Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 58/1998 Sb.Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Částka 25/1998
Platnost od 30.03.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

ZÁKON

ze dne 4. března 1998

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Poplatky za vypouštění odpadních vod

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody1) do vod povrchových (dále jen "znečišťovatel"), je za podmínek stanovených v tomto zákoně povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen "poplatky").

(2) Placení poplatků nenahrazuje povolení k vypouštění odpadních vod.2)

§ 2

Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod

(1) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody obsahují znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen "ukazatele znečištění") a překročí v příslušném ukazateli znečištění zároveň hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění a sazby poplatku členěné podle jednotlivých ukazatelů znečištění jsou uvedeny v příloze č. 2.

(2) Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod se rovná součtu dílčích částek vypočtených podle jednotlivých ukazatelů znečištění jako násobek sazby poplatku a celkového množství znečištění za kalendářní rok. Celkové množství znečištění se zjistí vynásobením průměrné roční koncentrace znečištění u příslušného ukazatele znečištění ročním objemem vypouštěných odpadních vod.

(3) Sazba pro zpoplatnění u ukazatele znečištění "organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku" se použije podle odpovídajícího druhu odpadních vod. Sazba pro zpoplatnění u ukazatele znečištění "amoniakální dusík" se použije do roku 2000 včetně a od roku 2001 se použije sazba u ukazatele znečištění "celkový anorganický dusík". Poplatky za vypouštěné znečištění v ukazateli adsorbovatelné organické halogeny (AOX) se platí od 1. ledna 2001.

(4) Znečišťovatel může pro účely výpočtu poplatku odečíst množství znečištění obsažené v jím odebrané3) vodě od zjištěného celkového množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Odečtené množství znečištění odebrané vody doloží údaji o koncentracích znečištění v odebrané vodě podle příslušných ukazatelů znečištění a údajem o jejím odebraném množství v roce, za který je poplatek vypočítáván.

§ 3

Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod

(1) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových je znečišťovatel povinen platit, jestliže objem jím vypouštěných odpadních vod překročí za kalendářní rok 30 000 m3 a současně mu vznikla za týž kalendářní rok povinnost platit poplatek za jejich znečištění podle § 2.

(2) Poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod se vypočte vynásobením celkového objemu vypouštěných odpadních vod sazbou 0,1 Kč za 1 m3.

§ 4

Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod

(1) Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v příslušných ukazatelích, měřit objem vypouštěných odpadních vod a vést o tomto sledování a měření provozní evidenci podle jednotlivých ukazatelů znečištění. Znečišťovatel odpovídá za správnost zjištění zdrojů znečišťování vypouštěných odpadních vod, stanovení koncentrace znečištění podle příslušných ukazatelů znečištění, měření objemu vypouštěných odpadních vod a vedení provozní evidence. Veškeré podklady k vedení provozní evidence je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu pěti let.

(2) Vypouští-li znečišťovatel odpadní vody v jedné lokalitě více výpustmi, pro účely výpočtu poplatků se do množství znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod započítávají vypouštěné odpadní vody ze všech výpustí. Více výpustmi v jedné lokalitě se rozumí např. jednotlivé výpustě z veřejné kanalizace v rámci jedné obce, jednotlivé výpustě z areálu průmyslové výroby. Pokud jsou z více výpustí v jedné lokalitě vypouštěny čištěné i nečištěné odpadní vody, pro účely výpočtu poplatků se jejich množství znečištění i objem zjišťuje samostatně pro čištěné a samostatně pro nečištěné odpadní vody. Čištěné odpadní vody jsou vody vyčištěné např. v mechanicko-biologické nebo mechanicko-chemické čistírně odpadních vod. V pochybnostech o tom, zda jde o čištěné odpadní vody, či nikoliv, rozhodne Česká inspekce životního prostředí (dále jen "Inspekce").

(3) Bližší vymezení zdroje znečišťování, postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách, zjišťování průměrné koncentrace znečištění a ročního objemu vypouštěných odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění podle § 2 odst. 4, provádění měření objemu vypouštěných odpadních vod a náležitosti provozní evidence stanoví Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

§ 5

Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod

(1) Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách pro účely tohoto zákona mohou provádět jen odborně způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen "oprávněná laboratoř"). Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené ministerstvem (dále jen "kontrolní laboratoř").

(2) Kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod mohou zajišťovat jen odborně způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání pověřené ministerstvem (dále jen "měřící skupina"). Způsob sledování znečištění odpadních vod, měření objemu vypouštěných odpadních vod, požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a pro kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely tohoto zákona stanoví ministerstvo vyhláškou. Ministerstvo pravidelně zveřejňuje ve Věstníku ministerstva seznam oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin.

(3) Znečišťovatel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřících skupin vstup do kontrolovaných objektů, poskytnout jim podklady nezbytné pro provedení kontroly a zajistit podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění.

(4) Úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy zajistí Státní fond životního prostředí České republiky4) (dále jen "Fond") na základě návrhu Inspekce.

§ 6

Zálohy

(1) Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 2 odst. 4) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je Inspekci nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Inspekce na podkladě poplatkového hlášení a ověření údajů rozhodných pro výpočet záloh na poplatky stanoví výši zálohy výměrem, který doručí znečišťovateli, příslušnému finančnímu úřadu a Fondu do 15. prosince běžného roku. Ve výměru Inspekce stanoví rovnoměrné čtvrtletní zálohy, pokud jejich souhrnná výše se rovná nebo je nižší než 1 mil. Kč, nebo rovnoměrné měsíční zálohy, pokud jejich souhrnná výše je vyšší než 1 mil. Kč.

(3) Měsíční zálohy je znečišťovatel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za který byla záloha vyměřena. Čtvrtletní zálohy je znečišťovatel povinen zaplatit nejpozději do 25. dne posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které byla záloha vyměřena.

(4) Zjistí-li Inspekce v průběhu roku, v němž jsou zálohy splatné, že skutečné údaje rozhodné pro výpočet záloh na poplatky se liší od údajů uvedených v poplatkovém hlášení o více než 30 % nebo že znečišťovatel neuvedl v poplatkovém hlášení hodnoty znečištění za všechny ukazatele znečištění přesahující limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2, vydá podle skutečných údajů nový výměr do 30 dnů ode dne, v němž uvedené skutečnosti zjistila. V tomto novém výměru stanoví nově výši záloh pro zbývající část roku, a to obdobným způsobem podle odstavce 2; výše dosud splatných záloh se nemění.

(5) Zjistí-li znečišťovatel, že se skutečné údaje rozhodné pro výpočet záloh na poplatky liší od údajů, které uvedl v poplatkovém hlášení, o více než 30 %, je povinen podat nové poplatkové hlášení, na jehož podkladě Inspekce vydá nový výměr o stanovení záloh na poplatky, a to do 30 dnů ode dne obdržení nového poplatkového hlášení. V ostatním platí obdobně odstavce 2 a 4.

(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na ojedinělé jednorázové odchylky.

§ 7

Poplatkové přiznání

(1) Znečišťovatel je povinen do 15. února předložit Inspekci poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok. V tomto přiznání znečišťovatel uvede skutečné údaje o množství ukazatelů znečištění podléhajících zpoplatnění, jejich koncentraci ve vypouštěných odpadních vodách a o objemu vypouštěných odpadních vod, v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí, včetně údajů potřebných pro případný odečet v odebrané vodě (§ 2 odst. 4), údajů o poskytnutých odkladech a výši zaplacených záloh. Vzor poplatkového přiznání stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Inspekce na podkladě poplatkového přiznání a ověření údajů rozhodných pro výpočet poplatků stanoví výši poplatků za uplynulý kalendářní rok poplatkovým výměrem, který doručí znečišťovateli, příslušnému finančnímu úřadu a Fondu do 30. dubna běžného roku. V případě, že zaplacené zálohy jsou nižší než vyměřená výše poplatků, je znečišťovatel povinen nedoplatek zaplatit na účet příslušného finančního úřadu do 15 dnů ode dne doručení poplatkového výměru. V případě, že zaplacené zálohy jsou vyšší než vyměřené poplatky, vrátí příslušný finanční úřad znečišťovateli přeplatek bez žádosti do 30. května běžného roku. Nedoplatky vyměřených poplatků nepřesahující částku 500 Kč znečišťovatel neplatí; přeplatky nepřesahující tuto částku příslušný finanční úřad znečišťovateli nevrací.

§ 8

Odklad placení poplatků

(1) Znečišťovatel, který prokazatelně na podkladě povolení podle zvláštních předpisů5) zahájil práce na stavbě čistírny odpadních vod (dále jen "stavba") nebo jiného zařízení investičního charakteru (dále jen "jiné zařízení") ke snížení množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách na úroveň stanovenou v povolení k vypouštění odpadních vod,2) avšak nepřesahující úroveň stanovenou zvláštním předpisem6) nebo pro tento účel smluvně sdružil prostředky, může nejpozději do jednoho roku ode dne zahájení stavby či jiného zařízení nebo uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků požádat Inspekci o povolení odkladu placení až o 80 % výše poplatků za zdroj znečištění, pro který tyto práce zahájil nebo finanční prostředky sdružil (dále jen "odklad"). Inspekce rozhodne o odkladu podle správního řádu.7) Rozhodnutí o odkladu placení poplatků zašle Inspekce znečišťovateli, příslušnému finančnímu úřadu a Fondu.

(2) Odklad lze povolit od prvního dne měsíce následujícího po dni skutečného zahájení stavby nebo výstavby jiného zařízení doloženého zápisem ve stavebním deníku nebo v případě sdružení finančních prostředků až po zahájení stavby či jiného zařízení, nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o sdružení. Odklad trvá do posledního dne měsíce stanoveného pro dokončení stavby v pravomocném povolení vodohospodářského orgánu. Inspekce povolí odklad nejvýše do částky nákladů stavby nebo jiného zařízení.

(3) Pokud znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení prostředků, dokončí stavbu nebo jiné zařízení před termínem stanoveným k jejich dokončení v pravomocném povolení vodohospodářského orgánu, je povinen tuto skutečnost do jednoho měsíce ode dne jejich dokončení písemně oznámit Inspekci. Odklad končí posledním dnem měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení Inspekci doručeno.

(4) Pokud znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení prostředků, požádal podle zvláštního předpisu8) o souhlas se zahájením zkušebního provozu nebo mu bylo vydáno povolení o prozatímním užívání stavby nebo jiného zařízení ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí a tento souhlas mu byl udělen, odklad trvá po dobu zkušebního provozu, nejpozději však dva roky od udělení souhlasu nebo povolení.

(5) V případě, že znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení prostředků, nesplnil podmínky odkladu, je znečišťovatel na základě rozhodnutí Inspekce vydaného podle správního řádu povinen odloženou část poplatku zaplatit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rovnoměrnými měsíčními splátkami. Případné odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(6) Znečišťovatel může požádat o odklad nejpozději do jednoho roku ode dne zahájení stavby nebo jiného zařízení nebo od data uzavření smlouvy o sdružení prostředků.

(7) Znečišťovatel je povinen předložit Inspekci potřebné doklady pro přiznání odkladu a pro posouzení splnění jeho podmínek.

(8) Náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup Inspekce pro jejich posuzování a povolování odkladu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9

Prominutí části poplatků

(1) Dodržel-li znečišťovatel nebo ten, s kým znečišťovatel uzavřel smlouvu o sdružení prostředků, lhůtu k dokončení stavby nebo jiného zařízení stanovenou v povolení vodohospodářského orgánu a znečištění vypouštěných odpadních vod dosahuje úrovně stanovené v povolení vodohospodářského orgánu k vypouštění odpadních vod,2) maximálně však úrovně stanovené zvláštním předpisem,6) promine Inspekce znečišťovateli část poplatků ve výši odpovídající částce, jejíž zaplacení bylo podle § 8 rozhodnutím Inspekce odloženo.

(2) O prominutí části poplatků v případech podle odstavce 1 rozhoduje Inspekce na podkladě žádosti znečišťovatele. Rozhodnutí zasílá znečišťovateli, příslušnému finančnímu úřadu a Fondu.

§ 10

Penále

Neuhradí-li znečišťovatel vyměřenou zálohu na poplatek nebo nedoplatek vyplývající z poplatkového výměru ve stanovených termínech nebo v plné výši, je povinen za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

§ 11

Pokuty

(1) Znečišťovateli, kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, může Inspekce uložit pokutu ve výši od 1000 Kč do 50 000 Kč, jestliže

a) nepředloží poplatkové hlášení nebo poplatkové přiznání ve stanoveném termínu,

b) nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo ji nesleduje v ukazatelích znečištění, uvedených v příloze č. 2, u všech zdrojů a výpustí,

c) neměří objem vypouštěných odpadních vod nebo jej neměří u všech zdrojů a výpustí,

d) nevede provozní evidenci o sledování koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a o měření objemu vypouštěných odpadních vod,

e) neumožní vstup pověřených osob kontrolních laboratoří do kontrolovaných objektů,

f) neuchovává podklady k vedení předepsané provozní evidence po stanovenou dobu nebo je neuchovává předepsaným způsobem.

(2) Pokutu lze znečišťovateli uložit do dvou let ode dne, kdy se o porušení povinnosti Inspekce dozvěděla, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Při ukládání pokuty Inspekce postupuje podle správního řádu.7)

§ 12

Správa poplatků

(1) Správu poplatků vykonávají místně příslušné finanční úřady na základě podkladů vydaných Inspekcí; přitom postupují podle zákona o správě daní a poplatků,9) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Poplatky včetně záloh, penále9) a pokut7) platí znečišťovatel na účet příslušného finančního úřadu a jsou příjmem Fondu. Výnos poplatků a jejich příslušenství včetně záloh, vybraná penále a pokuty převádí příslušný finanční úřad na účet Fondu měsíčně.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

Poplatky vypočtené podle sazeb uvedených v příloze č. 2 se za rok 1999 platí jen ve výši 60 % a za roky 2000 a 2001 se platí jen ve výši 80 %.

§ 14

Zpoplatnění za znečištění vypouštěných odpadních vod za rok 1998 a předchozí roky se řídí dosavadními předpisy.10)

§ 15

Podklady potřebné k zajištění správy poplatků podle tohoto zákona Inspekci předají správci toků nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 16

Zrušují se:

1. Část třetí a příloha nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády č. 91/1988 Sb. a zákona ČNR č. 281/1992 Sb.

2. § 44 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998, s výjimkou § 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

2) § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb.

3) § 5 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb.

4) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

5) Např. § 9 zákona č. 138/1973 Sb., § 66 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, ve znění nařízení vlády č. 185/1996 Sb.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

8) § 84 zákona č. 50/1976 Sb.

9) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

10) Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k zákonu č. 58/1998 Sb.

Ukazatele znečištění a metody jejich stanovení:

1. Organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku (CHSKCr) stanovenou dichromanovou metodou podle ČSN 83 0540 část 8.

2. Rozpuštěné anorganické soli (RAS) stanovené podle ČSN 83 0540 část 3 B.

3. Nerozpuštěné látky (NL) stanovené podle ČSN 83 0540, část 3 C, velikost pórů filtru 0,7 - 1,3 mikrometru.

4. Fosfor (Pc) celkový stanovený podle ČSN 83 0540 část 14 B.

5. Dusík amoniakální (N-NH+4), stanovený podle ČSN ISO 5664, resp. 7150-1 ve filtrovaném vzorku. (Zpoplatněn do 31. 12. 2000).

6. Dusík anorganický celkový (Nanorg), vypočítaný jako součet hmotnostních koncentrací dusíku amoniakálního (N-NH+4), stanoveného podle (viz 5), dusíku dusitanového (N-NO-2), stanoveného podle ČSN EN 26 777, a dusíku dusičnanového (N-NO-3), stanoveného podle ČSN ISO 7890-3 ve filtrovaném vzorku. (Nanorg zpoplatněn od 1. 1. 2001).

7. Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) stanovené podle ČSN EN 1485 ve filtrovaném vzorku. (AOX zpoplatněny od 1. 1. 2001).

8. Rtuť (Hg) stanovená podle ČSN ISO 5666-1 (lze použít i speciálně konstruované merkurometry, např. tuzemské TMA 254, resp. AMA a jim odpovídající metodiku analýzy).

9. Kadmium (Cd) stanovené podle ČSN EN 5961 (ČSN 75 7418).

Případné změny výše uvedených norem uveřejní ministerstvo ve svém Věstníku.

Příloha č. 2 k zákonu č. 58/1998 Sb.

SAZBY PRO VÝPOČET POPLATKU A HMOTNOSTNÍ A KONCENTRAČNÍ LIMITY ZPOPLATNĚNÍ

UKAZATEL znečištěníSAZBALIMIT ZPOPLATNĚNÍ
Kč/kghmotnostní kg/rok koncentrační mg/l
1.
a) CHSK nečištěné odpadní vody
do 31. 12. 20041620 00040
od 1. 1. 2005168 00040
b) CHSK čištěné odpadní vody810 00040
c) CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny
a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií
310 00040
2.RAS0,520 0001200
3.nerozpuštěné látky*)210 00030
4.fosfor celkový
do 31. 12. 20047013 0003
od 1. 1. 2005703 0003
5.dusík amoniakální do 31. 12. 20004015 00015
6.dusík Nanorg od 1. 1. 20013020 00020
7.AOX od 1. 1. 2001300150,2
8.rtuť20 0000,40,002
9.kadmium4 00020,01

Poznámka :

*) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří

a) neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění NL, nebo

b) vypouštějí v odpadních vodách více NL, než činí trojnásobek množství zpoplatněné CHSK.

Přesunout nahoru