Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 311/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury

Částka 106/1998
Platnost od 31.12.1998
Účinnost od 01.12.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

311

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. listopadu 1998 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury.*)

Rozhodnutí č. 2/98 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dnem 1. prosince 1998.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKOU UNII A ČESKOU REPUBLIKOU

Rada přidružení

ROZHODNUTÍ č. 2/98

Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně drůbeže dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury

Rada přidružení,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1)

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,2) týkající se účasti České republiky v programech Společenství, zvláště jeho články 1 a 2,

jelikož, podle článku 1 řečeného Dodatkového protokolu, se Česká republika může účastnit rámcových programů Společenství, konkrétních programů, projektů či jiných činností Společenství, zvláště pak na poli kultury,

jelikož, podle článku 2 řečeného Dodatkového protokolu, má o podmínkách účasti České republiky v činnostech uvedených v článku 1 rozhodnout Rada přidružení, rozhodla takto:

Článek 1

Česká republika se účastní programu Raphael Evropského společenství v souladu s podmínkami uvedenými v Přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání Programu.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost prvého dne měsíce následujícího po dni jeho přijetí.

Příloha I

Podmínky účasti České republiky v programu Raphael

1. Česká republika se zúčastní veškerých činností v rámci programu Raphael (dále jen "program") v souladu s cíli, kritérii, postupy a časovými termíny uvedenými v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2228/97//EC z 13. října 1997, kterým byl založen akční program Společenství na poli kulturního dědictví3) (dále jen "Raphael" ), pokud není v tomto Rozhodnutí uvedeno jinak.

2. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr přihlášek týkajících se příslušných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky jsou stejné jako ty, které se vztahují na příslušné instituce, organizace a jednotlivce ze Společenství.

3. V zájmu zajištění toho, aby se program uskutečňoval v dimenzích Společenství, musí nadnárodní projekty a činnosti, které navrhuje Česká republika, zahrnovat určitý minimální počet partnerů z členských států Společenství. Tento minimální počet se určí v rámci plnění programu, s přihlédnutím k charakteru různých činností, počtu partnerů v daném projektu a počtu zemí, které se programu účastní.

4. Česká republika zaplatí každý rok do všeobecného rozpočtu Evropských společenství příspěvek na úhradu nákladů vyplývajících z její účasti v programu (viz Příloha II). Výbor přidružení je oprávněn v případě potřeby tento příspěvek upravit.

5. Členské státy Společenství a Česká republika vynaloží v rámci stávajících ustanovení veškeré úsilí na podporu volného pohybu a pobytu všech příslušných osob účastnících se programu, které se pohybují mezi Českou republikou a členskými státy Společenství, pro účely účasti v činnostech, jichž se týká Rozhodnutí.

6. Aniž se to dotkne odpovědností Komise a Účetního dvora Evropských společenství ve vztahu k monitorování a hodnocení programu v souladu s Rozhodnutím ohledně programu Raphael (článek 10), účast České republiky v programu se bude průběžně sledovat na partnerském základě za účasti České republiky a Komise Evropských společenství. Česká republika předloží Komisi nezbytné zprávy a bude se podílet na dalších konkrétních činnostech, které v tomto kontextu Společenství určí.

7. Aniž se to dotkne postupů uvedených v článku 7 Rozhodnutí o programu Raphael, bude Česká republika přizvána na veškeré koordinační schůzky k otázkám týkajícím se plnění tohoto Rozhodnutí, a to před pravidelnými schůzkami Programového výboru. Komise bude Českou republiku informovat o výsledcích takových pravidelných schůzek.

8. Jazykem, který se bude používat, pokud jde o podávání přihlášek, kontrakty, zprávy, které mají být předloženy, a další správní uspořádání týkající se programu, bude jeden z úředních jazyků Společenství.

Příloha II

Finanční příspěvek České republiky do programu Raphael

1. Finanční příspěvek České republiky pokrývá:

- finanční podporu ze strany programu účastníkům z České republiky,

- dodatečné náklady správního charakteru týkající se správy programu ze strany Komise a vyplývající z účasti České republiky.

2. V žádném finančním roce nepřevýší souhrnná částka dotací nebo jakékoli jiné finanční podpory, kterou získají z programu příjemci v České republice, příspěvek, který platí Česká republika, po odečtení dodatečných nákladů správního charakteru.

Pokud příspěvek, který zaplatí Česká republika do všeobecného rozpočtu Evropských společenství, po odečtení dodatečných nákladů správního charakteru bude vyšší než souhrnná částka dotací nebo jiné finanční podpory, které získají z programu příjemci v České republice, Komise převede rozdíl do dalšího rozpočtového období a tento rozdíl bude odečten z příspěvku v následujícím roce. Pokud takový rozdíl zůstane i po skončení programu, příslušná částka se vrátí České republice.

3. Raphael

Roční příspěvek České republiky bude 166 441 ECU za rok, počínaje rokem 1998. Z toho bude částka 11 651 ECU ročně pokrývat dodatečné náklady správního charakteru týkající se správy programu ze strany Komise a vyplývající z účasti České republiky.

4. Platí zde příslušné finanční předpisy, které se vztahují na všeobecný rozpočet Společenství, zvláště pak pro správu příspěvku od České republiky.

Jakmile toto Rozhodnutí vstoupí v platnost a pak na počátku každého roku, zašle Komise do České republiky výzvu k zaplacení částky odpovídající jejímu příspěvku na náklady podle tohoto Rozhodnutí.

Tento příspěvek bude vyjádřen v ECU a bude se platit na účet Komise vedený v ECU.

Česká republika zaplatí příspěvek na roční náklady podle tohoto Rozhodnutí v souladu s výzvou k platbě, a to nejpozději tři měsíce po odeslání takové výzvy. Jakékoli zpoždění v platbě tohoto příspěvku má za důsledek platbu úroků ze strany České republiky z nezaplacené částky od data splatnosti. Úroková míra odpovídá míře, kterou používá Evropský fond pro měnovou spolupráci, platné pro jeho operace v ECU v tom měsíci, na který připadá datum splatnosti, zvýšené o 1,5 procentních bodů.

5. Česká republika uhradí dodatečné náklady správního charakteru, jak je uvedeno v odstavcích 3 a 4, a to ze svého státního rozpočtu.

6. Česká republika splatí zbývající náklady své účasti takto:

6.1 Raphael

V každém jednotlivém roce v letech 1998, 1999 a 2000 ročně 74 790 ECU ze státního rozpočtu a 80 000 ECU ročně z příspěvku PHARE.

6.2 Příspěvek od PHARE podléhá obvyklým programovým postupům PHARE.

Dáno v Bruselu dne 10. listopadu 1998.

Za Radu přidružení:
J. Kavan v. r.
předseda

G. Testa v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. srpna 1995 byl vyhlášen pod č. 36/1996 Sb.

1) OJL 360, 21. 12. 1994, s. 2.

2) OJL 317, 30. 12. 1995, s. 44.

3) OJL 305, 8. 11. 1997, s. 31.

Přesunout nahoru