Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/1998
Platnost od 31.12.1998
Účinnost od 01.01.1999
Zrušeno k 01.01.2000 (205/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 17. prosince 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb., vyhlášky č. 307/1995 Sb., vyhlášky č. 317/1996 Sb. a vyhlášky č. 321/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se na konci doplňuje tato věta: "Povinnost platit pojistné nevzniká za tuzemské motorové vozidlo se státní poznávací značkou a za tuzemské motorové vozidlo bez státní poznávací značky, které je provozováno orgánem nebo organizací, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu, okresním úřadem nebo rozpočtovou organizací zřízenou okresním úřadem, (dále jen "vozidlo státní rozpočtové organizace").".

2. V § 15 odst. 3 větě druhé se částka "10 Kč" nahrazuje částkou "20 Kč".

3. V § 16 odst. 1 větě druhé se za slova "bez vyzvání" vkládají slova "v hotovosti v pojišťovně," a ve větě třetí se číslo "50" nahrazuje číslem "10".

4. § 17 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 17

Částky vyplacených pojistných plnění za škody způsobené provozem vozidel státních rozpočtových organizací a náklady s tím spojené hradí pojišťovně Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.5)

5) Vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění nařízení vlády č. 48/1995 Sb. a vyhlášky č. 166/1997 Sb.".

5. § 19 zní:

"§ 19

(1) Nebylo-li pojistné uvedené v § 15 odst. 1 zaplaceno včas, zvyšuje se o 40 % roční sazby pojistného za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení, nejméně však o 100 Kč, a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.

(2) Nebylo-li pojistné uvedené v § 15 odst. 3 zaplaceno včas, zvyšuje se o 40 % z poměrné části pojistného za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení, nejméně však o 100 Kč, a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.

(3) Zvýšení pojistného podle odstavce 1 nebo 2 platí i pro toho, kdo zaplatil nižší pojistné, než byl povinen zaplatit.".

6. V § 22 odst. 2 písmena a) až k) znějí:

"a)dvoukolové motorové vozidlo a motorová tříkolka s celkovou hmotností do 400 kg se zdvihovým objemem válců 
1. do 50 cm3 včetně168,-
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně420,-
3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně780,-
4. nad 500 cm31 188,-
b)osobní automobil do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka s celkovou hmotností nad 400 kg 
1. se zdvihovým objemem válců do 1000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon912,-
2. se zdvihovým objemem válců nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně2 124,-
3. se zdvihovým objemem válců nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně2 952,-
4. se zdvihovým objemem válců nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně4 524,-
5. se zdvihovým objemem válců nad 2500 cm37 128,-
c)obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg3 432,-
d)sanitní automobil3 432,-
e)tahač návěsů9 000,-
f)ostatní automobily a pojízdný pracovní stroj se státní poznávací značkou 
1. do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně5 676,-
2. od celkové hmotnosti 3 500 kg do 12 000 kg včetně9 240,-
3. nad celkovou hmotnost 12 000 kg13 200,-
g)zemědělský nebo lesnický traktor se státní poznávací značkou, pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky 360,-
h)motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor, traktor, kterému se nepřiděluje státní poznávací značka, nebo vysokozdvižný vozík132,-
i)autobus určený pro provoz jen v městské hromadné dopravě a trolejbus 
1. autobus5 508,-
2. trolejbus2 472,-
j)ostatní autobusy 
1. do celkové hmotnosti 5000 kg včetně9 108,-
2. nad celkovou hmotnost 5000 kg včetně15 180,-
k)přípojné vozidlo 
1. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) 
- s celkovou hmotností do 750 kg včetně96,-
- s celkovou hmotností nad 750 kg180,-
2. určené k tažení motorovým vozidlem, uvedeným pod písmenem e) - návěs3 828,-
3. pojistné za přípojné vozidlo určené k tažení motorovými vozidly uvedenými v písmenech a) a h) je zahrnuto v sazbách pojistného za tato motorová vozidla.“. 

7. V § 23 odst. 2 se za slova "Dokladem o zaplacení pojistného je" vkládají slova "potvrzení o zaplacení pojistného vydané pojišťovnou nebo".

Čl. II

Pokud bylo pojistné na rok 1999 zaplaceno přede dnem 1. ledna 1999 v částce nižší, má ten, kdo je povinen platit pojistné, povinnost je doplatit do konce února 1999 do výše stanovené touto vyhláškou. Pokud ten, který je povinen pojistné platit, zaplatil částku vyšší, než je výše pojistného na rok 1999, je pojišťovna povinna mu na jeho žádost přeplatek vrátit do 30 dnů ode dne jejího doručení.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru