Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech

Částka 21/1998
Platnost od 27.03.1998
Účinnost od 01.04.1998
Zrušeno k 10.06.2001 (388/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. března 1998

o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech

Ministerstvo dopravy a spojů podle § 41 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., k provedení § 17 odst. 6, stanoví:


Způsob zpracování a obsah jízdního řádu a jeho změn

§ 1

(1) Jízdní řád veřejné linkové dopravy a mezinárodní linkové osobní dopravy musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název a číslo linky; název linky se skládá z názvů obcí, kde je umístěna výchozí a konečná zastávka linky, další názvy obcí se uvádějí, jen jestliže je to nutné z hlediska směrování linky; v čísle linky je prvním trojčíslím označen dopravní úřad, který licenci vydal, a druhým trojčíslím je označeno pořadové číslo linky; název i číslo linky se stanoví v rozhodnutí o licenci,

b) obchodní jméno dopravce, jeho sídlo nebo trvalý pobyt, číslo telefonu a faxu,

c) názvy zastávek, které musí být shodné s názvy zastávek uvedenými v rozhodnutí o licenci, u zastávky se uvede údaj, zda se jedná o zastávku na znamení, případně je-li její použití omezeno pouze pro výstup nebo nástup,

d) tarifní kilometry uvedené u názvů zastávek, které udávají vzdálenost od výchozí zastávky zaokrouhleně v celých číslech ve zvláštních sloupcích pro všechny směry uvedené v jízdním řádu,

e) doby odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů doby příjezdů; pokud je v průběhu spoje přestávka delší než pět minut, je nutno u zastávky uvádět příjezd i odjezd spoje, doby odjezdů a příjezdů spojů se stanoví ve 24hodinové časomíře; řazení spojů musí být uspořádáno tak, aby v jednotlivých zastávkách byly časy odjezdů řazeny podle časové posloupnosti; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká,

f) údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

g) údaj o časovém a jiném omezení pro konkrétní spoje, zejména údaj o tom, ve kterých dnech, popř. ve kterém časovém období určitý spoj jezdí nebo nejezdí,

h) číselné označení spojů,

i) dobu platnosti jízdního řádu,

j) označení bezbariérových spojů a bezbariérově přístupných zastávek,

k) eventuálně další údaje potřebné pro informování cestujících.

(2) Pro údaj o časovém omezení a pro další údaje potřebné pro informování cestujících se v jízdním řádu použijí značky časového omezení a značky informativní, uvedené v příloze. Znění, vzhled a význam těchto značek nelze pozměňovat. Značky je možno kombinovat. Pouze v případě, že časové nebo jiné omezení nelze vyjádřit žádnou ze stanovených značek ani jejich kombinacemi, je možné použít jinou značku.

(3) Uspořádání spojů a názvů autobusových zastávek může být provedeno formou:

a) obousměrného jízdního řádu, ve kterém jsou názvy zastávek a sloupce pro tarifní vzdálenosti umístěny ve střední části jízdního řádu; v levé části jízdního řádu jsou uvedeny časové údaje spojů pro směr jízdy z výchozí zastávky do konečné zastávky a číselné označení spojů (lichá čísla); v pravé části jízdního řádu jsou uvedeny časové údaje pro opačný směr jízdy a číselné označení spojů (sudá čísla); směry jízdy jsou označeny šipkami po obou stranách názvů zastávek,

b) jednosměrného jízdního řádu, ve kterém jsou údaje pro každý z obou směrů autobusové linky uspořádány do samostatných oddílů; v prvním oddíle jsou uvedeny časové údaje spojů pro směr jízdy z výchozí zastávky do konečné zastávky a číselné označení spojů (liché spoje) a v druhém oddíle jsou uvedeny časové údaje spojů z konečné zastávky do výchozí zastávky (opačný směr) a číselné označení spojů (sudé spoje); názvy zastávek a tarifní kilometry jsou umístěny vlevo od časových údajů tak, aby odpovídaly směru jízdy; obsahuje-li jednosměrný jízdní řád takový počet spojů, že je nelze zapracovat do jednoho oddílu, je možné uvést jednotlivé směry na pokračování.

(4) V záhlaví jízdního řádu musí být uvedeno označení linky a pod tím obchodní jméno dopravce, jeho sídlo nebo trvalý pobyt, číslo telefonu a faxu. Vpravo vedle označení linky musí být uveden termín začátku a konce platnosti jízdního řádu. Pod údaji o dopravci jsou uvedeny názvy zastávek, tarifní vzdálenosti s časovými údaji jednotlivých spojů a jejich číselné označení. Značky časového omezení musí být umístěny výhradně nad spoji. Značky jiného omezení a značky informativní musí být umístěny nad spoji, pokud není v příloze uvedeno jinak.

(5) V dolní části jízdního řádu jsou vysvětleny značky časového a jiného omezení a značky informativní a uvedeny údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu.

(6) V jízdním řádu mezinárodní linkové osobní dopravy musí být uvedeny hraniční přechody; názvy zastávek se uvádějí v jazyce státu, na jehož území je zastávka povolena; u mezinárodní linkové osobní dopravy provozované tuzemskými dopravci mohou být názvy zastávek nacházejících se na území cizího státu uváděny též v českém jazyce. Údaje pod jízdním řádem se uvádějí v českém a cizím jazyce. Z časových údajů o odjezdech a příjezdech spojů musí být zřejmé, v jakém časovém pásmu jsou uvedeny. Dochází-li v průběhu platnosti jízdního řádu k posunu časového pásma v místě zastávky, musí být z údajů o časech odjezdů a příjezdů zřejmé, v jakém období roku platí.

(7) Ustanovení odstavce 1 písm. d) a h) a ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na jízdní řád mezinárodní linkové osobní dopravy.

§ 2

(1) Připouští se, aby jízdní řád městské autobusové dopravy, pokud nezajišťuje i přepravní potřeby příměstských oblastí, nebyl zpracován způsobem uvedeným v § 1 odst. 1 až 5. V takovém případě však musí obsahovat tyto náležitosti:

a) označení linky obsahující název městské dopravy, název a číslo linky; název linky se skládá z názvů obcí nebo z názvů částí obce, kde je umístěna výchozí a konečná zastávka linky, další názvy se uvádějí, jen jestliže je to nutné z hlediska směrování linky; v čísle linky je prvním trojčíslím označen dopravní úřad, který licenci vydal, a druhým trojčíslím je označeno pořadové číslo linky; název městské dopravy, název i číslo linky se stanoví v rozhodnutí o licenci; pro označení vozidla a zastávky musí dopravce uvést nejvýše druhé trojčíslí čísla linky,

b) obchodní jméno dopravce a další údaje, jeho sídlo nebo trvalý pobyt, číslo telefonu a faxu,

c) název zastávky, v níž je jízdní řád vyvěšen,

d) názvy zastávek, které musí být shodné s názvy zastávek uvedených v rozhodnutí o licenci. U zastávky se uvede údaj, zda se jedná o zastávku na znamení, případně je-li její použití omezeno pouze pro výstup nebo nástup. V názvu zastávky nemusí být obsažen název obce, pokud jej obsahuje název městské dopravy,

e) doby odjezdů vozidel ze zastávky; je-li interval odjezdů v ucelených časových obdobích kratší než deset minut, je možno uvést jen první časový údaj odjezdu a vyznačit opakující se interval, nebo jen první časový údaj odjezdu v každé hodině a vyznačit opakující se interval; doby odjezdů spojů se stanoví ve 24hodinové časomíře,

f) údaje o časovém a jiném omezení s použitím značek uvedených v příloze,

g) údaj o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

h) údaj o zavedení zvláštního způsobu provozu na lince,

i) datum, od kterého jízdní řád platí,

j) označení bezbariérových spojů a bezbariérově přístupných zastávek.

§ 3

Vyhlašování a vyvěšování jízdních řádů a jejich změn

(1) Dopravní úřad zveřejní informace o platnosti jízdních řádů a termínech jejich změn způsobem v místě obvyklým.

(2) Dopravce zajistí vyvěšení schváleného jízdního řádu po celou dobu jeho platnosti na všech zastávkách příslušné linky s výjimkou zastávek určených pouze pro výstup, na kterých zajistí vyvěšení jízdního řádu s časovými údaji příjezdů spojů nebo uvede informaci, pro které linky jsou tyto zastávky výstupní. Jízdní řád s výjimkou jízdního řádu městské autobusové dopravy musí být zveřejněn v každém autobusu, který zajišťuje dopravu na této lince, nebo musí být na požádání cestujícího k nahlédnutí u řidiče autobusu.

(3) Dopravce, který zřídil označník zastávky včetně tabule pro jízdní řády, umožní vyvěšení schválených jízdních řádů dopravcům, kteří mají zastávku uvedenou v rozhodnutí o licenci.

§ 4

Celostátní informační systém

(1) Celostátní informační systém o jízdních řádech obsahuje schválené jízdní řády linek veřejné linkové dopravy a linek mezinárodní linkové osobní dopravy, které mají na území České republiky zastávku pro nástup nebo výstup cestujících, kromě jízdních řádů městských autobusových linek, které nezajišťují přepravní potřeby příměstských oblastí.

(2) Jízdní řád nebo jeho změnu předkládá dopravce nejpozději 60 dnů před stanoveným termínem platnosti příslušnému dopravnímu úřadu způsobem určeným tímto dopravním úřadem.

(3) Každá změna jízdního řádu musí být zpracována dopravcem formou nového jízdního řádu.

(4) Schválený jízdní řád předá dopravní úřad Ministerstvu dopravy a spojů nebo jím pověřené právnické osobě nejpozději 30 dnů před dobou jeho platnosti nebo platnosti jeho změn v případě, že jízdní řád bude zpracován v písemné podobě, a nejpozději 15 dnů před dobou jeho platnosti nebo platnosti jeho změn v případě, že jízdní řád bude zpracován v elektronické podobě.

(5) Dopravní úřad oznámí neprodleně Ministerstvu dopravy a spojů nebo jím pověřené právnické osobě ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu odejmutí nebo zániku vydané licence nebo z jiných mimořádných důvodů.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se ustanovení § 10 až 13 a příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Ministr:

prof. Ing. Moos, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 49/1998 Sb.

1. Značky časového omezení

- jezdí v pracovních dnech

S - jezdí v sobotu, pokud není státem uznaný svátek

† - jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek

N - jezdí v † před pracovním dnem

b - jezdí v a S

g - jezdí denně kromě S

a - jezdí v S a †

P - jezdí v pracovní den po N

V - jezdí v pracovní den před S a v pracovní den před státem uznaným svátkem

c - jezdí jen ve dnech školního vyučování

r - nejezdí 24. 12.

d - jezdí v kromě V

y - jezdí v kromě P

M - jezdí v †, po němž nenásleduje pracovní den

L - jezdí jen od ... do (v letním období)

Z - jezdí jen od ... do (v zimním období)

Dále je možno použít k časovému omezení spojů tyto značky:

1 - jezdí v pondělí

- jezdí v úterý

- jezdí ve středu

- jezdí ve čtvrtek

- jezdí v pátek

- jezdí v sobotu

- jezdí v neděli

2. Značky informativní

m ... - spoj ... vyčká v ... příjezdu spoje ... linky (vlaku) ... nejvýše ... minut

m - na spoj ... navazuje v ... spoj ... linky ... do ...

- umístěná před časovým údajem spoje nebo před názvem zastávky znamená, že zastavuje jen pro vystupování

1 - umístěná před časovým údajem spoje nebo před názvem zastávky znamená, že zastavuje jen pro nastupování

1 - místenku s jízdenkou je možno zakoupit

1 - místenku s jízdenkou je nutno zakoupit

- spoj s bezbariérovým přístupem do vozidla

- umístěná za názvem zastávky znamená, že je zastávka bezbariérově přístupná

WC - autobus je vybaven WC

WC - umístěná za názvem zastávky znamená, že veřejně přístupné WC je umístěno v objektu zastávky

WC - umístěná za názvem zastávky znamená, že veřejně přístupné WC s bezbariérovým přístupem je umístěno v objektu zastávky

- znamená možnost občerstvení za jízdy v autobuse

- umístěná za názvem zastávky znamená rychlé občerstvení v objektu zastávky

- umístěná za názvem zastávky znamená restauraci v objektu zastávky

CLO - umístěná za názvem zastávky znamená, že hraniční přechod je s celním odbavením

| - svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)

› - vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)

x - umístěná před názvem zastávky znamená, že zastávka je jen na znamení nebo požádání

MHD - umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy

Přesunout nahoru