Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1998 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních

Částka 2/1998
Platnost od 27.01.1998
Účinnost od 27.01.1998
Zrušeno k 01.03.2002 (73/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 8. ledna 1998

o vybraných důlních zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Vyhláška stanoví důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jejichž použití v podmínkách předpokládaného provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je spojeno se zvláštními riziky (dále jen "vybraná důlní zařízení") a které mohou být používány jen na základě povolení Českého báňského úřadu (dále jen "povolení").1)

(2) Vyhláška dále stanoví postup při povolování vybraných důlních zařízení k používání a podmínky jejich používání při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.2)

§ 2

Vybraná důlní zařízení

(1) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí jsou

a) stroje dobývací, stroje razicí, mechanizované výztuže a mechanizované štíty,

b) lokomotivy, brzdné vozíky, vozy pro dopravu osob a bezkolejové stroje,

c) dýchací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,

d) zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší včetně příslušenství těchto zařízení,

e) klimatizační zařízení a odprašovací zařízení,

f) důlní těžní zařízení.3)

(2) Vybranými důlními zařízeními používanými v podzemí v prostředí s nebezpečím výbuchu4) jsou dále

a) nakladače,

b) pásové dopravníky a hřeblové dopravníky,

c) důlní osobní svítidla,

d) přístroje a prostředky zajišťující kontrolu bezpečného stavu elektrických zařízení, kromě nadproudových ochran,

e) vrtné soupravy a vrtací stroje,

f) elektrická zařízení,

g) ventilátory.

(3) Vybranými důlními zařízeními používanými na povrchu jsou

a) elektrická zařízení a odprašovací zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu,5)

b) dobývací velkostroje, zakládací velkostroje, kolesové nakladače, skládkové stroje a zařízení pásové dopravy nad 1800 mm šířky pásu,

c) těžební zařízení plovoucích strojů.

§ 3

Žádost a povolení používat vybrané důlní zařízení

(1) Žádost o povolení používat typ vybraného důlního zařízení se předkládá Českému báňskému úřadu.

(2) Žádost obsahuje zejména

a) identifikační údaje o vybraném důlním zařízení,

b) prohlášení o shodě včetně certifikátů, na jejichž základě bylo prohlášení o shodě vydáno,6)

c) informace od výrobce nebo dovozce, které umožní posoudit obvyklé nebo rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním výrobků, (návod k používání, návod k obsluze),7)

d) charakter prostředí, pro které se o povolení používání vybraného důlního zařízení žádá.

(3) Povolení obsahuje zejména typ vybraného důlního zařízení, prostředí (např. nebezpečí průtrží hornin, průtrží uhlí, průtrží plynů, samovznícení, ujetí hornin, průvalů vod a bahnin, skluzů hornin) a podmínky, za kterých může být zařízení provozováno, případně časové omezení.


§ 4

Přechodné ustanovení

Povolení používat vybraná důlní zařízení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčena.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 53/1994 Sb.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

doc. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.

2) § 8 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.

3) Výnos Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú. v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, (reg. v částce 19/1983 Sb.), ve znění výnosu č. 16/1986 Ú. v. ČSR (reg. v částce 18/1986 Sb.).

4) § 79 a 152 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 písm. d) nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

5) § 1 písm. d) nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

7) § 8 odst. 7 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

Přesunout nahoru