidla, nářadí, přístroje, nástroje, aparáty a stroje, které se dovážejí z celního území státu jedné smluvní strany na celní území státu druhé smluvní strany pro práce podle této smlouvy. Tyto předměty je třeba vyvézt nejpozději do měsíce po skončení prací na celní území, ze kterého byly dovezeny.

6. Na zboží uvedené v odstavcích 3 a 5, které se používá podle této smlouvy, se nevztahují dovozní a vývozní zákazy a omezení.

Článek 15

1. Vlády smluvních stran si vzájemně vymění diplomatickou cestou písemní sdělení, ze pro vstup smlouvy v platnost byly vytvořeny potřebné vnitrostátní předpoklady. Smlouva vstupuje v platnost 30 dnů po dni, kdy bude doručeno poslední písemné sdělení potvrzující vnitrostátní schválení.

2. Vstupem této smlouvy v platnost zůstávají nedotčena stávající vodní práva na hraničních vodách a s nimi spojené závazky.

3. Tato smlouva se uzavírá na neurčitou dobu.

4. Po uplynutí pěti let od vstupu v platnost může být tato smlouva vládou každé ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou vypovězena nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku. Smlouva pozbývá v tomto případě platnosti uplynutím příslušného kalendářního roku.

5. Pokračování již započatých nebo časově omezených společných vodohospodářských opatření a ujednání, která jsou základem těchto opatření, zůstávají vypovězením smlouvy nedotčena. Pokud jde o tato opatření, bude článek 7 uplatňován až do jejich dokončení.

6. Tato smlouva nahrazuje Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spoluprací ve vodním hospodářství na hraničních vodách ze dne 27. února 1974. Vstupem teto smlouvy v platnost pozbývá platnosti i úprava obsazení v nótách vlády Československé socialistické republiky a vlády Spolkové republiky Německo ze dne 4. a 11. prosince 1981 o jmenování zmocněnců pro hraniční vody. Pokračování již započatých nebo časově omezených společných vodohospodářských opatření, jakož i ujednání uzavřena o vodohospodářských úkolech na hraničních vodách zůstávají tím nedotčena.

Dáno v Drážďanech dne 12. prosince 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. František Benda, CSc. v. r.
ministr životního prostředí

Za Spolkovou republiku Německo:
Adolf von Wagner v. r.
zástupce Spolkového ministerstva zahraničních věcí
Dr. Angela Merkelova v. r.
spolková ministryně životního prostředí, ochrany přírody a jaderní bezpečnosti

STATUT

Česko-německé komise pro hraniční vody a jejích Stálých výborů

Článek 1

1. Delegace České republiky a Spolkové republiky Německo v Komisi jsou složeny nejvýše z devíti členů. Každá smluvní strana ustanoví ze členů své delegace zmocněnce, který je současně i vedoucím delegace v Komisi, jakož i jeho zástupce, dále ustanoví vedoucí delegací Stálých výborů a jejich zástupce. Počet členů delegací ve Stálých výborech stanoví Komise.

2. Každá delegace mí jeden hlas. Usnesení jsou přijímána souhlasem obou delegací.

Článek 2

1. Komise se schází zpravidla jednou ročně, v naléhavých případech nejpozději do dvou měsíců na požádání jednoho ze zmocněnců. Zasedání je nutno svolávat tak, aby byla zaručena kontinuální práce Stálých výborů.

2. Zasedání Stálých výborů se konají alespoň jednou ročně v dostatečném předstihu před zasedáním Komise.

3. Pokud není dohodnuto jinak, schází se Komise a její Stálé výbory střídavě na území České republiky a na území Spolkové republiky Německo.

4. Zasedání svolává vedoucí delegace smluvní strany, na jejímž území státu se zasedaní bude konat, po dohodě s vedoucím delegace druhé smluvní strany.

5. Mezi zasedáními Komise mohou zmocněnci a vedoucí delegací Stálých výborů jednat v odůvodněných případech přímo. Výsledky takových jednaní předkládají Komisi na jejím příštím zasedaní.

Článek 3

1. Stálé výbory sepisují o výsledcích svých zasedání zápisy ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, které podepisují vedoucí delegací a předkládají je Komisi.

2. Komise sepisuje o výsledcích svých zasedání Protokol ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, které podepisují zmocněnci. Součástí Protokolu jsou zápisy Stálých výborů.

3. Zmocněnci předkládají Protokol v co nejkratší době svým vládám ke schválení. O výsledcích se vzájemně bezodkladně informují.

4. Protokol vstupuje v platnost dnem, kdy oba zmocněnci obdrží oznámení o jeho schválení druhou smluvní stranou.

Článek 4

1. Každá delegace v Komisi a ve Stálých výborech má právo na přizvání odborných znalců.

2. Komise a Stalé výbory mohou uložit odborným znalcům provedení jednotlivých, přesně definovaných úkolů.

Článek 5

Každá delegace v Komisi a ve Stálých výborech hradí své náklady, jakož i náklady na své odborné znalce a tlumočníky.

Článek 6

Komise a Stálé výbory mohou vytvořit pro jednotlivé úseky hraničních vod a pro jednotlivec odbornosti podle potřeby skupiny odborných znalců s paritním obsazením a stanovit jejich úkoly.

Článek 7

Pracovními jazyky Komise a Stálých výborů jsou čeština a němčina.

Článek 8

Komise a Stálé výbory si stanoví jednací řády.

Přesunout nahoru