Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)

Částka 18/1998
Platnost od 13.03.1998
Účinnost od 01.01.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly).1)

Rozhodnutí č. 3/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 datem jeho přijetí a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 1998.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 3/97

Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

ze dne 22. prosince 1997

o vývozu některých ESUO a ES ocelářských výrobků z České republiky do Společenství na období od 7. dubna 2003 do data vstupu České republiky do Evropské unie (obnovení systému dvojité kontroly)

Rada přidružení,

jelikož Kontaktní skupina uvedená v článku 10 protokolu 2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995, se sešla 31. října 1997 a dohodla se doporučit Radě přidružení zřízené podle článku 104 Dohody, aby systém dvojité kontroly zavedený v roce 1997 Rozhodnutím č. 4/96 Rady přidružení byl obnoven na období od 7. dubna 2003 do data vstupu České republiky do Evropské unie,

jelikož Rada přidružení poté, co jí byly poskytnuty veškeré příslušné informace, souhlasila s tímto doporučením,

rozhodla takto:

Článek 1

1. V období od 7. dubna 2003 do data vstupu České republiky do Evropské unie budou dovozy výrobků do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat předložení kontrolního dokumentu vydaného úřady ve Společenství podle vzoru uvedeného v příloze II.

2. Klasifikace výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále „Kombinovaná nomenklatura“ nebo ve zkratce „KN“). Původ výrobků zahrnutých v tomto Rozhodnutí bude stanoven podle pravidel platných ve Společenství.

3. Kromě toho budou pro období od 7. dubna 2003 do data vstupu České republiky do Evropské unie dovozy výrobků ze železa a oceli do Společenství uvedených v příloze I, majících původ v České republice, podléhat vydání vývozního dokumentu kompetentními českými úřady. Předložení originálu vývozního dokumentu dovozcem se musí uskutečnit nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém bylo zboží uvedené v dokumentu odesláno. Odesláním se rozumí datum naložení na exportující dopravní prostředek.

4. Vývozní dokument bude odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Dokument bude platit pro vývozy do celého celního území Společenství.

5. Česká republika oznámí Komisi Evropských společenství názvy a adresy příslušných českých vládních úřadů, které jsou oprávněny vydávat a ověřovat vývozní dokumenty, zašle otisky razítek a podpisových vzorů, které používají. Česká republika také Komisi oznámí jakékoli změny v těchto náležitostech.

6. Určitá technická ustanovení týkající se provádění systému dvojité kontroly jsou uvedena v příloze IV.

Článek 2

1. Česká republika se zavazuje poskytovat Společenství přesné statistické informace o vývozních dokumentech vydaných českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou Společenství předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

2. Společenství se zavazuje poskytovat českým úřadům přesné statistické informace o kontrolních dokumentech vydaných členskými státy k vývozním dokumentům vydaným českými úřady podle článku 1. Tyto informace budou českým úřadům předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

Článek 3

Pokud to bude nutné, na žádost kterékoli strany se uskuteční konzultace k jakémukoli problému vznikajícímu z provádění tohoto Rozhodnutí. Tyto konzultace se uskuteční ihned. K jakýmkoli konzultacím konaným na základě tohoto článku budou obě strany přistupovat v duchu spolupráce a s přáním urovnat neshody mezi sebou.

Článek 4

Jakékoli zprávy podávané podle této dohody budou předány:

- pokud jde o Společenství,

Komisi Evropských společenství (GŘ I.D.2. a GŘ III.C.1),

- pokud jde o Českou republiku,

Misi České republiky při Evropských společenstvích a

Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Článek 5

Toto Rozhodnutí bude závazné pro Společenství a pro Českou republiku, které přijmou nezbytná opatření pro jeho realizaci.

Článek 6

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost datem jeho přijetí.

Bude se uplatňovat s účinkem od 1. ledna 1998.

Dáno v Bruselu dne 22. prosince 1997

G. Testa v. r.

J. Konečný v. r.

tajemníci

Za Radu přidružení:

J. Poos v. r. předseda

PŘÍLOHA I

ČESKÁ REPUBLIKA

Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole

Plechy válcované za studena

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

Svařované trubky

Kompletní nomenklatura čísla 7306

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení, Společenství a Česká republika prohlásily, že na požádání producentů výrobků podléhajících dvojité kontrole se budou okamžitě vzájemně informovat o jakýchkoli problémech vztahujících se k provádění tohoto Rozhodnutí a k dotčeným výrobkům, které by mohly vyžadovat konzultace předpokládané článkem 3 Rozhodnutí.

Příloha II

SURVEILLANCE DOCUMENT

Příloha III

EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products)

Příloha IV

ČESKÁ REPUBLIKA

Technická příloha k systému dvojité kontroly

1. Vývozní dokument musí mít rozměr 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír klížený, nesmí obsahovat dřevovinu a vážit méně než 25 g/m2. Dokumenty musí být vyhotoveny v angličtině. Jestliže budou vyplňovány ručně, záznamy musí být provedeny inkoustem a tiskacím písmem. Uvedené dokumenty mohou obsahovat další kopie, jako takové náležitě označené. Jestliže doklady zahrnují několik kopií, originálem je pouze vrchní kopie. Tato kopie musí být jasně označena jako "originál" a ostatní kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijat kompetentními úřady Společenství jako platný ke kontrole vývozu do Společenství podle ustanovení systému dvojité kontroly.

2. Každý dokument musí obsahovat standardizované sériové číslo tištěné či netištěné, podle kterého lze doklad identifikovat. Toto číslo musí být složeno z následujících prvků:

- dvě písmena identifikující vývozní zemi takto: CZ;

- dvě písmena identifikující členský stát, u kterého se počítá s celním projednáním, takto:

BE=Belgie
DK=Dánsko
DE=Německo
EL=Řecko
ES=Španělsko
FR=Francie
IE=Irsko
IT=Itálie
LU=Lucembursko
NL=Nizozemí
AT=Rakousko
PT=Portugalsko
FI=Finsko
SE=Švédsko
GB=Spojené království;

- jednociferné číslo identifikující rok, odpovídající poslední číslici příslušného roku, např. 8 pro rok 1998;

- dvouciferné číslo od 01 do 99 identifikující konkrétní úřad ve vývozní zemi vydávající doklady;

- pěticiferné číslo, postupně od 00001 do 99999, přidělené členskému státu, u kterého se počítá s celním projednáním.

3. Vývozní dokumenty budou platné šest měsíců od data jejich vydání, ale ne po 31. prosinci roku uvedeného v kolonce č. 3 vývozního dokumentu.

4. Protože dovozce musí předložit originál vývozního dokumentu při podávání žádosti o kontrolní dokument, měly by být vývozní dokumenty vydávány, pokud je to možné, na jednotlivé obchodní případy, a ne na celkové kontrakty.

5. Česká republika nemusí na vývozním dokumentu vyplnit informaci o ceně, jestliže existuje skutečná potřeba ochránit obchodní tajemství. V takových případech musí být v kolonce 9 vývozního dokumentu zapsán důvod neuvedení informace o ceně a prohlášení, že cenová informace bude na požádání kompetentním úřadům Společenství sdělena.

6. Vývozní dokumenty mohou být vydány po odeslání zboží, na které se vztahují. V takových případech na nich musí být vyznačeno "vydáno se zpětnou účinností".

7. V případě krádeže, ztráty nebo poškození vývozního dokumentu může vývozce požádat kompetentní vládní úřad, který dokument vydal, o duplikát zhotovený na základě vývozních dokumentů, které vlastní. Na duplikátu jakéhokoli dokumentu takto vydaného musí být označení "duplikát". Na duplikátu musí být uvedeno datum původního vývozního dokumentu.

8. Kompetentní úřady Společenství musí být okamžitě informovány o stažení nebo úpravě jakýchkoli již vydaných vývozních dokumentů a tam, kde je to důležité, o důvodu takového postupu.

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Přesunout nahoru