Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Částka 21/1998
Platnost od 27.03.1998
Účinnost od 01.04.1998
Zrušeno k 29.12.2000 (478/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. března 1998,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek č. 1) a 2) zní:

"§ 1

Způsob vedení záznamu o provozu vozidla

(k § 3 odst. 2 zákona)

(1) Dopravce zajistí, aby řidič vozidla vedl průběžně záznam o provozu vozidla, které řídí, a aby tento záznam o provozu vozidla měl ve vozidle při jeho provozu, pokud dále není stanoveno jinak.

(2) V případě, že je vozidlo vybaveno tachografem či jiným záznamovým zařízením, které odpovídá požadavkům stanoveným zvláštním předpisem a vyplývajícím z Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě,1), 2) je výstup z tohoto záznamového zařízení součástí záznamu o provozu vozidla, je-li záznam o provozu vozidla pro toto vozidlo předepsán. Dopravce jej uchovává po stejnou dobu jako záznam o provozu vozidla.

(3) Záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a o době odpočinku musí být u vozidel vybavených tachografem či jiným záznamovým zařízením veden výhradně formou výstupu z těchto zařízení. V ostatních případech dopravce zajistí, aby řidič vozidla vedl tyto údaje v záznamu o provozu vozidla.

(4) Dopravce vybaví osádku nákladního vozidla, u něhož není uložena povinnost vést záznam o provozu vozidla, dokladem, ze kterého je zřejmý druh nákladu a vztah dopravce k nákladu, aby bylo možné určit, zda se jedná o dopravu pro vlastní či cizí potřebu. Tento doklad dopravce uchovává stejnou dobu jako záznam o provozu vozidla.

(5) Dopravce, který provozuje dopravu více než jedním vozidlem, pro které je povinen vést záznam o provozu vozidla, vede evidenci těchto záznamů.

(6) V záznamu o provozu vozidla, který musí být podepsán dopravcem před zahájením přepravního výkonu, řidič vozidla uvede tyto údaje, pokud nejsou předtištěny nebo vyplněny předem:

a) evidenční číslo záznamu o provozu vozidla,

b) obchodní jméno dopravce,

c) státní poznávací značku vozidla nebo v městské autobusové dopravě evidenční číslo,

d) typovou řadu v nákladní dopravě, v osobní dopravě druh nebo kategorii vozidla,1)

e) jméno a příjmení řidičů vozidla,

f) datum, místo a čas začátku a konce denního či vícedenního přepravního výkonu,

g) stav počítadla ujetých kilometrů při odjezdu a po příjezdu,

h) druh nákladu, jedná-li se o nákladní dopravu,

i) údaje o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidiče, nejsou-li stanoveny jízdním řádem nebo vzorovým záznamem,

j) objednatele přepravy v nákladní dopravě,

k) případně další údaje podle potřeb dopravce.

Dopravce zajistí, aby řidič podepsal záznam o provozu vozidla po skončení přepravního výkonu. Pokud se na výstupu z tachografu či jiného záznamového zařízení zaznamenávají údaje stanovené v tomto odstavci, není třeba je současně vykazovat v záznamu o provozu vozidla.

(7) V linkové osobní dopravě a v nákladní dopravě může dopravce vést zjednodušený záznam o provozu vozidla. Podmínkou vedení zjednodušeného záznamu o provozu vozidla je zpracování vzorového záznamu, na který lze v zjednodušeném záznamu odkázat. V linkové osobní dopravě zpracovává dopravce vzorový záznam v návaznosti na jízdní řád. Dopravce zajistí, aby v případě vedení zjednodušeného záznamu měl řidič ve vozidle i vzorový záznam, na který ve zjednodušeném záznamu odkazuje. V zjednodušeném záznamu řidič vozidla uvede odchylky skutečného přepravního výkonu od vzorového záznamu.

(8) Provedení kontroly se vyznačí na záznamu o provozu vozidla a v případě vyjmutí záznamového listu ze záznamového zařízení také na tento záznamový list.

1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.".

2. Za § 1 se vkládají nové § 1a a 1b, které včetně poznámek č. 3a) a 3b) znějí:

"§ 1a

(k § 3 odst. 2 zákona)

(1) V taxislužbě je záznam o provozu vozidla pořízen automatickým tiskem obsahu součtových počítadel a paměťové jednotky taxametru. Provozovatel taxislužby pořizuje pro potřeby kontrolních orgánů denní a měsíční uzávěrky taxametru, na vyžádání je těmto orgánům předloží a posloupně je zakládá po dobu pěti let.

(2) Záznamem o provozu vozidla v taxislužbě se rozumí denní uzávěrka, která musí obsahovat tyto údaje:

a) obchodní jméno provozovatele taxislužby,

b) datum - den, z něhož se denní uzávěrka pořizuje,

c) trvalý pobyt, resp. sídlo provozovatele taxislužby,

d) státní poznávací značku vozidla,

e) evidenční číslo vozidla,

f) výrobní číslo paměťové jednotky,

g) výrobní číslo taxametru,

h) jméno řidiče nebo jeho osobní číslo, pokud je provozovatel taxislužby přiděluje,

i) podpis řidiče,

j) součet ujetých kilometrů ve výkonu taxislužby od poslední provedené denní uzávěrky,

k) součet placených ujetých kilometrů ve výkonu taxislužby od poslední provedené denní uzávěrky,

l) celkovou tržbu jízdného od poslední provedené denní uzávěrky,

m) součet kilometrů ujetých v soukromém provozu od poslední provedené denní uzávěrky,

n) celkový počet placených jízd od poslední provedené denní uzávěrky.

(3) Měsíční uzávěrka obsahuje údaje uváděné v odstavci 2 souhrnně za příslušný měsíc.

(4) Údaje o době řízení a bezpečnostních přestávkách vede řidič taxislužby ručně v knize s číslovanými listy.

§ 1b

(k § 3 odst. 1 zákona)

(1) Ve vnitrostátní silniční dopravě prováděné

a) vozidly určenými pro přepravu nákladu, jejichž užitná hmotnost nepřesahuje 3,5 t nebo celková hmotnost 6 t,

b) vozidly pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče,

c) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km,

d) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km . h-1,

e) vozidly používanými nebo řízenými civilní obranou a požárními sbory,

f) vozidly používanými pro zvláštní účely, a to k údržbě a opravám kanalizačních sítí, rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbě a kontrole silnic, odvozu a likvidaci odpadků, pro telegrafní a telefonní služby, přepravu pošty, pro rozhlasové a televizní vysílání a k detekci rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,

g) vozidly používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,

h) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely,

i) vozidly přepravujícími cirkus a lunapark,

j) speciálními havarijními vozidly,

k) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu,

l) vozidly používanými pro svoz mléka nebo zásobování potravinami na pravidelných trasách

dopravce zajistí při organizaci práce řidičů dodržování doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovené v odstavcích 2 až 6.

(2) Celková doba řízení mezi dvěma denními odpočinky nebo mezi jedním denním odpočinkem a jedním týdenním odpočinkem nesmí přesáhnout deset hodin. Za dobu řízení se považuje doba vlastního řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než deset minut.

(3) Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období dvou po sobě následujících týdnů.

(4) V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně osm za sebou následujících hodin. Odpočinek smí být výjimečně čerpán ve dvou oddělených částech během 24 hodin, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně šest za sebou následujících hodin, a to nejvýše dvakrát v kalendářním týdnu. V takovém případě se minimální trvání doby odpočinku musí prodloužit na deset hodin.

(5) V městské autobusové dopravě musí mít řidič bezpečnostní přestávku nejméně 30 minut po čtyřech hodinách řízení. Tuto bezpečnostní přestávku je možno nahradit nejméně desetiminutovými přestávkami, které v souhrnu budou činit 30 minut. Ve vnitrostátní silniční dopravě prováděné ostatními vozidly uvedenými v odstavci 1 musí mít řidič bezpečnostní přestávku stanovenou zvláštním předpisem.3a)

(6) Nepřetržitý týdenní odpočinek řidiče stanoví zvláštní předpis.3b)

3a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.

3b) § 92 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.".

3. V § 3 písm. a) se za slovo "příjmení" vkládají tato slova: " , rodné číslo".

4. V § 4 písm. a) se za slovo "příjmení" vkládají tato slova: " , rodné číslo".

5. V § 4 písm. b) se za slova "obchodní jméno" vkládají tato slova: " , sídlo dopravce".

6. V § 5 odst. 1 se ve druhé větě za slova "nebo pneumatické" vkládají tato slova: "anebo jiné rychle snímatelné".

7. V § 5 odst. 1 v poslední větě se slova " , musí být proveden písmem o velikosti nejméně 30 mm" nahrazují slovy "a čitelný o výšce písmen nejméně 30 mm".

8. § 5 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Není-li obchodní jméno dopravce provádějícího linkovou osobní dopravu totožné s obchodním jménem držitele licence pro tuto linkovou dopravu nebo koncese při krátkodobé náhradní autobusové dopravě, postačí, je-li vozidlo kromě označení podle odstavců 1 a 2 označeno navíc obchodním jménem držitele licence nebo koncese na snímatelné tabulce umístěné za pravým bočním sklem vozidla. Pro provedení nápisu platí poslední věta odstavce 1.".

9. V § 6 odst. 1 se za slova "veřejné linkové dopravy" vkládá slovo " , taxislužby".

10. § 6 odst. 2 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) jiným úředním dokladem o ukončení uceleného studia ve střední škole nebo vyšší odborné škole, které podle osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy svým odborným zaměřením odpovídá požadavkům odborné způsobilosti podle odstavce 1.".

11. V § 7 odst. 2 se za slova "Zkouška se skládá" vkládají tato slova: "v českém jazyce".

12. § 14 zní:

"Taxislužba

(k § 21 odst. 3 zákona)

§ 14

(1) Vozidlo taxislužby musí být po celou dobu zařazení v evidenci vozidel taxislužby na vnější straně horní části obou předních dveří v pořadí shora dolů opatřeno následujícím označením, které nesmí být magneticky nebo jinak rychle snímatelně uchyceno:

a) přerušovaným černobílým pásem tvořeným střídavě obdélníky 90 x 50 mm, přičemž delší strana obdélníka je ve vodorovné poloze a vzdálenost od spodního okraje bočních oken nesmí být větší než 100 mm, pás začíná u předního okraje předních dveří a končí u zadního okraje zadních dveří,

b) evidenčním číslem vozidla o výšce písmen nejméně 90 mm,

c) obchodním jménem.

Označení uváděné pod písmeny b) a c) musí být zřetelně patrné, provedené v barvě kontrastní vůči podkladu.

(2) V horní polovině vnější strany obou předních dveří musí být umístěna informace o aktuální nabídce ceny za uskutečnění přepravní služby v obci, ve které je přepravní služba nabízena. Pro uchycení informace o cenové nabídce platí obdobně odstavec 1.

(3) Pro stanovení evidenčního čísla vozidla taxislužby nebo jeho vyjmutí z evidence platí:

a) evidenční číslo stanoví provozovateli taxislužby vždy pro konkrétní vozidlo, které má být užito k provozování taxislužby, dopravní úřad příslušný podle místa vydání koncese. Provozovatel taxislužby neprodleně písemně sdělí takto stanovené evidenční číslo vozidla všem dalším dopravním úřadům, v jejichž územní působnosti je oprávněn provozovat taxislužbu,

b) dopravní úřad stanoví provozovateli taxislužby evidenční číslo na základě jeho písemného sdělení o záměru používat určité vozidlo při výkonu taxislužby. Toto sdělení musí obsahovat obchodní jméno provozovatele taxislužby, jeho identifikační číslo a místo sídla nebo trvalého pobytu, kopii koncesní listiny a údaje o vozidle, k němuž se evidenční číslo žádá (státní poznávací značku, typ, rok výroby, barvu),

c) dopravce zajistí, aby řidič vozidla prokázal dokladem o přidělení evidenčního čísla, že vozidlo je řádně evidováno příslušným dopravním úřadem k využívání pro účely provozování taxislužby,

d) místně příslušný dopravní úřad evidenční číslo vydá nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy obdržel žádost obsahující veškeré požadované údaje,

e) veškeré změny týkající se vozidla, pro které bylo stanoveno evidenční číslo, je provozovatel taxislužby povinen oznámit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich vzniku příslušnému dopravnímu úřadu,

f) dopravní úřad, který evidenční číslo vozidla taxislužby vydal, vyjme toto evidenční číslo z evidence na základě sdělení provozovatele taxislužby o jeho záměru dočasně či trvale taxislužbu tímto vozidlem přestat provozovat nebo na základě sdělení místně příslušného živnostenského úřadu o tom, že jeho provozovateli byla zrušena či pozastavena koncese opravňující k provozování taxislužby. Dopravní úřad vyrozumí provozovatele taxislužby, který je povinen odstranit neprodleně z tohoto vozidla veškeré označení a vybavení stanovené pro vozidlo taxislužby.

(4) Jiné nápisy či znaky než stanovené tímto předpisem nejsou na vnější straně předních dveří vozidla přípustné.".

13. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

(1) Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič při výkonu taxislužby měl svůj platný průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby čelně vystaven na přístrojové desce vozidla, před pravým předním sedadlem spolujezdce, nezakrytý a dobře čitelný. Místně příslušný dopravní úřad vystaví provozovateli taxislužby průkaz řidiče taxislužby poté, co řidič vyhověl předepsaným podmínkám. Vzor průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby je uveden v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.

(2) Provozovatel taxislužby odevzdá dopravnímu úřadu průkaz řidiče taxislužby,

a) který přestal vykonávat pro dopravce taxislužbu nebo přestal vyhovovat předepsaným podmínkám,

b) pokud uplynula doba platnosti průkazu,

c) pokud provozovateli taxislužby byla odebrána nebo pozastavena koncese opravňující k provozování taxislužby,

d) jestliže provozovatel taxislužby ukončil provozování této živnosti.".

14. § 15 včetně poznámky č. 3c) zní:

"§ 15

(1) Vozidlo taxislužby musí být opatřeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem "TAXI" provedeným v černém písmu na přední i zadní straně, která je pevně uchycena ke střeše nebo k nosnému prvku (příčný nosník, konzola) na střeše vozidla a je umístěna kolmo k podélné ose vozidla. Magnetické, pneumatické nebo jiné rychle snímatelné uchycení střešní svítilny ke střeše vozidla anebo k nosnému prvku na střeše vozidla není povoleno.

(2) Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič vozidla taxislužby, které se nachází mimo vyhrazené stanoviště vozidel taxislužby, měl, jestliže nabízí přepravní službu, taxametr v provozní poloze "VOLNÝ" a rozsvícenou střešní svítilnu a aby řidič vozidla taxislužby, jestliže provádí přepravní službu, používal taxametr v souladu se zvláštním předpisem.3c)

(3) Provozovatel taxislužby zajistí, aby taxametr umístěný ve vozidle byl ověřen a zajištěn plombou a aby jeho celý zobrazovač byl volně viditelný z místa spolujezdce na předním sedadle a ze zadních sedadel vozidla.

(4) Provozovatel taxislužby zajistí, aby ve vozidle taxislužby byla v době, kdy se s ním provozuje taxislužba, uložena "Uživatelská a evidenční kniha taxametru" obsahující všechny záznamy o vstupech do taxametru, o stavech nastavených sazeb a osvědčení taxametru nebo jeho ověřenou kopii.

(5) Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič vozidla taxislužby v době, kdy neprovádí nebo nenabízí přepravní služby, a při jízdě za hranice státu střešní svítilnu sejmul anebo zakryl neprůhledným krytem mechanicky upevněným na střešní svítilně.

3c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 16 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: "schopná uchovávat denní zaznamenané hodnoty o provozu vozidla alespoň po dobu pěti let,".

16. V § 16 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "nebo příslušným dokladem".

17. § 16 odst. 1 písm. c) včetně poznámky č. 4a) zní:

"c) informací o úplné cenové nabídce za uskutečnění přepravních služeb, obsahující veškeré nabízené sazby včetně podmínek jejich použití s uvedením všech dílčích položek, z nichž je příslušná sazba jízdného složena. Dílčí položkou může být nástupní sazba v Kč, hodnota sazby pro vzdálenost v Kč (Kč/km), hodnota sazby pro čas čekání v Kč (Kč/min), hodnota příplatku v Kč, pokud jej připouští zvláštní předpis,4a) nebo jiná dílčí položka zvolená provozovatelem dopravy. Výslednou sazbou jízdného se rozumí kombinace dílčích položek; výsledná sazba se v cenové informaci uvádí pod číslem, pod nímž je uložena v paměťové jednotce taxametru. Cenová informace musí být umístěna uvnitř vozidla před pravým předním sedadlem v zorném poli cestujícího. Informace musí být dobře čitelná, provedená velkými písmeny o výšce minimálně 5 mm černě na bílém podkladu.

4a) Výměr Ministerstva financí č. 01/98 ze dne 4. prosince 1997, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku Ministerstva financí České republiky dne 12. prosince 1997.".

18. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Informace umístěná na dveřích vozidla taxislužby podle § 14 odst. 2 obsahuje aktuální nabídku ceny za přepravní služby na území obce, ve které je dopravní služba nabízena, a musí zahrnovat všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba složena. Dílčí položkou může být nástupní sazba v Kč, hodnota sazby pro vzdálenost v Kč (Kč/km), hodnota sazby pro čas čekání v Kč (Kč/min), hodnota příplatku v Kč, pokud jej připouští zvláštní předpis,4a) nebo jiná dílčí položka zvolená provozovatelem dopravy. Číslo, pod nímž je příslušná sazba uložena v paměťové jednotce taxametru, se uvádí v pravém horním rohu cenové informace. Informace o ceně musí být dobře čitelná, provedená černě na bílém podkladu písmeny o výšce minimálně 20 mm.".

19. § 16 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Provozovatel taxislužby zajistí, aby k provozování taxislužby bylo užito jen vozidel úplně vybavených a označených předepsaným způsobem.".

20. § 17 se doplňuje odstavcem 1, který zní:

"(1) Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič ihned po skončení placené jízdy přepnul taxametr do provozní polohy "JÍZDNÉ". Výše úhrady za provedení přepravní služby se stanoví výhradně podle údajů odečtených ze zobrazovače taxametru po ukončení jízdy. Provozovatel taxislužby zajistí, aby řidič vydal po zaplacení jízdného stvrzenku. Dokladem o zaplacení je výhradně výstup z tiskárny taxametru, ručně doplněný o další údaje stanovené tímto předpisem. Taxametr musí být nastaven na okamžitý automatický tisk dokladu o zaplacení jízdného při přepnutí do provozní polohy "JÍZDNÉ".".

Dosavadní text § 17 se označuje jako odstavec 2.

21. § 17 odst. 2 písm. b) a h) zní:

"b) obchodní jméno, sídlo nebo trvalý pobyt provozovatele taxislužby,

h) všechny dílčí položky, z nichž je výsledná sazba složena,".

22. § 22 se vypouští.

23. V § 23 odst. 1 se slova "pro přepravu věcí" vypouštějí.

24. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci připojují tato slova: "nebo povolením podle § 7 zákona,".

25. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci připojují tato slova: "nebo dokladem o zaplacení zálohy na silniční daň,".

26. § 25 odst. 3 písm. f) zní:

"f) provozované vozidly, která z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy a mezinárodními dohodami,".

27. § 25 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Přidělené vstupní povolení dopravce řádně vyplní.".

28. V § 26 odst. 3 se za slova "dopravce dokládá" vkládají tato slova: "nejpozději do desátého pracovního dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí".

29. § 26 se doplňuje odstavci 5 a 6, které znějí:

"(5) Výdejní místo je oprávněno do nákladů spojených s přidělením zahraničních vstupních povolení zahrnout:

a) přímé náklady spojené s přidělením zahraničních vstupních povolení včetně nákladů na přípravu a tisk dokumentů a nákladů spojených s převzetím a předáním zahraničních vstupních povolení mezi Českou republikou a ostatními státy,

b) nepřímé náklady zahrnující provozní a správní režii a přiměřené náklady na další rozvoj přidělovacího systému.

(6) Náklady spojené s přidělením zahraničních vstupních povolení rozpočte výdejní místo na jednotlivé druhy zahraničních vstupních povolení v závislosti na počtu rozdělovaných povolení. Stanovený poplatek hradí dopravci, kterým byla zahraniční vstupní povolení přidělena, a to při jejich výdeji.".

30. § 27 zní:

"§ 27

(1) Dopravcům, kteří použili padělané, neoprávněně pozměňované zahraniční vstupní povolení nebo zahraniční vstupní povolení či jeho kopii, které jim nebylo přiděleno, nebo kteří opakovaně porušují mezivládní dohody v oblasti silniční dopravy, se další zahraniční vstupní povolení opravňující pro vstup do příslušného státu v následujícím rozdělovacím období nepřidělí.

(2) Ustanovení § 24, 25 a 26 se nevztahují na mezinárodní osobní dopravu.".

31. Dosavadní příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1.

32. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novou přílohou č. 3.

33. V textu vyhlášky se slova "Ministerstvo dopravy" nahrazují slovy "Ministerstvo dopravy a spojů".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Od 1. ledna 1999 se pro silniční dopravu nepoužije výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky-Správy pro dopravu č. j. SD/33-1908/75 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy (registrován v částce 33/1975 Sb.), ve znění výnosu č. j. SD/33-2831/77 (registrován v částce 2/1978 Sb.).

(2) Ve vnitrostátní silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, se podle ustanovení § 1b postupuje až od 1. ledna 1999. Do 31. prosince 1998 se postupuje podle zvláštních předpisů.8)

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Ministr:

prof. Ing. Moos, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

8) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb.
Výnos Ministerstva vnitra ČSR ze dne 24. listopadu 1975 č. j. SD/33-1908/75 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy (registrován v částce 33/1975 Sb.), ve znění výnosu č. j. SD/33-2831/77 (registrován v částce 2/1978 Sb.).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 48/1998 Sb.

Vymezení zkušebních předmětů, z jejichž znalostí se prokazuje odborná způsobilost, a vymezení škol, jejichž vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce nebo jiný úřední doklad o ukončení uceleného studia ve střední škole nebo vyšší odborné škole nahrazuje odbornou způsobilost

Název předmětuŠkoly, jejichž vysvědčení o státní nebo maturitní zkousče nebo jiný úřední doklad o ukončení uceleného studia ve střední škole nebo vyšší odborné škole dokládá odbornou způsobilost
1. Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahyPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty dopravní a ekonomické a střední a vyšší odborné dopravní školy a obory silniční dopravy ostatních vysokých škol
2. Silniční doprava a mezinárodní smlouvy s ní souvisejícíPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty ekonomické a dopravní, střední ekonomické nebo obchodní školy, střední a vyšší odborné dopravní školy a obory silniční dopravy ostatních vysokých škol
3. Ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízeníPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty ekonomické a dopravní, střední ekonomické nebo obchodní školy, střední a vyšší odborné dopravní školy a obory silniční dopravy ostatních vysokých škol
4. Technická základnaStrojní fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty dopravní, střední a vyšší odborné dopravní školy, střední odborné školy strojní a obory silniční dopravy ostatních vysokých škol
5. Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidelPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty strojní, dopravní, ekonomické a báňské, střední a vyšší odborné dopravní školy a střední odborné školy strojní a obory silniční dopravy ostatních vysokých škol

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 48/1998 Sb.

Seznam nebezpečných věcí, které lze přepravovat jen na povolení.

TřídaČísliceUN*) čísloPojmenování látky nebo předmětuMnožství látky (kg)
120160Prach bezdýmný1000
0474Výbušné látky, j. n.1000
40004Pikran amonný, suchý nebo s méně než 10 % hm. vody1000
0027Černý prach zrněný nebo v moučném stavu1000
0072Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), navlhčený s nejméně 15 % hm. vody1000
0076Dinitrofenol, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
0078Dinitroresorcin, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
0079Hexanitrodifenylamin (dipikrylamin), (hexyl)1000
0118Hexolit (hexotol), suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
0147Nitromočovina1000
0150Pentaerythrittetranitrat (PETN), navlhčený, s nejméně 25 % vody nebo pentaerythrittetranitrat (PETN), znecitlivěný, s nejméně 15 % hm. flegmatizačního prostředku1000
0151Pentolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
0153Trinitroanilin (pikramid)1000
0154Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody1000
0155Trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid)1000
0207Tetranitroanilin1000
0208Trinitrofenylmethylnitramin (tetryl)1000
0209Trinitrotoluen (TNT), suchý, nebo s méně než 30 % hm. vody1000
0213Trinitroanisol1000
0214Trinitrobenzen, suchý nebo s méně než 30 % hm. vody1000
0215Kyselina trinitrobenzoová, suchá nebo s méně než 30 % hm. vody1000
0216Trinitrometakresol1000
0217Trinitronaftalen1000
0218Trinitrofenetol1000
0219Trinitroresorcin (kyselina styfnová), suchý nebo s méně než 20 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody1000
0226Cyklotetramethylentetranitramin (HMX), (oktogen), suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
0282Nitroguanidin (pikrit), suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1000
03855-nitrobenzotriazol1000
0386Kyselina trinitrobenzensulfonová1000
0387Trinitrofluorenon1000
0388Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem nebo hexanitrostilbenem1000
389Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem a hexanitrostilbenem1000
0392Hexanitrostilben1000
0394Trinitroresorcin (kyselina styfnová), navlhčený, s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsi alkohol/voda)1000
0401Sirník dipikrylu, suchý nebo navlhčený, s méně než 10 % hm. vody1000
140411Pentaerythrittetranitrat (PETN) s nejméně 7 % hm. vosku1000
0475Výbušné látky, j. n.1000
0483Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), znecitlivěný1000
0484Cyklotetramethylentetranitramin (oktogen), (HMX), znecitlivěný1000
80476Výbušné látky, j. n.1000
110357Výbušné látky, j. n.1000
480482Výbušné látky, velmi necitlivé (látky EVI), j. n.1000
21F1962Ethylen, stlačený1000
1TOC1045Fluor, stlačený1000
2F10101,2-butadien, inhibitovaný nebo 1,3-butadien, inhibitovaný nebo 1,3-butadien a uhlovodíky, směsi inhibitované1000
1011Butan6000
1012Buteny, směs nebo 1-buten nebo trans-2-buten nebo cis-2-buten6000
1027Cyklopropan6000
10301,1-difluorethan (chladicí plyn R 152 a)1000
1032Dimethylamin, bezvodý1000
1033Dimethylether1000
1035Ethan1000
1036Ethylamin1000
1037Ethylchlorid1000
1041Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 9 %, ale méně než 87 % ethylenoxidu1000
1055Isobuten6000
1060Methylacetylen a propadien, směs stabilizovaná1000
1061Methylamin, bezvodý1000
1063Methylchlorid (chladicí plyn R 40)1000
1077Propylen6000
1083Trimethylamin, bezvodý1000
1085Vinylbromid, bezvodý1000
1086Vinylchlorid inhibitovaný nebo vinylchlorid, stabilizovaný1000
1087Vinylmethylether, inhibitovaný1000
1860Vinylfluorid, inhibitovaný1000
1912Methylchlorid a methylenchlorid, směs1000
19591,1-difluorethylen (chladicí plyn R 1132 a)1000
1965Plynný uhlovodík, směs, zkapalněná j. n. (směs A, A0, A1, B, C)6000
1969Isobutan6000
1978Propan6000
20351,1,1-trifluorethan (chladicí plyn R 143 a)6000
25171-chlor-1,1-difluorethan, (chladicí plyn R 142 b)1000
2T1062Methylbromid1000
1581Chlorpikrin a methylbromid, směs1000
1582Chlorpikrin a methylchlorid, směs1000
22TF1040Ethylenoxid čistý nebo ethylenoxid s dusíkem až do celkového tlaku 1 MPa při 50°C1000
1053Sirovodík1000
1064Methylmerkaptan1000
1082Trifluorchlorethylen, inhibitovaný1000
3300Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87 % ethylenoxidu1000
3160Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý, j. n.1000
2TC1005Čpavek (amoniak), bezvodý1000
1017Chlor1000
1048Bromovodík, bezvodý1000
1050Chlorovodík, bezvodý1000
1076Fosgen1000
1079Oxid siřičitý1000
1741Chlorid boritý1000
2TOC1067Oxid dusičitý1000
3F1038Ethylen, zchlazený, kapalný1000
1961Ethan, zchlazený, kapalný1000
1966Vodík, zchlazený, kapalný1000
1972Methan, zchlazený, kapalný nebo zemní plyn, zchlazený, kapalný, s vysokým obsahem methanu1000
3138Ethylen, acetylen a propylen, směs zchlazená, kapalná, obsahující nejméně 71,5 % ethylenu s nejvýše 22,5 % acetylenu a nejvýše 6 % propylenu1000
3312Plyn, zchlazený, kapalný, hořlavý, j. n.1000
311a)1093Akrylonitryl, stabilizovaný1000
3079Methakrylonitryl, stabilizovaný1000
121921Propilenimin, stabilizovaný1000
16a)1099Allylbromid1000
1100Allylchlorid1000
18a)1131Sirouhlík1000
4.1Samovolně se rozkládající látky podle bodu 2401 ADR1000
4.231a)Samozápalné alkyly a aryly kovů1000
32a)Ostatní samozápalné organokovové sloučeniny1000
33a)3203Pyroforní organokovová sloučenina j. n.1000
4.33a)Organokovové sloučeniny a jejich roztoky1000
5.11a)2015Peroxid vodíku, stabilizovaný nebo peroxid vodíku, vodné roztoky, stabilizované s více než 60 % peroxidu vodíku1000
2a)1510Tetranitromethan1000
3a)1873Kyselina chloristá ve vodném roztoku s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. kyseliny1000
51745Fluorid bromičný1000
1746Fluorid bromitý1000
5.2Organické peroxidy vyžadující řízení teploty podle bodu 2551 ADR1000
6.121613Kyanovodík, vodný roztok (kyselina kyanovodíková) s nejvýše 20 % kyanovodíku1000
31259Tetrakarbonyl niklu1000
1994Pentakarbonyl železa1000
41185Ethylenimin, stabilizovaný1000
7a)23821,2-dimethyladrazin, (symetrický dimethyladrazin)1000
2334Allylamin1000
8a)1092Akrolein1000
1098Allylalkohol1000
2606Tetramethoxysilan (methylorthosilikát)1000
10a)1182Ethylchlorkarbonát (ethylchlorformiát)1000
1238Methylchlorkarbonát (methylchlorformiát)1000
12a)1541Acetonkyanhydrin, stabilizovaný1000
16a)1135Ethylenchlorhydrin1000
2558Epibromhydrin1000
17a)1580Chlorpikrin1000
1670Trichlormethansulfenylchlorid1000
1672Fenyliminofosgen1000
1694Brombenzylkyanid1000
20a)2337Thiofenol1000
27a)1595Dimethylsulfát1000
28a)1722Allylchlorformiát1000
31a)1649Antidetonační směs pro motorové palivo1000
41a)1935Kyanid, roztok, j. n.1000
51a)1553Kyselina tetraoxoarseničná1000
1560Chlorid arsenitý1000
1556Sloučenina arsenu, kapalná, j. n.1000
71a)3018Pesticidy, organické sloučeniny fosforu, kapalné, jedovaté1000
72a)3017Pesticidy, organické sloučeniny fosforu, kapalné, jedovaté, hořlavé, s bodem vzplanutí do 23°C1000
81a)1829Oxid sírový, stabilizovaný1000
61052Fluorovodík, bezvodý1000
1790Kyselina fluorovodíková s více než 85 % fluorovodíku1000
7a)1790Kyselina fluorovodíková s více než 60 %, ale nejvýše s 85 % fluorovodíku1000
8a)1777Kyselina fluorosulfonová1000
141744Brom nebo brom, roztoky1000
32a)2699Kyselina trifluorooctová1000
64a)1739Benzylchlorformiát1000

*) Identifikační číslo látky podle ADR a Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 48/1998 Sb.

Vzor průkazu řidiče taxislužby

Provedení: žlutý podklad, červené písmo a obrysové čáry, tisk jednostranný Rozměry: 104 × 74 mm

Přesunout nahoru