Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

Částka 21/1998
Platnost od 27.03.1998
Účinnost od 01.04.1998
Zrušeno k 12.11.2000 (345/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 6. března 1998,

kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 302/1992 Sb., podle § 16 odst. 1 a na základě § 15 odst. 1 písm. h) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 18/1997 Sb., v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy:


Úvodní ustanovení

§ 1

Vyhláška stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech, okruh těchto funkcí, obsah zvláštní odborné způsobilosti, způsob jejího ověřování, jakož i rozsah spolupráce Ministerstva vnitra a ostatních příslušných ústředních orgánů státní správy na jejím ověřování.

§ 2

(1) Předpokladem pro výkon funkcí uvedených v odstavci 2 je souhrn odborných znalostí, které jsou nezbytné pro výkon státní správy na úsecích stanovených touto vyhláškou a které byly ověřeny určeným způsobem (dále jen "zvláštní odborná způsobilost").

(2) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje u zaměstnanců okresních úřadů a zaměstnanců obcí, kteří při výkonu funkcí na úsecích státní správy stanovených touto vyhláškou rozhodují nebo rozhodnutí připravují, jakož i u členů zvláštních orgánů, popřípadě komisí obecní rady (dále jen "zaměstnanci"), je-li pro výkon jejich funkce stanovena zákonem jako nezbytný požadavek.

(3) Zvláštní odborná způsobilost podle této vyhlášky se neověřuje u přednostů okresních úřadů, u okresních hygieniků a u zaměstnanců zabezpečujících obslužné činnosti potřebné k rozhodování při výkonu státní správy.

(4) Ověření zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "ověření") se provádí formou zkoušky (§ 10 a násl.).

§ 3

Ověření se provádí pro tyto úseky státní správy:

a) přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku,

b) matriky a státní občanství,

c) finanční hospodaření,

d) daně,

e) silniční hospodářství,

f) silniční doprava,

g) zdravotnictví,

h) sociální péče,

i) státní sociální podpora a další státní sociální dávky,

j) civilní služba,

k) památková péče,

l) územní plánování,

m) stavební řád,

n) vodní hospodářství,

o) zemědělství, myslivost a lesní hospodářství,

p) ochrana přírody a krajiny,

q) ochrana zemědělského půdního fondu,

r) ochrana ovzduší,

s) odpadové hospodářství,

t) živnostenské podnikání,

u) pozemkové úpravy, včetně úprav souvisejících vlastnických vztahů,

v) bonitace a půdoznalství,

w) civilní obrana a ochrana,

x) nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.

§ 4

(1) Ověření se provádí u zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti této vyhlášky vykonávají nebo po dni její účinnosti budou vykonávat funkci, pro kterou se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost.

(2) Pokud zaměstnanec vykonává funkci, pro niž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost ve více úsecích státní správy, provede se ověření postupně pro tyto úseky, přičemž u druhého a dalších ověření se zkouška vykoná jenom ze zvláštní části (§ 10 odst. 3). U zaměstnanců obcí, v nichž nejsou zřízeny alespoň dva odbory obecního úřadu a v nichž není pověřený obecní úřad, pokud vykonávají funkci, pro niž se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost ve více úsecích státní správy, se provádí ověření jen v tom úseku státní správy, který určí zaměstnavatel.

(3) U zaměstnanců, jimž do čtyř let ode dne, do kterého je nejpozději nutné podat přihlášku ke zkoušce (§ 5), vznikne nárok na starobní důchod, se ověření provádí jen v případě, že o to sami požádají.

Přihláška a příprava na ověření

§ 5

(1) Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke zkoušce u Institutu pro místní správu1) (dále jen "Institut"). Přihlášku zaměstnavatel podá nejpozději do tří měsíců od počátku účinnosti této vyhlášky, pokud zaměstnanec funkci již vykonává, jinak do šesti měsíců od počátku výkonu funkce (§ 4 odst. 1). Do této doby se nezapočítávají doby mateřské dovolené, další mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon veřejné funkce.

(2) V přihlášce uvede zaměstnavatel:

a) jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště a pracovní zařazení zaměstnance,

b) úsek státní správy, pro který žádá ověření,

c) formu přípravy zvolenou zaměstnancem (§ 6).

§ 6

(1) Příprava k ověření se uskutečňuje organizovaným nebo individuálním studiem, případně kombinací obou forem tak, že si zaměstnanec zvolí organizované studium pouze pro zvláštní nebo pouze pro obecnou část zkoušky.

(2) Organizovaným studiem podle odstavce 1 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovaná Institutem.

§ 7

(1) Zaměstnanec obdrží vymezení problematiky, z níž se provede zkouška, a seznam literatury do 30 dnů ode dne doručení přihlášky.

(2) V případě organizovaného nebo kombinovaného studia obdrží zaměstnanec oznámení o zařazení do příslušného kurzu. Příprava organizovaným studiem se zahajuje zpravidla do šesti měsíců od podání přihlášky.

Zkušební komise

§ 8

(1) Ověření provádí zkušební komise (dále jen "komise") sestavená Ministerstvem vnitra v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy. Komise je tříčlenná; jeden její člen vykonává funkci předsedy.

(2) Při zkoušce je komise vázána stanovenými soubory zkušebních otázek.

(3) Komise může vyloučit ze zkoušky zaměstnance, který při přípravě na odpověď či v průběhu zkoušky použije komisí nedovolené pomůcky nebo řádný průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

§ 9

Předseda komise řídí její činnost a rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

Zkouška

§ 10

(1) Zkouška se člení na část obecnou a část zvláštní.

(2) Obecná část zkoušky je shodná pro ověření na všech úsecích státní správy uvedených v § 3; předpokládá znalost obecných principů organizace, postavení a činnosti veřejné správy a znalost právní úpravy

a) obecního zřízení,2)

b) hlavního města Prahy, jde-li o zaměstnance hlavního města Prahy a jeho městských částí,3)

c) okresních úřadů,4)

d) správního řízení.5)

(3) Obsah zvláštní části zkoušky pro ověření na příslušných úsecích státní správy stanoví a podle potřeby aktualizuje příslušný ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti tyto úseky náležejí (§ 17).

§ 11

(1) Ověření se provádí písemnou a ústní formou, a to v obecné i zvláštní části zkoušky.

(2) Písemná část zkoušky (test) u každé její části netrvá déle než jednu hodinu.

(3) Ústní část zkoušky netrvá zpravidla déle než 30 minut. Zaměstnanec odpovídá minimálně na jednu otázku z obecné části a jednu otázku ze zvláštní části. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut.

§ 12

(1) Zkouška se hodnotí stupni "vyhověl" či "nevyhověl" v obecné i zvláštní části samostatně podle prokázaných znalostí. Podmínkou pro vydání osvědčení je dosažení stupně "vyhověl" v obecné i zvláštní části.

(2) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je úspěšné vykonání její písemné části, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek obsažených v testu. Písemnou část zkoušky lze dvakrát opakovat.

(3) Stupněm "nevyhověl" se hodnotí rovněž zaměstnanec, který byl ze zkoušky vyloučen (§ 8 odst. 3).

(4) Výsledek zkoušky oznámí zaměstnanci předseda komise v den jejího konání.

§ 13

(1) Nevyhoví-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do šesti měsíců ode dne zkoušky, v níž zaměstnanec nevyhověl, nejde-li o případ uvedený v odstavci 3.

(2) Opakovanou zkoušku skládá zaměstnanec z té části, ve které nevyhověl.

(3) Zaměstnanci, který se ke zkoušce nebo opakované zkoušce nemohl dostavit z důležitého důvodu anebo svou neúčast řádně omluvil, se stanoví náhradní termín.

(4) Jestliže se zaměstnanec ke zkoušce nebo opakované zkoušce nedostaví bez důležitého důvodu nebo bez řádné omluvy, může konat zkoušku jen na základě nové přihlášky.

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti

§ 14

(1) Zaměstnanci, který úspěšně vykoná zkoušku, vydá Institut osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení") ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá zaměstnanec zaměstnavateli.

(2) Osvědčení obsahuje označení příslušného úseku státní správy (§ 3), datum vydání, razítko Institutu a podpis předsedy komise.

§ 15

Osvědčení nenahrazuje kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy.

Spolupráce Ministerstva vnitra a příslušných ústředních orgánů státní správy při zajišťování ověření

§ 16

Ministerstvo vnitra zabezpečuje odbornou přípravu6) tím, že

a) úkoly týkající se přípravy na ověření a organizačně technické úkoly související s průběhem zkoušek zabezpečuje prostřednictvím Institutu, který zároveň určuje výši úhrady nákladů s tím spojených,

b) zajišťuje odbornou přípravu na obecnou část zkoušky,

c) stanoví soubor zkušebních otázek pro obecnou část zkoušky, včetně obsahu a kritérií hodnocení její písemné části.

§ 17

Příslušné ústřední orgány státní správy spolupracují s Ministerstvem vnitra7) tak, že

a) vymezují obsah zvláštní části zkoušky (§ 10 odst. 3),

b) zajišťují odbornou přípravu na zvláštní část zkoušky,

c) stanoví soubor zkušebních otázek pro zvláštní část zkoušky, včetně obsahu a kritérií hodnocení její písemné části.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

Ověření odborných znalostí se provádí též pro výkon funkce tajemníků obecních úřadů, a to pouze z obecné části zkoušky (§ 10 odst. 2).

§ 19

Úlohu zaměstnavatele podle této vyhlášky plní pro členy zvláštních orgánů a komisí obecní rady příslušný okresní úřad nebo obec.

§ 20

Příprava ke zkoušce, která byla zahájena před nabytím účinnosti této vyhlášky, a zkouška zaměstnanců, kteří se této přípravy zúčastní, se uskuteční podle dosavadního právního předpisu.8)

§ 21

Osvědčení vydaná podle dosavadních právních předpisů9) se považují za osvědčení vydaná podle této vyhlášky.

§ 22

Zvláštní odborná způsobilost získaná podle zvláštních právních předpisů zůstává touto vyhláškou nedotčena.

§ 23

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 535/1992 Sb.

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Ministr:

Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozpočtová organizace Ministerstva vnitra.

2) Zejména zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zejména zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Zejména zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zejména zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) § 15 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.

7) § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 321/1992 Sb.

8) Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, ve znění vyhlášky č. 535/1992 Sb.

9) Výnos Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR ze dne 31. května 1989 č. j. LK-7696/89-529 o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností, uveřejněný v částce 3/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory a oznámený v částce 17/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 260/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/1992 Sb.

Přesunout nahoru