Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

Částka 21/1998
Platnost od 27.03.1998
Účinnost od 27.03.1998
Zrušeno k 01.04.2008 (106/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

ze dne 9. března 1998,

kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. i) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Touto vyhláškou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu za účelem zajištění odborné způsobilosti fyzických osob a právnických osob k nákupu, přepravě, skladování a prodeji vyhrazených léčiv1) na základě živnostenského oprávnění2) (dále jen "prodejci vyhrazených léčiv").

§ 2

Odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčiv provádějí školitelé, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

§ 3

(1) Obsah a rozsah odborného kurzu pro prodejce vyhrazených léčiv tvoří základní znalosti o

a) ustanoveních zvláštního zákona3) a předpisů, kterými se zákon provádí, ve vztahu k jejich činnosti,

b) vyhrazených léčivech,1) zejména o jejich

1. účelu (indikaci a kontraindikaci) a způsobu použití,

2. nežádoucích účincích,

3. fyzikálně chemických vlastnostech,

4. aplikačních formách, dávkách a dávkování,

5. obalech a obalové technice,

6. mikrobiální čistotě,

7. přejímání, přepravě, skladování a prodeji,

8. zneškodňování.

(2) Odborný kurz trvá alespoň 60 vyučovacích hodin.

§ 4

(1) Součástí odborného kurzu je zkouška prodejců vyhrazených léčiv před tříčlennou komisí školitele. Komise volí ze svého středu předsedu.

(2) Při zkoušce se ověřují znalosti prodejce vyhrazených léčiv z oblastí uvedených v § 3 odst. 1.

§ 5

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu s volbou odpovědí a ve stanoveném časovém limitu.

(2) Písemný test se losuje; po převzetí testu musí komise poskytnout zkoušenému přiměřený čas na přípravu odpovědi.

(3) Zkouška je hodnocena stupněm "vyhověl" nebo stupněm "nevyhověl". K dosažení stupně "vyhověl" je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.

(4) Výsledek zkoušky oznámí komise prodejci vyhrazených léčiv týž den, ve kterém byla zkouška konána.

§ 6

(1) Zkoušku lze opakovat nejdříve za tři měsíce.

(2) Po vykonané zkoušce vydá školitel osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv; vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně zdravotnictví:

MUDr. Roithová, M. B. A. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 75 odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

2) § 26 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 79/1997 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 52/1998 Sb.

Seznam školitelů provádějících odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčiv

1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85 100 05 Praha 10

2. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Vinařská 6 656 02 Brno

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 52/1998 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv

Přesunout nahoru